2018-2019 eĞİtİm ve ÖĞretİm yili - selcuk.edu.tr · 4.khd510 operatif doğum 1 saat mustafa...

92
DÖNEM V 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BAŞKOORDİNATÖR Prof. Dr. Onur URAL DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Mustafa KOPLAY KOORDİNATÖR YARDIMCILARI Doç. Dr. Murat AKAND Dr.Öğr. Üyesi Faruk ÇİÇEKÇİ

Upload: truongquynh

Post on 16-May-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V

2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DERS PROGRAMI

BAŞKOORDİNATÖR

Prof. Dr. Onur URAL

DÖNEM V KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Mustafa KOPLAY

KOORDİNATÖR YARDIMCILARI

Doç. Dr. Murat AKAND

Dr.Öğr. Üyesi Faruk ÇİÇEKÇİ

Page 2: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM IV-V “KLİNİK DÖNEM” AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Dönem Kodu

Adı

5

Klinik Dönem

Dönem Kredisi 60

Dönem 5 Sorumlusu Doç.Dr.Mustafa KOPLAY,

Doç. Dr. Murat AKAND, Yrd.Doç. Dr. Faruk ÇİÇEKÇİ,

İçeriği Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar,

Üroloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji,

Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kadın Hastalıkları ve

Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Acil Tıp, Seçmeli Staj

Amacı

Birey, aile ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek; tıp etiği ilkeleri ile uyum

içinde birinci basamak düzeyinde hastayı karşılamak, anamnez almak, muayene

yapmak, tanı ve tedavi planlamak, acil durumları değerlendirmek, sevk

endikasyonlarını koymak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Öğrenim Kazanımları

- Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurarak genel ve sistemlere yönelik

anamnez alır.

- Genel ve sistemlere yönelik ayrıntılı fiziksel ve ruhsal muayene yaparç.

- Anamnez ve fizik muayene bulgularını esas alarak ön tanılar oluşturur, ön tanıları

test etmek ve ayırıcı tanı yapmak için gerekli tanı testlerini seçer.

- Tanı testlerinin önceliklerini ve sınırlılıklarını açıklar, testlerinin sonuçlarını

değerlendirir.

- Anamnez, fizik muayene ve tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirerek ayırıcı tanı

yapar ve birinci basamak düzeyinde tanı koyar.

- Tanıya uygun olarak birinci basamak düzeyinde tedavileri planlar.

- Tanı ve tedaviye yönelik temel girişimsel işlemleri yapar (sonda takma, kan alma,

damar yolu açma, enjeksiyon gibi).

- Birinci basamak düzeyinde hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını açıklar.

- Birinci basamak düzeyinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını,

endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini

açıklar ve akılcı ilaç ilkelerine uygun olarak reçete düzenler.

- Acil durumları tanır, temel yaşam desteğini sağlayacak ilk girişimleri yapar.

İleri inceleme ve tedavi için sevk endikasyonlarını ve uygun koşullarda uygun

sevk etme ilkelerini açıklar.

- Hastalıkların epidemiyolojisi, etiyolojisi ile fizyopatolojik mekanizmalarını ve

klinik özelliklerini açıklar.

- Klinik uygulamalarda karşılaşılan temel etik konuları açıklar.

- Öğrenme gereksinimleri doğrultusunda bilgiye ulaşır, bilgiyi eleştirel değerlendir.

- Ölü muayenesi ve raporlama süreçlerini açıklar Öğretme Yöntemleri

Sunum, Olguya dayalı öğrenme, Yapılandırılmış hasta başı eğitim, Maketle

öğrenme, Gözlem, Refleksiyon/geribildirim oturumları, Multidisipliner öğrenme

etkinlikleri, Klinik ve laboratuvar uygulamaları, Bağımsız öğrenme,

Videogösterimi ve tartışma, Role-play ve simulasyon

Değerlendirme Yöntemi

1. Yazılı Sınav (ÇSS, D/Y, Açık uçlu)

2. Yapılandırılmış Olguya Dayalı Sözlü Sınav

3. Performans Değerlendirmesi (Mini Klinik Sınav, Öğrenci karnesi)

Page 3: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.KHD

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Staj Yılı 5

Staj Süresi 30 gün

Staj Kredisi 12

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Çetin Çelik, Yard. Doç. Dr. Aybike Tazegül Pekin, Yard. Doç. Dr. Özlem

Seçilmiş Kerimoğlu, Yard. Doç. Dr. Setenay Arzu Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Ayşegül

Kebapçılar, Yard. Doç. Dr.Mustafa Gazi Uçar

Staj Amacı

Stajerler sorumlu öğretim görevlisi ile pratikte yapılması gereken muayene ve

gözlemeleri gereken muayene ve yöntemleri değerlendirir ve yorumlarlar. Her gün

teorik ders öncesi hasta başında poliklinik izlemleri ve yatan olguya yönelik olgu

tartışmaları sorumlu öğretim görevlisi ile birlikte yapılmaktadır.

Öğrenim Kazanımları

Kadın hastalıkları ve doğum muayene usullerinin, normal ve anormal gebelik takibi,

normal ve anormal doğum paternleri, gebelikle ilişkili komplikasyonlar, bunların

tanıları ve tedavi yaklaşımları; kadın genital sisteminin benign ve malign hastalıkları;

bunların tanısı ve tedavi yaklaşımları; menstrüelsiklusun fizyolojik ve patolojik

durumları; infertilite tanısı ve tedavi çeşitleri; kontrasepsiyon ve jinekolojik

malignitelerin tarama tanı ve tedavileri ile ilgili teorik bilgilerin verilmesidir.

Öğretme Yöntemleri

Ders sonunda öğrenciler,kadın hastalıkları ve doğum acillerini tanıyabilmeli, normal

ve anormal gebeliklerin ve bu gebeliklerin takibinin önemini kavramalı; normal

menstrüasyonsiklusunun fizyolojik değişikliklerini ve patolojik durumlarını ve

bunların yönetimlerini özetleyebilmeli, normal ve anormal seksüel gelişimi kavrayıp

açıklayabilmeli; kadın genital sisteminin benign, premalign ve malign hastalıklarını

tanıyabilmeli; kontrasepsiyon yöntemlerini ve menapozu açıklayabilmelidir; infertil

hastanın tanımını yapabilmeli ve tedavi yöntemlerini özetleyebilmelidir.

Staj İçeriği

Görsel araçlar kullanılarak (slayt, maket) interaktif anlatım; poliklinik-yataklı servis

ve ameliyathanede hasta başında yapılacak pratik dersler

Değerlendirme

Yöntemi

Staj sonunda teorik(yazılı) ve pratik (sözlü) sınav yapılacaktır.

Önerilen Kaynaklar 1. De Cherney AH, Nathan L, Goldwin TM, Laufer N (eds).

CurrentDiagnosis&TreatmentObstetrics& Gynecology;10.Ed., USA, McGraw-

HillCompanies, 2007

2. Cunningham FG, Lenevo KJ, Bloom SL, Haulth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom

KD (eds). Williams Obstetrics; 23. Ed., USA, mCgRAW-HillCompanies, 2013

3. Berek JS (ed). Novak’s Gynecology;15. Ed.,Philadelphia, Lippincott Williams

&Wilkins, 2012

4. Speroff L, Fritz MA (eds). ClinicalGynecologicalEndocrinologyandInfertility;

8.Ed.,Philedalphia, Lippincott Williams &Wilkins, 2013

Page 4: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.15 Kliniğin Tanıtımı 4.KHD501 4.KHD502 4.KHD503 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD001 4.KHD004 4.KHD006 4.KHD007 4.KHD010

10.30 - 11.15 4.KHD002 4.KHD006 4.KHD007 4.KHD010

11.30 - 12.15 4.KHD002

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 Gözlem 4.KHD005 Serbest Çalışma 4.KHD008 Serbest Çalışma

14.30 - 15.30 4.KHD003 4.KHD005 Serbest Çalışma 4.KHD009 Serbest Çalışma

15.30 - 16.30 4.KHD003 4.KHD009

4.KHD001 Kadın Genital Sistem Anatomisi 1 saat Anatomi Anabilim Dalı tarafından

anlatılacaktır.

4.KHD002 Normal Gebelikler Ve Takip 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD003 Prenetal Tanı Değerlendirme 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD501 Obstetrik Hastaya Yaklaşım 1 saat Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD004 Maternal Fizyoloji 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD005 Fetoplasental Ünite Fizyolojisi 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD502 Jinekolojik Muayene Ve Anamnez 1 saat Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD006 Gebelik Ve Sistemik Hastalıkları 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD503 Obsetrik Ultrasonografi ve doopler 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD007 Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD008 Operatif Doğumlar 1 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD009 Erken Gebelik Kayıpları 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD010 Normal Doğum Eylemi 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.30 - 09.15 4.KHD504 4.KHD505 4.KHD506 4.KHD507 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD011 4.KHD012 4.KHD014 4.KHD018 4.KHD020

10.30 - 11.15 4.KHD011 4.KHD012 4.KHD015 4.KHD020

11.30 - 12.15 4.KHD015

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 Serbest Çalışma 4.KHD013 4.KHD016 4.KHD019 4.KHD021

14.30 - 15.30 Serbest Çalışma 4.KHD017 4.KHD019 4.KHD022

15.30 - 16.30 4.KHD022

4.KHD504 Prenatal tanı yöntemleri 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD011 Riskli Gebelikler 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD505 Preterm eylem takip 1 saat Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD012 Prinatal Enfeksiyonlar 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD013 Erken MembranRüptürü 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD506 EMR lü hastaya yaklaşım 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD014 RH Aloimmunizasyonu Ve ABO 1 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD015 Gebelik Ve DM 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD016 Embriyoloji Ve Teratoloji 1 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD017 Embriyoloji Ve Cinsel Farklılaşma 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

Page 5: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

4.KHD507 Doğum İndüksiyonu 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD018 Çoğul Gebelikler 1 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD019 Preterm Eylem 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD020 Obstetrik Aciller 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD021 Anormal Seksüel Gelişim 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD022 Antepartum Kanamalar 2 saat S.Arzu YILMAZ

11. gün 12. gün 13. gün 14. gün 15. gün

08.30 - 09.15 4.KHD508 4.KHD509 4.KHD510 4.KHD511 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD023 4.KHD026 4.KHD027 4.KHD029 4.KHD031

10.30 - 11.15 4.KHD023 4.KHD026 4.KHD027 4.KHD032

11.30 - 12.15 4.KHD024 4.KHD032

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 4.KHD025 4.KHD028 4.KHD030 4.KHD033

14.30 - 15.30 4.KHD025 Serbest Çalışma 4.KHD028 4.KHD033

15.30 - 16.30 Serbest Çalışma

4.KHD508 Ağrılı Gebeliğin İzlemi 1 saat Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD023 Postpartum Kanamalar 2 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD024

Puerperyum Ve

LaktasyonEndokrikrinolojisi Ve

Fizyolojisi

1 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD025 Fetoplesantal Ünite Patolojileri 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD509 Doğum Müdahaleleri 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD026 Distosi 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD027 Normal Ve Anormal Puberte 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD028 Mentrüasyon Fizyolojisi 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD511 Obsestrik Ve Jinekolojik Nedenli Küretaj 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD029 Jinekolojik Muayene Ve Anamnez 1 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD030 KonjenitalGenital Anomaliler 1 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD031 Jinekolojik Onkolojide Tarama

Yöntemleri 1 saat Çetin ÇELİK

4.KHD032 Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler 2 saat Çetin ÇELİK

4.KHD033 Seks Kord Stromal Ve Germ Hücreli

Tümörler 2 saat Çetin ÇELİK

16. gün 17. gün 18. gün 19. gün 20. gün

08.30 - 09.15 4.KHD512 4.KHD513 4.KHD514 4.KHD515 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD034 4.KHD037 4.KHD040 4.KHD043 4.KHD047

10.30 - 11.15 4.KHD034 4.KHD037 4.KHD040 4.KHD044 4.KHD047

11.30 - 12.15

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 4.KHD035 4.KHD038 4.KHD041 4.KHD044 4.KHD048

14.30 - 15.30 4.KHD035 4.KHD038 4.KHD041 4.KHD045 4.KHD048

15.30 - 16.30 4.KHD036 4.KHD039 4.KHD042 4.KHD046

4.KHD512 Postpartum Kanama 1 saat S.Arzu YILMAZ PRATİK)

4.KHD034 IntraUterin Gelişim Geriliği 2 saat S.Arzu YILMAZ

Page 6: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

4.KHD035 ServiksinBenign Ve Premalign

Hastalıkları 2 saat Çetin ÇELİK

4.KHD036 Dismenore Ve Premenstrüel Sendrom 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD513 Smear Alınması Vajinal Kültür Alınması 1 saat Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD037 Anormal Uterin Kanamalar 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD038 Vulva Ve VajeninMalign Hastalıkları 2 saat Çetin ÇELİK

4.KHD039 Pelvik Ağrı 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD514 Kolposkopi 1 saat Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD040 Andeksiyal Kitlelere Yaklaşım 2 saat Çetin ÇELİK

4.KHD041 Kontrasepsiyon 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD042 EndometriumCa 1 saat Çetin ÇELİK

4.KHD515 Preoperatif Hasta Değerlendirmesi 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD043 Ektopik Gebelik 1 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD044 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 2 saat Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

tarafından anlatılacaktır.

4.KHD045 İnfertil Çifte Yaklaşım 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD046 Yardımcı Üreme Teknikleri 1 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD047 Amenore Ve Hiperprolaktinemi 2 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD048 EpitelyalOverCa 2 saat Çetin ÇELİK

21. gün 22. gün 23. gün 24. gün 25. gün

08.30 - 09.15 4.KHD516 4.KHD517 4.KHD518 4.KHD054 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD049 4.KHD051 4.KHD053 4.KHD055 4.KHD056

10.30 - 11.15 4.KHD051 4.KHD053 4.KHD056

11.30 - 12.15

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 4.KHD052 Serbest Çalışma 4.KHD057

14.30 - 15.30 4.KHD050 4.KHD052 Serbest Çalışma 4.KHD057

15.30 - 16.30 4.KHD050

4.KHD516 Postperatif Hasta Değerlendirmesi 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD049 Cinsel Fonksiyon Bozuklukları 1 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD050 PCOS,Hirsutizm Ve Kronik Anovülasyon 2 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD517 İnfertil Tedavi İzlemi 1 saat S.Arzu YILMAZ PRATİK)

4.KHD051 Ovülasyon İndüksiyonu Ve

Komplikasyonları 2 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD052 Jinekolojik Aciller 2 saat Ersin ÇİNTESUN

4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu YILMAZ

4.KHD053 Menopoz 2 saat S.Arzu YILMAZ (PRATİK)

4.KHD054 Pelvik Organ Prolapsusu 1 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD055 Ürinerİnkontinans 1 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD056 UterusunBenign Hastalıkları 2 saat Çetin ÇELİK

4.KHD057 Vulva Ve Vajenin Benign Ve Premalign

Lezyonları 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

26. gün 27. gün 28. gün 29. gün 30. gün

08.30 - 09.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma

Sınav

09.30 – 10.15 4.KHD058 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

10.30 - 11.15 4.KHD058 Serbest Çalışma

Page 7: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Teori Ders Saati:100

Pratik Ders Saati :17

11.30 - 12.15

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35

14.30 - 15.30 4.KHD059

15.30 - 16.30 4.KHD059

4.KHD058 Endometriozis 2 saat Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD059 SERVİKS CA 2 saat Çetin ÇELİK

Page 8: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.KBB

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Staj Yılı 5

Staj Süresi 13 gün

Staj Kredisi 4

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Yrd.Doç.Dr. Bülent ULUSOY

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof.Dr. Kayhan Öztürk, Prof..Dr.Mete Kaan Bozkurt,

Doç.Dr.BaharÇolpan,Yard.Doç.Dr. Çağdaş Elsürer, Yrd. Doç. Dr. Ömer Erdur,

Yrd. Doç. Dr. Bülent ULUSOY.

Staj Amacı

Hasta’dan anamnez alma ve KBB’ye yönelik fizik muayene yapma, hastayı

hazırlama ve sunma becerilerini; sık karşılaşılan ve acil KBB hastalıklarına birinci

basamak düzeyinde tanı koyabilme ve tedavi edebilme; gerekli durumlarda uygun

şekilde sevk edebilme becerilerini kazandırmaktır

Öğrenim Kazanımları

- KBB organlarının anatomisini bilir ve fonksiyonlarını açıklar

- KBB organlarının fizik muayenesini yapar (otoskopi, rinosko…) yapar

- Anamnez fizik muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı koyar

- Ön tanıyı kesinleştirmek için uygun tanı yöntemlerini seçer.

- KBB hastalıklarınınteşhisinde kullanılan tanısal testleri birinci basamak düzeyinde

yorumlayabilir

- Koyduğu tanıya ait tedaviyi birinci basamak düzeyinde düzenler

- KBB hastalıklarına ait mevzuata uygun tıbbi kayıt tutar

- KBB hastalıklarına ait acil halleri tanır,ilk müdahaleyi yapar

- Hangi hastalıkları bir üst basamağa ne şekilde sevk edeceğini açıklar

- KBB hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu tedbirleri açıklar

Öğretme Yöntemleri

Görsel araçlar kullanılarak (slayt) interaktif anlatım; poliklinik-yataklı servis ve

ameliyathanede hasta başında yapılacak pratik dersler.

Staj İçeriği

Stajyerler sorumlu öğretim görevlisi ile pratikte yapılması gereken muayene ve

gözlemeleri gereken muayene ve yöntemleri değerlendirir ve yorumlarlar. Her gün

teorik ders öncesi hasta başında poliklinik izlemleri ve yatan olguya yönelik olgu

tartışmaları sorumlu öğretim görevlisi ile birlikte yapılır.

Değerlendirme

Yöntemi

1. Hasta başı değerlendirme (Klinik beceri) 2. Yapılandırılmış Sözlü sınav 3. Yazılı sınav

Önerilen Kaynaklar KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi. Ed. Prof. Dr. Onur Çelik Asya tıp kitabevi

2007

Baş Boyun Cerrahisi ve KBB hastalıkları Prof Dr. Can Koç. Güneş tıp kitabevi

Essentialotolaryngology Baş ve Boyun cerrahisi K.J. Lee Güneş Tıp Kitabevi

Page 9: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

Staj Kodu

Adı

5.KBB

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Staj Yılı 5

Staj Süresi 13 gün

Staj Kredisi 4

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Bülent ULUSOY

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Mete Kaan Bozkurt, Prof. Dr. Bahar Çolpan, Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş

Elsürer, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Erdur, Dr. Öğretim Üyesi Bülent Ulusoy.

Staj Amacı

Hasta’dan anamnez alma ve KBB’ye yönelik fizik muayene yapma, hastayı

hazırlama ve sunma becerilerini; sık karşılaşılan ve acil KBB hastalıklarına birinci

basamak düzeyinde tanı koyabilme ve tedavi edebilme; gerekli durumlarda uygun

şekilde sevk edebilme becerilerini kazandırmaktır

Öğrenim Kazanımları

- KBB organlarının anatomisini bilir ve fonksiyonlarını açıklar

- KBB organlarının fizik muayenesini yapar (otoskopi, rinosko…) yapar

- Anamnez fizik muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı koyar

- Ön tanıyı kesinleştirmek için uygun tanı yöntemlerini seçer.

- KBB hastalıklarınınteşhisinde kullanılan tanısal testleri birinci basamak düzeyinde

yorumlayabilir

- Koyduğu tanıya ait tedaviyi birinci basamak düzeyinde düzenler

- KBB hastalıklarına ait mevzuata uygun tıbbi kayıt tutar

- KBB hastalıklarına ait acil halleri tanır,ilk müdahaleyi yapar

- Hangi hastalıkları bir üst basamağa ne şekilde sevk edeceğini açıklar

- KBB hastalıklarının önlenmesine yönelik koruyucu tedbirleri açıklar

Öğretme Yöntemleri

Görsel araçlar kullanılarak (slayt) interaktif anlatım; poliklinik-yataklı servis ve

ameliyathanede hasta başında yapılacak pratik dersler.

Staj İçeriği

Stajyerler sorumlu öğretim görevlisi ile pratikte yapılması gereken muayene ve

gözlemeleri gereken muayene ve yöntemleri değerlendirir ve yorumlarlar. Her gün

teorik ders öncesi hasta başında poliklinik izlemleri ve yatan olguya yönelik olgu

tartışmaları sorumlu öğretim görevlisi ile birlikte yapılır.

Değerlendirme

Yöntemi

1. Hasta başı değerlendirme (Klinik beceri) 2. Yapılandırılmış Sözlü sınav 3. Yazılı sınav

Önerilen Kaynaklar KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi. Ed. Prof. Dr. Onur Çelik Asya tıp kitabevi

2007

Baş Boyun Cerrahisi ve KBB hastalıkları Prof Dr. Can Koç. Güneş tıp kitabevi

Essentialotolaryngology Baş ve Boyun cerrahisi K.J. Lee Güneş Tıp Kitabevi

Page 10: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

4.KBB001 Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

09.00 – 09.50

4.KBB002 Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

10.00 - 10.50 4.KBB003 4.KBB007 4.KBB009 4.KBB011 4.KBB013

11.00 - 11.50 4.KBB004 4.KBB008 4.KBB0010 4.KBB012 4.KBB014

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

4.KBB005 Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

14.30 - 15.15

4.KBB006 Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

15.30 - 16.15

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

4.KBB001 Larenks Anatomi 1 saat Anatomi

4.KBB002 Larenks Fizyolojisi 1 saat Fizyoloji

4.KBB003 Kulak veTemporal kemik Anatomisi 1 saat Anatomi

4.KBB004 Kulak Fizyolojisi 1 saat Fizyoloji

4.KBB005 Burun ve Paranazal sinüs Anatomisi 1 saat Anatomi

4.KBB006 Burun ve Parazanal sinüs Fizyolojisi 1 saat Fizyoloji

4.KBB007 Alerjik Rinitler 1 saat Bülent ULUSOY

4KBB008 Otoskleroz 1 saat Çağdaş ELSÜRER

4.KBB009 Periferikvertigo 1 saat M Kaan BOZKURT

4.KBB010 Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonları,

TrakeotomiEndikasyonları

1 saat Bülent ULUSOY

4.KBB011 Tükrük bezi hastalıkları 1 saat Bülent ULUSOY

4.KBB012 Oral kavite mukoza hastalıkları 1 saat Dermatoloji

4.KBB013 Tinnitus 1 saat Bahar ÇOLPAN

4.KBB014 Boyun Kitleleri 1 saat Çağdaş ELSÜRER

4.KBB015 Osas 1 saat Çağdaş ELSÜRER

Page 11: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.00 - 08.50

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

09.00 – 09.50

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

10.00 - 10.50 4.KBB015 4.KBB017 4.KBB019 4.KBB021 4.KBB023

11.00 - 11.50 4.KBB016 4.KBB018 4.KBB020 4.KBB022 4.KBB024

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

14.30 - 15.15

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

15.30 - 16.15

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

4.KBB016 Fasiyal Paraliziler 1 saat Çağdaş ELSÜRER

4.KBB017 Ani İşitme kaybı ve Ototoksisite 1 saat M. Kaan BOZKURT

4.KBB018 Tiroid Nodülüne Yaklaşım 1 saat M. Kaan BOZKURT

4.KBB019 Larenks Enfeksiyonları ve

Larenksin,Konjenital Anomalileri

1 saat Bülent ULUSOY

4.KBB020 Larinksin Fonksiyonel Bozuklukları 1 saat Ömer ERDUR

4.KBB021 Dış Kulak Yolu Hastalıkları 1 saat Bahar ÇOLPAN

4.KBB022 Akut Ve Kronik Orta Kulak

Enfeksiyonları

1 saat Bahar ÇOLPAN

4.KBB023 Akut KronikOtit ve Komplikasyonları 1 saat Bahar ÇOLPAN

4.KBB024 Rinosinüzitler ve Kompikasyonları 1 saat M. Kaan BOZKURT

4.KBB025 Paranazal Sinüs Bening Ve Malign

Tümörleri

1 saat Bülent ULUSOY

4.KBB026 Nazofarenks Kanserleri 1 saat Ömer ERDUR

Page 12: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Teorik Ders Saati:34

Pratik Ders Saati:49

11. gün 12. gün 13. gün

08.00 - 08.50

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Pratik ve Teorik

Sınav

09.00 – 09.50

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

10.00 - 10.50 4.KBB025 4.KBB030

11.00 - 11.50 4.KBB026 4.KBB031

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 4.KBB027 4.KBB032

14.30 - 15.15 4.KBB028 4.KBB033

15.30 - 16.15 4.KBB029 4.KBB034

4.KBB027 MaksilloFasiyal Travmalar 1 saat Bülent ULUSOY

4.KBB028 Tonsil,Adenoid ve Farenk

Enfeksiyonları

1 saat Bahar ÇOLPAN

4.KBB029 Yeni Doğan İşitme Kayıpları Ve

Taraması

1 saat M. Kaan BOZKURT

4.KBB030 LarenksBenign Ve Malign Tümörleri 1 saat Ömer ERDUR

4.KBB031 Oral KaviteBening Ve Malign

Tümörleri

1 saat Çağdaş ELSÜRER

4.KBB032 Epistaksis 1 saat Ömer ERDUR

4.KBB033 Larinks hastalıklarının semptomları ve

tanı yöntemleri

1 saat Ömer ERDUR

Page 13: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GÖZ HASTALIKLARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.GÖZ

Göz Hastalıkları

Staj Yılı 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Kredisi 3

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Okudan

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Süleyman Okudan, Prof. Dr. Şansal Gedik, Prof. Dr. Banu Bozkurt, Prof.

Dr. Banu Turgut Öztürk, Doç. Dr. Berker Bakbak, Doç. Dr. Bengü Ekinci Köktekir,

Doç. Dr. Şaban Gönül,Dr.Öğr.Üye. Yalçın Karaküçük

Staj Amacı

Göz hastalıklarına yönelik anamnez alma ve fizik muayene yapma, hastayı

hazırlama ve sunma, sık karşılaşılan ve acil göz hastalıklarına birinci basamak

düzeyinde tanı koyabilme ve tedavi edebilme, gerekli durumlarda uygun şekilde

sevk edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Öğrenim Kazanımları

- Gözün ve adneksinin anatomisi bilir.

- Göze özel anamnez alabilir.

- Işıkla basit göz muayenesi (göz kapakları, kirpikler konjonktiva, sklera ), drekt ve

indirekt ışık refleksine muayenesi yapar ve pupil anormalliklerin (anizokori, kolobom)

tanır.

- Göz dibi muayenesi yapar.

- Kuru göz muayenesi yapar (Schirmer testi).

- Renkli görmeyi değerlendirir, renk körü tanısını koyabilir.

- Göz bulguları ile sistemik hastalıkları ilişkilendirebilir ve sistemik hastalıklarda göz

komplikasyonlarını önlemeye yönelik takip ilkelerini açıklar.

- Mekanik ve kimyasal yaralamamalara ilk müdahaleyi yapar, uygun şekilde sevk eder.

- Kırma kusurlarını ve patogenezini açıklar.

- Göz kas hareketlerini değerlendirebilir ve çift görmeye neden olacak sinir paralizlerine

ön tanı koyar ve bir üst merkeze sevk eder.

- Lökokoriyi tanısı koyar ve bir üst merkeze sevk eder

- Gözü açan ve kapatan sinirleri tanır, fasiyal sinir paralizisini tanır ve tedavisini yapar,

gerekli durumlarda sevk eder.

- Akut ve kronik görme kaybı nedenlerini açıklar.

- Kırmızı göze ön tanı koyar ve gerekli durumlarda ilk müdahalesini yapar ve sevk eder.

- Çocuklarda ambliyopi (tembellik) nedenlerini açıklar ve rutin göz muayenesi için

aileleri bilgilendirir.

- Prematüre bebeklerde gelişebilecek göz problemlerini açıklar ve korumaya yönelik

olarak belirli periyodlarda uygun şekilde takiplerinin yapılmasını sağlar.

- Sistemik ve topikal kullanılan ilaçların gözdeki yan etkilerini açıklar ve hastayı

yönlendirir.

- Doğumsal göz anomalilerini tanır ve sevk eder.

- Glokom hastalığının klinik bulgularını bilir, oluşum mekanizmalarını açıklar, kullanılan

ilaçları bilir, hastayı tarama ve tedavi açısından göz hekimine yönlendirir.

- Katarakt hastalığının klinik semptom ve bulgularını açıklar.

Öğretme Yöntemleri

Sunum, hasta başı eğitim, ameliyathanede canlı cerrahi izleme, video gösterimi, olgu

sunumları, makale ve seminer saatine katılım.

Staj İçeriği

Göz ve orbita anatomisi, optik ve refraksiyon kusurları, temel göz hastalıklarının

teşhis ve tedavisi, göz travmalarına acil yaklaşım

Değerlendirme

Yöntemi

- Süreçte performans değerlendirme (Stajın ortasında uygulanan değerlendirme

formları)

- Yazılı sınav (Çoktan seçmeli, boşluk doldurma, klasik sorular ve

doğru/yanlışolarakişaretlemelerdenoluşan karma sınav)

- Yapılandırılmış Sözlü sınav-olguya dayalı

Önerilen Kaynaklar

Clinical Diagnosis in Ophthalmology.Jack J. Kanski. Çev: BeratiHasanreisoğlu, Dr.

MerihÖnol 2009

Temel Göz Hastalıkları. Pınar Aydın O Dwyer, Yonca Aydın Akova . 2011/2.Baskı

Page 14: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GÖZ HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

Teorik Ders Saati:24

Pratik Ders Saati:27

Serbest Çalışma 5

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Tanışma-Pratik Pratik Pratik 5.GÖZ002 Pratik

09.30 – 10.20 5.GÖZ001 5.GÖZ020 5.GÖZ008 5.GÖZ002 Pratik

10.30 - 11.20 Pratik 5.GÖZ005 Pratik Pratik Pratik

11.30 - 12.20 Pratik Pratik Pratik Pratik 5.GÖZ015

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 5.GÖZ003 Serbest Çalışma 5.GÖZ010 Pratik 5.GÖZ017

14.30 - 15.20 5.GÖZ004 5.GÖZ007 5.GÖZ010 5.GÖZ014 Pratik

15.30 - 16.20 Pratik 5.GÖZ009 Pratik 5.GÖZ016 Pratik

5.GÖZ001 Göz Anatomisi 1 saat Berker BAKBAK

5.GÖZ002 Kapak hastalıkları 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ003 Kornea Hastalıkları ve Keratoplasti 1 saat Banu BOZKURT

5.GÖZ004 Konjenitalanomaliler ve metabolik hastalıklar 1 saat

Banu BOZKURT

5.GÖZ005 Uveit ve Oküler İnflamasyonlar 1 saat Banu T.ÖZTÜRK

5.GÖZ006 Retina Vasküler Hastalıkları

( DiabetikRetinopati, Retina Arter ve

VenOklüzyonları)

2 saat Banu T.ÖZTÜRK

5.GÖZ007 Vitrous Hastalıkları 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ008 Şaşılık ve Çift Görme 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ009 Göz Muayene Yöntemleri ve Görüntüleme

Sistemleri 1 saat Yalçın KARAKÜÇÜK

5.GÖZ010 Orbita ve Perioküler Hastalıkları 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ011 Kırmızı Göz 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ012 Göz Travmaları 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ013 Lens Hastalıkları ve Katarakt 1 saat Yalçın KARAKÜÇÜK

5.GÖZ014 Optik Sinir Hastalıkları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ015 Glokom 1saat Banu BOZKURT

5.GÖZ016 Retina hastalıkları (Retina dekolmanı, makula

hastalıkları) 2 saat Berker BAKBAK

5.GÖZ017 Ani Görme Kayıpları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ018 Oküler İlaç Toksisitesi 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ019 Görme Yolları ve Pupila Hastalıkları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ020 Konjonktiva ve Kuru göz hastalıkları 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ021 Görme Bozuklukları 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ022 Refraktif Cerrahi 1 saat Yalçın KARAKÜÇÜK

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08.30 - 09.20 Pratik Pratik Pratik

YAZILI

SINAV

09.30 – 10.20 5.GÖZ011 5.GÖZ006 5.GÖZ021

10.30 - 11.20 5.GÖZ012 5.GÖZ006 5.GÖZ018

11.30 - 12.20 Pratik Pratik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 Serbest Çalışma Pratik Serbest Çalışma

SÖZLÜ

SINAV 14.30 - 15.20 5.GÖZ016 5.GÖZ013 Serbest Çalışma

15.30 - 16.20 5.GÖZ016 5.GÖZ022 Serbest Çalışma

Page 15: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.DER

Hastalıkları

Staj Yılı 5

Staj Süresi 13 gün

Staj Kredisi 4

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Doç.Dr. Gülcan SAYLAM KURTİPEK

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Doç.Dr. Gülcan SAYLAM KURTİPEK

Staj Amacı

Derinin ve deri eklerinin normal yapısı ve fonksiyonları hatırlatarak, ülkemizde sık

rastlanan deri hastalıklarına tanı koyacak ve tedavi edecek düzeyde, az rastlanan

hastalıkları ise tanıyacak ve gerekli yerlere yönlendirecek düzeyde bilgilendirmek

ve eğitmektir.

Öğrenim Kazanımları

- Ayrıntılı ve güvenilir dermatolojik anamnez alır.

- Deri, deri ekleri ve mukozaların muayenesini yapar, anamnez ve fizik muayene

bulguları ile tanı/ ön tanı koyar.

- Elementer lezyonları tanımlayarak sık görülen hastalıklarla ilişkisini kurar.

- Birinci basamak düzeyinde tedavisi mümkün hastalıkların tedavisini yapar, sevk

edilmesi gerekli durumları bilir.

- Tanıya gitmek için uygun temel labaratuvar becerileri (nativ, wood) uygular.

- Sık karşılaşılan, morbidite ve mortalitesi yüksek deri hastalıklarının birinci

basamak düzeyinde tedavilerini yapar.

- Deri bulguları ve sistemik hastalıklar arasında ilişki kurar.

- Bulaşıcı hastalıklarda (deri ve zührevi) kişisel korunma ve bulaşma yollarını

açıklar.

- Bildirimi zorunlu deri hastalıklarını açıklar.

- Acil girişim gerektiren dermatolojik hastalıkları (Ürtiker, anjioödem, eritrodermi,

toksikepidermalteknoliz gibi) tanır ve gerekli durumlarda uygun şekilde sevk eder.

- Toplumdaki deri hastalıklarına karşı yanlış ve olumsuz önyargı ve tutumları

değiştirmenin önemini farkeder.

- Güneş hasarı ile malignite ilişkisini açıklar, korunma yolları için bilgilendirme

yapar.

- Deri tümörlerine ön tanı koyar ve üst merkeze yönlendirir.

Öğretme Yöntemleri

- Sunumlar, Görseller

- Olguya Dayalı Öğrenme

- Yapılandırılmış Hasta Başı Eğitim

Staj İçeriği

Derinin ve deri eklerine yönelik hikâye alma ve temel muayene eğitimi ve

uygulaması, teorik dersler, hasta başı eğitimi, klinik-patolojik toplantılar yer alır.

Stajyerler Deri ve Hastalıkları Servislerindeki hastaları öğretim üye ve

yardımcılarının denetimi altında takip ederler

Değerlendirme

Yöntemi

1-Yazılı sınav (ÇSS) (% 40)

2-Olguya Dayalı Yapılandırılmış Sözlü Sınav (% 45)

3- Hasta başı mini klinik sınav (%15)

Page 16: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit

09.30 – 10.20 5.DER001 5.DER003 5.DER005 5.DER007 5.DER009

10.30 - 11.20 5.DER002 5.DER502 Hasta Başı

Poliklinik 5.DER503 5.DER009

11.30 - 12.20 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik Hasta Başı Poliklinik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.DER501 5.DER004 5.DER006 5.DER008 5.DER010

14.30 - 15.15 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik 5.DER504

Hasta Başı

Poliklinik Hasta Başı Poliklinik

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.DER001 Dermatolojiye Giriş 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER002 Elementer Lezyonlar 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER003 Psöriasis 1 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER004 Bakteriyel Hastalıklar 1 saat Mehmet UNAL 5.DER005 Viral Hastalıklar 1 saat Mehmet UNAL 5.DER006 Lepra 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER007 Yüzeyel Mantar İnfeksiyonları 1 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER008 Deri Tüberkülozu 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK 5.DER009 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 2 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER010 Ekzemalar 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit

09.30 – 10.20 5.DER011 5.DER013 5.DER015 5.DER017 5.DER019

10.30 - 11.20 5.DER011 5.DER506 5.DER015 Hasta Başı

Poliklinik Hasta Başı Poliklinik

11.30 - 12.20 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik 5.DER507

Hasta Başı

Poliklinik Hasta Başı Poliklinik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.DER012 5.DER014 5.DER016 5.DER018 5.DER020

14.30 - 15.15 5.DER0505 Hasta Başı

Poliklinik 5.DER504

Hasta Başı

Poliklinik Hasta Başı Poliklinik

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.DER011 Deri Tümörleri 2 saat Mehmet UNAL 5.DER012 Saç Hastalıkları 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER014 Paraziter Hastalıklar 1 saat Mehmet UNAL 5.DER013 Genodermatozlar 1 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER015 Ürtiker- Anjioödem, İlaç erüpsiyonları 2 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER016 Otoimmün Büllü Hastalıklar 1 saat Mehmet UNAL 5.DER017 Liken planus 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK 5.DER018 Eritema Multiforme. SJS TEN 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK 5.DER019 Behçet hastalığı, Eritema Nodosum 1 saat Mehmet UNAL 5.DER020 Kollajen Doku Hastalıkları 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK

Page 17: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

11. gün 12. gün 13. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit

Sınav

09.30 – 10.20 5.DER021 5.DER023

10.30 - 11.20 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

11.30 - 12.20 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.DER022 Serbest Çalışma

14.30 - 15.15 5.DER022 Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.DER021 Akne Vulgaris, Rozase 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER022 Mikozis Fungoids Eritrodermi Pitr.

Rosea 2 saat

Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU

5.DER023 Güneş ve Deri 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK 5.DER501 Deri Muayenesi 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER502 Fototerapi ve fotokemoterapi 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER503 Mantar hastalıkları 1 saat Z.Gizem KAYA İSLAMOĞLU 5.DER504 Dermato cerrahi uygulamalar 1 saat Mehmet UNAL 5.DER505 Saç hastalıkları pratiği 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK 5.DER506 Dermatoskopi 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK 5.DER507 Dermato-Alerji 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK

Teorik ders saati: 8

Pratik ders saati : 23

Serbest çalışma:14

Page 18: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ÜROLOJİ “ STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI”

Staj Kodu

Adı

5.ÜRO

Üroloji

Staj Yılı 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Doç. Dr. Murat AKAND

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Serdar GÖKTAŞ, Doç. Dr. Özcan KILIÇ, Doç. Dr. Murat AKAND,

Doç. Dr. Mehmet KAYNAR, Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan BATUR

Staj Amacı

Erişkin ve çocuk hasta grubunda karşılaşılan genitoüriner sistemi ilgilendiren cerrahi

hastalıkların etyopatogenez ve klinik bulgularını değerlendirme; birinci basamak

düzeyinde genitoüriner sistem hastalıklarına tanısını koyma, tedavi etme ve sevk etme

becerilerini kazandırmaktır.

Öğrenim Kazanımları

- Hasta ve yakınlarından ürolojik hastalıklara özgü detaylı özellikleri içerir şekilde, amaca

yönelik anamnez alır.

- Ürologenital sisteme yönelik detaylı ve amaca yönelik fizik muayene yapar.

- Ürogenital sistem semptamotolijisini hatırlar.

- Anamnez, fizik muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı oluşturur.

- Ön tanı desteklemek, ayırıcı tanı yapmak için temel tanısal testleri seçer ve sonuçlarını

yorumlar.

- Ürogenital siteme yönelik temel tıbbi girişimleri (Sonda takama, . …. vb) yapar.

- Erişkin ve çocuk yaş grubunun en sık karşılaşılan ürolojik hastalıklarının sıralar ve

bunların arasından ülkemiz şartlarında koruyucu hekimlik yönünden en önemli olanlarının

ayırt eder.

- Ürolojik acil hastalıklar ve ürolojik travmaların tanımlar ve birinci basamak düzeyinde

acil yaklaşımların nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.

- Ürolojik kanserleri sıralar ve bunların klinik bulgu ve tanı özelliklerini sayar.

- Özellikle bölgemizde görülen çocuk ve erişkin yaş grubunda görülen taş hastalıklarına

yaklaşımın tanımlar.

- Erişkin yaş grubunda yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan ve toplumda sık görülen prostat

büyümesi gibi hastalıkların ve bu hastalıklara yaklaşımın tanımlar.

- Üriner sistem enfeksiyonlarının ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavisi

yapılabilecek enfeksiyonlara yaklaşımın tanımlar.

- Çocuklarda görülen ürogenital sistemin konjenital anomalilerini tanır ve bu hastaları üst

basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirir.

- Erişkin cinsel sağlığı ve üreme sağlığı gibi konularda genel bilgi sahibi olur ve bu

konularda şikayeti olan kişilerin gerektiğinde daha üst merkezlere sevk edilebilmesini

öğrenir.

- Organ bağışı ve böbrek transplantasyonu hakkında halkı aydınlatabilecek düzeyde bilgi

sahibi olur.

- Birinci basamak hekimliğinde acil yaklaşım gerektiren durumlarda ilk müdahaleyi yapar

ve sonraki süreci planlar.

Öğretme Yöntemleri

1. Sunum

2. Öğretim üyesi ile hasta başı pratik eğitim ve vizit

3. Uzmanlık öğrencileri ile anamnez alma, dosya hazırlama, hasta ile iletişim

4. Poliklinikte hastaya yaklaşım, tanı ve tedavi sürecine aktif katılım

Staj İçeriği

Bu staj kapsamında genitoüriner sistemin problemlerinde anamnez alma, fizik muayene ve

muayenedeki özel testleri uygulama, teorik dersler, dosya hazırlama, hastabaşı eğitimi,

klinik toplantılar ve ameliyathanedeki pratik uygulamalar yer alır. Satjyerler üroloji

polikliniğinde ve servisindeki hastaları öğretim üyelerinin denetimi altında takip ederler.

Değerlendirme

Yöntemi

1. Hasta başı değerlendirilme

2. Yazılı sınav (ÇSS)

3. Yapılandırılmış Sözlü Sınav

Önerilen Kaynaklar

1. Temel Üroloji, 4. Baskı, 2011.

2. Smith’s General Urology, 18th edition, 2013.

Page 19: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ÜROLOJİ” DÖNEM V STAJ PROGRAMI

Teorik ders saati: 21

Pratik ders saati: 17

Serbest çalışma: 11

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08:30-09:20 Hasta Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

09:30-10:20 5.ÜRO001 5.ÜRO004 5.ÜRO007 5.ÜRO010 5.ÜRO013

10:30-11:20 5.ÜRO002 5.ÜRO005 5.ÜRO008 5.ÜRO011 5.ÜRO014

11:30-12:20 Öğretim Üyesi Viziti Öğretim Üyesi Viziti Öğretim Üyesi Viziti Öğretim Üyesi Viziti Öğretim Üyesi

Viziti

12.20-13.30 Öğle Arası

13:30-14:20 5.ÜRO003 5.ÜRO006 5.ÜRO009 5.ÜRO012 Seminer-Literatür

14:30-15:20 Öğretim Üyesi Viziti Serbest Çalışma Öğretim Üyesi Viziti Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15:30-16:20 Serbest Çalışma Hasta Değerlendirme

Viziti

Serbest Çalışma Hasta

Değerlendirme

Viziti

5.ÜRO001 Ürolojide Hasta Değerlendirme ve Tanı 1 Saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO002 Ürolojide Tanı Yöntemleri 1 Saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO003 İşeme Fizyolojisi 1 Saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO004 Üst Üriner Sistem Anomalileri 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO005 Alt Üriner Sistem Anomalileri 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO006 İnkantinans 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO007 Antenatal Hidronefroz ve Takibi 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO008 Üst Üriner Sistem Enfeksiyonları 1 Saat Murat AKAND

5.ÜRO009 Alt Üriner Sistem Enfeksiyonları 1 Saat Murat AKAND

5.ÜRO010 Prostat Kanseri 1 Saat Serdar GÖKTAŞ

5.ÜRO011 Mesane Tümörleri 1 Saat Serdar GÖKTAŞ

5.ÜRO012 Böbrek Tümörleri 1 Saat Serdar GÖKTAŞ

5.ÜRO013 Testis Tümörleri 1 Saat Serdar GÖKTAŞ

5.ÜRO014 BPH 1 Saat Ali Furkan BATUR

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08:30-09:20 Hasta Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

Sınav ( Teorik )

09:30-10:20 5.ÜRO015 5.ÜRO018 5.ÜRO021

10:30-11:20 5.ÜRO016 5.ÜRO019 Selbest Çalışma

11:30-12:20 Öğretim Üyesi Viziti Öğretim Üyesi Viziti Serbest Çalışma

12.20-13.30 Öğle Arası

13:30-14:20 5.ÜRO017 5.ÜRO020 Öğretim Üyesi Viziti Sınav

( Teorik – ÇSS )

14:30-15:20 Öğretim Üyesi Viziti Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15:30-16:20 Serbest Çalışma Hasta Değerlendirme

Viziti

Serbest Çalışma

5.ÜRO015 Üriner Sistem Taş Hastalığı 1 Saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO016 Erektil Disfonksiyon 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO017 İnfertilite 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO018 Ürolojik Aciller ve Travmalar 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO019 Skrotal Patalojiler 1 Saat Ali Furkan BATUR

5.ÜRO020 Obstrüktif Üropati 1 Saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO021 Vaka Tartışması ve Genel Değerlendirme 1 Saat Murat AKAND

Page 20: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.RHS

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Staj Yılı 5

Staj Süresi 13 gün

Staj Kredisi 4

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Özkan Güler

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Özkan Güler, Doç. Dr. Yavuz Selvi, Doç Dr Kürşat Altınbaş, Yrd Doç Dr

Memduha Aydın

Staj Amacı

Hasta-hekim ilişkisini, psikiyatrik görüşme ilkelerini ve ruhsal muayene bulgularını bilen,

ruhsal hastalıkları tanıyabilen, sık görülen bazı ruhsal hastalıkların tedavisini yürütebilen ve

gerektiğinde bir uzmana yönlendirebilen hekim yetiştirmektir.

Öğrenim Kazanımları

- Psikiyatrik görüşme ilkeleri ve ruhsal muayene bulgularını bilir.

- Psikiyatrik anamanez alır.

- Mental durum muayenesi yapar.

- Hasta, hasta yakını ve meslektaşları ile etkin şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir,

hasta yakınlarını bilgilendirme becerisi kazanır

- Uluslar arası tanı ölçütlerini kullanarak sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanısını ve

ayırıcı tanısını yapar

- Acil psikiyatrik durumlara uygun biçimde yaklaşır

- Sık görülen bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisini bilir

- Bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına sevk etme kriterlerini ve koşullarını bilir.

- Tanı ve tedavi işlemlerinin etik ve yasal yönlerini bilir.

- Sorumluluğunu aldığı hastayı sunar, ekip ile tartışır.

- Şizofreni ve diğer psikotik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar

- Cinsel işlev bozuklukları kavramını tanır, normal cinsel işlev ve hastalıkları açısından

bireyi bilgilendirir.

- Anksiyete bozuklarını tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Travma sonrası stres bozuklarını tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Obsesif, kompulsif bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Sosyal anksiyete bozuklukları ve fobik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Disosiyatif bozuklukları ve fobik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Demands ve deliryumu tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Somotoform bozukluklar ve tükenmişlik sendromunu tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Uyku bozukluklarını tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Psikiyatrik acilleri tanır, Türkiye’de en sık görülen psikiatrik acillere nasıl müdahale

edileceğini açıklar.

- Yeme bozukluklarını tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Kişilik bozukluklarını tanır.

- Psikiyatrik ilaçların etki mekanizmalarını, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklar.

Öğretme Yöntemleri

1. Sunumlar

2. Klinik ve polklinik- muayene etme ve sonuçları raporlama

3. Haftalık düzenli olgu toplantıları, genel vizitler (Salı-Perşembe)

4. Hasta dosyası ve geniş ruhsal gözlem hazırlama

Staj İçeriği

Bu staj kapsamında psikiyatrik görüşme ilkeleri, ruhsal muayene eğitimi ve uygulaması,

teorik dersler, geniş ruhsal gözlem hazırlama, vizitler, makale-seminer-geniş olgu

toplantıları yer alır. Stajerler servisteki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi

altında takip eder.

Değerlendirme

Yöntemi

1. Teorik Sınav ÇSS (%40)

2. Sözlü Sınav (%60) (Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav, hasta dosyası hazırlama,

servis çalışmalarının değerlendirilmesi)

Önerilen Kaynaklar

1. M.Orhan Öztürk, Aylin Uluşahin (Editörler) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 11. Baskı

(Cilt 1 ve Cilt 2) . Tuna Matbaacılık, Ankara, 2008

2. Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç (Editörler) . Psikiyatri Temel Kitabı (2. Baskı). HYB

Basım Yayın, Ankara, 2007.

Page 21: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu
Page 22: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

5.RHS003 5.RHS006 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

5.RHS009

11.00 - 11.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

5.RHS004 5.RHS007 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

5.RHS010

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.RHS001 5.RHS005 5.RHS007 5.RHS008 5.RHS011

14.30 - 15.15 5.RHS002 5.RHS005 5.RHS007 5.RHS008 5.RHS011

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma 5.RHS005 Serbest Çalışma 5.RHS008 Serbest Çalışma

5.RHS001 Psikiyatrik anamnez 1 saat K. ALTINBAŞ

5.RHS002 Psikiyatrik belirtiler ve muayene 1 saat K. ALTINBAŞ

5.RHS003 Anksiyete bozukluklarına giriş ve YaygınAnksiyete

Bozukluğu 1 saat

Ö. GÜLER

5.RHS004 Panik bozukluk 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS005 Şizofreni ve diğer Psikotik bozukluklar 3 saat M. AYDIN

5.RHS006 Antipsikotikler 1 saat M. AYDIN

5.RHS007 Alkol ve madde kullanım bozuklukları 3 saat Y. SELVİ

5.RHS008 Duygudurum bozuklukları 3 saat K. ALTINBAŞ

5.RHS009 Travma sonrası stres bozukluğu 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS010 OKB 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS011 Somatoform Bozukluklar ve Tükenmişlik Sendromu 2 saat M. AYDIN

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

5.RHS016 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

5.RHS019

11.00 - 11.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

5.RHS013 5.RHS016 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

5.RHS020

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.RHS012 5.RHS014 5.RHS017 5.RHS018 5.RHS021

14.30 - 15.15 5.RHS012 5.RHS015 5.RHS018 5.RHS022

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.RHS012 Farmakolojik Tedaviler Antidepresanlar 2 saat K. ALTINBAŞ

5.RHS013 Anksiyolitikler ve Duygudurum düzenleyiciler 1 saat K. ALTINBAŞ

5.RHS014 Cinsel İşlev Bozuklukları 1 saat M. AYDIN

5.RHS015 Yeme bozuklukları 1 saat M. AYDIN

5.RHS016 Deliryum, Demans ve Amnestik Sendrom 2 saat Y. SELVİ

5.RHS017 İlaç dışı tedaviler 1 saat M. AYDIN

5.RHS018 Psikiyatrik aciller 2 saat Y. SELVİ

5.RHS019 Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Fobik bozukluk 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS020 Dissosiyatif bozukluklar 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS021 Kişilik Bozuklukları 1 saat Ö. GÜLER

5.RHS022 Uyku bozuklukları 1 saat Y. SELVİ

Page 23: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

11. gün 12. gün 13. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Staj Sonu Sınav

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.00 - 11.50

Vizit-Vaka-

Klinik Görüşme

5.RHS025

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.RHS023 5.RHS026

14.30 - 15.15 5.RHS024 5.RHS027

15.30 - 16.15

5.RHS023 Çocuk ve ergenlerde Depresyon ve Anksiyete

Bozuklukları 1 saat S.TÜRKOĞLU

5.RHS024 Dışa Atım Bozuklukları ve Tik Bozuklukları 1 saat S.TÜRKOĞLU

5.RHS025 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Davranım bozuklukları

Karşı olma, karşı gelme bozukluğu 1 saat

S.TÜRKOĞLU

5.RHS026 Yaygın gelişimsel bozukluklar 1 saat S.TÜRKOĞLU

5.RHS027 Mentalretardasyon Öğrenme bozukluğu 1 saat S.TÜRKOĞLU

Teorik Saat: 37

Serbest Çalışma Saati: 6

Pratik Saat (vizit -vaka- klinik görüşme): 24

Page 24: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RADYOLOJİ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj (Ders)

Kodu Adı

5.RAD

Radyoloji

Ders Yılı(1-6) 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Kredisi 3

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa KOPLAY

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Yahya PAKSOY, Doç. Dr. Mustafa KOPLAY, Yrd. Doç. Dr.

Alaaddin NAYMAN, Yrd. Doç. Dr. Hakan CEBECİ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet

ÖZTÜRK

Staj Amacı

Radyoloji stajının sonunda, dönem V öğrencilerinin tanısal tıbbi

görüntülemede kullanılan modalitelerin özelliklerini, üstünlük ve

sınırlılıklarını bilerek hangi tetkiki nerede ve ne zaman istemeleri gerektiğini

öğrenmeleri, birinci basamak düzeyinde radyolojik acilleri tanıyabilmeleri,

ayırıcı tanı yapabilmeleri, tanısal ve girişimsel radyolojinin ne işler yaptığını

bilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları

- Radyolojik tetkiklerin hangi yöntemle yapıldığını ayırt edebilmek.

- Hastalıklara özel radyolojik modalite ve algoritmaları bilmek.

- Radyolojik modalitelerinden nerede, ne zaman ve hangi durumlarda

yararlanılması gerektiğini bilmek.

- Normal yapılar ile patolojik yapıların radyolojik görünümlerini birbirinden

ayırt edebilmek.

- Radyolojik tetkiklerle tüm sistemlerdeki acil ve temel hastalıkların tanısını

koyabilmek.

- Girişimsel radyolojide kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi

sahibi olmak.

- Radyolojide kullanılan cihazları, cihazların teknik özelliklerini, radyolojik

tetkiklerin avantaj, dezavantaj ve yan etkilerini sayabilmek.

Öğretme Yöntemleri

Teorik ve pratik dersler

Pratik uygulamalar

Staj İçeriği

Ağırlıklı olarak teorik dersler eşliğinde pratik uygulamalar

Tanısal radyolojik uygulamalarla birlikte girişimsel radyolojinin tanıtılması.

Teorik dersler görsel araçlar kullanılarak interaktif biçimde yapılır.

Değerlendirme Yöntemi

1-Yazılı teorik sınav (% 40)

2-Yazılı pratik sınav (% 60)

Önerilen Kaynaklar Klinik radyoloji- Ercan Tuncel

Pediyatrik radyoloji- Ercan tuncel

Diagnostic Imaging serisi

Page 25: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RADYOLOJİ” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.40 – 09.20 5.RAD.001 5.RAD.003 5.RAD.005 5.RAD.009 5.RAD.013

09.30- - 10.10 5.RAD.002 5.RAD.004 5.RAD.006 5.RAD.010 5.RAD.014

10.20 - 11.00 5.RAD.002 5.RAD.004 5.RAD.007 5.RAD.011 5.RAD.015

11.10 - 12.00 5.RAD.003 Pratik Ders 5.RAD.008 5.RAD.012 Pratik Ders

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.10 Pratik Ders Pratik Uygulama Pratik Ders Pratik Ders Pratik Ders

14.20 - 15.00 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

15.10 - 15.50 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

16.00-17.00 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

5.RAD001 Radyolojiye giriş 1 saat Yahya PAKSOY

5.RAD002 Nöroradyoloji 1 2 saat Yahya PAKSOY

5.RAD003 Nöroradyoloji 2 2 saat Abdülsamet BATUR

5.RAD004 Nöroradyoloji 3 2 saat Abdülsamet BATUR

5.RAD005 Solunum sistemi inceleme yöntemleri ve akciğer radyografilerinin

değerlendirilmesi 1 saat

Hakan CEBECİ

5.RAD006 Akciğerlerin elementer lezyonları 1 saat Hakan CEBECİ

5.RAD007 Akciğer enfeksiyonları, enfestasyonları ve tüberküloz 1 saat Hakan CEBECİ

5.RAD008 Çocuk AC grafisinin değerlendirilmesi 1 saat Mehmet ÖZTÜRK

5.RAD009 Akciğerlerin neoplazmları 1 saat Hakan CEBECİ

5.RAD010 Plevra, mediasten ve hava yolu hastalıkları. 1 saat Hakan CEBECİ

5.RAD011 Abdominal hastalıklarda radyolojik tanı yöntemleri ve düz karın

radyogramı 1 saat

Mustafa KOPLAY

5.RAD012 Karaciğer, safra yolları, pankreas görüntüleme yöntemleri ve

hastalıkları. 1 saat

Mustafa KOPLAY

5.RAD013 Akut Batın görüntüleme. 1 saat Mustafa KOPLAY

5.RAD014 Ürogenital sistem radyolojisi. 1 saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD015 Kardiyovasküler sistem radyolojisi 1 saat Mustafa KOPLAY

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08.40 – 09.20 5.RAD.016 5.RAD.019 5.RAD.020

SINAV

09.30- - 10.10 5.RAD.016 5.RAD.019 5.RAD.021

10.20 - 11.00 5.RAD.017 5.RAD.020 5.RAD.022

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.10 5.RAD.018 Pratik Ders Pratik Ders

14.20 - 15.00 Pratik Ders Pratik Ders Pratik Ders

15.10 - 15.50 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

16.00-17.00 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

5.RAD016 Nöroradyoloji 4 (Spine) 2 saat Mehmet ÖZTÜRK

5.RAD017 Meme radyolojisi 1 saat Hakan CEBECİ

5.RAD018 Kemikler ve eklemler: İnceleme yöntemleri ve hastalıkları 1saat Mehmet ÖZTÜRK

5.RAD019 Konjenital beyin malformasyonları 2 saat Mehmet ÖZTÜRK

5.RAD020 Nöroradyoloji 5 (Baş Boyun) 2 saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD021 Nonvasküler girişimsel radyoloji 1saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD022 Vasküler girişimsel radyoloji 1saat Alaaddin NAYMAN

Teorik Ders Saati: 28

Pratik Ders Saat : 9

Serbest Çalışma: 21

Page 26: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“NÖROLOJİ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.NÖR

Nöroloji Staj Yılı 5 Staj Süresi 13 gün Staj Kredisi 5 Staj Türü Zorunlu Staj Sorumlusu Prof. Dr. Şerefnur Öztürk Ders Veren Öğretim

Elemanları Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Recep Aygül, Dr.Öğr.Üyesi Hakan

Ekmekci - Doç. Dr. Haluk GÜMÜŞ, Dr.Öğr.Üyesi Gökhan ÖZDEMİR

Staj Amacı

Sık görülen nörolojik hastalıklara birinci basamak düzeyinde tanı koymak

ve tedavi etmek; acil nörolojik durumları tanımak ve ilk müdahaleyi

yapmak; uygun koşullarda sevk etmek için gerekli bilgi, beceri ve

tutumları kazandırmaktır. Öğrenim Kazanımları

- Nörolojik hastalardan anamnez alır.

- Hasta ve hasta yakınları ile etkin iletişim kurar.

- Anamnez bulguları ile ön tanı oluşturur.

- Nörolojik muayeneyi yapar.

- Anamnez, fizik muayene ve nörolojik muayene bulgularını ilişkilendirir ve ön

tanı koyar.

- Ön tanıyı desteklemek ve ayırıcı tanı yapabilmek için hangi laboratuar

tetkikleri isteyeceğini bilir.

- Nörolojik hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan temel ölçekleri bilir,

uygular ve yorumlar.

- Nörolojik hastalıkların nedenlerini (vasküler, travmatik, metabolik, genetik,

toksik, enfeksiyöz, otoimmün,inflamatuvar, dejeneratif) açıklar.

- Nörolojik hastalıklarda vücudun ve organ sistemlerinin yapı ve işlev

değişikliklerini (patoloji ve patofizyoloji) açıklar.

- Nörolojik hastalıklardan korunma yollarını (vasküler, travmatik, metabolik,

genetik, toksik, enfeksiyöz, otoimmün,inflamatuvar, dejeneratif) açıklar.

-Nörolojik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemini ve korunma yollarını

bilir, birey ve toplumla paylaşır.

-Nörolojik hastalıkların multidisipliner yönetimini bilir ve ekip çalışması yapar.

- Nörolojik hastalıkların tedavi yaklaşımlarını (acil temel yaklaşımları bilir,

primer koruma, ve idame tedavi iyaklaşımı yönetir; sevk vb).

- Nörolojik hastalıkların tanı ve izleminde kullanılan temel laboratuar testlerin

(EEG, EMG, UP) endikasyon alanlarını bilir.

Öğretme Yöntemleri Sunum, yapılandırılmış hasta başı eğitim, gözlem, refleksiyon/geribildirim

oturumları, klinik beceri ve laboratuvar uygulamaları, role-play ve simulasyon

Staj İçeriği

Nörolojik hastalıkların sıklığı, mekanizmalarının tartışılması, etkin

anamnez alabilme, iletişim beceriler geliştirme, nörolojik sistemlerin

muayenesi, hasta başı tartışmalar, olgu sunumları, vizitler, hasta raporu

hazırlanması, makale saati ve seminer-sunum hazırlama bulunmaktadır.

Page 27: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Değerlendirme Yöntemi

- Yazılı Sınav (ÇSS)

- Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav

- Klinik Beceri Sınavı (Mini-CEX)

- Süreç içinde performans değerlendirme (Kontrol listesi)

-Mini Assay (deneme) hazırlama Önerilen Kaynaklar

Nöroloji e ders kitabı (eds: Prof. Dr. A. Emre Öge, Betül Baykan)

Erişim:

http://www.itfnoroloji.org/ekitap.htm

Adams & Victor's Principles of Neurology

Bradley, Neurology in clinical practice

Page 28: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“NÖROLOJİ” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 -

08.50

Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti

09.00 –

09.50

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik

beceri

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

10.00 -

10.50

5 ANT001 5.NÖR502 5.NÖR503 5.NÖR504 5.NÖR505

11.00 -

11.50

5 ANT001

Seminer

Sınıf dersi/sunum

Pratik (Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Gözlem Klinik

beceri ve

laboratuvar

uygulamaları

Seminer

Sınıf dersi/sunum

Pratik

(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları 12.00-

13.00 Öğle Arası

13.10 -

14.00

5.NÖR001 5.NÖR003 5.NÖR005 Serbest çalışma 5.NÖR008

14.10 -

15.00

5.NÖR002 5.NÖR004 5.NÖR006 5.NÖR007 5.NÖR009

15.10 -

16.00

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim

Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

5.NÖR501

5.ENF001

Serbest saat

Bağımsız öğrenme

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

16.10 -

17.00

Pratik

(Nörolojik

Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Pratik

(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

5.ENF001

Seminer

Sunum/sınıf dersi

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

5 ANT001 Klinik Nöroanatomi (Anatomi- Nöroloji Entegrasyon

dersi)

2 saat Nadire Ünver Doğan

5.NÖR501 Baş Ağrıları 1 saat Recep AYGÜL

Page 29: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

5.NÖR001 Beynin anatomik ve fonksiyonel

bölümlenmesi- serebral loblar

1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR002 Kranial Sinirler

(Fasial paralizi

1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR502 Kraniyal sinirler muayenesi 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR003 Duyu semiyolojisi 1 saat Recep AYGÜL

5.NÖR004 Refleksler ve tonus 1 saat Gökhan ÖZDEMİR

5.NÖR503 Duyu muayenesi 1 saat Recep AYGÜL

5.NÖR005 Medulla spinalis semiyolojisi ve hastalıkları (Spinal

kord bası sendromu, motor nöron hastalıkları)

1 saat

A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR006 Piramidal sistem 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR504 Refleksler ve tonus 1 saat Gökhan ÖZDEMİR

5.NÖR007 Ekstrapiramidal sistem semiyolojiisi ve

Hastalıkları

1 saat A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR505 Piramidal sistem muayenesi 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR008 Hasta başı etiyoloji ve tedavi

değerlendirme ve anamnez

1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR009 Başağrıları

(Gerilim tipi başağrısı, Migren)

1 saat Recep AYGÜL

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.00 - 08.50 Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti Asistan Viziti

09.00 – 09.50

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Gözlem

Klinik beceri

ve

laboratuvar

uygulamaları

Öğretim Üyesi Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Gözlem

Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamaları

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Gözlem Klinik

beceri ve

laboratuvar

uygulamaları

Öğretim Üyesi

Viziti

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

10.00 - 10.50 5.NÖR506 5.NÖR507 5.NÖR508 5.NÖR509 5.NÖR510

11.00 - 11.50

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Seminer

Sınıf dersi/sunum

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Gözlem

Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamaları

Seminer

Sınıf dersi/sunum

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

12.00-13.00 Öğle Arası

13.10 - 14.00 5.NÖR010 5.NÖR012 5.NÖR014 5.NÖR016 5.NÖR018

14.10 - 15.00 5.NÖR011 5.NÖR013 5.NÖR015 5.NÖR017 5.NÖR019

15.10 - 16.00

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Multıdısıplıner

Vaka

Toplantısı

Gözlem

Serbest Saat

Bağımsız Öğrenme

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

16.10 - 17.00

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

hasta başı eğitim

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış hasta

başı eğitim Gözlem

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

Pratik(Nöroloji

k Muayene

Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış

Page 30: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

Gözlem

Klinik beceri

ve

laboratuvar

uygulamaları

Klinik beceri ve

laboratuvar

uygulamaları

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

hasta başı

eğitim Gözlem

Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

5.NÖR506 Ekstrapiramidal sistem muayenesi 1 saat A. Hakan EKMEKÇİ 5.NÖR010

Periferik sinir sistemi ve hastalıkları

(Guillain‐Barré sendromu, Poliomyelit)

1 saat A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR011 Serebellar Sistem Semiyolojisi 1 saat Recep AYGÜL 5.NÖR507 Serebellar sistem muayenesi 1 saat Recep AYGÜL 5.NÖR012 Vertigo (Benign paroksismal vertigo) 1 saat Gökhan ÖZDEMİR 5.NÖR013 Bilinç ve koma 1 saat Gökhan ÖZDEMİR 5.NÖR508 Beyin ölümü 1 saat Gökhan ÖZDEMİR 5.NÖR014 Nörolojik acil durumlar 1 saat Gökhan ÖZDEMİR 5.NÖR015 Serebrovasküler hastalıklar

(inme, Subaraknoid kanama ) 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

5.NÖR509 Afazi muayenesi 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR016 Konuşma bozuklukları 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR017 Santral sinir sistemi

enfeksiyonları (İntrakraniyal

enfeksiyonlar)

1 saat Gökhan ÖZDEMİR

5.NÖR510 Lomber ponksiyon 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR018 Demiyelinizan hastalıklar 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR019 Kognitif bozukluklar (Demans, deliryum) 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

11. gün 12. gün 13. gün

08.00 - 08.50 Asistan Viziti Asistan Viziti

Klinik ÇSS- olguya

dayalı

Yapılandırılmış

sözlü sınav

Beceri Sınavı

(Klinik akıl

yürütme,

Mini- CEX)

Süreç içinde performans

değerlendirme

Mini Assay (deneme)

değerlendirme

(Etik, toplum sağlığı, sağlık

politikaları ve

profesyonelizm)

09.00 – 09.50

Öğretim Üyesi Viziti

Yapılandırılmış hasta

başı eğitim Gözlem

Klinik beceri

Öğretim Üyesi Viziti

Yapılandırılmış hasta başı

eğitim Gözlem Klinik beceri

10.00 - 10.50 5.NÖR511 5.NÖR512

11.00 - 11.50

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış hasta

başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar

uygulamaları

Seminer

Sınıf dersi/sunum

12.00-13.00 Öğle Arası

13.10 - 14.00 5.NÖR020 Pratik

14.10 - 15.00 5.NÖR021 5.NÖR022

15.10 - 16.00

Pratik(Nörolojik

Muayene Genel

Yaklaşım

Yapılandırılmış hasta

başı eğitim Gözlem

Klinik beceri ve laboratuvar

uygulamaları

5.NÖR023

16.10 - 17.00

SEMİNER

Pratik(Nörolojik Muayene

Genel Yaklaşım

Yapılandırılmış hasta başı

Page 31: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Bağımsız

öğrenme

Sunum/sınıf dersi

eğitim

Gözlem Klinik beceri

ve laboratuvar

uygulamaları

5.NÖR511 Periferik sinir sistemi ve hastalıkları (Guillain‐Barré sendromu, Poliomyelit) 1 saat A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR020 Epilepsi (Febril konvülsiyon, Status epileptikus) 1 saat A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR021 Kas hastalıkları (miyopatiler, Polimiyozit ve dermatomiyozit) 1 saat A. Hakan EKMEKÇİ

5.NÖR512 BOS dolaşım hastalıkları ve LP (Hidrosefali) 1 saat Haluk GÜMÜŞ

5.NÖR022 Nöromuskuler kavşak hastalıkları (Myastenia gravis ve kolinerjik kriz) 1 saat Recep AYGÜL 5.NÖR023 Nöro-oftalmoloji (Görme azlığı, diplopi, anizokori ve

nistagmus) 1 saat

Haluk GÜMÜŞ

5.ENF001 Santral sinir sistemi enfeksiyonlarına enfeksiyon hastalıkları

perspektifinden yaklaşım (Enfeksiyon hastalıkları- Nöroloji

Entegrasyon dersi)

2 saat Nazlım Demir

Teorik Ders Saati: 27

Pratik Ders Saati: 18

Serbest Çalışma: 3

Page 32: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“BEYİN VE SİNİR CERRAHİ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI”

Staj Kodu

Adı

5.BSC

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Staj Yılı 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Kredisi 3

Eğitim Dili Türkçe

Staj Türü Zorunlu

Staj Ön Koşulları Yok

Staj Sorumlusu Prof.Dr.;Hakan KARABAĞLI

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof.Dr. Hakan Karabağlı, Doç.Dr. Ender Köktekir.Yrd.Doç.Dr.Mert

ŞAHİNOĞLU

Staj Amacı

Nörolojinin cerrahi yada cerrahi olmayan hastalıklarına temel yaklaşım ve

değerlendirme, hastalıkların başlama şekilleri, hastalıklara nörolojik muayene ile tanı

koyma, nöroradyolojik tetkiklerin doğru kullanılması ve doğru yorumlanması, cerrahi

endikasyonların ve yöntemlerin öğretilmesi, temel nöroanatomik yapıların öğretilmesi,

serebralresüsitasyon ve acil nörolojik hastalara yaklaşım konularında bilgi, beceri ve

yetkinlik kazanılmasıdır.

Öğrenim

Kazanımları

- Nörolojik hastalıklarda detaylı öykü alır.

- Nörolojik muayene yapar. Santral ve periferik sinir sisteminin belirti ve bulgularını

nöroanatomik yapılarla ilişkilendirir.

- Muayenede kullanılan araçları tanır.

- Santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarında kullanılan tanı yöntemlerini açıklar.

(LP, BT, MRG)

- Hasta başında, hastaya yaklaşım, hastanın yakınımlarını dinleme, belirti ve bulgularını

anlama, vital bulgularını ölçme, günlük nörolojik muayenesini yapma, kliniğindeki

gelişimleri öğrenme, laboratuar sonuçlarını öğrenme, tanıda kullanılan yöntemlerin

sonuçlarını yorumlama, tedavisinde kullanılan ilaçların etki işlergelerini, yan etkilerini,

ilaç etkileşimlerini bilme, pansuman tekniklerini öğrenir.

- Yoğun bakımda yatan hastanın Glasgow Koma Skorunu, kliniğini, hastanın yatış

pozisyonu, aspirasyon tekniklerini, kateterlerin takılması (NG, idrar sondası, drenler)

bakımı, Ventilasyon, kan kazını değerlendirmeyi, entübasyon-

ekstübasyonendikasyonlarını öğrenir.

- Kafa içi ögelerinin önemini anlar, basınç artışı işlergelerini açıklar. Belirti ve

bulguların oluş işlergelerini bunlarla ilişkilendirir.

- Kafa travmalarının tanımı etyolojisi, insidansı, oluş işlergeleri, sınıflaması ( EDH,

SDH, kafatası kırıkları), tanıda kullanılan yöntemler ve tedavisini öğrenir.

- Kafa travmalarının oluş yerinden itibaren hastaneye geliş aşamalarındaki sorunlarla

baş etmeyi, komplikasyonlardan korunmayı, tetkik istemeyi, yatış ve gözlem

endikasyonlarını öğrenir.

- Omurga yaralanmalarının tanımı etyolojisi, insidansı, oluş işlergeleri, sınıflaması,

tanıda kullanılan yöntemler ve tedavisi öğrenir. Omurga yaralanmalarının oluş yerinden

itibaren hastaneye geliş aşamalarındaki sorunlarla baş etmeyi, komplikasyonlardan

korunmayı, tetkik istemeyi, yatış ve gözlem endikasyonlarını öğrenir.

- Servikal, torakal, lomber bölgenin disk hernileri, dar kanalları, kaymalarının tanım,

etyoloji, insidans, belirti ve bulgularını açıklar.

- Disk hernileri, dar kanal ve listezislerin tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri

öğrenir.

- Hidrosefalinin erişkin ve çocuklardaki tanım, etyoloji, insidans belirti ve bulgularını,

tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri öğrenir.

- Kraniosinostozisin tanım, tiplerini, etyolojisini, insidansını, belirti ve bulgularını, tanı

ve tedavide kullanılan araçları, yöntemlerini kavrar.

- Omurganın doğumsal hastalılarını tanım etyoloji, sıklığını, önleme yollarını, doğum

sonrası tanı ve tedavisini öğrenir.

- SSS de görülen enfeksiyonlarının (menenjit ve abseler) tanımı, sınıflaması, etyolojisi,

belirti ve bulguları, tan ve tedavisini açıklar, kan beyin bariyerini geçen ilaçları öğrenir.

- İnmeye neden olan tıkayıcı karotid arter hastalıklarının tanım, etyoloji, sıklık belirti,

bulgularını tanı ve tedavisinde kulanılan araç ve yöntemleri öğrenir.

- Kafa içinde spontan kanamaların tanım, etyoloji, sıklık belirti ve bulgularını öğrenir,

tanı ve tedavi araçlarını kavrar. Acil cerrahi endikasyonları konusunda bilgilenir.

Page 33: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

- Ameliyathaneye giriş, sepsi, antisepsiyi öğrenir.

- Hastaların ameliyat pozisyonlarını ve komplikasyonlarından korunmayı, çivili başlık

uygulamasını, mikroskop, skopi ve cerrahi aletleri öğrenir. Ameliyata katılır ve

asistasyonu öğrenir.

- Acil polikliğine başvuran hastayı acilde görerek, hastaya yaklaşım, acildeki hastanın

değrelendirilmesi, itenilecek tetkikler ve gözleme veya hastaneye yatış endikasyonlarını

öğrenir.

- Spontansubraknoid kanamaların tanımı, etyoljisi, sıklığı, belirti ve bulgularını öğrenir.

- Kanamanın komplikasyonlarından korunmayı, tanı ve tedavisindeki yöntemleri

öğrenir.

- Vazospazmdan korunmayı kavrar.

- Anevrizmaların ve AVM’lerin oluş şekillerini sıklığını, etyolojisini, sınıflamasını,

tanılarını ve tedavi yöntemlerini öğrenir. Anjiografiokuımayı öğrenir.

- Glialtümörlerin tanım, sınıflama, etyoloji, sıklık, belirti ve bulgularını öğrenir. Tanı

ve tedavisinde kullanılan yöntemleri öğrenir. Cerrahi, medikal ve radyoterapi tedavisi

hakkında bilgi sahibi olur.

- Menenjiom ve schwannomaların, tanım, sınıflama, etyoloji, sıklık, belirti ve

bulgularını öğrenir. Tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri öğrenir. Cerrahi, medikal

ve radyoterapi tedavisi hakkında bilgi sahibi olur.

- Çocukluk çağında görülen intrakranial tümörlerin tanım, etyoloji, sıklık tanı ve

tedavisini öğrenir.

- Hipofiz tümörlerinin tanım, sınıflama, etyoloji, sıklık, belirti ve bulgularını öğrenir.

Prolaktinoma, Cushing ve Akromegali hastasının klinik özelliklerini öğrenir. Tanı ve

tedavisinde kullanılan yöntemleri laboratuar kriterlerini öğrenir. Cerrahi, medikal ve

radyoterapi tedavisini kavrar.

- Spinal kolon buyunca görülen tümörlerin tanım, sıklık, etyoloji ve belirti bulgularını

yerleştiği yere göre ayırımını yapar. Tanı ve tedavisini öğrenir.

- Periferik sinir de görülen tuzak nöropatilerini, kesilerini tanım ve etyoloji ve sıklığı,

sınıflamasını öğrenir. EMG hakkında bilgi sahibi olur. Medikal ve cerrahi tedavilerini

öğrenir.

- Sıklıkla görülen trigeminal nevralji, glossofaringealnevarljinin tanım, etyoloji, sıklık,

tanı ve tedavisini öğrenir.

- Epilepsi, hareket hastalıkları (Parkinson vb) ve ağrının cerrahisi tedavisi,

endikasyonları ve tedavi yöntemlerini öğrenir.

Öğretme Yöntemleri Sunum, Olguya dayalı öğrenme, Yapılandırılmış hasta başı eğitim, Maketle öğrenme

, Gözlem, Refleksiyon/geribildirim oturumları, Multidisipliner öğrenme

etkinlikleri, Klinik ve laboratuvar uygulamaları, Bağımsız öğrenme, Videogösterimi ve

tartışma, Role-play ve simulasyon

Staj İçeriği

Staj kapsamındaki öğrenciler, öğretim üyeleri eşliğinde Nörolojik bozukluk bulguları

olan hastalara temel yaklaşım, teorik dersler, hasta başı teorik ve pratik eğitim, yoğun

bakımda ve klinikte hasta takibi, ameliyathane uygulamaları, sterilizasyon koşulları,

ayrıntılı nörolojik muayene, nörolojik açıdan öykü alma yöntemleri hakkında bilgi,

beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

Değerlendirme

Yöntemi

- Yazılı Sınav (Çoktan seçmeli)

- Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav

(Yazılı sınavın %40’ı, pratik sınavın %60’ı değerlendiriliyor)

Önerilen Kaynaklar 1. Temel Nöroşirürji. Hacettepe Tıp Fakültesi Yayınları. Benli K, Özgen T

2. Temel Nöroşirürji Cilt1 ve 2. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2007

3. Handbook of Neurosurgery. Greenberg M

4. YoumanNeurologicalSurgery. Wins R, 2011

Page 34: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Vi

zitsırasında)

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Vi

zitsırasında)

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Vizitsıra

sında)

Olgubazlıteorikvep

ratikeğitim(Vizitsı

rasında)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Vizi

tsırasında)

09.00 – 09.50

Pratikuygulama:

Grup1:Ameliyat

hane,Grup2:Klini

k,Grup3:Poliklini

k

Pratikuygulama:

Grup1:Klinik,

Grup

2:Poliklinik,Gru

p3:Ameliyathane

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2

:Ameliyathane,

Grup3:Klinik

Pratikuygulama:Gr

up1:Ameliyathane,

Grup2:Klinik,Grup

3:Poliklinik

Pratikuygulama:Gru

p1:Klinik,Grup2:

Poliklinik,Grup3

:Ameliyathane

10.00 - 10.50

Pratikuygulama:

Grup1:Ameliyat

hane,Grup2:Klini

k,Grup3:Poliklini

k

Pratikuygulama:

Grup1:Klinik,

Grup

2:Poliklinik,Gru

p3:Ameliyathane

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2

:Ameliyathane,

Grup3:Klinik

Pratikuygulama:Gr

up1:Ameliyathane,

Grup2:Klinik,Grup

3:Poliklinik

Pratikuygulama:Gru

p1:Klinik,Grup2:

Poliklinik,Grup3

:Ameliyathane

11.00 - 11.50 5.BSC.004 5.BSC.013 5.BSC.005 5.BSC.015 5.BSC.011

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 5.BSC.004 5.BSC.010 5.BSC.006 5.BSC.015 5.BSC.019

14.30 - 15.20 5.BSC.004 5.BSC.014 5.BSC.006 5.BSC.010 5.BSC.021

15.30 - 16.20 5.BSC.016 5.BSC.015 5.BSC.018 5.BSC.013

16.30 - 17.00

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Öğ

rencihastasunum

uvevizit)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Öğre

ncihastasunumuve

vizit)

Olgubazlıteorikvep

ratikeğitim(Öğrenc

ihastasunumuveviz

it)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Öğre

ncihastasunumuve

vizit)

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Öğrenci

hastasunumuvevizit

)

5.BSC.004 KafaTravması 3 saat

EnderKÖKTEKİR

5.BSC.005 Kafaiçibasınçartışısendromu 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.006 KonjenitalPediatrikKraniyumAnomalile

ri 2 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.010 Serebral Enfeksiyonlar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.011 SpinalDisrafizm 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.013 SpontanİntraserebralHematomlar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.014 Spinal Travmalar 1 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.015 SpinalDejeneratif Hastalıklar 3 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.018 Hareket Bozuklukları 1 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.019 Anevrizma ve AVMler 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.021 Subarak Kanamalar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

Page 35: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Teorik Ders Saati:41

Pratik Ders Saati:35

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08.00 - 08.50

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Vizitsıras

ında)

Olgubazlıteorikveprati

keğitim(Vizitsırasında)

Olgubazlıteorikvepratik

eğitim(Vizitsırasında)

Sözlü ve Yazılı

Sınav

StajSonuDeğerlendir

me

(Kliniközbildirim)

09.00 – 09.50

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2:

Ameliyathane,Grup3

:Klinik

Pratikuygulama:Grup1:

Ameliyathane,Grup2:Kl

inik,Grup3:Poliklinik

Pratikuygulama:Grup

1:Klinik,Grup2:Polik

linik,Grup3:Ameliyat

hane

10.00 - 10.50

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2:

Ameliyathane,Grup3

:Klinik

Pratikuygulama:Grup1:

Ameliyathane,Grup2:Kl

inik,Grup3:Poliklinik

Pratikuygulama:Grup

1:Klinik,Grup2:Polik

linik,Gr+up3:Ameliy

athane

11.00 - 11.50

5.BSC.024 Pratikuygulama:Grup

1:Klinik,Grup2:Polik

linik,Grup3:Ameliyat

hane

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 5.BSC.012 5.BSC.021 5.BSC.016

14.30 - 15.20

5.BSC.012 5.BSC.022 PratikUygulama:Nöror

adyolojikincelemeler(

Ekranbaşındaeğitim)

15.30 - 16.20

5.BSC.009 5.BSC.023 GenelDeğerlendirme(Hasta

dosyalarınınkontrolü)

16.30 - 17.00

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Öğrencih

astasunumuvevizit)

Olgubazlıteorikveprati

keğitim(Öğrencihastas

unumuvevizit)

Olgubazlıteorikvepratike

ğitim(Öğrencihastasunu

muvevizit)

5.BSC.009 Periferik Sinir Sistemi ve Hastalıkları 1saat Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.012 Beyin Omurilik Sıvısı Dinamiği ve Hidrosefali 2 saat Hakan KARABAĞLI

5.BSC.016 SpinalTümörler 2 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.021 SpontanSubaraknoidKanamalar 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.022 İntraaksiyelBeyinTümörleri 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.023 PediyatrikBeyinTümörleri 1 saat Hakan KARABAĞLI

5.BSC.024 EkstraaksiyelBeyinTümörleri 1 saat Hakan KARABAĞLI

Page 36: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

09.00 – 09.50 5.ORT001 5.ORT002 5.ORT005 5.ORT.07 5.ORT009

10.00 - 10.50 5.ORT001 5.ORT003 5.ORT006 5.ORT.08 5.ORT010

11.00 - 11.50 Pratik 5.ORT004 Pratik Pratik Pratik

12.00-13.30 ÖğleArası

13.30 - 14.15 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik

14.30 - 15.15 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik

15.30 - 16.15 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik

5.ORT001 Üst Extremite Anatomisi 2saat Zeliha FAZLIOĞULLARI

5.ORT002 Alt Extremite Anatomisi 2 saat Zeliha FAZLIOĞULLARI

5.ORT003 OrtopedikTerminoloji 1saat Ahmet YILDIRIM

5.ORT004 OrtopedikHikayealma 1 saat B.Kerem AYDIN

5.ORT005 Travmalıhastayayaklaşım 1saat M.Ali ACAR

5.ORT006 Kırıkiyileşmesivekomplikasyonlarıgenelte

daviprensipleri(açıkkırıklar,kompartmanse

ndromu)

1saat

B.KeremAYDIN

5.ORT007 Altekstremite-pelviskırıkları 1saat ÖmerFarukERKOÇAK

5.ORT008 Üstekstremitetravmatolojisi 1saat M.Ali ACAR

5.ORT009 Gelişimselkalçadisplazisi(GKD) 1saat HakanŞENARAN

5.ORT010 Nöromuskülerhasalıklarınortopedik

değerlendirilmesi 1saat

HakanŞENARAN

5.ORT011 Pesekinovarus–

Pesplanusveayakdeformiteleri 2saat

HakanŞENARAN

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.00 - 08.50 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

09.00 – 09.50 5.ORT011 5.ORT012 5.ORT014 5.ORT016 5.ORT019

10.00 - 10.50 5.ORT011 5.ORT012 5.ORT014 5.ORT017 5.ORT020

11.00 - 11.50 Pratik Pratik 5.ORT015 Pratik 5.ORT021

12.00-13.30 ÖğleArası

13.30 - 14.15 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik

14.30 - 15.15 Pratik 5.ORT.013 Pratik 5.ORT.018 5.ORT022

15.30 - 16.15 Pratik Pratik Pratik Pratik 5.ORT023

5.ORT012 OsteokondrozlarvekalçaAVN 1saat HakanŞENARAN

5.ORT013 El Muayenesi ve Akutelyaralanmaları 1saat M.Ali ACAR

5.ORT014 Pediatriktravmaveçocukkırıkları 2saat Ahmet YILDIRIM

5.ORT015 Üstekstremiteortopedikproblemler 1saat M.Ali ACAR

5.ORT016 Osteoartrit 1saat ÖmerFarukERKOÇAK

5.ORT017 Fonksiyoneldeformite 1saat HakanŞENARAN

5.ORT018 BelAğrısınaYaklaşım 1saat HakanŞENARAN

5.ORT019 Sporyaralanmaları,çıkıklar 1saat Ömer Faruk ERKOÇAK

5.ORT020 Kemikveyumuşakdokutümörleri 1saat B.KeremAYDIN

5.ORT021 Osteomiyelit–septikartrit 1saat BahattinKeremAYDIN

5.ORT022 Omurga deformiteleri 1 saat Ali GÜLEÇ

5.ORT023 Vertebra kırıkları 1 saat Ali GÜLEÇ

5.ORT024 Omurga Anatomisi 1 saat Ali GÜLEÇ

5.ORT025 Ortopedide radyolojik değerlendirme 1 saat Ali GÜLEÇ

Page 37: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

5.ORT026 Ayak – Ayak Bileği Anatomisi 1 saat Ahmet YILDIRIM

5.ORT027 Ayak Bileği Hastalıkları 1 saat Ahmet YILDIRIM

5.ORT028 Ayak Deformiteleri ve Ayak – Ayak Bileği

Hastalıkları 1 saat Ahmet YILDIRIM

Page 38: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Teorik Ders Saati: 28

Pratik Ders Saati : 20

11. gün 12. gün 13. gün

08.00 - 08.50 Vizit Vizit

09.00 – 09.50

5.ORT024 GenelOrtopedik

Değerlendirme

10.00 - 10.50

5.ORT025 GenelOrtopedik

Değerlendirme

11.00 - 11.50 Pratik 5.ORT027

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ORT026 5.ORT028

SINAV 14.30 - 15.15 Pratik Pratik

15.30 - 16.15 Pratik Pratik

Page 39: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.FTR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Staj Yılı 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Kredisi 3

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Funda LEVENDOĞLU

Ders Veren

Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Funda LEVENDOĞLU, Prof. Dr. Önder Murat ÖZERBİL, Yrd. Doç. Dr.

İlknur ALBAYRAK GEZER

Staj Amacı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon stajı sonunda stajerler yaşam kalitesi ve temel

rehabilitasyon prensiplerini tanımlayabilmeli, tedavi edici egzersizleri ve prensiplerini

açıklayabilmeli, toplumda sık görülen ve engelliliğe neden olan romatizmal, ortopedik ve

nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde rehabilitatif yaklaşımın özelliklerini

sıralayabilmeli ve iyi düzeyde kas iskelet sistemi muayenesi yapabilmelidir.

Öğrenim

Kazanımları

- Sinir-Kas-İskelet sistemine yönelik olarak ayrıntılı ve güvenilir anamnez alır.

- Sinir-Kas-İskelet sisteminin tam ve ayrıntılı fizik muayenesini yapar.

- Sinir-Kas-İskelet sistemine özgü yakınmaları olan hastanın anamnez ve muayene

bulgularını değerlendirerek ön tanı koyar.

- Ayırıcı tanı yapmak ve tanıyı kesinleştirmek için öncelikli tanısal incelemeleri belirler.

- Sinir-Kas-İskelet sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan temel tanısal test (birinci

basamak düzeyinde) sonuçlarını yorumlar

- Birinci basamak düzeyinde Sinir-Kas-İskelet sistemi hastalıklarının tedavisini planlar

ve akılcı ilaç kullanım ilkelerine göre reçete düzenler.

- Özürlü/engelli kavramlarını ve rehabilitasyon yaklaşımlarını açıklar.

- Sağlık hizmet sunumunda özürlü/engelli bireylere karşı duyarlılık kazanır ve sağlık

hizmetlerinden eşit yararlanma hakkını gözetir.

- Ağrılı, kronik ve yaşlı hasta ile etkili iletişim kurar.

- Sinir-Kas-İskelet sistemi hastalıklarının tanı, tedavi, rehabilitasyonu ve önlenmesinde

multidisipliner ve interdisipliner çalışmanın gereğini ve önemini açıklar.

Öğretme

Yöntemleri

1. Sunum

2. Sorumlu öğretim üyesiyle 8 iş günü (9.gün sınav) günde 1 saat pratik ve hasta başı

interaktif tartışma (vizitlerde öykü alma, dosya hazırlama, sunma, tartışma, izleme)

3. Ödev: 2 servis hastası dosyasının hazırlanması

4. Her gün teorik ve interaktif dersler dışında kalan zamanlarda öğretim üye ve

yardımcıları ile birlikte poliklinik ve servis hastalarının değerlendirilmesi ve öğrencinin

kendi kendine öğrenme ve tekrar etmesi

Staj toplam 12 saat pratik ders olarak kas-iskelet sistem muayenesi, toplam 13 saat teorik

ders ve toplam 5 saat serbest çalışma olmak üzere düzenlenmiştir.

Staj İçeriği

Kas-iskelet sistemi problemlerinde anamnez alma, kas-iskelet sistemi muayenesi ve

muayenedeki özel testleri uygulama, teorik dersler, dosya hazırlama ve hasta başı eğitimi

yer alır. Stajerler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğindeki ve servisindeki

hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında takip ederler.

Değerlendirme

Yöntemi

- Yazılı Sınav (ÇSS) (% 40)

- Sözlü sınav (OYKS) (% 60)

Önerilen

Kaynaklar

1. Braddom RL. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (çeviri). Ankara, Güneş Tıp

Kitabevleri, 2010.

2. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara, Güneş

Kitabevi, 2011.

3. Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH. Rheumatology.

Spain, Mosby, 2008.

4. Harrison’s Principles of Internal Medicine. Mc Graw Hill. 17th Edition 2008.

Page 40: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 5.FTR501 5.FTR502 5.FTR503 5.FTR504 5.FTR505

09.00 – 09.50 5.FTR501 5.FTR502 5.FTR503 5.FTR504 5.FTR505

10.00 - 10.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

11.00 - 11.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.FTR001 5.FTR002 5.FTR003 5.FTR004 5.FTR006

14.30 - 15.15 5.FTR001 5.FTR002 5.FTR003 5.FTR005 5.FTR006

15.30 - 16.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

5.FTR501 Pratik Boyun Muayenesi 2 saat Önder M. ÖZERBİL

5.FTR001 Boyun Ağrıları 2 saat Önder M. ÖZERBİL

5.FTR502 Pratik Kalça Muayenesi 2 saat Funda LEVENDOĞLU

5.FTR002 Bel Ağrıları 2 saat İlknur A. GEZER

5.FTR503 Pratik Bel Muayenesi 2 saat İlknur A. GEZER

5.FTR003 Romatoid Artrit 2 saat İlknur A. GEZER

5.FTR504 Pratik Dirsek El Muayenesi 2 saat İlknur A. GEZER

5.FTR004 Hemipleji Rehabilitasyonu 1 saat Funda LEVENDOĞLU

5.FTR005 Medulla Spinalis Yaralanmaları 1 saat Funda LEVENDOĞLU

5.FTR505 Pratik Omuz Muayenesi 2 saat Funda LEVENDOĞLU

5.FTR006 Seronegatif Spondilo Artropatiler 2 saat Önder M. ÖZERBİL

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08.00 - 08.50 5.FTR506

Öğr.Üyesi ile Pratik

Uygulama

Öğr.Üyesi ile Pratik

Uygulama

Sınav

09.00 – 09.50 5.FTR506

Öğr.Üyesi ile Pratik

Uygulama

Öğr.Üyesi ile Pratik

Uygulama

10.00 - 10.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi Serbest Çalışma

11.00 - 11.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi Serbest Çalışma

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.FTR007 5.FTR009 Serbest Çalışma

14.30 - 15.15 5.FTR008

Klinik Hasta

Muayenesi Serbest Çalışma

15.30 - 16.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi Serbest Çalışma

5.FTR506 Pratik Diz Muayenesi 2 saat Önder M. ÖZERBİL

5.FTR007 Omuz Ve Üst Ekstremite Ağrıları 1 saat Funda LEVENDOĞLU

5.FTR008 Alt Ekstremite Ağrıları 1 saat Önder M. ÖZERBİL

5.FTR009 Ostoeporoz 1 saat İlknur A. GEZER

Pratik Ders Saati: 12

Teorik Ders Saati :13

Serbest Çalışma : 5

Page 41: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ ACİL TIP ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.ACL

Acil Tıp

Staj Yılı 5

Staj Süresi 13 gün

Staj Kredisi 4

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Bayır

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Ayşegül Bayır, Doç. Dr. Hasan Kara

Staj Amacı Hayatı tehdit eden tüm acil tıbbi problemlerin ayırıcı tanısı ve tedavisi

Öğrenim Kazanımları

1. Acil durumlarda hasta triyajı yapabilmek.

2. Acil hava yolu açma prosedürlerini bilmek ve uygulayabilmek.

3. Damar yolu açma prosedürlerini bilmek ve uygulayabilmek.

4. Temel Yaşam Desteği algoritmalarını bilmek ve uygulayabilmek.

5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği algoritmalarını bilmek ve uygulayabilmek.

6. Multitravmalı hastaya acil yaklaşım prensiplerini bilmek, ilk bakı, resusitasyon süreci ve ikincil

bakısını gerçekleştirebilmek.

7. Arter ponksiyonu yapabilmek ve arter kan gazlarını yorumlayabilmek.

8. EKG çekebilmek ve temel EKG yorumunu bilmek.

9. Hayatı tehdit eden disritmileri tanımak ve yönetimini bilmek.

10. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerinin ayırıcı tanı ve acil tedavisini bilmek.

11. Hayatı tehdit eden dispne nedenlerinin ayırıcı tanısını ve tedavisini bilmek.

12.Acil servise nöbet geçirerek gelen bir hastada tanı, tedavi ve takip algoritmalarını bilmek.

13. Şuuru kapalı hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavi algoritmalarını bilmek.

14. Zehirlenmiş hastalarda genel tedavi prensiplerini bilmek.

15. Ortopedik acil durumları, atel, alçı ve omurga tespiti uygulamalarını bilmek.

16. Diyabetik acilleri, tanı ve acil tedavisini bilmek.

17. Hipertansif acil durumları, hipertanisf öncelikli durumları ve acil tedavisini bilmek.

18. Acil hastasından hikaye alabilmek, fizik bakı yapabilmek, tanı için gerekli laboratuar ve

radyolojik tetkikleri isteyebilmek, değerlendirebilmek.

19. Defibrilasyon ve acil kardiyoversiyonendikasyonlarını bilmek ve uygulayabilmek.

20. İdrar sondası ve NG sonda takabilmek, lavaj yapabilmek.

21. Yanık, donma, hipotermi, elektrik çarpması gibi çevresel acil durumlarda gerekli acil

uygulamaları bilmek.

22. Şoktaki hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönlendirebilmek.

Öğretme Yöntemleri

1. Triyaj gerekli durumları bilir ve triyaj yapabilir.

2. Hava yolu açma prosedürlerini bilir ve uygulayabilir.

3. Acil damar yolu açma yöntemlerini bilir ve uygular.

4. Temel Yaşam Desteği algoritmalarını bilir ve uygulayabilir.

5. İleri Kardiyak Yaşam Desteği algoritmalarını bilir ve uygulayabilir.

6. Multitravmalı bir hastanın acil bakısını gerçekleştirir ve tedavisini yapabilir.

7. Arter ponksiyonu yapma yöntemlerini bilir ve kan gazlarının yorumunu yapabilir.

8. EKG çeker ve yorumlar.

9. Hayatı tehdit eden disritmileri tanır ve yönetimini bilir.

10. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerini, ayırıcı tanı ve acil tedavisini bilir.

11. Hayatı tehdit eden dispne nedenlerini, ayırıcı tanısını ve tedavisini bilir.

12. Nöbet geçiren hastalarda acil algoritmaları bilir ve uygular.

13. Şuuru kapalı hastanın ayırıcı tanısını ve acil tedavisini bilir.

14. Zehirlenmiş hastalarda genel tedavi prensiplerini bilir ve uygular.

15. Atel, alçı ve omurga tespiti yapar.

16. Diyabetik acillere tanı koyar ve acil tedavisini yapar.

17. Hipertansif acil durumları tanır ve acil tedavisini yapar.

18. Acil hastasından hikaye alır, fizik bakı yapar, tanı için gerekli laboratuar ve radyolojik tetkikleri

ister, sonuçları değerlendirir.

19. Defibrilasyon ve acil kardiyoversiyonendikasyonlarını bilir ve uygular.

20. İdrar sondası ve NG sonda takabilir, lavaj yapabilir.

23. Yanık, donma, hipotermi, elektrik çarpması gibi çevresel acil durumlarda gerekli acil

uygulamaları bilir ve yapabilir.

24. Şoktaki hastanın ayırıcı tanı ve acil tedavisini yönlendirir.

Staj İçeriği

Teorik dersler, pratik uygulamalar, seminerler, vaka sunumları, vizitlerde hasta başı eğitim, video

gösterisi, maket eşliğinde uygulama

Page 42: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Değerlendirme

Yöntemi

Staj sonu pratik (%30), sözlü (%30) ve yazılı sınav (%40).

Önerilen Kaynaklar 1.Tintinalli’sEmergencyMedicine:ACompherensivestudyguide (J.E. Tintinalli) veya Türkçe çevirisi

2. Rosen’sEmergencyMedicine (MarxHockbergerWalls)

3. Goldfrank’sToxicologicEmergencies.

4. Textbook of AdultEmergencyMedicine (Peter Cameron, George Jelinex, Anne-MareeKelly,

LindsayMurray, Anthony FT Brown)

Page 43: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ACİL TIP” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.45 Kliniğin Tanıtımı Vizit Vizit Vizit Vizit

10.00 - 10.50 5.ACL001 5.ACL002 5.ACL004 5.ACL007 5.ACL009

11.00 - 11.50 5.ACL001 5.ACL003 5.ACL004 5.ACL007 5.ACL009

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ACL001 5.ACL004 5.ACL006 5.ACL008 5.ACL010

14.30 - 15.15 5.ACL002 5.ACL005 5.ACL006 Serbest Çalışma 5.ACL010

15.30 - 16.15 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

5.ACL001 Temel Yaşam Desteği 3 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL002 Acilde Damar Yolu ve Hava Yolu Uygulamaları 3 saat Ahmet AK

5.ACL003 Triyaj 1 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL004 İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) 3 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL005 Yenidoğanlarda, Çocuklarda ve Gebelerde İKYD 1 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL006 Dispneik Hastaya Acil Yaklaşım 2 saat Hasan KARA

5.ACL007 EKG 2 saat Hasan KARA

5.ACL008 Taşikardi ve Bradikardi Algoritmaları 1 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL009 Diyabetik Aciller 1 saat Ahmet AK

5.ACL010 Çevresel Aciller 2 saat Hasan KARA

6. gün 7. gün 8. gün 9. gün 10. gün

08.30 - 09.45 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

10.00 - 10.50 5.ACL011 5.ACL013 5.ACL015 5.ACL017 5.ACL009

11.00 - 11.50 5.ACL011 Serbest Çalışma 5.ACL015 5.ACL017 Serbest Çalışma

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ACL012 5.ACL014 5.ACL016 5.ACL013 5.ACL007

14.30 - 15.15 5.ACL012 5.ACL014 5.ACL016 Serbest Çalışma 5.ACL010

15.30 - 16.15 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

5.ACL011 Omurga Stabilizasyonu 2 saat Hasan KARA

5.ACL012 Multitravmalı Hastaya Yaklaşım 2 saat Ahmet AK

5.ACL013 Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon 2 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL014 Göğüs Ağrısına Acil Yaklaşım 2 saat Ahmet AK

5.ACL015 Hipertansif Aciller 1 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL016 Nöbet Geçiren Hastaya Acil Yaklaşım 2 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL017 Şok 2 saat Ahmet AK

5.ACL009 Diyabetik Aciller 1 saat Ahmet AK

5.ACL007 EKG 1 saat Hasan KARA

5.ACL010 Çevresel Aciller 1 saat Hasan KARA

11. gün 12. gün 13. gün

08.30 - 09.45 Vizit Vizit

Teorik Sınav

Pratik ve Sözlü

Sınav

10.00 - 10.50 5.ACL018 5.ACL019

11.00 - 11.50 5.ACL018 5.ACL019

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ACL013 Serbest Çalışma

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Vizit Vizit

5.ACL018 Zehirlenmelere Acil Yaklaşım 2 saat Hasan KARA

5.ACL013 Kardiyoversiyon ve Defibrilasyon 1 saat Ayşegül BAYIR

5.ACL019 Şuuru Kapalı Hastaya Yaklaşım 2 saat Hasan KARA

Teorik Ders Saati:21

Serbest Çalışma: 7

Pratik Ders Saati:10

Page 44: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ” STAJ AMAÇ VE

PROGRAM KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.PLS

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Staj Yılı 5

Staj Süresi 9 gün

Staj Kredisi 3

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Zekeriya Tosun

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Osman Akdağ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa

SÜTÇÜ, Uzm. Dr. Gökçe YILDIRAN

Staj Amacı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Öğrenim Kazanımları

Plastik Cerrahi’nin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmak, Plastik cerrahi acil

hastalarını tanı ve tedavi konusunda beceri kazanmak, yara bakımı yapabilmek.

Öğretme Yöntemleri

Plastik cerrahi stajını alan bir öğrenci, maksillofasyaltravma, yanık, el yaralanması,

parmak kopması gibi acil durumlarda yapılması gereken temel yaklaşımları bilir.

Yarık dudak, inguinalanomaliler, kraniofasyalanomaliler konusunda aileyi ve hastayı

yönlendirebilir. Cilt tümörlerinin Yara bakımı yapabilir.

Staj İçeriği

Teorik ders anlatma, ara değerlendirme, poliklinik uygulama

Değerlendirme

Yöntemi

Ara değerlendirme, Yazılı-sözlü sınav

Önerilen Kaynaklar Plastik Cerrahide Temel İlkeler, Ed: Zekeriya TosunNobel Tıp Kitabevi, 2007.

Essentials of Plastik Surgery, Ed: Jeffrey E. Janis, QMP St.Luis,2007

Page 45: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ” STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

Tanışma ve Genel

Vizit Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

09.00 - 09.50

Tanışma ve Genel

Vizit Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

10.00 - 10.50 5.PLS001 5.PLS003 5.PLS005 5.PLS007 5.PLS010

11.00 - 11.50 5.PLS001 5.PLS004 5.PLS005 5.PLS008 5.PLS010

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15 - 14.05 5.PLS002 Pratik Eğitim 5.PLS006 5.PLS008 Pratik Eğitim

14.15 - 15.05 5.PLS002 Pratik Eğitim 5.PLS006 5.PLS009 Pratik Eğitim

15.15 - 16.05

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma 16.15 - 17.05

5.PLS001

Plastik Cerrahiye Giriş + Estetik

Cerrahi 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS002 Deri Greftleri/Flepler 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS003 Yara İyileşmesi 1 saat Mustafa SÜTÇÜ

5.PLS004 Yara Bakımı 1 saat Mustafa SÜTÇÜ

5.PLS005 Yanıklar 2 saat Osman AKDAĞ

5.PLS006 Malign Deri Tümörleri 2 saat Osman AKDAĞ

5.PLS007 Benign Deri Tümörleri 1 saat Osman AKDAĞ

5.PLS008 Maksillofasiyal Yaralanmalar 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS009 Baş Boyun Bölgesi Konjenital

Anomaliler 1 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS010 El Cerrahisine Giriş + El Anatomisi

+ Konjenital Anomalileri 2 saat Gökçe YILDIRAN

, 6. gün 7. gün 8. gün 9. gün

08.00 - 08.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

Sınav

09.00 - 09.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

10.00 - 10.50 5.PLS011 5.PLS013 5.PLS015

11.00 - 11.50 5.PLS011 5.PLS014 5.PLS015

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15 - 14.05 5.PLS012 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

14.15 - 15.05 5.PLS012 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

15.15 - 16.05 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

16.15 - 17.05

5.PLS011 Dudak-Damak Yarıkları 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS012 El Yaralanmaları 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS013 Plastik Cerrahide Temel İlkeler 1 saat Mustafa SÜTÇÜ

5.PLS014 Temel Sütur ve Pansuman İlkeleri 1 saat Mustafa SÜTÇÜ

5.PLS015 Sütür Materyalleri 2 saat Mustafa SÜTÇÜ

Teorik Ders Saati: 24

Pratik Ders Saati: 24

Serbest Çalışma: 16

Tanışma ve Genel Vizit: 2

Page 46: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON” STAJ AMAÇ VE PROGRAM

KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.ANR Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Staj Yılı 5

Staj Süresi 7 gün

Staj Kredisi 3

Staj Türü Zorunlu

Staj Sorumlusu Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK

Ders Veren Öğretim

Elemanları

Prof. Dr. Jale Bengi Çelik, Prof. Dr. Ateş Duman, Doç. Dr. Bahar Öç, Doç. Dr. İnci Kara, Doç. Dr. Oğuzhan Arun, Doç. Dr. Özkan Önal, Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇİÇEKCİ,Dr.Öğr.Üys. İskender KARA, Dr.Öğr.Üys.Mehmet SARGIN, Dr.Öğr.üys.Emine ASLANLAR, Dr.Öğr.Üys.Recai ERGÜN

Staj Amacı Preoperatif değerlendirme ve fizik muayene; ameliyathanede anestezi ile ilgili temel uygulamalar; yoğun bakımda hasta başı değerlendirme, invaziv girişimlerin gözlemlenmesi, temel ve ileri yaşam desteği sağlayabilme, laboratuvar, radyolojik tetkik ve EKG uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi yer almaktadır.

Öğrenim Kazanımları

Öğrencilere anesteziyoloji, ağrı ve yoğun bakımla ilgili temel bilgi ve uygulamaları konusunda deneyim kazandırmaktır.Öğrencilerin solunum yetmezliği olan hastaları tanımaları ve temel tedavi yaklaşımlarını öğrenmeleri, havayolu açılmasında gerekli araç ve gereçleri kullanmaları ve özellikle bağımsız olarak endotrakeal entübasyon becerisini kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıcaakut ve kronik ağrılı hastalara temel yaklaşım konularında bilgi aktarımıdır.

Öğretme Yöntemleri

Solunum yetmezliği olan hastanın tanınması, Solunum yetmezliği olan hastada havayolu sağlanması, Havayolu araç-gereçleri kullanabilmek, Endotrakeal entübasyon yapabilmek, Oksijen tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak, Oksijen verme yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Kardiyak arrest tanısı koyabilmek, Kardiyak arrest olmuş olan hastada kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) yapabilmek, Genel anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak, Lokal anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak, Rejyonel anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak, Yoğun bakım gerektiren hastaları tanımak, Yoğun bakım tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Erişkin temel ve ileri yaşam desteği hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Beyin ölümü tanısı, donör bakımı ve organ transplantasyonu yasal ve etik konularında bilgi sahibi olmak Kan transfüzyonunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Akut ve kronik ağrılı hastalara temel yaklaşım konularında bilgi sahibi olmaktır. Meslektaşları, eğiticileri, ekibi, hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir.

Staj İçeriği

Teorik dersler Hasta başı ve uygulamaya dönük pratikler

Değerlendirme

Yöntemi

1-Yazılı sınav (% 40) 2-Sözlü sınav (% 60)

Önerilen Kaynaklar 1. Clinical Anesthesiology. G. Edward MORGAN, Maged S. Mikhail, Michael J. Murray. 4th edit. 2006.

2. Lee’s Synopsis of Anaesthesia. NJH Davies, JN Cashman. Çeviri editörü: Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan. 13. Baskı

Page 47: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.GÖĞ001

09.00 - 09.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.GÖĞ001

10.00 - 10.50 5.ANR013 5.ANR014 5.ANR015 5.ANR016 5.ANR17

11.00 - 11.50 5.ANR013 5.ANR014 5.ANR015 5.ANR016 5.ANR17

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ANR001 5.ANR003 5.ANR504 5.ANR007 5.ANR009

14.30 - 15.15 5.ANR002 5.ANR004 5.ANR504 5.ANR008 5.ANR010

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma 5.ANR504 Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.ANR501 Hava Yolu Yönetimi 2 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR502 Hava Yolu Yönetimi 2 saat Özkan ÖNAL

5.ANR001 Anestezi ve Anestezi uygulamaları-Genel Anestezi 1 saat Özkan ÖNAL

5.ANR002 Anestezi ve Anestezi uygulamaları-Rejyonel Anestezi 1 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR503 Damar Yolu Açma 2 saat Bahar ÖÇ

5.ANR504 Sıvı Elektrolit Yönetimi 2 saat Bahar ÖÇ

5.ANR003 Beslenme desteğinin prensipleri 1 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR004 Algoloji ve Temel Uygulamalar 1 saat Faruk Çiçekçi

5.ANR505 Yoğun Bakımda Monitörüzasyon 4 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR005 Erişkin CPR Temel Yaşam Desteği 1 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR006 İleri Yaşam Desteği 1 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR506 Genel Anestezi Uygulaması 4 saat Ateş DUMAN

5.ANR007 Beyin Ölümü ve Tanı Kriterleri 1 saat İnci KARA

5.ANR008 PeriarrestRitmler 1 saat İnci KARA

5.ANR507 Rejyonel Anestezi 2 saat Faruk Çiçekçi

5.ANR508 Rejyonel Anestezi 2 saat İnci KARA

5.ANR009 Monitorizasyon ve Arteriyel- VenözKateterizasyon 1 saat Bahar ÖÇ

5.ANR010 İntravenöz sıvılar 1 saat Bahar ÖÇ

5.ANR509 Genel Tekrar 2 saat

5.ANR510 Genel Tekrar 2 saat

5.ANR011 Havayolu kontrolü,havayolu araçları 1saat Özkan ÖNAL

5.ANR012 Kan Gazı Yorumlanması 1 saat Ateş DUMAN

5.ANR013 Hipoksi, hiptermi ve Oksijen tedavi yöntemleri 2 saat Mehmet SARGIN

5.ANR014 Solunum yetmezliği tipleri ve tedavileri 2 saat İskender KARA

5.ANR015 Kan ve Kan ürünleri trasfüzyonu 2 saat İskender KARA

5.ANR016 Genel anestezikler 2 saat Mehmet SARGIN

5.ANR17 Lokal Anestezikler 2 Saat Emine ASLANLAR

5.GÖĞ001 Solunum Fizyolojisi 2 Saat Recai ERGÜN

6. gün 7.gün

08.00 - 08.50 5.ANR507

09.00 - 09.50 5.ANR507 Teorik Sınav

10.00 - 10.50 5.ANR507

11.00 - 11.50 5.ANR507

12.00-13.30

13.30 - 14.15 5.ANR011

14.30 - 15.15 5.ANR012 Pratik Sınav

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Page 48: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.ANR506

09.00 - 09.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.ANR506

10.00 - 10.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.ANR506

11.00 - 11.50 5.ANR501 5.ANR502 5.ANR503 5.ANR505 5.ANR506

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 5.ANR001 5.ANR003 5.ANR504 5.ANR007 5.ANR009

14.30 - 15.15 5.ANR002 5.ANR004 5.ANR504 5.ANR008 5.ANR010

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma 5.ANR504 Serbest Çalışma Serbest Çalışma

Teorik Ders Saati: 24

Pratik Ders Saati: 12

6. gün 7. gün

08.30-09:10 5.ANR507

TEORİK

SINAV

09:20-10:00 5.ANR507

10:10-10:50 5.ANR507

11:00-11:40 5.ANR507

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ANR011

PRATİK

SINAV

13:50-14:30 5.ANR012

14:40-15:20 Serbest Çalışma

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.ANR501 Hava Yolu Yönetimi 2 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR502 Hava Yolu Yönetimi 2 saat Özkan ÖNAL

5.ANR001 Anestezi ve Anestezi uygulamaları-Genel

Anestezi

1 saat Özkan Önal

5.ANR002 Anestezi ve Anestezi uygulamaları-Rejyonel

Anestezi

1 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR503 Damar Yolu Açma 2 saat Bahar ÖÇ

5.ANR504 Sıvı Elektrolit Yönetimi 2 saat Bahar ÖÇ

5.ANR003 Beslenme desteğinin prensipleri 1 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR004 Algoloji ve Temel Uygulamalar 1 saat Faruk Çiçekçi

5.ANR505 Yoğun Bakımda Monitörüzasyon 4 saat Jale B. ÇELİK

5.ANR005 Erişkin CPR Temel Yaşam Desteği 1 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR006 İleri Yaşam Desteği 1 saat Oğuzhan ARUN

5.ANR506 Genel Anestezi Uygulaması 4 saat Ateş DUMAN

5.ANR007 Beyin Ölümü ve Tanı Kriterleri 1 saat İnci KARA

5.ANR008 PeriarrestRitmler 1 saat İnci KARA

5.ANR507 Rejyonel Anestezi 2 saat Faruk Çiçekçi

5.ANR508 Rejyonel Anestezi 2 saat İnci KARA

5.ANR009 Monitorizasyon ve Arteriyel-

VenözKateterizasyon

1 saat Bahar ÖÇ

5.ANR010 İntravenöz sıvılar 1 saat Bahar ÖÇ

5.ANR509 Genel Tekrar 2 saat

5.ANR510 Genel Tekrar 2 saat

5.ANR011 Havayolu kontrolü,havayolu araçları 1saat Özkan ÖNAL

5.ANR012 Kan Gazı Yorumlanması 1 saat Ateş DUMAN

Page 49: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Vi

zitsırasında)

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Vi

zitsırasında)

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Vizitsıra

sında)

Olgubazlıteorikvep

ratikeğitim(Vizitsı

rasında)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Vizi

tsırasında)

09.00 – 09.50

Pratikuygulama:

Grup1:Ameliyat

hane,Grup2:Klini

k,Grup3:Poliklini

k

Pratikuygulama:

Grup1:Klinik,

Grup

2:Poliklinik,Gru

p3:Ameliyathane

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2

:Ameliyathane,

Grup3:Klinik

Pratikuygulama:Gr

up1:Ameliyathane,

Grup2:Klinik,Grup

3:Poliklinik

Pratikuygulama:Gru

p1:Klinik,Grup2:

Poliklinik,Grup3

:Ameliyathane

10.00 - 10.50

Pratikuygulama:

Grup1:Ameliyat

hane,Grup2:Klini

k,Grup3:Poliklini

k

Pratikuygulama:

Grup1:Klinik,

Grup

2:Poliklinik,Gru

p3:Ameliyathane

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2

:Ameliyathane,

Grup3:Klinik

Pratikuygulama:Gr

up1:Ameliyathane,

Grup2:Klinik,Grup

3:Poliklinik

Pratikuygulama:Gru

p1:Klinik,Grup2:

Poliklinik,Grup3

:Ameliyathane

11.00 - 11.50

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Vizitsıras

ında)

5.BSC.013 5.BSC.005 5.BSC.015 5.BSC.011

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 5.BSC.004 5.BSC.010 5.BSC.006 5.BSC.015 5.BSC.019

14.30 - 15.20 5.BSC.004 5.BSC.014 5.BSC.006 5.BSC.010 5.BSC.021

15.30 - 16.20 5.BSC.004 5.BSC.016 5.BSC.015 5.BSC.018 5.BSC.013

16.30 - 17.00

Olgubazlıteorikv

epratikeğitim(Öğ

rencihastasunum

uvevizit)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Öğre

ncihastasunumuve

vizit)

Olgubazlıteorikvep

ratikeğitim(Öğrenc

ihastasunumuveviz

it)

Olgubazlıteorikve

pratikeğitim(Öğre

ncihastasunumuve

vizit)

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Öğrenci

hastasunumuvevizit

)

5.BSC.004 KafaTravması 3 saat

EnderKÖKTEKİR

5.BSC.005 Kafaiçibasınçartışısendromu 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.006 KonjenitalPediatrikKraniyumAnomalile

ri 2 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.010 Serebral Enfeksiyonlar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.011 SpinalDisrafizm 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.013 SpontanİntraserebralHematomlar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

5.BSC.014 Spinal Travmalar 1 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.015 SpinalDejeneratif Hastalıklar 3 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.018 Hareket Bozuklukları 1 saat

Ender KÖKTEKİR

5.BSC.019 Anevrizma ve AVMler 1 saat

Hakan KARABAĞLI

5.BSC.021 Subarak Kanamalar 1 saat

Mert ŞAHİNOĞLU

Page 50: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

Teorik Ders Saati: 20

Pratik Ders Saati : 26

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50

Olgubazlıteorikvepr

atikeğitim(Vizitsıras

ında)

Sözlü ve Yazılı

Sınav

09.00 – 09.50

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2:

Ameliyathane,Grup3

:Klinik

10.00 - 10.50

Pratikuygulama:Gru

p1:Poliklinik,Grup2:

Ameliyathane,Grup3

:Klinik

11.00 - 11.50

Pratik uygulama: Grup

1: Poliklinik , Grup 2:

Ameliyathane, Grup 3:

Klinik

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20

5.BSC.021 StajSonuDeğerlendirme

(Kliniközbildirim)

14.30 - 15.20

Olgubazlıteorikvepratik

eğitim(Vizitsırasında)

15.30 - 16.20

16.30 - 17.00

Page 51: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GENEL CERRAHİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Teorik Ders Saati :14

Serbest Ders Saati: 18

Pratik Uygulama:12

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 4.GNC501 4.GNC502 4.GNC503 4.GNC504 4.GNC505

09.00 – 09.50 4.GNC501 4.GNC502 4.GNC503 4.GNC504 4.GNC505

10.00 - 10.50

Pratik

Uygulama

Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

11.00 - 11.50

Pratik

Uygulama

Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders Çalışma Serbest

Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

14.30 - 15.15

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders Çalışma Serbest

Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

15.30 - 16.15

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders Çalışma Serbest

Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

Serbest Ders

Çalışma

4.GNC501 Üst GİS Kanaması ile Gelen Hastaya

Yaklaşım Pratiği

2 saat Hüseyin YILMAZ

4.GNC502 Alt GİS Kanaması ile Gelen Hastaya

Yaklaşım Pratiği

2 saat Hüsnü ALPTEKİN

4.GNC503 Akut Karın Sendromu ve Akut Karınla

Hastaya Yaklaşım Pratiği

2 saat M. Ertuğrul KAFALI

4.GNC504 Morbid Obezite ve Cerrahi Polikliniğinde

Preop ve Postop Takibi Pratiği

2 saat Mustafa ŞAHİN

4.GNC505 Anorektal Cerrahi Hastalıklar ve Poliklinik

Değerlendirilmesi Pratiği

2 saat M. Ertuğrul KAFALI

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50 4.GNC506

SINAV

09.00 – 09.50 4.GNC506

10.00 - 10.50

Pratik Uygulama

11.00 - 11.50 Pratik Uygulama

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Serbest Ders

Çalışma

14.30 - 15.15

Serbest Ders

Çalışma

15.30 - 16.15

Serbest Ders

Çalışma

4.GNC506 Sütur Tetkikleri ve Ameliyathane

Ortamında Pratik

2 saat Fahrettin ACAR

Page 52: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ÇOCUK CERRAHİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.ÇCR001 5.ÇCR002 5.ÇCR001 5.ÇCR003 5.ÇCR001

10:10-10:50 5.ÇCR001 5.ÇCR002 5.ÇCR001 5.ÇCR003 5.ÇCR001

11:00-11:40 5.ÇCR001 5.ÇCR002 5.ÇCR001 5.ÇCR003 5.ÇCR001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501

13:50-14:30 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501

14:40-15:20 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501 5.ÇCR501

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.ÇCR001 Olgu sunumu 3 saat İlhan Çiftci

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat İlhan Çiftci

5.ÇCR002 Makale sunumu 3 saat İlhan Çiftci

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat İlhan Çiftci

5.ÇCR001 Olgu sunumu 3 saat Tamer Sekmenli

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat Tamer Sekmenli

5.ÇCR003 Seminer 3 saat Tamer Sekmenli

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat Metin Gündüz

5.ÇCR001 Olgu sunumu 3 saat Metin Gündüz

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat Metin Gündüz

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.ÇCR001

10:10-10:50 5.ÇCR001

11:00-11:40 5.ÇCR001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ÇCR501

SINAV 13:50-14:30 5.ÇCR501

14:40-15:20 5.ÇCR501

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.ÇCR001 Olgu sunumu 3 saat İlhan Çiftci

5.ÇCR501 Olgu muayenesi ve seminer 3 saat İlhan Çiftci

Teorik ders saati: 18

Pratik ders saati: 18

Serbest çalışma: 12

olgu muayenesi Çocuk Cerrahi dersliğinde yapılacaktır.

Stajyer öğrenciler, staj süresince Çocuk Cerrahi Polikliniğinde ve Servisinde uygulamalara katılacaktır.

Page 53: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GÖĞÜS CERRAHİSİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Teorik ders saati : 27

Pratik ders saati : 21

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Staj Tanıtımı 5.GĞC002 5.GĞC003 5.GĞC004 5.GĞC005

09.30 – 10.20 5.GĞC001 5.GĞC002 5.GĞC003 5.GĞC004 5.GĞC005

10.30 - 11.20 5.GĞC001 5.GĞC002 5.GĞC003 5.GĞC004 5.GĞC005

11.30 - 12.20 5.GĞC001 5.GĞC002 5.GĞC003 5.GĞC004 5.GĞC005

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği

14.30 - 15.20 Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği

15.30 - 16.20 Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği Ders Pratiği

5.GĞC001 Torasikİnsizyonlar 3 saat Güven S SUNAM

5.GĞC002 Anamnez 4 saat Murat ÖNCEL

5.GĞC003 Pulmoner Rezeksiyonlar 4 saat Güven S SUNAM

5.GĞC004 Göğüs Duvarı Deformiteleri 4 saat Güven S SUNAM

5.GĞC005 Toraks Travması 4 saat Murat ÖNCEL

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 5.GĞC501 5.GĞC007

09.30 – 10.20 5.GĞC501 5.GĞC007

10.30 - 11.20 5.GĞC501 5.GĞC007

11.30 - 12.20 5.GĞC501 5.GĞC007

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 Ders Pratiği

SINAV 14.30 - 15.20 Ders Pratiği

15.30 - 16.20 Ders Pratiği

5.GĞC501 Akciğer Radyolojisi Pratiği 4 saat Güven S SUNAM

5.GĞC007 Akciğer Kist Hidatiği 4 saat Murat ÖNCEL

Page 54: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GÖZ HASTALIKLARI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Teorik ders saati : 22

Pratik ders saati : 11

Serbest Çalışma Saati:7

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20

Tanışma-Pratik Serbest Çalışma

Birimler

Pratik 5.GÖZ002 5.GÖZ006

09.30 – 10.20 5.GÖZ001 S.Ç. Birimler 5.GÖZ008 5.GÖZ019 5.GÖZ015

10.30 - 11.20

Pratik S.Ç. Birimler Pratik 5.GÖZ020 S.Ç.

Ameliyathane

11.30 - 12.20

5.GÖZ013 5.GÖZ005 5.GÖZ018 Serbest Çalışma

Poliklinik

S.Ç.

Ameliyathane

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20

5.GÖZ003 Pratik 5.GÖZ010 Serbest Çalışma

Klinik

5.GÖZ017

14.30 - 15.20

5.GÖZ004 5.GÖZ007 Serbest Çalışma

Retina

5.GÖZ021 5.GÖZ014

15.30 - 16.20 Pratik 5.GÖZ009 S.Ç. Retina 5.GÖZ022 Pratik

5.GÖZ001 Göz Anatomisi 1 saat Berker BAKBAK

5.GÖZ002 Kapak Hastalıkları 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ003 Kornea Hastalıkları ve Keratoplasti 1 saat Banu BOZKURT

5.GÖZ004 Konjenitalanomaliler ve metabolik

hastalıklar 1 saat

Banu BOZKURT

5.GÖZ005 Uveit ve Oküler İnflamasyonlar 1 saat Banu T.ÖZTÜRK

5.GÖZ006 Retina Vasküler Hastalıkları

( DiabetikRetinopati, Retina Arter ve

VenOklüzyonları)

1 saat Banu T.ÖZTÜRK

5.GÖZ007 Vitrous Hastalıkları 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ008 Şaşılık ve Çift Görme 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ009 Göz Muayene Yöntemleri ve Görüntüleme

Sistemleri 1 saat

Dr. Öğr. Üye. Yalçın

KARAKÜÇÜK

Orbita ve Perioküler Hastalıkları 1 saat Bengü Ekinci KÖKTEKİR

5.GÖZ011 Kırmızı Göz 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ012 Göz Travmaları 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ013 Lens Hastalıkları ve Katarakt 1 saat

Dr. Öğr. Üye. Yalçın

KARAKÜÇÜK

5.GÖZ014 Optik Sinir Hastalıkları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ015 Glokom 1saat Banu BOZKURT

5.GÖZ016 Retina hastalıkları (Retina dekolmanı,

makula hastalıkları) 1 saat Berker BAKBAK

5.GÖZ017 Ani Görme Kayıpları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ018 Oküler İlaç Toksisitesi 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ019 Görme Yolları ve Pupila Hastalıkları 1 saat Şansal GEDİK

5.GÖZ020 Konjonktiva ve Kuru göz hastalıkları 1 saat Süleyman OKUDAN

5.GÖZ021 Görme Bozuklukları 1 saat Şaban GÖNÜL

5.GÖZ022 Refraktif Cerrahi 1 saat Yalçın KARAKÜÇÜK

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Pratik

SINAV 09.30 – 10.20 GÖZ011

10.30 - 11.20 GÖZ012

11.30 - 12.20 Pratik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.20 Pratik

SINAV 14.30 - 15.20 5.GÖZ016

15.30 - 16.20 Pratik

Page 55: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.15 Kliniğin Tanıtımı 4.KHD501 4.KHD501 4.KHD501 Vizit

09.30 – 10.15 4.KHD501 4.KHD001 4.KHD004 4.KHD001 4.KHD007

10.30 - 11.15 4.KHD002 4.KHD004 4.KHD001 4.KHD007

11.30 - 12.15 4.KHD002

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 Gözlem 4.KHD003 Serbest Çalışma 4.KHD005 Serbest Çalışma

14.30 - 15.30 4.KHD002 4.KHD003 Serbest Çalışma 4.KHD006 Serbest Çalışma

15.30 - 16.30 4.KHD002 4.KHD006

4.KHD501 Hasta başı pratik eğitimi 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD001 Hasta hazırlama ve olgu sunumu 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD002 Konu.infertil hastaya yaklaşım 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD501 Hastabaşı pratik eğitimi 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD001 Hasta hazırlama ve olgu tartışması 1 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD003 Konu:IVF gebeliklerinde perinatal

sonuçlar 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD501 Hastabaşı pratik eğitimi 1 saat Özlem s.Kerimoğlu

4.KHD004 Makale saati 2 saat Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD501 Hasta başı pratik eğitimi 1 saat Özlem s.Kerimoğlu

4.KHD007 Hasta hazırlama ve olgu sunumu 2 saat Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD005 İnfertilite polklinik saati 1 saat Özlem s.Kerimoğlu

4.KHD006 Ameliyathane pratiği 2 saat Özlem s.Kerimoğlu

4.KHD007 Konu:Ovulasyon indüksiyonu ve

komplikasyonları 2 saat Setenay Arzu Yılmaz

6. gün 7. gün

08.30 - 09.15 4.KHD501

SINAV

09.30 – 10.15 4.KHD001

10.30 - 11.15 4.KHD001

11.30 - 12.15 4.KHD012

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.35 4.KHD008

SINAV

14.30 - 15.30 4.KHD008

15.30 - 16.30 4.KHD005

4.KHD501 Hastabaşı pratik eğitimi 1 saat Setenay Arzu Yılmaz

4.KHD001 Hasta hazırlama ve olgu sunumu 2 saat Setenay Arzu Yılmaz

4.KHD008 Konu:infertilitede tedavi izlemi 2 saat Ayşe Gül Kebapcılar

4.KHD0 İnfertilite Poliklinik saati 1 saat Setenay Arzu Yılmaz

Teorik Ders Saati: 20

Pratik Ders Saati: 5

Serbest Çalışma : 4

Page 56: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KALP VE DAMAR CERRAHİSİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 Tanışma ve Genel

Vizit Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

09.00-09.50 Tanışma ve Genel

Vizit Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

10.00-10.50 5.KDC001 5.KDC003 5.KDC005 5.KDC07 5.KDC009

11.00-11.50 5.KDC001 5.KDC003 5.KDC005 5.KDC007 5.KDC009

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15-14.05 5.KDC002 5.KDC004 5.KDC006 5.KDC08 Pratik Eğitim

14.15-15.05 5.KDC002 5.KDC004 5.KDC006 5.KDC08 Pratik Eğitim

15.15-16.05 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Serbest Çalışma

16.15-17.05 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Serbest Çalışma

5.KDC001 KVC'ye Giriş 2 saat Mustafa BÜYÜKATEŞ

5.KDC002 Kardiyak Anatomi 2 saat Ömer Faruk ÇİÇEK

5.KDC003 Koroner Arter Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi 2 saat Atilla ORHAN

5.KDC004 Mitral Kapak Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi 2 saat Hakan AKBAYRAK

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50 Pratik Eğitim

SINAV 09.00-09.50 Pratik Eğitim

10.00-10.50 5.KDC010

11.00-11.50 5.KDC010

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15-14.05 Pratik Eğitim

SINAV 14.15-15.05 Pratik Eğitim

15.15-16.05 Serbest Çalışma

16.15-17.05 Serbest Çalışma

5.KDC005 Aort Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi 2 saat Hakan AKBAYRAK

5.KDC006 Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi 2 saat Atilla ORHAN

5.KDC007 Venöz Yetmezlik 2 saat Ömer Faruk ÇİÇEK

5.KDC008 Derin Ven Trombozu Tedavisi 2 saat Ömer Faruk ÇİÇEK

5.KDC009 Siyanotik Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi 2 saat Mehmet Öç

5.KDC010 Asiyanotik Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi 2 saat Mehmet Öç

Teorik Ders Saati: 20

Pratik Ders Saati: 24

Serbest Çalışma: 4

Page 57: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ ÜROLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

09:20-10:00 5.ÜRO001 5.ÜRO002 5.ÜRO003 5.ÜRO004 5.ÜRO005

10:10-10:50 5.ÜRO001 5.ÜRO002 5.ÜRO003 5.ÜRO004 5.ÜRO005

11:00-11:40 Öğretim Üyesi

Viziti

Öğretim Üyesi

Viziti

Öğretim Üyesi

Viziti

Öğretim Üyesi

Viziti

Öğretim Üyesi Viziti

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ÜRO001 5.ÜRO002 5.ÜRO003 5.ÜRO004 Seminer-Literatür

13:50-14:30 Öğretim Üyesi

Viziti

Serbest Çalışma Öğretim Üyesi

Viziti

Serbest Çalışma Serbest Çalışma

14:40-15:20

Serbest Çalışma Hasta

Değerlendirme

Viziti

Serbest Çalışma Hasta

Değerlendirme

Viziti

15:30-16:10

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Hasta Değerlendirme

Viziti

5.ÜRO001 Üriner Sistem Taş Hastalığı 3 saat Özcan KILIÇ

5.ÜRO002 Ürolojik Aciller ve Travmalar 3 saat Mehmet KAYNAR

5.ÜRO003 Vaka Tartışması ve Genel Değerlendirme 3 saat Serdar GÖKTAŞ

5.ÜRO004 Üriner Sistem Enfeksiyonları 3 saat Murat AKAND

5.ÜRO005 Ürolojide Hasta Değerlendirme ve Tanı 3 saat Mehmet KAYNAR

5.ÜRO006 Ürolojide Tanı Yöntemleri 3 saat Mehmet KAYNAR

6. gün 7. gün

08.30-09:10

Hasta

Değerlendirme

Viziti

SINAV 09:20-10:00 5.ÜRO006

10:10-10:50 5.ÜRO006

11:00-11:40 Öğretim Üyesi

Viziti

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ÜRO006

SINAV

13:50-14:30 Öğretim Üyesi

Viziti

14:40-15:20 Serbest Çalışma

15:30-16:10

Hasta

Değerlendirme

Viziti

Teorik ders saati: 18

Pratik ders saati: 18

Serbest çalışma: 12

Page 58: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ KARDİYOLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest

Çalışma

Serbest

Çalışma

Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.KAR001 5.KAR002 5.KAR001 5.KAR003 5.KAR001

10:10-10:50 5.KAR001 5.KAR002 5.KAR001 5.KAR003 5.KAR001

11:00-11:40 5.KAR001 5.KAR002 5.KAR001 5.KAR003 5.KAR001

11:40-13:00

13:00-13:40 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501

13:50-14:30 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501

14:40-15:20 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501 5.KAR501

15:30-16:10 Serbest Çalışma SerbestÇalışma SerbestÇalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.KAR001 Poliklinik Hasta Muayenesi 3 saat B.Behlül ALTUNKESER

5.KAR501 Koroner Yoğun Bakım ve Serviste Hasta Başı Vizit 3 saat Kenan DEMİR

5.KAR002 Makale sunumu 3 saat Abdullah TUNÇEZ

5.KAR501 Koroner Yoğun Bakım ve Serviste Hasta Başı Vizit 2 saat B.Behlül ALTUNKESER

5.KAR001 Poliklinik Hasta Muayenesi 3 saat Kenan DEMİR

5.KAR501 Koroner Yoğun Bakım ve Serviste Hasta Başı Vizit 3 saat Abdullah TUNÇEZ

5.KAR003 Seminer 3 saat B.BehlülALTUNKESER

5.KAR501 Koroner Yoğun Bakım ve Serviste Hasta Başı Vizit 3 saat Kenan DEMİR

5.KAR001 Poliklinik Hasta Muayenesi 3 saat Abdullah TUNÇEZ

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.KAR001

10:10-10:50 5.KAR001

11:00-11:40 5.KAR001

11:40-13:00

13:00-13:40 5.KAR501

SINAV 13:50-14:30 5.KAR501

14:40-15:20 5.KAR501

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.KAR001 Poliklinik Hasta Muayenesi 3 saat Kenan DEMİR

5.KAR501 Koroner Yoğun Bakım ve Serviste Hasta Başı Vizit 3 saat Abdullah TUNÇEZ

Teorik Ders :11 saat

Pratik Ders :21 Saat

Serbest Çalışma : 12 Saat

Page 59: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKARI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Pratik Ders Saati:26

Teorik Ders Saati:12

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

5.KBB009

09.00 – 09.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

5.KBB010

10.00 - 10.50 5.KBB001 5.KBB003 5.KBB005 5.KBB007 5.KBB011

11.00 - 11.50 5.KBB002 5.KBB004 5.KBB006 5.KBB008 5.KBB012

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

14.30 - 15.15

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

15.30 - 16.15

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

Klinik ve

Poliklinik Pratik

Uygulama

5.KBB001 KBB muayenesi 1 saat Ömer Erdur

5.KBB002 KBB muayenesi 1 saat Bahar ÇOLPAN

5.KBB003 KBB muayenesi 1 saat Bahar ÇOLPAN

5.KBB004 KBB muayenesi 1 saat Bahar ÇOLPAN

5.KBB005 KBB muayenesi 1 saat Çağdaş ELSÜRER

5.KBB006 KBB muayenesi 1 saat Çağdaş ELSÜRER

5.KBB007 KBB muayenesi 1 saat Mete Kaan BOZKURT

5.KBB008 KBB muayenesi 1 saat Mete Kaan BOZKURT

5.KBB009 KBB acilleri 1 saat Ömer ERDUR

5.KBB010 KBB acilleri 1 saat Ömer ERDUR

5.KBB011 KBB acilleri 1 saat Bülent ULUSOY

5.KBB012 KBB acilleri 1 saat Ömer ERDUR

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Pratik

ve

Teorik Sınav

09.00 – 09.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

10.00 - 10.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

11.00 - 11.50

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Klinik ve Poliklinik

Pratik Uygulama

Page 60: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit

09.30 – 10.20 Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik

10.30 - 11.20 Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik

11.30 - 12.20 Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik Ameliyat Hasta Başı Poliklinik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 DERS01 DERS02 DERS03 DERS04 DERS05

14.30 - 15.15 DERS01 DERS02 DERS03 DERS04 DERS05

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit

SINAV

09.30 – 10.20 Hasta Başı Poliklinik

10.30 - 11.20 Hasta Başı Poliklinik

11.30 - 12.20 Hasta Başı Poliklinik

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 DERS06

SINAV 14.30 - 15.15 DERS06

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

DERS01 Ortopedik Travmalı Hastaya Yaklaşım 2 saat M.Ali ACAR

DERS02 Kırık İyileşmesi ve Komplikasyonları Genel

Tedavi Prensipleri 2 saat

B.Kerem AYDIN

DERS03 Alt EkstremitePelvis Kırıkları 2 saat Ö.Faruk ERKOÇAK

DERS04 Üst Ekstremite Travmatolojisi 2 saat M.Ali ACAR

DERS05 Pediatrik Travma ve Çocuk Kırıkları 2 saat Ahmet YILDIRIM

DERS06 Spor Yaralanmaları 2 saat Ahmet YILDIRIM

Not: Her öğrenci 1 adet seminer hazırlar ve sunar.

Teorik Ders Saati: 12

Pratik Ders Saati : 24

Serbest Çalışma : 6

Page 61: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ” SEÇMELİ STAJ

PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

09.00-09.50 5.PLS001 5.PLS002 5.PLS003 5.PLS004 5.PLS005

10.00-10.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

11.00-11.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15-14.05 Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim Pratik Eğitim

14.15-15.05 5.PLS007 5.PLS008 5.PLS009 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

15.15-16.05 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

16.15-17.05 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.PLS001 Plastik Cerrahiye Giriş 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS002 Deri Greftleri/Flepler 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS003 Yara İyileşmesi 2 saat Mehtap KARAMEŞE

5.PLS004 Yara Bakımı 2 saat Mehtap KARAMEŞE

5.PLS005 Yanıklar 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS006 Malign Deri Tümörleri 2 saat Zekeriya TOSUN

5.PLS007 Maksillofasiyal Yaralanmalar 2 saat Osman AKDAĞ

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

09.00-09.50 5.PLS006 5.PLS007

10.00-10.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

11.00-11.50 Pratik Eğitim Pratik Eğitim

12.00-13.00 Öğle Arası

13.15-14.05 Pratik Eğitim

YAZILI/SÖZLÜ

SINAV

14.15-15.05 Pratik Eğitim

15.15-16.05 Serbest Çalışma

16.15-17.05 Serbest Çalışma

Teorik Ders Saati: 10

Pratik Ders Saati : 30

Serbest Çalışma : 12

Page 62: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ACİL TIP” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.45 Kliniğin Tanıtımı Vizit Vizit Vizit Vizit

10.00 - 10.50 Vaka Tartışması Literatür Vaka Tartışması Vaka Tartışması Vaka Tartışması

11.00 - 11.50 ACL001 ACL002 ACL004 ACL005 ACL007

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 ACL001 ACL003 ACL004 ACL006 ACL007

14.30 - 15.15 ACL001 ACL003 ACL004 ACL006 ACL007

15.30 - 16.15 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

ACL001 Temel Yaşam Desteği 3 saat Hasan Kara

ACL002 Damar Yolu Uygulamaları 1 saat Ahmet Ak

ACL003 Triyaj Uygulaması 2 saat Ayşegül Bayır

ACL004 İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD) 3 saat Ayşegül Bayır

ACL005 Yara Bakımı ve Pansuman 1 saat Hasan Kara

ACL006 Atel Uygulamaları 2 saat Ahmet Ak

ACL007 EKG 3 saat Hasan Kara

6. gün 7. gün

08.30 - 09.45 Vizit Vizit

10.00 - 10.50 Vaka Tartışması Seminer

11.00 - 11.50 ACL008 ACL010

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 ACL009

SINAV 14.30 - 15.15 ACL009

15.30 - 16.15 Vizit

ACL008 İdrar Sondası Uygulaması 2 saat Hasan Kara

ACL009 Nazogastrik sonda ve Gastrik Lavaj 2 saat Ahmet Ak

ACL010 Yara Kapatma Yöntemleri 3 saat Ayşegül Bayır

Teorik Ders Saati: 8

Pratik Ders Saaiti: 13

Page 63: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ADLİ TIP” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.ADT001 5.ADT002 5.ADT001 5.ADT003 5.ADT001

10:10-10:50 5.ADT001 5.ADT002 5.ADT001 5.ADT003 5.ADT001

11:00-11:40 5.ADT001 5.ADT002 5.ADT001 5.ADT003 5.ADT001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501

13:50-14:30 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501

14:40-15:20 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501 5.ADT501

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.ADT001 Olgu sunumu 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT002 Makale sunumu 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT001 Olgu sunumu 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT003 Seminer 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT001 Olgu sunumu 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.ADT001

10:10-10:50 5.ADT001

11:00-11:40 5.ADT001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.ADT501

SINAV 13:50-14:30 5.ADT501

14:40-15:20 5.ADT501

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.ADT001 Olgu sunumu 3 saat K.Hakan DOĞAN

5.ADT501 Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı 3 saat K.Hakan DOĞAN

Teorik ders saati: 18

Pratik ders saati: 18

Serbest çalışma: 12

Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı işlemleri Adli Tıp Polikliniği’nde yapılacaktır.

Stajyer öğrenciler, S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Otopsi Salonu’nda staj süresince yapılacak otopsilere katılacaktır.

Page 64: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“AİLE HEKİMLİĞİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Sigara Bırakma Plk

Gözlem

Diyabet Eğitim Plk

Gözlem Aşı Plk Gözlem

09.30 – 10.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Sigara Bırakma Plk

Gözlem

Diyabet Eğitim Plk

Gözlem Aşı Plk Gözlem

10.30 - 11.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Sigara Bırakma Plk

Gözlem

Diyabet Eğitim Plk

Gözlem Aşı Plk Gözlem

11.30 - 12.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Sigara Bırakma Plk

Gözlem

Diyabet Eğitim Plk

Gözlem Aşı Plk Gözlem

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması

14.30 - 15.15 Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Yürütülen bir çalışmaya

katılma

SINAV

09.30 – 10.20 Yürütülen bir çalışmaya

katılma

10.30 - 11.20 Yürütülen bir çalışmaya

katılma

11.30 - 12.20 Yürütülen bir çalışmaya

katılma

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Makale tartışması

SINAV 14.30 - 15.15 Soru-cevap

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Not: Her öğrenci 1 adet makale hazırlar ve sunar.

Teorik Ders Saati: 6

Pratik Ders Saati: 24

Serbest Çalışma Saati: 6

Page 65: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ÇOCUK ERGEN VE RUH SAĞLIĞI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.00 - 11.50 Serbest Çalışma

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

15.30 - 16.15 Seminer Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

SINAV

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.00 - 11.50

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Poliklinik gözlem

15.30 - 16.15

VİZİT -VAKA- KLİNİK GÖRÜŞME: 12

Poliklinik Gözlem:12

Seminer: 1

Serbest Çalışma Saati:2

Page 66: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKARI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit Hasta Başı Vizit

09.30 – 10.20 Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

Hasta Başı

Poliklinik

10.30 - 11.20 DER501 DER003 DER502 DER006 DER502

11.30 - 12.20 DER501 DER003 DER502 DER006 DER502

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 DER504 DER503 DER504 DER505 DER504

14.30 - 15.15 DER504 DER503 DER504 DER505 DER504

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Hasta Başı Vizit

SINAV

09.30 – 10.20 Hasta Başı

Poliklinik

10.30 - 11.20 DER011

11.30 - 12.20 DER011

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 DER506

SINAV 14.30 - 15.15 DER504

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

DER501 Deri Muayenesi 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK

DER003 Psöriasis 1 saat Z. Gizem KAYA İSLAMOĞLU

DER502 Fototerapi ve fotokemoterapi 1 saat Fatma TUNÇEZ AKYÜREK

DER006 Yüzeyel Mantar İnfeksiyonları 1 saat Z. Gizem KAYA İSLAMOĞLU

DER503 Mantar hastalıkları 1 saat Z. Gizem KAYA İSLAMOĞLU

DER504 Dermato cerrahi uygulamalar 1 saat Mehmet UNAL

DER011 Deri Tümörleri 2 saat Mehmet UNAL

DER505 Dermato-Alerji 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK

DER506 Dermatoskopi 1 saat Gülcan SAYLAM KURTİPEK

Not: Her öğrenci 1 adet seminer hazırlar ve sunar.

Teorik Ders Saati:10

Pratik Ders Saati:12

Serbest Çalışma:6

Page 67: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ” SEÇMELİ STAJ

PROGRAMI

Teorik Ders Saati: 12

Pratik Desr Saati: 26

Seçmeli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Stajı sonunda yapılan sınavda;

1. Beş adet klasik soru sorulur ve 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 10.30 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

11.00 – 12.00 Olgu tartışması

4.5.6.ENF001

Olgu tartışması

4.5.6.ENF003

Olgu tartışması

4.5.6.ENF004

Olgu tartışması

4.5.6.ENF006

Olgu tartışması

4.5.6.ENF.006

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 15.30

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

15.30 - 16.30

Olgu tartışması

4.5.6.ENF002

Olgu tartışması

4.5.6.ENF004

Olgu tartışması

4.5.6.ENF005

Olgu tartışması

4.5.6.ENF006

Olgu tartışması

4.5.6.ENF006

4.5.6.ENF001 Olgularla- Enfeksiyon Hastalıkları Tanısında

Yardımcı Laboratuvar Testleri 1 saat

Şua SÜMER

4.5.6.ENF.002 Olgularla- Antibiyotiklerin Klinik Kullanımı 1 saat Nazlım AKTUĞ DEMİR

4.5.6.ENF003 Olgularla- Sepsis 1 saat Nazlım AKTUĞ DEMİR

4.5.6.ENF004 Olgularla- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları 2 saat Nazlım AKTUĞ DEMİR

4.5.6.ENF005 Olgularla- HIV Enfeksiyonu 1 saat Şua SÜMER

4.5.6.ENF006 Olgularla- Viral Hepatitler 2 saat Onur URAL

4.5.6.ENF007 Olgularla- Hastane Enfeksiyonları 1 saat Onur URAL

4.5.6.ENF008 Olgularla- Enfeksiyöz İshaller ve Besin

zehirlenmeleri 2 saat

Şua SÜMER

4.5.6.ENF018 Olgularla- Üriner Sistem Enfeksiyonları 1 saat Onur URAL

6. gün 7. gün

08.30 - 10.30 Vizit Vizit

Olgu tartışması

4.5.6.ENF008 11.00 - 12.00 Olgu tartışması

4.5.6.ENF007

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 15.30 Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Seçmeli staj sınavı

15.30 - 16.30

Olgu tartışması

4.5.6.ENF007

Page 68: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 08.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

09.00 – 09.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

10.00 - 10.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

11.00 - 11.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

Poliklinik Hasta

Muayenesi

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

14.30 - 15.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

15.30 - 16.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

Klinik Hasta

Muayenesi

6. gün 7. gün

08.00 - 08.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

SINAV

09.00 – 09.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

10.00 - 10.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

11.00 - 11.50

Poliklinik Hasta

Muayenesi

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Klinik Hasta

Muayenesi

SINAV 14.30 - 15.15

Klinik Hasta

Muayenesi

15.30 - 16.15

Klinik Hasta

Muayenesi

Teorik Ders Saati: 0

Pratik Ders Saati : 49

Serbest Çalışma : 0

Page 69: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GÖĞÜS HASTALIKARI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.GÖĞ001 5.GÖĞ002 5.GÖĞ001 5.GÖĞ003 5.GÖĞ001

10:10-10:50 5.GÖĞ001 5.GÖĞ002 5.GÖĞ001 5.GÖĞ003 5.GÖĞ001

11:00-11:40 5.GÖĞ001 5.GÖĞ002 5.GÖĞ001 5.GÖĞ003 5.GÖĞ001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501

13:50-14:30 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501

14:40-15:20 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5.GÖĞ501 5GÖĞ501 5.GÖĞ501

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.GÖĞ001 Solunum sistemi infeksiyonlarına pratik yaklaşım 3 saat Baykal Tülek

5GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

5.GÖĞ002 Diffüzparankimal akciğer hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Fikret Kanat

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 2 saat Baykal Tülek

5.GÖĞ001 Solunum sistemi infeksiyonlarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Fikret Kanat

5.GÖĞ003 Solunum fonksiyon testi laboratuvarı uygulaması 3 saat Baykal Tülek

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

5.GÖĞ001 Solunum sistemi infeksiyonlarına pratik yaklaşım 3 saat Fikret Kanat

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.GÖĞ001

10:10-10:50 5.GÖĞ001

11:00-11:40 5.GÖĞ001

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.GÖĞ501

13:50-14:30 5.GÖĞ501

14:40-15:20 5.GÖĞ501

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.GÖĞ001 Solunum sistemi infeksiyonlarına pratik yaklaşım 3 saat Baykal Tülek

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

5.GÖĞ002 Diffüzparankimal akciğer hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Fikret Kanat

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 2 saat Baykal Tülek

5.GÖĞ001 Solunum sistemi infeksiyonlarına pratik yaklaşım 3 saat Mecit Süerdem

5.GÖĞ501 Havayolu hastalıklarına pratik yaklaşım 3 saat Fikret Kanat

Teorik Ders Saati: 23

Serbest çalışma Saati : 16

Page 70: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“HALK SAĞLIĞI” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.SHAS001 5.SHAS003 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004

10:10-10:50 5.SHAS001 5.SHAS003 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004

11:00-11:40 5.SHAS001 5.SHAS003 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.SHAS002 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS005

13:50-14:30 5.SHAS002 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS005

14:40-15:20 5.SHAS002 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS004 5.SHAS005

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.SHAS001 Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı 3 saat Kemal Macit HİSAR

5.SHAS002 Araştırma yöntemleri 3 saat Kemal Macit HİSAR

5.SHAS003 Anket hazırlamada dikkat edilecek hususlar 3 saat Fatih KARA

5.SHAS004 Saha araştırma uygulaması 18 saat Fatih KARA/

Kemal Macit HİSAR

5.SHAS005 Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır 3 saat Fatih KARA

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.SHAS006

10:10-10:50 5.SHAS006

11:00-11:40 5.SHAS006

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.SHAS007

SINAV 13:50-14:30 5.SHAS007

14:40-15:20 5.SHAS007

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.SHAS006 Rapor sunumu 3 saat Kemal Macit HİSAR

5.SHAS007 Seminer 3 saat Kemal Macit HİSAR

Teorik Ders Saati: 18

Pratik Ders Saati: 18

Serbest Çalışma: 12

Page 71: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“GASTROENTEROLOJİ B.D.” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Pratik: 18 saat

Serbest Çalışma Saati:24 saat

Teorik: 0 saat

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

09.30 – 10.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.30 - 11.20 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

11.30 - 12.20 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

15.30 - 16.15 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Serbest Zaman

SINAV 09.30 – 10.20

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.30 - 11.20 Poliklinik gözlem

11.30 - 12.20 Serbest Zaman

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Serbest Zaman

15.30 - 16.15 Serbest Zaman

Page 72: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“TIBBİ ONKOLOJİ B.D ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Pratik: 31 saat

Serbest Çalışma Saati:11 saat

Teorik: 0 saat

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik

Muayene Plk

Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

09.30 – 10.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik

Muayene Plk

Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

10.30 - 11.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik

Muayene Plk

Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

11.30 - 12.20 Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

Periyodik

Muayene Plk

Gözlem

Periyodik Muayene

Plk Gözlem

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

15.30 - 16.15 Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman Serbest Zaman

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Periyodik Muayene Plk

Gözlem

SINAV

09.30 – 10.20 Periyodik Muayene Plk

Gözlem

10.30 - 11.20 Periyodik Muayene Plk

Gözlem

11.30 - 12.20 Periyodik Muayene Plk

Gözlem

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Makale tartışması

14.30 - 15.15 Vizit-Vaka-Klinik

Gözlem

15.30 - 16.15 Serbest çalışma

Page 73: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“HEMOTOLOJİ B. D.” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Pratik: 36 saat

Serbest Çalışma Saati:6 saat

Teorik: 0 saat

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

09.30 – 10.20 Pratik-Hasta

Muayene

Pratik-Hasta

Muayene

Pratik-Hasta

Muayene

Pratik-Hasta

Muayene

Pratik-Hasta

Muayene

10.30 - 11.20 Olgu Tartışma Olgu Tartışma Olgu Tartışma Olgu Tartışma Olgu Tartışma

11.30 - 12.20 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

14.30 - 15.15 Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

15.30 - 16.15 Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

Poliklinikte Pratik-

Tanıya gitme

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vizit

SINAV

09.30 – 10.20 Pratik-Hasta

Muayene

10.30 - 11.20 Olgu Tartışma

11.30 - 12.20 Serbest Çalışma

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

14.30 - 15.15

15.30 - 16.15

Page 74: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ ROMATOLOJİ B.D. ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

PRATİK : 42 saat

TEORİK:0

SERBEST ZAMAN:0 saat

08.30 - 09.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

09.30 – 10.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.30 - 11.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.30 - 12.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem

15.30 - 16.15 Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Poliklinik gözlem Dergi saati

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

SINAV

09.30 – 10.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.30 - 11.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.30 - 12.20 Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Poliklinik gözlem

14.30 - 15.15 Poliklinik gözlem

15.30 - 16.15 Poliklinik gözlem

Page 75: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“NEFROLOJİ B.D.“ SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

TEORİK DERS SAATİ:9 PRATİK DERS SAATİ: 27

SERBEST ZAMAN:0

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma Serbest çalışma

09.30 – 10.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Olgu sunumu Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Vizit-Nefroloji

Polikliniği

10.30 - 11.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Olgu sunumu Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Vizit-Nefroloji

Polikliniği

11.30 - 12.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Olgu sunumu Periton diyalizi

ünitesi-gözlem

Vizit-Nefroloji

Polikliniği

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

Makale sunumu Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

Seminer Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

14.30 - 15.15 Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

Makale sunumu Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

Seminer Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

15.30 - 16.15 Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

Makale sunumu Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

Seminer Hemodiyaliz ünitesi-

gözlem

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Serbest çalışma

SINAV

09.30 – 10.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

10.30 - 11.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

11.30 - 12.20 Vizit-Nefroloji

Polikliniği

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

14.30 - 15.15 Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

15.30 - 16.15 Hemodiyaliz

ünitesi-gözlem

Page 76: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI B.D.“ SEÇMELİ STAJ

PROGRAMI

TEORİK DERS SAATİ:9

PRATİK DERS SAATİ: 27

SERBEST ÇALIŞMA: 12

08.30 - 09.20 Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

09.30 – 10.20 Klinik, vizit Klinik, vizit Klinik, vizit Klinik, vizit Klinik, vizit

10.30 - 11.20 Klinik, vizit Klinik, vizit Klinik, vizit Klinikopatolojik

vaka konseyi Klinik, vizit

11.30 - 12.20 Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

Poliklinik hasta

değerlendirme

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Olguya dayalı

öğrenme Seminer saati Seminer saati Seminer saati Seminer saati

14.30 - 15.15 Olguya dayalı

öğrenme

Olguya dayalı

öğrenme

Olguya dayalı

öğrenme

Olguya dayalı

öğrenme

Olguya dayalı

öğrenme

15.30 - 16.15 Olguya dayalı

öğrenme Seminer saati Seminer saati Seminer saati Seminer saati

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Poliklinik hasta

değerlendirme

Staj sonu

değerlendirme

09.30 – 10.20 Klinik, vizit Staj sonu

değerlendirme

10.30 - 11.20 Klinik, vizit Staj sonu

değerlendirme

11.30 - 12.20 Poliklinik hasta

değerlendirme

Staj sonu

değerlendirme

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Olguya dayalı

öğrenme

Staj sonu

değerlendirme

14.30 - 15.15 Olguya dayalı

öğrenme

Staj sonu

değerlendirme

15.30 - 16.15 Olguya dayalı

öğrenme

Staj sonu

değerlendirme

Page 77: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“NÖROLOJİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

Seçmeli Staj Kazanımlarının Değerlendirilmesi; Staj sırasında mini CEX ve staPerformansı ve Mini Assay (deneme)

değerlendirilmesi

Teorik ders : 14

Pratik ders : 22

Serbest çalışma : 6

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00 - 09.30 Olgu Hazırlama Olgu Hazırlama Olgu Hazırlama Olgu Hazırlama Olgu Hazırlama

09.30 – 11.00

Vizit Vizit Grand Vizit

Vizit Vizit

Nöroloji YBÜ Viziti Nöroloji YBÜ Viziti Nöroloji YBÜ Viziti Nöroloji YBÜ Viziti Nöroloji YBÜ Viziti

Hasta Başı Sunuma Eşlik Hasta Başı Sunuma Eşlik Olgu Sunumu Hasta Başı Sunuma

Eşlik

Hasta Başı Sunuma

Eşlik

11.00 - 12.00

Olguya dayalı Nörolojik

Tartışma NRL001

Olgu tartışması

NRL002

Olgu tartışması

NRL002

Olgu tartışması

NRL003

Olgu tartışması

NRL004

12:00-13:30 Öğle Arası

13.30 – 16.00

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

Poliklinikte Hasta

Muayenesi

16.00 - 16.40

Olgu tartışması

NÖR004

Olgu tartışması

NÖR005

Olgu tartışması

NÖR006

Olgu tartışması

NÖR006

Olgu tartışması

NÖR007

NÖR001 Günümüzde nöroloji. Nörolojik yaklaşım ne içerir? 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK NÖR.002 SVO’lu olguya yaklaşım 1 saat Şerefnur ÖZTÜRK NÖR.003 Nöroepidemiyoloji: Nörolojik Hastalıkların

toplum sağlığına etkisi

1 saat Şerefnur ÖZTÜRK

NÖR.004 Nörolojik muayeneyi ve terminolojiyi hatırlayalım 1 saat A.Hakan EKMEKCİ NÖR005 Bilinç bozukluklarında olguya yaklaşım 1 saat A.Haluk GÜMÜŞ NÖR006 Sistemik hastalığı olan olgularda

nörolojik komplikasyonlar

1 saat A.Hakan EKMEKCİ

NÖR007 Olgularla- Sersemlik Hissi ve Vertigo 1 saat Recep AYGÜL NÖR008 Olgularla- Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları 1 saat Haluk GÜMÜŞ NÖR009 Hareket bozukluğu olan olguya yaklaşım 1 saat A.Hakan EKMEKCİ NÖR010 Epileptik olguya yaklaşım 1 saat A.Hakan EKMEKCİ NÖR011 Multıpl Sklerozlu olguya yaklaşım 1 saat Haluk GÜMÜŞ NÖR012 Akut Baş ağrılı olguya yaklaşım 1 saat Recep AYGÜL NÖR013 Ataksik olguyu çözümleme ve olguya yaklaşım 1 saat Recep AYGÜL NÖR014 Kas sinir kavşağı tutulan olguya acil yaklaşım 1 saat Haluk GÜMÜŞ

6. gün 7. gün

08:30 – 10:00

Vizit

NÖROLOJİ STAJININ

SERVİS ve YOĞUN

BAKIM ÜNİTESİ

DENEYİMLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mini Assay (Deneme)

Tartışma

10.00 - 12.00

Nöroloji YBÜ Viziti

Hasta Başı Sunuma Eşlik

Nörolojik Girişimsel

Uygulamalar

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 16.30

Poliklinikte Laboratuvar

İşlemleri – EMG

Page 78: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“NÜKLEER TIP” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

09.30 – 10.20 Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

Rapor okuma

(sintigrafi)

10.30 - 11.20 Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

11.30 - 12.20 Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

Rapor okuma

(PET/BT)

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması Makale tartışması

14.30 - 15.15 Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap Soru-cevap

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Rapor okuma

(sintigrafi)

SINAV

09.30 – 10.20 Rapor okuma

(sintigrafi)

10.30 - 11.20 Rapor okuma

(PET/BT)

11.30 - 12.20 Rapor okuma

(PET/BT)

12.20-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15 Makale tartışması

14.30 - 15.15 Soru-cevap

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Not: Her öğrenci 1 adet makale hazırlar ve sunar.

Pratik Ders Saati: 24

Teorik Ders Saati :12

Serbest Çalışma : 6

Page 79: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RADYASYON ONKOLOJİSİ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.RAO001 5.RAO003 5.RAO005 5.RAO007 Pratik

10:10-10:50 5.RAO001 5.RAO003 5.RAO005 5.RAO007 Pratik

11:00-11:40 Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 Pratik Pratik Pratik Pratik Pratik

13:50-14:30 Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

Poliklinikte hasta

muayenesi

14:40-15:20 5.RAO002 5.RAO004 5.RAO006 5.RAO008 5.RAO009

15:30-16:10 5.RAO002 5.RAO004 5.RAO006 5.RAO008 5.RAO009

5.RAO001 Radyasyon onkolojisine giriş ve radyoterapinin temel ilkeleri 2 saat Güler YAVAŞ

5.RAO002 Yeni gelişen radyoterapi teknikleri 2 saat Güler YAVAŞ

5.RAO003 Santral sinir sistemi tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Çağdaş YAVAŞ

5.RAO004 Baş-boyun tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Çağdaş YAVAŞ

5.RAO005 Toraks tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Çağdaş YAVAŞ

5.RAO006 Gastrointestinal sistem tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Güler YAVAŞ

5.RAO007 Genitoüriner tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Çağdaş YAVAŞ

5.RAO008 Jinekolojik tümörlerinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Güler YAVAŞ

5.RAO009 Meme kanserinde radyoterapi uygulamaları 2 saat Güler YAVAŞ

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 Pratik

10:10-10:50 Pratik

11:00-11:40 Pratik

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 Pratik

SINAV 13:50-14:30 Pratik

14:40-15:20 Serbest Çalışma

15:30-16:10 Serbest Çalışma

Teorik ders saati: 18

Pratik ders saati:

Poliklinikte hasta

muayenesi saati:

10

10

Serbest çalışma: 10

Page 80: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RADYOLOJİ” DÖNEM V SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.40 – 09.20 5.RAD.001 5.RAD.005 5.RAD.009 5.RAD.012 5.RAD.013

09.30- - 10.10 5.RAD.002 5.RAD.005 5.RAD.009 5.RAD.012 5.RAD.013

10.20 - 11.00 5.RAD.002 5.RAD.005 5.RAD.009 5.RAD.012 5.RAD.013

11.10 - 12.00 5.RAD.002 5.RAD.005 5.RAD.009 5.RAD.012 5.RAD.013

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

14.20 - 15.00 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

15.10 - 15.50 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

16.00-17.00 Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama Pratik Uygulama

5.RAD001 Radyolojiye giriş 1 saat Yahya PAKSOY

5.RAD002 Nöroradyoloji 3 saat Abdülsamet BATUR

5.RAD005 Akciğer Hastalıkları Radyolojisi 2 saat Hakan CEBECİ

5.RAD005 Akciğer Hastalıkları Radyolojisi 2 saat Hakan CEBECİ

5.RAD009 Abdomen Radyolojisi 4 saat Mustafa KOPLAY

5.RAD012 Girişimsel Radyoloji 2 saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD012 Girişimsel Radyoloji 2 saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD.013 Bel, Boyun ve Spinal Görüntüleme 4 saat Mehmet ÖZTÜRK

6. gün 7. gün

08.40 – 09.20 5.RAD.016

Sınav

09.30- - 10.10 5.RAD.016

10.20 - 11.00 5.RAD.017

11.10 - 12.00 5.RAD.017

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.10 Serbest Çalışma

14.20 - 15.00 Pratik Uygulama

15.10 - 15.50 Pratik Uygulama

16.00-17.00 Pratik Uygulama

5.RAD016 Kas-İskelet Radyolojisi 2 saat Alaaddin NAYMAN

5.RAD017 Meme radyolojisi 2 saat Hakan CEBECİ

TEORİK DERS : 24 SAAT

PRATİK DERS : 18 SAAT

SERBEST ÇALIŞMA : 6 SAAT

Page 81: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.00 - 11.50 Serbest Çalışma

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

14.30 - 15.15

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

Poliklinik gözlem-

TRSM

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Seminer Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

SINAV

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik

Görüşme

11.00 - 11.50

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30 - 14.15

Poliklinik gözlem-

TRSM

SINAV

14.30 - 15.15

Poliklinik gözlem-

TRSM

15.30 - 16.15

VİZİT -VAKA- KLİNİK GÖRÜŞME: 12

Poliklinik gözlem-TRSM: 12

Seminer: 1 saat

Serbest Çalışma Saati: 3

Page 82: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“FİZYOLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-10:00 5.FİZ001 5.FİZ003 5.FİZ005 5.FİZ007 5.FİZ009

10:30-12:00 5.FİZ001 5.FİZ003 5.FİZ005 5.FİZ007 5.FİZ009

Öğle Arası

13:30-15:00 5.FİZ002 5.FİZ004 5.FİZ006 5.FİZ008 5.FİZ010

15:30-17:00 5.FİZ002 5.FİZ004 5.FİZ006 5.FİZ008 5.FİZ010

5.FİZ001 Hücre Fizyolojisi 2 saat Muaz BELVİRANLI

5.FİZ002 Kas Fizyolojisi 2 saat Nilsel OKUDAN

5.FİZ003 Kan Fizyolojisi 2 saat Rasim MOĞULKOÇ

5.FİZ004 Kalp Fizyolojisi 2 saat Nilsel OKUDAN

5.FİZ005 Dolaşım Fizyolojisi 2 saat Rasim MOĞULKOÇ

5.FİZ006 Solunum Fizyolojisi 2 saat NilselOKUDAN

5.FİZ007 Metabolizma 2 saat Rasim MOĞULKOÇ

5.FİZ008 Sindirim Fizyolojisi 2 saat A.Kasım BALTACI

5.FİZ009 Nörofizyoloji 2 saat Rasim MOĞULKOÇ

5.FİZ010 Duyu Fizyolojisi 2 saat Muaz BELVİRANLI

6. gün 7. gün

08.30-10:00 5.FİZ011 5.FİZ013

10:30-12:00 5.FİZ011 5.FİZ013

Öğle Arası

13:30-15:00 5.FİZ012

SINAV 15:30-17:00 5.FİZ012

5.FİZ011 Boşaltım Fizyolojisi 2 saat Muaz BELVİRANLI

5.FİZ012 Endokrin Sistem Fizyolojisi 2 saat A.Kasım BALTACI

5.FİZ013 Üreme Sistemi Fizyolojisi 2 saat Nilsel OKUDAN

Teorik Ders Saati: 26

Page 83: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“TIBBİ BİYOKİMYA ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 5.TBK501 5.TBK501 5.TBK501 5.TBK501 5.TBK501

09:20-10:00 5.TBK001 5.TBK003 5.TBK003 5.TBK004 5.TBK005

10:10-10:50 5.TBK001 5.TBK003 5.TBK003 5.TBK004 5.TBK005

11:00-11:40 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502

11:40-13:00

13:00-13:40 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002

13:50-14:30 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002 5.TBK002

14:40-15:20 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502 5.TBK502

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.TBK501 İç Kalite Kontrol ve Kalibrasyon 1 saat Öğretim Üyesi

5.TBK001 Ayrıştırma Metodları 2 saat Öğretim Üyesi

5.TBK502 Laboratuvar Raporu Analizi 1 saat Öğretim Üyesi

5.TBK002 Makale Sunumu 2 saat Öğretim Üyesi

5.TBK003 Element analiz Metodları 2 saat Öğretim Üyesi

5.TBK004 Laboratuvarda Toplam Kalite 2 saat Öğretim Üyesi

5.TBK005 Kan Gazı analizleri 2 saat Öğretim Üyesi

6. gün 7. gün

08.30-09:10 5.TBK501 5.TBK501

09:20-10:00 5.TBK006 5.TBK007

10:10-10:50 5.TBK006 5.TBK007

11:00-11:40 5.TBK502 5.TBK502

11:40-13:00

13:00-13:40 5.TBK002

SINAV

13:50-14:30 5.TBK002

14:40-15:20 5.TBK502

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.TBK501 İç Kalite Kontrol 1 saat Öğretim Üyesi

5.TBK006 ELİSA Analizleri 2 saat Öğretim Üyesi

5.TBK007 Dış Kalite Kontrol 2 saat Öğretim Üyesi

Teorik Ders Saati:14

Pratik Ders Saati:3

Serbest Çalışma Saati:6

Page 84: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“TIBBİ GENETİK ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.GEN001 5.GEN002 5.GEN001 5.GEN003 5.GEN001

10:10-10:50 5.GEN001 5.GEN002 5.GEN001 5.GEN003 5.GEN001

11:00-11:40 5.GEN001 5.GEN002 5.GEN001 5.GEN003 5.GEN001

11:40-13:00

13:00-13:40 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501

13:50-14:30 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501

14:40-15:20 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501 5.GEN501

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.GEN001 Genetik hastalıklrda anamnez ve muayene 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN501 Pedigri çizimi ve değerlendirilmesi 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN002 Makale sunumu 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN501 Kromozomal hastalıklara yaklaşım 2 saat Tülin ÇORA

5.GEN001 Olgu sunumu 3 saat Tülin ÇORA

5.GEN501 Sitogenetik raporlandırma 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN003 Seminer 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN501 Kromozomal hastalıklarda genetik danışma 3 saat Tülin ÇORA

5.GEN001 Olgu sunumu 3 saat Tülin ÇORA

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.GEN001

10:10-10:50 5.GEN001

11:00-11:40 5.GEN001

11:40-13:00

13:00-13:40 5.GEN501

SINAV 13:50-14:30 5.GEN501

14:40-15:20 5.GEN501

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.GEN001 Olgu sunumu 3 saat Nadir KOÇAK

5.GEN501 Tek gen hastalıklarının raporlandırılması 3 saat Nadir KOÇAK

Teorik Ders Saati :11

Pratik Ders Saati : 21

Serbest Çalışma : 12

Page 85: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.00-10:00 Bakteriyoloji lab

uygulama

SerolojiLab

Uygulama

Moleküler lab

uygulama

Mikoloji lab

uygulama

Parazitoloji lab

uygulama

10:30-12:00 Bakteriyoloji lab

uygulama

SerolojiLab

Uygulama

Moleküler lab

uygulama

Mikoloji lab

uygulama

Parazitoloji lab

uygulama

Öğle Arası

13:00-15:00 TMB001

TMB002

TMB004 TMB006 TMB008 TMB007

15:00-16:30 TMB003 TMB004 TMB006 TMB008 TMB007

TMB001 Mikroorganizmaların genel özellikleri 1 saat Recep KEŞLİ

TMB002 Besi yerleri 1 saat Recep KEŞLİ

TMB003 Mikroorganizmaların üretilmesi ve idantifikasyonu 1.5 saat Recep KEŞLİ

TMB004 Serolojik tanı yöntemleri 3.5 saat Duygu FINDIK

TMB006 Moleküler tanı yöntemleri 3.5 saat Uğur ARSLAN

TMB007 Parazitolojide tanı 3.5 saat Salih MAÇİN

TMB008 Mantarların tanımlanması 3.5 saat Duygu FINDIK

6. gün 7. gün

08.00-10:00 Floresan lab

uygulama SINAV

10:30-12:00 Tüberküloz lab

uygulama

Öğle Arası

13:00-15:00 TMB005

15:00-16:30 TMB009

TMB005 Floresan testler 2 saat Uğur ARSLAN

TMB009 Mycobacteriumların tanımlanması 1.5 saat Hatice TÜRKDAĞI

Serbest çalışma:0

Pratik ders saati:12

Teorik ders saati:21

Page 86: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

“TIBBİ PATOLOJİ ” SEÇMELİ STAJ PROGRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

09:20-10:00 5.PAT001 5.PAT002 5.PAT003 5.PAT004 5.PAT506

10:10-10:50 5.PAT001 5.PAT002 5.PAT003 5.PAT004 5.PAT506

11:00-11:40 5.PAT001 5.PAT002 5.PAT003 5.PAT004 5.PAT506

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.PAT501 5.PAT503 5.PAT501 5.PAT505 5.PAT507

13:50-14:30 5.PAT502 5.PAT503 5.PAT504 5.PAT505 5.PAT508

14:40-15:20 5.PAT502 5.PAT503 5.PAT504 5.PAT505 5.PAT508

15:30-16:10 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

5.PAT001 Makroskopi ve Frozen uygulamaları 3 saat Z. E ÇELİK

5.PAT501 Seminer 1 saat P. KARABAĞLI

5.PAT502 Patoloji laboratuarı ve uygulamaları 2 saat P. KARABAĞLI

5.PAT002 Doku takibi ve bloklama uygulamaları 3 saat S. UĞRAŞ

5.PAT503 Mikroskopi kullanımı 3 saat C.UĞURLUOĞLU

5.PAT003 Histokimyasal ve immunohistokimyasal boyamalar 3 saat C.UĞURLUOĞLU

5.PAT501 Seminer 1 saat Z. E. ÇELİK

5.PAT504 Sitopatoloji 2 saat S. UĞRAŞ

5.PAT004 Patoloji arşiv ve raporlama 3 saat P. KARABAĞLI

5.PAT505 Jinekopatoloji 3 saat Z. E ÇELİK

5.PAT506 Gastrointestinal sistem patolojisi 3 saat P. KARABAĞLI

5.PAT507 Olgu sunumu 1 saat C.UĞURLUOĞLU

5.PAT508 Üropatoloji 2 saat Z.E. ÇELİK

6. gün 7. gün

08.30-09:10 Serbest Çalışma

SINAV 09:20-10:00 5.PAT509

10:10-10:50 5.PAT509

11:00-11:40 5.PAT509

11:40-13:00 Öğle Arası

13:00-13:40 5.PAT501

SINAV 13:50-14:30 5.PAT510

14:40-15:20 5.PAT510

15:30-16:10 Serbest Çalışma

5.PAT509 Hematopatoloji 3 saat C.UĞURLUOĞLU

5.PAT501 Seminer 1 saat S. UĞRAŞ

5.PAT510 Baş-Boyun patolojisi 3 saat P. KARABAĞLI

Teorik ders saati:

12

Pratik ders saati: 21

Serbest çalışma: 12

Page 87: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK ALLERJİ VE IMMUNOLOJİ SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem

09.30 – 10.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

10.30 - 11.20 Allerji Laboratuvar

Gözlem

İmmunolojiLaboratuvar

Gözlem

Allerji Laboratuvar

Gözlem

İmmunolojiLaboratuvar

Gözlem

Allerji Laboratuvar

Gözlem

11.30 - 12.20 Allerji Laboratuvar

Gözlem

İmmunolojiLaboratuvar

Gözlem

Allerji Laboratuvar

Gözlem

İmmunolojiLaboratuvar

Gözlem

Allerji Laboratuvar

Gözlem

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem Poliklinik Gözlem

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vaka Tartışma

SINAV 09.30 – 10.20 Vizit

10.30 - 11.20 Seminer

11.30 - 12.20 Poliklinik Gözlem

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Klinik Gözlem

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Page 88: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK KARDİYOLOJİ SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

09.30 – 10.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

10.30 - 11.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

11.30 - 12.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vizit

SINAV

09.30 – 10.20 Poliklinik

Muayene

10.30 - 11.20 Poliklinik

Muayene

11.30 - 12.20 Poliklinik

Muayene 12.20-13.30 Poliklinik Muayene

13.30 - 14.15 Poliklinik

Muayene

14.30 - 15.15 Poliklinik

Muayene 15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Page 89: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK ENFEKSİYON SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Kliniğin Tanıtımı Vizit Vizit Vizit Vizit

09.30 – 10.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

10.30 - 11.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

11.30 - 12.20 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

14.30 - 15.15 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

15.30 - 16.15 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vizit

SINAV 09.30 – 10.20 Vizit

10.30 - 11.20 Vizit

11.30 - 12.20 Poliklinik

12.20-13.30 13.30 - 14.15 Poliklinik

14.30 - 15.15 Poliklinik

15.30 - 16.15 Vizit

Page 90: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

Pratik: 42saat

Serbest Çalışma Saati 0 saat

Teorik: 0 saat

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi

09.30 – 10.20 Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi

10.30 - 11.20 Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi Endoskopi

11.30 - 12.20 Servis Hasta Viziti Servis Hasta Viziti Servis Hasta Viziti Servis Hasta Viziti Servis Hasta Viziti

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

14.30 - 15.15 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

15.30 - 16.15 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Endoskopi

SINAV 09.30 – 10.20 Endoskopi

10.30 - 11.20 Endoskopi

11.30 - 12.20 Servis Hasta Viziti

12.20-13.30

13.30 - 14.15 Poliklinik

14.30 - 15.15 Poliklinik

15.30 - 16.15 Poliklinik

Page 91: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK NEONATOLOJİ SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Vaka Tartışması Vaka Tartışması Vaka Tartışması Vaka Tartışması Vaka Tartışması

09.30 – 10.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

10.30 - 11.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

11.30 - 12.20 Vizit Vizit Vizit Vizit Vizit

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Klinik Gözlem ve

Muayene

Klinik Gözlem ve

Muayene Klinik Gözlem ve

Muayene Klinik Gözlem ve

Muayene Klinik Gözlem ve

Muayene

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Vaka Tartışması

SINAV 09.30 – 10.20 Vizit

10.30 - 11.20 Vizit

11.30 - 12.20 Vizit

12.20-13.30 Poliklinik Muayene

13.30 - 14.15 Klinik Gözlem ve

Muayene

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma

Page 92: 2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI - selcuk.edu.tr · 4.KHD510 Operatif Doğum 1 saat Mustafa Gazi UÇAR PRATİK) ... 4.KHD518 Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri 1 saat S.Arzu

DÖNEM V ÇOCUK NÖROLOJİ SEÇMELİ STAJ PROĞRAMI

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün

08.30 - 09.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

09.30 – 10.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

10.30 - 11.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

11.30 - 12.20 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik

Muayene

Poliklinik Muayene

12.20-13.30 Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik

13.30 - 14.15 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene

14.30 - 15.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

15.30 - 16.15 Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma Serbest Çalışma

6. gün 7. gün

08.30 - 09.20 Poliklinik

Muayene

SINAV

09.30 – 10.20 Poliklinik

Muayene

10.30 - 11.20 Poliklinik

Muayene

11.30 - 12.20 Poliklinik

Muayene 12.20-13.30 Poliklinik Muayene

13.30 - 14.15 Poliklinik

Muayene

14.30 - 15.15 Poliklinik

Muayene

15.30 - 16.15 Poliklinik

Muayene