20130704 borsa de treball

Download 20130704 borsa de treball

Post on 13-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Anunci i bases referents a la borsa de treball.

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Associaci per la gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura </p><p>Consorci Ripolls Desenvolupament C/ Joan Mir, 2 i 4 - Pol. Ind. Els Pintors 17500 Ripoll tel. 972 70 44 99 - fax 972 70 45 30 Consorci de la Vall del Ges Ors i Bisaura C/ Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torell tel. 93-850 53 13 fax 93-850- 50 03 </p><p>leader@ripollesgesbisaura.org NIF G55011100 Nmero inscripci Dpt. Justcia 38066 </p><p>1 </p><p> ANUNCI PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE LASSOCIACI LEADER RIPOLLS GES BISAURA En sessi de Junta Directiva de lAssociaci celebrada en data 4 de juliol de 2013, saproven les bases per a la borsa de treball de lAssociaci Leader Ripolls Ges Bisaura: Els requisits mnims per accedir a la borsa de treball sn els segents: - Titulaci acadmica: </p><p>o Llicenciatura en cincies econmiques i empresarials o equivalent; o Enginyeria tcnica agrcola, equivalent o superior. o Enginyeria industrial o equivalent. </p><p>- Possessi del Nivell C de Catal. - Carnet de conduir i vehicle propi. Es valorar: - Experincia en la gesti de projectes de desenvolupament rural i local. - Experincia en ladministraci pblica. - Coneixement del territori. - Capacitat comunicativa. Les persones interessades han dadrear una sollicitud a lAssociaci per a la Gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura, acompanyada dun currculum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 26 de juliol de 2013. Aix mateix, es poden consultar les bases a ladrea www.ripollesgesbisaura.org, o b trucant a lAssociaci Leader Ripolls Ges Bisaura. Es fa pblic per coneixement general a la pgina web de lAssociaci per a la Gesti del programa Leader Ripolls Ges Bisaura i la premsa dmbit comarcal. Ripoll, 4 de juliol de 2013 </p></li><li><p> Associaci per la gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura </p><p>Consorci Ripolls Desenvolupament C/ Joan Mir, 2 i 4 - Pol. Ind. Els Pintors 17500 Ripoll tel. 972 70 44 99 - fax 972 70 45 30 Consorci de la Vall del Ges Ors i Bisaura C/ Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torell tel. 93-850 53 13 fax 93-850- 50 03 </p><p>leader@ripollesgesbisaura.org NIF G55011100 Nmero inscripci Dpt. Justcia 38066 </p><p>2 </p><p> BASES REGULADORES DEL PROCS DE SELECCI PER CREAR UNA BORSA DE TREBALL DE LASSOCIACI LEADER RIPOLLS GES BISAURA. 1) OBJECTE L'objecte d'aquestes bases regular la creaci d'una borsa de treball de diferent personal tcnic per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidncia o vacants que puguin originar en lAssociaci Leader Ripolls Ges Bisaura. 2) REQUISITS GENERALS Per a ser admesos o admeses en el procs de selecci, els/les aspirants hauran de complir els requisits segents: A) Ser ciutad/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Uni Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Uni Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicaci la lliure circulaci de treballadors en els termes en qu s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Uni Europea o els estrangers amb residncia legal a Espanya. El que s'estableix en el pargraf anterior tamb ser d'aplicaci al cnjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Uni Europea, sempre que no estiguin separats de dret, aix com als seus descendents i als del seu cnjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu crrec. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Uni Europea hauran d'aportar els permisos de residncia i treball necessaris segons la normativa vigent. B) Haver complert 18 anys d'edat i no excedir de l'edat establerta com a mxima de jubilaci C) Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. D) No haver estat separat mitjanant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Pbliques o dels rgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autnomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l'exercici de funcions pbliques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el qu hagus estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situaci equivalent ni haver estat sotms a sanci disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l'accs a funcions pbliques. E) Estar en possessi d'alguna de les titulacions segents: - Llicenciatura en cincies econmiques - Diplomatura en cincies empresarials o equivalent o superior. - Enginyeria tcnic agrcola, forestal o equivalent o superior. - Enginyeria industrial o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haur de presentar la credencial que n'acrediti la corresponent homologaci. F) Tenir el nivell C de llengua catalana o certificat equivalent. </p></li><li><p> Associaci per la gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura </p><p>Consorci Ripolls Desenvolupament C/ Joan Mir, 2 i 4 - Pol. Ind. Els Pintors 17500 Ripoll tel. 972 70 44 99 - fax 972 70 45 30 Consorci de la Vall del Ges Ors i Bisaura C/ Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torell tel. 93-850 53 13 fax 93-850- 50 03 </p><p>leader@ripollesgesbisaura.org NIF G55011100 Nmero inscripci Dpt. Justcia 38066 </p><p>3 </p><p> G) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements de nivell superior de castell. H) Estar en possessi del perms de conduir B i disposar de vehicle propi. Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s'hauran de reunir en la data en que finalitzi el perode de presentaci de sollicituds i mantenir-les fins el moment de la contractaci. 3) PRESENTACI DE SOLLICITUDS Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sollicitar-ho mitjanant instncia que es lliurar a la seu de lAssociaci Leader Ripolls Ges Bisaura situada al carrer Joan Mir 2-4 de Ripoll. Les instncies hauran d'anar acompanyades dels segents documents originals o en fotocpia compulsada: - Ttol exigit a la base segona de la convocatria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedici. En cas de no poder aportar ttol ni resguard, s'acceptar la certificaci acadmica acreditativa que s'han acabat ntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d'obtenir la titulaci. - DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat. - Carnet de conduir exigit - Documentaci acreditativa d'estar en possessi del nivell de coneixements de llengua </p><p>catalana que es requereix, nivell C. - Documentaci acreditativa del nivell superior de castell per a les persones que no tinguin </p><p>nacionalitat espanyola i vulguin restar exemptes de realitzar la corresponent prova de nivell. - Currculum vitae. - La documentaci acreditativa de lexperincia i dems mrits establerts en el currculum </p><p>vitae. - Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres </p><p>de la Uni Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Uni Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentaci expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d'un Estat membre de la Uni Europea o d'un dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci de treballadors. Tamb hauran de presentar una declaraci jurada o promesa efectuada pel cnjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no est separat/ada de dret de l'aspirant. </p><p> 4) ADMISSI ASPIRANTS Admissi dels aspirants Acabat el termini de presentaci d'instncies, en el termini mxim d'un mes, aprovar la llista d'aspirants admesos i exclosos, que es far pblica en el tauler d'anuncis de l'Associaci i a la pgina web www.ripollesgesbisaura.org. La resoluci que aprovi la llista daspirants admesos i exclosos determinar el lloc, la data i hora de constituci del Tribunal Qualificador i del comenament del procs selectiu. 5) VALORACIONS </p></li><li><p> Associaci per la gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura </p><p>Consorci Ripolls Desenvolupament C/ Joan Mir, 2 i 4 - Pol. Ind. Els Pintors 17500 Ripoll tel. 972 70 44 99 - fax 972 70 45 30 Consorci de la Vall del Ges Ors i Bisaura C/ Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torell tel. 93-850 53 13 fax 93-850- 50 03 </p><p>leader@ripollesgesbisaura.org NIF G55011100 Nmero inscripci Dpt. Justcia 38066 </p><p>4 </p><p>ENTREVISTA PERSONAL: Consistir en mantenir un dileg amb els aspirants per tal d'avaluar l'adequaci dels mateixos a les caracterstiques especfiques del lloc de treball. Es valorar tamb la capacitat comunicativa. Puntuaci mxima de 10 punts. VALORACI MRITS: es far mitjanant valoraci dels mrits allegats i degudament documentats per cada aspirant segons els segents criteris de valoraci: - Experincia en la gesti de projectes de desenvolupament rural i local: 10 punts. - Experincia en ladministraci pblica: 10 punts. - Coneixement del territori: 10 punts. - Coneixement especfics en funci de lmbit: 10 punts. 6) PUNTUACI FINAL Finalitzada la qualificaci dels aspirants i un cop establerta la puntuaci final, el Tribunal publicar al taulell d'anuncis de lAssociaci la llista d'aprovats per ordre de puntuaci i elevar a lrgan competent per a la seva aprovaci. L'aspirant o aspirants hauran de presentar en el Departament de Recursos Humans de la Associaci en el termini mxim de vint dies naturals a partir de l'endem de la publicaci de la llista d'aprovats, i sense requeriment previ, els documents i requisits que es requereixin. La manca presentaci de l'esmentada documentaci en temps i forma, excepte els supsits de fora major, o b si en presentar-ne la mateixa es comprovs que no compleix els requisits assenyalats a la base especifica segona, comportar la prdua del dret a ser nomenats i l'anullaci de les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en la que pugui haver incorregut per falsejar la sollicitud inicial. En aquest casos, l'autoritat convocant a proposta del tribunal podr nominar l'aspirant excls amb ms bona puntuaci final, sempre que hagi superat el procs de selecci. 7) TRIBUNAL QUALIFICADOR. La composici del Tribunal Qualificador vindr determinada per un president i quatre vocals. La designaci del mateix es realitzar en el moment de dictar la resoluci dadmesos i exclosos. 8) BORSA DE TREBALL. Els i les aspirants que hagin superat el procs de selecci passaran a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuaci obtinguda per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidncia o vacants que puguin donar-se a lAssociaci Leader Ripolls Ges Bisaura (ja sigui per a cobrir possibles suplncies derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes i altres situacions que posin de manifest la necessitat de substituir personal de la plantilla, aix com tamb les contractacions que obeeixin a necessitats de lAssociaci). Els candidats que s'incloguin en la borsa, restaran a l'espera de ser cridats per l'Associaci, per ordre de puntuaci, quan es produeixi la necessitat de contractaci temporal. La duraci d'aquesta borsa ser de dos anys. S'intentar la comunicaci fins a un mxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telfon que ens hagin facilitat. La renncia a ocupar la plaa habiliten a lAssociaci a la crida del segent en l'ordre. El funcionament de la borsa ser dinmic, d'acord amb els segents supsits: Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposar a la segent persona en ordre de puntuaci, i aix successivament. El rebuig d'una primera proposta comportar que la persona quedi en situaci d'inactiu i no se la tornar a avisar. No obstant aix, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podr posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s'hi de nou i ocupar el lloc a la llista que va obtenir en el moment del concurs. </p></li><li><p> Associaci per la gesti del Programa Leader Ripolls Ges Bisaura </p><p>Consorci Ripolls Desenvolupament C/ Joan Mir, 2 i 4 - Pol. Ind. Els Pintors 17500 Ripoll tel. 972 70 44 99 - fax 972 70 45 30 Consorci de la Vall del Ges Ors i Bisaura C/ Enric Prat de la Riba, 17-19 08570 Torell tel. 93-850 53 13 fax 93-850- 50 03 </p><p>leader@ripollesgesbisaura.org NIF G55011100 Nmero inscripci Dpt. Justcia 38066 </p><p>5 </p><p> Si una persona que est en situaci d'actiu a la borsa rebutja una segona oferta, perdr la prioritat que li atorgava la puntuaci i passar a ocupar l'ltim lloc de la llista. Quan finalitzi la substituci/contractaci temporal, tornar a ocupar el lloc que va obtenir en el moment del concurs. 9) RESOLUCI DINCIDNCIES Incidncies El Tribunal quedar facultat per resoldre els dubtes i incidncies que es presentin per al bon ordre del procediment. Ripoll, 4 de juliol de 2013 </p></li></ul>

Recommended

View more >