2.2 de vraag naar arbeid 11-10-13 schatting afstand tot de arbeidsmarkt gemeente groningen (op basis

Download 2.2 De vraag naar arbeid 11-10-13 Schatting afstand tot de arbeidsmarkt Gemeente Groningen (op basis

Post on 26-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11-10-13

  1

  Dr. Arjen Edzes Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische Geografie, Postbus 800, 9700 AV Groningen. a.j.e.edzes@rug.nl

  Hoe verdelen we de schaarste?

  Over hoge waterstanden…… | 2

  2.2 De vraag naar arbeid

  Vacatures op laagste punt sinds 2003

  In 2012 stonden er gemiddeld 112 duizend vacatures open. Dat is een daling van 21 duizend ten opzichte van het voorgaande jaar. Halverwege 2008 bereikte het aantal openstaande vacatures met 257 duizend nog een record. Door de financiële crisis was het aantal vacatures een jaar later gehalveerd. In de eerste helft van 2011 herstelde het aantal vacatures zich enigszins. Daarna zette de daling voort. Hierdoor waren er eind 2012 nog maar 95 duizend openstaande vacatures. Voor het eerst sinds 2003 was het aantal vacatures tot onder de honderdduizend gezakt.

  Het aantal vacatures daalde in 2012 in alle bedrijfstakken. Het grootst was de daling in de handel (5 duizend) en de industrie (3 duizend). In veel bedrijfstakken kwam het aantal vacatures uit op het laagste punt sinds 2003. Alleen in de informatie en communicatie, de financiële dienstverlening en de horeca lag het aantal openstaande banen nog duidelijk bóven de laagste stand. Het aantal vacatures was het hoogst in de handel en de zorg. Deze twee bedrijfstakken telden in 2012 respectievelijk 20 duizend en 16 duizend vacatures.

  Vacatures

  2.2.1 Aantal vacatures en werklozen

  Bron: CBS, Vacature-enquête en Enquête beroepsbevolking.

  x 1 000

  Werklozen

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  IIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIII

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ‘13

  34 De Nederlandse economie 2012 Arbeidsmarkt 35

  - Matchingspro- bleem?

  - Onderwijs- Arbeidsmarkt?

  - Cyclisch of structureel?

  …en lekkende daken | 3

  ...en stormen

  1.  Financiering niet voldoende om op oude voet door te gaan – angst voor failliet

  2.  Uitvoering niet toegerust voor taken die moeten worden uitgevoerd

  3.  Rammelend bestuur is (te) afwachtend en schiet in behoudende reflex

  1.  Fundamentele herbezinning op het sociale domein (grootste decentralisatieslag ooit)

  2.  Grootste bezuinigingsslag ooit

  3.  Crisis, krimp en vergrijzing

  | 4

  | 5

  Fundament? Herbezinning op 1.  Verantwoordelijkheden (publiek – privaat)

  2.  Schaalvraagstukken (regio – wijk)

  3.  Tijd (korte versus lange termijn)

  4.  Cultuur en identiteit (participatie)

  Trends 1.  Economische crisis (voorlopig nog niet over)

  2.  Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af in regio, niet in stad

  3.  Regionale verschillen worden kleiner, maar ook ruimtelijke concentratie banen

  4.  Toenemende mobiliteit en het ‘nieuwe werken’ (migratie, pendelen en wonen)

  5.  Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, employability)

  6.  Veranderende competentie-eisen en mismatch vraag en aanbod

  | 6

 • 11-10-13

  2

  Arbeidsmarktproblematiek kent twee fundamentele verdelingsproblemen

  | 7

  1.  Inclusieve arbeidsmarktvraagstuk

  (banen, werkgevers):

  Beleidsruimteprobleem

  2.  Uitvoeringsvraagstuk:

  Agentschapsprobleem

  1. Reguliere werkgelegenheid 2. Aangepaste werkgelegenheid Uitkeringsinkomen / loonkostensubsidie 3. Maatschappelijke taken 4. Kennis & Informatie 5. Verantwoordelijkheden 6. Coördinatie- en schaalvraagstukken 7. Vakmansschap

  Ontwikkeling werkgelegenheid en bedrijvigheid Gemeente Groningen

  | 8

  Werkzoekenden en vacatures in Gemeente Groningen, mei 2013 . Bron: UWV

  | 9

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  16000

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  NWW Openstaande vacatures

  9.508

  702

  Zeer ruime arbeidsmarkt

  Niet werkende werkzoekenden (Bron: UWV, 2013)

  Aug. 2013 Totaal < 27 > 50 Gem. Gron. 10.688 2.099 2.965

  Groningen 27.880 4.298 9.031 Friesland 31.060 4.299 10.615 Drenthe 20.937 2.776 7.405

  79.877 11.373 27.051

  Ontwikkeling beroepsbevolking. (Bron: CAB, 2011) Totale bevolking

  Beroepsbevolking

  | 12

  Bron: CAB, 2012

  Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025

  Gronin- gen

  Assen

  Leeuwar- den

  Drachten

  Heeren- veen

 • 11-10-13

  3

  Aantal banen 2011, prognose groei en aantal vacatures 2012-2016 in Noord-Nederland Bron: PWR (banen) en UWV (prognoses), bewerking CAB, 2012

  | 13

  -10.000

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  80.000

  90.000

  100.000

  110.000

  120.000

  Banen  2011 Netto  groei  2012-­‐16 Vacatures  2012-­‐16

  Nauwelijks groei aantal banen… Wel vervangingsvraag

  Ter illustratie Prognose van het aantal vacatures 2012-2016 naar sector en niveau in Noord-Nederland Bron: UWV, bewerking CAB, 2012

  | 14

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

  60.000

  70.000

  elementair lager middelbaar hoger+

  Voor de komende vijf jaar Totaal: 320.000 E&L: 100.000 Per jaar E&L: 20.000

  Beeld is te positief: OVERSCHATTING

  Doelgroep Participatiewet 2011 (WWB+WSW+Wajong) 2011, als % van de bevolking 15-64 jaar. Bron: CAB, 2012

  | 15

  Serieus inactiviteits- probleem

  Detachering/ Begeleid werken < 10%     10-20%     20-30%     30-40%     >40%    

  Percentage WSW dat ‘buiten’ werkt (als % van totale WSW, 2010) Bron: POR/CAB Groningen

  Schatting afstand tot de arbeidsmarkt Gemeente Groningen (op basis van landelijke percentages, ultimo 2012; Edzes, 2011)

  | 17

  Afstand tot de arbeidsmarkt (d.w.z. tot reële, reguliere en algemeen geaccepteerde banen)

  Aantal Nee Ja

  Geen afstand Overbrugbaar Niet overbrugbaar

  WBB 9.048 30% 30% 40%

  WSW 1.401 40-70% 30-60%

  Wajong 3.824 60-85% 15-40%

  Dagbest. 100%

  Stad 14.273 2.714 5.570 – 6.940 4.613 – 5.990

  NNL 111k 12-13k 37-50k 27-41k

  Banen, Afschrikking, Matching

  Gedragsverandering Loonkostensubsidie

  Beschermde arbeid, Participatiebanen, Uitkering

  Sociaal Akkoord (en uitwerking) (april/juli 2013) 1.  Garantiestelling werkgevers voor opname arbeidsgehandicapten in EXTRA 100.000 banen in

  2026 / Garantiestelling Rijksoverheid voor 25.000 EXTRA banen in 2024

  2.  35 (tripartiet geleide?) Werkbedrijven voor schakel tussen werkgevers en doelgroep

  3.  Instroom op basis van uitkeringsniveau, Werkbedrijf stelt loonwaarde/productiviteit vast

  4.  Geen loondispensatie, maar loonkostensubsidie, zowel voor beschut als voor regulier werk

  5.  Herbeoordeling alle Wajongers

  6.  Verkenning van samenvoeging van UWV en CIZ voor indicatiestelling en keuring, vaststellen loonwaarde en zorgbehoefte

  7.  Efficiencykorting in WSW, oplopend tot 290 mln. over zes jaar

  | 18

 • 11-10-13

  4

  19

  Ongelijke kansen?

  -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

  Not urban

  Low urban

  Moderate urban

  Strong urban

  Very strong urban

  -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000

  Groningen Friesland Drenthe

  Overijssel Flevoland

  Gelderland Utrecht

  Noord-H Zuid-H

  Zeeland Noord-Brabant

  Limburg

  Saldo van baanopeningen (fulltime) op basis van quotumregeling minus (65%) van WSW en WAJONG Edzes, Rijnks & Van Dijk, 2013

  Maatschappelijk participatie – Werk maken? / Normvervaging? | 20

  Regulier werk Mensen worden betaald naar hun productiviteit (>100%)

  Minimaal minimumloon

  Aangepast werk 1.  Minimumloon 2.  Productiviteit (< 100%)

  basisloon = uitkering + loonkostensubsidie

  Participeren in ‘maatschappelijk’ werk (participatiebaan)

  1.  Taken als tegenprestatie uitvoeren 2.  Loon = uitkering

  Uitkering

  Vrijwilligerswerk Geen enkele relatie met gemeente

  Uitkering

  Maatschappelijk participatie – Werk maken? / Normvervaging? | 21

  1.  Verdringing ligt op de loer

  2.  Ongelijkheid in rechten

  3.  Legitimiteitskwesties (recht of plicht, tegenprestatie of compensatie)

  4.  Mechanische (participatiebaan) versus organische solidariteit (vrijwilligerswerk)

  5.  Kwaliteitsborging en professionaliteit

  Werk en Participatie - conclusies | 22

  1.  Er is een tekort aan reële, reguliere en algemeen geaccepteerde banen / Iedereen aan regulier werk helpen zal niet lukken / ‘ gesubsidieerde’ arbeid blijft nodig

  2.  Quotumregeling biedt soelaas - verleid werkgevers – risico van verdringing

  3.  Belang van regionalisering is groot, maar alleen succesvol bij overdracht van bevoegdheden en financiën