4811 sayili vergİ bariŞi · pdf file 2886 sayılı devlet İhale kanununa göre alınan...

Click here to load reader

Post on 05-Mar-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

  4811 SAYILI VERGİ BARIŞI

  KANUNU

  ÖRNEKLİ-AÇIKLAMALI

  SİRKÜLER

  MART 2003

 • 2

  ÖNSÖZ Bilindiği üzere 4792 sayılı “Vergi Barışı Kanunu” Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 16.01.2003 tarihinde kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı’ nın onayına sunulmuş, Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER yayımlanması uygun bulunmayan 4792 sayılı “Vergi Barışı Kanunu” Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için Anayasa’ nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’ na geri gönderilmiştir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi 4792 sayılı vergi barışı kanununu 4811 sayılı Kanun olarak hiç değiştirmeden tekrar Cumhurbaşkanlığı’ na geri göndermiştir. Cumhurbaşkanı ilgili yasayı 27 Şubat 2003 tarihinde onayarak 25033 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4811 sayılı Kanun kapsamında mükelleflere birçok olanak tanınmaktadır. Bu olanaklar; Kesinleşmiş kamu alacakları için geliştirilmiş olan ödeme kolaylığı,

  Halen yargı aşamasında bulunan ihtilafları kaldırmaya yönelik düzenlemeler,

  Matrah artırımı uygulaması,

  Mükelleflere stoklarını miktar ve değer bazında düzeltme olanağı veren uygulamalar ve

  diğer düzenlemelerdir. Bizde “Vergi Barışı Kanunu” nun aynı şekilde yayınlanacağını düşünerek bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışmalarımıza İstanbul Defterdarı Sayın Kadir BOY’ un önemli katkıları olmuştur. Katkı sunan, başta Sayın Defterdarımız Kadir BOY’ a, Yeminli Mali Müşavir Levent DEMİRDAĞ’ a, Başkan Yardımcımız Hüseyin FIRAT’ a, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İlhan GÜVEN’ e,Veysel Karani PALAK’a,Erol DEMİREL’e ve Oda danışmanımız Ali İhsan Özgür ÇİLİNGİR’ e sizler adına teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın sizlere ışık tutmasını temenni eder,mesleki yaşamınızda başarılar dilerim. Saygılarımla. Yahya ARIKAN Başkan

 • 3

  İÇİNDEKİLER

  I-VERGİ BARIŞI KANUNU’NUN KAPSAMI 7 A- VERGİ CİNSİ YÖNÜYLE B- KAMU ALACAĞI AŞAMASI YÖNÜYLE C- MATRAH ARTIRIMI YÖNÜYLE D- STOK BEYANI YÖNÜYLE E- HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZAYI GEREKTİREN FİİLLERİ İŞLEYENLERİN AFTAN YARARLANIP YARARLANMAYACAĞI YÖNÜYLE F- ALACAĞIN DÖNEMİ YÖNÜYLE II-TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER A- KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI 11

  1. Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Olan veya Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Bulunan Vergiler

  2. Asılları Kısmen veya Tamamen Ödenmiş Olan Vergiler 3. Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olup Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibariyle

  Ödenmemiş olan Vergi Cezaları 4. Ödenmemiş Borcun Sadece Vergi Aslına Bağlı Kesilen Cezaları ve Bunlara İlişkin

  Gecikme Cezaları 5. İştirak,Teşvik ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları 6. AATUHK’ nun 48.Maddesi Uyarınca Tecil Edilen ve Tecil Şartlarına Göre Ödenen Kamu

  Alacakları 7. 2002 Yılına İlişkin Olarak Geçici Vergilere İlişkin Gecikme Zamları 8. Kesinleştiği Halde, Depremden Dolayı Ödeme Süresi Uzatılmış Olan Veya Ödeme Süresi

  Belirlenmemiş Olan Gelir Ve Kurumlar Vergileri ve Diğer Vergiler 9. Motorlu Taştlar Vergisi ve Bu Vergiye İlişkin Gecikme Zammı 10. Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Madde(Md.2.) Hükümlerden Yararlanmanın

  Diğer Şartları 11. Diğer Hususlar 12. Açıklama Tabloları

  B- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN KAMU ALACAKLARI 29

 • 4

  1. Dava Açılmış Ya da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan İkmalen, Resen Veya

  İdarece Yapılan Tarhiyatlar 2. Bölge İdare Mahkemeleri Nezdinde İtiraz Veya Danıştayda Temyiz Edilmiş Yada Dava

  Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan İkmalen, Resen Veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar 3. Sadece Vergi Cezalarına Karşı Açılan Davalar 4. İştirak, Teşvik Ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları 5. Kanunun Yürürlüğer Girdiği Tarih İtibariyle Uzlaşma Talepli Alacaklar 6. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Karşı Açılan Davalar 7. Önemli Hususlar 8. Kesinleşmemiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hükümlerden Yararlanmanın Diğer Şartları

  (Mad.3/7) 9. Açıklama Tablosu

  C- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER 39

  1. Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar Tamamlanmamış Olan Vergi İncelelemeri 2. İştirak Teşvik Ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziyaı Cezaları 3. Diğer Hususlar 4. Açıklama Tablosu

  D- PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR 42

  1. Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesindeki Pişmanlık Müessesinden Yararlanılması Durumu

  2. Vergi Usul Kanunu’nun 30/4’ncü Maddesindeki Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilen Beyannamelere İlişkin Müesseseden Yararlanılması Durumu

  3. Pişmanlık Talebi İle Verilip, Ödeme Yönünden Şartların İhlal Edildiği Beyannameler İle Kendiliğinden Verilen Beyannameler

  4. Diğer Ücret Mükellefleri 5. Açıklama Tablosu

  III-MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER A- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 45

  1. Genel Açıklamalar 2. Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Matrah/Vergi Artırımı 3. Gelir Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Edilmiş Veya Hiç Beyanname Verilmemiş

  Olması Hali 4. Basit Usul 5. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Beyan Edilmiş Veya Hiç Beyanname

  Verilmemiş Olması Hali 6. Artırılan Matrahların %25 Vergilendirme Halleri 7. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendine

  Göre Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratları Bulunan Mükellefler Hakkında Yapılacak İşlemler

  8. Matrah/Vergi Artırımı İle Matrah Beyanına İlişkin Diğer Hususlar

  B- KDV MATRAH ARTIRIMI 59

  1. Her Bir Vergilendirme Dönemine İlişkin Beyannamelerin Eksiksiz Verilmiş Olması

 • 5

  2. Bir Takvim Yılı İçindeVerilmesi Gereken KDV Beyannamelerinden, En Az Üç Döneme Ait Olanlarının Verilmiş Olması

  3. Hiç Beyanname Verilmemiş Yada Bir Veya İki Döneme İlişkin Beyanname Verilmiş Olması

  4. İşlemlerin Tamamı KDV Kanunu’nun 32’nci Maddesinde Sayılmayan İstisnalar Kapsamındaki Teslimlerden Yada Tecil Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlerden Oluşması Nedeniyle Ödenecek Vergi Bulunmaması

  5. Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olan Mükellefler 6. Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükellefleri 7. İnceleme Ve Tarhiyat Hakkı 8. Ödenen Katma Değer Vergisinin Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahının İndirilmemesi

  C- GELİR (STOPAJ ) VERGİLERİNDE ARTIRIM 64

  1. Hizmet Erbabına Ödenen Ücretlerden Vergi Tevkifatı Yapmaya Mecbur Olanlar 2. Gelir (Stopaj) Vergisi Artırımı İsteminde Bulunan Yıl İçinde Yer Alan Vergilendirme

  Dönemleri D- MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 68

  1. Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Ödenmesi Gereken Vergilerin Ödeme Zamanları

  2. Vergi Matrahlarının Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş Bulunan Mükellefler İle Haklarında Vergi İncelemesine Başlanılmış Mükelleflerin Durumu

  3. Diğer Hususlar IV-STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR İLE DÜŞÜK BEDELLE YER ALAN, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 72 B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN MALLAR 75 C- KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI İLE İLGİLİ DEĞERLEME FARKI BEYANI 78 V-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER A- KAÇAKÇILIK SUÇLARINA İLİŞKİN CEZALARIN UYGULANMAYACAĞI HALLER 79 B- DEVLET TAŞIMAZLARININ İŞGALİ SONUCU OLUŞAN ALACAKLAR (ECRİMİSİLLER) VE DİĞER BAZI ALACAKLAR 80 C- SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER 80 VI- GÜMRÜK VERGİLERİ VE CEZALARI 80 VII- UYGULANACAK TEFE ORANLARI

 • 6

  A- AYLIK TEFE ORANLARI 81 B- TOPLAM AYLIK TEFE ORANLARI 82 VIII- ÖDEMELERE İLİŞKİN TAKVİM 83 IX- BAŞVURU FORM ÖRNEKLERİ 84

 • 7

  I- VERGİ BARIŞI KANUNU’NUN KAPSAMI A- Vergi Cinsi Yönüyle 1. V.U.K Kapsamına giren vergi,resim,harçlar,fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları,

  gecikme faizleri, gecikme zamları. 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre alınan ecrimisiller ve buna bağlı gecikme zamları. Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı AATUHK Kapsamına giren bazı alacaklar ( Devlete,vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,resim,harç,ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı,vergi cezası,paracezası gibi asli,gecikme zammı,faiz gibi fer’i amme alacakları ve ay