5. ekološki čimbenici

of 29/29
EKOLOŠKI ČIMBENICI Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar Odjel za biologiju Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Post on 22-Dec-2016

235 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EKOLOKI IMBENICI

  Prof.dr.sc. Stjepan Krmar

  Odjel za biologiju

  Sveuilite J.J. Strossmayera u Osijeku

 • Ekoloki imbenici

  ekoloki imbenici su utjecajne i promjenljive fizikalne, kemijske ili bioloke veliine iz okolia (varijable), koje mogu pozitivno ili negativno djelovati na ivotne funkcije, rast, razmnoavanje i gustou populacije i na koje se organizam mora prilagoditi da bi preivio

  ekoloki imbenici se dijele na: abiotike i biotike

  abiotoki imbenici predstavljaju sva svojstva i znaajke neivog okolia koji posredno ili neposredno utjeu na ive organizme

  abiotiki imbenici su: temperatura, svjetlost, vlanost, tlak zraka, slanost vode, vjetrovi, radioaktivno zraenje, reljef

 • ekoloki imbenici okolia imaju razliito djelovanje na ive

  organizme:

  razdraujue uzrokuje kod organizama promjene fiziolokih i biokemijskih funkcijaograniavajue onemoguuje postojanje organizama u datom okoliu modificirajue uzrokuje anatomske i morfoloke promjene organizama u datom okoliusignalno upozorava organizme o izmjenama nekih imbenika okolia

  zakon optimuma ukazuje na pozitivan utjecaj nekog od imbenika

  okolia na ive organizme

  ekoloki optimum predstavlja najpovoljniju vrijednost za organizam

 • ekoloki minimum predstavlja najmanji intenzitet nekog imbenika znaajnog za opstanak organizmaekoloki maksimum predstavlja najvei intenzitet koji organizam moe podnijetiekoloka valencija predstavlja razmak izmeu donje i gornje granice nekog imbenika u sklopu kojega je mogu ivot organizma, odnosno to je amplituda variranja nekog ekolokog imbenika u ijim je granicama mogu ivot nekog organizmaekoloka valencija predstavlja kontrolni imbenik okolia za dati organizam, a ujedno slui i kao regulator njegovog irenjaprema irini ekoloke valencije razlikuju se eurivalentne i stenovalentne vrste

 • Intenzitet djelovanja ekolokih imbenika

  http://www.ffst.hr/odsjeci/uciteljski/nastava/Prirodoslovlje/prirodoslovlje%202011_2012/11.%20Ekologija.pdf

  Slika 47. Ekoloka valencija

 • Razliite vrste ivotinja razlikuju se jedna od druge, kako po poloaju optimuma, tako i po ekolokoj valenciji u cijelosti

  a) polarna lisica (Alopex lagopus) moe izdrati variranje temperature zraka u rasponu oko 800 C (od +300 C do -500 C) - eurivalentna vrsta

  b) rai (Copilia miriabilis) moe podnijeti promjene temperature vode samo u rasponu od 60 C (od 230 C do 290 C) - stenovalentna vrsta

  c) dvogrba deva (Camelus bactrianus) u pustinji Gobi podnosi godinja variranja temperature od +380 C ljeti do -370 C zimi - eurivalentna vrsta

  d) virnjak (Planaria alpina) ivi u potocima, gdje podnosi variranja temperature od 50 C do 100 C - stenovalentna vrsta

 • optimum se moe nalaziti kod pojedinih vrsta blie maksimumu

  (politip), blie minimumu (oligotip) i u sredini raspona ekoloke

  valencije (mezotip)

  grki prefiksi euri (irok) i steno (uzak) veu se za pojedine

  imbenike, te razlikujemo:

  euritermne i stenotermne,

  eurihalne i stenohalne,

  eurifagne i stenofagne vrste

  euribiontne vrste prilagoene su razliitim ekolokim uvjetima, a za

  stenobiontne vrste su neophodni strogo odreeni ekoloki uvjeti

 • ABIOTIKI IMBENICI

 • svojstva svjetlosti: intenzitet svjetlosti, kvaliteta svjetlosti, trajanje

  svjetlosti,

  za zelene biljke svjetlost je osnovni uvjet za fotosintezu i prema tome je

  glavni imbenik za primarnu organsku proizvodnju u biosferi

  prema potrebama za svjetlou organizmi se svrstavaju u fotofilne i fotofobne, te eurifotne i stenofotne

  fototropizam su gibanja potaknuta jednostranom osvijetljenou koja biljku ili dio biljke dovodi u povoljniji poloaj s obzirom na iskoritavanje svjetlosti

  Slika 48. Fototropizam

 • ultraljubiasti dio spektra iznosi 1 do 5% (zrake do 400 nm)

  vidljivi dio spektra iznosi od 16 do 45% (zrake od 400 do 800 nm)

  infracrveni dio spektra iznosi 49 do 84% (zrake od 800 nm

 • Mnogi procesi biljaka i ivotinja ovise o duljini

  danje svjetlosti: jeam je biljka dugoga dana, a

  proljetnice su biljke kratkoga dana

  Veina ivotinja je aktivna danju, to su diuralne ivotinje, dok se ivotinje aktivne nou nazivaju nokturalnim

  sumrane ivotinje aktivne su u sumraku, kao leptiri sumranici

  O duljini danje svjetlosti ovisi seoba ptica, a od intenziteta svjetlosti ovisi vrijeme poetka jutarnjeg pjeva ptica pjevica

 • ivot se odvija u relativno uskom temperaturnom rasponu od 0 C do 50 C

  najvea dnevno-nona variranja temperature zabiljeena su u Sahari 37 C (od 3 C do 40 C), najvea godinja variranja temperature zraka zabiljeena su na Tibetu 77 C (od -37 C zimi do +40 C ljeti), a najmanja temperaturna variranja zabiljeena su u tropskom podruju Ekvadora od 0,5 C

  poikilotermni organizmi su organizmi kojima se temperatura tijela mijenja s temperaturom okolia (sve biljke i veina ivotinja)homeotermni organizmi su organizmi koji sami reguliraju temperaturu tijela (ptice i sisavci)hibernacija (zimski san) uzrokovana je niskim temperaturamaestivacija (mirovanje) uzrokovana je visokim temperaturama i suom

 • prema stupnju vlanosti stanita organizmi se svrstavaju u slijedee ekoloke kategorije: kserofili - (kserofilne vrste) su biljke i ivotinje koje nastanjuju pustinje, polupustinje te se odlikuju nizom prilagodbi u zatiti od suvinog gubitka vode iz tijela, takve su mnoge biljke naeg primorja (lavanda, lovor, rumarin)

  Slika 50. Kserofiti i kserofilne vrste ivotinja

 • Higrofili - (higrofilne vrste) su biljke i ivotinje koje nastanjuju stanita poveane vlanosti (abnjaci, neki aevi)

  mezofili (mezofilne vrste) predstavljaju prijelaznu ekoloku kategoriju izmeu kserofila i higrofila (bukva, hrast lunjak, grab i veina kopnenih ivotinja)

  hidrofili organizmi koje ive u vodenim ekolokim sustavima

  Slika 51. Higrofili

 • intraspecijski (homotipski) su odnosi izmeu jedinki iste vrste interspecijski (heterotipski) +, -, 0 su odnosi izmeu jedinki razliitih vrsta

  BIOTIKI IMBENICI

  biotike imbenike predstavljaju svi oblici djelovanja ivih organizama na odreeni organizam

  Tablica 1. Interspecijski odnosi

 • a) neutralizam 0, 0

  b) predatorstvo +, -, odnos grabljivice i plijena

  Slika 52. Predatorstvo

 • ovaj odnos ini neraskidivu vezu, koja se odlikuje u procesu ishrane,

  u kojem za jednu vrstu ima pozitivan, a za drugu negativan uinak

  primjeri: sova mi, vuk ovca, lav- zebra, zlatna ovica - biljna u

  raznovrsna su sredstva napada predatora: oko usnog otvora, repa,

  miina muskulatura, otrovne lijezde, elektrini organi

  raznovrsna su sredstva obrane od predatora: mehanika (vrst

  vanjski pokrov na tijelu), kemijska (arne stanice), prilagodba

  oblikom i bojom tijela okoliu, sposobnost bijega

  grabljivice odlikuje velika raznolikost u ishrani, to predstavlja

  veliku ekoloku prilagodbu u njihovom ivotu

 • parazitizam je jednostrani odnos, pozitivan za jedan, a negativan za drugi organizam

  paraziti ne usmruju odmah svoga domadara

  paraziti se odlikuju izraenom monofagnou

  po veliini uvijek su manji od svojih domadara

  domadar uvijek osigurava parazitu: hranu, zatitu, mikroklimu

  parazitoidi su kukci koji polau jaja na jaja ili liinke drugih vrsta kukaca

  c) parazitizam +, -

 • fakultativni ili uvjetni parazitizam ine pojedine vrste, koje u prirodi

  ive na organskoj tvari u raspadanju te mogu nai povoljne uvjete

  za ivot u nekoj zaputenoj rani neke druge vrste organizma

  liinke, vrste muha zlatara (Phaenicia sericata)

  obvezatni ili obligatni parazitizam ine pojedine vrste koje trajno

  ive u svim razvojnim stadijima u domadaru te se nazivaju trajnim ili

  permanentnim parazitima, zavojita trihina (Trichinella spiralis)

  periodini paraziti su one vrste koje parazitiraju samo u jednoj

  fazi svoga ivotnog ciklusa, rudarska glista (Ancylostoma duodenale)

 • Slika 53. Ektoparazit, buha

  Pulex iritans

  Slika 54. Endoparazit, djeja glista

  Ascaris lumbricoides

  temporarni ili povremeni paraziti su vrste koje uzimaju hranu s drugih

  organizama povremeno (komarci Culicidae, obadi Tabanidae, pijavice

  Hirudinea)

  vrste koje parazitiraju na tijelu organizama svrstavaju se u kategoriju

  ektoparazita (hematofagni lankonoci)

  vrste koje parazitiraju u tijelu organizama svrstavaju se u kategoriju

  endoparazita (trakavice, metilji, djeja glista, zavojita trihina)

 • d) komensalizam +, 0

  predstavlja oblik uzajamnih odnosa izmeu dvije vrste, gdje se

  aktivnou jedne vrste osigurava hrana ili sklonite drugoj vrsti

  lav hijena; gnijezda ptica, jazbine sitnih sisavaca koje nastanjuju

  razliite skupine lankonoaca

  liinke kornjaa roda (Atemeles i Lomechusa) u suivotu s mravima

  Slika 55. Lav - Panthera leo

  Slika 56. Pjegava hijena - Crocuta crocuta

 • predstavlja odnos gdje metaboliti jedne vrste koji se izluuju u okoli negativno djeluju na drugu vrstu organizama uzrokujui: inhibiciju rasta, razmnoavanja, razvoja kao i letalno djelovanje

  pojedini mikroorganizmi izluuju metabolite (antibiotici) koji imaju negativan uinak na druge skupine mikroorganizama (antibioza)

  alga (Gymnodinium brevis) izluuje metabolite koji uzrokuju pomor riba

  e) amensalizam 0, -

  Slika 57. Antibioza

 • predstavlja odnos izmeu dvije vrste ije je djelovanje pozitivno za obje vrste

  rak pustinjak (Eupagurus prideauxi) koji ivi u naputenoj kuici pua i arnjak (Adamsia palliata)

  termiti i biai iz reda Hypermastigina izluuju beta glukozidazu koja pretvara celulozu u ugljikohidrate

  biljke i mikorizne gljive

  lepirnjae i bakterije roda Rhizobium veu duik iz zraka

  ptica pastirica (Motacilla flava) i ovce, goveda

  mravi i biljne ui

  ivotinje (kukci, sisavci) i biljke (opraivanje)

  f) mutualizam +,+

  Slika 58. Mutualizam

 • predstavlja konkurentni uzajamni odnos meu vrstama koje se odlikuju slinim ili istim ekolokim potrebama

  Paramecium aurelia i Paramecium caudatum rezultira iskljuenjem jednog od kompetitora u zajednikoj kulturi

  kukci branari Tribolium confusum i Tribolium castaneum

  visoka temperatura i visoka vlanost brana, opstaje vrsta T.castaneum

  visoka temperatura i niska vlanost brana, opstaje vrsta T. confusum

  sokolovi, vjetrue (Falco subbuteo, F. tinnunculus i F. naumanni),

  razlika u ishrani i mjestu gnijeenja omoguuje suivot na istom stanitu

  djelovanje kompeticije uvijek je, vie ili manje, nepovoljno za obje vrste

  g) kompeticija -, -,

 • Slika 59. Vjetrue

 • Literatura:

  Papovi R. & apkarev J. 1985. Animalna ekologija. Nauna knjiga,

  Beograd. 282pp.

  Ricklefs R.E. and Miller G. L. 1997. Ecology. Fourth Edition. W.H. Freeman and Company, New York, 822pp.

  Glava V. 1999. Uvod u globalnu ekologiju. Duzpo i Hrvatske ume. Zagreb, 211 pp.

  Krohne D.T. 2000. General ecology. Second Edition. Brooks/Cole, 512pp.

  Springer O.P. & Springer D. 2008. Otrovani modrozeleni planet. Biblioteka Geographia Croatica. Knjiga 31, 293pp.

  http://www.ffst.hr/ (20.9.2012.).

  http://images.google.hr/ (20.9.2012.).