2012-04-24 gyvenimas margas

Download 2012-04-24 Gyvenimas margas

Post on 22-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skaitykite

TRANSCRIPT

 • margas2012 m. balandio 24 d.

  Laikraio Rinkos aikt priedas2012 m. balandio 24 d., antradienis

  GGGGGYVENIMASYVENIMASYVENIMASYVENIMASYVENIMASGGGGGYVENIMASYVENIMASYVENIMASYVENIMASYVENIMASmargasmargasmargasmargasmargasaiktRinkos

  Bly

  kst

  /Nukelta 9 psl./

  Tai domuPortretas

  /Nukelta 8 psl./

  Aura MALINAUSKIEN

  Beveik prie du deimtmeiusBeveik prie du deimtmeiusBeveik prie du deimtmeiusBeveik prie du deimtmeiusBeveik prie du deimtmeiusms rajono Vms rajono Vms rajono Vms rajono Vms rajono Vilainiilainiilainiilainiilainimokykloje-darelyje Obellmokykloje-darelyje Obellmokykloje-darelyje Obellmokykloje-darelyje Obellmokykloje-darelyje Obellbuvo kurta Etnografinbuvo kurta Etnografinbuvo kurta Etnografinbuvo kurta Etnografinbuvo kurta Etnografinseklytl, kurioje metai i metseklytl, kurioje metai i metseklytl, kurioje metai i metseklytl, kurioje metai i metseklytl, kurioje metai i metios staigos darbuotojai irios staigos darbuotojai irios staigos darbuotojai irios staigos darbuotojai irios staigos darbuotojai irvaik tvai kaup senusvaik tvai kaup senusvaik tvai kaup senusvaik tvai kaup senusvaik tvai kaup senusKdaini krato buities irKdaini krato buities irKdaini krato buities irKdaini krato buities irKdaini krato buities irdarbo rankius, baldus, dekorodarbo rankius, baldus, dekorodarbo rankius, baldus, dekorodarbo rankius, baldus, dekorodarbo rankius, baldus, dekoroelementus, drabuius,elementus, drabuius,elementus, drabuius,elementus, drabuius,elementus, drabuius,audinius bei daugyb kitaudinius bei daugyb kitaudinius bei daugyb kitaudinius bei daugyb kitaudinius bei daugyb kitkratotyros eksponat.kratotyros eksponat.kratotyros eksponat.kratotyros eksponat.kratotyros eksponat. io ikimokyklinio ugdymo io ikimokyklinio ugdymo io ikimokyklinio ugdymo io ikimokyklinio ugdymo io ikimokyklinio ugdymostaigai nebdingo muziejausstaigai nebdingo muziejausstaigai nebdingo muziejausstaigai nebdingo muziejausstaigai nebdingo muziejausidja gim dar 1985 metais, idja gim dar 1985 metais, idja gim dar 1985 metais, idja gim dar 1985 metais, idja gim dar 1985 metais, sako ios staigos direktorsako ios staigos direktorsako ios staigos direktorsako ios staigos direktorsako ios staigos direktorVVVVVida BLida BLida BLida BLida BLIDIIDIIDIIDIIDIEN,EN,EN,EN,EN, turinti 38 met pedagoginio turinti 38 met pedagoginio turinti 38 met pedagoginio turinti 38 met pedagoginio turinti 38 met pedagoginiodarbo sta.darbo sta.darbo sta.darbo sta.darbo sta.

  Aukljami visapusikai

  Dabar gausi etnografin ko-lekcija tarnauja ne tik vaik ug-dymui, bet ir staigos ventms.

  Be to, vairius rakandus irapdarus i Obells noriai sko-linasi rajono kultros darbuoto-jai bei kolegos i kit ugdymostaig.

  Muziejaus eksponatai ir pamokoms, ir koleg ventms

  1962 iais metais Vilainiuose

  buvo kurtas vaik darelis, skir-tas Lietuvos hidrotechnikos ins-tituto darbuotoj vaikams. iosstaigos pavadinimas Obellkilo nuo to, kad pastatas ikilosename sode.

  1991 tais metais darbuotoj

  iniciatyva staiga buvo pertvar-kyt darel- mokykl, nes Vi-laini kaimas neturjo jokiosmokyklos.

  10 tiek met 19952005

  mokykla-darelis dalyvavo At-viros Lietuvos ir Danijos Eg-monto Peterseno fond pro-jekto Ikimokyklinio ugdymosistemos demokratizavimas(Egmonto) veikloje.

  21 tiek pedagogi dirba io-

  je mokykloje-darelyje. I j 10 ikimokyklinio ir priemokyk-linio ugdymo aukltoj, 4 pra-dinio ugdymo, 2 muzikos, anglkalbos ir tikybos mokytojos, lo-goped, soc. pedagog, pava-duotoja ugdymui.

  Obell lanko du imtaiVilaini seninijos vaik.

  V. Blidien: Koki eksponat mums reikia, parodo vaik ugdymo programa ir numatoma veikla, nes aukltiniamsmuziejuje vyksta pamokls, kuri metu jiems parodomas tikras daiktas.

  Gilino etnins kultros painim

  Mokytojametodinink J. Krutkien

  diaugiasi sulaukusiaukiausio

  vertinimokonkurse.

  VVVVVilniaus lietuvi namuose vykusioje tarptautinje parodoje-konkurse Margiilniaus lietuvi namuose vykusioje tarptautinje parodoje-konkurse Margiilniaus lietuvi namuose vykusioje tarptautinje parodoje-konkurse Margiilniaus lietuvi namuose vykusioje tarptautinje parodoje-konkurse Margiilniaus lietuvi namuose vykusioje tarptautinje parodoje-konkurse Margipaukiai i margui ritasi dalyvavo ir Kdaini mokyklos-dareliopaukiai i margui ritasi dalyvavo ir Kdaini mokyklos-dareliopaukiai i margui ritasi dalyvavo ir Kdaini mokyklos-dareliopaukiai i margui ritasi dalyvavo ir Kdaini mokyklos-dareliopaukiai i margui ritasi dalyvavo ir Kdaini mokyklos-darelioPuriena 3 klass mokytojos metodininks Jovitos Krutkiens vadovaujamoPuriena 3 klass mokytojos metodininks Jovitos Krutkiens vadovaujamoPuriena 3 klass mokytojos metodininks Jovitos Krutkiens vadovaujamoPuriena 3 klass mokytojos metodininks Jovitos Krutkiens vadovaujamoPuriena 3 klass mokytojos metodininks Jovitos Krutkiens vadovaujamokarpini brelio vaikai su mokytoja.karpini brelio vaikai su mokytoja.karpini brelio vaikai su mokytoja.karpini brelio vaikai su mokytoja.karpini brelio vaikai su mokytoja.

  Organizatori tiks-las skatinti mokytojus,mokinius ir tvelius gi-

  linti etnins kultros painimbei domjimsi v. Velyk tra-dicijomis.

  Konkurse dalyvavo 70 Lie-tuvos ugdymo staig. Visi daly-viai buvo suskirstyti 4 amiausgrupes: 14 klasi, 58 kl., 812kl. mokiniai, mokytojai ir tvai.Buvo pateikti i vairi media-g (medio, molio, popieriaus irkt.) bei vairia technika atliktidarbai. Savo darbus ioje paro-

  doje pristat ir kdainiet J. Krut-kien.

  Konkurso darbus vertino,nugaltojus paskelb ir apdova-nojimus teik organizatori su-daryta vertinimo komisija beiVilniaus lietuvi nam bendruo-men.

  Suaugusij grupje paioaukiausio vertinimo sulaukKdaini mokyklos-darelio Pu-riena mokytoja metodinink Jo-vita Krutkien, parodoje-konkur-se umusi pirm viet.

 • 2012 m. balandio 24 d.margas8Kryba

  VVVVVienas i bd jungti vairiasienas i bd jungti vairiasienas i bd jungti vairiasienas i bd jungti vairiasienas i bd jungti vairiasvaik menins veiklos sritis yravaik menins veiklos sritis yravaik menins veiklos sritis yravaik menins veiklos sritis yravaik menins veiklos sritis yramenins raikos projektmenins raikos projektmenins raikos projektmenins raikos projektmenins raikos projektgyvendinimas.gyvendinimas.gyvendinimas.gyvendinimas.gyvendinimas.

  Praturtina viena kit

  Tokie projektai tiesiogiai pa-deda vaikams siekti, iekoti, atras-ti ir sprsti bendravimo, bendra-darbiavimo, savitarpio supratimo,pagarbos, mandagumo proble-mas. Juk viena menins veiklossritis praturtina kit, padeda susi-daryti vientisus meninius vaizdi-nius, vienu metu derinti ir iban-dyti saviraik ir kryb vaizdu,odiu, judesiu, garsu bei balsu.

  Be to, tarpusavyje derantysugdymo metodai siejami su etno-kultra, gamta, kalba, ekologija,aidimais. Vaidyb siejame su ki-tomis ugdymo veiklomis tai m-s kasdieniniai darbai, vaik k-ryba, pasiruoimas koncertams,ventms, vaidinimams.

  Ruosi spektakliui

  Teatro diena yra tradicinismokyklos-darelio Dobiliukasrenginys, sulaukiantis ne tik moki-ni, darelinuk, pedagog, tve-li dmesio, bet ir skatinantis m-s ugdytini krybikum, sava-rankikum, mokantis bendrauti,supaindinantis su teatro menu.

  Vien kovo savait visi gyve-nome maj aktori gyvenim krme dekoracijas, aptarinjomeir derinome rbus. iemet maiejivents dalyviai buvo priemokyk-lins grups ugdytiniai, band si-jausti piemenuk gyvenim.

  Vaidino laisvai

  pagalb mums atjo tve-liai, seneliai, staigos bendruome-n. Maieji aktoriai tapo pieme-nukais ir piemenaitmis.

  Su diaugsmu irovams pri-statme spektakliuk Mik me-laglis, kuriame bandme tuo-metin piemenli gyvenim i-reikti aidimu, rateliu, raliavimu,pamgdiojimais. Vaikai vaidinolaisvai, jautriai, krybikai.

  Pradiugino pasirodymu

  Salje netilo linksmas vaikurmulys, nes visi lauk dar kito

  maj aktori pasirodymo. Nuopat ankstyvo ryto jaunieji aktoriairuosi: skait, rengsi kostiumus,kartojo tekstus ir netrukus pra-diugino broli Grim pasakosmotyvais pastatytu spektakliuSnieguol ir septyni nyktukai,kur kr ir reisavo pradini kla-si vyresnioji mokytoja JadvygaVaiteknien.

  Populiari pasaka suvito nau-jomis spalvomis ir nukl irovus nepakartojam kelion po magi-jos ir burt karalyst. Spektaklyjeatgijo populiars personaai: gra-ioji Snieguol, piktoji pamot,aismingi septyni nyktukai ir kt.

  Jaunieji aktoriai stengsi kuogeriau pasirodyti ir patyr krybi-nio proceso diaugsm. O iro-vai atidiai stebjo vaidinim irnegailjo plojim.

  Atkeliavo paroda

  Apkeliavusi nema dal Lie-tuvos, ilgiau nei mnes msstaigoje buvo demonstruojamadailininks Vladislovos-SofijosStanikaits Abraitiens darbparoda, kuri labdaringais tikslaisorganizavo Ieva, Egl, Darius irRimgaudas Abraiiai.

  Didel spd vaikams palikoiliustracijos Vyts Nemunlio(Bernardo Brazdionio) pasakai

  Mekiukas Rudnosiukas, kurio-se atsispindi vaikikas, naivus, fan-tazijomis paremtas pasaulis. Ui paroda esame nuoirdiai d-kingi jos iniciatorei Karinos ir Di-naros mamai Larisai Bartkutei.

  Viejo profesorius

  Kovo 30-j vyko susitikimassu vienu ios parodos organizato-riumi profesoriumi Rimgaudu Ab-raiiu, kurio paprastas ir visiemssuprantamas pasakojimas apieMekiuko Rudnosiuko ugimi-m popieriuje kl jaunj klau-sytoj smalsum ir vert ypsotis.

  Susitikimo metu buvo malo-niai nustebintas ir profesorius, nesbuvo pakviestas irti muzikinspasakos Mekiukas Rudnosiu-kas rao, kuri pernai vaidinojaunieji priemokyklins grupsaktoriai, reisuot muzikos moky-tojo Roberto ulco ir priemokyk-linio ugdymo pedagogs RomosBagdoniens.

  Renginio pabaigoje direkto-r Regina Bikien padkojo vi-siems u ilt ir prasming susiti-kim.

  Roma BAGDONIEN,Jadvyga VAITEKNIEN,

  Aura KACIUCEVIIEN,Peldnagi mokyklos-darelio

  Dobiliukas pedagogs

  Dobiliuke dmesys vaikmeniniam lavinimui

  Mokyklos-darelio Dobiliukas aukltiniai po spektaklio Mik melaglis.

  Gilino etnins kultros painim/Atkelta i 7 psl./

  Genovait UK