371 employment

Download 371 Employment

Post on 13-Jan-2015

1.069 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

371 Employment

TRANSCRIPT

  • 1. ioa3.: B&oeid?) oquneld: epdldoe dtoEegnoR dr d:oe.:d ddtJierond: door8d xodrsi0d wdn ed ( dooro^l d (doo3aoey-doo erded 2013d 2de $odd doorn^ldd uoairaoe;d:, ddaro^ld udedd$n d.rodG&qd, Aodd:- 1. dncb abd>- doC.- w dore rl ( d,ogzro a"-d oor o^l d ood> ddo$ddd.60 (2) .ac$. oaag^ddde) DJca 2. el$r SddrzlSc.- (1) di d.ndeb,- (a) "Odoo$ edilo do{" 0dr&xld o3o{.1de oonda^:{ (E) "ded ded:aog" ao dedrro8rlg$n a",Srlo &oereod 2012 ) uded, 201 ddeddt' ddg' d* iouoQxr l) deaJ:ao9 edde) razltQ mnde.r{i 4100J)0 e, dEfi:dd:- d $d)J d$dod{d9d:* d,odd) iaord iaiuoe.:oj:, Ceod SC, d:, Ouood: 06.11.2013. udeddd,:u lodrEs&d -6UOF $ded** Sed:eorbo$e) aded d.odrrood) erQeadil9d:,,' r3enogotu,'.t * droe.:d ds $)oOd dr e:de d$n dooro^id nodras&d eJded, 2013Ole5enE) d aoori udddd>. erd"aD edd^da:ld ' iuordd, FDe&:rd Oaoo$ erdd" iod; d>eej dodqnd De d:d)

2. (i) door*d taer ie 1996d, edaD (ii) doart^ld xl&ef doildd9ri deod deaJ:ao8) (aded) (iii) doorr^ld R)aef *[ h^r -< &o$c:d$. 1993. (iv) dr uded{ drqd9$4 udaoddd:* o3.oeegd. ($) oSodrde d geol> A w doogzroer-Eoaro^ld gidedd zgori; (A) "igo$ e,e6-od" ao 1993d sao$g dzSdaod den dozooS:Edq;b abdl- doort^ld dooro,sd Sdndrf g ee0o$dr, dodndrl$lo $E do;,m do erueJesDiend ae4 dodrleri doddd odrl9g drdda^:d: OoJro$roEo*$dFdcbd o3'o{.1de {, (") "!9eo$ drod" doadrld:xoduoA ddderfuDeiend Oaoo3r edaiD do{o$ er6o$O ar (a+") "igeoJ: d;1" oodd, erod deeo$ d$d$odr 6de (d) "{qqbedd d;1" oodd, {eeo$ dsrl db4 dradd>dGtud dr{rl$.:; (erd:dod qreod ded:ao8) Oo$c:d$c, i'19 d:,a:o &eG, do (er zroE elddo er$i.Ja?,sd ddidd er$doad crqood Oo$dJil$J, 1 ; cadd'o (Era$) de,:e,pdeod dlrdood d$dg zi ps erq-ood deC>oo8) (add) qJaarbd e) aooo*Od crq)dd d:ee3 dedrl$$o d3f,aJlrioeie.:ld.o d$rl$ @60 iror d erdrdoeOad do{de J -?ao rnw, dvqv "!9eo$ {de:zi" aodd, J--. JF^ .1! O od wda"rod drodd aau.lo3ogri, erQ,i.roeidol> dedo3:Qof gieCood: een:r5oJ:Qo3r QAOOJf ef d6-O lla{ a.?ra1a{. r?rr ^r, v^6 .l.rv,! aJc^IiJcroc-c^J Pri ieod d:qd9 dedao auSdrdddg dedoS: @edoodr nen:do$eoJ: Oroo$ erdryo no{o$Qo3: ddrod-rr t d:q4l+1> drd: ddlrad.-c dgd 4. ddod:, idO dluoqtd edu oSodde {eeo$ a3e udrd &aef dedrl$Qd d:qdg obddocb qta&oodeJe;, errld"dAdzud>d:. 4. ddrle doat*.- (1) Ae &qd9$4 d.oood:d dsIr$$d efl adr* drod eor{daiend ooa, iaord erda" oJrodB? eQuodd erofr {pddgri doa^3d (2 deeoJr d.Ederl nqJ O-! O uduodddr* &e decd:d: c>d) dode;d>d:. (3) {eeo3> drodd* doa^3d ddoiD, udedd dsrad Ooao iardd, d:dcoir$. ie)ie;d>d:.o{ot (4) @Bo irordd, edO,$d dcbaooS:, o3rrd ezsodd ;Tinaat panz=l p+*pgr-'wvvwr vVC VW/gt, a;doo3rd:d dodeJr z.dA erduoddd>n Oedd ero{ udedd$. s. {eeo3: {odrl$: ** gidrlrd* ioa"loQ$dod, oirod er gide ddd:* doEo sJ8r, oobq d:q,i$ gidrlrd noe;ofrdQ ado$d$ w{edrleron Sidued fi[J pr*ad*o1 n-P.J ,/ l*J -/ C / Nooa !aordd$. 0?) o( (a) dt uded{ od (2) d3 dod>{dood n'{rol oa erdd" z{p ade qqd", o'oeiddood), o?%d Oaoq$ qrdd" no{oJi> er6oJre) dilrrl$ibn oori drd{n"ogxbdcb duorldd:* erdedd drood drodiigri fdd{flopior erridndtrdend uordd eQn{o?^3tud Oo$$rlsjibxndaoA tlo nbq FqoSd er$FDdmin dr e;d edd" erdd droe.:d ege{drtoetud r(r o$ drodrlgri doaidoJorle,:r eiob*oX: i gideddfld deeo$ drodderl dor,Sd dod:d udepOod eroedoad oJodde erdddr Fdrig etdeoS.o$rnA o?ar"r ---'d igd: puoo6 eod $deo$$4 StrdCiri'r.*"*""d*155 dd,r ufd:* ad drord$.- (1) d:dds olndde Ud* {eeo$ droddd:* doaie>oAdCoe dedd uG d:d: drrord# irorlo er daord{ epr{daiud:endofi "add riC*rlrvv v,w. 60 qqcb q d$ndd)deri ,ruda;od roOdddeJ::-'60 d>d eld oJadde deeCo drodd* ed6" olndde ori eda xodri oJo{de x[eed: 5. (E) (7@F ?('JcJc, bddd.bobod (:,) FodJ"ddaon drodrlgroA dcDoxbd)dr( (A) rldeJ6" dodil ddde${ -wda^.loQ dmdd)dood oaat. i 6. epeoma ( deeo$ d"il t dlou6oJ: dod>d erqJrero3:d:o (a) 1.1.2013d_, d,ode-:l erdd dodaoogoils;b s'009)i1cb da&obdd ede erdd dndr denioJrendO q*dt eddD d.ode.:: /q1 *rz{ nir *o{r@,, qJJsa,J!, cvc^IJ ?a:{ol-*lo1 ^JJt^JqJr -Hr- (i) erdob, oJDd eda io -l n*l.Aa+l C^J,VUJqJVtal droro9lt'ir$d: Qan sdd" lFr7:qri douo qrdab oiod 6 ddsdd Codo deod, EJodat o3o{de sf,i po*q=r ="iA,owv iodqrorabmd Ooaodd &dt^l psriAnir,ol pjvwiJwv v poz=i-r erdQoJ:Q ero{ , )9C^) r'( ddr deedr lnirr qro ,onrZ{ a .add ngub Q oJo$de ddsdd g deoddoe er ddrd oddry, erdrs" doeflri gdrE$rld dr$edrr aJdrdd oJo{de qroridg, psos r -s-F.- 717qJ9.^J c^L,l999qJ(r_t/! ooasooA6"^droe psz:i-r psrz{ v,ywv vw ia{ a'{ra1N VN ,*/-/ w dodsl ? al--J CAJCJC^J- UJ igeol>Q dveo$ gide ddsdd eddo erdobJ)Uc^) edd"'o od:ddoe erdd s;rino'iiw_yvvl/w deB$o9oddddr6*od dg erdd) aodanndd; dCui i.,Ri tdfi.l$*= veJ&cwvI udooss droFqd, do$S4 rind:da:rq erdd dod-souboiodO. l*nr{r ,dS* erQ d.naii soAdqloe ddrrlgri dft$o3rdd ,O1 aa ,dr SQ abeeJ (a) osood (:,) $odrl$ddri Az{ rc1 SddorroA, {9eo3: on nrlr d? 498 douoQRidod, d- dtoeJd ddlrod erdd rpoaa&d c)5,A6D.eqb e9da" Cd,Ccn.e.:ocb erdd"^trr erdFqo dOed" .)odd,-crt 7. (iii) ^^JJ ^JL79N c^JctJ edaJdoJDd (iv) o3mdde erdd edFondddcf;. 7. $dneo8gd$4 0ede.:r ngn3, eQaodd, sodrasDd rlabdd_, xdil a"o6Dde5cr Jl eda" nodragOd i odzl$.o9ri, dCra..t^3 d .add dddr agQaodd* (3) igd: @eaoo d:dr erdd:* eedotud OooodOod dlra (4) erQaoddd:* iaordd &o$erderod d (5) eQaodd d:asraarioA d$d erdrso gidoeodgdd:* &e (2) (cdrood dr"dq a.?-1..{- e rvcgjqJ( a{r r?a r N 'l'rC^,J^J4./ ("r) sqri rlo dds6d Aa-odd (a3) .)FooFoDCf @60 iardd dGd:o3oe erd:; erqSrQroJ:r ddrrl$$* d edd" sdd aoRri:9d:dde d"turDqq {sd* dd:aao$ erd -5 do aoJ:rOqnddab4 Seordd dod rodg dgd$4 doda;b{da*A bdatud d& $dri rtJadrdatudO-e J6J o*,% dOedol eru8emr doe$ anraxcoeffurl .hXrd * "dddde) '?{r{azir rllQrJ9rJVlaA/ rCn{do d gdo$dd d$sdd tu oJDd)d doeflo$fl eruEercroorie.:r grroA erdd erfrrolndd* ded:aoE d-qoolr ndabal Ps,nz* -?tR,C^J,