2000 najczestrzych slów isel - slownik frekwencyjny isel-2000)

39
!"#$"!"!" !" # $ % & && ’%& !! $ !"#$%&’()*+,- ./ & ./ & ! &" & .0 ( .1 )# ! .2 "* .3 .3 4 & 2 ! 2 !" 0 &( & 03 ) 5 + 2 33 &( "( !# & !# 1 & 1 ! & 33 & 0/ &# & 0// &# & 22 !! 22 !!&( !! 2233 ! 26 ! 26 # ! 20/ ! 21 &( +! 21 " 210 "! 213 # " 2136 21 !# ! 213 !! !!# 2 2 ! &" " , !

Upload: mmm13

Post on 08-Jun-2015

413 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

2000 najczęściej używanych słów angielskich z tłumaczeniem

TRANSCRIPT

Page 1: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

������ ���� � ����� � ���� � ����� ��� ������� ��������� ����

�������

������ �� ���� �����

���� ����� ������ ������ �� ��� �������� !��"� �����# ������ $ % ����� ����

���&��� �&��&� ������� '����% �& � �!����!��� �����$

� � � � � � � � ! " � # $ % � & ' � ( ) * + , -

� �� ���

� ��������� �������

�.�/��� ��� �&����

�./� � � &� !� ���&���" � �� � �&��� ��� �� ��

�.�0� �( �����

�.�1� ����) # ��!

�.���2 �� "����*

�.3���� ��� �����

�.3��� ��� ���

����4� ����&����

����2��� ����!�

�����2��� �!��"

����0�� ���&�( ���&

���03� ����)��

��5� +�

���2 ����

����33 � �����

��� ��&( "��( !������# ���&������

������ !�������# ��� �

����1� ��&����

����1��� !����������

����� ��&�

�����33 ��&���

���0�/ ���&�����# �������&�

���0�//� ���&�����# � �������&����

�22 !�!����

�22����� !�!�&�( !�!�����

�22��33 �!�

�26��� ��!������

�26�� ���������# !���������

�20/� !�����

�21���� ���&��( ������� ��� ����+!

�21������ ����"�

�21���0�� ���"�!�

�21����3� ��������# �"������

�21����3�6��� �����

�21��� �!�# ���!�

�21�3� !��!���

������ �����

������ �!!��������# ������� �� ���

�����2 �������� �� � �� ���

�����2 ����! �� ���&���" � �� ��� ��"��

������ ,����

����� ��

��������� ������!��

Page 2: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

������ ������������� ��������������������������

����� ��

��������� ������!��

�������23 �+-�� # ��&�

����� �����

�����3� �������

��� ���

������ �"�� �

����� �"�&

��� � ��� �"� � � ��&� &��

����� �"�!��� ���

�����6��� �"�!�# ���������

�����0/�0�� �����&��

�5��2 � ���!�# �� ��!��

��2 �����( ����"��

��6 ��

��� ����&�

�������� �&�&� ����&���# ������&

���4/��� ������&

���4��� ��&�����

�/��5�/ �������

�/� � ��!� ��

�/�1� )���

�// �����&��( �������

�//� ��������

�/6�3� ����

�/��� ���

�/��� ��!��)

�/���2� �)

�/3� &��)

�/�5�0�5 ������)

�/�����5�� ���# � ����

�/��3 �����

�6 � �� � �&�

�6.�33�2�� �� ���!�

�6.0/���� ��&�� ��"�&����

�6����� ,����

�6��� ��+!

�6�0�� ����# ���&�

�603� �� �����

�� ��������� �������

������� �&��)�&��

��2 �( �

����� "���

���/� �*&

����� ���# ������������

���6�/ �����

����0��� �"������

����� !�)���# ��&����

��������� ��!�)����# ��&�� �

����5�� ����

��3�� �!����!-

��7���� �����+

��7��03 �������� ���

��� ����

Page 3: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

���.�2� �&��# �&�������

���5� � ��)!�� ���( &�� ��� ����

������ �&��# �&�������

����5��� ���# ��������

����� &�� ��� ����� ( � ��)!�� ���

���5��� "!���# "!��������

�4��� ��� ��

�4���6��� �������� .,����� ��"����/

�4�/���3�8�4�/���9� ��������

�44��� �� ����� ���

�44������� ��"�*!

�44/� � ���

�44/������� ���&�������( ������� �

�44/� � �"�� ���( �&������# �)����

�44���� ���������

�44����6��� ��+���� ���&����

�44��4����� ��������# �!����!��

�44��1� ��� ����

�4��/ �����0

��� ��� � � &� �&�# �� �&���( � � � ��

�&���( &�� � � ���1��1&� �*

���� � ���

���0� ��+��� ���

���06��� �"���&( ��+&���

���3� ����&����( �� ����� ���

��6 ����

��63 �0

��6� ����

���0�2 !������

������� �"��������

�������6��� ���������

����3� ���&����

����1�/ ��� ���# ��� ��!# �����&

����1� ��� ����

��� ��&���

�����/� �&����

���������/ ��&�����

�3 ���

�35 ����+�

�35�6�2 ����&�!����

�3�� ,� �

�3 ��&��( �����

�3/��4 � ���( ���� � ����

�33�������� �&���������

�� ���# �# �# ��# �# ��

��6�345��� �&�����

����� �&��( �&������

����64� �+ �( �+ ����# ��������

�����2 ����������# �� �!����

��������� ���"�

������� �����*"��

��������1� �&���� ��

�02����� ��!�����# �� ��������

�0�03� ����0

Page 4: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������%������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�0�� ���&��

�03���/�� ,��&����

�0�5�� ��&�

�0�06� ��0

�1��/�./� ���*"����# !��&����

�1����� �!���

�1��2 ������

�� � �!��� ���# �����!���� �� �( �� �!����

���2 ��"�!�( ��"�!���

���� ����!���

��� � !���# !����

� �� ���

.�.� �������( �������

.�� ����( !� &���

.�� ��2 ��&��# !� &���

.�2 ���

.�� &� �

.������ �"�)

.� � ���

.�/���� +�����"�

.�// �����

.�//��� ����

.����� ����

.��2 ���+�( ��!�

.�� ���

.�� &� ������ .������!�/( ��&( �

.�3� ���

.�3�� ��!�&�����

.�3�3 ��!�&���

.�3 �� ����# ������

.��5 �����( �*���

.��5���6 �������

.���/� �&��

.� ��

.���5 ���)�

.��� ������

.��� ��!-��!-( !-��"��

.���2 �!�

.��� ��( �!���

.��0���0/ ������

.��0�� ������

.���03� ������)

.���6� �&�� ���

.�2 �+)��

.�2���6 ���������

.�� ��������

.��� ����

.����� ��!# �����

.�� �����

.���� ��������

.�������� ����*&�

.�5�1� �������� ���

.�5�1��0�8.�5�1��� ���������

Page 5: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

.�5��2 ��# � &���

.���� "���&�� �# �&# )���

.�/��� ����( ��������

.�/��1� �����

.�// !����# !�����

.�/��� ���)�

.�/� ����)

.�/� ���# ����

.��2 �"����

.�����5 ����)

.�3�2� � ��

.�3�2�3 ���� &��# ����!&�

.�3� �� �����

.����� �����

.����� �����!��

.����2 ����

.�� !�)�

.� �: .����/� ��

.�// ������( �����&

.��2 ��*���

.��2 �&��

.���5 ���!����

.���52�� ��!����

.�� ������

.��� "�-�

.����� "����

./�� �����

./�6� ����( �����

./�� �� ���

./��2 ������

./��2 ����!���# ����

./�� ���( �������

./��2 ��

./� !������

./0� �� ����

.���2 !���( &� ����( �����! �&�&��# ������&�

.��� �+!-

.�2� �����

.��/ "�&���� ���

.�6. �� �

.��� ����

.�� ���*)��( ������

.��� �&( �"�)��� .2�&��� ��"����/

.��2�� "�����

.���� ��)����� .�! ��"��/

.��5 � �

.���/� �&���

.����6 !��( &���

.� ���

.�/ �����

.�7 ��!���

.�� �������

.���� �+�"

.����5 "��*-( ��)�

Page 6: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������&������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

.��1� �!��)��

.���2 ���

.��� ����( �����( ������( �����

.��� ��3� ����!���

.����5 �!!��

.����5� �!!�����

.��� �"��

.��2�� ���&( �!)

.���� �+&��# �������

.���5� ����

.���� ��������

�����35 �&� ���

.���2 �����

.���2��3� ��!�� �# &������ �( ��!����# &�����&����

.���5�� �&

.��� *����

.�035 �����&��( �����&�����

.0� �� ���!�

.0�/2 �!����

.0�/2��� �!���

.0//�� �� + # ����

.0�� �����

.0�3� �����

.0�� ��"� ��

.03 ��&� ��

.035 ����

.03���33 ����( �����

.03� �� �&�

.0� ��

.0���� �����

.0���� �������( "����

.0� �������

.� ���# ���

� �� ���

��.�� �� ���( ���&�# !���

���� ���&��

�� � ����&�# ����&��# &�&

��// �����( &��������

��/6 ����� ��

��6��� ����& ��&�"�������( ����

��64 � +�

��64���� ��������

��� �+�( ����

����/ �����

��4 ������

��4���/ �&�����

��4���� ����&��

��� ������+!

���2 ��&�

���� &����( &������� ���

�����0/ ��&�)��

������ �����

����� �����

Page 7: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

��3� �����# �����!�( ��&��

��35 "�&+���

��3�/� ����

��� ��&

����5 �����

����/� �!��

��03� ��������( ����!����

��1� �������

��// ���+��

���� ��&

������/ ��&����

������8������ ��&��

����0�� ���

����6��� ������

������� ����# ����( ����

�������/� � �������*

�5��� ��0����

�5��� �����

�5���6�� ���

�5���� ������

�5���� ������( �������

�5������� �����&( ����

�5���� ��!����( � ��*)��( )*!��

�5�3� ���"��

�5��4 &���

�5��� ���������

�5�� ����!���

�5��� ��������( ����&����

�5��3� �

�5�3� ���&�� �������( �������

�5�� �� ������

�5��� ���( �+!�

�5�/2 !�����

�5�/25��2 !����0�&��

�5�/2��� !����

�5�6��� �����

�5�43 ��&�� .2�&��� ��"����/

�5���/��� ������!�

�5���� �� +

�5��3� �� ���

�5��3�6�3 ����&� 2�)"� 3��!����

�50��5 �����+�

��������� ������

����6� ����

����/� ��*"# ����

����03 ���

����9�� � ���&�

���� ����&�

�/��6 )*!���( )*!��

�/�33 �����

�/�� "����# ��

�/��� �������( ����&�

�/��� ���*&��( ����&�

�/�� ���!���

Page 8: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�/�1�� ���&��( �!����

�/��� ����

�/�6�� �����&

�/�6. ������� ���

�/�� �"�

�/�3� �������

�/��5 &������# ��&���( �����

�/��5�3 � ���

�/�02 �����

�/0. ��� ( �� "������

����5 ��&���( &�

���/ ��"��

���3� �� �)

���� �������

������ ����

���� ���&�

��/2 �����

��//��� � ���

��//������ � �+# ����� �

��//��� ���!)

��/��� �������

��/�0�8��/�� ����

��6. "� �0

��6.��� �*����

��6� ������!���

��6�����./� ��"�!��

��66��2 ����!�( ���������

��66�����/ ����� ��

��66����� ����&&

��66�� ���+���

��660���� ����������

��64��� ����( &������&��

��64��� ��+������

��64���3�� ��+�����

��64��� ����������# ���������

��64������� ������� �

��64/��� ������

��64/��� ���0����( �����&��

��64/���/� ������( � �������

��640��� �����&

������� ���&����( !�&�����( ��&��� ���

��������2 ����&������( ���&�����

���2����� �����

�����2���� �������

������� �*����

���������� ���*����

���3�2�� ����)��

���3�3� ����!�� ���

������� ������

������0� ���&�������

������/ ���&������

���1��3����� ������

��� ������( "�&����

���/ ����!��( ���&��# ���

Page 9: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

�������'������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

��44�� ��!-( "������

��4� �����( "������( ��������

���� �����!��

������ +"

������� ��������( �������

��3� ����&( ����&����

������ �����

��0�5 �����( ������

��0���/ �!�# ���!�

��0�� ������

��0���� ��

��04/� ���

��0���� �!��"�

��0�3� ���( &��

��0�� �*!

��03�� �����# �������

��1�� ����!��( ��������

�� ����

����2 &��+�

���� ��������( �����

���35 �� ��

����6 ���&���( ��

������ &�����

�����0�� �&�����

���2�� �!�&( ���� �# �������&

����4 ����*�# ����"�� ���

��� ����"�

���6� � �!���

���6���/ ���&����( ���������

���4 ����# � �+

���33 ���)( ��������

���2 &���

��0�/ ���&��

��035 ������

��� �����( ������

�04 ����)����( �����

�04.���2 �!��

�0�� ����&��( �����

�0����� �*!( �)*��

�0����� �������

�0�1� �����( �������

�03��6 ������

�03��6�� ����&

�0� ��*�

� �� ���

��2 &�&��

2��/� ��!�����( !�����

2�6��� �����!���( �����!���

2���� &����( &�0����

2����� �� �����0�&��

2������03 �� �������

2��� �!��)�� ���

2�� �����

Page 10: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

2��� !�&�( ��!��

2�0�5��� �+��

2�� !��0

2��2 ��&��

2��/ ���������( &������ �

2��� !�"�# �������

2���5 ����

2�.� !��"

����6.�� "�!��0

2���2� !��!����

2���3��� !��� �

2��/��� !�������

2��4 "�� ���( "�� ���

2��� ������� �����# ����# �0

2����� �������

2����2 ����

2����3� � ���

2����� �&���0

2�/�� ��+-����# �!�����

2�/�1�� !��&�����

2�6��2 )*!��

2�4���6��� !����# �!!����

2�4��2 ���)�

2�4�5 "�� �����

2�3���.� ��������

2�3���4���� ����

2�3��� ���&����

2�3��� ��+( �� �&����

2�3��� ��"����# ����( ��"�*�

2�3 ����

2�3���� ���������

2����/ ����"+�

2����6��� ������

2�1�/�4 ���� ��

2�1�/ !�� �

2��6��2 !����&

2��������� �������

2�� �����

2��������� +)����

2�������� +)��

2�����0/� &�!��

2�����0/�� &�!����

2�� �����

2����� � ��!

2����� ������( ����!��

2�������� �����

2��� �!

2���� �!��

2�3�44��� �����*�

2�3�44���� ���������

2�3��1�� �!�����

2�3��1��� �!����

2�3�033 !����&����# ��+���

2�3�033��� !����� �

Page 11: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

2�3��3� ���� �

2�35 �������( ��&���

2�36�33 ���������( �!�����

2�3����� �!�"����

2�3���� �!�"��

2�1�2� !�����

2�1�3��� ��!����

2� � ��

2����� ����

2��06��� !�����&

2�� ���

2�//�� !���

2�� �� �����

2��� !���

2�� �����# ����&

2�0./� ��!�+ ��

2�0.� �*&�������

2�� �� !+�

2�� ������

2���6 ��( ����# �����

2��33 �������( � ��� .���/

2��� ���+ ( ���

2��1� ����# ����!��� ������+!

2��1�� ������

2��4 �����( ���������

2�� �����( ��&����

20� ������

20� �������# ���������

20// ��!��

20���� ��!����

203� ���

20�� � ���*��( !�)�

� �� ���

���5 ��)!�

����� ���&��

��� ����

���/� ������# ������

���� ��� ���

����5 �����

��3� ����+! .�&��� ����&�/

��3� ��&��

��� ��

�2�� ����!-( ��&�

�20���� !������

�20������ !���� �

������ ��&

�������1� ��&����

������ ������

��� � ��

���5� ����

���5�� �� �

�/��� �� ���

�/������ �� ��

Page 12: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�/������ ��&�����

�/��������� ��&�������

�/�6��� ���&

�/�45��� ���0

�/�1�� !�����

�/3� ���� &��# ����!&�

�64/�� ��&�!����

�64/���� ����!����

�64�� ���&�

����0���� ��������

��2 �����( ��0����

���6� �+"

������ �"��

������ ������

�������� ��)���

���/��2 ,�"���

���/�35 ��"�����

����� �� ��( ������ ��� .��$ !� �� �!����/

���0�5 ���&���� *��

����� ����!���

������ ����

�������� � ���

��1�/�4� ���&�

��1����6��� ��!������

�;0�/ +���

�;0�46��� ����&

�3��4� �������( ������

�34����//� ���������

�33�����/ ��� �!��# ��&�&��# ����!�����

�3��./�35 ��&�������( �����!��

�0��4� �����

�1�� ���&

�1����� ����+

�1��� ��!����

�1�� ��!�������

�1��� ��)!�

�1���.�2� ��)!�# �������

�1������ ��)!�# �������

�1����5��� �����&��

�1���5��� ����!��

�1�2���� !��+!

�1�/ ���

�7��� !����!��

�7���/� !����!��( ������

�7�6 "�����

�7�6��� "���������( �!��

�7�64/� ������!

�7��//��� !��������

�7��4� ��+��

�7�5���� ��������

�7���� ����&����# ��!�����

�7������ ����&� *��

�7�03� �� �����

�7����3� �������( �������

Page 13: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�7�3� ��&���

�74��� ���!����� ���

�74��3�1� !�"�

�74������� !�����!����

�74���6��� ������&( ������&����

�74/��� �� ������

�74/������� �� ������

�74/�2� �����!����

�74/��� �!��

�74��33 ���)��( ����

�74��33��� ���)��

�7���2 ��!��)��( �������

�7��� !�!�&����

�7���6� ��&�����# ��� ��

��� ���

� �� ���

���� &���

���� ���&

������� �� ���

���/ �� �!�� ���( �� �!�� ."������/

���/0�� ���)��

���� �����!����( ����

����5 ����

��// ���!�( ���!��( ��0 .,����� ��"����/

��/3� ��������

��6�/��� �����# ��� ���

��6�/� �!����

��6�03 ������# ������

��� !����

���6 ����

���6�� �����

��35��� ��!�

��3� ��� ��( ��� ��

��3��� ����������

��� &������( &���&�

���5�� � ���

��1�0����8��1����� ��� ����

���� �&���( �� ���

����5�� ��+� .�&���/

��.�0��� ��&�

���2 �����

���/ ����

���/��� ������

���� �&���

��//� ���&

��6�/� ������( )0���

����� ���&

��1�� "�*����

�� �����# ������

���/2 ���

������ !����# "���&����

����� ����!����*&

���5� �����( �������

Page 14: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������%������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

���0�� ��"��( ����( ��!�&�����

��// ��������

��/6 ����( ��������

����/ �����( ��0����

����//� � ��0��( ��&�&����

���2 ��� !����

���� !� �( ��!��( � ���*!��

������ ����

����35 �����( ��0����

���� �"�0( ��)�( �&����

���6 �����# ����

���3� ������

��35 � �

��� �������( �!�&��( � !� ����

��1� ����

��7 �������

�/�� ���"�

�/�6� �����0

�/�35 ����( �� ��������

�/�� ��������( ������

�/��5� ��&( �������

�/��2 ���+!-

�/��� ��!��"�

�/� ����*�

�/��� ����&

�/� ����

��� �"��

��//� ��!*)��

��//���� ���&��� *��

���2 !���

���/ "�����

���� �&���

����.�// ����� ��)��

��� !��

���.�2 ���������

����� ����( �������

������� ��"�������

����3� ���

������ ���������

�����1� �� �����

��� ��!��

���6 ����( �����( �������

���6�/ �������

���6�� ����!��

����5 ��! �� ��&� � � &�� !��

����� ��&!�����

�����2 ����+!

��0�2 �����!��# &�����

��0� ��&�

��7 ���

���6� ���# ����

������ 4��� �

���� �����

����2�6 �������

Page 15: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

����9� �������

�����5 ����3 ��&�� .,����� ��"����/

���;0��� ����&�

���35 ���)�

���2�� ��*&�

�����2 ��� ����

����5��� ���)��# ���&�����

���� )� �

���6 �# �!

����� ��+!# ���& .&��) �� ���/

��0�� ����

�0�/ ������

�0// ����

�0� �� ���

�0����/ ��"�

�0��� �� ����

�0� ��&�

�0����0�� � �

�0��5�� !�����( �������

�0�0�� ���������

� �� ���

���� ����( ������

��6� "�

������ "��)

���2�� �"+!

��3 "��

���� ���

���5�� � ���

������/ �"+���

����/� !����&��

����/�6�� !)�&���

��� �&�������

����� �� ���( "�"��&�����

���� ���&# ��!����

���/ !��������

��1� !����

�/�2 ��!�������

�/�33 �����( ��������( �������

�/�33�3 ������

�� ���# ����

���/ ��( "��

���� ����

��2 2+"

��/2 ���&�( ���&�

��/2�� ���&�

���2 !� �

���23 &���

��1��� �*!���

��1���6��� �*!# �!� �����&+�

����� �����

����2���5�� !���!�

����26��5�� � ���

���33 &���

Page 16: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������&������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

������0/ �!�������

����8���� ����

����� �����( ���&��( ���&��

����� ������

���0�2 �����# "��&# &�( ����� .2�&��� ��"����/

���04 "���

��� ���*�

����5 ����& .�����&/

�0��2 �&�)���( ������

�0�33 �+ � �!"�!������# �����������( �"�!����

�0�3� "���

�0�2� ����!���( �����!���

�0� ���&��&

�� ���

5�.�� ������ ( ���+"

5��� �����

5�/� ������

5�// ���# ����# ����

5��2 ���

5��2/� �����&# *����( �� ����� ��� �����

5��� �����

5�44�� �!���� ���

5�44� ����������

5��.�0�85��.�� ��&

5��2 &�!��( &��!�

5��2/� �!��# � &�!�

5��6 ����!�( ����!���

5�3 �1��1�& ��� � ��1���1��� ��

5�� �������

5��� ������!���# �� �����

5�1� ���

5� ��

5��2 "����

5��/�5 �!���

5��� ������

5������ �����

5���� ��

5��� ����( ��!"����

5��1� ���)��

5���5� ��������( ����&

5�//� ����# ��&�

5�/4 �����( ����"��

5��

5��� &�&�

5�2� ������ .���/

5��5 ������

5�// ��"+�

5�6 "�

5��� ���� *�

5�3 "�

5�3���� ���&���

5�� �!���( ��&( �!���

5�/2 &�����

Page 17: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

5�/� !����

5�/�2�� ����&�( �����

5�//� ���&�( �������

5�/� ����&�

5�6� !��

5���3� �������

5���0�85���� ����

5�4� ��!�� �( ��� ��!�� �

5��� +" .��������/( �������

5����./� ������

5��3� ��0

5�34���/ ����&��

5�� "�*��

5���/ ��&�

5�0� "�!����

5�03� !��

5� ��

5��1�� !���)

50�� �"����

506 �����( �����

506�� �������( ��!���

50�2��2 �&�

50���� "�+!

50���� "��!��

50�� ��������( �������

50��� �������( ������� ���

50�� +�( ���( ����# ������� +�

503.��2 �*)

50� ���&�

� �� ���

� �

��� �+!

�2�� ������( �!�

�� )��# ���

�// ����

�6��� � ��# ������

�6����� ��� �)�� �� �

�66�2���� ��&�������&���

�64������� �������# ��"�

�64������ ��)��

�64�33�./� ����)����

�64��1� �������# �������� .���/

�� �

���5 ���

���/02� ������

���/02��� ������ *� .� &�/# �*���� �

����6� !���+!

������3� ����&# �����&( ����&��

��2��2 ��&�&��( ���������

��2�4��2��� ����!�"��

��2����� ���������

��203����/ ���������

��203��� ������

Page 18: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

���/0���� �����( �������

�����6 ���������

�����6����� ������� �# �������

��3��� ���!# ����&

��3�2� ���*&�

��3����� ������!

��3���2 ������&

��3��06��� ���&���&

��30����� � �������

��30�� � ������� .���/

�����2 �������

��������� �����

������3� ����&������( �!�&��

������3���� ��&�� *��

������������/ ���!�����!���

���� !�# �

�����20�� �����!���( ��!�&�����

�����20����� �����!���

��1��� �����-�

��1��� ��������

���� )����( )�����( �������

�3 �1��1�& �� � ��1���1��� �&

�3/��2 �����

�330� �����# ���&��( ���# ��!���

�� &�

! �� ���

!��0��� �&���0

��� �����

���/ �� ��&

��. ����

���� ����*���� .���/

����� ��*��( �&�� .���&����/

�� � )�&

��0���� ��!+)

��� �!���

�02�� ��!���( �*!���

�0��� ���

!0/� �����

�064 ����( ������

!0�� �����

�0��/� !)��"��

�03� ������

�03���� �����!������

" �� ���

��4 &�����

�� �����( �������

�� ��������( �����

�// �� � ��

��2 �!�� ( ����

��� �+�

�33 ��������( �������

���5�� �������

Page 19: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������'������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

��� ������

���� �+)

��� �����

�� ��!���( ����

��/�2�� ��!��

� �� ���

/�.�0�8/�.�� ����

/�� ��( ������

/�22�� !� ���

/�2� ����( !���

/� � ����

/�64 �����

/��2 �*!( �����

/���0��� ����

/���� �����

/�3� ��&�&��

/��� �+-��

/���/� ��&�&���

/����� .&�/ !�"�

/�0�5 �����( ����� ���

/� ����

/���� ������

/�� �����

/�9� �����

/��2 ����!���

/��2�� ��!( ����+!��

/��� ����

/��� �������� ���( ���!�

/���� ����� ���

/��3� �� ���

/���5�� ��+�

/��1� �����!���# �� )!)��( �����&�����

/��� ���

/�� ��"�

/���/ �����

/��2 ��)����� .�����/

/����5 !��"���

/�33 ���

/�33�� ��� �

/�� ��������

/��<3 �&5� "� � ���!-��

/����� ���&( ��&�

/�1�/ ������

/�.���/ �� ����

/�.���� � ���&��

/�� �)�( ������

/��� )���

/��� ���!�( ��!�����

/��5� ����&��( �������( ����( ����

/��5����� ���������# �����

/� � �� ��( ��

/� �/� ���!���!� ��

/�6�� ����&( �"�������

Page 20: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

/��� �����

/��� ��

/�;0�2 ����( �����

/�3��� �������

/������0�� ��&�&��

/���/� ����( ����

/�1� )��( �������

/��2 ��!���( ��!����

/���/ �������

/�� ���� .� !������/( �������

/�� ���!�( ��"���� ��� .!� ���&��/

/���/� ����&��

/��� !��"�

/�� ��� ���( ��"�*!( ��&��( ��"�*!��

/��3� ��-��

/��2 ���# ���!��( ��! � 6�� .2+"/

/�3� �"� ��( �&����

/�33 �&�&�

/�3� ��"������( �&�����

/�� ���( � ��& � !�)�

/�02 "�����

/�1� ������( ������

/�1�/� �������

/� �����

/���/ �� ����

/0� ��������

/064 ���&�� .����/

/0��5 �����# � ��!

/0�� �����

# �� ���

6��5��� �������

6��5����� �������# ��������

6�2 �������

6���9��� ��"����# ����������

6���� ��"��( ��"�����

6��/ ����&�( ������ ����&*

6��� "�+���

6���� �� �( ��� � �����&���( ��)��( �����&��

6� � � ��

6�/� �����( �����

6�� ��)������( �������

6����� !�� �!�# ���!��� �� �( ���*!���

6����� ����+

6��� !�)�

6�4 ����

#���5 ����

6�� ����( ��������

6�� �� &�"( ���

6������� ���)0�&��

6�����2 )���&�( ����)��

6���� ����� ��

6�33 ����( ����

6�3��� ���( ���&�( ��������

Page 21: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

6���5 ���( ������� !� ��"��

6������/ ��&���

6��5�6����3 ��&��&���

6����� �����# ���&��( ��� �������

#�� ��

6�� �+�( �� ��� ��� � ��� ��) ��� !��

6��.� �� ��)

6� ���

6��/ ������

6��� �������

6������ �������

6���3 ����+ ( ��!�� .��$ ��!��� �/

6��30�� ����( �����

6��� �����

6�2���/ �!�����

6�2����� ����&��( �!�����

6��� ���&���( ������

6������ ���&����# � ���

6�/� &�����

6�6.�� ������ .�"������ �/

6�6��� ������

6������ ��������( ���������

6���� �����

6�33��� ���!�����

6���/ �&��( �&�����

6��5�2 �&�!�

6�22/� ��!�

6��5� ������ ������ � � ������ ����������

���������������� �� �� ��"�& ��� � ��

��) ��� ��� !��

6�/� ����

6�/����� �� �����# ����&���

6�/ ����

6�//��� ������

6��2 �����

6��� �+

6�����/ �����( �������

6���3��� �����&

6��0�� ����&�

6�33 �����( &������( ��+-��� ���( ��� ��

6�3�� � �*!

6�7 ������

6�7�0�� ��������# ���������

6�2�/ ��!�( ��!�����

6�2��� ���������

6�6��� ������# ����&

#��2�� ����!�����

6���� ����*!�

6�� �� �����

6���5 ����*�

6��� ����)��

6��� ����

6������ ���

6�3� ���������( �� �!��

6��5�� ��&��

Page 22: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

6����� ���

6���� ������

6�0����� "+�

6�03� ����

6�0�5 ��&�

6�1� ���( ������� ���

6�1�6��� ���������( ���

60�5 !�)�

602 ��&�

60�2�� ����!����

603�� ������

603���/ �������( ��������

603����� �����

603� �����

6� �+

6�3���� &� �����

$ �� ���

��6� ����( ��������

����� �*���

������ ��+!

�������/ ���!���

���0��/ ��&�����

���0�� ����!�# ��&��

��1� ������� .�� ���/

���� �����# ��!����

����/� ����

���� �����!��# ����&�

����33��� ��&� ��# ��� �!��

��� ��� �

���2 ��&� �( ��&� ����

���2/� �"��

����5.�0�8����5.�� �*���!

����5.�0�5��28����5.��5��2 �*��!�&��

����5�� )�!� .� !�+��/

��3� "����!�

��� ���# ���&��( �&&�

����� ���

��1�� ��"!�

�� ����

��3 ���!������

��34�4�� "��&�

��7� ���&����

���� ����( ��!��

���5� ���

���� !������

�� ��

��.�2� ���&

���3� �����

���� )�!�

���� ����!�� .��� !���/

��� ���

���6�/ �������

����5 �+���� .�&��� ����&�/

Page 23: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

����5��� �+������

��3� ���

��� ��

���� ��&�&��( �����&( �����)��

���5��� ���

������ �"������( �����)��

��0� ��������

$�1�6.�� ���&���!

�� &��

��5��� ��"!��

�0�/��� �������# *!���# �&�����

�06.�� ���( ���� �

�0�3� ����"�����

�0� ����

% �� ���

�.�� ���&�"��( �� ����������

�.���� ��!���&# � ��&( ��������� ���

�.3��1� � ������( ���&�"��

�.���� �� ����

����3��� ���� �# ����� ����

����� ����

�<�/�� &��7 �5����� � "�!���� 8�

%���.�� ��-!�����

�22 !�����( �������&�

�� ������� ����������� �� &� ����&�� �� 6����! �

�&����� 6�����

��� �( � !��� �!

����� ������� �( ���������

������ ���( ��*!

������� ����( ����� ��&

�������/ ���� ����

����� ����&�

�5 ���

��/ �� ( ��� ���&���

�/2 �&��

�� ��

���� ��( ��!��

��� !�

��/� &����

���� ��# !�

�4�� �&����( �&��&�

�4����� !������( ������

�4������� !�������( ���� �

�4����� ������

�44���0���� ���� �# ����� ����

�44�3� ������&����� ���

�44�3��� �������# �!��&��( ������0�&��

�44�3����� ������ �( ��������

�� ��

������ �����0���( �����0�����

��2�� �����( ���+����( ���*!�( ���������(

��������

��2����� ������

������9����� �"������ �

Page 24: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������%������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

������ �����!���

��5�� ����

��5���3� � �������� ���

�0�5� ��� ��"�& &� !� ���&���" � �������� ��� �� ��

�0� ����

�0� ���� .!���/# �� ���*&�

�0�3�2� �� ���*&�# �� ���)�� ����&��

�1�� ��!

�� �� ������( ���!�������

�� �����!��( ������

���� ���������

�7���� &��

� �� ���

4�� ������( �������

4�� ��� ������

4��� �&���

4��� +�

4���� �� �( �������

4������� � ��

4��� ���

4�/��� �����

4�/� ��!�

4�� ��!�# ��&����

4�4�� ����( "��&�

4����/ ������

4��2�� �� �����( ����������

4����� �!���

4�� ���( �������

4��/��6��� ������&

4��� �����

4�����0/�� ����&��( ����"+���

4������ ��&�

4���� ��� ���( ��&��

4�33 �����!��� � ��( �!�� ."�����/

4�33��� �� ���

4�33����� ����)

4�3� ��������

4�3��� ����&�

4��5 ���)��

4������ ��� �&( �������

4������ ��+

4�� ����"�!���( ������

4���� ���+ ( ����+

4�� ��+�

4����/ ��+��

4���� ���

4��4/� ��!��

4�� ��# ��

4������ ����&

4������ !��������

4�����6 ���������

4�����6���� ���&��# ��!�&�����

4��5�43 �� ��)

Page 25: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

4����2 ���

4��6����� �&���# &����

4��6�� ��������( ��������

4��3�� ��� �

4��3���/ ��� ��&�

4��30�2� ���������

4�� ����� !����

45��� &����( &��������

45������45 �! ���( ��&�"������

45������45� ��&�"����

45��3� ����

45�3���/ ��������

4���� ��&����( �������

4�� �� ���

4���0�� � ��

4�� ����&�

4���� ������

4�� ������

4�/� �&��

4�/�� ����&

4�� �������

4�� +)���

4�4� �� ��( ��

4��� ��&���

4/��� �� ��

4/��� "��!��( ������ ��

4/�� ����( ��������

4/��� ������&

4/���� ����&�

4/��� ������

4/�3��� ����&��( ����&�����( ����&�����

4/��� &���

4/�� "�( �� ���( "��( ���� ���

4/���� "���# ����!���

4/��3��� ��� ���

4/��3� �����

4/��3�2 ��!�������

4/��30�� ��� �����

4/���� !�)�

4/0��/ ���� � ���"�

4�� �� ����0

4��6 ����

4��� ��&�

4���� ����&( ���������

4��3�� &������

4�/� �"��( ����

4�/��� ����� �

4�/���6�� ����� ��&

4�/�����/ ����&�����

4�/����3 ����&���

4��2 �&�� .� ��!*/

4��/ ���( ��!�����( ����)�

4��� �!��

4�40/�� ��������

Page 26: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������&������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

4�40/����� ������� �# ���� � ������0�+�

4��� ��&

4�3����� ����� �

4�33�./� ��)����

4�3� ����&�( ������� ����&*

4�3�6�� ���&�����

4�� "���

4�0�2 ���&

4�0� ������

4�2�� ����# �����

4��� ���( ���!��

4����0/ �����# ��&�)��

4�������/ ���&�����

4������� ���&���

4���3� �������

4��� ��!��� ���

4����� ����

4��4��� ���"�&������

4��3���� � �����

4��3��� � ���( ���&# �������

4��3�2��� ���!�&

4��33 ����( ������*�

4��330�� �������

4�����2 �!����

4����� ��!��

4��1��� ���� �"��

4��1��03 ����!��

4���� ���

4��2� !���

4���3� ���*!�

4����� ���*)�

4�����33 ����)������

4�����4/� ����!�

4��3�� �������

4��1��� ����&��

4��9� ��"�!�

4��.�./� ���!���!� ��

4��./�6 �� ��

4����33 ����( ��&�����

4��20�� ��!������

4��20�� ��!��&

4��20����� ��!��� �

4����33��� ���+!

4����� ����

4�����6 ��"��

4�����33 ���&��

4��6�3� � �&����( � ������

4����0��� ��������

4��4�� ��������

4��4���� ��������

4��4�3� ���������

4������ ������

4��������� ������

4��02 !����

Page 27: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

4��1� �!���!����

4��1�2� !��&�����

40. ��

40./�� �� ������

40// ��*"�*�

4064 �����( ��������

40��35 ����

404�/ ���0( -����

40�� ����&�

40�4/� �����( �������

40�4�3� ��# �����

4035 �����

40� �����

& �� ���

;0�/��� �����

;0����� ����&��( ���!���( !�������

;0��� �+����

;0�3���� ��&���

;0�� ��� ��

;0��� �����

;0��� !���# ������

' �� ���

��..�� �+���

���� �����"( ���

��2�� �!��

���/��8���/���2 ����� ��� ���

���� !����( ��!�� .� !�����/

���3� ��!�����

����� ����# �����"

��� ��"( ��"�( �������� ��� !�

��4�2 ��� ��

���� ��!��

���� &���( ���+��������( ����

���5�� !���# !����

�� �����

����5 ���"��( !����� !�

���2 ���&��

���2� "�&���# ���"�&�����

���/ �������&�

���/�9� �!���� �� � �����

���//� �����!�

���3�� ���+!

���3���./� ���*!��

�����1� �&�������# �! ���

������ ��!����

������/� ��&�&���

����������� ���������( ������

�������9� ����������( �������

����66��2 ������# ����!����

�����2 ��!( �����( ���&�( ���������

��2 ������

��20�� �!������

Page 28: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

��20����� !��� �

����� !�&�����( �!����� ��� !�( �!����� !�

���03� �!�+���

�����2 �������( ���)�� ��"�� ��

������ "���

���0/�� "�����

��/����� ��� �( ����

��/���1� ����( ��"��!��# ��&����

��/����� ��"��# �������

��/����03 ��"� ��# �� �)��

��6��� �����&����

��6�6.�� �����&��

��6��2 ����������

��6�1� ������

���� ������( ���� �����

��4��� ������( ��������

��4��� ���&����

��4/��� ���&������

��4/� �!����!-( �!�����!��

��4��� ���&( ��� ������

��4��3��� ���&����

��4��3������1� ��!�&������

��;0�3� ��� �( �����

��3�0� �&���( �&����

��34��� �������( ��������

��34��3�./� �!����!������

��3� �!�������( ��&�( �!��������

��3��0���� �&���� �

��30/� ���&�&# �����

���0�� ���+&( �����

��1�� ��"�*!( ��+����( ��"�*!��

����2 ��"�!�( ��"�!���

���� �)

���5 �"�&�

��2� -!���

���5� ����( ��������( �!���

���� �����0# ��������( �&�����( !������

��3� ����& .��$ ��/( ���*�

��3 �����( ��������

��1�� ���

���2 !�"�

��. � � ����

��� �����( ���

��� �� ���&�

��// ����( ����( &����� ���

���� !���

���6 ���+ ( �� ��

���� ���0

��4� ����

��3� +)�( +)���

��0�5 ����&��

��0�2 ��*"��

�� �*! .��$ ����/( ��+&���( ��+��� ���

����/ �+�����

Page 29: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������'������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�0. ������

�0..�� "���

�0�� ����( � �����

�0/� "���( �*!���

�0� �"( ��

�035 �������( ������� ���

� �� ���

3�2 ���&��

3��� �������

3����� �����0�&��

3��/ )"�����

3�/� ���!�)( ����!�)

3�/� �+�

3�6� &� ���( &��� ���

3��2 �����

3���3�� ��&������ ������

���0�2�� �� �&�

3�1� ������!���( ������( ��������� .�� !����/

3�� ����!���

3��/� �����

3���� ����( �� �� .��� �# ����!��/

3�5��/ ������

3������ �����

3��������� �������

3������3� ��������

3��33��3 ��)�����

3���� �����( �!� ��

3����6 ����( ������

3����� ���

3��� �� �

3�� ���

3����5 �����������( ������

3��3�� ��� ���( ����

3��� �� ��

3����2 ����!�( !�"�

3����� ��&

3�������� ��&���

3������ �!����( !����

3��0���� �����0�&��

3�� ��!���

3��2 �����( ����

3�� ������

3��6 ��!���� ���

3��9� ����&��

3�/2�6 ��!��

3�/��� �� ���

3�/� ����� �

3�// ���!����

3��2 �������

3��3� �����( ��������

3������� �!���( ����

3�4����� �!!�����( ��!�����

��4��6.�� ����0

Page 30: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

3����3 ���

3����03 ����)��

3��1��� ���)*��

3��1� � ���"����( ��!����# ������

3��1��� ����"�( !�������� ��"�*!� .�������!�/

3�� ��&��( ��&�����

3���/� ���!��� ���( ����&����

3�1�� ��!�

3�1���/ �����

3�1��� ����� .�����&/( ����)��

3� ����

3�7 ���( ���

35�2� ��0 .�������� �� ��/( �!��0

35�2� ��0

35� � &�*�� ���( ��&�*���

35�// ������ ������ � � ������ ��������� ���� ����

�� ����� � "�9 � �!����9

35�6� ��&�!( ����!�

35�4� ���&��&

35��� �����( !����� .���/

35��4 ��&�

35� ���

35��4 ����

35��� ������!��( ��&��( �����

35�/� �+���

35�// ������# ������

35�/��� ��������

35��� ������# �������

35�4 �&�&�

35��� �������

35�� ����( ��������

35�� �&

35��� �&����( ����� ���*

35�4 ����

35��� �� �)

35��� �+&��

35�� �&���

35�0/2 ��� �����! "� � �������� ���

35�0/2�� ����

35�0� ����( ������

35� �����( ���������

350� �������

3�� ����

3�2� ��( � ���( �&��� . �!��# ���&�# � ����/

3��5� ��!��( ����

3��� ����( ��!�����

3����/ ��"���( ��"���������

3�����0�� ��!���

3�/���� �����

3�/��� �����# �����*��

3�/ !��

3�//� "����

3�/1�� � �( � ��

3�6�/�� ��!� ��

Page 31: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

3�64/� ���&�

3�64/� �� ���&�

3���� �!�*!

3��� ������

3���/� �� !�����( ��)���&�# ������)��

3�� ���( &��*�

3�� ��� .���� "�����������/

3�3��� ����&�

3�� ��!���

3��0����� ��&��� �

3�7 ����

3�9� �����

3 �// ��� �&����

3 �� ��+�( ��

3 ��� ��+!����

3 � �� �

3/�1� ��������

3/��4 ����

3/�2� ����"�� ���( ��� !

3/��5� ����( �������

3/�4 ������"�*� ���

3/�44��� ������

3/�4� � ���# �&��

3/� �������

36�// ����

36�// ����( ������( �*����( �������( ���!���

36�/� ������( �������� ���

36� � !��( ����� .�������/

36���5 "��!��

3�� � �*)

3�� ���"( ��!�� .� ���"�/

3� ����

3��4 ��!��

3����/ ��������( &��������

3������ ������0�&��

3�� ����&�

3��� ������

3��/ "� �( �!��� .���/

3�/2��� )�����

3�/�2 �&���( &��!�

3�/0���� ����*����

3�/1� ����*�����

3�6� �����# &����

3�6�.�2� �&��

3�6�5� ����

3�6���� �&��

3�6��5��� ���

3�6���6�3 �������

3�6�5��� "!���

3�� ���

3��� �������

3��� ��+&�

3���� ���&�����# � ������� �5� ��� � ��������#

����� ��

Page 32: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

3��� �!�� ( ��&����

3�0�2 !-����( ����

3�04 ����

3�0� ������

3�0�5 ����!�� .�&��� ����&�/

3�0�5��� ����!�����

34��� ���&�0( �� ��

34�2� ����&�( ��� .� ��&���/

34�� �+���

34����/ ��� ����# ����"+���

34���5 ����( ���+����

34��2 ��!����

34�// ��&����

34��2 ���!���( ��!����

34�// ������ .���/

34�� ������

34���� !���( !����

34��� �� ���& �� � ������ ��"��

34/�� !�����

34��� ��)��# ��)����

34��� ���&

34�� �� ��( �����( �����)��

34���2 �����&����� ���

34���� ������( ���)���( ������

3;0��� ���!�&( ����( ���!�&���

3���� &��( ����

3����3 ����!�

3��64 ������

3���2 �&��

3���2��2 �&��!�!

3��� "����!�

3���� ����*&�( ��������

3���� �&��( ��0�&��

3����6��� �����!����

3������ �&�� �

3��� �����&����

3���2� +�������( ����!��

3���/ ����

3���6 ���

3���/ �&��

3���4 �&���

3��4 ���( �&���0( � �� ���

3��� �� ( ����

3���� ��&����

3��// ���*)( ��������

3��� �&�� .��"�����/( ���� �( ���� ��&�������

3��6��5 )��*!�

3���� ����0

3��4 �&��( ����( ��&�������

3���� ����( ������( ��"��������

3���6 ���

3���� ������!���

3��1� ���# �������

3�����5� ���&�( ���&�

Page 33: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

3������ !�����

3������� ����� ��� ��� �( � �� �������

3����6 �&���0( ��&

3����� �����

3������5 ����

3�����5 ����*"��

3��� � �!���( �&� �( �!���( �&� �����

3����� �����

3����� �����

3��0��0�� �&��&��

3��0��/� �����( + ��( �������( ������� ���

3�02��� ���0( �&�!�&

3�02� "� ��&( �!���( ����� ���( �&�!�����

3�0�� ��&���( ���( ����!��# �������

3�04�2 "����

30.���� &��&( ��"�!����

30.3����� �� �&��� �

30����2 �!���� �����

30���33 �����

30���33�0/ �!���# ��������

30�5 &���

3022�� ��"��

30���� �����

30��� ����

30���3� ��"����# ���������

30�� "���&�( �������# ��!���� ���

306 ����# �������

3066�� ��&�

30� ���0�

�0�2�� ��!����

3044�� ����� �

3044/� !��&���( !��&�����

3044��� ������( ������

3044�3� �����������

30�� ����

30����� ����������

30�4��3� �����!������( ���������

30���0�2 �&�����

3�//� �������

3��� ������"��( ��������

3��4 �����&��

3��� �����( ���!��

3�6 ������

3��� ���&����( ���&�� ���

3��2 ����

3�64��5� ���+������

3�3��6 ���&�

( �� ���

��./� �&+�

���/ �"��

�� � ��

��/ ������( ��������

��// ������

Page 34: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������%������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

��4 ���( �&����

��4� &����

��3 ��!���

��3�� ����( ��������( �+ ����

��7 ��!�&�( ���!�&�����

��7� &���+���

��� � �&�

����5 �����

����5�� ���������

���6 ���+�

���� ���( ��!���( ������( ��!����

��/�45��� &����( &��������

��/�1�3��� &���� �

��// ����!���

��64����0�� &���&��

��� !������

���2 ��� � ������ � ��� � ��( ������

�����3 &���

���� �����&

���6 ���( ���&

�����./� ������

��3� &�&( &�&����

�5�� ��)# �!

�5�� !��������

�5�� 3 ��!���������( !����� �: !�����:

�5�� &��&�( )

�5� ��������� �����

�5�����8�5����� &�&

�5��� ���

�5�6 ���# ����

�5�� �&!�( ��&�

�5��� &��

�5������� !��&"�

�5�3� &

�5�� ���# ��

�5�� "� �( "��&�

�5��� ���!��

�5�� ���!�

�5��� ���

�5�� �����

�5��2 &���

�5��3� ��"����

�5��3�� ���"�����

�5���� &��!�����

�5�3 &�# &�# &�

�5�3� &����# &��&

�5�0�5 ������)( !���

�5�0�5� ����

�5�03��2 &���*�

�5���2 ���( �*&�

�5���� "�- �

�5������ "����

�5��� &��

�5���� "�!��

Page 35: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

�5��0�5 ���

�5��0�5�0� ��� ����( ����!��

�5�� ��&( �����

�506. �����

(50�32�� ����&�

�503 &�� ����

��� �� ��&( ���!�&

��� ����&( ����( ��*���

����� &�"��

���5� ������

��// .�)/ !�

��6� ����

��� ������( ����

���� ���0��

��4 ������( ��������( !� � �!�( !�� ������

���� �����( ������ .���/

����2 ��������

���/� &�&��

�� !�# ��( � �

��.���� &�&�0

��2�� !�����

��� ���� � ��"�

�����5�� ���

��6���� �&�

���� &��

����0� ����

�����5� !��� ������

��� &��)( � �&

���/ ����!��

����5 �*

��4 ��������# �����&

����/ �������&�

��0�5 !�&��( !�&����

��0� ��������( � )!)��# ���!���

����2=3> � ������( �� �

���/ ������

���� ��)�

��� ����&�

��� �� ����

���� &�( &��( &����

���2� ���!�( ���!�����

������� ��� �������

����� ����*"( �������# &�����

����3/��� &��������

���4 �������( �������

���1�/ ��!+)( ��!+)����

����30�� ���

����� ������&���( &��&����( ����&����

���� !���

����/ ������# ����( �+ �

���.� �����

���� ��&�����( ���������

���4 ��������( ��&��*� ���

���0./� �����&( ��&���

Page 36: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������&������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

���03��3 ���!��

��0� ���)�+���

��0� ���!����

��0� ��0( �"�)��� .,����� ��"����/

��03� �������( ����

��0�5 ���!�

��� �+ �( �+ ����

�0.� ��( �&� .���!�0���/

(0�32�� �&��

�0�� ���!��

�0�� � +&( ��� ����( ������( �!����� ���

��/1� !�������

����� !��!������

���� !�� ���

�� !��

��4� &��( ��������( ����� �� ������&��

��4���/ &�����

) �� ���

0�/� ��!��

0��/� �� �

0�2�� ��!

0�2��3���2 ������

0�5�44� ������������

0���� ���*��

0��� !���&��

0��1��3� ���������&

0��1��3��� ������&&

0�/�33 )�� ��( ��� � )

0���/ .�)/ !�

04 � "+�

04�� ��

044�� "+��

043�2� �����( ���&�

043����3 �� "+�# �� ���&�

0��� ��&� �( ����"���( ���������

0����� �����

03 ���

03� �)���( �&�������( �)����( �&������

03�2 �)�����( ��)�&�

03��0/ ��)�&����

030�/ ������

030�//� ��������

* �� ���

1�//�� !�����

1�/0�./� ����

1�/0� ��&���

1������ +)���!����

1����03 +)��

1�����./� ������

1�5��/� �� ��!

1��. ���������

1��� �!��

Page 37: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

1����6 �����

1������ �������&��

1�� ��!��( ��"�*!

1�//��� ���

1��/���� �����

1�3�� �!��!���( ���!���

1�3���� "���( &���&�

1���� "���

1��� "��� �� ����( "�������

1����� ��!+) .�&�&���/

+ �� ���

���3 ��� ��# �����&�

��� �����

����� ���

� � �!��� .���/

�/ ����( ��+!( ��������( ���!���

�// ������# ��

��� �����

�� �� ��

��6 �����

��� ��&�"��

�35 ����( ���

�3�� ����&���&��( �������

���5 �"��( �"�*!��

���� ��!�( ��!����

�1� ����( �������( ������

�� !�"�( ����+

� ��

�� ��� �

��/�5 �"��&��# !� � �&

��4�� �0

��� ����� .� ���/( �!����# ������ .� ���/

���5�� ��"�!�

+�2��32�� ��!�

�� &�!��0

�� ��2 ���!

���5 ��)��

���5� ��"�

�/��6� ����&���( ��&���:

�// !� �( �!���

�3� ����+! .�&��� ����&�/

�3���� �����!��

�� ����

5�� ��

5���1�� ��������

5��� �������

5��/ ����

5�� ��!�

5���1�� ��!�������

5��� "!��

5���1�� "!��������

5��5�� ���

5��5 �&+�

Page 38: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������������� ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

5�/� ������( ��!���� "!�

5�34�� ���&( ���&��

5�3�/� "���!( "���!��

5��� ����

5� �&�

5�/� ������( ����

5�6 ��"�( ����

5�3� ���

5� !����"�

�� �2 ��!��

�2� �����

��� )���

�/2 !����

�// ����( ������ ������ � ������� �����

��� �����

�//��� ���&��

�� ��"����

��2 ���&

��2� ����

��� ����

��� ����!��

����� ����

��� !�&

�3� �*!�

�35 )�����( )�����( � ���� ��� � � � ����!�# )

��� &� �� ��

��5 �

��5�� � �����"�( ���*&�

��5�0� �

����33 ����!�

�/� ����

�6�� �� �&�

��2�� �!�����( ���&������� ���

��2���0/ ��!����

��2 !���

��2�� !������

��/ ����

��2 �����

�� ����( !����( �������

�� �� ��������

��/2 ����&

��6 � ��

�����2 �������� ���# ���&�����

���� ��&��� .���/

��3� "����

��3� �� "����

���5 ��&���( ��&�

�0/2 ������ ������ � � ������ �� ��

��� ������������

�0�2 ���( ����

��4 ���� ��

���� �����

���� ��!��

, �� ���

Page 39: 2000 Najczestrzych Slów ISEL - Slownik Frekwencyjny ISEL-2000)

��������'������ ������������� ��������������������������

����������������������������� �!�" �#$ �"�!"��������!�"����� ���

���2 �!

���� ��

��//� )+�&�

��3 &��

��3���2�� �����

��� ����( !���

��0 &�( ��

��0�� ���!�

��0� &�+ ( ����

��0�5 ���!���

- �� ���

9��� ��

9��� �&��

9�� ���

? ���@����A !��� (�6�39�9� B ����� �9 0���