30 juny 2010

Download 30 juny 2010

Post on 11-Mar-2016

257 views

Category:

Documents

35 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diari gratuït del Campo de Tarragona

TRANSCRIPT

 • tarragona ~ reus ~ costaDaurada

  diarimsmsdiariDIMECRES

  30 DE JUNY DE 2010nm. 1.572

  www.diarimes.com

  Lalcohol i la cocana sn les principals causes daddicci a les droguesTARRAGONA Dos de cada tres pacients del Centre dAtenci i Seguiment de Tarragona han ingressat durant el 2009 per aquestes causes. A ms, el nombre de pacients que van iniciar terpia per rehabilitar-se ha crescut un 64% en un any. P2

  La imatge de Sant Pere sobre la barca, durant el moment culminant de la process al barri martim.

  CRISTINA AGUILAR

  La Process de Sant Pere, abans de cloure les festes del SerralloTARRAGONA Lacte central de la Festa Major de Sant Pere al barri tarragon va omplir ahir els carrers i va deixar pas al darrer dia de celebracions, que acabaran amb jocs infantils. P4

  AVUI TAMB

  CATALUNYA

  Els partits poltics esperen la sentncia completa de lEstatut. P12-13

 • 2 - diarims 30/06/10TARRAGONA

  ESTHER VALCRCEL Unes 255 persones van ini-ciar, durant lany passat, tractaments per superar la dependncia a algun tipus de droga al Centre dAten-ci i Seguiment (CAS) de Tarragona, gestionat per la Xarxa dAtenci a les dro-godependncies (XAD). Aquesta xifra indica un augment del 64,7% respec-te a lany anterior, quan van ser 165 les persones que van iniciar terpies per aban-donar la seva dependncia. Daltra banda, el subdirec-tor general de Drogodepen-dncies, Joan Colom, apun-tava al Diari Ms que en els ltims anys la demanda de tractament al XAD ha es-tat relativament estable i que durant el 2008 hi va haver una certa subnoti-ficaci dels casos, fet que explicaria, en bona part, lincrement del nombre de pacients.

  Lalcohol, el principal causantLalcohol continua sent la droga que motiva el ma-jor nombre de tractaments a Tarragona. Van ser 98 les persones que durant lany passat van iniciar terpies per deixar de beure a la ciu-

  tat, una trentena ms que al 2008. En aquest sentit, des de la subdirecci gene-ral de drogodependncies sexplicava que lalcohol s la substncia psicoactiva que consumeix un nombre ms alt de persones i aque-lla per la qual hi ha una proporci elevada de per-sones dependents desprs del tabac. De fet, ms de la meitat dels pacients que

  van iniciar tractaments lany passat ho van fer per deshabituar-se de lalcohol i la cocana. Van ser 61 els pacients que van iniciar te-rpia per abandonar la co-cana, una vintena ms que al 2008. I s que la cocana ha

  substitut a lherona com a segona droga motivadora del tractament. En aquest sentit, la Subdirecci gene-

  ral de Drogodependncies recordava que des de finals dels anys 90 la demanda de tractament motivada per la cocana fora infreqent als anys 80 va crixer no-tablement. De fet, en el conjunt de Catalunya i a la resta de lEstat, el nombre de tractaments per coca-na s major que els moti-vats per lherona. Pel que fa a la resta de drogues que van motivar les terpies iniciades lany passat, 52 pacients eren dependents de lherona, 25 del cnna-bis, 13 del tabac i sis daltres tipologies de droga.

  Ms del 80% sn homesDaltra banda, el 80,8% de les persones que durant lany passat van comenar terpies a la ciutat de Tarra-gona sn homes. De de fet, sn 206 els homes que van iniciar tractament, davant de les 49 dones. Segons Co-lom, aquest fet t a veure amb la diferncia que hi ha entre els sexes pel que fa a la prevalena dels tras-torns mentals. En el cas de labs i de la dependncia de les drogues, la prevalen-a s ms elevada entre els homes, explicava Colom.

  ACTUALITAT

  Lalcohol i la cocana van motivar ms de la meitat dels tractaments iniciats durant lany passat

  La cocana s la segona droga motivadora dels inicis de tractament.

  CRISTINA AGUILAR

  Creix un 64% el nombre de pacients que inicien terpia per deixar la droga

  El 20% tenen entre 40 i 44 anysDe les 255 persones que durant lany passat van iniciar tractament per superar la seva depen-dncia, 51 tenen entre 40 i 44 anys, el que re-presenta el 20% del to-tal, el percentatge ms alt. La droga que ha motivat la major part de linici de terpia en aquesta franja dedat s lalcohol. I s que, se-gons explicaven des de la subdirecci de dro-godependncies, a di-ferncia a la resta, la dependncia a lalco-hol s un trastorn que sinstaura amb una relativa lentitud i sn moltes les persones que noms accepten seguir un tractament quan ja porten diversos anys experimentant els pro-blemes que els suposa la seva dependncia. Amb un 14,5%, el segon grup dedat ms nom-brs s dentre 25 i 29 anys, una franja en la que la cocana i lhero-na sn el principal pro-blema.

  Leo Bassi enceta el cicle de Cultura de Carrer amb Utopa

  El polmic artista Leo Bassi encetar avui el ci-cle de Cultura de Carrer Sedassos Kulture amb Utopa, el seu nou espec-tacle on el pallasso de la cara blanca ofereix un text crtic amb la societat actual. Abans daquesta actuaci, la qual tindr lloc a un quart de dotze de la nit a la plaa dels Se-dassos, tamb es podr veure lacci de perfor-mance que oferiran els alumnes del taller pro-gramat a crrec de Pedro Alba i Verins escnics. Daltra banda, tamb es repartiran els cicles de Circ, performances mu-sicals i cinema a la fresca, unes activitats que ja van tenir lloc en les anteriors edicions i van gaudir de bon pblic. REDACCI

  La Drummin-Grupo de Percusso tanca el festival Avui:MsicaUn dels grups de per-cussi ms prestigiosos de lactualitat, la Drum-ming-Grupo de Percus-so, ser lencarregat avui de posar punt final al festival internacional de msica contempor-nia Avui-Msica. En el concert, que ser al Pa-lau de Congressos a les vuit del vespre, la forma-ci estrenar cinc noves composicions a nivell mundial. REDACCI

 • diarims - 330/06/10 TARRAGONA

  Tinet promocionar Tarragona a internet coincidint amb el seu 15 aniversari

  Tinet posa en marxa una nova etapa que t com objectiu principal pro-mocionar Tarragona a travs dInternet. Aquest nou cam es realitza co-incidint amb el 15 ani-versari daquesta eina dinformaci de les co-marques tarragonines. El diputat i president de lOrganisme Autnom per a la Societat de la In-formaci de la Diputaci de Tarragona, Alejandro Fernndez, va assegurar ahir que es far un gran salt qualitatiu per sense deixar de banda el servei que ofereix als ciutadans de Tarragona. En aquest sentit, Fernndez va re-marcar que sha previst intensificar la presncia del territori a internet i sobretot a les xarxes soci-als. Aquesta darrera eina ser la clau per promo-cionar el territori. El tre-ball se centrar en elabo-rar continguts propis on hi haur arxius de vdeo, text i fotografia. A ms, sintentar recollir in-formaci daltres portals dinternet que siguin in-teressants per completar-los. Els articles o produc-tes multimdia tindran una temtica variada com ara turisme, cultu-ra o aspectes histrics, entre daltres. Fernndez va remarcar que lobjec-tiu s ser proactius en la promoci de la xarxa ciu-tadana i del mateix ter-ritori. Precisament, les xarxes socials centraran la TinetJornada daquest any que tindr lloc la pri-mera setmana de novem-bre. Aquesta jornada ser-vir per fer un intercanvi dexperincies professio-nals al voltant daquesta temtica. C.M.

  En marxa el consorci per crear els prop de 2.000 habitatges al Pou BoronatE.V. /REDACCI LInstitut Catal del Sl (Incasl) i lAjuntament de Tarragona van signar ahir lacte de constituci del consorci urbanstic per de-senvolupar lrea Residen-cial Estratgica (ARE) Pou Boronat. El nou consorci opera com a administraci actuant per dur a terme el desenvolupament i execu-ci del nou sector i est in-tegrat al 50% per lIncasl i lAjuntament. Aix, el re-gidor dUrbanisme, Xavier Tarrs, i el director de lIn-casl, Miquel Bonilla, alter-nen la presidncia del Con-sorci.Entre les funcions del nou

  rgan destaquen lexecuci urbanstica de la zona do-nant conformitat als estu-dis de viabilitat, aix com acordar la contractaci de personal i la inversi del projecte. El consorci urba-

  nstic estar integrat al 50% per lIncasl.Es tracta de la zona que

  limita amb la carretera N-240 en el seu extrem est i amb lAutovia A-7 al sud. El nou sector residencial aco-llir prop de 2.000 habitat-

  ges, 998 dels quals tindran diferents rgims protegits i combinar els usos comer-cials i dequipaments. El projecte que a partir dara desenvolupen lAjuntament i lIncasl est conformat per un conjunt dilles ober-

  tes dedificis residencials articulades per un eix viari principal de nord a sud que recorre tot el sector i relaci-ona tots els elements resi-dencials i comercials. La casa i les antigues

  installacions del Pou Bo-ronat ocupen el centre de lmbit i seran reutilitzades com a equipaments i dota-cions terciries. De fet, en els terrenys terrassats de la val del riu Francol acolli-ran els futurs equipaments escolars i esportius del nou barri. Daltra banda, i tal i com reclamaven els vens les parcelles Bonaire con-tinuen excloses del procs urbanstic de la zona. La del Pou Boronat s la

  primera de les ARE projec-tades a la ciutat de Tarrago-na que comena a donar els primers passos. Ms enda-vant tamb es constituir un consorci entre lAjunta-

  ment i lIncasl per desen-volupar lrea Residencial dels barris Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. Tot apunta, per, que lARE projectada a la Canonja es desenvolupi de manera co-ordinada entre la Genera-litat i lAjuntament del nou municipi segregat.

  La vila dels JocsSegons recordava ahir Tar-rs al Diari Ms, lobjectiu s que lARE Pou Boronat estigui gaireb enllestida lany 2015. Aquest calen-dari ens aniria com anell al dit, manifestava el regidor, ja que lAjuntament t la in-tenci de construir la vila dels Jocs del Mediterrani al Pou Boronat. Aix, si el cer-tamen del 2017 satorga a la ciutat, ser en aquest indret hi haur els milers dhabi-tatges on sallotjaran els es-portistes.

  URBANISME

  Es tracta duna de les polmiques rees Residencials Estratgiques impulsades des del Govern