24 pqsse 2020 lmkn-b tkm-^n-bsb°p-dn-®p≈...

of 8 /8
8 t]Pp-Iƒ H‰-{]Xn: hne 15 cq], hm¿jnI hcn-kwJy: $550 ]pkvXIw 13 e°w 21 24 Pqsse 2020 UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT {]Xnhmc ae- bmfw ]Xn∏v Malayalam Weekly alm- am- cn - bn¬- tcm- Kn - ItfmsSm∏ap - ≈h¿°v - \μnb¿-∏n-®v - am¿]m- ∏ bm- a{]m¿- Y\bn¬- lmKn-b tkm-^n-bsb°p-dn-®p≈ Zpx-Jw ""Rm≥- lmKn-b tkm-^n-bsb°p-dn-®v- Nn-¥n-°p- ∂p,- Rm-t\sd Zpx-Jn-X\m-Wv,-''- - {^m≥-ko-kv- am¿- ]m-∏ ]d™p.- Ckv-Xmw-_qfn-se ayqknb- kap- ®bw- ap…ow- ]≈n-bm-bn- ]cn-h¿-Ø\w- sNøm-≥- Xp¿-°n- Xo-cp-am-\n-®Xn-s\ ]cm-a¿-in-®v,- Pq-sse 12 Rm-bdm-gv-N acn-b≥- {]m¿-Y\bv-°p-tijam-Wv- am¿]m-∏ CXp-]d™Xv.- kp-hn-tijhm-b\bn-se hn-X°m-cs‚ D]a- sb°p-dn-®v- ]cn-ip-≤]n-Xm-hv- BZyw hn-hcn-®p.- ssZhØn-s‚ hn-Øv- Bflm-hn¬- ho-Wv- ^eaWn- bm≥- BZyw- Hcmƒ- Ahs\ {ihn-°m≥- ]Tn- °Ww.- ""]et∏m-gpw- Hcp-]m-Sv- Xm¬-]cy-ßfm¬-,- {]tem-`\ßfm¬- {i≤ hy-Xn-Nen-®hcm-Im-dp-≠v.- Hcp-]m-Sv- i–ßfp-tSbpw- hm-°p-Ifp-tSbpw- CS- bn¬- I¿- Øm- hn- t‚Xv - Xn- cn- ®dn- bm≥- _p- ≤n- ap- ´mWv.- AXp am-{Xam-Wv- \sΩ kz-X{¥cm-°p-∂Xv.- AXp- sIm-≠m-Wv- ssZhhN\w- {ihn-°p-∂Xnepw- hm- bn- °p- ∂Xn- epw- io- ew- hf¿- tØ≠Xv - {][m- \amIp- ∂Xv,''- am¿]m-∏ ]d™p.- kp-hn-tijØn-s‚ Hcp- t]m-°‰v- ]I¿-∏v- Ft∏m-gpw- Iøn¬- IcpXW-sa∂ D]tZiw- am¿]m-∏ Bh¿-Øn-®p.- ""Zn-hk-hpw- Hcp- sNdn-b Jfin-I hm-bn-°Ww.- Aßs\ ssZh- hN\w- hm-bn-°p-∂Xv- io-eam-Ipw,- ssZhw- \n- ߃°v - hmKv - Zm- \w- sNøp- ∂ hn- Øv - a\knem- Ipw,''- am¿]m-∏ \n¿-tZin-®p.- Pq-sse c≠mw- Rm-bdm-gv-N BtLm-jn-°p-∂ A¥m-cm-jv-{S kap-{ZZn-\w- kvacn-®p-sIm-≠v- ]cn- ip-≤]n-Xm-hv- ]d™p-: ""kap-{ZØn¬- tPm-en- sNøp-∂ F√m-h¿-°pw- Biw-kIƒ,- {]tXy-In- ®pw- D‰hcn¬-\n-∂pw- cm-Py-Øp-\n-∂pw- AIse Ign-bp-∂h¿-°v.''- CkvXmw-_q-fnse lmKnb tkm^nb (FF^v-]n) 8˛mw t]Pn¬ hn-izm-k Xncp-kwLw- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-°p-t\sc sshZnI¿- \SØp-∂ ssew-KnI Zp-cp-]tbm-Kw- ssIIm-cyw- sNøm≥- "hmtZsa°pw'- sshZnI¿- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿- °p-t\sc \SØp-∂ ssew-Kn-I Zp-cp-]- tbm-K tIkp-Ifn¬- Im-t\m-\n-I\n-baw- D]tbm-Kn-t°≠n-hcp-∂ Hm¿-Un-\dn-Iƒ- °pw- a‰p- hy-‡n-Iƒ-°pw- {][m-\am-bpw- Dt±in-®p-sIm-≠v- hn-izm-k Xncp-kwLw- "hm-tZsa°pw'- Xøm-dm-°n-; CØcw- in- £m¿-lam-b tIkp-Ifn¬- FSp-t°≠ \S]Sn-{Ia߃- kw-_‘n-®v- \n-ch[n- tNm-Zy-߃- Db¿-∂p-hcp-∂ km-lNcy- Øn-em-Wn-Xv.- CØcw- {In-an-\¬- tIkp- Ifn¬- ]Sn-]Sn-bm-bn- t\m-´o-jym- {In-an- \n-kv- \¬-Ip-∂Xp-ap-X¬- tIkn-s‚ A¥n-aXo¿-∏phscbp-≈Xn¬- kXyw- Is≠Øm≥- DØchm-Zn-Øap-≈h¿-°v- Hcp- ssI∏p-kv-XIam-bn- klm-bn-°m≥- Ign-bp-∂Xm-Wo- am-\z¬-.- - ]p-Xn-b \n-_- ‘\Iƒ- tN¿-°p-Itbm- \n-ehn-se Im- t\m-\n-I \n-ba-Øn¬- am-‰w-hcp-Øp- Itbm- sNøm-sX hn-hn-[ \S]Sn-L´- ßsf hn-iZo-Icn-°m-\m-Wv- am-\z¬- {ian- °p-∂Xv.- CXn-s‚ D]tbm-Kw- t{]m-’m- ln-∏n-°Ww,- Fs¥-∂m¬- \n¿-Wbn- °s∏´ Hcp- \S-]Sn-{Iaw- hgn- \o-Xn- ^e{]Zam-bn- \S∏m-°m≥- CXv- klm- bIcam-Ipw.- Ct∏mƒ- \n-ehn-ep-≈ c≠v- tIm-Up-Iƒ- (kn-sFkn,- kn-kn-CH)- CXn-¬- {][m-\am-bpw- ]cm-a¿-in-°p- ∂p≠v.- Sacramentorum Sanctitatis Tutela F∂ tam-Øp-t{]m-{]n-btbm-sSm-∏w- ]pdØn-d°n-b Norms on Delicts Reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faiths‚ 2010 ]cn-jv-Icn-® ]Xn-∏v ˛ 2019 Un-kw-_¿- aq-∂n-\pw- Bdn-\pw- Rescripta ex Audientia sIm-≠p-h∂ t`ZKXn-Iƒ- Iq-Sn- IW-°n-seSp-Øv-; tamØpt{]m-{]n- sbm- Vos Esctis Lux Mundi; am-{Xa√ hnizm- -kXncp-kwLw- Cu- kao-] h¿-jß- fn¬- Iq-Sp-X¬- kphy-‡am-bn- t{Im-Uo- Icn- ®v - ]Xn- hm- bn- Øo¿- ∂ {]hr- Øn- Ifpw- CXn¬- Dƒ-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v.- Abhv- hcp-Øm-\p-t±in-®v- Cu- am-\z¬- Im-tem- Nn-Xam-bn- ]cn-jv-Icn-°m-hp-∂Xm-Wv; AXv- ]cm-a¿-in-°p-∂ \n-_‘\Iƒ- ]cn-jv-Icn-°-s∏Sp- Ibm- sW¶n¬- ,- As√- ¶n¬- Xncp- kw- LØns‚ ]Xn-hv- {]h¿- Ø\w- Iq- Sp- - hn- iZo- IcWhpw- ]cnjv - - Im-chpw- Bhiy-s∏Sp-∂p-sh-¶n¬.- - Cu- "hm-tZ-sa°pw' am¿-K\n¿-tZißfn¬- PpUo-jy¬- ]o-\¬- {]{In-b ^Ãv-t{KUv- PUv - Pv - sa‚n¬- \n¿- hln - °m≥- th≠p- am¿- K\n¿- tZi߃- - s∏Sp- - s≠∂v - Xo-cpam-\n-®p,- Fs¥-∂m¬- \n-e-hn-se tIm-Up-Ifn¬- AXv- Bhiy-Øn-\v- hy‡am- bpw- hn- iZam- bpw- hn- hcn- ®n- ´p- ≠v.- cq-]XIƒ- ka¿∏nX Pohn-X-k-aq-l-ß- fpsS-bpw- A∏kv-tXm-en-I Po-hn-X- kwLØn-t‚bpw- C≥-Ãn-‰yq-´p-Iƒ,- F∏n-kv-tIm-]¬- tIm¨-^d≥-kp-Iƒ,- hn-hn-[ F¢o-kn-bm-Ãn-°¬- A[nIm-c tI{μ߃- F∂n-hbv-°v- delictum gravius kw-_-‘n® \oXn- \S∏m-°p-∂Xv- Fßs\-sb∂v- \∂m-bn- a\kn-em-°m≥- Cu- ssI∏p-kv-XIw- klm-bn-°p-sa∂v- {]Xo-£n-°p-∂p.- Aßs\ k` i‡- hpw- thZ\m- \n¿- `chp- am- b Hcp- ap- dn- hp- W- ßm≥- \S-Øp∂ hn-em-]Øn-s\ CXv- ian-∏n°pw.- "Iyqdmkv hns√- tdm- kn - t\mSv ' ]cn-ip-≤-]n-Xmhv Xs‚ ASp∏w {]I-Sn-∏n-°p∂p 3-˛mw t]Pn¬ kap- {Z- Rm- b- dn - \p- th- ≠n - bp≈ ktμihpw {]m¿∞- \bpw \mhn-I-cpsS A[zm-\hpw a\p-jym-h-Im-ihpw Db¿Øn-∏n-Sn-°¬ 6-˛mw t]Pn¬ hn. aKvZ-te\ adn-b-Øns‚ Xncp-\mƒ Hcp Ncn-{X-Im-cs‚ At\z - jWw 7-˛mw t]Pn¬ am\z-ens‚ {]Im-i\w 5-˛mw t]Pn¬ tam¨. samdm-¥n-bp-am-bp≈ A`n-apJw 4/5 t]PpIfn¬ {]mb-]q¿Øn-bm-Im-Ø-h-cpsS kwc-£-WsØ kw_-‘n®v 2019 s^{_p-hcn 21˛24 hsc hØn-°m-\n¬ \S∂ ktΩ-f-\-Øn¬ \n∂v

Author: others

Post on 26-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8 t]Pp-IƒH‰-{]Xn: hne 15 cq], hm¿jnI hcn-kwJy: $550

  ]pkvXIw 13 e°w 2124 Pqsse 2020 UNICUIQUE SUUM NON PRAEVALEBUNT

  {]Xnhmc ae-bmfw ]Xn∏v Malayalam Weekly

  alm-am-cn-bn¬- tcm-Kn-ItfmsSm∏ap-≈h¿°v- \μnb¿-∏n-®v- am¿]m-∏ bm-a{]m¿-Y\bn¬-

  lmKn-b tkm-̂ n-bsb°p-dn-®p≈ Zpx-Jw""Rm≥- lmKn-b tkm-^n-bsb°p-dn-®v- Nn-¥n-°p-∂p,- Rm-t\sd Zpx-Jn-X\m-Wv,-''-- {^m≥-ko-kv- am¿-]m-∏ ]d™p.- Ckv-Xmw-_qfn-se ayqknb- kap-®bw- ap…ow- ]≈n-bm-bn- ]cn-h¿-Ø\w- sNøm-≥-Xp¿-°n- Xo-cp-am-\n-®Xn-s\ ]cm-a¿-in-®v,- Pq-sse12 Rm-bdm-gv-N acn-b≥- {]m¿-Y\bv-°p-tijam-Wv-am¿]m-∏ CXp-]d™Xv.-

  kp-hn-tijhm-b\bn-se hn-X°m-cs‚ D]a-sb°p-dn-®v- ]cn-ip-≤]n-Xm-hv- BZyw hn-hcn-®p.-ssZhØn-s‚ hn-Øv- Bflm-hn¬- ho-Wv- ̂ eaWn-bm≥- BZyw- Hcmƒ- Ahs\ {ihn-°m≥- ]Tn-°Ww.- ""]et∏m-gpw- Hcp-]m-Sv- Xm¬-]cy-ßfm¬-,-{]tem-̀ \ßfm¬- {i≤ hy-Xn-Nen-®hcm-Im-dp-≠v.-Hcp-]m-Sv- i–ßfp-tSbpw- hm-°p-Ifp-tSbpw- CS-bn¬- I¿-Øm-hn-t‚Xv- Xn-cn-®dn-bm≥- _p-≤n-ap-́ mWv.-AXp am-{Xam-Wv- \sΩ kz-X{¥cm-°p-∂Xv.- AXp-sIm-≠m-Wv- ssZhhN\w- {ihn-°p-∂Xnepw- hm-bn-°p-∂Xn-epw- io-ew- hf¿-tØ≠Xv- {][m-\amIp-∂Xv,''- am¿]m-∏ ]d™p.- kp-hn-tijØn-s‚ Hcp-t]m-°‰v- ]I¿-∏v- Ft∏m-gpw- Iøn¬- IcpXW-sa∂D]tZiw- am¿]m-∏ Bh¿-Øn-®p.- ""Zn-hk-hpw- Hcp-sNdn-b Jfin-I hm-bn-°Ww.- Aßs\ ssZh-hN\w- hm-bn-°p-∂Xv- io-eam-Ipw,- ssZhw- \n-߃°v- hmKv-Zm-\w- sNøp-∂ hn-Øv- a\knem-Ipw,''-am¿]m-∏ \n¿-tZin-®p.-

  Pq-sse c≠mw- Rm-bdm-gv-N BtLm-jn-°p-∂A¥m-cm-jv-{S kap-{ZZn-\w- kvacn-®p-sIm-≠v- ]cn-ip-≤]n-Xm-hv- ]d™p-: ""kap-{ZØn¬- tPm-en-sNøp-∂ F√m-h¿-°pw- Biw-kIƒ,- {]tXy-In-®pw- D‰hcn¬-\n-∂pw- cm-Py-Øp-\n-∂pw- AIseIgn-bp-∂h¿-°v.''-

  CkvXmw-_q-fnse lmKnb tkm^nb (FF^v-]n) 8˛mw t]Pn¬

  hn-izm-k Xncp-kwLw-

  {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-°p-t\sc sshZnI¿- \SØp-∂ssew-KnI Zp-cp-]tbm-Kw- ssIIm-cyw- sNøm≥- "hmtZsa°pw'-

  sshZnI¿- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-°p-t\sc \SØp-∂ ssew-Kn-I Zp-cp-]-tbm-K tIkp-Ifn¬- Im-t\m-\n-I\n-baw-D]tbm-Kn-t°≠n-hcp-∂ Hm¿-Un-\dn-Iƒ-°pw- a‰p- hy-‡n-Iƒ-°pw- {][m-\am-bpw-Dt±in-®p-sIm-≠v- hn-izm-k Xncp-kwLw-"hm-tZsa°pw'- Xøm-dm-°n-; CØcw- in-£m¿-lam-b tIkp-Ifn¬- FSp-t°≠\S]Sn-{Ia߃- kw-_‘n-®v- \n-ch[n-tNm-Zy-߃- Db¿-∂p-hcp-∂ km-lNcy-Øn-em-Wn-Xv.- CØcw- {In-an-\¬- tIkp-Ifn¬- ]Sn-]Sn-bm-bn- t\m-´o-jym- {In-an-\n-k v - \¬-Ip-∂Xp-ap-X¬- tIkn-s‚A¥n-aXo¿-∏phscbp-≈Xn¬- kXyw-Is≠Øm≥- DØchm-Zn-Øap-≈h¿-°v-Hcp- ssI∏p-kv-XIam-bn- klm-bn-°m≥-Ign-bp-∂Xm-Wo- am-\z¬-.-- ]p-Xn-b \n-_-‘\Iƒ- tN¿-°p-Itbm- \n-ehn-se Im-t\m-\n-I \n-ba-Øn¬- am-‰w-hcp-Øp-Itbm- sNøm-sX hn-hn-[ \S]Sn-L´-ßsf hn-iZo-Icn-°m-\m-Wv- am-\z¬- {ian-°p-∂Xv.- CXn-s‚ D]tbm-Kw- t{]m-’m-ln-∏n-°Ww,- Fs¥-∂m¬- \n¿-Wbn-°s∏´ Hcp- \S-]Sn-{Iaw- hgn- \o-Xn-^e{]Zam-bn- \S∏m-°m≥- CXv- klm-bIcam-Ipw.- Ct∏mƒ- \n-ehn-ep-≈ c≠v-tIm-Up-Iƒ- (kn-sFkn,- kn-kn-CH)-CXn-¬- {][m-\am-bpw- ]cm-a¿-in-°p-∂p≠v.- Sacramentorum Sanctitatis TutelaF∂ tam-Øp-t{]m-{]n-btbm-sSm-∏w-]pdØn-d°n-b Norms on Delicts Reserved

  to the Congregation for the Doctrine of theFaiths‚ 2010 ]cn-jv-Icn-® ]Xn-∏v ˛ 2019Un-kw-_¿- aq-∂n-\pw- Bdn-\pw- Rescriptaex Audientia sIm-≠p-h∂ t`ZKXn-Iƒ-Iq-Sn- IW-°n-seSp-Øv-; tamØpt{]m-{]n-sbm- Vos Esctis Lux Mundi; am-{Xa√ hnizm--kXncp-kwLw- Cu- kao-] h¿-jß-fn¬- Iq-Sp-X¬- kphy-‡am-bn- t{Im-Uo-Icn-®v- ]Xn-hm-bn-Øo¿-∂ {]hr-Øn-Ifpw-CXn¬- Dƒ-s∏Sp-Øn-bn-´p-≠v.- Abhv-hcp-Øm-\p-t±in-®v- Cu- am-\z¬- Im-tem-Nn-Xam-bn- ]cn-jv-Icn-°m-hp-∂Xm-Wv;AXv- ]cm-a¿-in-°p-∂ \n-_‘\Iƒ-]cn-jv-Icn-°-s∏Sp-Ibm-sW¶n¬-,- As√-¶n¬- Xncp-kw-LØns‚ ]Xn-hv- {]h¿-Ø\w- Iq-Sp-X¬- hn-iZo-IcWhpw- ]cnjv--Im-chpw- Bhiy-s∏Sp-∂p-sh-¶n¬.-- Cu-"hm-tZ-sa°pw' am¿-K\n¿-tZißfn¬-PpUo-jy¬- ]o-\¬- {]{In-b ̂ Ãv-t{KUv-PUv-Pv-sa‚n¬- \n¿-hln-°m≥- th≠p-∂am¿-K\n¿-tZi߃- Dƒ-s∏Sp-tØ-s≠∂v-

  Xo-cpam-\n-®p,- Fs¥-∂m¬- \n-e-hn-setIm-Up-Ifn¬- AXv- Bhiy-Øn-\v -hy‡am-bpw- hn-iZam-bpw- hn-hcn-®n-́ p-≠v.-cq-]XIƒ- ka¿∏nX Pohn-X-k-aq-l-ß-fpsS-bpw- A∏kv-tXm-en -I Po-hn -X-kwLØn-t‚bpw- C≥-Ãn-‰yq-´p -Iƒ,-F∏n-kv-tIm-]¬- tIm¨-^d≥-kp-Iƒ,-hn-hn-[ F¢o-kn-bm-Ãn-°¬- A[nIm-ctI{μ߃- F∂n-hbv-°v- delictum graviuskw-_-‘n® \oXn - \S∏m-°p-∂Xv -Fßs\-sb∂v- \∂m-bn- a\kn-em-°m≥-Cu- ssI∏p-kv-XIw- klm-bn-°p-sa∂v-{]Xo-£n-°p-∂p.- Aßs\ k` i‡-hpw- thZ\m-\n¿-̀ chp-am-b Hcp- ap-dn-hp-W-ßm≥- \S-Øp∂ hn-em-]Øn-s\ CXv-ian-∏n°pw.-

  "Iyqdmkv hns√-tdm-kn-t\mSv'

  ]cn-ip-≤-]n-Xmhv Xs‚ASp∏w {]I-Sn-∏n-°p∂p

  3-̨ mw t]Pn¬

  kap-{Z- Rm-b-dn-\p-th-≠n-bp≈ktμihpw {]m¿∞-\bpw

  \mhn-I-cpsS A[zm-\hpwa\p-jym-h-Im-ihpwDb¿Øn-∏n-Sn-°¬

  6-̨ mw t]Pn¬

  hn. aKvZ-te\ adn-b-Øns‚ Xncp-\mƒ

  Hcp Ncn-{X-Im-cs‚At\z-jWw

  7-̨ mw t]Pn¬

  am\z-ens‚ {]Im-i\w

  5-̨ mw t]Pn¬

  tam¨. samdm-¥n-bp-am-bp≈ A`n-apJw

  4/5 t]PpIfn¬

  {]mb-]q¿Øn-bm-Im-Ø-h-cpsS kwc-£-WsØ

  kw_-‘n®v 2019 s^{_p-hcn 21˛24 hsc

  hØn-°m-\n¬ \S∂ ktΩ-f-\-Øn¬ \n∂v

 • 2 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m ]pkvXIw 13, e°w 21 24 Pqsse 2020{]Xn-hm-c-]-Xn∏v

  TIPOGRAFIA VATICANA EDITRICEL’OSSERVATORE ROMANO

  Photo [email protected] www. Photo.va

  A d v e r t i s i n g A g e n c yIl Sole 24 Ore S.p.A

  System Comunicazione PubblicitariaVia Monte Rosa 91, 20149 Milano

  s e g re t e r i a d i re z i o n e s y s t e m @ i l s o l e 2 4 o re . c o m

  Unicuique Suum Non Praevalebunt

  WEEKLY EDITION In English

  00120 Vatican City,[email protected]

  www.osservatoreromano.va

  Subscription Rates: Italy - Vatican: 58.00; Europe: 100.00 - $ 148.00U.S. - £ 80.00; Latin America, Africa, Asia: 110.00 - $ 160.00U.S. - £ 80.00; Oceania: 162.00 - $ 240.00 U.S. - £ 115.00.Management Office: phone +390669899480; fax +390669885164;e-mail: [email protected]

  For India: The weekly English Edition of L’Osservatore Romano is published anddistributed in India by Carmel International Publishing House, Cotton Hill,Trivandrum-695 014, Kerala-India; phone: +91-471-2327253, fax: +91-471-2328191;e-mail: [email protected]; Website: carmelpublication.com MalayalamVersion: MAL 29/ ORE 29/2020; Published by CIPH, Trivandrum, India;Annualsubscription $ 550.00

  ANDREA MONDAEditor-in-Chief

  Giuseppe FiorentinoAssistant Editor

  Editorial officevia del Pellegrino, 00120 Vatican city

  telephone. +39 06 698 99 300telefax + 39 06 698 83 675

  VATICANBULLETIN

  AUDIENCES

  Friday, 10 July

  Cardinal Angelo Becciu, Prefect of theCongregation for the Causes of Saints

  CHANGES IN EPISCOPATE

  The Holy Father accepted the resig-nation of Bishop Stanislaw Gebickifrom the office of Auxiliary Bishop ofWloclawek, Poland (8 July).

  The Holy Father appointed Fr ÂngeloAdemir Mezzari, RCJ, as AuxiliaryBishop of the Metropolitan Arch-diocese of São Paulo, Brazil, assigninghim the titular episcopal See ofFiorentino. Until now he has servedas parish priest of Nossa Senhora dasGracas in Bauru (8 July).

  Bishop-elect Mezzari, 63, was bornin Forquilhinha, Brazil. A member ofthe Rogationists of the Heart of Jesus,he was ordained a priest on 22December 1984. He holds a degree injournalism and a licence in dogmatictheology.

  The Holy Father appointed BishopGonzalo de Villa y Vásquez, SJ, asMetropolitan Archbishop of Santiagode Guatemala, Guatemala. Until nowhe has served as Bishop of Sololá-Chimaltenango, Guatemala (9 July).

  Archbishop de Villa y Vásquez, 66,was born in Madrid, Spain. A memberof the Society of Jesus, he was ordaineda priest on 13 August 1983. He wasordained a bishop on 25 September2004, subsequent to his appointmentas titular Bishop of Rotaria andAuxiliary of the Archdiocese ofSantiago de Guatemala. On 28 July2007 he was appointed Bishop ofSololá-Chimaltenango.

  The Holy Father accepted the resig-nation of Bishop José Câmnate naBissign from his office as Bishop ofBissau, Guinea-Bissau (11 July).

  The Holy Father accepted the resig-nation of Bishop Ratko Peric from hisoffice as Bishop of Mostar-Duvno andfrom the office of Apostolic Admini-strator ad nutum Sanctae Sedis ofTrebinje-Mrkan, Bosnia and Herzego-vina (11 July).

  The Holy Father appointed BishopPetar Palic as Bishop of Mostar-Duvnoand Apostolic Administrator adnutum Sanctae Sedis of Trebinje-Mrkan. Until now he has served asBishop of Hvar, Croatia (11 July).

  Bishop Palic, 48, was born inPriština, Kosovo. He was ordained apriest on 1 June 1996. He wasordained a bishop on 30 April 2018,subsequent to his appointment asBishop of Hvar.

  The Holy Father appointed BishopDrazen Kutleša as Coadjutor Arch-bishop of the Metropolitan Arch-diocese of Split-Makarska, Croatia.Until now he has served as Bishop ofPorec i Pula, Croatia (11 July).

  Archbishop Kutleša, 51, was bornin Tomislavgrad, Bosnia and Herze-govina. He was ordained a priest on29 June 1993. He was ordained abishop on 10 December 2011, subsequentto his appointment as CoadjutorBishop of Porec i Pula. On 14 June2012 he was appointed Bishop of Poreci Pula.

  The Holy Father appointed as Auxili-ary Bishop of the Metropolitan Arch-diocese of Colombo, Sri Lanka, FrAnton Ranjith Pillainayagam, fromthe clergy of the said Archdiocese,assigning him the titular episcopalSee of Materiana. Until now he hasserved as vice-rector of Saint Joseph’sCollege in Colombo and director of theTamil Theologate (13 July).

  Bishop-elect Pillainayagam, 53,was born in Jaffna, Sri Lanka. He wasordained a priest on 16 September2000. He holds degrees in mathe-matics, education and philosophy.

  The Holy Father appointed BishopEdward Charles Malesic as Bishop ofCleveland, USA. Until now he hasserved as Bishop of Greensburg, USA(16 July).

  Bishop Malesic, 59, was born inHarrisburg, USA. He was ordained apriest on 30 May 1987. He wasordained a bishop on 13 July 2015,subsequent to his appointment asBishop of Greensburg.

  VICAR APOSTOLIC

  The Holy Father appointed Fr JesúsMaría Aristín Seco, CP, as VicarApostolic of the Apostolic Vicariate ofYurimaguas, Peru. Until now he hasserved as Apostolic Administrator ofthe said vicariate (8 July).

  PONTIFICAL COUNCIL FORINTERRELIGIOUS DIALOGUE

  The Holy Father appointed asMembers of the Pontifical Council forInterreligious Dialogue the following:Cardinal Luis Antonio G. Tagle,Prefect of the Congregation for the

  Evangelization of Peoples; CardinalDieudonné Nzapalainga, CSSp., Archbishop of Bangui; Cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, IVD,Vicar Apostolic of Vientiane; CardinalIgnatius Suharyo Hardjoatmodjo,Archbishop of Jakarta and MilitaryOrdinary for Indonesia; CardinalJean-Claude Höllerich, SJ, Arch-bishop of Luxembourg; and CardinalMichael Czerny, SJ, Undersecretaryof the Section for Migrants andRefugees of the Dicastery forPromoting Integral Human Develop-ment; Archbishop Lawrence Huculak,OSBM, of Winnipeg for Ukrainians;Archbishop Felix Anthony Machado,Bishop of Vasai; Archbishop GeorgeFrendo, OP, of Tiranë-Durrës; Arch-bishop Marco Tin Win of Mandalay;Archbishop Jean-Marc Aveline ofMarseille; Bishop Paul YoshinaoOtsuka of Kyöto; Archbishop ThomasChung An-zu of Taipei; Bishop RaphyManjaly of Allahabad; Bishop Ambro-gio Spreafico of Frosinone-Veroli-Ferentino; Bishop Michael JosephMcKenna of Bathurst; Bishop WilliamHanna Shomali, titular of Lydda;Bishop Denis Chidi Isizoh, titular ofLegia; Bishop Patrick Joseph McKinneyof Nottingham; Bishop James Massa,titular of Bardstown; Archbishop PaulDesfarges, SJ, of Alger; and BishopJoseph Dinh Dúc Dao of Xuân Lôc (8July).

  PONTIFICAL ACADEMY OFSOCIAL SCIENCES

  The Holy Father appointed asOrdinary Members of the PontificalAcademy of Social Sciences thefollowing: Prof. Pedro Morandé Court,professor emeritus of sociology at thePontifical Catholic University of Chile;Prof. Mario Draghi, former Presidentof the European Central Bank; Prof.Kokunre Adetokunbo AgbontaenEghafona, professor of sociology andanthropology at the University ofBenin, Nigeria (10 July).

  NECROLOGY

  Bishop José Antonio Pérez Sánchez,OFM, Bishop emeritus of Nayar,Mexico, at age 72 (8 July)

  Bishop Edward Urban Kmiec, Bishopemeritus of Buffalo, USA, at age 84(11 July)

  Bishop Camilo Lorenzo Iglesias, Bishopemeritus of Astorga, Spain, at age 79(13 July)

  Archbishop Moses Costa, CSC, ofChattogram, Bangladesh, at age 69(13 July)

  Bishop Milan Šášik, CM, ofMukachevo, Ukraine, at age 67 (14July)

  hnip-≤-cpsS \ma-I-c-W-Øn-\pth≠nbp≈ Xncp-kwLw

  Un{In-I-fpsS hn⁄m]\w

  Pqembv 10 sh≈n-bmgvN, hnip-≤-cpsS\ma-I-c-W-Øn-\pth≠nbp≈ Xncp-kwL-Øns‚ {]os^IvSv I¿±n-\mƒBs©tem s_®n -bp - ]cn -ip≤]nXmhns\ kμ¿in®p. {]kvXpXIqSn-°mgvNmthf-bn¬ Xmsg∏d-bp-∂h kw_-‘n® Un{In-Iƒ hn⁄m-]\w sNøm≥ ]c-am-Nm-cy≥ Xncp-kw-LsØ A[n-Im-c-s∏-Sp-Øn:

  — AXvamb h\n-X-bm-bn-cp∂hμy ssZh-Zmkn acnb At‚m-Wnbkma-bpsS am≤yÿyØm¬ \S∂A¤p-Xw. 1875 am¿®v 2\v C‰-en-bnsekm¥v B≥{Unb tPmWn-tbm-bn¬P\n®v, 1953 sabv 27\v kztZ-iØph®p Xs∂ Znhw-K-X-bmbn;

  — Cutim k`-bnse A`n-jn‡sshZn-I\mb ssZh-Zm-k≥ bpsk-_ntbm {^m≥kokvtIm Nn\n (]q¿-h-\maw: bpsk_ntbm {^m≥-kn-kvtIm Int\m)bpsS hotcm-NnX ]pWy-߃. 1645 HmKÃv 10\v C‰-en-bnseskt™m-bn¬ P\n-®v, 1711 am¿®v 15\vsaIvkn-t°m-bnse aKvZ-te-\-bn¬Znhw-K-X-\mbn;

  — cq]XmsshZn-I-\pw, tbip-hns‚D]-hn-bpsS Zmk-∑m-cpsS C≥Ãn-‰yq-´ns‚ kl-ÿm-]-I-\p-amb ssZhZm-k≥ acn-bmt\m tlmsk sZ C_¿Kpsh≥tKmbnjy ssh kp-tem-K-bp-sS hotcm -NnX ]pWy-߃. 1817sk]v‰w-_¿ 8\v kvs]bn-\nse _n¬-_m-thm-bn¬ P\n-®v, 1888 P\p-hcn 31\vkztZ-i-Øph®p Xs∂ Znhw-K-X-\mbn;

  — c-£-Is‚ Iº-\n-bpsS ÿm-]I ssZh-Zmkn acnbm s^enIvkvtSmsd-kns‚ hotcm-NnX ]pWy-߃.1907 HmKÃv 25\v kvs]bn-\nse A¬-s_¬Zbn¬ P\n-®v, 2001 P\p-hcn 12\vkvs]bn-\nse am{Un-Un¬h®v Znhw-K-X-bmbn;

  — Ipcn-ins‚ \ni_vZ the-°m-cp-sS At m-kn-tb-j-\nse Aevam-bssZh-Zm-k≥ A≥Pn-tbm-fnt\m s_m-s\-‰-bpsS hotcm-NnX ]pWy-߃.1948 sk]v‰w-_¿ 18\v C‰-en-bnseNntKm-sf-bn¬ P\n-®v, 1963 P\p-hcn28\v kztZ-i-Øp-h-®p-Xs∂ Znhw-K-X-\mbn.

 • ]pkvXIw 13, e°w 21 24 Pqsse 2020 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn∏v 3

  alm-am-cn-°n-cbm-b-h-tcm-Sp≈ kmao]yw

  tIm-hn-Uv ̨ 19 ssh-d-kv _m-[n-® Z-cn-{Z-sc apw-ss_ A-Xn-cq-]Xm k-aq-l-߃ k-lm-bn-°p-∂p

  hn-izm-k-Øn-s‚-bpw {]-Xym-i-bp-sS-bpw D-]-hn-bp-sS-bpw km-£ywk¿-°m¿ A-Sn-t®¬-∏n-® tem-°v-Uu¨B-cw-̀ n-®-Xn-\p-ti-jw B-tcm-Ky kw-c-£-W A-Sn-b-¥n-cm-h-ÿ-bp-sS Cu {]-tXyIkμ¿-̀ -Øn¬, apw-ss_ A-Xn-cq-]-X-bn-seI-tØm-en-°m k-aq-l-߃, km-aq-ln-I-am-tbm sXm-gn¬-]-c-am-tbm km-l-N-cywIqSp-X¬ h-j-fm-b Z-cn-{Z-cp-sS-bpw A-h-K-Wn-°-s∏-́ -h-cp-sS-bpw B-h-iy-߃ \nd-th-‰p-∂-Xn-\p-≈ X-ß-fp-sS a-l-Øm-bPoh-Im-cp-Wy {]-Xn-⁄m-_-≤-X A-{im-¥-am-bn Xp-S-cp-I-bm-Wv.

  t{]m-’m-l-\m¿-l-am-b \n-c-h-[n {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ ""a-∂ Hm¨ ho¬-kv'' F-∂]-cn-]m-Sn-bpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. A-Xn-se k∂-≤-{]-h¿-Ø-I¿ Z-cn-{Z {]-tZ-i-ß-fn-eq-sSXß-fp-sS ]n-¥p-W hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xp-sIm≠p hm-l-\-Øn-eq-sS bm-{X-sN-øp-∂p. _m-{μm ]-cn-k-c-Øp-≈ hn-ip-≤]t{Xm-kv- «o-lm-bp-sS C-S-h-I-bm-Wv Cukw-cw-`w kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. _m-{μshÃn-se sXcp-hp-I-fn¬ Xm-a-kn-°p-∂,B-fp-I-fp-sS B-h-iy-߃ \n-d-th-‰m≥klm-bn-°p-I-bpw A-h-cp-sS hn-i-∏-I-‰p-I-bpw sN-øp-∂ hn-izm-kn-I-fm-Wv C-Xn-\p t\XrXzw sIm-Sp-°p-∂-Xv. A-h-cn¬\n-c-h-[n Ip-´n-Iƒ t]m-ep-ap-≠v. Cu-tim-k-`mw-K-am-b ^mZ¿ sPdm¿-Uv tdm-{Un-

  Iv -kpw I-tØm-en -°m Z -º-Xn -I -fpw(dn®m¿Uv s]-tc-c-bpw `mcy Im-\n-kpw)B-cw-`n-® Cu ]-cn-]m-Sn am¿®v 30\v 25D®-`-£-W s]m-Xn-I-fp-sS hn-X-c-W-tØm-sS B-cw-`n-®p, C-t∏m-gpw Xp-S-cp-∂p. Ime-{I-ta-W C-Xv h-f¿-∂p. k-∂-≤-{]-h¿-Ø-I-cp-sS, {]-tXy-In®v hn-ip-≤ ]-t{Xm-kv-«o-lm-bp-sS C-S-h-I-bn-se bph-P-\-ßfp-sS-bpw a-‰v a-Xk-ap-Zm-b-ß-fn¬ \n-∂p-≈-h-cp-sS-bpw C-S-s]-S-en-\v \-μn. Hm-tcm Zn-h-k-hpw 1,850 `-£y ]m-t°-Pp-Iƒ hnX-c-Ww sN-øp-∂ 14 Hm-fw hm-l-\-ß-fp≠v.sam-Ø-Øn¬, 40,000e-[n-Iw `-£-WwhnX-c-Ww sN-bv-Xp, C-Xv Ip-Sn-tb-‰ sXmgn-em-fn-I-fp-sS-bpw ̀ -h-\-c-ln-X-cp-sS-bpw B-h-iy-Øn-embncn-°p-∂-h-cp-sS-bpw t]m-jI B-h-iy-߃ \n-d-th-‰m≥ k-lm-bn-°p-∂p. 50,000 tUm-f-dn¬ Iq-Sp-X¬ kw-`m-h-\ \¬-In-b 200˛-e-[n-Iw Zm-Xm-°ƒ-°pw \-μn.

  km-º-Øn-I {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn-cn-°p-∂ I¿-j-I-sc-bpw a-’y-sØm-gn-em-fn-I-sf-bpw k-lm-bn-°p-∂-Xn-\m-bn tlmfnam-Kn N¿-®v Hm-^v tKm-dm-bn-˛-I¬-shwkam-\-am-b a-s‰m-cp kw-cw-`w B-cw-`n-®p.C-S-h-I hn-Im-cn ^mZ¿ FtUz¿-Uv P-ko-t¥m C-Xv hn-i-Zo-I-cn-®p: ""tIm-hn-Uv 19 Bfp-

  I-fp-sS km-aq-ln-I-hpw am-\-kn-I-hp-am-bB-tcm-Ky-sØ kzm-[o-\n-®p. Ip-Sn-tb-‰-°m¿, ho-´p-tPm-en-°m¿, Iq-en-sØm-gn-em-fn-Iƒ, sN-dp-In-S a-’y-sØm-gn-em-fn-IƒF-∂n-h-sc-bm-Wv C-Xv G-‰-hpw Iq-Sp-X¬_m-[n-®Xv. Cu {]-Xn-k-‘n-°n-S-bn¬,tlmfn am-Kn C-S-h-I C-Ø-cw _p-≤n-ap-´p-Iƒ a-\- n-em-°n D-Ø-cw \¬-Im≥{ian-®p.'' k-ap-Zm-b-Øn-se k-∂-≤-{]-h¿-Ø-I¿ a-‰v a-X-hn-izm-kn-Iƒ, tKm-{X-h¿-K-°m¿, Ip-Sn-tb-‰-°m¿, hn-[-h-Iƒ F-∂n-

  h¿-°v {]m-tZ-in-I k¿-°m-cp-I-fp-sS-bpwa-‰v kn-hn¬ skm-ssk-‰n kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw ]n-¥p-W-tbm-sS ̀ -£-W-hpw km[-\-ß-fpw \¬-Ip-∂p. aq-∂p-am-k-Øn-te-sd-bm-bn F¨]-tXmfw I-tØm-en-°¿ Cu{]-tZ-i-Øv 24/7 "\n-co-£-Ww' \-S-Øp-∂p.C-Xv -̂e-{]-Z-am-b sF-Iy-Zm¿-Vy-irw-J-ekr-„n-°p-∂p.

  apw-ss_ A-Xn-cq-]-X-bp-sS kw-L-S-\-bm-b ""sk‚¿ t^m¿ tkm-jy¬ B-£≥'' U-b-d-Œ¿ ^mZ¿ a-cn-tbm sa≥-Un-kv hn-i-Zo-I-cn-®p: ""{]m-tZ-in-I k-̀ -bn-se\n-c-h-[n C-S-h-I-I-fpw Iq-´m-bv-a-I-fpw {]-ÿm-\-ß-fpw hn-i-°p-∂-h¿-°v `-£-Ww\¬-Ip-∂p. I-tØm-en-°m hn-izm-kn-Iƒb-Ym¿-∞ ss[-cy-hpw A-\p-I-º-bpw Im-Wn-°p-∂p. kz-ta-[-bm P-\n-® Cu Po-h-Im-cp-Wy-{]-h¿-Ø-\w, D-t]-£n-°-s∏-Sm-hp∂ B-bn-c-°-W-°n-\v B-fp-Iƒ-°v \∑sN-øp-∂p-≠v. C-Xv ]-I¿-®-hym-[n-bp-sS-bpwkm-aq-ln-I AI-ew ]m-en-°-ens‚bpwIm-e-L-´-Øn-se G-‰-hpw a-t\m-l-c-hpwt{]m-’m-l-\-P-\-I-hp-am-b H-∂m-Wv.'' ""{In-kv-Xp-hn-s‚ kvt\-lw F-√m {]-Xn-_-‘-ß-sf-bpw a-dn-I-S-∂v Hm-tcm a-\p-jy-\n-epwF-Øn-t®-cp-∂p. C-¥y-bn-se I-tØm-en-°mk-̀ C-∂v \¬-Ip-∂ km-£y-am-Wn-Xv.''

  ssh-d-kv _m-[n-® _psh-t\mkv sFsd-knse ""Iyq-dm-kvhn-s√-tdm-kn''t\m-Sv am¿-]m-∏ A-Sp-∏w {]-I-Sn-∏n-°p-∂p

  _psh-t\mkv sFsdknse G-‰-hpw Z-cn-{Z-hpw P-\-km-{μ-X-bp-ap-≈ {]-tZ-i-ß-fn¬ip-{iq-j \n¿-h-ln-°p-∂ C-S-h-I ssh-Zn-I-tcm-Sp-≈ A-Sp-∏w {^m≥-ko-kv am¿-]m-∏{]-I-Sn-∏n-®p. tIm-hn-Uv 19 ]-I¿-®-hym-[n_m-[n-®-h¿-°m-bn A-t±-lw {]-tXy-Iw{]m¿-∞n-®p. Pq-sse 9, hym-gm-gv-N km≥lp-kv-tXm-bn-se _n-j-∏v F-Zzm¿-tZm slm-dm-tNm Km¿-kn-b ap-tJ-\ ""Iyq-dm-kv hn-s√-tdm-kn''\v A-b-® ho-Un-tbm k-tμ-i-Øn¬B ssh-Zn-I-tcm-Sv sF-Iy-Zm¿Vyw {]-I-Sn-∏n-°m≥ ]-c-am-Nm-cy≥ B-{K-ln-®p.

  ""\n-߃ I-„-s∏-Sp-∂-Xm-bn F-\n-°-dn-bmw. Cu \n-an-j-Øn¬ Rm≥ \n-ß-fp-sSA-Sp-Øm-bn-cn-°p-hm≥ B-{K-ln-°p-∂p,'']cn-ip-≤ ]n-Xm-hv ho-Un-tbm k-tμ-i-Øn¬]-d-™p. ssh-d-kv _m-[n-X-cm-b sshZnI¿-°pth≠n-bm-Wv At±-lØn-s‚ Nn¥-Iƒ:""\n-ß-fp-sS C-S-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ aq-∂vsshZnI¿, tcm-Kn-I-fmWv. {]-[m-\-am-bpwRm≥ hn-√ ]m-en-t‰m-bp-sS ap≥-Km-an ̂ mZ¿"_m-®n'sb-°p-dn-®v Hm¿-°p-∂p. ]n¬-°m-e-Øv A-t±-lw km≥ ]o-t‰-gv-kv-_p¿-tKm,]yq¿-Ø Zn ln-tb-tdm F∂n-hn-S-ß-fn-epw]-cn-k-c {]-tZ-i-ß-fn-epw {]h¿-Øn-®v X-s‚Po-hn-Xw k-a¿-∏n-®p. Ct∏mƒ A-t±-lwI„-s∏-Sp-I-bm-Wv.'' tIm-hn-Uv 19 t]m-kn-‰o-hv B-b-ti-jw Pq¨ 21 ap-X¬ _psh-t\mkv sFsdkn-se km≥ Im-an -tem¢n\n-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-°-s∏´^mZ¿ _-kn -en -t®m {_n -sØ-kn -s\

  Ipdn®v am¿-]m-∏ ]-cm-a¿-in-®p. km≥tdm°v tKm¨-km-e-kv ssh tImw-s]-tdm-kv tam¿-sØ-tb-gv-kv C-S-h-I-bn¬A-t±-lw Xm-a-kn-°p-I-bpw X-s‚ A-P-]me-\ip-{iq-j \n¿-h-ln-°p-I-bpwsN-bv-Xp. ""A-t±-lw I-„-s∏-Sp-I-bm-Wv,Im-c-Ww At±l-Øn\v kp-J-an -√.Rm≥ \n-ß-tfmSv A-Sp-Øm-sW-∂pw \n-߃-°mbn {]m¿-∞n-°p-∂p-sh-∂pwCu k-a-b-Øv \n-ß-tfm-sSm-∏-ap-s≠-∂pw ]-d-bm≥ B{K-ln-°p-∂p,'' F-∂v]-c-am-Nm-cy≥ Iq-´n-t®¿-Øp.

  am¿-]m-∏ k-`mk-aq-lw ap-gp-hs‚-bpw A-\p-`m-hw F-√m C-S-b∑m-tcm-Spw{]-tXy-In-®pw ""Iyq-dm-kv hn-s√-tdm-kn''¬ ]-I¿-®-hym-[naq-ew D-≠m-Ip-∂A-Sn-b-¥-cm-h-ÿ-bn-se F-√m {]-Xn-k-‘n-I-fn-epw Ip-d-hp-I-fn-epw ap≥-\n-c-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ]p-tcm-ln-X-∑m-tcm-Spw {]-I-Sn-∏n-°p-∂p.'' ssZ-h-P-\-sa-√m-h-cpw A-h-cp-sS tcm-Kn-I-fm-b sshZn-I¿-s°m-∏-am-Wv. B sshZnI-cp-sS km-£y-Øn-\m-bn ssZ-h-Øn-\v \-μn ]d-bm-\pw A-h-cp-sS B-tcm-Ky-Øn-\m-bn {]m¿-∞n-°m-\pw ap-t∂m-´v t]m-Im-\p-ap-≈k-a-b-am-Wn-Xv. B-io¿-hm-Z-tØm-Spw X-\n-°p-th-≠n {]m¿-∞n-°-W-sa-∂ A-`y¿-∞-\-tbm-Spw Iq-Sn-bmWv {^m≥-kokv am¿]m∏ ho-Un-tbm A-h-km-\n-∏n-°p-∂-Xv.

  2020 Pq¨ 24˛\v "Iyq-dm-kv hn-s√-tdm-kv' kwL-Sn-∏n® ao‰nw-Kn¬ \n∂v

  ]-cn-ip-≤ ]n-Xm-hv Km-k-bn-te-°v 2500 sIm-tdm-Wssh-d-kv ]-cn-tim-[\m In‰p-Iƒ kw-`m-h-\ sN-øp-∂p

  {^m≥-kokv am¿-]m-∏ ]u-c-kv-Xy k-̀ -Iƒ-°p-th-≠n-bp-≈ Xn-cp-kw-Lw h-gn Kmk-bn-se B-tcm-Ky a-{¥m-e-b-Øn-\v 2,500 tIm-hn-Uv 19 ]-cn-tim-[-\-Iƒ-°p≈ klm-bw \¬-In. Km-k-bn-se tk-{I-Uv ^m-an-en C-S-h-I-bn-se ^mZ¿ K-{_n-tb¬sdm-am-s\-√n-bpw Im-cn-Øm-kv P-dp-k-te-ap-am-Wv ]-cn-tim-[-\mIn-‰p-Iƒ hn-X-c-WwsN-bv-X-Xv. sIm-tdm-W ssh-d-kv hym-]-\w G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ _m-[n-® cm-Py-ß-sfk-lm-bn-°m≥ {^m≥-ko-kv am¿-]m-∏ ÿm-]n-® A-Sn-b-¥-c [-\-ti-J-c t{]m’m-l-\ kw-cw-`-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv Cu kw-`m-h-\. ^mZ¿ sdm-am-s\-√n ]-d-bp-∂-X-\p-k-cn-®v, ""am¿-]m-∏ A-b-® In-‰p-Iƒ Iq-Sp-X¬ Ir-Xy-am-b tcm-K-\n¿-W-bw\S-Øm≥ k-lm-bn-°pw, A-h e-`n-®-bp-S≥ R-߃ A-h B-tcm-Ky a-{¥m-e-b-Øn-se e-t_m-d-´-dn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. hm-kv-X-h-Øn¬, Km-k-bn¬ H-cpsa-jo≥ am-{X-ta ]-cn-tim-[-\ \-S-Øm≥ D-≠m-bn-cp-∂p-≈q.''

  tdm-an-se sP-sa-√n tlm-kv-]n-‰-en¬ D-\n-Øm¬-kns‚k-lm-b-tØm-sS Ip-´n-Iƒ-°m-bn am¿-]m-∏-bp-sS k-Ωm-\w

  tdm-an-se sP-sa-√n t]m-fn-¢n-\n-t°m-bn-se ]o-Un-bm-{Sn-Iv Hm-t¶m-f-Pn hm¿-Un¬Nn-In-’-bn¬ I-gn-bp-∂ \n-c-h-[n Ip-´n-I-sf k-lm-bn-°p-∂-Xn-\m-bn, C-‰m-en-b≥\m-j-W¬ bq-Wn-b≥ t^m¿ Zn kn-°v Sp eq¿-±vkv B≥-dv C‚¿-\m-jW¬ ss{j≥F-∂ kw-L-S-\ {^m≥-ko-kv am¿]m∏ hy-‡n-]-c-am-bn kw-`m-h-\ sN-bv-X H-cpC-e-{Œn-Iv ssk-°nƒ te-ew sN-øp-∂p. ""eq¿-Zv-kn-te-°p-≈ H-cp Xo¿-∞m-S-\-Øn-\pam-{X-ta ku-lr-ZØns‚bpw hn-izm-kØns‚bpw ]-¶p-h-bv-°ens‚bpw khn-ti-j-am-b H-cp A-\p-`-hw {]-Zm-\w sN-øm≥ I-gn-bp-I-bp-≈q'' F-∂v {]-N-cn-∏n-°p-I-bm-Wv Cu kw-cw-`-Øn-s‚ e-£yw. 2013 sa-bv 31\v tcm-Kn-I-fm-b 22 Ip-´n-I-tfm-sSm-∏w Im-k km-¥m am¿-Øm-bn-te-°v am¿-]m-∏-sb Im-Wm-\m-bp-≈ ]-cn-]m-Sn kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X-Xv D-\n-Øm¬-kns‚ tdm-a-˛-em-kn-tbm hn-`m-K-am-Wv.C-e-{Œn-Iv ss_°v F-∂ Cu {]-[m-\ k-Ωm-\w \¬-Ip-I h-gn—]n-bm-Pn-tbm-bp-sS G-‰-hpw ]p-Xn-b X-e-ap-d-bp-sS H-cp am-Xr-I—{^m≥-kokv am¿]m∏ ho-≠pwD-\n-Øm¬-kns‚ A-Xp-ey-amb Zu-Xy-hp-am-bp-≈ Xs‚ hy-‡n-]-c-am-b A-Sp-∏w{]-I-Sn-∏n-°m≥ B-{K-ln-®p. ssk-°n-fn-\p-≈ A-t]-£-Iƒ www.unitalsiroma-nalaziale.it¬ Hm¨-sse-\m-bn k-a¿-∏n-°mw.

 • ]pkvXIw 13, e°w 21 24 Pqsse 2020 Hs ¿h-tØm

  hn-izm-kXncp-kwLw-: {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-s°Xn-scbp-≈ ss

  sa{Xm∑m¿-°pw- k\ymkm-[n-Im-cn-Iƒ-°pw-klm-bn-bm-bn- am-\z¬-

  hØn-°m≥ Im-cym-eb sk{I´dn- B¿-Nv-_n-j∏v- Pm -sIm-sam sam-dm-¥n-bp-am-bn- A`n-apJw

  sa{Xm∑m-tcbpw- k\ymkm-[n-Im-cn-Isfbpw-,- dn-t∏m¿-´v-sNøs∏´ Zp-cp-]tbm-Kt°kp-Iƒ- ssIIm-cyw- sNøp-∂Xn-s\ \bn-°m≥- ]cym-]v-Xam-b am-\z-em-Wv- "hm-tZsa°pw'-F∂v- hØn-°m≥- ao-Un-bbp-am-bp-≈ A`nap-JØn¬-B¿®v_n-j∏v- sam-dm-¥n- hn-hcn-®p.- kXy-Øn-t‚bpw- \oXn-bp-tSbpw- am¿-Kw- Ahew-_n-°Ww,- F∂m¬- ""th≠{Xcq]o-IcWan-√m-sXbpw''- ""\n¿-Wm-bIam-b ]cn-lm-c\S]Sn-Iƒ- C√m-sXbpw''- Zp-cp-]tbm-KØn-s‚ Cu- ap-dn-hv- DW°m≥-Ign-bn-√.- C‰m-en-b≥ ̀ mj-bn¬ Pqsse 16 hy-m-gm-gv-N {]kn-≤o-Icn-® A`n-ap-JØn-s‚ ]cn-̀ m-j.

  Bs{μbm tXm¿-Wn-sb√n-

  Cu- tcJ Xøm-dm-°n-bXm-cm-Wv?- 2019 s^{_p-hcn-bn¬-BZyam-bn- CXv- {]Jym-]n-s®¶n-epw- {]kn-≤o-IcWØn-\v-C{Xbpw- sshIn-bXv- F¥p-sIm-≠m-Wv?-

  hnizm-k-Xn-cp-kwLam-Wn-Xv- Xøm-dm-°n-bXv.- CØcw-tIkp-Ifn¬- kao-]h¿-j-ßfn¬- {]tXy-I- ]cn -Nbkº∂X t\Sn-b A®S° Hm-^o-kn-s‚ kw-`m-h\CXn-\v- e`y-am-bn.- ka-{Khpw- hn-]p-ehp-am-b hn-ebn-cp-ج-{]h¿-Ø\߃- th≠n-h∂Xp-sIm-≠m-Wv-,- Xøm-dm-°m≥-Zo¿-Lsa∂p- tXm∂m-hp-∂ kabsaSp-ØXv.- Xncp-kwL-Øn¬- am-{Xa√,- AXn-\p-a∏p-dw- Cu- cw-KsØ hn-ZKv-[¿,-a‰p- Im-cym-eb-߃,- {]tXy-In-®pw- tÉv- sk{I´dn-tb‰p-am-bn- hn-ebn-cp-ج- th≠n-h∂p.-

  Cu- hm-tZsa°pw- F¥m-Wv- Dt±in-°p-∂Xv,- CXv- BscDt±in-®m-Wv- Cd°n-bXv?-

  CXn-s\ Hcp- am-\z¬- F∂v- \n¿-hNn-°m-\m-Wv-,- Rßfp-sS Xncp-kwLw- {]o-s^Œn-t\m-sSm-∏w-,- Rm-\pw- C„s∏Sp-∂Xv.- AXn-\m¬- CsXm-cp- ss\bmanI {KŸam-b√,-k\ymkm-[n-Im-cn-Iƒ-,- k`m- tIm-SXn-Iƒ,- \n-ba s{]m-^-jWep-Iƒ,- sa{Xm∑m¿ cq-]o-Icn-®n-́ p-≈ Iu -̈kn-en-Mv-sk‚dp-Ifp-sS Np-aXe°m¿- F∂n-h¿-°p-]tbm-Kn-°m-hp∂]cn-tim-[\m- ]p-kv-XIam-bn- Im-WWw.- am-\Zfißfp-tSbpw- an-I® \S-]-Sn-{I-a-ß-fpsSbpw- k¶o¿-WXIƒ- Im-cWw- Cu- ssKUv- hgn-sX‰n-t∏m-Im-Xn-cn-°m-\p-≈ Hcp- am¿-KZ¿-in-bmbn- Im-WWw.-

  CXv- ]gb tcJIsf At]£n-®v- Fs¥¶n-epw- ]p-Xn-b\n¿-tZißfp-≈Xm-tWm?-

  A√.- ]p-Xn-b Hcp- \n-bahpw- {]Jym-]n-®n-´n-√.- bYm-{IaØn¬- BZyw- Ip-‰m-tcm-]Ww- D∂bn-®Xp-ap-X¬- A¥n-aXo¿-∏v- hsc {Iam-\p-KXam-bn- th≠ \S]Sn-{Ia߃,-Xncp-kwLØn-s‚ \n-ehn-ep-≈ am-\Zfißfpw- ]Xn-hm-bn-Øo-¿-∂ {]h¿-Ø\ßfp-a\p-kcn-®v- F¥m-bn-cn-°W-sa∂v- t{Im-Uo-Icn-®p- F∂Xm-Wv- CXn-s‚ icn-°p-ap-≈]p-Xp-a.- am-\Zfi߃- Gsd kp]-cn-Nn-Xam-Wv.- AtX-kabw,- Xncp-kwLØn-s‚ {]tbm-Kco-Xn,- AXm-bXv-am\Zfi߃- {]m-tbm-Kn-Iam-bn- \S∏m-°p-∂ hn-[w,-CØcw- tIkp-Iƒ- ap-ºv- ssIIm-cyw- sNbv-Xn-́ p-≈h¿-°v-am-{Xta Adn-bq.-

  hm-tZsa°pw- C\n- am-‰ßtfm- ]cn-jv-Im-cßtfm- km[y-a√m-Ø AS™ Hcp- tcJbm-tWm?-

  Ir-Xy-am-bpw- Hcp- D]IcWsa∂ \n-ebn¬- Cu- am-\z¬-Xp-S¿-®bm-bn- ]cn-jv-Icn-®p-sIm-≠n-cn-°mw.- ̀ m-hn-bn¬- in-£m-\n-baßfn¬- hcm-hp-∂ am-‰w-,- tem-°¬- Hm¿-Un-\dn-Ifpw- {]m-tZin-Iam-bn- \n-baw- ssIIm-cyw- sNøp-∂hcpw-Bhiy-s∏Sp-∂ hn-iZo-IcW߃,- A`y¿-Y\Iƒ- F∂n-hbv-°\p-kr-Xam-bn- ]cn-jv-Im-c߃- sIm-≠p-hcmw.- BcoXn-bn¬,- Ct∏m-gsØ ]Xn-∏n-s\,- ""]Xn-∏v- 1.-0''- F∂v- hnfn-°m-w.- AXv- ]cn-jv-Icn-°m-hp-∂Xm-Wv.- CXv- sa®am-°m-\p≈GXp klm-bhpw- \o-Xn-\n¿-hlWØn-\v- kzm-KXm¿-lambtkh\am-Wv.-

  Aßbp-sS Xncp-kwLØn-s‚ A[n-Im-c]cn-[n-bn¬- GXv-tIkp-Ifm-Wv- hcn-I?-

  s]m-Xp-hn¬,- Rßfp-sS Xncp-kwLØn-\m-bn- \n¿-Wbn-°s∏´n-cn-°p-∂Xv- G‰hpw- Kp-cp-Xcam-b tIkp-Ifm-Wv.-Delicta graviora F∂ `m-jbm-Wv- Rßfn-t∏mƒ- CXn-\p-]tbm-Kn-®p-hcp-∂Xv.- CXv- [m¿-an-IXbv-s°Xn-scbpw- IuZm-in-I kw-_‘hp-am-Wv.- F∂m¬- hm-tZsa°pw- CXn¬-- Hcp-Ip-‰Ir-Xy-sØ°p-dn-®p- am-{Xam-Wv- ]dbp-∂Xv-: tam-Øp-t{]m-{]n-b Sacramentorum Sanctitatis Tutelabn-se Bdmw- Jfin-Ibn¬- ]dbp-∂,- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Ø Hcmƒ-s°Xn-sc

  sshZnI≥,- ssZh-{]-am-W-ßfnse Bdmw- {]am-Ww- ewLn-°p∂ Ip-‰Ir-Xy-Øn-s\Xn-sc.- Chbm-Wv- am-[y-aßfn¬-Gsd Xes°´p-Ifp-≠m-°p-∂Xv,- Ah Kp-cp-Xchp-am-Wv.-

  Ft∏m-gm-Wv- k` CXv- "{]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-'s°Xn-scbp-≈ Zp-cp-]tbm-Kam-bn- IW°m-°p-∂Xv?- {]m-b]cn-[n-am-‰n-bsXßs\?-

  {In-an-\¬- taJebn¬- 18 Xn-Ibm-Ø Bfm-Wv- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-ØXv.- 18\v- Xm-sgbp-≈ a‰p- {]m-bhn-`P\߃-C°m-cy-Øn¬- {]k‡a√.- Im-t\m-\n-I \n-ba{]Im-cw- 1395§ 2, Ct∏m-gpw- 16 hbkm-Wv- {]m-b]cn-[n- ]dbp-∂Xv.-F∂m¬- tPm¨-t]mƒ- c≠m-a≥- 2001¬- Cd°n-btamØpt{]m-{]n -tbm- Sacramentorum Sanctitatis Tutela{]mb]cn-[n- 18 Bbn- Db¿-Øn-bXm-bn- {]Jym-]n-®p.- ""Zp-cp-]tbm-K''-t°kp-Iƒ (Ct∏mƒ- ]d™Xp-t]m-se {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Ø Hcmƒ- Dƒ-s∏´,- ]Øp-I-ev]-\-Ifn-se 6˛mw-{]am-Ww- ew-Ln-°p-∂h)- an-°t∏m-gpw- Ffp-∏w- hn-hcn-°m-\m-hpw.- DZm-lcWØn-\v,- ssew-Kn-I_‘w- Xs∂tbm,- icn-bm-b ""_‘-a√m-sX''- F∂m¬- ssew-Kn-I Dt±i-tØm-Sp-Xs∂tbm- D≈ im-co-cn-I_‘߃.- a‰p- kabßfn¬,-tIkp-Iƒ- ]t£ Ffp-∏w- hn-hcn-°m-\m-hn-√; Ah kq£v-at`Zßfp-≈hbm-Ipw.- B kabØv- \n-ehn-ep-≈ \n-ba-{]Im-cw- \o-Xn-t_m-[Øn¬- Ch delicta graviora BtWm-F∂v- hn-ebn-cp-Øn- \n¿-Wbn-t°≠n-hcpw.-

  G‰hpw- {it≤bam-b am-‰w- t]cp-hbv-°m-sXbp-≈ ]cm-Xn-Itfm-Sp-≈ at\m-̀ m-ham-Wv-; ap-ºv- Ah Aßs\Xs∂ Fdn-™p-If™n-cp-∂p.- F¥m-Wv- am-‰w- h∂Xv,- F¥p-sIm-≠m-Wv- Hc-⁄m-X ]cm-Xn- Ct∏m-gpw- ]cn-KW\m¿-lam-bXv?-

  CXv- kq£v-aam-bn- ssIIm-cyw- sN-tø≠ tNm-Zy-am-Wv.-Hcp-hn-[Øn-tem- as‰m-cp- hn-[Øn-tem- am-{Xw- Jfin-Xambat\m-̀ m-hta ]‰q F∂Xv- kXy-Øn-\pw- \o-Xn-°pw- th≠n-bp-≈ sXc®n-en¬- D]bp-‡am-In-s√∂v- kp-hy-‡am-bn-°gn™p.- Hcp- ]cm-Xn-,- AYhm- t]cp-hbv-°m-sXbp-≈Xm-bm-epw- Nn-e sXfn-hp-Iƒ- (DZm-: t^m-t´mIƒ,- ̂ n-en-ap-Iƒ,-ktμi-߃,- Hm-Un-tbm...)-,- As√¶n¬- Ip-‰w- \S∂p-sh∂Xn-\v- kXy-am-bn- tXm-∂p-∂ hy-‡am-b kq-N\tbm-Ds≠¶n¬- Fßs\ X≈n-°fbm-\m-hpw?- AXn¬- H∏n-s√∂ Im-cWØm-¬- am-{Xw- AXv- AhKWn-°p-∂Xv- A\o-Xn-bm-Ipw.- adp-hiØv,- Fßs\ F√m- Zp-cp-]tbm-K dn-t∏m¿-́ p-Ifpw- kz-o-Icn-°m-\m-hpw,- km-am-\y-KXam-bht]m-epw,- Ab®Xm-sc∂n-√m-sX?- Cu- tIkn¬- ap-t∂m-´p-t]m-Ip-∂Xv- A\p-Nn-Xam-bn-cn-°p-w.- AXn-\m¬- {i≤m-]q¿-hambhn-thNn-®dn-b¬- Bhiy-am-Wv.- s]m-Xp-hm-bn- ]d™m¬-R߃- t]cp-hbv-°m-Ø ]cm-Xn-Iƒ- ]q¿-Wam-bpw- hn-izm-kØn-seSp-°p-∂n-√,- F∂m¬- Ahbp-sSta¬- {]m-Yan-Ihn-ebn-cp-ج- thWsa∂ priori ths≠∂p-hbv-°p-∂p-an√.- Ahbn¬- hkv-Xp-\n-jv-Tam-b,- hy-‡am-b \n¿-Wm-bI LSIap-t≠m- F∂p- t\m-°m-\m-Wn-Xv.- \n-ba`m-jbn¬-CXn-s\ fumus deliciti F∂p-]dbpw.-

  kao-]Im-esØ G‰hpw- i–_lp-eam-b tIkp-Iƒ,- Cu-tcJbpw- Cu- hn-jbØn-ep-≈ a‰p- tcJIfpw- Xøm-dm-°p-∂Xn¬- F{Xam-{Xw- kz-m-[o-\w- sNep-Øn-bn-́ p-≠v?-

  Gsd ]cky-s∏´ tIkp-Iƒ,- A{X-b[n-Iw- Adn-bs∏-SmØ tIkp-Iƒ- t]m-seXs∂ \n-bahy-hÿbv-°\p-kr-Xam-bm-Wv- Ft∏m-gpw- ]cn-KWn-®Xv.- Rßfp-sS ap-∂n¬-""hn-jbßfn-√;''- hy-‡n-Ifm-Wp-≈Xv-: Ip-‰m-tcm-]n-X¿-,-CcIsf∂v- Btcm-]n-°s∏´h¿,- km-£n-Ifm-Im≥- km-[y-Xbp-≈h¿... s]m-Xp-hn¬-,- {]tXy-Iam-b Hcp- thZ\bp-sSNn-{Xam-Wv- Ft∏m-gp-ap-≈Xv.- Xo¿-®bm-bpw,- _‘s∏´ Cu-hn-jbØn¬- kao-]Im-eØv- am-[y-a{i≤ ]Xn-∑Sßm-bn-´p-≠v-; Iq-Sp-X¬- Ir-Xy-am-bpw- ̂ e{]Zam-bpw- \o-Xn- \n¿hln-°m-\p-≈ {iaw- \SØm≥- Xncp-kwLØn-\v- CXv- {]tNm-Z\am-bn-´p-≠v.- C°m-cWØm-epw- hm-tZsa°pw- klm-bIcam-Ipw.-

  sshZn-I¿-°p-ta¬- Btcm-]n-Xam-b Zp-cp-]tbm-KØn-s‚ hm¿-Ø sa{Xm∑m-cpw- k\ymkm-[n-Im-cn-Ifpw- kn-hn¬- A[n-Im-cn-Iƒ-°p- dn-t∏m¿-́ v- sNøm≥- _m-[y-ÿcm-tWm?-

  Cu- hn-jbØn¬- tZiob sa{Xm≥k-an-Xn-Iƒ {]m-tZin-I \n-_‘\Iƒ-°\p-kr-Xam-bn- am¿-K\n¿-tZi߃- ]p-ds∏Sp-hn-®n-´p-≠v.- Hcp- GI {]Xn-IcWw- CXn-\v- \¬-Im-\m-hn-√.- Nn-e cm-Py-ßfn¬- CXv- _m-[y-Xbm-bn-cn-°p-sa∂\n-baw- \n-ehn-ep-≠v,- Nn-e cm-Py-ßfn¬- Aßs\bn-√.-bYm¿-YØn¬- Ign-™h¿-jw- {^m≥ko-kv- am¿]m-∏ ]p-

  dØn-d°n-b tamØpt]m-{]n-tbm- Vos estis lux mundibn¬-hn-hcn-°p-∂p-≠v-: ""A[n-Im-cap-≈ kn-hn¬- A[n-Im-cn-Iƒ-°p- ap-∂n¬- dn-t∏m¿-´v- \¬-IWsa∂v- {]tXy-In-®pw- _m-[y-ÿam-bn-SØv,- AXm-Xv- ÿetØbpw- cmPy-Øn-s‚bpw-\n-baw- A\pim-kn-°p-∂ AhImitØm-Spw- _m-[y-Xtbm-Spw- ap≥-hn-[n-bn-√m-sX,- Cßs\bp-≈ tIkp-Ifn¬- k`{]h¿-Øn-°Wsa∂v-''- hy-‡am-°n-bn-́ p-≠v (Jfin-I 19).-AtXkabw- hm-tZsa°pw- Jfin-I 17Dw- Cßs\ {]kv-Xm-hn-°p-∂p-: ""kv-]„am-b \n-ba]c _m-[y-Xbn-√m-ØtIkp-Ifn¬- t]m-epw- k`m- A[n-Im-cn-Iƒ- A¿-lXbp-≈ kn-hn¬- A[n-Im-cn-Iƒ-°p- ap-∂n¬- dn-t∏m¿ v́- sNøWw;AYhm- CXn¬- Dƒ-s∏´ hy-‡n-sb kw-c£n-°m≥,-As√¶n¬- {]m-b]q¿Øn-bm-Im-Ø a‰p-≈hsc XpS¿-∂p-≠m-Im-hp-∂ {In-an-\¬- A]ISØn¬-\n-∂v- c£s∏Sp-Øm≥-Bhiy-sa∂p- Icp-Xn-bm¬.''

  "tIm-SXn-°p-]p-dØp-≈ ]o-\¬- {]{In-b' F¥m-Wv?-Ft∏mƒ,- F¥p-sIm-≠m-Wv- Cßs\sbm-cp- ]m-X kzo-Icn-°p-∂Xv?-

  \n-ehn-ep-≈ c≠v- Im-t\m-\n-I\n-ba tIm-Up-Iƒ-Cßs\sbm-cp- {]{In-b \¬-In-bn-´p-≠v.- CXv- Iq-Sp-X¬-thKØn¬- Xo¿-∏m-°m-hp-∂ am¿-Kam-Wv.- tIm-SXn-°p- ]p-dØp-≈ Cu- \n-ba{]{In-bbp-sS HSp-hn¬-,- Hm¿-Un-\dn-(As√¶n¬- At±lw- Np-aXes∏Sp-Øn-b hy-‡n)-,- c≠v-\nb-tam-]-tZ-jvSm-°fp-sS klm-bØm¬,- Btcm-]n-X≥- Ip-‰°m-c\m-tWm- A√tbm- F∂ Xo¿-∏n-seØp-∂p-; (AYhm-[m¿-an-I Ddt∏m-sS Ip-‰°m-cs\¶n¬-)- B\p-]m-Xn-Iam-bn-F¥v- in-£ \¬-IWsa∂pw.- Cu- {]{In-b°v- Kp-Whpw-tZm-jhp-ap-≠v-; CXv- ""`cW]cam-b {]{In-b''- F∂pw- Adn-bs∏Spw.- tIm-SXn-°p-]p-dØp-≈ Cu- am¿-Kw- kzo-Icn-°m-dp-≈Xv-,- DZm-lcWØn-\v-: hkv-Xp-XIƒ- hy-‡am-bn-cn-°p-tºmƒ-; dn-t∏m¿-́ v- sNøs∏´ {In-an-\¬- {]hr-Øn- CXn-\Iw-Ip-‰m-tcm-]n-X\n¬- ÿn-co-Icn-°p-tºmƒ-; kp-ÿm-]n-Xam-b Im-cW-ßfm¬- Hm¿-Un-\dn- CXv- sNøm≥- Bhiy-s∏Sp-∂p-; {]tXy-I km-lNcy-Øns‚ ASn-ÿm-\Øn¬- (A¿-lXbp-≈ hy-‡n,- ̀ q-an-im-kv-{Xw,- kabw- Xp-Sßn-bh)- CXp-Nn-Xam-sW∂v- k`m-kaq-lw- ]cn-KWn-°p-∂p.- kzm-̀ m-hn-Iam-bpw,- Ip-‰m-tcm-]n-X\v- {]Xn-tcm-[n-°m\p-≈ AhIm-iw- kZm-]q¿-Wam-bpw- Dd∏m-bn-cn-°Ww.- C°m-cWØm-epw,- tIm-SXn-°p- ]p-dØp-≈ Xo¿-∏m-°en-s\ eØo≥- \n-baw- aq-∂p- Xew-hsc A∏o¬- \¬-Im≥- Ahkcsam-cp-°p-∂p.-hn-[n- hkv-Xp-\n-jv-Tam-sW∂v- Ign-bp-∂{X Dd∏m-°m-\m-WnXv.-

  -\mw- kw-km-cn-°p-∂Xv- km-[m-cWbm-bn- Zr-Iv-km-£n-Ifn-√m-Ø Ip-‰Ir-Xy-ßsf°p-dn-®m-Wv.- Fßs\bm-Wv- Ip-‰Øn-s‚ km-[p-X ]cn-tim-[n-°m-\pw- Ip-‰°m-cm-b hy-‡n-Iƒ-Xp-S¿-∂pw- a‰p-≈hsc t{Zm-ln-°m-Xn-cn-°pw-hn-[w- in-£n-°s∏Sm-\pw- km-[y-am-hp-I?-

  sXfn-hn-s‚ hn-iz-k\o-bX ]cn-tim-[n-°m-\m-hp-∂ hn-Nm-cWm- D]IcWßfm-Wv- R߃- km-[m-cW D]tbm-Kn-°p-I.- Hcp]m-Sv- Ip-‰ßƒ,- \mw- ]cm-a¿-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂h am-{Xa√,- sNøs∏Sp-∂Xv- km-£n-Ifn-√m-sXbm-Wv.-AXn-\¿-Yw-,- \ap-°v- Hcp-d∏n-seØm≥- Ign-bn-s√∂√.-

  {]mb-]q¿Øn-bm-Im-Ø-h-cpsS kwc-£-W-Øn-\m-bp≈ ktΩ-f-\-hp-ambn _‘-s

 • {]Xn-hm-c-]-Xn∏vmsc sdmamt\m 4/5

  shZnI ssew-Kn-I Zp-cp-]tbm-Kt°kp-Iƒ°v- ]p-Xn-b "hm-tZsa°pw'

  CX\p-hZn-°p∂ {]{In-bm- D]IcWßfp-≠v-: CXn-epƒ-s∏´hy-‡n-Ifp-sS hn-iz-k\o-bX,- {]Jym-]n-°s∏´ hkv-Xp-XIfp-sS s]m-cp-Øw-,- Ip-‰Øn-\p-≠m-Im≥- km-[y-am-b Xp-S¿-®,- sXfn-hp-Iƒ- Dƒ-s°m-≈p-∂ tcJIfp-sS km-∂n-[yw-Xp-Sßn-bh.- Ht´sd kμ¿-̀ ßfn¬- Ip-‰m-tcm]nX≥-,- sNbv-X sX‰n¬- t_m-[hm-\m-bn,- tIm-SXn-bn¬- CXv- kΩXn-°m-dp-s≠∂pw- ]dtb≠n-bn-cn-°p-∂p.-

  \n-c]cm-[n-bm-b Hcp- a\p-jy≥- \o-Xn-cln-Xam-bn- Ip-‰m-tcm-]n-X\m-hp-Ibpw- in-£n-°s∏Sp-Ibpw- sNøp-∂Xv- Fßs\Hgn-hm-°m-\m-hpw?-

  hkv-Xp-XIƒ- th≠{X sXfn-bn-°s∏Sm-Øt∏mƒ- indubio pro reo F∂ XØzw- {]tbm-Kn-°p-∂p.- Cu- XØz-am-Wv- \Ωp-sS \n-bakw-kv-Im-cØn-\v- Aÿn-hm-can-Sp-∂Xv.-CØcw- tIkp-Ifn¬-,- \n-c]cm-[n-Xzw- sXfnbn-°p-∂Xn-\p-]Icw- Hcmƒ- Ip-‰°m-c\s√∂v- {]Jym-]n-°p-∂p.-

  F¥p-sIm-≠v- Hcp- sshZnI\v,- Zp-cp-]tbm-Kw- Btcm-]n-°s∏´bp-S≥,- {_“Ncy-{hXw- ]m-en-°p-∂Xn¬-\n-∂v- Cfhv-bm-Nn-®p-Iq-Sm?-

  AXv- icn-bm-Wv.- Ip-‰Ir-Xy-hpw- ip-{iq-jbn¬- Xp-Scm-\p≈ Atbm-Ky-Xbpw- sshZnI≥- Xn-cn-®dn-bp-tºmƒ- ]utcm-ln-Xy- ip-{iq-j-bn¬ \n-∂pw- hn-Sp-Xen-\v- At±lØn-\v- tNm-Zn-°mw.- Aßs\ At±lw- ]u-tcm-ln-Xy-Øn¬- Xp-Scpw-(Iq-Zm-i ]n≥-hen-°p-Itbm- \„s∏Sp-Øp-Itbm- sNøm-\m-hn-√)-; ]t£ Hcn-°epw- sshZnI\m-bn-cn-°n-√.- At±lw]u-tcm-ln-Xym-hÿ hn-Sp-∂p,- cm-Pn-bn-eq-sSb√.- ]cn-ip-≤]n-Xm-hn-s\ A`n-kw-t_m-[\ sNbv-Xp-sIm-≠v- a\x-km-£n-°\p-kr-Xam-bn- \SØn-b At]£{]Im-cw.- B hy-‡n-bp-sS \o-Xn-]cn-]m-e\]cam-b Ahÿ t\Sm-hp-∂ hy-Xy-kv-Xam-b Hcp- hgn-bm-Wn-Xv.- ]n-∂o-sSm-cn-°epw- k`bp-sSip-{iq-jI\m-bn- kz-bw- lm-Pcm-Im-\m-hm-Ø Hcp- ap≥- sshZn-I≥.-

  Ahkm-\am-bn- Hcp- tNm-Zyw-,- Cu- {]Xn-`m-kØn-s‚ am-\sØ°p-dn®v- Atß-bv°v- Nn-e hkv-Xp-XIƒ- \¬-Im-tam?-ap≥-Im-e tIkp-Iƒ- shfn-®Øp- sIm-≠p-hcp-∂Xv- am-{Xam-tWm- Cu- s]cp-am-‰®´w?- AtXm- Ip´n-Isf Zp-cp-]tbm-Kw-sNøpI F∂ Cu- hn-]Øv- Ct∏m-gpw- k`bn¬- Dt≠m?-

  Cu- {]Xn-`m-kw- F√m- `q-Jfißfn-ep-ap-≠v,- ]gbtIkp-Iƒ,- Nn-esXm-s° Hcp-]m-Sv- h¿-j߃-°ptijw-s]m¥n-hcp-∂Xn-\v- \mw- km-£yw- hln-°p-Ibm-Wv.- Xo¿-®bm-bpw,- Nn-e tIkp-Iƒ- Cu-bn-sSbp-≈Xm-Wv.- F∂m¬-Cu- ]gb tIkp-Iƒ- s]m-¥n-hcp-∂ L´w- Ahkm-\n-®m¬,- F\n-°p- hn-izm-kap-≠v- (\m-sa√mw- Aßs\ {]Xo-£n-°p-Ibpw- sNøp-∂p),- C∂v- \mw- km-£yw- hln-°p-∂Cu- {]Xn-`m-kw- ]n-t∂m-°w- t]m-Ipw.- FSp-Øp-]dtb≠Im-cyw,- -kXy-Øn-t‚bpw- \o-Xn-bp-tSbpw- ]m-Xbm-Wv- k`bp-sS F°m-etØbpw- Hcp- {]Xn-IcWco-Xn.- Ahiy-am-bpw,-Xo¿®bm-bpw- ]t£ AXv- t]m-cm.- th≠{X cq-]o-IcWan-√m-sX,- {i≤m-]q¿-ham-b th¿-Xn-cn-®dn-ben-√m-sX,- {]im-¥hpw- F∂m¬- \n¿-Wm-bIhp-am-b ]cn-lm-c \S]Sn-Ifn-√m-sX,- \m-an-t∏mƒ- km-£yw-hln-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ Cu-ap-dn-hv- DW°m-\m-hn-√.-

  s∏ v́ 2019 s^{_p-hcn 23 i\n-bmgvN D®-I-gn™v kwL-Sn-∏n® ]m]-]-cn-lmc _en

  {]o-s^Œv- tcJ AhXcn-∏n-°p-∂p-

  {]m-tZin-I k`Ifp-sSkw-`m-h\Itfm-sS \nc¥cw-]cn-jv-Icn°m-hp-∂ tcJ

  {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-s°Xn-scbp-≈ ssh-Zn-Icp-sS ssew-Kn-I Zp-cp-]tbm-Kt°kp-Iƒ- ssI-Im-cyw- sNøm-\p-≈ ]p-Xn-b hm-tZsa°pw- hn-izm-k Xncp-kwLØn-s‚ I¿-±n-\mƒ- {]o-s^Œv- ]p-dØn-d°n.-C‰m-en-b≥ `mj-bn¬ -\n-∂p-≈ ]cn-`m-j NphsS.-

  eq-bn-kv- F^v.- eZm-cn-b s^td¿, SJ-

  {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øh¿-s°Xn-sc sshZnI¿-\SØp-∂ Zp-cp-]tbm-Kt°kp-Iƒ- ssIIm-cyw-sNøp-tºmƒ- Nn-e hn-jbßfn-ep-≈ \S]Sn-{Ia-ambn- Cd°n-b "hm-tZsa°pw'- sa{Xm∑m¿,- Hm¿-Un-\dn-Iƒ,- ka¿∏nX Pohn-X-k-aq-l-ß-fp-sSbpw A∏-kvtXm-enI Pohn-X-kw-L-Øn-s‚bpw C≥-Ãn-‰yq-´p-Iƒ- F∂n-h \SØn-b \n-ch[n- A`y¿-Y\Ifp-sS^eam-Wv.- {]m-b]q¿-Øn-bm-Im-Øhsc ssew-Kn-IZp-cp-]tbm-KØn-\v- hn-t[bcm-°n-sb∂v- Uo-°∑m¿,-sshZn-I¿,- sa{Xm∑m¿- F∂n-h¿-s°Xn-sc tIkp-≠m-Ip-tºmƒ- Ah icn-bm-bn- ssIIm-cyw- sNøpIF∂ AXn-kq-£v-a I¿-Øhyw- \n-dth‰m≥- klm-bn-°p-∂ Hcp-]IcWw- Bhiy-ap-s≠∂m-Wv- Ah¿-hn-izm-k Xncp-kwLtØm-Sm-hiy-s∏´Xv.- Cu- hn-]Øn-\p-t\sc k` Iq-Sp-X¬- {i≤ ]Xn-∏n-°-W-sa-∂m-Wv- kao-]Im-e Ncn-{Xw- kq-Nn-∏n-°p-∂Xv.- \oXn-{]{In-b sIm-≠p-am-{Xw- k`bp-sS {]Xn-IcWw-Ahkm-\n-®p-Iq-Sm,- hkv-Xp-XIfp-sS kXy-Øn-te°v-FØp-Ibpw- Bhiy-am-Wv.- am-\Zfißfpw- \S]Sn-{Iaßfpw- Xn-ßn\n-d™ h\m-¥cØn-te°v- \bn-°p-∂ Cu- k¶o¿-W]m-Xbn¬,- Hm¿-Un-\dn-am-cpw-tae-[n-Im-cn-Ifpw- Nn-et∏mƒ- Fßs\ ap-t∂m-´p-\oß-Wsa∂ A\n-›n-XXz-Øn¬- s]Sm-dp-≠v.-

  AXn-\m¬- hm-tZsa°pw- {][m-\am-bpw- Ah¿-°mbn-Fgp-Xs∏´Xm-Wv. AXp-t]m-seXs∂ AhsctIkv- ssIIm-cyw- sNøm≥- klm-bn-°p∂ \n-bas{]m-^jW¬-am¿-°p-Iq-Sn.- CsXm-cp- ss\bmanI{KŸa√.- ]p-Xn-b Hcp- \n-bahpw- {]Jym-]n-®n-´n√,-]p-Xn-b s]cp-am-‰®´ßfpw- \¬-In-bn-´n-√.- ]Icw,-AsXm-cp- "t_m-[\ am-\z¬'- BWv; {]Xy-£am-sbmcp- tIkv- ssIIm-cyw- sNtø≠p-∂ Btc-bpw-Xp-S°w-ap-X¬- HSp-°w-hsc,- AXm-bXv,- kw`hn-®n-cn-°m-hp-∂ Hcp- Ip-‰Ir-Xy-Øn-s‚ {]Ya hn-⁄m-]\w-ap-X¬- (notitia de delicto) tIkn-s‚ \n›bamb-Xo¿∏phsc (resiudicata) klm-bn-°m≥- Dt±in-®p-≈Xv.- Cu- c≠v- ÿm-\Øn-\p-an-Sbn-ep-≈ Im-eØv-]m-en-t°≠hbp-≠v,- ]q¿-Øn-bm-t°≠ \S]Sn-I-fp≠v,- ssIam-td≠ hn-hcßfpw- FSp-t°≠ Xo-cp-am-\ßfp-ap-≠v.-

  Cßs\sbm-cp- D]IcWap-≠m-°W-sa∂Xv-{]mb]q¿-Øn-bm-Im-Øhcp-sS kw-c£Ww- kw-_-‘n-®v- k` \SØnb sa{Xm≥k-anXn {]kn-U‚p-am-cp-sS BtKm-fktΩf\Øn¬- (2019 s^{_p-hcn-21˛24)- Xo-cp-am-\n-®Xm-Wv.- B kμ¿-`Øn¬,- Cu-{]hr-Øn-bp-sS Zn-im-kq-NIam-bn- 21 [ym-\hn-jb-߃- ]cn-ip-≤]n-Xm-hv- \¬-In-bn-cp-∂p.- Ahbn¬-BZy-tØXv- ]dbp-∂p-: ""Hcp- tIkp-¤hn-®m¬-,-AXns‚ {][m-\s∏´ kμ¿-̀ ßfn¬- FSp-t°≠p-∂\S]Sn-Iƒ- kq-Nn-∏n-°p-∂ {]m-tbm-Kn-I ssI∏p-kv-XIw- Xøm-dm-°p-I.''- Cu- \n¿-tZiw- AXn¬- ]s¶Sp-Ø-h¿- Gs‰Sp-°p-Ibpw- Bh¿-Øn-®p-d∏n-°p-Ibpw-sNbv-Xp.- Aßs\,- Cu- ]p-kv-XIw- Xøm-dm-°p-∂Im-cyw- \S∏m-°m≥- t]m-Ip-∂ kp-Zr-Vam-b Xo-cp-am-\-ßfn¬- Dƒ-s∏Sp-Øn-s°m-≠v- A¥n-a hm¿-Øm-ktΩf\Øn¬- ]d™p.-

  Cu- ]p-kv-XIØn-s‚ t{km-Xkp-Iƒ- Hcp-t]m-se\n-baIm-cy-ßfpw- {]m-tbm-Kn-IXbp-am-Wv.- ss\bm-anI -XeØn¬,- ap-Jy-am-bpw- ]cm-a¿-in-°s∏Sp-∂Xv-Imt\m-\n-I \n-bakw-ln-X,- Substantive Norms tamØp-t{]m-{]n-tbm- Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001,s_\Un-Œv- ]Xn-\mdma≥- 2010¬- ]cn-jv-Icn-®Xv)-,-Cu-bn-sS h∂ tam-Øp-t{]m-{]n-tbm Vos estis lux mundi(2019) F∂n-h {]Im-cw- hn-izm-k Xncp-kwL-Øn-\v-kw-hcWw- sNbv-Xn-cn-°p∂ Uen-Iv-kv- (Ip‰-߃)-kw-_‘n-®p-≈ \S]Sn-®´ßƒ- F∂n-hbmWv.-

  hm-tZsa°p-an-\v- Cu- ss\bmanI {KŸ-߃-°p-]p-dta as‰m-cp- t{km-Xkv- Iq-Sn-bp-≠v: Xncp-kwL-Øns‚ ]Xn-hm-bn-Øo¿∂ {]h¿-Ø\w; CXv- h¿j-ßfn-eq-sS ]Iz-am-bXm-Wv,- Iq-Sp-X¬- Ku-chXcambIp‰-߃-°p- th≠n-Øs∂ Xøm-dm-b BZy-sØs]cp-am-‰®´w- h∂ 2001 ap-X¬- {]tXy-In-®pw.- Xncp-kwL-Øn-\p-≈n-epw- ]p-dØp-ap-≈ Ht´sd Im-t\m-\n-Ãp-Ifp-sS,- Xncp-kwLØn-s‚ I¬-]\{]Im-cw-h¿-j-ßfm-bn- At\z-jW {]{In-bIƒ- \SØp-∂{]m-tZ-in-Ihpw- cq-]Xm-Sn-ÿm-\Øn-ep-ap-≈ ss{S_yq-Wep-Ifp-sSsbm-s° kw-`m-h\Iƒ- CXn-\m-bn- e`y-am-bn-´p-≠v.- Cu- L´-Øn¬- Cu- {]hr-Øn- GIo-Icn-°p-Ibpw- ]Iz-Xbm¿-Pn-°p-Ibpw- sNbv-Xp.-

  Cu- hm-tZsa°pw- ""1.-0''- F∂ ]Xn-∏m-bm-Wv- cq]--I¬-]\ sNbv-Xv- Ct∏mƒ- {]Im-in-∏n-°p-∂Xv.- Cu-\º¿- kq-Nn-∏n-°p-∂Xv- `m-hn-bn¬- ]cn-jv-Icn-°p-sa-∂m-Wv.- Hcp- am-\z¬- BIbm¬,- ss\bmanI Imt\m-\n¬- hgn-tb D≠m-Ip-∂ hn-Im-k߃- AXv- ]n-¥pS-tc≠n-hcpw-; Im-em-\p-Kp-Wam-t°≠n-bpw- hcpw.- ]cm-a¿-iØn-ep-≈ tIkp-Iƒ- \n-ba]cam-bpw- ssIIm-cyw- sNøp-tºm-gp-≠m-Ip-∂ A\p-`hØn¬-\n-∂pw-e`n-°p-∂ ]p-Xn-b sh√p-hn-fn-Itfm-Sv- CXn\v- {]Xn-Icn-t°≠n-bpw- hcpw.- Ahkm-\am-bn,- hn-hn-[ß-fmb k`m-kw-_‘ bm-Ym¿-Yy-ßfn¬-\n-∂pw- Dcp-Øn-cn-bp-∂ t{]cWIƒ- Im-Øp-kq-£n-t°≠n-hcpw:cq-]-XIƒ,- C≥-Ãn-‰yq-́ p-Iƒ,- k`m-kw-_‘ ^m°¬-‰n-Iƒ,- cq-]XIfpw- A¥¿-cq-]XIfpw- cq]o-Icn®Iu¨-kn-en-Mv- sk‚¿-—F∂o- Xeß-fn¬- \n-∂pw-Xn-cp-Øm-\pw,- DZv-{KY\w- sNøm-\pw,- kz-m`m-hn-Iam-bpw- Bgtadn-b hn-Nn-¥\߃- th≠n-hcp∂ hn-j-b߃- hy -‡am-°m-\pw - hn -iZo -Icn -°m-\pw -AhcpsS tbm-Ky-Xbp-≈ kw-`m-h\Iƒ- klm-bn°p-w.-

  Visit www.vatican.vato access the complete text of the Vademecum.

 • 6 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m ]pkvXIw 13, e°w 21 24 Pqsse 2020{]Xn-hm-c-]-Xn∏v

  I¿±n-\mƒ S¿Ivks‚ "kap{Z Rmb¿' ktμiw

  \mhn-I-cpsS A[zm-\hpw a\p-jym-h-Im-ihpw Db¿Øn-∏n-Sn-°¬Pqsse 12\v, "kap{Z Rmb¿' BtLm-j-th-f-bn¬ka{K am\hhnI-k\w t{]m’ml-n∏n°p-∂-Xn-\m-bp≈Imcym-ebw sÃ√m tacn-kns\ ]n¥p-W-bv°p-∂-h¿,kvt\ln-X¿, k∂-≤-tk-h-I¿, sshZnI¿ F∂n-h¿°vHcp IrX-⁄Xmktμiw Ab-®p. tImhnUv 19aqe-ap≈ BtcmKy ASn-b-¥-cm-h-ÿ-bpsS ImeØv temI-sa-ºm-Sp-ap≈ \mhn-I¿ \n¿h-ln-°p∂ ZpjvI-c-ambtPmen A\p-kva-cn-®p-sIm-≠m-bn-cp∂p AXv. Imcym-ebØns‚ {]os^IvSv I¿±n-\mƒ ]o‰¿ sImZvhmA∏nbm S¿Ivk¨ H∏p-h® ktμ-i-Øn-s‚-bpw-, ktμ-i-Øm¬ {]tNm-Zn-X-amb Imcym-e-b-Øns‚ {]m¿∞-\-bp-sSbpw ]cn-`mj Nph-sS.

  kvtIm´ve-≠nse •mkvtKm-bn¬ HIvtSm-_-dn¬ \S-t°-≠n-bn-cp∂ iXm-_vZn-bm-tLmjw {]am-Wn®v (Ct∏mƒ2021˛te°v \o´n-h-®p) Cu h¿jsØ "kap{Z Rmb¿'BtLmjw k¥pjvSn\nd™ H∂m-tI-≠n-bn-cp-∂p.]Icw AXv Akm-[m-c-Whpw sh√p-hnfn \nd-™-Xp-amb Hcp ka-bØv BtLmjn-°-s∏-Sm≥ t]mIp-I-bm-Wv. {^m≥kokv am¿]m∏ AXv C{]-Imcw hni-Z-am-°n. kphn-ti-j-Ønse injy-∑m-sc-t∏mse \ΩfpwA{]-Xo-£n-X-am-bn, Hcp sImSp-¶m-‰n-\n-c-bm-bn. _e-lo-

  \-cpw, F¥p sNø-W-sa∂v Adn-bm-Ø-h-cp-amb \Ω-sf-√mw Htc h©nbn-emWv F∂p \mw a\- n-em-°n.F∂m¬, AtX-k-a-bw kp{]-[m-\-hpw, Ah-iyam-bn-´p≈Xpam-b-Xv, \msa√mw Hcp-an®v AWn-\n-c°WwF∂-XmWv. ]c-kv]cw Biz-kn-∏n-t°-≠-Xm-bn-´p≈\mw. Cu h©n-bn¬... \msa-√m-hcpw'' ({]m¿∞-\-bpsSAkm-[m-cW \nanjw; 2020 am¿®v 27).

  sImtdmWm sshd-kns‚ Cc-I-fmb FÆ-a‰_‘p-°fpsSbpw kvt\ln-XcpsSbpw ]°-te°v\ΩpsS lrZbw t]mIp∂p (Ah¿°n-S-bn¬ At\Iw\mhn-I-cp-≠v). `mhn-sb-°p-dn-®p≈ A\n-›n-X-Xz-Øn¬ZpxJn-X-cpw, Zni-b-‰-h-cp-amWv \mw.

  tImhnUv 19 alm-amcn At\Iw cmPy-ßsfkºq¿Æ AS-®p-]q-´-en-te°p \bn-®p. sshdkv hym]-\w XS-bm-\p≈ {ia-Øn¬ At\Iw _nkn-\kv ÿm]-\-ß-fn¬ \n¿_-‘nX AS-®p-]q-´¬ \ot´-≠n-h-∂p.F¶n-epw, \mhn-I-hy-h-kmbw AXns‚ {]h¿Ø\wXpS¿-∂p. \mhn-I-cpsS {]iv\-I-ep-jn-X-amb Pohn-X-Øn-te°v Hcm-bncw sh-√p-hn-fn-Iƒ Iq´n-t®¿°-s∏-´p.sImtdmW sshd-kns\Xnsc t]mcm-Sp-∂-Xn\v Aß-s\Ah¿ ap≥\n-c-bn¬ \n¿Ø-s∏-´p.

  \ΩpsS km[m-cW PohnXw aptºm-´p-sIm-≠p-t]m-Im≥ AXym-h-iy-amb hkvXp-°-fpsS 90 iX-am-\hpwFØn-°p∂ I∏-ep-Iƒ IS-en-em-Wv. acp-∂v, NnIn’mD]-I-c-W-߃ apX-em-b AXym-hiy km[-\-ß-fmWvAh-bn¬ sIm≠p-t]m-Ip-∂-Xv. kºq¿Æ hncmaw kw`-hn-°p-∂-Xn-\p-apºv Xß-fpsS AXn-Yn-Isf kpc-£n-X-cmbn Cd-°p-hm≥ th≠n Xpd-ap-J-߃ Xpd-°-W-sa∂vk¿°m-cp -I-sfbpw Xpd-apJ A[n-Im-cn -I-sfbpwt_m[y-s∏-Sp-Øp-hm≥ I∏¬ hyh-kmbw _≤-s∏-´p.AtX-kabw, bm{X-°m¿-°pw, I∏¬ tPmen-°m¿°pwtcmK-_m-[-bp-≠m-Im-Xn-cn-°m≥ am¿K-߃ Is≠-Øp-hm≥ Ah¿ InW™p ]cn-{i-an-®p. tImhnUv 19˛s‚C≥Iyp-t_-‰-dp-I-fm-bn-Øo-cp∂p I∏-ep-Iƒ.

  BtKmf kº-Zvhy-h-ÿ-bn¬ \mhn-I¿ hln-°p∂ASn-ÿm-\-]-c-amb Hcp ]¶p≠v. Gsd {]k-‡-ambHcp ]¶mWv AXv. tImhnUv 19 {]Xn-k-‘n-°n-S-bn¬AXv Db¿Øn-∏n-Sn-°m≥ kwL-S-\-Iƒ Bh-iy-am-Wv.ÿm]-\-߃ AXn\p {ian-°p-Ibpw sNbvXp. F∂n-´pw, \ne-hn-ep≈ \nb-a-hy-h-ÿ-Ifpw \b-ßfpwAhsb tIhew ho£n-°pI am{X-amWv sNbvX-Xv.AXp-sIm-≠mWv kap{Z Rmb¿, \mhn-I-cpsS ]¶vho≠pw ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn\v \ap°v Hcp Ah-k-c-am-

  bn-Øo-cp-∂-Xv. AtXm-sSm-∏w, \mhn-I-cpsS Pohn-XsØhn]-co-X-ambn _m[n-°p∂ Nne {]iv\-߃ A\p-kva-cn-°m\pw Ign-bpw. kwibw, ]I-cp-sa∂ `bw F∂n-h-bm¬ Xo{h-am-°-s∏-Sp∂ {]iv\-ß-fm-W-h.

  apsºßpan-√mØ Cu kml-N-cy-Øn¬, 6 apX¬10 amkw hsc I∏-en¬ Ign-®p-Iq-´nb tPmen-°m¿,tPmenkabw Zo¿Ln-∏n-®-Xp-aq-e-ap≈ henb Aku-Icyw A\p-`-hn-t°-≠n-h-∂p. kz`-h-\-ß-fnse kpJw,{]nb-s∏-´-h-cn¬ \n∂p Zo¿L-Imew ]ncn-™n-cn-°¬,hy‡n-]-c-amb Xf¿® F∂n-h-bpsS h¿≤-\bpw Ah-c-\p-`-hn-t°≠n h∂p. Hmtcm amkhpw Icm¿ ]q¿Øn-bm°n ho´n-te°p]d-°m≥ B{K-ln-°p∂ 100000 \mhn-I¿ tImhnUv 19 aqew AXn¿-Øn-Iƒ AS-bv°p-Ibpw,hnam-\߃ d±p-sN-øp-Ibpw sNbvXXpaqew, AXn¬-\n∂v XS-b-s∏´p. Aß-s\, ]pXnb tIm¨{SmIvSvkzoI-cn-°m≥ k÷-cm-bn-cp∂ Bbn-c-°-W-°n-\p -\m-hn-I¿, temI-sa-ºmSpw tlm´-ep-I-fn-epw, tUm¿an-‰-dn-I-fnepw IpSpßn. `£-Ww, tSmbve‰v km[-\-߃,knwIm¿Up-Iƒ apX-emb ASn-ÿm-\-]-c-amb Bh-iy-߃°v D]-hn-ÿm-]-\-ßsf bmNI-sc-t∏mse B{i-bn-t°-≠n-h-∂p.

  Xoc Ah-[n, I∏-ep-Iƒ Xpd-apJßfn¬ ASp-°p-∂-Xn-\p≈ \nb-{¥Ww F∂n-h-aq-ew, I∏-en¬ IpSp-ßnb \mhn-I¿°v ISpØ GIm-¥-X-bpw, imco-cn-Ihpwam\-kn-I-hp-amb kwL¿jhpw Df-hm-°n. \ncm-i-bpsSh°n-se-Ønb I∏¬tPm-en-°m¿ \n¿`m-Ky-h-im¬Bfl-lXy sNøp∂ Ahÿ h∂p.

  tImhnUv 19ambn _‘-an-√mØ Kpcp-X-c-ambBtcm-Ky-{]-iv\-߃ \nanØw NnIn-’-bn-en-cn-°p-∂-h-cmWv At\Iw \mhn-I-sc∂v dnt∏m¿´p-≠v. Ch¿°v,Ic-bn-ep≈ tZiob Bip-]-{Xn-I-fnse NnIn’ Bh-iy-am-Wv. kvs{S®-dn¬ Ah-km\w Ahsc hln-®p-sIm-≠p-t]m-Ip-∂-Xp-hsc AØcw NnIn’ \n¿`m-Ky-h-im¬\o´n-h-bv°p-I-tbm, AXp \ntj-[n-°p-Itbm sNø-s∏-´p. CXn-\p-ap-]-cn-bmbn kpZo¿Lhpw \mS-Io-b-hp-ambbm{X-bv°p-tijw hoSp-I-fn¬ FØp-∂-h¿ Izmd-ss‚-bn-\n¬ Ignbp-Itbm As√-¶n¬ kz¥w cmPy-Øp-Xs∂

  hnth-N-\tam As√-¶n¬ ap{Z-Ip-Ø-s∏-Stem kln-t°-≠n-h-∂n-´p-≠v. Ah¿ sImtdmW sshdkv hml-I-cm-bn-cn°pw F∂ Nn¥-bm-Wv, AXn\p Imc-Ww.

  ZpxJI-c-sa∂ hn[w, XØz-Zo-£-bn√mØ Nne I∏-ep-S-a-Ifpw sXmgnem-fn-Isf \¬Ip∂ GP≥kn-Ifpwamt\-P¿amcpw tImhn-Uns\ ad-bm°n sXmgn-em-fn-Isf]ncn-®p-hn-Sm≥ {ian-°p-∂p-≠v. ka¿∏-W-t_m-[-tØm-sS, henb hy‡n-KX XymK-ß-fn-eqsS kssπ sNbn≥\ne-\n¿Øm≥ \mhn-I¿ {ian-°p-tºm-gmWv CØcw{]hr-Øn-Iƒ. sXmgn-e-h-Imiw Dd-∏m-°m≥ km[y-X-bp-≈-h-cm-W-h¿. DNn-X-amb thX-\hpw Ah¿-s°√mwkpc-£n-X-amb sXmgn¬kml-Ncyhpw t{]m’m-ln-∏n-°m≥ Npa-X-e-bp-≈-h-cm-W-h¿.

  Hcp dnt∏m¿´v A\pkcn®v 2020˛se BZysØaq∂p-am-k-°mew IS¬s°m-≈°mcpsS B{I-a-W-ß-fn¬ 24 iX-am\w h¿≤\ D≠m-bn. 2019˛¬ CtX Ime-b-f-hn¬ B{I-a-W-{i-a-ßfpw D≠m-bn. {]mtb-W,sImtdmW sshd-kv, kmbp[ Ih¿® XS-bp-∂n√F∂p-thWw a\- n-em-°m≥. IS¬bm-{Xn-I¿°v AXvHcp `oj-Wn-bmbn XpS-cp-I-bm-Wv. sImtdmW sshdkvaqe-ap≈ A\n-›n-X-Xz-Øns‚ kΩ¿±-Øn¬ Pohn-°p-∂-h-cpsS Pohn-X-Øn¬ CXv DXv°-WvTbpw ktμ-lhpwh¿≤n-∏n-°p-∂p.

  A]-I-S-I-c-amb PohnXkml-Ncyw hnh-cn-°p∂\mhn-I-cpsS Cu kIe A\p-̀ -h-߃°pw D]-cn-bmWv,Ah-cpsS kμn-Kv[m-h-ÿ-bn-ep≈ Poh-k‘mc-W-am¿Kw \jvS-s∏SpI F∂ bYm¿∞ `ojWn \mwCt∏mƒ IW-°n-se-Sp-°-Ww. Fs¥-∂m¬ At\Iwt]¿°v AXv hcp-am-\-\jvSw Df-hm-°pw. {]Xn-amk_n√p-Iƒ, B{in-X-cpsS hnZym-`ym-kw, IpSpw_t£awapX-emb kmaq-ln-Ihpw Km¿ln-I-hp-amb DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ \n¿h-ln-°m-\m-hmØ Ah-ÿ-bp-≠m-Ip-∂p.

  CXn-s‚-sb√mw shfn-®-Øn¬, {]tXy-In®v ss{I-kvX-h-cpsS kap{Z Rmb¿ BtLmjw ""Zcn-{Z-cmb\mhn-I-tcmSv {]tXyI ]cn-K-W\ ImWn-°p-hm≥'' \mta-h-scbpw £Wn-°-Ww. Ah-tcm-Sp≈ sFIy-Zm¿Vy-Øn¬ Pohn-°m≥ Hcp {]Xn-⁄-bp-≠m-h-Ww. sFIy-Zm¿VysØ tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ am¿]m∏ "]pWyw'F∂mWv hnfn-®-Xv. AXns\ At±lw C{]-Imcw \n¿h-Nn®p: ""A]-cs‚ t£a-tØm-Sp≈ hogvN-bn-√mØ {]Xn-_-≤-X.'' Cu \mhn-I-tcm-Sp≈ \ΩpsS at\m-̀ mhw CXm-bncn-°Ww. Fs¥-∂m¬, Zcn-{Z-c-√mØ a\p-jy¿, ÿnc-ambn hn]-Xvkm-l-N-cy-ß-fn¬ Bbn-cn-°-bm¬, Ah-c-ßs\ sNøp-∂Xv IrXy-am-bpw, Btcm-Ky-I-c-ambBtKmf kº-Zvhy-h-ÿ-bv°p-th≠n Nc-°p-\o°w Dd-∏m-°p-∂-Xn-\m-Wv. Ah¿ \ΩpsS aXn∏pw \μnbpwA¿ln-°p-∂p.

  C°m-c-W-Øm¬ sFFwH P\-d¬ sk{I-´dnIn‰m°v enΩns‚ ktμiw ho≠pw {]N-cn-∏n-°m≥Rß-fm-{K-ln-°p∂p: ""\n߃ H‰-bv°-√, \n߃hnkva-cn-°-s∏-´n-´n-√.''

  \n߃ H‰-bv°√: sÃ√m tacnkv sshZn-Icpwthmf-≠n-b¿amcpw \n߃ FhnsS Bbn-cp-∂mepw\nß-tfm-sSm-Øp≠v. I∏-en¬ Ib-dm-\p≈ ]Sn-I-fpsS

  s]mXp-th, Pqsse c≠mw Rmbdm-gvN-bmWvkap-{Z-Rm-b¿ BtLm-jn-°p-∂-Xv.-kztZiØp\n-∂pw, {]nb-s∏´hcn¬ \n∂pw,{]mtZ-inI k`-I-fn¬ \n∂pw hfsc AIseIS-en¬ ]Wn-sb-Sp-°p∂ a\p-jy¿°p-th≠n{]m¿∞n-°p-Ibpw Ahsc Hm¿Ωn-°p-IbpwsNøp-∂-Xn\v {]tXyIw am‰n-h® Znh-k-am-WXv. tImhnUv 19˛s‚ BtKm-f-hym-]\wkrjvSn® hnj-a-I-c-amb kml-Ncyw \nan-Øw, tZiob sÃ√m taco-kv, kap{Z Rmb¿as‰mcp Znhkw BtLm-jn-°m-\mbn am‰n-h-bv°m≥ Xocp-am-\n-®-Xn-s\-°p-dn®v \ap-°-dn-bmw. C°m-c-W-Øm¬, Cu ktμiw GXp-k-a-bØpw D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-Xm-Wv.

  XpS¿® 7˛mw t]Pn¬

  kap-{Z- Rm-b-dn-\p-th-≠n-bp≈ {]m¿∞\

  ]cn-ip≤ I\y-Im-a-dn-b-ta, ssZh-Øns‚ amXr-ap-J-Øns‚ AS-bm-f-ta,]p{X-k-l-P-amb ZrVhnizm-k-tØmsS Ct∏m-gsØ alm-am-cn-bn¬ R߃ Aß-bn-te°p Xncn-bp-∂p.\mhn-Iscbpw a’y-sØm-gn-em-fn-Isfbpw Ah-cpsS IpSpw-_-ßsfbpw Aß-bpsS hnaelrZ-b-Øn¬ ImØpkq£n-°-W-ta.

  ]nXm-hns‚ kmao]yØns‚ AS-bm-f-ta,Ah-cpsS ]co-£-I-fn¬ Ahsc ]n¥p-W-bv°W-ta. kIe hn]-Øp-I-fnepw \n∂v Ahsc kwc-£n-°-W-ta.H‰-s∏-S¬, ITn\-amb imco-cn-I am\-kn-I-kΩ¿±w, I∏-en¬ Zo¿L-Imew sNe-h-gn-°¬,IpSpw_Ønepw kvt\ln-Xcnepw kztZiß-fnepw\n∂p≈ AI¬®, tcmK-∏-I¿®m-`-bw, IS¬s°m-≈-°m-cpsS B{I-a-Ww, B{I-aW {ia-߃,kmbp[°h¿® XpS-ßn-b-h-bn¬ \n∂v Ahscc£n-°-Wta.

  ]p{Xs‚ Imcp-Wy-Øns‚ ASbm-f-ta,IS-ense a\p-jy-cpsS `uXn-Ihpw Bflo-b-hp-amb

  Bh-iy-ß-tfmSp {]Xn-I-cn-°m≥ {ian-®v, Ah-tcm-sSmØv \ne-sIm-≠v, Ah-cpsS Bi-¶-IƒDb¿Øn-°m-´n, Ah-cpsS sXmgn-e-h-Im-i-߃Db¿Øn-∏n-Sn®v hnth-N\wXS-bm≥ {ian®v Ahsc{ihn-°m≥ {ian-°p∂ k∂-≤-tk-h-IscbpwsÃ√m tacnkv sshZn-I-scbpw klm-bn-°-W-ta.

  ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ ^e{]m]vXn-bpsS AS-bm-f-ta,IS¬ bm{Xn-I-cpsS A`n-`m-j-tI,XØz-Zo-£-bn-√mØ I∏-ep-S-a-I-sfbpw sXmgnem-fn-Isf \¬Ip∂ GP≥kn-I-sf-bpw, amt\-P¿am-scbpw \oXn-bpsS ]mX-bn-te°p XncnsIsIm≠p-h-c-W-ta. alm-amcn F∂ Hgn-I-gnhp]d™v \mhn-I-tcm-Sp≈ Ah-cpsS IS-a-Iƒ C√m-Xm-°p-∂p. hcp-am\w \ne-®-h-tcm-sSmØv \ap°vsFIy-Zm¿Vy-Øn¬ \ne-sIm-≈mw.

  kam-izmkØns‚bpw Xo¿®bp≈{]XymibpsSbpw AS-bm-f-ta,sImtdm-Wbv°v Cc-bm-b-hsc {]tXy-In-®v, Bfl-lXy sNbvX \mhn-Iscbpw B¿{Z-X-tbmsSBt«-jn-°-tW.

  kap{Z Xmc-ta, R߃°p-th≠n {]m¿∞n-°-W-ta.BtΩ≥!

 • ]pkvXIw 13, e°w 21 24 Pqsse 2020 Hs ¿h-tØmsc sdmamt\m {]Xn-hm-c-]-Xn∏v 7

  kv{Xo k` temIw kv{Xo k` temIw kv{Xo k` temIw

  lmKnb tkm^nb ayqkn-b-Øn¬\n∂v tamkvIn-te-bv°vss{IkvXh {]Xn-\n[n-I-fpsS A`y¿∞-\I-fp-≠m-bn´pw S¿°njv tÉv Iu¨kn¬ aptºm´p\oßp-∂p

  CkvXmw_qfnse lmKnbm tkm^nb

  {]i-kvX-amb lmKnb tkm^nb Hcp ss_km-s‚-bn≥{InkvXy≥ _kn-en-°-bmbn (PÃn-\n-b≥ N{I-h¿ØnbpsSImeØv 537˛¬) ÿm]n-°-s∏-́ -XmWv. {Ko°v Hm¿ØtUm-Ivkv knwlm-k-\-am-bn-´m-bn-cp∂p AXv ÿm]n-X-am-b-Xv.]n∂o-SXv Hcp ItØmen°m IØo-{U-em-bn. AXn\ptijw Hmt´m-am≥ ssk\yw, 1453¬ tIm¨Ãm‚n-t\m-∏nƒIog-S-°n, \K-csØ CkvXmw-_qƒ Bbn ho≠pw ⁄m\-kv\m\w sNbvX-t∏mƒ AXp tamkvIv Bbn amdn. AXvho≠pw tamkvIm°n am‰p-I-bm-Wv. B[p-\nI Xp¿-°n-bpsSÿm]-I-]n-Xm-hmb apkvX^m Iam¬ A´m-Xp¿°v 1934¬Hcp Iev]-\-bn-eqsS CXns\ Hcp ayqknbw B°n am‰n-bn-cp-∂p. F∂m¬ tÉv Iu¨kn¬ Pqsse 10-̨ mw XobXn{]kvXpX Iev]\ Akm-[p-hm-°n. ss_km‚-bn≥ Ah-ti-jn-∏ns‚ ÿe-Øns‚ ssIImcyw sNø¬ kmwkvIm-cnI a{¥m-e-b-Øn¬\n∂v FSp-Øp am‰n aX-Im-cy-߃°p≈ a{¥m-e-b-Øn\v ssIam‰w sNbvXv, {]kvXpX\n¿Ωn-Xnsb lmKn-bm- tkm-^nb tamkvIv Bbn am‰n.cmPytØmSp sNbvX {]kw-K-Øn¬, Xp¿°n cmjv{S-Ø-e-h≥, Pqsse 24˛mw XobXn sh≈n-bmgvN AhnsS BZysØap…ow {]m¿∞\ \SØpw F∂p {]Jym-]n-®p. Ncn{XkvamcIw kwc-£n-°-W-sa∂v Bh-iy-s∏´v sNdnb HcpC…m-anIv At mkn-tb-j≥ 2016¬ Iu¨kn-en\p ]cmXn\evIn-bn-cp-∂p.

  XpS-¿-∂p≈ Znh-k-ß-fn¬ A\-h[n A`y¿∞\-I-fp-≠m-bn-cp-∂p. {]tXy-In®v Hm¿Ø-tUmIvkv k -̀bn¬ \n∂v,lmKnb tkm^n-bsb ayqkn-b-am°n \ne-\n¿Ø-Ww F∂vBh-iy-s∏-́ p. tIm¨Ãm‚n-t\m-∏nƒ B¿®v_nj∏v FIyq-an-\n-°¬ ]m{Xn-bm-°okv _¿Ø-tem-antbm Cßs\ Hcpap∂-dn-bn∏p \evIn. tamkvIv B°n am‰n-bm¬ ""temI-sa-

  ºm-Sp-ap≈ e£-°-W-°n\p ss{IkvX-h¿ C…m-an\p FXn-cm-Ipw.'' ""Ing°pw ]Sn-™mdpw Bt«-jn-°p∂ Hcp tI{μ-amb'' lmKnbm tkm^n-b-bpsS ]¶p hnh-cn-®-t∏mƒ,AXns\ C…m-anI Bcm-[\m tI{μ-ambn am‰p-∂Xv ""Cuc≠p temI-߃ XΩn¬ AI¬®-bp-≠m°pw''F∂vAt±lw ap∂-dn-bn-∏p \¬In. Ccp-]-sØm∂mw \q‰m-≠n¬,c≠p hn`mKw P\-X-Iƒ°v \sΩ ImWp-hm\pw, AXns‚alØzw hmgvØp-hm\pw CS-bm-°n-bn-cp∂ lmKnbmtkm^nb ""sshcp-≤y-Øn-s‚bpw G‰p-ap-́ -en-s‚bpw CS-am-°p-∂Xv Akw-_-‘hpw t{Zml-hp-amWv'' F∂v _¿Ø-tem-antbm Du∂n-∏-d-™p. ]m{Xn-bm¿°okv Indn-en-eqsSlrZ-b-kv]¿in-bmb A`y¿∞\ \S-Ønb djy≥ Hm¿-ØtUmIvkv k`, Cu Xocp-am\w kzoI-cn-®Xv ""AKm[thZ\''tbmsS-bm-Wv. ]m{Xn-bm¿t°-‰nse _mly-k-̀ m-_-‘-Øn-\p≈ hIp-∏ns‚ Xe-h-\mb ̂ nemcnb¨ sa{Xm-t∏m-eo-Ø, ""Hm¿Ø-tUmIvkv k`-bpsS apJ-t؉ {]lcw''F∂mWv Cu kml-N-cysØ hntijn-∏n-®-Xv. k`mh‡mhv hvfmUn-an¿ sesKmbvZ ""Zi-e-£-°-W-°n\pss{IkvX-h-cpsS DXv°WvT {ihn-®n√'' F∂v C‚¿^mIvkvktμ-i-Øn¬ Adn-bn-®p. _mly-k-`m-_-‘-߃°p≈hIp-∏ns‚ D]m≤y£≥ t{ijvT-]p-tcm-ln-X≥ \ns°m-sebv_me-tjmhv Cßs\ {]kvXm-hn®p: ""am\-h-kw-kvIm-c-Øn-\msI Kpcp-X-c-amb {]Xym-Lm-X-ap-f-hm-°p∂ Hcp kw -̀h-amWv CXv.''

  hmjnw-KvS-Wn¬ \n∂v {_ ¬kn-tebv°pw, GY≥kn-tebv°pw: `n∂X XS-bm≥ ]ecpw {ian-®p. Xp¿°n-bpsSXocp-am\Øn-¬ bpsW-kvtIm-t]mepw Aº-c∏p {]I-Sn-∏n-®p. ""AXv Cu Akm-[m-cW ss]Xr-I-Øns‚ km¿h-{XnIaqeyw am‰n-°-fbpw.'' ""AXp kwhm-Z-Øn-\p≈ i‡-ambHcp {]Xo-I-am-Wv.'' ss]Xr-I-߃ ÿnXn-sN-øp∂ ÿe-ß-fn¬ Bte-Jn-X-amb Akm-[m-cW km¿h-{Xn-I-aq-ey-ßsf _m[n-°p-∂n√ ]cn-jvI-c-W-߃ F∂v Dd-∏p-h-cp-Øm≥ cmPy-߃°p _m≤y-X-bp-≠v F∂v bp.F≥. GP≥-kn Du∂n∏d-™p. ""F¥p am‰-߃ hcp-Øp-tºmgpw bpsW-kvtImbv°v ap≥Iq¿ Adn-bn∏v \evIn-bn-cn-°Ww. Bh-iy-sa-¶n¬ temI ss]XrI IΩn‰n AXv ]cn-tim-[n-°pw.''

  tZio-b-]-cm-am-[n-Imcw Db¿Øn-°m-́ n-s°m≠v F¿tUm-Km≥ hna¿i-I-tcmSp {]Xn-I-cn-®p. F√m tamkvIp-I-fnepwD≈Xpt]mse ap…o-߃°pw Aap-…o-߃°pw Dƒs∏sSGh¿°pw th≠n lmKnbm tkm^nbbpsS hmXn-ep-IƒXpd-∂n-cn°pw F∂v At±lw Dd∏p \evIn.

  G‰hpw apI-fn¬ BI-W-sa-∂n-√. {]XypX, ""kº¿-°-am-[y-a-Ønse sh¿Nz¬ Nmπn≥kn-bneqsS''\nß-tfmSv _‘-s∏-́ p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. kZm \nß-fpsS hnfn°v adp-]Sn \¬Im≥ k∂-≤-cm-bn. A\p-Iº-tbmsS \nßsf {ihn-°m≥. \nß-fpsS t£a-Øn\pw IpSpw-_-ß-fpsS kpc-£-bv°pw-th≠n{]m¿-∞n-°m≥.

  \n߃ hnkva-cn-°-s∏-Sp-∂n-√: hcpw amk-ß-fn¬\nß-fpsS ÿnXn-K-XXzw ]co-£n-°-s∏-Sp-tºmƒsÃ√m tacnkv sshZn-Icpw thmf-≠n-b¿-amcpw H∏-ap-≠m-bn-cn-°pw. \nß-fpsS `uXn-Ihpw Bflo-b-hp-amb Bh-iy-ß-tfmSp {]Xn-I-cn-°m≥ R߃{ian-°pw. \nß-fpsS DXv°-WvT-Iƒ Db¿Øn-∏n-Sn®v,sXmgn¬˛a\p-jym-h-Im-i-߃ Db¿Øn-∏n-Sn®v,hnth-N\w XS-™p-sIm≠v R߃ kZm \nß-fpsS ]°¬ D≠m-bn-cn-°pw.

  \n߃ H‰-bv°√. \n߃ hnkva-cn-°-s∏-´n-´n√:Fs¥-∂m¬, hcp∂ HmKÃv amkw, a\p-jy-cm-in-sb-°p-dn®pw, {^m≥kokv am¿-]m∏-bpsS k`-bpsSZuXy-Øn-\p-th-≠nbpw D≈ km¿h-{XnI {]m¿∞-\m-\n-tbmKw \mhn-I-tem-I-Øn-\mWv ka¿∏n-X-am-bn-cn-°p-∂-Xv. temI-sa-ºm-Sp-ap≈ F√m ItØm-en-°m-k-aq-l-ß-fpw, IS-en¬ tPmen sNøp-IbpwIS¬aqew Pohn-°p-Ibpw sNøp∂h¿-°p-th≠n{]m¿∞n-°m≥ £Wn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Ah¿°n-S-bn¬ \mhn-Icpw a’ysØmgnem-fn-Ifpw Ah-cpsSIpSpw-_-ßfpw Dƒs∏-´n-cn-°p-∂p.

  ""kap{Z Xmc-amb'' ]cn-ip≤ adn-b-Øn\v IS-ense a\p-jy-cpsS t£aw, sshZn-I¿, k∂-≤-tk-h-I¿ F∂n-h-cpsS {]Xn-_-≤Xbpw ka¿∏WhpwR߃ `c-ta-ev]n-°p-∂p. kIe hn]-Øp-I-fn¬\n∂pw, hninjy tImhnUv 19 F∂ Xn∑-bn¬\n∂pw Rßsf kwc-£n-°-W-sa∂v ]cn-ip≤ I\y-I-tbmSv R߃ {]m¿∞n-°p-∂p.

  I¿±n-\mƒ ]o‰¿ F. S¿Ivk¨{]os^IvSv

  \mhn-I-cpsS A[zm-\hpw a\p-jym-h-Im-ihpw Db¿Øn-∏n-Sn-°¬

  (6˛mw t]Pn¬\n∂p XpS¿®)

  hnip≤ aKvZ-te\ adn-b-Øns‚ Xncp-∂mƒ Pqsse 29\v

  Hcp Ncn-{X-Im-c≥ Ah-fpsS IY At\z-jn-°p-∂p2016 Pqsse 22 apX¬ {^m≥kokv am¿]m∏bpsS Iev]-\-b-\pk-cn®v k` hnip≤aKvZ-te-\ adnb-Øns‚ A\p-kva-cWw \S-Øp-∂-Xn-\p-]-Icw, Bcm-[\m {Iam-\p-km-cn-bmb Xncp-\mƒ BtLm-jn-°p-∂p (2016˛se Hs ¿h-tØmsc sdmam-t\m-bnse Vol.9, \w. 17˛se Un{In ImWp-I). C¬ ap-ent\m ASp-Ø-bn-Sbv°p {]kn≤o-I-cn® Ncn-{X-Im-cnbpw ssZh-im-kv{X⁄bp-amb A{Un-bm\ hte-dn-tbm-bpsS ""aKvZ-te\ adnbw—CIzn-thmNn, tÃmdn, ds{]-k-t‚-j\n'' (aKvZ-te\ adnbw—sX‰n≤mc-W-Iƒ, hnh-c-W-߃, {]Xn-\n-[m-\-߃) F∂ {KŸw, hnip-≤°p ka¿∏n-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Ah-fpsS ]pkvX-I-Øn¬ \n∂p≈ Hcp `mK-Øns‚ ]cn-`mj NphsStN¿°p-∂p.

  A{Un-bm\ hte-dntbm

  tbip-hns\ A\p-K-an® kv{XoIƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ injy-cpsS Hm¿Ω-Iƒ kphn-ti-j-Øn\p cq]w \evInb hnhn[ cNnX{]km-[-\ß-fmbn Dcp-Øn-cn-™n-´p-≠v.Cu Hm¿Ω-Iƒ Bcv {]N-cn-∏n-®p F∂-Xns\ B{i-bn®v, ]cm-a¿inX kwL-ß-fpsS khn-tij kml-N-cy-߃ A\p-k-cn-®v, hnhn[ ^e-ßfpw D≠m-bn-´p-≠v.]oUm -\p`hIY-Iƒ H∂n¬ \n∂vas‰m∂v XnI®pw hyXy-kvX-am-Wv. AhHcp Cc´ A\p-`-hsØ kqNn-∏n-°p-∂p.iq\y-amb I√d Is≠-ØnbXns\-°p-dn-®pw, CuÃ-dn-\p-ti-j-ap-≠mb {]Xy-£-s∏-S-ep-I-sf-°p-dn®pw. F∂m-¬, hy‡n-KX IYm]m-{X-߃ hln® ]¶v, Ah-c-\p-̀ -hn® hnIm-c-߃ F∂n-h-bn¬ AhF√m-bvt∏mgpw GI-{X-tI{μo-Ir-X-am-Ip-∂n-√. F¶n-epw, F√m Cuÿ hnh-c-W-ß-fn-epw, iq\y-amb I√-d-bpsS BZy-km£n-I-fmbn Ah-X-cn-∏n-°-s∏-Sp-∂Xpwkv{XoI-fm-Wv (...)

  kv{XoI-fpsS, kwL-Øns‚ Xe-∏ØvaKvZ-te-\bmWv. Ahƒ°v A\-h[n kao-]-\-ß-fp≠v F∂p hnh-cn-°-s∏-Sp-∂p.a¿t°m-kns‚ kphn-ti-j-Øn¬, bm-t°m-_ns‚ AΩ-bmb adnbw, ktemanF∂n-h-tcm-sSm∏w Ahƒ `b-s∏´v HmSn-t∏m-Ip-∂p. Dbn¿sØ-gp-t∂‰p F∂pkm£y-s∏-Sp-Øp∂ ssZh-Zq-X∑m-sc-°-≠mWv Ahƒ ̀ b-s∏-Sp-∂Xv. kw`-hn-°p-∂-Xn-s\-°p-dn®v Ahƒ au\w ]men-°p-∂p (16:1˛8). aØm-bn-bn¬, at‰ adn-b-tØm-sSm∏w D∞n-X-\m-b-hs\ AhƒXncn-®-dn-bp-Ibpw, a‰p injy∑msc A°m-cyw Adn-bn-°m≥ HmSn-t∏m-Ip-IbpwsNøp-∂p (28:1˛8); eq°m-bn¬ Ah-fpsSkm£yw hniz-k-\o-b-a√ F∂v Icp-X-s∏-Sp-∂p (24:1˛12). tbml-∂m≥ a‰m-tc-°mfpw D]-cn-bmbn Ahsf {]tXyIw{i≤n-°p-Ibpw D∞n-X-\m-b-h-\n-ep≈hnizm-k-Øns‚ tI{μ-`m-KØv Ahsf{]Xn-jvTn°p-Ibpw sNøp∂p (...). \mem-asØ kphn-ti-j-I≥ ""I√-dbv°p-]p-dØv adnbw Ic-™p-sIm≠p \n∂p.

  Ahƒ Ic-™p-sIm-≠n-cn-°p-tºmƒ''(20:11) F∂p ]d-bp-∂-Xn-eqsS, iq\y-ambI√-dbv°papºn¬ Ic-™p-sIm≠vAhƒ H‰-bv°m-°-s∏-́ Xv Fß-s\-sb∂vDu∂n-∏-d-bp-∂p (.....). ""adnbw F∂ t]cphnfn-°p-∂Xv tI´-t∏mƒ am{X-amWv Kpcp-hns‚ i_vZw Ahƒ°p Xncn-®-dn-bm≥Ign-™-Xv. tXm´-°m-cs‚ thj-Øn¬BWv Kpcp Ahƒ°p {]Xy-£-s∏-´Xv(....).

  tbip Ah-tfmSp ]d-™p: ""\o Fs∂XS-™p-\n¿Øm-Xn-cn-°p-I. Fs¥-∂m¬,Rm≥ ]nXm-hns‚ ASp-tØbv°v CXp-h-scbpw Ib-dnbn-´n√. \o Fs‚ ktlm-Z-c∑m-cpsS ASpØp-sN∂v Ah-tcmSvRm≥ Fs‚- ]nXm-hns‚bpw \nß-fpsS]nXm-hn-s‚-bpw Fs‚ ssZh-Øn-s‚bpw\nß-fpsS ssZh-Øn-s‚bpw ASp-tØ-°vBtcm-lWw sNøp∂p F∂p ]d-bp-I.aKvZ-te\ adnbw sN∂v Rm≥ I¿Øm-hns\ I≠p F∂pw Ah≥ C°m-cy-߃Xt∂mSp ]d™p F∂pw injy∑mscAdn-bn-®p'' (tbml 20:-16˛18). \jvS-s∏-´p -t]mb {]nb\pth≠n-bp≈ At\z-jWw, Ahs\ Is≠-Øp-Ibpw ImØp-kq-£n°p-Ibpw sNøp-∂-Xns‚ i‡-amb Hcp Hm¿Ωs∏SpØ-em-W-Xv. DØ-a-Ko-X-Øn¬ CXv BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂p(3:1-- ˛4). AXv \mS-Io-bhpw hnImcXo{h-hp-amb Cu t\¿-°m-gvN-bpsS ]›m-Ø-ewHcp-°p-∂p. Chn-sS, ImWp-Ibpw, Xncn®-dn -bp-I-bpw, km£y-s∏-Sp -Øp-I-bpw,

  {]tLm-jn-°p-Ibpw sNøp∂ bYm¿∞injys\ adnbw aq¿Ø-h-XvI-cn-°p-∂p.D∞n-X-\m-b-h≥ hmkvX-h-Øn¬ Ahƒ-°p hy‡n-]-c-ambn {]Xy-£-s∏-Sp-∂p.kIe \nb{¥Wßfpw t`Zn®v, AhsfPohn-°p∂ Hcp-h-s‚ km£n-bm-bn,injy∑m-cpsS kaq-l-Øn-tebv°v Ab-bv°p-∂p. Ah¿ Ct∏mƒ Ah-fpsSktlm-Z-c -߃ Bbn-Øo¿-∂n´p -≠v.bYm¿∞hpw DNn-X-hp-amb Hcp A∏-kv-tXm-enI A[n-Im-c-Øn\p apºn¬ \mw\sΩ-Øs∂ ImWp-∂p.

 • Printed & Published by Fr. James Alakkuzhiyil for and own behalf of Carmel International Publishing House and printed at St.Joseph’s Press, Cotton Hill,Trivandrum, Kerala-695014 and Published atPrinted & Published by Fr. James Alakkuzhiyil for and own behalf of Carmel International Publishing House and printed at St.Joseph’s Press, Cotton Hill,Trivandrum, Kerala-695014 and Published atPrinted & Published by Fr. James Alakkuzhiyil for and own behalf of Carmel International Publishing House and printed at St.Joseph’s Press, Cotton Hill,Trivandrum, Kerala-695014 and Published atPrinted & Published by Fr. James Alakkuzhiyil for and own behalf of Carmel International Publishing House and printed at St.Joseph’s Press, Cotton Hill,Trivandrum, Kerala-695014 and Published atPrinted & Published by Fr. James Alakkuzhiyil for and own behalf of Carmel International Publishing House and printed at St.Joseph’s Press, Cotton Hill,Trivandrum, Kerala-695014 and Published atCarmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum-695014, Kerala. Editor: Fr.James Alakkuzhiyil.Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum-695014, Kerala. Editor: Fr.James Alakkuzhiyil.Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum-695014, Kerala. Editor: Fr.James Alakkuzhiyil.Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum-695014, Kerala. Editor: Fr.James Alakkuzhiyil.Carmel International Publishing House, Cotton Hill, Trivandrum-695014, Kerala. Editor: Fr.James Alakkuzhiyil.

  ae-bmfw - Cw•ojv {]Xn-hmc-]-Xn∏v]pkvXIw 13, e°w 2124 Pqsse 2020

  8

  Weekly

  RNI. No. KERBIL 2008/24053Postal Registration No. KL/TV(S)/343/2020-22

  Licenced to post without pre paymentNo. KL/TV (S) / WPP / 118/2020-22

  Date of Publication: 24th July 2020

  Annual Subscription: $ 550.00

  ]-I¿-®-hym-[n-bp-sS Cu k-a-b-Øv tcm-Kn-I-tfm-Sv A-Sp-Øn-cn-°p-∂-h¿-°v am¿-]m-∏ \-μn ]-d-bp-∂p

  lm-Kn-b tkm-^n-b-sb-°p-dn-®p-≈ ZpxJw

  ""lm-Kn-b tkm-^n-b-sb-°p-dn-®v Nn-¥n-°p-tºmƒ Rm≥ h-f-scZpxJn-X-\m-Wv,'' Pq-sse 12 Rm-b-dm-gv-N {Xn-Im-e P-]-Øns‚Ahkm-\-Øn¬ {^m≥-kokv am¿-]m-∏ C-kv-Xmw-_q-fn-se ayq-kn-bk-ap-®-b-sØ Xn-cn-s®m-cp tam-kv-Iv B-°n am-‰m-\p-≈ Xp¿-°n-bp-sSXo-cp-am-\-sØ-°p-dn-®v ]-cm-a¿-in-®p. t\-c-sØ ]-cn-ip-≤]n-Xm-hvhnX-°m-c-s‚ D-]-a-sb-°p-dn-®p-≈ B Zn-h-k-sØ kp-hn-ti-j-hm-b-\-sb hym-Jym-\n-®n-cp-∂p. C-‰m-en-b≥ `m-j-bn¬ A-t±-lw \¬In-bk-tμ-i-Øns‚ ]-cn-`m-j- NphsS.

  {XnIm-e-P]w

  {]n-b k-tlm-Z-cok-tlm-Z-c∑m-tc,kp-{]-`m-Xw!

  Cu Rm-b-dm-gv-N-sØ kp-hn-ti-j `mK-Øn¬ (cf. a-Øm 13:1˛23), tb-iphenb P-\-°q-´-tØm-Sv H-cp D-]-a ]-d-bp-∂p—\-ap-s°-√m-h¿-°pw \-∂m-bnA-dn-bmw—\m-ev hy-Xy-kv-X `q-{]-tZ-i-ß-fn¬ hn-Øv hn-X-® hn-X-°m-c-s\. hn-Øp-I-fp-sS {]-Xo-I-am-b ssZ-h-h-N-\wH-cp A-aq¿-Ø h-N-\-a-√, a-dn-®v a-dn-b-Øns‚ D-Z-c-Øn¬ amw-k-am-bn am-dn-b]n-Xm-hn-s‚ h-N-\-am-b {In-kv-Xp X-s∂-bm-Wv. A-Xn-\m¬ ssZ-h-h-N-\w kzoI-cn-°p-I F-∂-Xn-\¿-∞w {In-kv-Xp-hn-s‚hy-‡n-Xzw kzo-I-cn-°p-I; {In-kv-Xp-hn-s\ X-s∂ kzo-I-cn-°p-I F-∂m-Wv.

  ssZ-h-h-N-\w kzo-I-cn-°m≥ \n-c-h-[n am¿-K-ß-fp-≠v. ]-£n-Iƒ D-S-s\h∂v hn-Øv Xn-∂p-∂ H-cp h-gn-b-cn-Ip-t]m-se, \-ap-°v A-ß-s\ [ym-\n-°mw.\-Ωp-sS Im-e-sØ h-en-b A-]-I-S-ambA-{i-≤-bm-bn-cn-°pw C-Xv. \n-c-¥-c-am-bkw-km-cw, ]-e {]-Xy-b-im-kv-{X-߃,ho-Sn-\-I-Øpw ]p-d-Øpw {i-≤Xn-cn-°p∂\n-c-¥-c-am-b A-h-k-c-߃ F∂n-h-bm¬ [ym-\n-°m≥, ssZ-h-hp-am-bn kw-`m-jn-°m≥, \n-i-–-X-bn-em-bncn-°p-hm≥, ssZ-hh-N-\w kzo-I-cn-°m≥,km[n-°m-sX h-cp-∂p. A-ß-s\ hn-izm-kw \-„-s∏-Sp-∂ \n-e-bn¬h-sc Im-cy-߃ F-Øp-∂p. \mw F-√mw Im-Wp-∂-Xp-sIm-≠v Cu tem-I-h-kv-Xp-°-fm¬\mw A-{i-≤m-ep-°-fp-am-Wv.

  a-s‰m-cp km-[y-X: Ip-d-®p-am-{XwaÆp-≈, ]m-d\n-d-™ ÿ-e-Øv ssZh-h-N-\w \mw kzo-I-cn-t®-°mw. A-hn-sS

  hn-Øp-Iƒ th-K-Øn¬ h-f-cp-∂p, ]t£A-h D-S≥ X-s∂ hm-Sn-t∏m-Ip-∂p, Im-c-Ww A-h-bp-sS th-cp-Iƒ B-g-Øn-te°v t]m-Ip-∂n-√. ssZ-h-h-N-\w Xm¬-°m-en-I D-’m-l-tØm-sS kzo-I-cn-°p-∂-h-cp-sS {]-Xn-—m-b-bm-Wn-Xv. F-∂n-cp-∂m-epw D-]-cn-π-h-am-bn Xp-S-cp-∂p; Ah¿ssZ-h-h-N-\w kzmw-io-I-cn-°p-∂n-√. Cuhn-[-Øn¬, Po-hn-X-Øn-se A-kz-ÿ-X-tbm _-l-f-tamt]m-ep-≈ hn-j-a-X-Iƒ D-≠m-Ip-tºmƒ, ]m-d-Iƒ-°n-S-bn¬ho-W hn-Øv hm-Sn-t∏m-Ip-∂-Xp-t]m-se,\-Ωp-sS Zp¿-_-e-am-b hn-izm-k-hpwAen-™pt]m-Ip-∂p.

  tb-ip D-]-a-bn¬ ]-cm-a¿-in-°p-∂aq∂m-a-sØ km-[y-X-bpw \-ap-°v Im-Wm≥ I-gn-bpw—ap-≈p-≈ Ip-‰n-°m-Sp-Iƒ h-f-cp-∂ \n-ew t]m-ep-≈n-S-ØvssZ-h-h-N-\w kzo-I-cn-°p-I. ap-≈p-IƒF-∂-Xv k-º-Øns‚bpw hn-P-b-Øns‚-bpw eu-In-I-Im-cy-ß-fp-sS-bpw h-©-\-bp-sS {]-Xo-I-am-Wv... A-hn-sS, h-N-\wA-ev-]w h-f-cp-∂p, ]-t£ izm-kw ap-´n-°p-∂p, A-Xv i-‡-a-√, A-Xv a-cn-°p-I-tbm A-s√-¶n¬ ^-ew ]pd-s∏-Sphn-°p-I-tbm sN-øp-∂n-√.

  A-h-km-\-am-bn—\m-em-a-sØ km-[y-X—\-√ \n-e-Øv A-Xv kzo-I-cn-°mw.C-hn-sS, C-hn-sS am-{Xw hn-Øv th-cp-d-∏n-°p-I-bpw ^-ew Im-bv-°p-I-bpw sN-øp-∂p. ^-e-`q-bn-jvT-am-b Cu a-Æn¬ho-gp-∂ hn-Øv, h-N-\w tIƒ-°p-I-bpwA-Xv kzo-I-cn-°p-I-bpw lr-Z-b-Øn¬kq-£n-°p-I-bpw A-\p-Zn -\Po-hn-X-Øn¬ {]m-tbm-Kn-I-am-°p-I-bpw sN-øp-∂-h-sc {]-Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂p.

  hn-X-°m-c-s‚ Cu D-]-a F-√m D-]-a-I-fp-sS-bpw "amXmhm'-Wv. Fs¥-∂m¬AXv h-N-\w tIƒ-°p-∂-Xn-s\-°p-dn-®vkw-km-cn-°p-∂p. C-Xv \-sΩ Hm¿-Ωn-∏n-°p-∂-Xv ssZ-h-h-N-\w ^-e-Zm-b-I-hpw^-e-{]m-]v-Xn-bp-ap-≈ H-cp hn-Øm-sW-∂m-Wv; ]m-gm-bnt∏m-Ip-tam F-∂p Nn-¥n-°m-sX ssZ-hw A-Xn-s\ F-√m-bn-S-Øpw Nn-X-dn-°p-∂p; C-Xm-Wv ssZ-h-Øn-s‚ lr-Z-bw! \mw Hm-tcm-cp-Ø-cpwh-N-\-Øn-s‚ hn-Øv ho-gp-∂ \n-e-am-Wv;B-cpw H-gn-hm-°-s∏-´n-´n-√! h-N-\w \mwHm-tcm-cp-Ø¿-°pw \¬-I-s∏-́ n-cn-°p-∂p.\-ap-°v kz-bw tNm-Zn-°mw: Rm≥ GXp-X-cw ̀ q-{]-tZ-i-am-Wv? Rm≥ h-gn-b-cn-Im-tWm, ]m-d \n-d-™ {]-tZ-i-am-tWm,apƒ-]-S¿-∏p-am-bn km-ay-ap-t≠m? \-ap-°vth-W-sa-¶n¬, ssZ-h-Ir-]-bm¬, \-√aÆm-bn-Øo-cmw; D-gp-Xp-a-dn-°-s∏-Sp-I-bpw {i-≤m-]q¿-Δw \-´p-h-f¿-Ø-s∏-Sp-I-bpw A-ß-s\ h-N-\-Øn-s‚ hn-Øv ]mI-am-Im≥ k-lm-bn-°p-I-bpw sN-øp-∂CSw. C-Xv C-Xn-\-Iw \-Ωp-sS lr-Z-b-Øn¬ D-≠v, ]-t£ A-Xv ^-e-{]-Z-am-°p-∂-Xv \-sΩ B-{i-bn-®n-cn-°p-∂p;AXv Cu hn-Øn-s\ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-s\ B-{i-bn-®n-cn-°p-∂p.

  ]-e-t∏m-gpw H-cp-h≥ \n-c-h-[n Xmev]-cy-ß-fm¬, h-f-sc-b-[n-Iw {]-tem-̀ -\-ß-fm¬ hy-Xn-N-en-∏n-°-s∏-Sp-∂p. i-–-ap-J-cn-X-am-b Cu tem-I-Øv \-sΩ kz-X-{¥-cm-°p-∂ I¿-Øm-hns‚ H-tc-sbm-cp h-N-\w Xn-cn-®-dn-bm≥ {]-bm-k-am-Wv.A-Xp-sIm-≠m-Wv ssZ-h-h-N-\w {i-hn-°p-∂-Xn-\pw hm-bn-°p-∂-Xn-\pw H-cp-h≥kz-bw io-en-t°-≠-Xv h-f-sc {]-[m-\-

  s∏-́ H-∂m-Ip-∂-Xv. B D]-tZ-i-Øn-te-°v Rm≥ H-cn-°¬ Iq-Sn a-S-ßp-∂p: kp-hn -ti -j-Øn -s‚ ssI-bn¬ I-cp-Xm-hp-∂ H-cp]Xn-∏v, H-cp t]m-°-‰v ]-Xn∏v, \n-ß-fp-sS t]m-°-‰n¬, \n-ß-fp-sS t]-gv-kn¬F-t∏m-gpw kq-£n-°p-I...F-∂n-´v F-√m Zn-h-k-hpwH-cp sN-dn-b `m-Kw hm-bn-°p-I, A-ß-s\ ssZ-h-h-N-\w hm-bn-°p-∂-Xp \n-߃ H-cp io-e-am-°pw.AXv ssZ-hw \n-߃-°v

  \¬-Ip-∂ hn-Øv \-∂m-bn a-\-kn-em-°p-∂-Xn-\pw F-¥p-X-cw a-Æn¬ Rm≥AXv kzo-I-cn-°-Ww F-∂p Nn-¥n-°p-∂-Xn-\pw k-lm-b-I-am-Ipw.

  \-√-Xpw -̂e-̀ q-bn-jvT-hp-am-b a-Æn-s‚D-Ø-a am-Xr-I-bm-b ]cn-ip≤ I\ym-a-dn-bw, ap-≈pw ]m-d-bpw C-√m-sX k-∂-≤-am-b a-Æm-bn-Øo-cm≥ A-h-fp-sS{]m¿-∞-\-bm¬ \-sΩ k-lm-bn-°-s´.A-ß-s\ \-ap-°pw \-Ωp-sS k-tlm-Z-c-߃-°pwth-≠n \-Ωƒ \-√ ̂ -ew ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂-h-cm-I-s´.

  {Xn-Im-e-P-]-Øn-\pti-jw ]-cn-ip-≤-]nXm-hv C{]-Imcw Xp-S¿-∂p:

  {]n-b k-tlm-Z-cok-tlm-Z-c-∑m-tc, Pqsse-bn-se Cu c-≠mw Rm-b-dm-gv-N-bm-WvA-¥m-cm-{„ k-ap-{Z Zn-\w. I-S-en¬ tPm-ensN-øp-∂ F-√m-h-tcm-Spw, {]-tXy-In®v{]n-b-s∏-´-h-cn¬ \n-∂pw cm-Py-Øv \n-∂pw A-I-se-bp-≈ F-√m-h¿-°pwRm≥ Du-jv-a-f-am-b B-iw-k-Iƒ t\-cp-∂p. hn-ip-≤ _-en-°mbn C-∂v cm-hn-se Nn-hn-Ø-th-°y-˛-Xm¿-Izn-\n-b Xp-d-ap-J-Øv X-Sn-®p-Iq-Sn-b F-√m-h-sc-bpwRm≥ A-`n-h-μ\w sN-øp-∂p.

  F-s‚ Nn-¥-I-fn¬ I-S¬ F-s∂Ip-d-®p Zq-cw sIm-≠p-t]m-Ip-∂p: C-kv-Xmw-_q-fn-te-°v. lm-Kn-b tkm-^n-b-sb-°p-dn-®v Rm≥ Nn-¥n-°p-∂p. Rm≥h-f-sc ZpxJn-X-\m-Wv.

  tdm-an¬ \n-∂p-≈ hn-izm-kn-I-sf-bpw hn-hn-[ cm-Py-ß-fn¬ \n-∂p-≈ Xo¿-Ym-S-I-sc-bpw, {]-tXy-In-®v, t^m-°-emsc {]-ÿm-\-Øn-se Ip-Spw-_-ß-sf-bpw Rm≥ A-`n-hμ\w sN-øp-∂p.tdmam cq-]-X-bn¬\n-∂p-≈ ]m-Ã-d¬B-tcm-Ky a-{¥m-e-b-Øn-s‚ {]-Xn-\n-[n-I-sf Rm≥ \-μn-tbm-sS A-`n-hμ\wsN-øp-∂p. Cu a-lm-am-cn-bp-sS k-a-bØvtcm-Kn-I-fp-sS Iq-sS-bm-bn-cn-°p-∂ \n-c-h-[n sshZnI-sc-bpw k-\ym-ko-k-\ym-kn\n-I-sf-bpw AXv-am-b-sc-°p-dn-®pwRm≥ Nn-¥n-°p-∂p. \-μn! \n-߃sNbv-X-Xn-\pw \n-߃ sN-øp-∂-Xn-\pw\μn!

  F-√m-h¿-°pw \√ Hcp Rm-b-dm-gvNB-iwkn°p-∂p. F-\n-°p-th-≠n {]m¿-∞n-°m≥ a-d-°-cptX. \n-ß-fp-sS D-®--̀£-Ww B-kz-Zn-°p-I. \n-߃-°p \μn!

  \ap°p ho≠pw ImWmw! (Arrivederci!)