5 Bibliografia i Fonts de Consulta

Download 5 Bibliografia i Fonts de Consulta

Post on 09-Feb-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5 Bibliografia i Fonts de Consulta

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Normativa i models de documents</p><p>Collecci Legislaci i Disposi-cions dUrbanisme. Barcelona: Gene-ralitat de Catalunya. Departament dePoltica Territorial i Obres Pbliques.</p><p>Aquesta collecci recull la normativa quesobre urbanisme es va generant a Cata-lunya des del 1978, any en qu va tenirlloc el trasps de competncies de lEs-tat a la Generalitat. Actualment hi ha 23nmeros editats.</p><p>Llei darrendaments urbans 1995.Barcelona: Generalitat de Catalunya.Departament de Poltica Territorial i ObresPbliques: Cambra de la Propietat Urba-na de Barcelona, 1995. 69 p.ISBN 84-393-3404-4 i 84-606-2335-1</p><p>Manual de consulta que recull, a ms dela reproducci ntegra (en castell) de laLlei 29/1994, de 24 de novembre, da-</p><p>rrendaments urbans, publicada al ButlletOficial de lEstat, comentaris sobreaquesta Llei, i els models de contracte delloguer dhabitatge i de lloguer dun local.</p><p>Els arrendaments urbans. Madrid:Consejo General del Poder Judicial; Bar-celona: Generalitat de Catalunya. Depar-tament de Justcia. Centre dEstudis Jur-dics i Formaci Especialitzada, 1998.174 p. (Studia Iuridica; 16)</p><p>Recull de ponncies que pretenen abor-dar, des dun punt de vista prctic,aquells punts que des de lentrada envigor de la Llei darrendaments urbanshan generat la major part dels dubtes iinterpretacions: Lenervaci, La reper-cussi de les despeses, La revisi deles rendes, La durada dels contractesi Qestions processals de la Llei 29/94.</p><p>96</p><p>Bibliografia i fonts de consulta</p></li><li><p>La propietat horitzontal. Llei49/1960, de 21 de juliol, modificadaper la Llei 8/1999, de 6 dabril. Barce-lona: Generalitat de Catalunya. Departa-ment de la Presidncia. Entitat Autnomadel Diari Oficial i de Publicacions, 1999.32 p. (Quaderns de Legislaci; 20)ISBN 84-393-4826-6</p><p>Versi catalana de la normativa estatalsobre la propietat horitzontal.</p><p>MART I SARD, I.; VICENTE AAOS, E.,dir. Codi urbanstic de Catalunya. Bar-celona: Atelier, 1999. 1.420 p.ISBN 84-930524-6-9</p><p>Recopilaci dels textos normatius (lleis,</p><p>decrets i altres disposicions) aplicables aCatalunya que regulen la utilitzaci delsl, lordenaci de les ciutats i el dret depropietat. Recull tant la normativa de laGeneralitat de Catalunya com la normati-va estatal (en castell) i leuropea (enfrancs amb la traducci catalana). Totesles normes estan transcrites amb laredacci vigent el dia 30 doctubre de1999. Cont un ndex cronolgic, unndex analtic i un ndex sistemtic.</p><p>Formularis jurdics 2000 [CD-ROM].Barcelona: Servei Lingstic del Conselldels Illustres Collegis dAdvocats deCatalunya, 2000.</p><p>Dos dels apartats daquest CD-ROM snel Formulari de la nova Llei darrenda-ments urbans i el Formulari de dret hipo-tecari. El primer daquests apartatsinclou 26 models de documents classifi-cats en documents bsics (contractes idemandes) i requeriments, notificacions icomunicacions (sobre novaci subjecti-va, cessi o subarrendament o continua-ci del contracte; sobre prrroga o reno-vaci del contracte; sobre obres, i sobrela renda i repercussions de lloguers pos-teriors a la LAU 29/94). El Formulari dedret hipotecari cont 19 models de</p><p>97</p></li><li><p>documents: cancellaci de crregues,desistiment de la protecci oficial dunhabitatge, legalitzaci del llibre de lacomunitat, sollicitud de certificat dedomini o crregues de la finca, etc. ElFormulari darrendaments urbans tambes pot consultar a Internet:http://www.cicac.org/sl/index2.htm</p><p>FERRER, R.; MAS, M. Manual dedocuments i lxic de la gestoria [Lli-bre + disquet]. 2a ed. Girona; Barcelona:Generalitat de Catalunya. Departamentde Cultura. Direcci General de PolticaLingstica: Consorci per a la Normalitza-ci Lingstica. Centre de NormalitzaciLingstica de Girona: Consell deCollegis Oficials de Gestors Administra-tius de Catalunya, 1995. 177 p.ISBN 84-604-2137-6</p><p>Manual que recull documents que usenels gestors administratius, estructuratsen documents adreats a lAdministraci(sollicituds, impugnacions i certificats) idocuments adreats als clients (contrac-tes laborals, autoritzacions administrati-</p><p>ves i comunicacions). Inclou un modelgeneral de cada document amb lesvariants formals possibles i, la majoria devegades, dos o ms exemples. Tamb tquatre annexos: lxic castell-catal;abreviacions i tractaments protocollaris;bibliografia i materials lingstics, i tel-fons dinters.</p><p>98</p></li><li><p>Orientacions per a laredacci</p><p>SANZ I PINYOL, G.; FRASER, A. Manualde comunicacions escrites a lem-presa. 71 models de consulta [Llibre +disquet]. Barcelona: Interactiva de Ser-veis Pedaggics, 1998. 307 p.ISBN 84-7827-183-X</p><p>Recull de documents que susen habi-tualment en una empresa, dividit en tresparts. La primera descriu les caractersti-ques del llenguatge administratiu icomercial i dna recomanacions meto-dolgiques, destil, gramaticals i formalsper redactar en catal. La segona recullsetanta-un models de documents,estructurats en documents comercials,textos publicitaris, documents dorganit-zaci interna, documents de relaci amblAdministraci pblica i textos proto-collaris. Inclou una part terica i un oms exemples de cada document. Latercera part, de material de consulta,aplega frmules de salutaci i comiat,fraseologia, abreviacions, tractamentsprotocollaris i una breu bibliografia.</p><p>BADIA, J.; BRUGAROLAS, N.; TORN, R.;FARGAS, X. El llibre de la llengua cata-lana per a escriure correctament elcatal. 2a ed. corr. i rev. Barcelona: Cas-tellnou, 1997. 933 p.ISBN 84-8287-489-6[Incorpora les novetats ortogrfiques igramaticals del Diccionari de la llenguacatalana de lInstitut dEstudis Catalans(DIEC).]</p><p>Llibre que recull qestions de normativacatalana (ortografia, morfologia i sintaxi, ilxic), convencionals (signes de puntua-ci, abreviacions, tractaments protocol-laris, etc.), de redacci de documents(carta, certificat, convocatria de reuni,etc.) i de toponmia (llista de municipis icomarques de les terres de parla catala-na). Inclou una gran quantitat dexemplesdusos incorrectes, correctes, ms reco-manables i menys recomanables, un dic-cionari abreujat ortogrfic, un vocabularide dubtes, un recull de 107 verbs conju-gats i una llista de ms de 8.300 verbsamb la indicaci del model segons el quales conjuguen. </p><p>99</p></li><li><p>DUARTE, C.; ALSINA, A.; SIBINA, S.Manual de llenguatge administratiu.4a ed. rev. 2a reimpr. Barcelona: Genera-litat de Catalunya. Escola dAdministraciPblica, 1998. 416 p. (Manuals i Formu-laris; 8)ISBN 84-393-1609-7[Incorpora les novetats ortogrfiques igramaticals del Diccionari de la llenguacatalana de lInstitut dEstudis Catalans(DIEC).]</p><p>Manual de llenguatge administratiu,estructurat en quinze unitats amb exerci-cis i solucionari. Descriu les caractersti-ques del llenguatge administratiu i recullqestions gramaticals, convencionals,llistes de vocabulari bilinge (castell-catal) i models de documents adminis-tratius (sollicitud, acta, etc.) amb lesvariants formals possibles i exemples. </p><p>100</p></li><li><p>Diccionaris generals</p><p>INSTITUT DESTUDIS CATALANS. Diccio-nari de la llengua catalana. 2a reimpr.corregida. Barcelona; Palma de Mallorca;Valncia: Edicions 62: EnciclopdiaCatalana: Publicacions de lAbadia deMontserrat: Moll: Edicions 3 i 4, 1997.1.908 p.ISBN 84-412-2477-3 i 84-297-3981-5</p><p>Diccionari normatiu de la llengua catala-na. Tamb disponible en CD-ROM i con-sultable per Internet:http://www.iec.es/cat/llengcat/diccionari/inici.htm</p><p>Gran diccionari de la llengua cata-lana. Barcelona: Enciclopdia Catalana,1998. 1.824 p. (Diccionaris de lEnciclo-pdia)ISBN 84-412-2790-X</p><p>Diccionari de la llengua general quecont una gran quantitat de terminologiadels diferents llenguatges despecialitatcientfics i tcnics. Com a informacicomplementria, tamb presenta qua-dres de resum sobre qestions de gra-mtica, models de conjugaci dels verbs(forma estndard general amb les sevesvariants) i 49 llistes de vocabulari agrupattemticament. Tamb consultable perInternet: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm</p><p>101</p></li><li><p>LPEZ DEL CASTILLO, L., dir. Gran Dic-cionari 62 de la llengua catalana. Bar-celona: Edicions 62, 2000. 1.236 p. (Dic-cionaris 62 de la Llengua Catalana)ISBN 84-297-4701-X</p><p>Diccionari de la llengua general quecont, tamb, lxic especialitzat. Inclouun apndix gramatical sobre ortografia,morfologia nominal i morfologia verbal.</p><p>Diccionari manual catal-castellcastell-catal. 1a ed. 5a impr. Barcelo-na: Enciclopdia Catalana, 1998. 776 p.(Diccionaris de lEnciclopdia)ISBN 84-412-2478-1</p><p>Cont unes 20.000 entrades per llengua</p><p>i permet buscar equivalncies (entre elcatal i el castell i entre el castell i elcatal) de les paraules i expressions dsms freqent, utilitzant un sol volum deformat manual.</p><p>Diccionari catal-castell caste-ll-catal [CD-ROM]. Barcelona: Enci-clopdia Catalana, 1999. (Diccionaris delEnciclopdia)ISBN 84-412-0018-1</p><p>s la versi electrnica dels dos diccio-naris bilinges catal-castell i castell-catal ms complets editats per Enciclo-pdia Catalana en versi impresa (el Dic-cionari catal-castell i el Diccionari cas-tell-catal). Cont 113.000 entrades,35.000 subentrades (locucions, frasesfetes, etc.) i 287.000 traduccions. Permetde consultar els articles per mitj de lesentrades o de les subentrades, de trobarentrades a partir de fragments de mots,de cercar mots per la categoria gramati-cal, lrea temtica, etc. </p><p>102</p></li><li><p>Diccionaris terminolgics</p><p>Construcci</p><p>Diccionari visual de la construc-ci. 2a ed. Barcelona: Generalitat deCatalunya. Departament de Poltica Terri-torial i Obres Pbliques. Entitat Autno-ma del Diari Oficial i de Publicacions,2000.ISBN 84-393-5046-5</p><p>Aquesta obra visual, que cont aproxi-madament 6.000 termes en catal i6.000 en castell illustrats en 212 lmi-nes agrupades en 6 captols, permetanar del concepte a la paraula justa.Cada illustraci t les diferents partsnumerades i una llista dels nombres ambels termes catal i castell. Abraa totsels camps professionals vinculats al mnde la construcci: urbanisme, edificaci,infraestructures de transport i comunica-ci, construccions hidruliques i portu-ries i tots els elements propis de lexecu-ci de lobra. Inclou un ndex alfabtic determes catalans i un altre de termes cas-tellans, amb la localitzaci de cada terme(captol, pgina dins el captol i nombredins la pgina).</p><p>INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONS-TRUCCI DE CATALUNYA. Diccionarimanual de la construcci. 4a ed. Bar-celona: Institut de Tecnologia de la Cons-trucci de Catalunya, 1997. 315 p.ISBN 84-7853-277-3</p><p>Aquest diccionari recull ms de 5.000termes del sector de la construcci.Cada entrada inclou la categoria grama-tical i la definici de laccepci o accep-cions amb lequivalncia o equivalnciesen castell. Tamb hi ha un ndex caste-ll-catal.</p><p>TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.Lxic de materials de la construcci.Barcelona: Generalitat de Catalunya.Departament dIndstria, Comer i Turis-</p><p>103</p></li><li><p>me, 1996. 49 p. (La indstria a Catalu-nya)ISBN 84-383-3977-1</p><p>Cont gaireb 800 termes catalans, ambequivalncies en castell, sobre elsmaterials bsics que sutilitzen en laconstrucci de lestructura portant dunedifici: la pedra, la terra cuita, la fusta, elferro i lacer laminat, el ciment, la cal, elguix, les rajoles, el vidre i tamb les pecesprefabricades de ciment ds ms fre-qent. Tamb es pot consultar a Internet: http://www.gencat.es/dict/serveis/sevling/construc.htm</p><p>Construlex. Barcelona: Generalitatde Catalunya. Departament de PolticaTerritorial i Obres Pbliques: TERMCAT,Centre de Terminologia: GISA, GestidInfrastructures, SA, 1997.</p><p>Vocabulari informtic de la construccique inclou al voltant de 5.500 termescatalans i castellans, extrets del Diccio-nari visual de la construcci. Aquestvocabulari permet buscar la traduccidun terme i els sinnims en ambduesllenges. </p><p>104</p></li><li><p>Dret</p><p>CANALEJO, M. D. Diccionari de dretcatal. Barcelona: Edicions 62, 1998.267 p. (El Cangur Diccionaris; 261)ISBN 84-297-4410-X</p><p>Diccionari de definicions que recull apro-ximadament 500 entrades de lrea deldret civil catal.</p><p>Diccionari jurdic catal. 2a. reimpr.Barcelona: Collegi dAdvocats de Barce-lona: Enciclopdia Catalana, 1997. 495 p.(Diccionaris de lEnciclopdia)ISBN 84-85194-79-9</p><p>Diccionari que recull al voltant de 3.000termes jurdics. Cada entrada inclou la</p><p>categoria gramatical, la definici o lesdefinicions, subentrada o subentrades iles equivalncies en castell, francs i ita-li. Tamb cont ndexs castell-catal,francs-catal i itali-catal.</p><p>105</p></li><li><p>Verificadors ortogrfics</p><p>WordCorrect 4.0. Barcelona: Desa-rrollo Gramatical Computarizado, SL,1998.</p><p>Corrector ortogrfic i gramatical quecont una pantalla dajuda gramatical(concordana, article, pronoms febles iapostrofaci, etc.) i els diccionaris du-suari i dels mbits professionals mdic,jurdic i de la construcci. Tamb t undiccionari de sinnims i paraules relacio-nades.</p><p>Microsoft Word 6.0 i Word 2000.Microsoft Ibrica, SRL.</p><p>Tractament de textos que inclou uncorrector ortogrfic amb un diccionari desinnims en catal dins lopci Eines.</p><p>106</p></li><li><p>Adreces web dinters</p><p>http://www.termcat.es</p><p>El web del TERMCAT, Centre de Termi-nologia, ofereix informaci sobre termi-nologia. A lapartat Biblioteca terminol-gica es pot consultar la referncia biblio-grfica dels diccionaris i vocabularis quecontenen terminologia en catal. Amb elCERCATERM, servei automatitzat deconsultes, es poden fer consultes termi-nolgiques en catal i en altres llenges,i si la resposta automtica no s prousatisfactria, permet adrear consultesals teminlegs del centre per mitj delcorreu electrnic.</p><p>http://cultura.gencat.es/llengcat</p><p>El web del Departament de Cultura de laGeneralitat de Catalunya ofereix informa-ci sobre la llengua catalana: assessora-ment lingstic, serveis i professionals dela llengua, informtica en catal, biblio-grafia, certificats de llengua catalana,legislaci lingstica, etc. LapartatAssessorament lingstic permet resol-dre dubtes sobre lxic, sintaxi, abrevia-cions, majscules i minscules, criterisde traducci, redacci de documents,etc. Lapartat Serveis i professionals dela llengua cont informaci sobre serveisde correcci de textos, traducci, ense-nyament del catal, etc.</p><p>http://www.gencat.es/ptop</p><p>El web del Departament de Poltica Terri-torial i Obres Pbliques, dins lrea tem-tica Habitatge, ofereix informaci sobreadquisici, rehabilitaci, activitat cons-tructora, normativa, dades estadstiques,publicacions, adreces i telfons, etc.Tamb es pot trobar informaci dinterslingstic dins lapartat Serveis en lnia,subapartat Llengua: diccionaris tc-nics, plantilles de documents, fraseologiaper a la correspondncia, aclariments lin-gstics, etc.</p><p>http://www.cpnl.org</p><p>El web del Consorci per a la Normalitza-ci Lingstica cont informaci sobre elscursos de catal que organitza, sobrerecursos lingstics i sobre els serveisque ofereix a empreses i organitzacions:atenci de consultes lingstiques i termi-nolgiques, revisi de textos breus, infor-maci sobre programes informtics,borsa de traductors i correctors, etc.</p><p>http://www.cicac.org/sl/index2.htm</p><p>El web del Consell de Collegis dAdvo-cats de Catalunya ofereix recursos jur-dics i lingstics en catal. Dins lapartatFormularis, subapartat Formularis jur-dics en llengua catalana, es pot consul-tar el Formulari darrendaments urbans. </p><p>107</p></li></ul>