3 gerakan penjajahan

Download 3 gerakan penjajahan

Post on 20-Jun-2015

6.344 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GERAKAN PENJAJAHAN

2. PENGENALAN Membincangkan aspek-aspek yang berkaitandengan gerakan penjajahan yang berlaku dinegara Malaysia. Penjajahan oleh kuasa-kuasa asing ke atas TanahMelayu telah bermula pada tahun 1511 apabilaPortugis menghancurkan keagungan EmpayarMelayu Melaka diikuti Belanda, Inggeris danJepun. 3. Dasar kuasa asing telah mengubah corakkehidupan di Tanah Melayu kehidupan tradisi masyarakat Melayu struktur pentadbiran yang sedia wujud dalam masyarakat. Perubahan ini berlaku kerana ketamakan serta kerakusan penjajah yang ingin menguasai hasil mahsul dan keuntungan di negara ini. 4. Definisi1. Kolonialisme Dasar sesebuah negara yang mengeksploitasi sesuatu kawasanserta masyarakatnya yang dianggap lemah dari berbagai sudutseperti ekonomi, sosial, budaya, corak pentadbiran, serta politik. Plano dan Olton - satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuahkawasan dan penduduknya oleh sebuah kuasa asing denganmenjalankan polisi imperialisme. Migrasi turut terlibat (darinegara asal ke kawasan baru) yang membentuk satu entitipolitik baru ke atas kaum asal yang mempunyai pengetahuandan teknologi (kemajuan) yang rendah seperti di Asia danAfrika. 5. Evans dan Newham - memberi ruang rakyat asingyang minoriti mendominasikan politik danekonomi negara tersebut bagi mengukuhkankekuasaan dan menindas golongan bawahan. Nadel dan Curtis - lebih menjurus kepada bentukpenjajahan yang buruk, satu penindasan,penghinaan dan pengeksploitasian kehidupanmasyarakat peribumi dalam bidang ekonomi,sosial, politik, petempatan dan sebagainya. 6. 2. Imperialisme Umumnya sebagai perluasan kawasan dan pengaruhsatu bangsa ke atas bangsa lain. Dasar meluaskan sesebuah empayar dengan menjajahnegara lain - Kamus Dewan Negara-negara besar atau kuasa-kuasa besar telah wujudsejak awal sejarah manusia lagi seperti di Mesir,Mesopotamia, Assyria, dan Persia. Imperialisme kunomencapai kemuncak di zaman Rumawi dan Byzantium(Rumawi Timur). Karl Marx - satu tingkatan dalam perkembangankapitalisme sewaktu perluasan kuasa Eropah ke Asia danAfrika di sekitar tahun 1750an 1914. 7. Nadel dan Curtis - satu perkembangan kuasa ataukawalan, sama ada secara langsung atau tidak dalampolitik atau ekonomi oleh sesuatu kerajaan, bangsa, ataumasyarakat ke atas bangsa atau masyarakat yang lain. Fieldhouse - satu kecenderungan sesuatu masyarakatatau pemerintahan untuk mengawal masyarakat laindalam pelbagai tujuan.Kedua-duanya mempunyai maksud penjajahan tetapisetiap satu istilah atau dasar mempunyai maknatersendiri dan cara masing-masing dalam prosespenjajahan. 8. PERKEMBANGAN GERAKAN PENJAJAHANFaktor-Faktor Penggalak Kolonialisme Para sarjana bersetuju faktor-faktorkedatangan kuasa Eropah ke benua Asiaadalah untuk memenuhi inspirasi konsepkolonialisme yang dipengaruhi slogan "Gold,Glory and God". Perry Marvin telahmenjelaskan teori kebangkitan kuasa Eropahsebagai kolonialis atau penjajah sebagaimanaberikut: 9. 1. Gold (Keperluan kepada tanah) Pengaruh tamadun Islam dan Asia telahmempercepatkan perkembangan masyarakatEropah. Sistem kesihatan dan perubatan bertambahbaik, penduduk bertambah. Sistem pertanian berkembang maju, tanahpertanian berkurangan. 10. Golongan bangsawan mula melihat meneroka tanah yangbaru di luar negara khususnya di Asia dan Afrika sebagaipeluang keemasan. Asia dan Afrika merupakan kawasan yang kaya dengansumber ekonomi seperti rempah dan juga galian sepertiemas. Asia juga merupakan pusat tumpuan persinggahanpedagang (seperti di Melaka) antara China dan India. Para bangsawan ini tamak dan membuat urus niaga secaralangsung dengan pihak pemilik sumber asal terutamanyapara pedagang Arab dan Asia yang lain. 11. 2. Glory (Permusuhan tradisi di antara negara-negaraEropah) Ferdinand The Castille dan Isabella The Aragon diSepanyol bergabung kuasa dan berjaya menjatuhkankerajaan Granada di Andalusia, kerajaan Islam terakhir dibenua Eropah. Kerajaan Sepanyol yang baru itu merasa megah danberhasrat meluaskan lagi tanah jajahan mereka. Sepanyol bimbang dan iri hati melihat jiran mereka,Portugal yang lebih berjaya dalam penerokaan duniabaru seperti kejayaan Vasco Da Gama, Putera Henry danBartholomiew Diaz. 12. Persaingan untuk keperluan hidup dankekayaan telah bertukar menjadi satupersaingan rakus memburu kemegahan. Kerakusan memburu kemegahan turutdisertai pula oleh Belanda, Jerman, Perancisdan Britain. 13. 3. God (Agama) Agama faktor utama membantu perkembanganpenguasaan Eropah terhadap kawasan di benua Asiadan Afrika. Legenda dan mitos akan wujudnya kerajaan Kristiandi Timur yang diketuai oleh seorang "Messiah" atau"The Great Saviour" atau seorang penyelamatbernama Prester John. 14. Pihak gereja di negara-negara Eropah yang berlumba-lumba menuju ke benua sebelah timur, percaya akanwujudnya sebuah kerajaan Kristian di situ. Merekapercaya dan yakin apabila ditemui kelak, kerajaanKristian di benua sebelah timur ini akan dapat bergabungdengan negara-negara Kristian di Eropah untukmengalahkan kuasa Islam yang pada ketika itumenguasai kebanyakan kawasan di Eropah, Asia danAfrika. Perasaan ini kuat melekat di hati para peneroka sepertiPutera Henry dan juga mereka yang berasal dari kawasanSemenanjung Liberia atau Sepanyol dan Portugal. 15. Selama 500 tahun mereka berjuang untukmengalahkan dan menjatuhkan Islamsehinggalah musnahnya kerajaan IslamGranada. Perasaan kuat menyokong unsurkeagamaan ini amat berkait rapat dengansistem juga norma-norma kehidupanmasyarakat Eropah yang pada ketika itu kuatdiikat oleh pengaruh penguasaan gerejaterutamanya di Sepanyol dan Portugal. 16. Faktor-Faktor Penggalak Imperialisme Dasar-dasar imperialisme adalah lebih di dorong olehperkembangan semasa di Eropah yang sibukmemperjuangkan faham nasionalisme dan negara bangsa(nation states). Di antara faktor-faktor penggalak yangdigariskan oleh ramai sarjana ialah:1. Etnosentrisme Nasionalisme moden berkembang pada tahun-tahun 1750an hingga 1914, konsep kemegahan melalui penjajahan berbentuk kolonialisme telah berubah corak kepada kemegahan dan ketinggian bangsa masing-masing. 17. Idea bangsa terpilih atau ummatanmukhtarah telah lama diwujudkan oleh kaumbani Israel tetapi dalam tempoh yangtersebut, pemikiran sebegini telah semakinbertambah subur. Mereka mula memandang hina bangsa lain didalam benua mereka sendiri dan padakemuncaknya berlakulah Perang DuniaPertama 18. 2. Jingoisme Etnosentrisme telah memupuk semangat patriotismemelampau di kalangan kuasa-kuasa Eropah.Akibatnya, perasaan benci yang tinggi timbul diantara kaum dan bangsa yang hidup di Eropah padaketika itu dan mula meluaskan percakaran merekakeluar negara. Negara-negara yang lemah di Asia, Amerika danAfrika sebagai sasaran menunjukkan keegoan jugabahan penindasan bagi menunjukkan kuasa mereka. 19. 3. Agama Misi agama Kristian yang membawa tugas suci menyelamatkan umat manusia daripada penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara mundur seperti di Asia dan Afrika telah mewujudkan fahaman "the white men burden" atau "tugas suci orang kulit putih". Fahaman ini memberi maksud bangsa selain orang kulit putih atau Kristian adalah merupakan beban yang ditakdirkan Tuhan kepada mereka (orang kulit putih) untuk di uruskan. Dengan perasaan megah dan bangga diri, kuasa-kuasa Eropah ini lebih agresif melaksanakan aktiviti imperialisme di atas nama untuk menyelamatkan bangsa lain yang mundur. 20. 4. Keinginan Mencapai Kuasa Besar Kemegahan dan kegilaan mewujudkan keinginanmenjadi kuasa besar yang menguasai semuamanusia di muka bumi ini. Jerman merupakan contoh terbaik bagaimanaperasaan nasionalisme yang dipupuk oleh Bismarckpada tahun-tahun 1800an telah mengakibatkandunia terheret ke dalam kancah Perang DuniaPertama. Ini berlaku kerana ketamakan untukmenguasai seluruh Eropah. 21. Kolonialisme adalah merupakan satu dasar penjajahan dimana penaklukan dibuat ke atas sesuatu tempat baruuntuk mendapatkan hasil mahsulnya. Hasil ketamakan mereka, kaum imigran telah dibawamasuk dan kumpulan minoriti orang asing inikemudiannya secara perlahan-lahan menguasai negarayang terjajah tersebut. Justeru, dalam konteks kolonialisme dasar penjajahandibuat atas dasar kepentingan pihak penjajah di segipendapatan dan menggunakan kaum imigran sebagaibatu loncatan untuk mempunyai kuasa di tanah jajahanmereka. 22. Imperialisme pula, bolehlah di katakan sebagai satukesinambungan atau lanjutan daripada sifat konsepkolonialisme tetapi lebih keras. Penguasaan ini melibatkan proses perkembangankuasa dan kawalan melalui idea dan pemikiranmereka sendiri terhadap sistem politik dan ekonomibagi meluaskan kuasa sesuatu empayar. Dasar ini lebih cenderung untuk menyebarkan ideakebendaan dan kemegahan dari barat, iaitu denganmenonjolkan sifat keunggulan sesuatu bangsa. 23. GERAKAN PENJAJAHAN BARAT DI TANAH MELAYU Telah wujud sejak awal lagi dilakukan olehkerajaan seperti Srivijaya, Majapahit, Pasai, danSiam. Tidaklah memberi kesan yang jelas seperti kuasabarat yang datang kemudian.Kedatangan Penjajah Barat Proses penjajahan barat di Tanah Melayu bermulapada tahun 1509 apabila Portugis datang untukberdagang. 24. Ketamakan dan rasa iri hati yang wujud dikalangan orang-orang Melayu akhirnyamengakibatkan penaklukan Empayar MelayuMelaka oleh Portugis pada tahun 1511. Melaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun1641. British mengambil alih Melaka setelahperjanjian Straits Settlement ditandatanganipada tahun 1824. 25. Faktor penyebabkan Tanah Melayu menjadi tarikan,iaitu:1. Kedudukan Geografi Tanah Melayu Jalan perdagangan di antara benua timur dan baratstrategik sebagai sebuah pusat perdagangan. Selat Melaka jalan laut yang selamat dan terlindungdari taufan, ribut dan gelora lautan. Faktor geografi selamat untuk jalan perdagangan danperlindungan dari ancaman semula jadi ataupunyang dilakukan manusia. 26. 2. Bahan Mentah Tanah Melayu terkenal dengan gelaran GoldenChersoneves ataupun Suvarnabhumi, kaya denganhasil buminya seperti emas dan timah. Tanah Melayu sering d