2013 toekomstverkenning deventer

Download 2013 Toekomstverkenning Deventer

Post on 17-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In de aanloop van de te ontwikkelen nieuwe gemeentebrede structuurvisie heeft de gemeente Deventer acht dilemma’s geformuleerd. Daarmee is een aantal essentiële keuzes in het ruimtelijk beleid scherp gesteld. Drie van die dilemma’s zijn, vanwege hun uitgesproken belang, op 30 oktober 2013 in het Rondeel toegelicht en door een breed publiek bediscussieerd. De deelnemers aan de daarop volgende werksessies op 14 november 2013 zijn professionals die op persoonlijke titel zijn uitgenodigd vanwege hun kennis, hun ervaring en hun betrokkenheid bij de ruimtelijke ontwikkelingen van Deventer.

TRANSCRIPT

 • 2013-25

  Toekomstverkenning Deventer

 • 2013-25

 • Expertsessie over drie dilemmas uit de gemeente-brede structuurvisie.Deventer, November 2013

  2013-25

 • 2013-25

 • INHOUDRuimtelijke dilemmas voor een nieuwe structuurvisie

  Deel1

  Waarom een structuurvisie en hoe komen we daar?

  Dilemmas

  Over ruimte en tijd

  I. Kwaliteit of kwantiteit

  of: moet gevoel een economische waardering krijgen?

  II. Hoe houden we de wijken mooi

  of: Gemeente, zorg voor goed leefklimaat, de rest doen we zelf

  III. Leegstand: kans of bedreiging

  of: flexibiliteit in beleid en een visie zonder kaart

  Vervolg

  Deel2

  Aanbevelingen voor een nieuwe gemeentebrede structuurvisie

  Dilemma 1: kwalitatief of kwantitatief ontwikkelen

  Dilemma 2: Hoe houden we de wijken toekomstbestendig?

  Dilemma 3: Leegstand: kans of bedreiging

  De aanbevelingen

  Tijd voor Marco Swart

  Tot slot

  Met dank aan

  Colofon

  7

  8

  11

  13

  17

  19

  21

  22

  26

  28

  30

  32

  34

  36

  39

  40

  41

 • 6

 • Sinds enige tijd is de gemeente Deventer

  bezig om een nieuwe gemeentebrede

  structuurvisie te ontwikkelen. Architec-

  tuurcentrum Rondeel grijpt deze kans aan

  om met het Deventer publiek en lokale

  experts in discussie te gaan over enkele

  ruimtelijke themas die daarin een belang-

  rijke rol spelen. Op donderdag 31 oktober

  werd de eerste van twee bijeenkomsten

  gehouden. De themas waarover uit-

  spraken gevraagd worden kunnen richting

  geven aan de nieuwe structuurvisie die

  de toekomst van Deventer gaat bepalen.

  De discussiebijeenkomst werd door een

  groot aantal Deventenaren bezocht waar-

  onder een dertigtal die op naam waren

  uitgenodigd. Zij vormen de professionele

  kerngroep die vanuit hun deskundigheid

  en kennis van de stad in een tweede

  bijeenkomst op 14 november de

  besproken drie ruimtelijke themas nader

  zullen uitdiepen en dan tot concrete aan-

  bevelingen moeten komen.

  RUIMTELIJKE DILEMMAS VOOR EEN NIEUWE STRUCTUURVISIEIS HET MAKEN VAN EEN STRUCTUURVISIE DIE DE KOMENDE TIEN TOT

  VIJFTIEN JAAR RICHTING MOET GEVEN AAN DE ONTWIKKELING VAN

  DE STAD NOG WEL VAN DEZE TIJD? OF BEHOORT DAT TOT HET OUDE

  DENKEN? NEE, ZEGT DE GEMEENTE DEVENTER EN NEE, ZEGT ARCHITEC-

  TUURCENTRUM RONDEEL. IN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN ONTKOM

  JE NIET AAN EEN LANGE TERMIJN VISIE. MAAR HET HUIDIGE TIJDSBEELD

  VRAAGT WEL OM EEN NIEUWE BENADERING EN EEN NIEUWE WERK-

  WIJZE. EN OOK DAARVOOR WORDT TEGENWOORDIG DE INBRENG VAN

  ONDEROP GEVRAAGD.

  7

 • Om de kaders van de discussie aan te

  geven, gaf Arjan Brink, agendaregisseur

  ruimte bij de gemeente Deventer, een

  korte inleiding waarin hij niet alleen de

  veranderende wereld om ons heen

  schetste maar waarin hij ook de voorge-

  stelde werkwijze om tot een toekomstvisie

  te komen aangaf. Er is nog steeds een

  structuurvisie nodig, aldus Brink. Niet

  alleen omdat de centrale overheid dat

  voorschrijft, maar het is ook wenselijk om-

  dat het huidige visiedocument na negen

  jaar verouderd is. Het doel van de struc-

  tuurvisie die ons voor ogen staat, is aller-

  eerst het vastleggen van de hoofdzaken

  voor het gehele grondgebied van de

  gemeente en het ontwikkelen van een

  lange termijnvisie, maar vooral ook om

  WAAROM EEN STRUCTUURVISIEEN HOE KOMEN WE DAAR?

  8

 • 3Economische visie Deventer 2020 Zet Deventer op de kaart

  Economische visie Deventer 2020Waar gaan wij in 2020 in Deventer ons brood mee verdienen? Waar zit de werkgelegenheid en de verdiencapaciteit? En wat is er nodig om

  De economische visie Deventer 2020 die nu voor u ligt, geeft de richting aan.

  De Economische kopgroepDeventer, juni 2012

  Gemeentebrede Structuurvisie

  8

  Ingezette koers

  Dit hoofdstuk beschrijft de ingezette koers van Deventer op enkele terreinen. Dit beleid is (recent) ingezet en geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente.

  Zet Deventer op de kaart - Economische Visie

  De Economische Visie geeft drie kansrijke speerpunten:

  Boeiende be-leefstadMet haar historische binnenstad, de IJssel en het groene buitengebied heeft Deventer sterke troeven in handen. Het is een stad waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Deventer kan zich meten met steden als Maastricht en Den Bosch, maar is veel minder bekend bij het grote publiek. Daar moet verandering in komen.

  Open informatiestadInformatie is al eeuwen een handelsmerk van Deventer. Eerst waren er de uit-gevers en oudste wetenschappelijk bibliotheek van Nederland. Later kwamen de adviesbureaus en internet- en contentbedrijven. Dit is te danken aan de goede fysieke en digitale bereikbaarheid en het prettige woon- en verblijfs-klimaat in de stad.

  Duurzame maakstadDeventer is van oudsher goed in dingen maken. Dat sluit goed aan bij het economisch beleid van regio, provincie en Rijk. Er liggen in het bijzonder kan-sen voor de topsector High Tech Systemen (HTSM) en de logistieke sector. Ook de samenwerking tussen maakindustrie en creatieve sector is veelbelovend.De gezamenlijke partijen werken aan de uitvoering en realisatie van deze speerpunten.

  Daarnaast zie je dat de zogenoemde toe-

  latingsplanologie verschoven is naar een

  uitnodigingsplanologie waardoor verlei-

  dingstrategien belangrijk zijn geworden.

  Om tot een conceptvisie te komen, heeft

  Brink een aantal dilemmas geformuleerd.

  Dilemmas die verschillen aangeven, die

  een keuze voorleggen tussen twee of

  meer opties met daaraan verbonden min

  of meer onaangename consequenties.

  aan te sluiten op de nieuwe tijden. Er is

  immers de afgelopen jaren heel veel ver-

  anderd. Brink somt op: Er is een einde

  gekomen aan het ontwikkelen van grote

  ruimtelijke ingrepen, de vraag naar ruimte

  is veranderd (denk aan de kantorenmarkt

  en de toenemende wens naar functie-

  menging) en bovendien werken de oude

  verdienmodellen niet meer (er zijn veel

  meer individuele spelers op de markt).

  9

 • 10

 • BRINK GEEFT EEN KORTE SAMENVATTING, MET EEN UITGEBREIDERE TOELICH-

  TING OP DE LATER TE BEDISCUSSIEREN RUIMTELIJKE DILEMMAS.

  DILEMMAS

  Dilemma 1:

  KWALITATIEF OF KWANTITATIEF

  ONTWIKKELEN?

  Moet de aandacht gaan naar het reali-

  seren van een aantrekkelijk en kwalitatief

  hoogwaardig leef- en woonmilieu? Of

  moet het zwaartepunt op het aantrekken

  c.q. vasthouden van mensen liggen of juist

  op het ontwikkelen voor een krimpende

  bevolking.

  Dilemma 2:

  HOE HOUDEN WE DE WIJKEN MOOI?

  Wat is dan de rol van de gemeente?

  Neemt die het voortouw of beperkt zij

  zich tot de openbare ruimte en zijn de

  eigenaren verantwoordelijk voor de

  gebouwen? Er zal toch meer nodig zijn

  dan alleen maar deze simpele verdeling.

  Dilemma 3:

  HOE GAAN WE OM MET LEEGSTAND?

  Is leegstand een bedreiging of biedt het

  juist kansen voor nieuwe dynamiek? Flexi-

  biliteit in (functioneel) gebruik is een optie,

  zoals het geschikt maken van kantoren of

  winkels voor ander gebruik zoals bijvoor-

  beeld wonen. Leegstand biedt zo ook

  kansen voor starters.

  De overige aangestipte dilemmas betref-

  fen de rol van de gemeente, de mobiliteit,

  de toekomstige wateropgave, al of niet

  een gesloten kringloop voor een energie-

  neutraal Deventer en de te varen koers

  voor het buitengebied.

  De acht dilemmas zijn terug te vinden op www.deventer.nl/nieuws/2013/7/1/in-gesprek-met-de-stad-over-ruimtelijke-ontwikkeling.

  11Arjan Brink

 • 12

 • OVER RUIMTE EN TIJDOM DE DISCUSSIE OVER DE RUIMTELIJKE DILEMAS VANUIT EEN BREDER PER-

  SPECTIEF TE KUNNEN STARTEN, SPRAK ALS KEYNOTESPREKER JEROEN SARIS,

  OUD WETHOUDER VAN AMSTERDAM EN OPRICHTER VAN DE STAD BV, EEN

  ADVIESBUREAU OP HET GEBIED VAN RUIMTELIJKE STRATEGIEEN. SARIS WAS

  BEREID GEVONDEN OM OP ZEER KORTE TERMIJN DE AANVANKELIJK UITGENO-

  DIGDE MAAR DOOR ZIEKTE GEVELDE JAN BROUWER TE VERVANGEN.

  Saris opteert voor het invoeren van meer

  dynamiek in plaats van het alsmaar

  ontwikkelen van ruimtelijke plannen. Hij

  noemt de bekende Deventer kwaliteiten

  zoals de IJssel, het landschap, de strate-

  gische ligging en de menselijke kwaliteiten

  zoals Deventer als werkstad, als maakstad,

  als cultuurstad en als stad van letteren.

  Maar de uiteindelijk grootste kracht is vol-

  gens hem toch vooral de enorme sociale

  samenhang en de overvloed aan ge-

  toonde eigen initiatieven. Daar zul je naast

  de bekende onzekerheden ook

  rekening mee moeten houden. Die

  bekende onzekerheden zijn van verschil-

  lende aard. Saris noemt de demografische

  ontwikkelingen, de economische onze-

  kerheid, is er nog sprake van een wel-

  vaartsgroei, de spectaculaire ontwikkeling

  van de mobiliteit en de veranderingen

  in het menselijk gedrag op onder meer

  het gebied van gezin, religie en vrije tijds-

  besteding. Saris noemt ook nog een nader

  aspect: We hebben voorheen veel te veel

  op de pof geleefd. Met als gevolg: leeg-

  stand, daling van inwonersaantallen en een

  gebrek aan investeringsgelden.

  Toch meent Saris dat de grote verschillen

  tussen toen en nu