4. razred - hrvatski jezik

Download 4. Razred - Hrvatski Jezik

Post on 07-Aug-2018

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 4. Razred - Hrvatski Jezik

  1/39

  MARCEL PROUST: COMBRAY 

  Marcel Proust,francuski romanopisac i jedan od utemeljitelja modernoga europskog romana rođen je 10.srpnja 1971.godine u Parizu.Poticao je iz bogate aristokratske obitelji.Kao djete bio je krak i nje!an pa je rano obolio od astme."jetinjst#o je pro#odio okru!en pa!njom i ljuba#lju s#oje obitelji.

  $ jedanaestoj godini stupa u gimnaziju %ondorcet.&sti'e se u po#jesti i (lozo(ji,a zanima gakazali)te.Poslije gimnazije upisuje *kolu politi'ki znanosti na +orbonni i slu)a preda#anja iz (lozo(je koja je dr!ao enri -ergson.enri -ergson (lozof koji je u to doba bio na #runcu sla#e je sna!no utjecao na Prousta.Proust u to #rijeme zaokupljaju d#ije st#ari,to su kni!e#nost i mondeni !i#ot.Mladia posebno pri#la'i mondeni !i#ot. -udui da je stekao #isoko obrazo#anje kretao se u pra#im umjetni'kim, građanskim i aristokratskim krugo#ima.  /akon smrti oca 190.,a potom i majke 190.godine i samo njego#o zdra#st#eno stanje se pogor)a#a.1902. godine po'inje !i#ot osamljenika ispunjen neumornim knji!e#nim radom.$grozni'a#oj utrci s #remenom i smru pi)e s#oje !i#otno djelo333ciklus romana pod zajedni'kim naslo#om „U traženju izgubljena vremena“"jelo obu#aa sedam dijelo#a4

  Put k Swannu,U sjeni procvjetalih djevojaka,Kod Guermantesa,Sodoma iGomora,Zatočenica,Iščezla l!ertina i Prona"eno vrijeme# Djelo se odlikuje izvanrednim zapažanjima,preciznim i dotjeranim opisima,produbljenom psihološkom analizom i briljantnim stilom. 5pisujui u )irokom za#atu !i#ot francuske aristokracije po'etkom d#adesetog stoljea,Proust ne !eli 6dotaknuti6 odnos između knji!e#nosti i !i#ota,nego !eli 6obrnuti64 Ne daje stvarni život,ono što zovemo zbiljskim postojanjem,smisao umjetnosti,nego umjetnost mora dati smisao stvarnom životu.“ On uporno nastoji shvatiti prolaznost i odnose izmeu prošlosti i budu!nosti koji "ine temeljni na"in ljudskog postojanja u svijetu,a isto tako on uporno nastoji prevladati prolaznost u nekom trenutku vje"nosti,gdje se sve vremenske dimenzije sastaju i gdje "ovjek za trenutak kao da izlazi iz vremena. 5d njego#i djela jo) #alja istaknuti njego# pr#i roman Zadovoljstvo i dani  koji je obja#io sa 8 godina.Poslije njega po'inje pisati roman $ean Senteuil#

  #$D%&$'( 1. Pripo#ijeda' se budi u tami iz sna, bunila i nije u stanju prepoznati, namje)taj, boje, oblike sobe u kojoj se nalazi. $ s#ojim mislima kojima je bio zaokupljen i prije sna sjea se sobe na imanju u %ombraju te s#og kre#eta s baldainom i 'ekanja majke da mu dođe po!eljeti laku no. /akon toga sjeenje na jedan no#i ma: na)ao se u s#ojoj sobi na imanju gospođe pl. +aint3;oup, na selu. ?&., a neke male, sku'ene.. Kada se sigurno pos#e razbudio, prepoznao je s#oju posteljinu, namje)taj, boju sobe. /aj#ei dio s#oji noi pro#odio bi sjeanjima na njego# nekada)nji !i#ot kod bakine sestre u %ombrau. +jetio se s#oi bolni i tjeskobni misli u noima daleko od bake i majke. Prisjetio se dru!enja s bakom, djedom, majkom i ocem poslije #e'ere na imanju. Prisjetio se toga ako je njego#a oca zanimala meterologija, bakina sestra kako bi

  izda#ala djeda kada pije konjak, kako je njego#a baka obo!a#ala pro#oditi #rijeme na

  %rvatski jezik & '# razred 1

 • 8/20/2019 4. Razred - Hrvatski Jezik

  2/39

  ot#orenom.. Prisjetio se sobe u kojoj se smio zaklju'ati koja bi mu slu!ila za sanjarenje, 'itanje, plakanje i sladostra)e. @edina mu je utjea bila posjet majke i poljubac prije po'inka. =o je bio kratak posjet i za njega je zna'io trenutak patnje, jer je taj dugo is'eki#ani maj'in posjet bio kratak. Posjet gospodina +Aanna njego#oj obitelji nije bio stran, on je znao na#raati na #e'eru ili poslije #e'ere, ali nakon )to se o!enio te su posjete s#e rjeđi. Kada bi imali tak#e goste, pripo#ijeda' bi u kre#etu ostao bez posjeta majke koja bi mu bila dolazila po!eliti laku no. /jego#a obitelj pri tak#im posjetima nije puno 'astila gospodina jer je smatrala da ne

  spadaju u isti krug osoba, ali nisu znali da on pripada jednom od udruga naj#i)e aristokracije,koja je poznata po sjajnim konjiskim utrkama. =ak#o neznanje o njego#om !i#otu proizlazi iz njego#og skromnog i suzdr!anog karaktera. /isu ga smatrali do#oljno otmjenim za njio#e gala #e'ere. /jego#a tetka 'esto je s#ojim primjedbama #rjeđala polo!aj gospodina +Aanna,a on im je u#ijek donosio #oe za posjete, razli'ite umjetnine nakon puto#anja u strane zemlje. -akine d#ije sestre nisu ni #jero#ale +Aannno#oj uglednosti nakon 'lanaka o #e'eri s ugledni ljudima ili o izlo!bi sa slikama iz njego#e pri#atne zbirke. /jego#e tetke Biona i %elina C bakine sestreD nisu prestajale s u#redama i podbadanjem gospodina %arlesa +Aanna. /jio#a zanimanje nije pobudi niti go#orenje njio#e slu)kinje nakon razgo#ora s njego#im ko'ija)em kako je bio na #e'erama kod brojni princeza i kako se upra#o #raa s jedne tak#e, ali taj

  'lanak o izlo!bi sa slikama g. +Aanna jeste, ali ga nisu !eljele ni)ta izra#no pitati.Kada je do)ao red na #e'eru, djed bi izgo#orio re'enicu kojom bi dje'akEpripo#ijeda' morao krenuti stubama prema s#ojoj sobi na spa#anje bez maj'inog poljubca. 5n smi)lja plan i pi)e pismo koje bi trebala njio#a slu)kinja odnijeti majci, na )to se Brancoise oglu)i jer je smatrala to iznimno nepristojnim. Majka ga odbija i ne !eli doi do s#oga djeteta. "je'ak odlu'uje ne zaspati dok majka ne dođe do njega u bilo koje doba noi. 5n je znao da je to jedan od #ei prijestupa u njego#oj obitelji koji je ka!nji# moguim odlaskom u internat. Kada mu se majka penjala stubi)tem u sobu na po'inak on joj se baci u zagrljaj, a majka ga ljutito pogleda i u strau od mu!e#e reakcije obea ga posjetiti. 5tac i ipak spazi, ali nije bio strog prema njima, nego ka!e !eni kako je #e izja#ila da nije pospana da ode malo kod sina u sobu i bude s njim. 5d malena su ga u'ili kako da s#lada patnju i tjeskobu a sada otac pr#i puta kad je s#atio da pati go#ori majci4 66 pođi ga tje)itiF 66. "je'ak se samo rasplakao u maj'inu naru'ju. /jego#a majka 'u#)i njega kako pla'e i sama spregne suze i nago#ori ga da 'itaju knjige koje

   je trebao dobiti na poklon od bake za rođendan. =e knjige su G knjige bile iz opusa autorice Heorge +and, s#oje simpatije prema ljudima koji obrađuju zemlju i !i#e samo od s#oga rada zaodjenula je u #runski umjetni'ki iskaz. /jego#a baka nikad nije pristala kupiti knjige koje nemaju duo#ni probitak.

 • 8/20/2019 4. Razred - Hrvatski Jezik

  3/39

  stano#ali3 sestri'na njego#a djeda3 bila je majka tetke ;eonie, koja se nakon smrti mu!a po#ukla u zat#oreni !i#ot d#ije pro#incijske sobe. $ jednoj je bora#ila dok se druga zra'ila i obrnuto. =i)ina u tim sobama bila je za njega nekako ranji#a, ukusna pa se odajui sobama osjeao kao sladokusac. Prije nego )to je smio otii pozdra#iti tetku morao je bora#iti u salonu i grijati se na 6pretpeici6. +alon u sobi odisao je brojnim mirisima, koji podsjeaju na kola'e, također su dopirale arome iz ormara, komode, )areni tapeta. $ susjednoj sobi je 'uo tetu kako razgo#ara sama sa sobom, tu je na#iku teta stekla kako nije imala kome go#oriti. =akođer

  zbog #elike tjeskobe njego#a teta uope nije spa#ala bar je tako ona mislila. Brancoise jegodinama bila u slu!bi njego#oj tetki i nije imala pojma da e jednog dana biti uposlena kod nji. 5ni su joj obi'a#ali daro#ati  franaka za /o#u godinu. /jego#a majka je jedina osoba koja je marila za njezin !i#ot, prerani gubitak roditelja, openito radosti i !alosti u njezinom !i#otu. Brancoise je bila jako #rijedna dje#ojaka i nije se umilja#ala drugim gostima, jer je znala da e posloda#ac radije prestati primati gosta nego otpustiti #aljanu poslugu. Iim bi Brancoise pr#i puta oti)la u sobu njego#e tetke, i upitala je za ru'ak te dala lijek, tetka bi po'ela s pri'om o tuđim !i#otim, tko )to radi, kada i kako. =ako bi one zajedno razmotra#ale pr#e događaje toga dana. @ednog jutra teta nije prepoznala jednu mladu damuna trgu, koju je #idjela kroz prozor, te je rekla Brancoise da ode do obli!njeg duana kako bi saznala tlo je

  ona, ali Brancoise joj odgo#ara da je to ker g. Pupina koja je bora#ila u internatu. $ %ombraunisu samo ljudi bili s#akome pozanti nego i !i#otinje a s#aku iznimku bi se pomno 6istra!ilo6.

  "ok je teta pri'ala s Brancoise i gledala prolaznike i njio#e poslo#e, dje'ak i njego#a obitelj su bili na misi u crk#i. "je'aka je posebno dojmilo unutra)nje uređenje crk#e, osobito d#a #itraja, koji su djelom bili ukra)eni sa(rima. "je'aka je zadi#io i prostor ispod apside, taj prostor je bio od#ojen za grobo#e s#eenika i posebni po#ijesni li'nosti. "je'ak tijekom s#og !i#ota nikad nije osjetio di#ljenje prema tom zdanju nego je osjeao neku granicu kraj nje. Međutim z#onik s#. ilarije prepoznao se izdaleka. Kada bi u #laku #idjeli njego# lik po'eli bi spremati st#ari, spremni za iskrcaj. Kada bi u )etnji do)li do 'istine na koju izbija put on bi im bio orjentir za put kui, kada bi se #ratili iz )etnje u grad, do)i bi na trg pred crk#om, te mu je baka znala rei da stane i promatra ga. -aka ga je smatrala iz#orom bogatst#a.

 • 8/20/2019 4. Razred - Hrvatski Jezik

  4/39

  Pripo#jeda'e#a majka bi mu s#jeto#la da nakon ru'ka izađe #an, tada je uo'io 66mali ?enerin ram66 tj kuinjsko spremi)te, ina'e bi poslije objeda zalazio u kabinet strica, umiro#ljenog #ojnog 'asnika, ali ne #i)e otkad je njego#a obitelj pos#ađenja s njim djelomi'no njego#om kri#icom. Kada je bora#io u Parizu jednom ili d#aput na mjesec je posjei#ao strica. $ to doba je osjeao platonsku ljuba# prema kazali)tu jer mu je bilo zabranjeno ii u n