2013 14 regulativa urbanisticki projekat

of 12/12
REGULATIVA 2014. Urbanistička regulativa doc mr Biserka Mitrović Sprovodjenje/ implementacija ubanističkih planova

Post on 30-Jan-2016

257 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regulativa - Urbanistički projekat

TRANSCRIPT

 • REGULATIVA 2014.

  Urbanistika regulativa doc mr Biserka Mitrovi

  Sprovodjenje/ implementacija

  ubanistikih planova

 • SPROVODJENJE URBANISTIKIH PLANOVA

 • SPROVODJENJE URBANISTIKIH PLANOVA

  PLANSKI AKT ZA JEDNU ILI VIE PARCELA za potrebe parcelacije, preparcelacije

  Projekat parcelacije I preparcelacije

  Projekat ispravke granica susednih parcela

  prema drugim kriterijumima definisanim urbanistikim planom: Urbanistiki projekat izdaje se na zahtev korisnika

  parcele, investitora, lokalne uprave itd.

  PLANSKI AKT ZA POJEDINANE PARCELE izdaje se na zahtev korisnika parcele:

  1. Lokacijska dozvola

  2. Informacija o lokaciji

 • Projekat parcelacije I preparcelacije

  Za potrebe parcelacije:

  obrazovanje vie gradjevinskih parcela na jednoj katastarskoj parceli (deoba velikih parcela);

  Za potrebe preparcelacije:

  obrazovanje jedne ili vie gradjevinskih parcela na vie katastarskih parcela (npr. udvajanje malih,

  substandardnih parcela);

 • URBANISTIKI PROJEKAT

  Prema kriterijumima za izradu urbanistikog projekta u planu:

  za podruja za koja se preporuuje posebna urbanistiko-arhitektonska razrada;

  posebni uslovi gradnje vie objekata na parceli; izgradnja zajednikih parking prostora (garaa); posebni razlozi povezivanja na infrastrukturu;

  .....

 • URBANISTIKI PROJEKAT

  Urbanistiko-arhitektonsko reenje:

  Situacioni prikaz sa parternim i urbanistikim reenjem sa uredjenjem zelenila;

  Dispozicija objekata sa regulacionim i nivelacionim reenjem;

  Parcelacija sa analitiko-geodetskim elementima; Idejna arhitekonska reenja objekata (sa potrebnim

  elementima preseci, fasade, krovovi..); Idejna reenja pejzanog uredjenja;

  Skupni prikaz infrastrukture sa prikljucima na spoljnu mreu; ili

  Idejna reenja infrastrukture + sinhron plan; Situacioni prikaz saobraajnog reenja; Granice urbanistikog projekta.

 • URBANISTIKI PROJEKAT

  Tehniki opis i opis urbanistikog reenja: Namena i tip izgradjenosti i karakter prostora;

  Namena u celini, kao i namena pojedinih etaa; Potrebni projekti / radovi na postojeim objektima:

  Rekonstrukcija, sanacija, nadzidjivanje...

  Etapno reenje; Animacije, 3D prikazi, itd...

  Dokumentacija: Izvod iz plana;

  Procena uticaja na ivotnu sredinu, ako postoji obaveza izrade;

  Planove buduih korisnika; Podatke o izgradjenim objektima;

  Konkursna reenja; Obrazloenja reenja.

 • LOKACIJSKA DOZVOLA

  Radi se kada NE postoji vaei plan detaljne regulacije;

  Moe se izdati na osnovu urbanistikog plana vieg reda

  ili prostornog plana (ako je planom predvidjeno da se podruje nee dalje razradjivati planom nieg reda);

  Izdaje ga optinska /gradska uprava, sem u posebnim sluajevima, kada ga izdaje nadleno Ministarstvo

  (prema l.89 Zakona o planiranju i izgradnji; sadri i podatke o prethodnim radovima prema l. 99);

  Ako se lokacijska dozvola odnosi na parcelu u okviru podruja kulturnog dobra, mora sadrati i uslove institucije nadlene za zatitu spomenika kulture.

  Sastavni deo lokacijske dozvole je i situacioni plan sa

  planiranom dispozicijom, visinom, gabaritom i namenom

  objekta. (prilae se uz zahtev za izdavanje);

 • LOKACIJSKA DOZVOLA

  Sadraj:

  Regulaciona i gradjevinska linija;

  Nivelacioni elementi;

  Pravila gradjenja / Urbanistiki uslovi za uredjenje prostora:

  (Pretena) namena i tip izgradjenosti; mogunost uvodjenja drugih namena;

  Nain povezivanja / udaljavanja od susednih objekata;

  Nain parkiranja / broj parking mesta;

  Nain povezivanja na saobraajnu i komunalnu infrastrukturu.

  Urbanistiki parametri: spratnost, stepen zauzetosti parcele, indeks izgradjenosti parcele;

 • OPTI USLOVI URBANISTIKE REGULACIJE

  Pravila i elementi za obrazovanje i uredjenje gradjevinskih parcela,

  utvrdjivanje regulacione i gradjevinske linije, utvrdjivanje

  nivelacionih elemenata, medjusobnog poloaja, visine i spoljnog izgleda objekata

  Sistem elemenata regulacije:

  Urbanistiki pokazatelji (namena, indeks izgradjenosti i stepen zauzetosti, spratnost);

  Urbanistika mrea linija (regulaciona, gradjevinska, granica zona, osovina saobraajnica);

  Pravila izgradnje (postavljanje, udaljenost, visina objekata,

  postavljanje ograde, parkiranje..).

  Nain korienja je Pravilnikom o optim uslovima.. definisan u 9 kategorija i za svaku od njih su definisani parametri.

 • Radi se kada postoji vaei plan detaljne regulacije;

  Izdaje ga optinska /gradska uprava;

  Sadri sve uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta:

  Regulaciona i gradjevinska linija;

  Nivelacioni elementi;

  Urbanistiki uslovi za uredjenje prostora;

  INFORMACIJA O LOKACIJI

 • Urbanistiki uslovi za uredjenje prostora:

  (Pretena) namena i tip izgradjenosti; mogunost uvodjenja drugih namena;

  Urbanistiki parametri: spratnost, stepen zauzetosti parcele, indeks izgradjenosti parcele;

  Nain povezivanja / udaljavanja od susednih objekata;

  Nain parkiranja / broj parking mesta;

  Nain povezivanja na saobraajnu i komunalnu infrastrukturu.

  INFORMACIJA O LOKACIJI