ekonomia · 2019. 4. 30. · studia ii stopnia stacjonarne i niestacjonarne wydziaŁ nauk...

of 22 /22
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia II stopnia Rok akademicki 2018/2019 Specjalności na kierunku EKONOMIA

Author: others

Post on 27-Mar-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

  Studia II stopnia

  Rok akademicki 2018/2019

  Specjalności na kierunku

  EKONOMIA

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia

  (Wydział NE)

  • Katedra Ekonomii Ekologicznej

  • Katedra Ekonomii Matematycznej

  • Katedra Makroekonomii

  • Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  SPECJALNOŚCI:

  • ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

  • ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

  • Metodologia badań naukowych• Ekonomia menedżerska• Ekonomia matematyczna• Makroekonomia• Organizacja rynków i konkurencji• Historia myśli ekonomicznej• Ekonomia rozwoju• Aukcje i przetargi• Prawo gospodarcze• Rynki finansowe• Wnioskowanie statystyczne• Ekonomia instytucjonalna• Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych• Ekonomia międzynarodowa

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  • Analiza korzyści i kosztów• Badania marketingowe• Biznes międzynarodowy• Rynki energii• Eksperymenty w badaniach ekonomicznych• Gospodarowanie kapitałem ludzkim

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

  Specjalność

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

  Profil Absolwenta

  • Absolwent specjalności ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU jest przygotowany do zawodu menedżera/analityka w małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach oraz w sektorze publicznym .

  • Dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i komunikacji społecznej jest gotowy do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych.

  • Posiada znajomość języków obcych pozwalającą na pracę w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Posługuje się specjalistycznym słownictwem i metodami analitycznymi.

  • Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  WIEDZA

  Absolwent specjalności posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną.

  Zna zasady działania gospodarki rynkowej i metody oceny

  efektywności decyzji ekonomicznych.

  Absolwent ma wiedzę dotyczącą wpływu otoczenia

  makroekonomicznego na działalność biznesową. Zna zaawansowane

  narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji ekonomicznych.

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  UMIEJĘTNOŚCI

  Absolwent specjalności posiada umiejętności pozwalające na spełnienie

  wymagań stawianych na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych

  w podmiotach gospodarczych sektora prywatnego i publicznego.

  Absolwent specjalności posiada umiejętności rozwiązywania

  problemów związanych z podejmowaniem działań alokacyjnych.

  Potrafi interpretować wyniki analiz statystycznych i na ich podstawie

  prognozować zjawiska gospodarcze

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  KOMPETENCJE

  Absolwent specjalności jest przygotowany do inicjatywy

  i samodzielności w pracy.

  Jest przygotowany do pracy w zespole, w roli zarówno członka jak

  i lidera grupy.

  Posiada kompetencje do uczestniczenia w budowaniu projektów

  gospodarczych

  Jest przygotowany do brania odpowiedzialności za powierzone mu

  zadania.

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Przedmioty specjalizacyjne

  Negocjacje i etykieta w biznesie

  MŚP w gospodarce

  Projekty innowacyjne

  Zarządzanie projektami w biznesie

  Międzynarodowy rynek pracy

  Międzynarodowe kryzysy finansowe

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Praca po studiach

  Własna działalność gospodarcza

  Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą

  Korporacje międzynarodowe

  Sektor publiczny

  Firmy konsultingowe

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Opiekun specjalności

  dr Magdalena Stawicka

  e-mail: [email protected]

  Katedra Ekonomii Ekologicznej

  ul. Komandorska 118/120, bud. B, pok. 202

  53-345 Wrocław

  tel.: 71 36 80 177 (sekretariat)

  fax: 71 368 01 77

  ANALITYK OTOCZENIA BIZNESU

  mailto:[email protected]

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

  Specjalność

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  ANALITYK RYNKU

  Profil Absolwenta

  Ukończenie studiów II stopnia na specjalności daje przygotowanie

  do wykonywania zawodu ekonomisty - zaawansowanego analityka rynku.

  Absolwent uzyskuje pogłębiona wiedzę ekonomiczną, wiedzę

  o nowoczesnych metodach i technikach przetwarzania informacji o rynku

  w ujęciu ilościowym i jakościowym na poziomie mikroekonomicznym

  i makroekonomicznym. Wiedza ta i odpowiednie umiejętności analityczne

  stanowią podstawę do aspirowania do samodzielnego doradztwa

  i kierowania przedsiębiorstwem.

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  WIEDZA

  Absolwent powinien posiadać wszechstronną i poszerzoną –

  w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu

  ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi

  i materialnymi.

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  UMIEJĘTNOŚCI

  Powinien posiadać umiejętności wykorzystywania zaawansowanych

  metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych

  oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej

  w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Najważniejsze efekty kształcenia

  KOMPETENCJE

  Absolwent powinien by przygotowany do opracowywania projektów,

  świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji

  związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez

  podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą.

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Przedmioty specjalizacyjne

  Fuzje i przejęcia

  Biznes w gospodarce cyfrowej

  Rachunkowość zarządcza

  Metody estymacji parametrów rynkowych

  Parametry makroekonomiczne w analizie rynku

  Analiza fundamentalna spółek giełdowych

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Praca po studiach

  Specjalność przygotowuje do pracy:

  Na stanowiskach wspomagających zarządzanie najwyższego szczebla.

  W komórkach zarządzania strategicznego lub marketingu.

  W firmach doradczych i konsultingowych (B2B).

  W każdej branży i w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie.

  ANALITYK RYNKU

 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCHStudia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

  Opiekun specjalności

  ANALITYK RYNKU

  dr Mikołaj Klimczak

  e-mail: [email protected]

  Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

  ul. Komandorska 118/120, bud. B, pok. 220

  53-345 Wrocław

  tel.: 71 36 80 177 (sekretariat)

  fax: 71 36 80 177

  mailto:[email protected]

 • Do zobaczenia na zajęciach

  Studia na WNE to szansa na lepszą pracę i wyższe zarobki!

  WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH