#3 cholera

Download #3 Cholera

Post on 03-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chimen Lakay cholera

TRANSCRIPT

 • 1DESEN :

  CHEVELIN

  DESEN : C

  HEVELIN

  ANPLIS, LI GEN VOMISMAN. EREZMAN M TE KOURI BYEN VIT AV L NAN SANT SANTE KI PI PR A. YO BAN M SEWM ORAL SA A. YO DI M L AP RANPLASE TOUT DLO JILYEN PDI AKZ DYARE A.

  DI N NON SILVI, SA JILYEN GENYEN MENM ?

  . . . JAN N KONPRANN NAN, GEN MEZI IJYN SI NOU SWIV YO KI KA PWOTEJE SANTE N EPI ANPECHE N PRAN MALADI A

  MWEN, MEN SA M FENK SOT LI SOU KYS LA : TOUJOU LAVE MEN N AK DLO PWP AK SAVON CHAK FWA N SOTI NAN TWALT. TOUJOU SONJE F SA L N PRA L MANJE OUBYEN KWIT NANJE. PA METE ANYEN KI PA BYEN KWIT NAN BOUCH NOU.

  M ANKOURAJE NOU F YON KOUT JE SOU KYS YO TANZANTAN. N AP JWENN BONJAN ENFMASYON SOU KOLERA.

  AN ! OKE, KISA YO EKRI KONSA SOU KOUMAN NOU KA KONBAT MALADI A

  ?

  NOU DWE PRAN ANPIL PREKOSYON. SI NOU SWIV TOUT SA IJYN REKMANDE NOU, N AP RIVE PWOTEJE SANTE N EPI ANPECHE KOLERA A RANTRE LAKAY NOU.

  Rs istwa a nan dnye paj la

  YO DI TOU PIGA NOU POUPOU NAN

  TT SOUS DLO YO, NI NAN RIVY YO. TOUJOU LAVE MEN NOU PASKE SE NAN SALTE AK POUPOU MOUN PLIS TRAPE KOLERA A.

  NOU TANDE ?!

  SA W AP DI KONSA ? SEWM ORAL LA AP RANPLASE TOUT

  DLO KOLERA A RALE NAN K JILYEN AN WI. EREZMAN FANMI L TE AJI BYEN VIT PASKE MALAD LA GEN SLMAN KATRDTAN POU L VIV OUBYEN MOURI.

  JAN M W JAN JI-LYEN MALAD LA A, OU KW SEWM ORAL SLMAN KA F YON BAGAY POU LI ?

  SEWM ORAL LA KA CH ANPIL CHERI !

  MEN NON ! OU JWENN LI TOUT KOTE, NAN FAMASI OUBYEN

  NAN BOUTIK. EPITOU, SI W PA GEN MWAYEN, OU KA PREPARE L POU K W. L N RIVE LAKAY M A MONTRE W

  KMAN.

  PINGA NOU MANYEN NI PATINEN KA-DAV YON MOUN KI MOURI AKZ KOLERA. MIKWB KOLERA A TOUJOU NAN KADAV SA A. KIDONK, RELE VIN LEVE K A !

  VWAZIN, N AP F YON TI DE-PLASE. N A VIN W MALAD LA PITA !

  SWIV BYEN MARITA. POU W PREPARE SEWM ORAL LA, RANPLI DE (2) BOUTY GRAN-MANJ AK DLO PWP, STADI DLO TRETE. VIDE DLO SA A NAN YON VESO K BYEN LAVE AK KLORKS.

  MSI WI POU TOUT BON KONSY SA YO !

  M TANDE YO DI FK NOU SVI AK DLO K BOUYI OSNON K TRETE AK AKWATAB OUBYEN JIF.

  BD

  BD

  Jounal sa gratis

  AAAA MISYE PA BON DITOU ; DEPI M MATEN LI GEN YON DYARE KI PA VLE RETE ...

  OU PA BEZWEN PANIKE . . .

  OIM soti ti jounal sa a pou tande epi kominike avk popilasyon afekte aLAKAY SE LAKAY Nimewo 3 - Novanm 2010CHIMEN LAKAY Jounal sa a gratis

  Pwofite f yo tande vwa w. Rele ou byen voye SMS nan : 177

  DEPI NOU GEN

  PWOBLM koleraMANJE

  ABRI

  OTORITE YOONG YO

  IMANIT YO

  SANTE

  PWOTEKSYON

  ENFRASTRIKTI

  DLO

  Nou pa pwomt okenn repons. Men, nou kapab voye enfmasyon yo bay moun ki responsab yo...

  TOUJOU koute emisyon CHIMEN LAKAYsou

  40 Radyo kominot (Ramak) ki tabli nan tout peyi a. Ou ka koute l nan Ptoprens

  sou Radyo Boukman 95.9. ak Radyo Tele Ginen 92.9.

  (b 10 z nan maten).

  177 RELE

  METE TWA KIY SIK NAN DLO A EPI AJOUTE YON TIKIY SL FEN LADAN L. POU FINI, METE YON PENSE BIKABONAT OUBYEN PRIJE YON B SITWON LADAN L.

  SEWM SA A AP SOVE LAVI YON MOUN SI L FENK TRAPE KOLERA A. MEN, FK MOUN KI PWCH MALAD LA AJI PRESE

  PRESE.

  OU SISPK GEN KK KA KORELA NAN KAN KOTE W AP VIV LA . . .

 • 2Verite sou TAMBOU

  Des

  en :

  Che

  velin

  - (c

  heve

  lin@

  yaho

  o.fr)

  Nou sot frape anba tanpt Toma aloske te d

  eja

  genyen yon epidemi kolera k ap ravaje peyi

  a.

  Tout moun nan kan Sovtaj Dapwi yo ap viv s

  ou

  presyon paske mal pa gen klaksn. Nou me

  nm

  b isit la, nou poke touche ak maladi kolera a.

  N

  ap mande OIM ede nou f prevansyon kont epide

  mi

  sa a.

  Isit la nou frajil anpil : pa gen bon twalt, pa g

  en

  bagay pou lave men nou, pa gen medikaman p

  ou

  trete dlo. Pou n f pi vit, n ap rezime pou m di g

  en

  anpil pwoblm asenisman ak ijiyn nan kan Sov

  taj

  dapwi. Majorite timoun nan kan yo toujou p

  ye

  at tlman bagay yo pa bon ditou. Si maladi sa

  a

  frape nou, se pa pakt n ap mouri.

  Pou n rive sove moun ki sou kan sa yo kont e

  pi-

  demi sa a, nou ta renmen sansiblize chak mo

  un

  nan kan an. N ap mande fmasyon pou komite

  k

  ap dirije kan an, yon fason pou l kapab mont

  re

  moun yo kouman pou yo pwoteje tt yo fas

  ak

  epidemi sa a.

  Sovtaj Dapwi, # 74, Lilavwa 47.

  Moun ki travay nan ti jounal sila

  Chf redakt yo Antoine Hubert Louis

  Redakt / korekt James Beltis

  Responsab distribisyonYves Junior douard

  EDITORYALKoleraPou kounye a, epidemi kolera ap f ravaj nan tout depatman peyi a. Epide-mi sa a gentan tchwe anpil anpil moun tout plim tout plimay, sitou sila ki plis nan mal site yo. Prekosyon pa kapon, kolera a fenk kare f ravaj si nou pa pran anpil prekesyon. Menmsi kolera a malouk anpil, nou ka trete l byen fasil.

  Kidonk, si nou pran anpil prekosyon, nou pap rive trape kolera a. Pran abitid lave men nou ak dlo ak savon. Nou ka f sa ak nenpt moso savon lave ak bonjan dlo pwp, sa vle di dlo ki bouyi oubyen ki trete ak klowks, akwatab. Pa pdi tan mennen tout moun ki gen dyare lopital. Depi nou sispk yon moun gen dyare, prepare sewm oral pou li prese prese.

  Si nou pa gen sewm oral lakay nou, plen de (2) bouty granmanj dlo ki byen bouyi nan yon veso ki byen lave ak klowks. Vide de (2) bouty dlo sa yo nan yon veso ki byen pwp. Mete demi ti kiy sl ak twa gwo kiy sik, yon dwt bikabonat nan dlo sa a. Si n pa gen bikabonat, prije yon b sitwon nan dlo a. Brase li pou sik ak sl la ka fonn vit.

  Kou moun nan koumanse bw sewm oral la, kouri avk li lopital. Espesyalis yo di dyare kolera a gen yon koul dlo diri yo fenk lave epi li pa santi. Epitou moun nan ap rann san rete. Menmsi nou w ap plede vomi, kontinye ba malad sewm oral la. Moun nan ap santi vant li ak tout k li ap f l mal. Kidonk, moun sa ap santi l fatige anpil.

  Manman ak papa, toujou voye je sou timoun yo. Lave men yo souvan. Pa kite yo patinen nenpt zannimo ni pa kite yo jwe nan labou, fatra oubyen dlo sal. Pa kenbe pys moun ki gen dyare lakay nou, mennen yo lopital prese prese.

  Nan Ptoprens ak zn ki nan zanviwon li yo, Leta ak patn li yo ap travay pou tabli plis sant pou reswvwa epi trete moun ki trape koera a. Gentan gen 8 nan sant sa yo ki posede plis pase mil (1 000) kabann. Jef mete plis sant pou resevwa epi trete moun ki trape kolera a se yon gwo bourad Leta ak patn li yo ap bay 14 lt lopital prive kote (chak nan) yo kapab resevwa soti 10 pou rive 50 malad.

  Aplike tout konsy sante yo epi rete tt frt. Sou chak 10 moun ki trape kolera a, se slman youn ki f vwl pou peyi san chapo. Rezon an, yo pa te konnen kisa pou yo f. Boutofen, toujou koute emisyon Chimen Lakay pou nou ka toujou gen anpil enfmasyon sou maladi kolera a.

  Mezanmi pa janm bliye sa : Se mt k ki veye k ! Epitou, Evite miy pase mande pando

  Ann pwoteje tt nou kont KOLERA

  1Lavemenwavanwmanje 2 Lavemenwlousotinantwalt.Epitoujoubyennetwayelatrinyo.

  4 Bwdlok trete slman.Mete 5goutjif nan yon galon dlo osnon 1 grennakwatabladanl.

  5Siwgendyare,pouwpapditoutdloknankw,bwsewmoraltanzantan.

  3 Lipibonpouwvidedloananyonvesokbyenpwp.Epibyenkwittoutsanapmanje.

  6 Lyonmoungendyareoubyenkolera,patannanpiltanpounmennenllopital.

  BYEN LAVE MEN NOU !

  1Byenmouyemenwepibatpoudloakouleoubyentonbeat.

  4Pabliyebyenfoubidomenwaktoutfantdwtnouyo.Toujoukoupezongnoubyenkoutpouanpechemikwbkacheanbayo.

  6Lipibontoujousinlevemennanljoukyoschnt.Men,noukasiyeyotouakyonsvytkibyenpwp.

  5Fyonmounvidedlopououpouwkabyenrensemenw.

  2 Pasesavonannanmenwpandan15segond.

  3Byenfwotedeplanmenwyoansanm.Sonjeprantanpounwetetouttikraskikacheanbazongnouyo.