3. sadr¾aj strune prakse

Download 3. sadr¾aj strune prakse

Post on 02-Feb-2017

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sadraj

  Predgovor / Autori: Jelena Prtljaga, Nataa Sturza Mili

  Uvod / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Struna praksa / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Osnove programa strune prakse / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Integrisano-metodika praksa / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Pretpostavke uspenog ostvarivanja strune prakse / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Cilj i ishodi strune prakse / Autori: Isidora Kora, Slaana Milenkovi i Gordana Mijalovi

  Cilj strune prakse / Autori: Slaana Milenkovi, Gordana Mijalovi i Isidora Kora

  Ishodi strune prakse / Autori: Gordana Mijalovi, Isidora Kora i Slaana Milenkovi

  Sadraj strune prakse / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Okvirni pregled sadraja strune prakse / Autori: Vlasta Lipovac, Slavica Pavlievi i Katarina Tomi

  Uloge studenata i mentora (nastavnika i vaspitaa)

  Aktivnosti i oblici rada studenata na strunoj praksi / Autor: Vesna Coli

  Uloge i obaveze studenta u okviru strune prakse / Autor: Anelka Bulatovi

  Mentori tokom strune prakse / Autor: Otilia Veliek-Brako

  Uloga nastavnika mentora tokom strune prakse / Autor: Otilia Veliek-Brako

  Uloga vaspitaa mentora tokom strune prakse / Autor: Otilia Veliek-Brako

  Komunikacija studenta i mentora / Autor: Vesna Coli

  Dokumentacija i evidentiranje tokom strune prakse / Autor: Nataa Sturza Mili

  Samoevaluacija po zavretku strune prakse / Autor: Nataa Sturza Mili

  Informalna praksa i dokumentacija / Autor: Biljana Vujasin

  Zakljuna re / Autor: Otilia Veliek-Brako

  Pojmovnik / Priredili: Otilia Veliek-Brako, Vesna Coli i Jovanka Uli

  Literatura

  Prilozi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.1

  2.1

  3.1

  4.1

  5.1

  4.3

  4.4

  4.2

  5.2

  4.3.1

  4.3.2

  1.2

  2.2

  1.3

  4

  5

  7

  7

  8

  8

  9

  10

  10

  11

  11

  13

  13

  14

  15

  15

  15

  16

  17

  22

  24

  27

  28

  29

  30

 • Vodi za strunu praksu studenata visokih kola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaa 2016. 4

  Publikacija Vodi za strunu praksu studenata visokih kola

  za obrazovanje vaspitaa nastala je u okviru projekta

  TEACH Harmonizacija kurikuluma za obrazovanje

  vaspitaa u Srbiji, finansiranog kroz program Evropske

  komisije Tempus 2013. Projekat bi trebalo da omogui

  harmonizaciju studijskih programa za obrazovanje

  vaspitaa na etiri visoke kole strukovnih studija u Srbiji

  (iz Vrca, Novog Sada, Kruevca i Sremske Mitrovice)

  uz pomo Zapadnobalkanskog instituta WEBIN iz

  Beograda i inostranih partnera Univerziteta u Mariboru,

  Metropoliten Univerziteta u Manesteru i Fakulteta

  strukovnih studija u Baji.

  Glavni cilj projekta je da etiri pomenute visoke kole za

  obrazovanje vaspitaa u Srbiji usaglase svoje kurikulume,

  ime bi omoguile laku mobilnost studenata, njihovu

  bolju obuenost, a to bi budue vaspitae dovelo lake

  do posla. U nameri da se pribliimo sutini pedagoke

  delatnosti, koja danas namee potrebu za refleksivnou

  praktiara, preduzimamo prve korake u uporeivanju

  i usklaivanju sa razvijenim drutvima i nainima na

  koje se u njima formira vaspitaki kadar, a da pri tome

  ne ugrozimo ono to kod sebe prepoznajemo kao dobro,

  autentino i odrivo.

  Kao plod posveenog rada na definisanju kompetencija,

  usaglaavanju, analiziranju i podizanju obima i kvaliteta

  strune prakse studenata u okviru kurikuluma pomenutih

  visokih kola, nastao je ovaj prirunik koji predstavlja

  svojevrsni vodi kroz proces obavljanja strune prakse

  za studente i sva ostala lica ukljuena u navedeni proces.

  Vodi je osmiljen s namerom boljeg razumevanja znaaja,

  ciljeva, obaveza i aktivnosti u okviru strune prakse.

  Osnovni cilj, koji elimo da ostvarimo ovim vodiem,

  je da studentima olakamo proces obavljanja strune

  prakse i da ih podstaknemo da ve tokom studiranja

  ponu razmiljati o izgradnji svoje profesionalne karijere.

  Vodi studentima prua jasne smernice organizovane

  kroz 5 poglavlja: Osnove programa strune prakse, Cilj

  i ishodi strune prakse, Sadraj strune prakse, Uloge

  studenata i mentora, Dokumentacija i evidentiranje tokom

  strune prakse i deo posveen prilozima i dodacima za

  studente koji ele vie. Interakcija teorijskih znanja i

  iskustava steenih tokom strune prakse umnogome e

  doprineti razvoju raznovrsnih kompetencija studenata,

  to e se u budunosti odraziti na njihov kvalitetniji rad sa

  predkolskom decom i na kvalitet ivota uopte.

  Predgovor

 • Vodi za strunu praksu studenata visokih kola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaa 2016. 5

  Struna praksa studenata proizlazi iz sveukupnog sistema obrazovanja visokokolskih institucija, a posebno je

  konkretizovana u zahtevima savremenog obrazovanja vaspitaa. To znai da pravilno razumevanje funkcije strune

  prakse, kao integralnog dela obrazovanja prvenstveno vaspitakih kadrova, pretpostavlja uoavanje svih bitnih

  karakteristika koje odraavaju sadanju fazu razvoja obrazovanja, obrazovnih potreba, uloga i doprinosa kadrova

  u pripremanju dece za ivotnu stvarnost (odreene ivotne situacije, kolu i uenje, socijalne odnose i tome slino).

  Struna praksa je obavezan i sastavni deo nastavnog procesa na bazinim strunim i specijalistikim dodiplomskim

  studijima. Studenti se upuuju na strunu praksu kako bi upotpunili teoretsko znanje s praktinim znanjem i pripremili

  se za budui rad, to omoguava uspenije ostvarivanje programa studija i ukljuivanje u profesionalni rad. Iz toga

  proizlazi, da je funkcija strune prakse pretapanje i upotreba teorijskih znanja u praktina umenja.

  Navedeni razlozi utiu na to da se danas, u svetu i kod nas, stavlja naglasak na razvoj obrazovanja kao sastavnog dela

  sveukupnog drutvenog razvoja. Ovo znai da je obrazovanje znaajan resurs u svakom drutvu, pa mu kao takvom

  treba i prii. Spoznaja svih navedenih razloga dovela je do toga da se zakorai u fazu korenitih izmena u obrazovanju

  (njegovim sadrajima, metodama, oblicima i organizovanosti).

  Uvod

 • Vodi za strunu praksu studenata visokih kola strukovnih studija za obrazovanje vaspitaa 2016. 7

  Poznato je da je struna praksa oduvek bila ljudska

  delatnost, usmerena ka menjanju objektivne stvarnosti, s

  ciljem pronalaenja najpovoljnih moguih reenja.

  Praksa je racionalno organizovan ljudski proces

  u kome ovek inae deluje na objekte stvarnosti

  sa svrhom da zadovolji svoje potrebe, pri emu se

  javlja njegova stvaralaka svest

  (Grubor, 1994).

  Navedena definicija ukazuje na to da je struna praksa

  osnovna teorijsko-saznajna kategorija iz koje proizlazi da

  strunjaci, organizatori stimulativne sredine za uenje,

  kreativci raznih obrazovnih situacija, fundamentalci

  raznih predmetnih oblasti, kakvi e biti budui vaspitai,

  moraju biti obrazovani tako da mogu stvaralaki prilaziti

  zadacima koji ih oekuju u praksi. Savremeno koncipirana

  struna praksa vie nije rutinska, jer ona na svakom

  koraku ukazuje na potrebu za saznavanjem svega

  onoga to je rezultat savremenih, naunih dostignua,

  novih teorija i praktinih reenja. Vaspita, kreativni

  strunjak i naunik u malom, mora znati nauno misliti i

  biti uveden u fundamentalne sadraje plana i programa

  (logike, metodoloke i istraivake aspekte), kao i

  dileme i probleme struke. On mora ovladati metodikom

  pedagoko-didaktike organizacije, biti spreman da stvori

  stimulativnu sredinu za uenje, razumeti inkluzivnu klimu

  i multikulturalnost u svim njenim oblicima, a svega ovoga

  ne moe biti bez dobro osmiljene strune prakse. Zbog

  toga, pogreno je misliti da je mogue praksu vaspitaa

  ograniiti samo na jednostavno koncentrisane oblasti,

  koje su nedovoljan fundament razvoja vaspitake struke

  i didaktikih vrednosti.

  1. STRUNA PRAKSA

  1.1 Osnove programa strune prakse

  S obzirom na zadatke i programske sadraje, te objektivne

  mogunosti za programsku realizaciju, struna praksa se

  moe svrstati u dve osnovne varijante u programstkom

  okviru njenog ostvarivanja, a to su:

  a) vebaonika varijanta i

  b) zajednika varijanta strune prakse kada se program

  ostvaruje u svim drugim institucijama, institucionalnim

  oblicima i preduzeima, kolama, gde se i uz strunu

  pomo ostvaruje vaspitno-obrazovni program vrtia.

  Struna praksa ostvaruje se sledeim oblicima:

  1. hospitovanjem,

  2. radom u praktinom, strunom, pedagoko-

  didaktikom, metodikom i informatikom okruenju,

  3. asistiranjem u obrazovnom procesu (pre, tokom

  ili nakon izvoenja programa) u funkciji stimulativne

  obrazovne klime,

  4. samostalnim praktinim radom, pojedinanim i

  timskim izvoenjem pojedinih faza ili delova vaspitno-

  obrazovnog procesa, te realizovanjem celovitih

  programa.

  Struna praksa se izvodi na temelju Programskih

  osnova, u svrhu osposobljavanja i obuavanja studenata u

  skadu sa vaspitno-obrazovnim programom predkolskih

  ustanova, te se realizuje zajedno sa vaspitaima

  mentorima i nastavnicima mentorima (profesorima

  visokih kola i fakulteta). Dakle, strunu praksu treba

  organizovati tako da studenti uestvuju u svim etapama

  vaspitno-obrazovnog rada, koji