4 mart projek tumpuan sains

of 16 /16
UNTUK PERHATIAN: EN.TAN KING HYIANG DISEDIAKAN OLEH : FAUZIYAH BINTI ABDULLAH DB 100048 SALWANA BINTI MAHMUD DB 100348 HARDIAH BINTI ABU BAKAR DB 100351 AFIZAHAYU BINTI CHE AZMI DB100357 SARALAH A/P SUBBERMANIAM DB100783

Author: feeza-abdullah

Post on 02-Aug-2015

121 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. UNTUK PERHATIAN: EN.TAN KING HYIANGDISEDIAKAN OLEH : FAUZIYAH BINTI ABDULLAH DB 100048 SALWANA BINTI MAHMUD DB 100348 HARDIAH BINTI ABU BAKAR DB 100351 AFIZAHAYU BINTI CHE AZMIDB100357SARALAH A/P SUBBERMANIAM DB100783 2. KAEDAH PENGAJARAN MENGGUNAKAN 4MART DALAM TAJUK FASA-FASA BULAN. MATA PELAJARAN:SAINSTAHUN:5 BESTARITEMA:MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTAHPU:Memahamifasa-fasabulan.HPK:Di akhirpengajarandanpembelajaran , muriddapat : memerihalkanfasa-fasabulanKPS:Memerhati ,membuatinferens , meramal ,berkomunikasi , menggunakanperhubunganruangdanmasaKBKK:Menjanaidea ,menghubungkait , membuaturutanNILAI MURNI:Bekerjasama ,mensyukurinikmatTuhan , yakindan berdikariTEMPOH MASA:60 minitBBM:Kit Pembelajaran :BukuFasa-fasabulan , Cd interaktif, kertasmahjongdanlembarankerjaKonkritLangkah 8Langkah 1RLangkah 7 LR41Langkah 2 LAktifReflektif 32LRLLangkah 6Rotakkanan LotakkiriLangkah 5Langkah4AbstrakRLangkah 3 3. Perasaan PelajarDinamikPelajarImaginatif 1.Mencarisesuatu yang 1. Mencarimaknadan baru ,cubajayadansebab , gunakansemua penemuansecaraderiadanberkongsi idea. sendiri. 2. Berinteraksidengan orang 2. Menciptaatau lain. mengaplikasidan 3. Inovasidan idea berinteraksidengan 4. Gunabahanataupengalaman dengan orang lain.maujud .Beripeluanguntuk 3. Tindakandanperberbincangan. 4 MenyudahkansesuatuBuat1Melihat 3PelajarPraktikPelajarAnalitik21.Mencarikegunaan 1. Mencarifakta yang menjelaskan maklumat, mengujikonsep , berfikittentang idea. teoridanmenaakul 2.Menganalisis sesuatumaklumat 2.Tahubagaimana 3. Membinakonsep sesuatuberfungsidan 4.Pelajar menerangkananalisis mengaplikasi idea. maklumat. 3Eksperimen,kerja amalidan ,kuiz.Berfikir MODEL SISTEM 4MAT AKTIVITI PENGAJARAN: LANGKAH Petak 1 PelajarImaginatifKreatifAKTIVITI Pelajarmengamalkansatupengalamankonkrittentangbulan yang mengelilingibu 27 hari. PelajarmengetahuibulantidakadacahayatetapimenerimacahayadaripadapantulSet Induksi (5 minit) Langkah 1 AktivitiOtakKananPenjanaan Idea (3 minit) Langkah 2 AktivitiOtakKiri Petak 2 PelajarTeoriAnalisis Perkembangan 1Semuapelajarmelihat video tentangpergerakanbumimengelilingimataharidanp samabulanjugamengelilingibumi . Pelajarjugamelihat video tentangpergerakanbulanmengelilingibumiyang memVideo 1 Pelajardimintauntukberbincangsesamasendiritentangpemerhatiankeatas video Pelajarmulamembincangkantentangbagaimanabulanmenerimacahaya. Pelajarmenggunakankonsepcahayabergeraklurus ,cahayabolehdipantulkandan bayangakanterbentukapabilamelaluiobjeklegapdalampembelajaranbabcahaya Pelajarmulaberbincangakanperubahanbentukpadabulan. Pelajardiajarkonsepuntukmudahmengingatibentuk-bentukfasabulan. Konsep 1: Pelajarperlumemerhatikedudukancahayamatahari Konsep 2: 4. (10 minit)Bulanmengelilingibumimengikutarahlawan jam.Langkah 3 AktivitiOtakKananVideo 2Perkembangan 2 (10 minit)Guru memberipenerangansecaralebihjelaskepadapelajardenganmenggunakan .Muridakanmemerhatisambilmelihatpergerakanbayangbayangbulandenganlebihjelaskeranaianyabilehmenggunakanderiasentuhan.Langkah 4 AktivitiOtakKiri Petak 3 PelajarPraktikSemuapelajardiberilembarankerjamengenaibentuk-bentukfasabulan. Setiappel bentukfasa-fasabulanberdasarkangambarajah yang di sediakan. PelajarhanyaperlumemadankangambarbentukfasabulandengannamafasabulanTindakan 1 (5minit) Langkah 5 AktivitiOtakKiri Tindakan 2 (10 minit) Langkah 6 AktivitiOtakKananPelajardibahagikandalam 6 kumpulandanmenjalankanaktivitiuntukmengenalp bentukfasabulandengankedudukanmatahari yang berbeza. Berdasarkan Kit Pembelajarandanpeneranganguru ,pelajarmulamenggunakankemahiranmerekauntukmenunjukkanarahpergerak yang berlainan.Petak 4 Kumpulan yang telahberjayamenyiapkankerjakumpulanhendaklahmembentan PelajarDinamikdanIntuitif Setiapkumpulanhendaklahmenerangkantentangperbezaanbentukfasabulanapa Pengukuhan (10 minit) Langkah 7 AktivitiOtakKiri Penutup (7 minit) Langkah 8 AktivitiotakKananKumpulan yang membentangkandapatanadalahdalampelbagaibentuk. Kumpu pelajarakancubajayadenganpenemuanmaklumatmerekasendiri. Persembahandapatanmerekamembolehkanmerekaberinteraksidenganrakan-ra lainsertadapatmenggalakkanmerekaberkongsihasilnya. Guru membuatkesimpulanataspersembahandapatanpelajarLAMPIRAN 1 : LEMBARAN KERJA 5. Padankannamafasabulandenganbentukfasabulandengantepat.NAMA FASA BULANBULAN PURNAMABULAN PURNAMA LAMABULAN PURNAMA BARUBULAN SABIT LAMABULAN SEPARA BARU BULAN SEPARA LAMA BULAN SABIT BARULAMPIRAN 2 : KERJA KUMPULAN (1 3 )BENTUK FASA BULAN 6. Kamuperlumenjawabsoalan di bawahini. 1. Tentukankedudukanfasa-fasabulanmengikutgarisan yang telahdisediakan. 2. Namakanfasa-fasabulanmengikuttakwimqamari (haribulan) danlukisbentukbentukfasabulan. 3. Tunjukkanarahpergerakanbulanmengelilingibumi. 4. Lengkapkanjadualdibawah.HARIBULANNAMA FASA BULANLAMPIRAN 2 : KERJA KUMPULAN ( 4 6 )BENTUK FASA BULAN 7. Kamuperlumenjawabsoalan di bawahini. 1. Tentukankedudukanfasa-fasabulanmengikutgarisan yang telahdisediakan. 2. Namakanfasa-fasabulanmengikuttakwimqamari (haribulan) danlukisbentukbentukfasabulan. 3. Tunjukkanarahpergerakanbulanmengelilingibumi. 4. Lengkapkanjadualdibawah.HARIBULANNAMA FASA BULANBENTUK FASA BULAN 8. LATIHAN PENGUKUHAN : KERJA RUMAHJawabsoalan di bawahini.Pilihjawapan yang paling sesuai .Andabolehmembuatbulatanpadajawapan yang betul. 12.2Baca soalan di bawahinidanjawabsoalanberstrukturini. 9. 3. Susunbentuk-bentukfasabulan di bawahinidenganurutan yang betul. Namakanbentukfasabulanini.ABCEFDGHSusunan yang betulialahsepertiberikut:12345BENTUK FASA BULANNAMA FASA BULAN678