2. fourier dÖnÜŞÜmÜ

Upload: zekeriya-akbaba

Post on 04-Apr-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  1/62

  BLM II

  2. FOURIER DNM

  2.1 Giri

  Yer kremizde gzlenen jeofizik olaylar zamana yada uzakl a bal olarak geliir.

  Gzlenen jeofizik olay zaman n bir fonksiyonu ise zaman ortam (Time Domain),uzunluun bir fonksiyonu iseuzakl k ortam (Space Domain) szkonusudur.ayet olayfrekansa bal olarak gzlenmi, yani frekans n bir fonksiyonu ise frekans ortam (Frequency Domain)ndan sz edilir.

  Herhangi bir ortamda kaydedilmi jeofizik sinyaldeki bilgilerin tamam n bu ortamda a k

  seik grp, ileyip sonular deerlendirmek kolay hatta olanakl olmayabilir. Bu gibi

  durumlarda veri gzlendii ortamdan baka bir ortama aktar larak incelenip irdelendikten

  sonra bir sonuca var l r. Gerekir ise ikinci bir aktarma ile verinin gzlendii ilk ortama geridnlebilir. rnein; zaman ortam nda kaydedilmi bir sismik sinyal frekans ortam na

  aktar larak istenmeyen bileenleri ay kland ktan sonra tekrar zaman ortam na geri

  dnlebilir. Frekans ortam nda yap lan bu ay klama ilemi zaman ortam nda yap lmak

  istenseydi bir tak m sorunlarla kar la labilinirdi. Bunun gibi, herhangi bir ortamda

  gzlenmi bir sinyalin baka bir ortama aktar lmas na dnm ve aktarma tekniklerine dednm yntemleri denir. Fourier, Laplace, Hankel, Hilbert, Z dnm gibi eitli

  dnm yntemleri gelitirilmitir.

  ortam ve dnm kavramlar n n daha iyi anla lmas iin frekans zmlemesiyapan k prizmas n n gzden geirilmesi daha yararl olacakt r (ekil 2.1). Beyaz n

  optik prizmaya verildii tarafa A, farkl frekansta yedi ayr renk eklindeki bileenlerinin

  elde edildii tarafa da B diyelim. Tersine, prizman n B taraf ndan bu yedi renk verilirse A

  taraf ndan beyaz k elde edileceini biliyoruz. Burada gerek A blgesi gerekse B blgesi

  ayn bilgiyi tan mlamakta ancak olaya bak a s farkl d r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  2/62

  8

  Yukar daki rnekte, sadece beyaz n incelenmesi, kaynak hakk nda hi bir bilgi

  vermeyebilir. Buna kar l k prizmadan geirilip ayr t r larak farkl frekanstaki bileenleri

  dier bir deyile spektrumu elde edilirse, bileenlerinin dalga boyu veya frekanslar ,

  miktarlar ve birbirlerine oranlar incelenerek beyaz veren kayna n bileimi, s s veonu meydana getiren malzemenin yap s hakk nda ok ayr nt l bilgiler elde edilebilir.

  Bunun gibi, zaman serilerinin zaman veya g spektrumlar n n incelenmesi onun yap s

  veya orijini hak nda nemli bilgiler verebilir. Dier yollarla bu bilgilerin salanmas

  olanakl olmayabilir.

  ekil 2.1 Beyaz n optik spektrumu Logaritma ilemi asl nda bir dm ileminden baka bir ey deildir. rnein, arpma

  ilemini yapmak iin arpanlar nceLog ortam na dntrlr. Hesaplamalar buortamda yap l r (Bilindii gibi, arpma ilemi Log ortam nda toplama ilemine dnr).Daha sonra ters dnm ilemi (Anti Logaritmik Ortam) ile orijinal ortama dnlr (ekil

  2.2).

  Orjinal Ortamr- Ortam

  f(r)'yiieren ortam

  r- Ortam ndaProbleminzm

  UygunDn m

  lemi

  TersDn m

  lemi

  FonksiyonF(s) olur.

  s- Ortam ndazm

  maj Oram s- Ortam

  ekil 2.2 Logaritmik dnm ak emas

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  3/62

  9

  rnein;

  (3 )

  6561

  8 Log 3

  3.816970038

  8

  Dnm yntemleri veri ilemciye byk kolayl klar salar. Dnm ileminde; verinin

  zellikleri deitirilmeden zaman ortam ndan frekans ortam na veya uzakl k ortam ndan

  dalga say s ortam gibi baka bir ortama geilmektedir. Iyi bir dnm ynteminin geri

  dnm de olmal d r (ekil 2.3). rnein; zaman ortam ndan frekans ortam na geilmi

  ise, frekans ortam ndan tekrar zaman ortam na dnlebilmelidir.

  X ORTAMI Y ORTAMI ekil 2.3 Iyi bir dnm yntemi ift ynl olmal d r.

  2.1.1 Spektrum Kavram

  Zaman ortam nda gzlenmi verilerin frekans ortam na aktar lmas ile elde edilen verilere

  spektrum ad verilir. Zaman ortam ndaki enerji veya genlik gibi byklklerin frekans

  ortam nda, frekans veya dalga say s gibi parametrelere gre deiimini belirtmek iinkullan l r. Matematik olarak, f(t)eklinde gsterilen bir sinyalin spektrumu F( ) ile

  verilir. Buradaki a sal frekanst r. Spektrumu ifade eden F( ) fonksiyonu karma k

  (complex) olup aa daki ikiekilden birisi ile gsterilebilir (Al Sadi, 1980, s. 107).

  1) Gerel ve sanal k s mlar n toplam olarak

  )()()( iba F =

  2) Gerel ve sanal k s mlar n arp m eklinde( ) ( ) ie F F .)( =

  Burada;( ) ( ) ( )[ ]2122 / ba F +=

  ( ) ( )( )

  n

  ab 21 += tan n = 0, 1, 2, ...

  olup ( ) F modlgenlik, ( ) argman ise faz spektrumu olarak adland r l r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  4/62

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  5/62

  11

  ok geni bir uygulama alan n n oluu ve eitli konulardaki bir ok problemin zmnde

  kullan lmakta olmas nedeniyle Fourier dnm zerinde olduka ayr nt l biimde

  durulacakt r. Bu dnm, genlik ve faz deerleri gibi iki nemli fiziksel byklkten

  oluup karma k bir say ile ifade edilir.

  2.2.1 Fourier Kuram

  Frans z matematikisi Joseph Fourierin 1807de ortaya koyduu ve kendi ad yla bilinen

  Fourier kuram na gre, baz kuullar salayan herhangi bir f(t) fonksiyonu sonsuz say da

  trigonometrik fonksiyonlar n toplam olarak gsterilebilir (ekil 2.5). Fourier kuram baz

  kuullarda geerlidir. Drichlet kuullar olarak bilinen bu k s tlamalar aa dazetlenmitir (Drichlet 1829).

  1- f(t) fonksiyonu peryodiktir. Yani f(t) = f(t+nT) olup buradaki T peryod ve n = 0,1,

  2, ... dir. f(t) fonksiyonu peryodik deil fakat s n rl bir aral kta tan mlanm ise,

  sonsuz say daki sinsoidal deiimlerin toplam belirlenen aral kta yine f(t)ye

  yaklamal d r. Bu aral n d nda, toplam f(t)nin tekrarlar n gsterecektir.

  ekil 2.5 Herhangi bir fonksiyon belirliartlarda sonsuz say da sinsoidin toplam toplam eklinde gsterilebilir.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  6/62

  12

  2- f(t) fonksiyonu srekli, en az ndan belirli aral klarda srekli olmal ve sreksizliklerin

  say s s n rl olmal d r.

  3- f(t) fonksiyonunun bir peryod iindeki maksimum ve minimum say s sonlu olmal d r.

  4- f(t) fonksiyonu bir peryod aral nda sonlu yani,

  ( )

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  7/62

  13

  ve n faz a s ( )nnn ab /tan = 1

  olarak ifade edilir.

  Fourier katsay lar n bulmak iin (2.1) denkleminin her iki taraf s ras ile 1, t m 0cos ve

  t m 0sin ile arp l p sins ve kosins fonksiyonlar n n,

  ( ) ( ) ( ) ( )sin sin cos cos/

  mt nt dt mt nt dt T

  T

  T

  T

  T

  = =

  2

  2

  2

  2 2 m = n0 m n

  ve

  ( ) ( )sin cosmt nt dt T

  T

  =22

  0 Btn m ve n deerleri iinortogonalite (diklik) zellii gz nne al narak tam bir peryod aral nda integre edilirse

  a an0, ve bn

  dt t f T

  a

  T

  T

  =

  2

  2

  02 )(

  ( )dt t nt f T

  a

  T

  T n 0

  2

  2

  2 cos)(

  =

  ( )

  =2

  2

  02

  T

  T n dt t nt f T

  b sin)( (2.2)

  Fourier katsay lar bulunur. Buradaki m ve n tamsay lard r. Grld gibi a 0 /2 katsay s

  f(t) fonksiyonunun aritmetik ortalamas d r.

  Peryodik bir fonksiyonun Fourier serisi ile gsterilmesi, bu fonksiyonun deiik frekanslardaki sinzoidlerin toplam olarak gstermektir. ( ) n n= 0 frekans ndaki

  sinoidal bileene, seriye a lan fonksiyonun ninci harmonii denilir. Ilk harmoniinfrekans

  00 22

  f T

  == cps (devir/saniye) veya Hz (Hertz)

  olup temel a sal frekans denir. T peryodu ise fonksiyonun peryoduna eittir ve temel

  peryod olarak adland r l r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  8/62

  14

  Denklem (2.1) ile verilen Fourier serileri, sonsuz say da terim al nd zaman, yani ne

  birden sonsuza kadar deerler verildiinde, ancak f(t) fonksiyonu tam olarak gsterilebilir.

  Sonlu say da terim al n rsa bulunan toplam, f(t) nin bir sreksizlik civar ndaki

  deerlerinden byk deerler gsterir. Bu deerler, genlii sreksizlikten uzaklat ka

  f(t)

  KatlanmaGenli i

  Fourier Serisininlk 3 TerimininToplam

  Fourier Serisininlk 9 TerimininToplam

  t

  ekil 2.6 Testere az fonksiyonunun Fourier serisine a l m nda sonlu say da terimin al nmas GIBSSolay n dourur (Al Sadi, 1980)

  azalan sal n mlar gsterir. Terim say s n n artt r lmas sreksizlikteki hatan n bykln

  azaltmaz fakat f(t)nin srekli k s mlar iin daha iyi bir yakla m salar. Bu ekilde,

  hatalar n sal n mlar gstermesinegibss olay denir (ekil 2.6).

  2.2.3 Tek ve ift Fonksiyonlar n Fourier Serileri

  Fourier serisine a lacak olan f(t) fonksiyonunun ift yani, f(-t) = f(t) veya

  =2

  2

  2

  2

  2T

  T

  T

  T

  dt t f dt t f )(.)(

  olmas halinde byle bir fonksiyonu Fourier serisi;

  =+=

  1002

  1n

  n t naat f cos)( (2.3)

  olup btn n deerleri iin bn =0 d r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  9/62

  15

  ayet seriye a lacak fonksiyon tek yani f(-t) = -f(t) veya

  =2

  2

  0T

  T

  dt t f )(

  ise byle bir fonksiyonun Fourier serisi

  ==

  10

  nn t nbt f sin)( (2.4)

  olup btn n deerleri iin an = 0 ve a0 = 0d r.

  ift fonksiyonlar n Fourier serisine a l m nda yaln zca kosinsl terimler olduundan

  denklem (2.3) ile verilen a l ma kosins serisi denilir. Tek fonksiyonlar n a l m ndayaln zca sinsl terimler bulunduundan (2.4) a l m na sins serisi denilir.

  2.3 Fourier Serilerinin Karma k (complex)ekli

  Fourier serilerinde trigonometrik fonksiyonlar yerine karma k (kompleks) ifadeler

  kullan larak seri ile ilgili hesaplar basitletirilebilir. Denklem (2.1) ile verilen seride

  trigonometrik ifadeler yerine Euler forml ile verilen

  ( ) 200

  0

  t int in eet n

  +=cos

  ( )iee

  t nt int in

  2

  00

  0

  =sin

  stel kar l klar konularak (2.1) denklemi aa daki

  =

  +++=1

  0

  222

  0000

  n

  t int in

  n

  t int in

  n iee

  bee

  aa

  t f

  )(

  eklinde yaz labilir. Burada 1/i = -i ve i = (-1)1/2 olduu dikkate al narak yeni bir

  dzenleme ile yukar daki denklem

  ( ) ( )

  =

  +++=1

  0 00

  222 nt innnt innn e

  ibae

  ibaat f )( (2.5)

  eklinde yaz l r. Burada

  20

  0a

  C =

  n 0 iin

  ( )nnn ibac = 21

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  10/62

  16

  ve n 0 iin

  ( )c a ibn n n = +12

  konularak,( ) [ ]

  =

  ++=

  10

  n

  t inn

  t inn ececct f

  (2.6)

  karma k Fourier serisi elde edilir. Son olarak yukar daki (2.6) denklemi aa daki ekilde

  ( )

  =++=

  1

  10

  t inn

  n

  t inn ececct f

  yaz larak, karma k Fourier serisi

  ==

  n

  t inn ect f

  )( (2.7)

  eklinde elde edilir. Bu ifade aa daki ekilde de yaz labilir (bir ok yay nda bu ifadekullan l r).

  ( ) ( )

  =++=

  10

  nnn t ncct f cos (2.8)

  Burada cn cos(nt+n) terimine f(t) fonksiyonununninci harmonii cn katsay s naharmonik genlii ve n a s na iseharmoniin faz a s denir.

  dev: 2.7 veya edeeri olan 2.1 ba nt s ndan 2.8 ba nt s na gei ilemini gsteriniz.

  cn ile an ve bn katsay lar aras ndaki iliki aa daki ekilde elde edilir. (1.6) ba nt lar ndan

  n>0 iin

  2nn

  n

  ibac

  =

  bu ba nt da an ve bn deerlerini koyarsak

  =

  dt nt t f idt nt t f c n 21 21 sin)(cos)(

  [ ]= 12

  f t nt i nt dt ( ) cos sin

  c f t e dt n =12

  ( ) int (2.9)

  ilikisi elde edilir. Benzer ekilde

  ( )

  =+=

  21

  21

  dt et f ibac nnnint

  )( (2.10)

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  11/62

  17

  bulunur. Her ikisini (2.9 ve 2.10) birlikte n=0,1, 2,........ tamsay olmak zere

  ( )

  =

  dt et f cn

  int

  21 (2.11)

  tek forml ile gsterebiliriz.

  Uygulamada gerek olaylar gzlenip llr. Bu bak mdan, jeofizik verilerin ilenip

  problemlerin zmnde kullan lan hesaplamalar gerek byklerle ilgili olduundan

  karma k olarak bulunan sonular gerek byklklere evrilmelidir.

  Eer f(t) bir gerel fonksiyon ise (2.6) denkleminde c-n katsay s , cn in karma k elenii

  (complex conjugate) c*n = c-n dir. Bu durumda (2.7) denkleminn i

  ni

  nnn ececcc === nc ve* (2.12)

  eklinde yaz l r. Burada,

  [ ] 212221

  nnn bac += (2.13)

  )/(tan nnn ab= 1 dir. Bu ba nt lar n=0 d nda btn n deerleri iin dorudur cn katsay s na harmonik

  genlii ve n a s na ise harmonik faz a s denildii daha belirtilmiti. Bu cn Fourier

  katsay

  lar

  n

  n a

  sal frekansya kar

  grafik izimi f(t) fonksiyonunungenlik spektrumu ve ayn ekilde n faz a lar n n izimine ise faz spektrumunu ad verelir. Buspektrumlar n gerel (real) ve sanal (imaginer) bileenlerle ifadesi:

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )nmnnnnn

  nennnnn

  c I cciccib

  c Rcciccia

  ca

  22

  2 00

  ====+=+=

  =

  *

  * (2.14)

  olduuda gz nne al narak (2.3) denkleminden kar labilir. Burada R e ve Im

  notasyonlar cn in gerel ve sanal k s mlar n belirtmektedir.

  2.4 Fourier Integrali ve Fourier Dnm

  Buraya kadar olan incelemelerde f(t) fonksiyonu peryodik kabul edildi. Oysa uygulamada

  kar la lan problemlerde ou kez peryodik fonksiyon bulunmaz. Bu tr olaylar bir kez

  meydana gelir ve bir daha tekrarlanmaz. Peryodik olmayan bu tr fonksiyonlar iin Fourier

  serisi kullan lmaz. Bu durumda incelenen T boyundaki veri sonsuzda peryodikmi gibi

  dnlerek uygun bir a l m elde edilebilir. Bu tr problemlerin zm yani peryodik

  olmayan fonksiyonlar n Fourier serileri ile gsterilebilmesini Fourier integrali salar.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  12/62

  18

  Her sonlu (-T/2, T/2) aral nda Dirichlet koullar n salamayan ve (-, +) aral nda

  yak nsayan f(t) fonksiyonunun karma k (complex) Fourier serisinin,

  == nt in

  n ect f 0

  )( T

  2

  0 = (2.7)ve yine

  dt et f T

  c t inT

  T n

  0

  2

  2

  1 =/

  /

  )( (2.11)

  olduunu biliyoruz.

  Son ba nt da geici olarak t=x deiken dnm yapal m ve cnin deerini ilk

  ba nt daki yerine T=2/0 koyal m.

  =

  =n

  t inT

  T

  xin edxe x f T

  t f o 02

  2

  1 /

  /

  )()( (2.15)

  ve burada T yerine koyarak

  0

  2

  2

  0

  21

  =

  =n

  t inT

  T

  xin edxe x f t f o/

  /

  )()( (2.16)

  eklinde yazal

  m. Tolurken temel frekans0=2/T sonsuz kk deer al

  r. n=n0 srekli bir deikene dnr. Yani birbirini izleyen ard k iki frekans aras ndaki fark

  T n

  n

  2=

  T n

  n

  )( 121

  +=+

  T T n

  T n

  nn

  2212

  1 =+== +

  )(

  ok kk olur. Bu durumdan n=narp m srekli bir deikenine

  yakla r. (2.16) ba nt s nda 0=al n rsa

  =

  =

  t inn

  xin edxe x f t f )()(21 (2.17)

  olur. T sonsuz vedya gittii limit durumunda nda ya giderek n0 harmonik frekanslar na gre hesaplanan cn katsay lar n n izimi sreklilik kazan r ve (2.17)

  ba nt s ndaki toplam integrale dnr:

  =

  d edxe x f t f t in xin

  )()( 21

  (2.18)

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  13/62

  19

  Bu ba nt ya peryodik olamayan fonksiyonlar iin Fourier integrali denir. Iteki integralde

  x yerine t koyarsak

  = dt et f F t i

  )()( (2.19)

  =

  d e F t f t i)()(

  21 (2.20)

  olur. Bu son iki ba nt peryodik fonksiyonlar iin olmayan zaman ve frekans (veya

  Fourier) ortam tan mlamalar d r. (2.19) ba nt s f(t) fonksiyonununFourier dnm,

  (2.20) ba nt s da F()n n ters Fourier dn mdr . F() ve f(t)ye Fourier ifti denir.

  (2.18) ba nt s ile verilen Fourier integralinin, geici verilerin Fourier ifti (2.19) ve 2.20)

  integrallerinin geerli olmas iin

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  14/62

  20

  F() ya f(t)nin genlik spektrumu, ()ya faz spektrumu denir. () yerine bazen-() kullan l r. Buna da faz-gecikme spektrumu denir.

  nemli tan m ve irdelemeler yap l rken kullan lan a sal frekans yerine uygulamada f frekans kullan l r. Bu nedenle (2.19) ve (2.20) ba nt lar nda =2f ve d=2df deiimiyap l rsa

  = dt et f f F ft i 2)()( (2.24)

  = df e f F t f ft i 2)()( (2.25)

  biimleri elde edilir.

  F(f) karma k olduundan

  )()()( f ib f a f F = (2.26) )()( f ie f F = (2.27)

  yaz labilir. a(f) ve b(f), F(f)in gerel ve sanal bileenleridir. f(t)nin genlik spektrumu

  )()()( f b f a f F 22 += (2.28)ve faz spektrumu

  =

  )()(tan)(

  f a f b

  f 1 (2.29)

  ba nt lar ile verilir.

  Fourier dnmnde dikkat edilmesi gereken bir konu F(f)nin birimidir. (2.24)

  ba nt s ndan grlecei gibi, F(f)nin birimi f(t) verisinin birimi ile tnin birimininarp m na eittir. rnein, f(t)nin Volt((V), tnin ise saniye(s) olmas durumunda F(f)nin

  birimi (Vs) olacakt r. Eer (s) yerine (1/Hz) yaz lacak olursa F(f)nin birimi (V/Hz) olarak

  verilebilir. Bu birim frekans ba na den genlik younluu olarak bilinir ve zellikle

  F(f) genlik younluu spektrumu olarak da adland r l r. F(f)nin faz n veren (2.29)

  ba nt s nda (f) birimsiz (yani radyan) olmas na kar n yukar da a klanan F(f) nin biimine ar m yapmas iin (f) faz younluu spektrumu olarak da

  adland r l rmaktad r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  15/62

  21

  f(t) gerel bir fonksiyon olduunda F(f)nin gerel ve sanal bileenleri a(f) ve b(f),

  s ras yla, kosins ve sins dnmlerinden elde edilir. Ayr ca a(f)=a(-(f)) yani a(f) bir ift

  fonksiyon, b(f)= -b(-f) yani b(f) bir tek fonksiyondur. Bunlar (2.24) ba nt s nda

  ft i ft e ft i 222 sincos = (2.30)konularak gsterilebilir:

  = dt et f f F ft i 2)()(

  = ftdt t f i ftdt t f 22 sin)(cos)(

  )()( f ib f a = olur. Yani

  = ftdt t f f a 2cos)()( (2.31)

  = ftdt t f f b 2sin)()( (2.32)

  dir. Son iki ba nt da f yerine -f konulduunda

  )(cos)()cos()()( f a ftdt t f dt ft t f f a ===

  22 (2.33)

  )(sin)()sin()()( f b fdt t f dt ft t f f b ===

  22 (2.34)

  olur. a(f)=a(-f) ve b(-f)= -b(f) olduundan)()()()()()( f F f ib f a f ib f a f F =+== (2.35)

  olur. Burada * simgesi karma k elenii gstermek iin kullan lm t r. (2.35) ba nt s bir

  gerel fonksiyonun Fourier dnmnn elenik simetrik olduunu gsterir. Bunun tersi

  de dorudur. Yani Fourier dnm elenik simetri gsteren bir gerel fonksiyondur.

  Gerel fonksiyonlar n genlik younluu spektrumu F(f) ift fonksiyon, faz younluu

  spektrumu ise tek fonksiyondur. (2.27) ba nt s ndan)()()( f ie f F f F = (2.36)

  )()()( f ie f F f F = (2.37)

  olur. f(t) gerel fonksiyonu iin F(-f)=F*(f) olduundan son iki ba nt dan)()( )()( f i f i e f F e f F = (2.38)

  olur. Mod ve faz bileenleri eitlendiinde

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  16/62

  22

  ( ) ( ) f F f F = ( ) ( ) f f =

  olur.

  Fourier dnm ile elde edilen F(f)nin biimi f(t) fonksiyonunun tek fonksiyon veya

  ift fonksiyon olmas durumuna gre zel biim al r. Her f(t) fonksiyonu

  ( ) ( ) ( )t f t f t f e 0+= (2.39)

  ( ) ( ) ( )( )t f t f t f e += 21 (2.40)

  ( ) ( ) ( )( )t f t f t f =2

  10 (4.41)

  biiminde ift f e(t) ve tek f o(t) fonksiyonlar n n toplam olarak yaz labilir. (2.39)

  denkleminin Fourier dnm al nacak olursa F(f)

  ( ) ( ) ( ) f F f F f F e 0+= (2.42) biiminde, ift ve tek fonksiyonlar n Fourier dnmlerinin toplam olarak yazabiliriz.Burada

  ( ) ( ) dt et f f F ft iee 2

  = (2.43)

  ( ) ( ) dt et f f F ft i 200

  = (2.44)

  dir. (2.30) ile verilen Euler eitlii kullan larak f e(t), f 0(t) ve e-i2pft nin tye gre

  ( ) ft t f 22 coscos = (2.45) ( ) ft t f 22 sinsin = (2.46)

  ( ) ft it f i ee 22 = (2.47) biimindeki simetri zellikleri gznne al nd nda (2.43) ve (2.44) denklemleri aa daki biimde yaz labilir.

  ( ) ( ) ftdt t f f F ee 220

  cos

  = (2.48)

  ( ) ( ) ftdt t f f F 220

  00 sin

  = (2.49)

  Fourier dnmnn tek ve ift fonksiyonlara uyguland nda oluan bu denklemler

  kosins ve sins dnm olarak bilinirler. Yukar daki denklemlerden a ka

  grlmektedir ki, Fe(f) ift fonksiyon, F0(f) tek fonksiyondur. Peryodik veriler iin

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  17/62

  23

  gsterilen Parseval kuram Fourier dizilerinden Fourier dnmne geerken yap ld

  gibi T , a = , n gei ilemleri yap ld nda

  ( ) ( )df f F dt t f 2

  2

  = (2.50)

  olur. Grld gibi, peryodik olmayan verinin zaman ve frekans ortam ndaki enerjileri

  eittir. Verinin enerjisi s n rl byklkte olduundan, sonsuz aral ktaki ortalama enerji

  veya g ok kk olur. Sonsuz say da peryodik bileenlerin her birinin katk s ok kk

  olmas gerekir. nk sonsuz say da peryodik bileenden oluan peryodik olmayan

  fonksiyonun toplam enerjisi s n rl d r. F(f) 2 ye f(t) fonksiyonununenerji younluu

  spektrumu denir. F(f) 2 nin enerji younluu olduu Parseval eitlii kullan larak

  a klanabilir. f(t) gerilim verisi olsun. Bir direncin tkettii enerji (V2s)dir ve (2.50)

  ba nt s n n sol taraf nda verilmitir. Ayn ba nt n n sa taraf nda frekans fye gre al nan

  integralin ayn birimi vermesi iin F(f) 2 nin biriminin (V2s/Hz) = (V2s2) olmas gerekir.

  Yani F(f) 2 birim frekanstaki enerji, yani enerji younluudur. Gerekte yukar da

  deinildii gibi, bir tek frekanstaki enerji s f rd r. Bir ok veri gerilime evrilip

  alg land ndan F(f) 2 ye enerji younluu denilmesi al lagelmi bir adland rmad r.

  F(f) 2 birim frekanstaki enerji younluu yani g olduundan, F(f) 2 ye g spektrumu

  demek btn ortamlarda llen veriler iin geerli bir adland rmad r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  18/62

  24

  Tablo 2.1 Baz fonksiyonlar n Fourier dnmleri.Fonksiyon Fourier dnm

  a) Dikdrtgen

  =

  1 1 2

  0 1 2

  , /

  , /

  t

  t

  sin( / )

  /

  2

  2 2= snc

  b) Fourier entiisin sinat

  t a at

  = w

  a2

  c) ( ) cost w t 0 sin(( ) / ) sin(( ) / )

  (sin sin )

  w ww w

  w ww w

  w wc

  w w

  +

  ++

  = + +

  0

  0

  0

  0

  0 0

  2 2

  12 2 2

  d) gen fonksiyon

  A t t t ( ) ,,

  = >

  1 110, t

  sin c w2

  2

  e)sgn t =

  1 , t > 0,-1 , t < 0,

  iw2

  f) Dirak delta fonksiyonu

  ( )

  ( )

  t

  t dt

  =

  =

  0 ,

  1

  t 0,

  -

  1

  g) 1 2 (w)h)

  u t t

  ( ),= 1 0

  0 ,,

  t < 0 , ( )w - i

  1w

  i) cos w0 t ( ( ) ( ))w w w w+ 0 0+ j) sin w0t i((w+w0) - (w-w0)k) u(t) cos w0 t

  2 0 0 0

  2 2( ( ) ( ))w w w wiw

  w w+

  +

  l) u(t) sin w0 t iw w w w

  w

  w w

  2 0 0

  0

  02 2( ( ) ( ))+

  -

  m) |t| 22w n) u(t)e-at a iw

  a w

  +2 2

  o) Laplace Fonksiyonue-a|t| 2

  2 2a

  a w+

  p) Gauss Fonksiyonue at

  2

  a

  e w a2 4/

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  19/62

  25

  ekil 2.8Tablo 2.1de verilen fonksiyonlar ve Fourier dnmleri

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  20/62

  26

  ekil 2.8(Devam ) Tablo 2.1de verilen fonksiyonlar ve Fourier dnmleri

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  21/62

  27

  2.5 Fourier Serisine A l m rnek Problemler

  rnek 1

  ( )

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  22/62

  28

  ( ) ( )( ) ( ) )cos(cos coscos == n-nnn2n1 bn

  ( )( ) ( ) ( )nn 1nn1n

  2 b =

  = cos cos

  n=ift say lar iin bn=0

  n=tek say lar iin bn= n4

  olacakt r. Buna gre sonu;

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  +++==

  =.....5sin

  513sin

  31sin4sin4 000

  10 t t t t nn

  t f n

  olacakt r.

  Harmonik genliklerinin hesaplanmas :

  22

  21

  nnn bac += 0=na olduu iin 221

  nn bc = olarak hesaplan r.

  Buna gre:

  4

  21

  1 =c 34

  21

  3 =c 54

  21

  5 =c ...

  Harmonik fazlar n n hesaplanmas :

  =

  n

  n

  n ab1

  tan 0=na olduu iin ( )nn b=1

  tan olarak hesaplan

  r.

  ( ) 411 tan = ( ) 3413 tan = ( ) 5415 tan = ...

  rnek 2

  (-,) aral nda tan mlanm olan 2 peryodlu f(t)=t fonksiyonunu Fourier serisine a n z.F(t)

  t

  -2 -

  2

  zm 2

  ( )( )

  =

  =ttf

  ttf olduu iin f(t) fonksiyonu tek fonksiyondur.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  23/62

  29

  Buradaki rneimiz bu zellie sahip olduundan dolay tek fonksiyondur. Yani; (Tek

  fonksiyonlarda a0, an=0 olmaktad r.)

  f(t)=t -

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  24/62

  30

  rnek 4

  (-, ) aral nda tan mlanm 2 peryodlu aa daki fonksiyonunu Fourier serisine a n z.

  ==

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  25/62

  31

  T

  0t00

  00

  tnttnn

  1n

  1

  =

  = )cos()sin(

  = )cos(.)sin()cos()sin( 000n1TT2nTTT2nn1n1TA2 b 0002n

  = )cos()sin( n2Tn2n1

  n1

  TA2 b

  002n

  )cos( n2T

  T2n

  1TA2 b 2n =

  )cos( n2nA

  bn = A=2 genlik deeri yerine konur ise;

  )cos( n2n2 bn =

  elde edilir. Bu durumda tm n deerleri iin = n2 bn olur.

  Sins serisi

  ==

  1n0n tn btf )sin()(

  olduundan

  == 1n 0

  tnn2tf )sin()(

  )...sin()sin()sin()sin()( t442t3

  32t2

  22t2tf 0000 =

  verilen n deerleri iin elde edilen genlik ve fazlar fonksiyonun harmoniklerini verir.

  rnein;

  N=1 iin; )sin( t2 0 1.ci harmonik,

  N=2 iin )sin( t222

  0 2.ci harmonik,

  N=3 iin )sin( t3

  3

  20

  3.ci harmoniktir.

  Harmoniin genlik ve fazlar an ve bn katsay lar ndan hesaplan r.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  26/62

  32

  ( )21

  22nnn bac +=

  ve n faz a s

  ( )nnn ab /tan = 1 S f r nc harmonik genlii a0 katsay s n n mutlak deeridir

  rnein 3. Harmoniin genlii

  ( )21

  23

  233 bac +=

  faz a s

  ( )3313 a b /tan =

  Bu rnek zmde an=0 olduundan genlik yaln zca bn katsay s n n mutlak deeridir:

  =

  = 32

  32c

  2

  3

  faz a s

  2032

  113

  ==

  = )(tantan

  olur.

  rnek 7

  Tt0 )(

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  27/62

  33

  = =

  =

  T

  0t

  tin20

  2

  T

  0t

  tin

  02n

  00 ein

  1tein

  1TAc

  T

  2

  0 =

  [ ]= 1e

  n1e

  inT

  TAc 2in2

  02

  2in

  02n

  Not= saytamn sincos === 1n2in2e 2in

  ==== n2Ai

  2inA

  T2in1

  TA

  in1

  TAc

  0n )/(

  iin / 2=

  2i2e 2i /sin/cos/ += ie 2i =/ bulunur.

  Bu durumda

  2in en2

  An2Aic /== yaz

  labilir.

  Yani

  2in en2

  Ac

  /

  = dir.

  ===T

  0

  T

  00 2

  AtdtTA

  T1dttf

  T1c )( olarak bulunur.

  Fourier serisi ise;

  =

  +=n

  tinn0

  0ecctf )( olduuna gre

  =

  +=

  n

  tin2i 0een2

  A

  2

  Atf /)(

  =

  +

  += ntn2i 0e

  n1

  2A

  2Atf )/()( olarak elde edilir.

  Bu sonucu Fourier dnmnn trigonometrik ekline dntrmek istersek;

  00 a21c = )( nnn iba2

  1c = )( nnn iba21c += olduuna gre

  2Ac0 = 2

  Aa21

  0 = Aa0 =

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  28/62

  34

  2in en2

  Ac /= Aa n=

  2in e

  n2

  Aib2

  1 /)(

  = 2iei /= olduundan

  2in

  2i en2A be

  21 //

  = =nA bn

  [ ]

  =++=

  1n0n000 tn btnaa2

  1tf sincos)(

  =+= 1n 0

  tnnAA

  21tf sin)(

  = = 1n 0tnn1A

  A21

  tf sin)(

  +++= ...sinsinsin)( t331t2

  21tA

  2Atf 000

  2.6 Fourier Dnm rnek zmleri

  rnek 1

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  29/62

  35

  bulunur. Sa taraf )/()(2dn

  2dn 00 ile arparsak;

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  n n2

  dn

  2dn 2

  dn2

  TA

  2dn 2

  dn

  n 2

  dn2

  TAC

  =

  =)sin()sin(

  2dn

  2dn

  TAdC

  0

  0

  n

  =)sin(

  T2

  0= olduundan

  Tdn

  2dn 0

  = olur. Bylece,

  TdnT

  dn

  TAdCn

  =

  )sin(

  Grld gibi Cn gerel bir fonksiyondur ve faz (spektrumu) s f rd r. Bu fonksiyonsincfonksiyonu olarak bilinir.

  )(sincT

  dnT

  AdCn=

  F(t) zaman fonksiyonunun karma k Fourier serisine a l m ;

  = )exp()(sinc)( tin

  Tdn

  TAdtf 0

  olarak yaz labilir.

  Ayr k frekans spektrumunu elde etmek iin d ve T ye deer vermek gerekir. rnein

  d=1/20s, T=1/4s olsun.

  ==== 8n41

  2nT

  2nn 0n/

  5n

  41201n

  Tdn ==

  //

  5A

  TAd =

  olarak bulunur.

  5n

  5n

  5

  A

  TdnT

  dn

  T

  AdCn

  =

  =

  )sin()sin(

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  30/62

  36

  son ba nt da n=0,1,2,.k deerler verilerek n0 frekanslar iin genlik spektrumlar hesaplan r. Spektrum ortam ndaki rnekleme aral == 821 dir. 0m =)sin(

  olduundan == m51

  nTd

  n yani m=1,2,3,.. deerleri iin n=5,10,15,20. Deerleri

  iin genlik spektrumu s f r olur.

  Tablo 2.2: Verilen n deerleri iin genlik deerleri

  -n Genlik n Genlik 0 0.600

  -1 0.561 1 0.561-2 0.454 2 0.454-3 0.303 3 0.303

  -4 0.140 4 0.140-5 0.000 5 0.000-6 -0.094 6 -0.094-7 -0.130 7 -0.130-8 -0.114 8 -0.114

  C

  f

  n

  -10 -8 -6 -4

  -5 5

  -2 0 2 4 6 8 10 12

  0.70

  0.60

  0.50

  0.40

  0.30

  0.20

  0.10

  0.00

  -0.10

  -0.20 -9 -0.062 9 -0.062ekil ..Genlik spektrumu 10

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  31/62

  37

  x(t) ve y(t)nin Fourier dnm X(f) ve Y(f) olsun. x(t)+y(t)nin Fourier dnm

  X(f)+Y(f)dir;

  ( ) ( )( ) ( ) ( ) dt et ydt et xdt et yt xft i ft i ft i

  +=+ 222

  (2.51)K saca;

  )()()()( f Y f X t yt x ++ (2.52)yaz labilir. iareti solundaki ve sa ndaki fonksiyonun bir Fourier ifti oluturduunusimgeler. Dorusall k zellii ikiden fazla fonksiyon iin de geerlidir. Bu zellik Fourier

  dnmnn dorusal dzeneklere uygulanabileceini gsterir. Gerekte x(t), y(t) ve

  varsa toplanan dier dzenek fonksiyonlar n n kendileri birer dorusal olmayan dzenek

  fonksiyonlar

  da olabilirler.

  2.7.2 Bak ml l k zellii

  )()( f X t x (2.53)olsun

  X(t)x(f) (2.54)dir. Ters Fourier dnm ba nt s nda t yerine -t konulduunda

  ( ) ( ) x t X f e df i ft

  =

  2

  (2.55)olur. t ve f deikenleri aralar nda deitirildiinde

  ( ) ( ) x f X t e dt i ft =

  2 (2.56)

  elde edilir, yani (2.54) dorulan r. Bak ml l k zellii birok kuramsal al malarda

  ilemleri kolaylat r r.

  2.7.3 Zaman Kaymas zellii

  x(t)yi t0 kadar kayd rmakla elde edilen x(t-t0) n Fourier dnm ( )e X f i ft 2 0 olur:

  ( ) f X e ft i 020 )t-x(t (2.57)s = t-t0 al narak (2.57) zellii dorulanabilir:

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  32/62

  38

  x(t)

  x(t - T/8)

  x(t - T/4)

  x(t - T/2)

  f

  f

  f

  f

  R(f)A

  R(f)

  -A

  R(f)A2

  R(f)

  f

  f

  f

  f

  I(f)

  A

  -A

  I(f)

  R(f)I(f)A

  A-

  2

  2

  I(f)

  ekil 2.9Zaman kaymas zellii.

  ( ) ( ) ( )

  +

  = dse s xdt et t x t s f i ft i 0220 (2.58)

  ( ) dse s xe fsi ft i 22 0=

  ( ) f X e ft i 02=

  ekil 2.9de kosins fonksiyonu kayd r larak Fourier dnmnn zaman kaymas

  zellii irdelenmitir. Bak ml ve gerek bir fonksiyon olan x(t)=cos2ftnin Fourier dnm gerek bir fonksiyondur. Kaymayla bak ml l k kaybolduundan Fourier

  dnm kaybolduundan Fourier dnm gerel ve sanal bileenler ierir. Kayma

  genlii etkilemez, sadece faz deiir. Kosins fonksiyonu iin t0 kaymadaki Fourier

  dnm

  ( ) ( )( )002 22f X 0 ft i ft f X e ft i sincos = (2.59)olduundan genlik

  ( ) ( )( ) ( ) ( ) f X f X ft ft f X e ft i ==+= 21

  221

  02

  0222 22f X 0 sincos (2.60)

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  33/62

  39

  olur. Faz a s (f)=arctan(-b(f)/a(f)) kaymaya bal olarak deiir. (2.57) ba nt s ndaverilen kayma zelliine gre her frekanstaki bileen kendi frekans yla orant l faz

  gecikmesine urar, byyen frekansla faz a s da byr.

  2.7.4 Frekans Kaymas zellii

  X(f) frekans ekseninde f 0 sabiti kadar kayd r ld nda elde edilen X(f-f 0) n ters Fourier

  dnm x t ei f t ( ) 2 0 olur:

  ( ) ( )02 0 f f X et x t f i (2.61)Bu zellik ters Fourier dnm ba nt s nda s = f-f

  0al narak dorulanabilir.

  ( ) ( ) ( )dse s X df e f f X f st i ft i 0220 +

  = (2.62)

  ( ) dse s X e st it f i 22 0

  =

  )(t xe t f i 02 =

  X(f) gerel olduunda X(f-f 0)

  n ters Fourier dnm x(t)cos2f 0t olur. Yani frekansortam nda cos 2f 0t ile arpmaya denktir. Bunamodlasyon denir.

  2.7.5 Zaman leklenmesi zellii

  x(t)nin Fourier dnm X(f) olsun. k s f rdan farkl gerek bir sabit olmas kouluyla,

  x(kt) nin Fourier dnm (1 / |k|) X(f/k) olur:

  ( ) k f

  X k 1

  ktx (2.63)

  Bu zellik s=kt al narak dorulanabilir:

  ==k f

  X k k

  dse s xdt ekt x k s si ft i

  122 )/()()( (2.64)

  (2.63) dnm iftinde |k| al nm t r. nk k

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  34/62

  40

  enerji eit olduundan, daralan frekans fonksiyonunun s f r frekans yresinde genlii

  bymektedir.

  2.7.6 Frekans leklenmesi zellii

  X(f) in ters Fourier dnm x(t) olsun. kn n gerek bir sabit olmas kouluyla, X(kf)

  nin ters Fourier dnm (1 / |k|) x(t/k) d r.

  )(kf X k t

  xk

  1 (2.65)

  ters Fourier dnm ba nt s nda s=kf al narak bu zellik dorulanabilir:

  =

  =k t x

  k k dsk sie s X df ft iekf X 122 )/()()( (2.66)

  Zaman leklenmesine benzer biimde, frekans ortam daralt lmas zaman ortam

  genilemesine, genilemesi de zaman ortam daralmas na yol aar. ekil 2.11de yine

  dikdrtgen dalga biimi kullan larak bu zellik a klanm t r. Frekans ve zaman ortamlar

  enerjilerinin eitliinin salanmas iin, frekans leklemesi byynce zaman ortam

  fonksiyonu (dikdrtgen dalga) genlii bymektedir.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  35/62

  41

  ekil 2.10Zaman leklenmesi zelliine rnek.

  2.7.7 Fourier iftinin Ortak Ba nt zellii

  Say sal Fourier dnm hesaplamalar n h zland rmada yararlan lan bir zellikte Fourier

  dnm ve ters Fourier dnmnn ayn ba nt kullan larak hesaplanabilmesidir.

  Gsterilebilirki

  = *))(*()( df ft ie f X t x 2 (2.67)

  dir. Burada * karma k elenii simgelemektedir.

  e-i2ft ekirdei Fourier dnmnde olduu gibi, gerekli karma k elenek evirmeleri

  yap larak x(t) ve X(f) ayn bilgisayar program yla hesaplanabilir.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  36/62

  42

  ekil 2.11 Frekans leklenmesi zelliine rnek .

  2.7.8 Zaman ve Fourier Trevleri zellikleri

  Ters Fourier dnm ba nt s n n iki yan n n ninci trevleri al n rsa

  )()()( f X f idt

  t xd nn

  n 2 (2.68)

  olur. Burada x(f)nin trevlerinin var olduu varsay lm t r. Fourier dnm ba nt s n n

  iki yan n n n inci trevlerinden

  n

  nn

  )f 2()f (Xd )t(x)it( (2.69)

  Fourier ifti elde edilir. x(t)nin trevinin al nmas ile oluan sinyalin spektrumu X(f)

  spektrumunun f ye orant l oalan bir deerle arp lmas na edeerdir.

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  37/62

  43

  2.7.9 Zaman ve Frekans ntegralleri zellii

  Yukar daki trev zelliinden hareketle x(t)nin integrali olan sinyalin Fourier dnm

  aa daki ekilde bulunur:

  )()()( f X f idt t x 12 (2.70)

  Benzer ekilde X(f) spektrumunun frekans ortam nda integrali ile elde edilen spektrumun

  ters Fourier dnm ile x(t) aras ndaki iliki aa daki gibidir:

  f

  f

  df f X t xit )()()( 1 (2.71)

  Grld gibi, x(f)nin integrali al nmas ile oluan sinyalin spektrumu X(f) spektrumun

  1/f ye orant l bir deiken ile arp lmas na edeerdir.

  2.7.10 Elenik zellii

  x(t)=a(t)-ib(t) karma k fonksiyonunun elenii x*(t)=a(t)+ib(t) nin Fourier dnm

  X*(-f) dir:

  )()( ** f X t x (2.72)

  = dt et ibt a f x ft i 2))()(()( (2.73)

  = dt et ibt a f X ft i 2))()(()( (2.74)

  += dt et ibt a f X ft i 2))()(()(* (2.75)

  olur.

  2.7.11 Evriim (Konvolsyon) zellii

  Gerek kuramsal tretmelerde ve gerekse gzlemsel verilerin analiz ve ilenmesinde

  yararlan lan ok nemli bir olanak evriim kuram d r. Bu kurama gre zaman veya frekans

  ortam ndaki evriim, frekans veya zaman ortam nda arp m yaparak gerekletirilebilir.

  .H(f)X(f)h(t)* )(t x (2.76)H(f)*X(f)h(t). )(t x (2.77)

  * evriimi (konvolsyon) simgeler. Yukar daki Fourier iftini dorulamak iin

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  38/62

  44

  == d t h xt ht xt y )()()(*)()( (2.78)

  evriim ileminin her iki taraf n n Fourier dnm al ns n:

  = dt ed t h xdt et y ft i ft i 22 ))()(()( (2.79)

  y(t)y(f) al narak ve sa tarafta integralin s ras deitirilerek

  = d dt et h x f Y ft i ))()(()( 2 (2.80)

  elde edilir. s = t- al nd nda ayralar n ii

  + == )()()( )( f H edse shedse sh f i fsi f i s f i 2222 (2.81)

  olur. Bu sonu (2.80) ba nt s na konulduunda

  == )()()()()( f X f H d e x f H f Y f i 2 (2.82)

  elde edilir. Buna zaman evriim kuram denir. Bu zellik izleyen biimde zetlenebilir:

  )()(*)( t yt ht x = (2.83) )()()( f Y f H f X = (2.84)(2.77) Fourier ifti frekans evriim zelliidir ve yukar da verilen zaman evriim kuram na

  benzer biimde veya (2.76) iftini bak ml l k ba nt s (2.56)ya koyarak dorulanabilir.

  Sismik uygulamalarda olduu gibi, uzun ve ok say da verinin bilgisayarlarda

  ilenmesinde evriim kuram ndan yararlanarak ilemler nemli lde h zland r l r. Daha

  sonra deinilecek h zl Fourier dnm yntemiyle Fourier dnm ilemi

  abuklat r ld ndan, nce veri ve uygulanacak ilecin Fourier dnmleri al narak

  arp l r. Daha sonra bu arp m n ters Fourier dnm al narak k verisi elde edilir.

  2.7.12liki (Korelasyon) zellii

  Uygulamada nemli bir Fourier iftide iliki fonksiyonu ve onun Fourier dnmdr.

  x(t) ve h(t) fonksiyonlar n n ilikisi

  += dt t ht xc xh )()()( (2.85)

  ba nt s yla verilir. Bunun her iki taraf n n Fourier dnm

  += d edt t ht xd ec f i ft i xh 22 ))()(()( (2.86)

  al

  n

  p ve sa taraftaki integrallerin s

  ras

  deitirilirse

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  39/62

  45

  += dt d et ht x f c f i xh ))()(()( 2 (2.87)

  olur. s = t+ al n rsa ayralar n ii

  == )()()( )( f H edse shedse sh ft i fsi ft it s f i 2222 (2.88)

  olur. Bu sonu (2.87) ba nt s na konulduunda

  = dt f H et x f c ft i xh )()()(

  2

  +=

  ftdt t xi ftdt t x f h 22 sin)(cos)()(

  )()()( f i f R f H += (2.90)olur. x(t)nin Fourier dnm

  (f)i-R(f)=

  ftdtx(t)sin2i-ftdtx(t)cos2= - -

  2

  = dt et x f x ft i)()(

  olduundan, (2.90) ve (2.91) ba nt lar ndan

  )()()( * f X f H f c xh = (2.92)olur. K saca

  )()( f cc xh xh (2.93)yaz l r. Bu sonuca apraz-iliki zellii denir. Bu sonu ilikiye giren ikinci fonksiyonunFourier dnmnn eleniinin al nmas d nda evriim zelliinin ay ns d r. Evriim

  ileminin iliki ileminden fark n n fonksiyonlardan birinin katlanmas olduu an msan rsa

  bu benzerlik kolayca anla l r. Yukar da x(t) bir ift fonksiyon olduunda X(f) gerel

  olaca ndan X(f)=X*(f) olur. Bu durumda evriim ve iliki ilemleri yukar da deinilen

  zelliklerde edeer olur. Eer x(t)=h(t), yani her iki fonksiyon zde ise, (2.85) ba nt s

  ziliki ba nt s na dnr. (2.93) iliki zelliide

  )()()()()( * f c f X f X f X c xx xx ==2 (2.94)

  olur. Bunaziliki zellii denir. ki verinin apraz ilikisinin veya bir verinin zilikisinin

  hesaplanmas

  nda evriim zelliinde olduu gibi h

  zl

  Fourier dnmndenyaralan larak ve iliki kuram kullan larak ilemler h zland r labilir. Dier nemli bir

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  40/62

  46

  kullan m geici verilerin g ve apraz g younluu spektrumlar n n hesaplanmas d r.

  Geici verilerin g younluu spektrumlar verilerin Fourier dnm kullan larak

  gsterilebilir.

  2.7.13 ift fonksiyonlar (Even Functions)

  Eer f e(t)=f e(-t) ise f e(t)nin Fourier dnm bal ml (simetrik) ve gereldir:

  = dtft2tf f tf ee )cos()()Re()( (2.95)

  Yine 2.24 ba nt s ndan yararlanarak

  = dtetf f F ft2iee )()(

  = dtft2tf idtft2tf ee )sin()()cos()(

  == )Re()cos()( f dtft2tf e (2.96)

  olur. Sanal terim s f rd r, nk integralin ii bir tek fonksiyondur. )cos( ft2 bir iftfonksiyon )cos( ft2 bir ift fonksiyon olduundan [ ]tf 2tf ft2tf ee )(cos)()cos()( = ve

  Fe(f)=Fe(-f); yani Fourier dnm de bir ift fonksiyondur.Bu zelliin tersi de dorudur. Yani Gerek ve itf fonksiyonun ters Fourier dmm de bir ift fonksiyondur.

  Ayr k fonksiyonlar iin ift fonksiyon zellii;

  f e(k)=f e(-k) ise:

  1-0,1,2,...Nk N

  nk 2k f nk f 1 N

  0nee =

  =

  =)cos()()Re()( (2.97)

  2.7.14 Tek fonksiyonlar (Odd Functions)

  Eer f o(t)= -f o(-t) ise, f o(t)nin Fourier dnm de ters bak ml ve sanal bir fonksiyondur. Bu, 2.24 ba nt s ndan yararlan larak kan tlanabilir.

  = dtetf f F ft2oo )()(

  = dtft2tf idtft2tf oo )sin()()cos()(

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  41/62

  47

  == )Im()sin()( f idtft2tf i o (2.98)

  Gerel k sm n integrali s f rd r. nk bir ift fonksiyon ile tek fonksiyonun arp m yine bir tek fonksiyondur. )sin( ft2 bir tek fonksiyon olduundan,

  [ ]tf 2tf ft2tf oo )(sin)()sin()( = ; Fourier dnm tek fonksiyondur.

  Ayr k fonksiyonlar iin tek fonksiyon zellii;f o(k)= -f o(-k) ise:

  1-0,1,2,...Nk N

  nk 2k f inik f 1 N

  0noo =

  =

  =)sin()()Im()( (2.99)

  ekil 2.12: Fourier dnm ile Fourier dizisi aras ndaki ilikiye ematik bir rnek.

  2.7.15 Dalgaekli Ay r m (Waveform Decomposition)

  Herhangibir fonksiyon tek ve ift fonksiyonlar n toplam olarak ay r labilir;

  2tf

  2tf tf )()()( +=

  +

  += 2

  tf 2tf

  2tf

  2tf )()()()(

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  42/62

  48

  )()( tf tf oe += (2.100)nk, byk parantezlerin ii ift ve tek fonksiyon tan m n dorular. 2.96 ve 2.98 ba nt lar ndan, 2.100 ba nt s n n Fourier dnm,

  )()()Im()Re()( f Ff Ff if f F oe +=+= (2.101)Burada Fe(f)=Re(f) ve Fo(f)=iIm(f) dir. Fourier dnmnn bu zellii ayr k Fourier dnm hesaplamalar n h zland rmada kullan lan zelliklerden biridir.

  Ayr k fonksiyonlar iin dalga biimi ay r m zellii:

  2k f

  2k f k f )()()( +=

  ++=2k f

  2k f

  2k f

  2k f )()()()(

  )()( k f k f oe += ve)()()Im()Re()( nFnFninnF oe +=+=

  burada,)Im()()Re()( ninF vennF oe ==

  Tablo 2.3 :Fourier dnmnn baz zellikleri )()( f X t x )()( f Y t y

  Dorusall k )()()()( f Y f X t yt x ++ Bak ml l k )()( t X f x Zaman Kaymas )()( f xet t x ft i 020

  Frekans Kaymas )()( 0

  2 0 f f X t xe t f i

  Zaman leklenmesi 01

  k k f

  X k

  kt x ,)(

  Frekans leklenmesi 01

  k kf X k t

  xk

  ),(

  Ortak Ba nt ** ))(()( f X t x

  Zaman Integrali

  t f X f idt t x )()()( 12

  Frekans Integrali

  f

  f

  df f X t xit

  &&&

  )()()( 1

  Zaman Trevi )()(/)( f X f idt t xd nnn 2 Frekans Trevi nnn df f X d t xit /)()()( Elenek )()( ** f X t x

  Evriim)(*)()().(

  )().()(*)(

  f Y f X t yt x

  f Y f X t yt x

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  43/62

  49

  Iliki )().()(*)()( * f Y f X t yt xc yx =

  2.8 Fourier Spektrumu

  Buraya kadar olan incelemelerde frekans ortam na geerken verilerin periyodik veya geici

  olduu varsay larak Fourie dizileri veya Fourie dnm kullan ld . Ayr ca yine buraya

  kadar olan incelemelerde verilerin srekli olduu ve srekli verilerle ilem

  yapabileceimiz varsay ld . Ancak uygulamada kar la lan durum yukar daki varsay mlar

  gereklemez. Her eyden nce eldeki veri s n rl bir gzlemin sonucudur. Ayr ca veri ya

  ayr k olarak gzlenmi veya bilgisayarda ileme sokmak iin srekli verit rneklemearal ile ayr k ekle dntrlmtr. Her iki nedenle verinin frekans ortam na

  geirilmesinde sorunlarla kar la lmaktad r. Bu sorunlar n incelenmesinden nce s n rl ve

  ayr k verilerin frekans ortam na geirilmesinde kullan lan hesaplamay yeniden

  tan mlamak gerekmektedir. Eer elimizdeki T s n rl uzunluundaki veriyi xT(t) ile

  gsterecek olursak, bu veriye deitirilmi bir Fourier dnm uygulanarak frekans

  ortam nda xT( )y elde ederiz:

  =

  2

  21

  T

  T

  t iT T dt et xT

  x )()( (2.102)

  veya =2f ile

  =2

  2

  21T

  T

  ft iT T dt et xT

  f x )()( (2.103)

  Bu denklemle tan mlanan xT(f) ye uygulamada Fourier Spektrumu ad verilir.Grld gibi, bu denklem Fourier dnmnden (Denklem 2.19) farkl d r. Integral

  s

  n

  rlar

  doal olarak sonlu uzunlukta veri iin - ve yerine -T/2 ve T/2 olmu ve dahanemlisi integral nne 1/T arpan eklenmitir. Bu nedenle xT(f) den | xT(f)|hesapland nda birim veri genlik birimi ile eit olup Fourier dnmndeki gibi genlik

  younluu deildir. Asl nda Fourier spektrumu xT(f) denklemindeki Fourier dizisi ile elde

  edilen spektruma benzemektedir, yaln z gzlem uzunluu Tnin ana peryod Taya eit

  olmas ve srekli frekanslar yerine zel frekanslar f n=n/Ta kullan lmas durumunda Fourier

  dizileri ile elde edilen izgi spektrumuna eit olacakt r. Yukar daki nedenlerle Fourier

  spektrumu tan m geerli bir tan md r ve (2.96) denklemi gerek izgi spektrumu gerekse

  Fourier dnm iin kullan labilir. Ayr ca belirtmek gerekirki, nceki blmde konu

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  44/62

  50

  edilen tm Fourier dnm zellikleri Fourier spektrumu iin geerlidir. Bu Fourier

  dnm iin tm denklemlerde X(f) yerine XT(f) kullan larak kan tlanabilir.

  Fourier spektrumu ayr ca tan mlaman n ve Fourier dizisi ve dnm ile ba n incelemenin yarar uygulamadaki adland rma kar kl n gidermek iindir. Gerektende

  Fourier izgi spektrumu X(f n)yi veren Fourier dnm ile bulunan ve X(f) yi veren

  (2.19) denklemi ve sonrada Fourier spektrumu olarak adland r lan XT(f) yi veren (2.96)

  denklemi farkl d r. Bu denklemlerle verilen frekans ortam gsterimler ierdikleri

  varsay mlar ve stelik fiziksel birimler a s ndan da farkl d rlar ve uygulamada kullan lan

  denklem ile ilgili kavramlara ve adland rmaya zen gsterilmelidir.

  2.8.1 Ayr k Veriler

  Sonlu uzunlukta xT(t) verisi iint rnekleme aral kullan larak xn=x(nt), n=0,1,2,..,N-1ile t=nt zamanlar nda rneklenmi veri elde edilir. Veri boyu T olduuna gre T/t=Ntoplam veri say s n verecektir. rneklenmi veri ile Fourier spektrumu

  ( ) t fni N

  nnT e x N

  f X

  == 2

  1

  0

  1 (2.104)

  eklini al r. Bu yaz l m dorudan programlama iin kullan labilir ve herhangi bir f frekans

  iin geerlidir. Ancak hesaplamada srekli frekans kullan lam yaca na gre srekli

  frekans nda rneklenmesi gerekmektedir. Eer frekans rneklemesi f seilerek olursaf k f = frekanslar nda ( ) f k X T veya k salt lm olarak xk hesaplanabilir,

  ( )

  =

  ==1

  0

  n21 N

  n

  t f k ink e x N

  x f k X (2.105)

  n son hesaplanacak frekans Nyquist frekans t f N = 21 olduuna gre k=0,1,2,....,K,iin hesaplanan spektrumda t f K f N == 21 dolay s yla f t K = 21 olacakt r. Eer

  frekans rnekleme aral t N T f == 11 seilecek olursa 2 N K = olacak, yani veri

  say s n n yar s say da frekansda spektrum elde edilecektir. T f 1= seiminin Fourier spektrumunu dorudan Fourier izgi spektrumuna eit k ld na, yani gzlem uzunluu N

  iindeki gzlemin peryodik bir verinin ana peryoduna eit olduu varsay lm olaca na

  nceden deinilmiti. Eer veri asl

  nda sonsuz ise ve t N T = sadece gzlem uzunluunaeitse doal frekans seilebilirlii 1/T olacakt r. Bu nedenle birbirlerine uzakl 1/T olan

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  45/62

  51

  iki frekans bileeninin grlebilmesi iin frekans rnekleme aral 1/T den daha kk ve

  en az 1/2T olmal d r.

  Son olarak frekans ortam nda tan m verilmi bir verinin zaman ortam nda tekrar kurulmas konusunda baz zellikleri k saca belirtmek yerinde olacakt r. Fourier kuram na gre

  zaman ortam ndaki veri, spektrumun ters Fourier dnm ile verilir:

  ( ) ( ) df f X t x fti2e

  = (2.106)

  Eer elimizde Fourier spektrumu ( ) f X T varsa T ( ) f X T in s n rl Fourier dnmne

  eittir. Ayr ca bu spektrum f aral klar ile rneklenmi yani f k f = ise yukar dakidenklemde X(f) yerine TXk yaz labilir. Spektrumun Nyquist frekans f K f N = ile s n rl olduu gz nne al n rsa aa daki forml ile zaman ortam na geilebilir.

  ( ) f e X T t x f t f k i K

  K k k =

  = 2 (2.107)

  Zaman ortam nda srekli t yerinet n t= zamanlar nda hesaplama yap lacak olduunda,

  ( )t n f k i

  K

  K k k n e X t N t n x x

  === 2

  f (2.108)

  olacakt r veya K t f =1 2 kullan larak,

  ( ) K nk i K

  K k k n e X K

  N t n x x 22

  2

  === (2.109)

  ile zaman ortam nda elde edilecektir. Zaman ortam nda en nemli konu elde edilen verinin

  peryodik olma zorunluluudur. Hat rlanaca gibi, t aral klar ile rneklenmi bir verinin

  spektrumu peryodik olur. Yani t f N =12 de bir kendini tekrarlar. Ayn

  biimde f frekans aral ile rneklenmi bir spektrumun zaman ortam ndaki verisi 1/f aral klakendini tekrarlayacakt r. Bu nedenle T N t= uzunluundaki bir verinin spektrumu

  hesaplan rken frekans aral f serbest olmakla birlikte, eer zaman ortam na tekrar geridnldnde T aral nda ayn veri elde edilmek isteniyorsa dnte

  1 T f = al nmal d r.

  2.8.2 ok Boyutlu Fourier Dnm ve Fourier Spektrumu

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  46/62

  52

  Bir ok gzlemsel veri uzamsal ortamda ok boyutlu olarak gzlenir. Yeralt jeoloj k

  yap lar n n arat r lmas iin yeryznde veya havadan yap lan gravite alan , manyetik alan

  ve benzeri jeofizik lmeler, uzaktan alg lama verileri, optik yntemlerle yap langzlemler, x- nlar grntleri 2-boyutlu (2B) uzamsal verilere rneklerdir. Zaman ve

  uzamsal ortamlarda alg lanan ve k saca zaman uzakl k verileri denilen gzlemlerde

  uygulamada ok s k 3 boyutlu (3B) verileri olutururlar. Yeryznde bir dorultu boyunca

  birden fazla konumda alg lanan sismik yans ma ve k r lma verileri, deprem sismogramlar

  2B zaman uzakl k verileridir. Yeryznde 2B uzamsal ortamda serili al c dizinlerle

  alg lanan sismik veriler,ultrasonik veriler, 3B zaman uzakl k verilerine rneklerdir.

  Yeryznde 2B al c dzenler ve yer iinde kurulu al c lardan oluan yani 3B al c

  dzenlerle alg lanan veriler 4 boyutlu (4B) zaman-uzakl k verileridir. Zaman drdnc

  boyutu oluturur. Yukar da deinilen verilerin alg lanmas nda kullan lan al c dizinlerin ve

  nokta kaynak d nda kalan benzer verici dzenlerin frekans ve dalga say s ortamlar ndaki

  davran lar n n irdelenmesi iinde ok boyutlu Fourier dnm kuram na gereksinme

  vard r. Fourier dnm ile ok boyutlu verilerin analizlerinin yap lmas yan nda, bu

  verilerle ilgili uygulamalarda da yaralan l r. rnein ok boyutlu verilere szgeuygulamalar frekans ortam nda 1B verilerdeki gibi h zl Fourier dnm olana ndan

  yararlan l r.

  Uygulamada kar la lan veriler en fazla 3B ve bazende drt boyutlu olabilirler. Aa da

  verilen N-boyutlu Fourier dnm iftleri iin doada kar la lan veri boyutlar n n bir

  s n rlay c etkisi yoktur, yani N>4 olabilir. N say da t1,t2,.,t N srekli deikenlerine bal

  (N-boyutlu) x(t1,t2,....,t N) fonksiyonunun (verisinin) Fourier dnm X(f 1,f 2,.,f N)def 1,f 2,..,f N srekli deikenlerine bal bir N-boyutlu Fourier iftidir ve izleyen biimde

  yaz l r:

  +++= N t f t f t f i N N dt dt dt et t t x f f f X N N ...),....,(...),...,( )...( 2122121 2211 (2.110)

  +++= N t f t f t f i N N df df df e f f f X t t t x N N ...),...,(...),...,,( )...( 2122121 2211 (2.111)

  Ayr

  k veriler iin N-boyutlu Fourier ifti

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  47/62

  53

  = =

  =

  +++=

  1

  0 0

  1

  0

  2

  2121

  1

  1

  1

  2

  2

  22

  1

  11 M

  n

  M

  n

  M

  n

  M nk

  M nk

  M nk

  i

  N N

  N

  N

  N

  N N

  ennn xk k k x)...(

  ),...,,(...),...,,(

  (2.112)

  =

  =

  +++=

  1

  0

  1

  0

  1 2

  2121

  21

  1

  1

  2

  2

  2

  22

  1

  111 M

  k

  M

  k

  M

  k

  M nk

  M nk

  M nk i

  N N

  N

  N

  N

  N

  N N

  ek k k X M M M

  nnn x)...(

  ),...,,(......

  ),...,,(

  (2.113)

  dir. Yukar da (2.105) ba nt s nda k 1=0.1,...,M1 ve k N=0.1,...,M N; (2.106) ba nt s nda

  n1=0.1,...,M1 ve n N=0.1,...,M Ndir. Uygulamada en ok 3B ve 2B Fourier dnmnden

  yararlan l r. 3B sismik rlerinin tepki spektrumlar n n hesaplanmas nda, 3B szge

  dzenlemede ve 3B g ilelerinin hesaplanmas nda Fourier dnmnden yararlan l r.

  3B verilerinin frekans ortam analizleri yap ld ktan sonra bu verilerin szgelenmesi iin

  dzenlenen ok izli szge tepki yan tlar frekans ortan mda incelenir. 3B Fourier iftleri(2.103) (2.106) ba nt lar nda N=3 al narak kolayca yaz labilir.

  Uygulamada 2B verilerle daha ok kar la ld nda 2B Fourier dnmnn benzer

  ancak daha yayg n kullan m alanlar vard r. Iki boyutlu verilerin spektrumlar n n

  hesaplamnas ve uygun s n rl boyda szgelerin dzenlenmesi, sismik veriler iin ok izli

  szge dzenlemede kuramsal ilkelerin gelitirilmesi, bu szgelerin frekans yan tlar n n

  hesaplanmas ve sismik verilerin g ilemleri baz uygulama alanlar d r. Bu yaz n nizleyen blmleri daha ok 2B verilerle ilgili tart malar iermektedir. 2B Fourier ifti

  += dydt e yt xvu X vyut i 2 )(),(),( (2.114)

  ( ) ( ) ( ) dvduevu X yt x vyut i 2 +

  = ,, (2.115)

  dir. Yukar daki ift yaz l rken (2.103) ve (2.104) ba nt lar nda N=2 konulmas yerine

  kolayl k iin alt tak s olmayan u, v ve t,y deikenleri kullan lm t r. 2B ayr k Fourier ifti

  =

  =

  +=

  1

  0

  1

  0

  2

  2121

  1

  1

  2

  2

  2

  22

  1

  11 M

  n

  M

  n

  M nk

  M nk

  i

  enn xk k X )(

  ),(),(

  (2.116)

  =

  =

  +=

  1

  0

  1

  0

  2

  2121

  21

  1

  1

  2

  2

  2

  22

  1

  111 M

  k

  M

  k

  M nk

  M nk

  i

  ek k x M M

  nn x)(

  ),(),(

  (2.117)

  dir. Boyu uzun 1B gzlemsel verilerin Fourier dnmlerinin ve ters Fourier

  dnmlerinin hesaplanmas nda h zl Fourier dnm yntemlerinden yararlan l r. H zl

  Fourier dnmnden s n rl boyda 1B ve ok boyutlu szge dzenlemede ve

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  48/62

  54

  uygulamada da yararlan l r. ok boyutlu Fourier dnmleri hesaplan rken ilemler 1B

  Fourier dnmne indirgenerek 1B h zl Fourier yntemi kullan labilir. rnein (2.109)

  ba nt nt s yla verilen 2B Fourier dnm (2.111) ba nt s ndaki gibi yaz larak ilemler,

  iteki toplamdan d a doru yap labilir:

  )()(),(),( 1

  111

  1

  1

  2

  2

  22 21

  0

  1

  0

  2

  2121 M

  k ni M

  n

  M

  n

  M k n

  eenn xk k X

  =

  =

  = (2.118)

  Bu ba nt da n1 sabit tutulduunda keli ayralar iindeki toplam 1B olur. nce bu iteki

  toplam hesaplanarak buna s(n1, k 2) denilsin. s(n1, k 2) zaman ve frekans n fonksiyonudur.

  Daha sonra k 2 sabit tutularak d taki toplam hesaplanarak X(k 1, k 2) elde edilir.

  2B x(n1, n2) verisi ve Fourier dnm X(k 1, k 2) karma k olabilir. x(n1, n2)nin genlik

  spektrumu;

  ),(),(

  )),(()),((),(*

  2121

  221

  22121

  k k X k k X

  k k X sanal k k X gerel k k x

  =

  += (2.119)

  ve faz spektrumu;)),(/),(arctan(),( 212121 k k X gerel k k X sanal k k = (2.120)

  dir. * karma

  k elenei gstermektedir. Dairesel bak

  ml

  ve

  nsal bak

  ml

  l

  k gsteren2B fonksiyonlar n (verilerin) faz spektrumlar btn frekanslarda s f rd r. Bu zellik

  (2.107) ve (2.108) ba nt lar nda stel terim yerine edeer sins ve kosins fonksiyonlar

  yaz larak, yani

  ))(sin())(cos()( uyut iuyut e uyut i ++=+ 222 (2.121)Euler ba nt s kullan larak kolayca dorulanabilir. x(t, y) ve X(u, v) bak ml olduundan

  sin(2(ut+vy)) ile arp mlar tek fonksiyonlar olutururlar. Tek fonksiyonun (-, )

  aral nda integrali s f r olduundan (2.113) ba nt s nda sanal X(k 1, k 2)=0 olur.

  2B Fourier dnmnn 1B Fourier dnmne benzer zellikleri vard r. Tablo 2.4de

  uygulamada kar la lan zellikler sunulmutur. Bu zelliklerin varl 1B Fourier

  dnm zellikleri gibi dorulanabilir. Tablo 2.4de verilen zelliklerden uygulamada

  geni biimde yararlan l r. rnein evriim zellii 2B szgelemede bilgisayar zaman nda

  byk kazanlar salar. Szge katsay lar ve verinin daha nce deinildii gibi 2B h zl

  Fourier dnm ynteminden yararlan larak Fourier dnmleri al n r. 2Bfrekans

  ortam nda arp mlar gerekletirilerek bu arp m n 2B h zl Fourier dnmden

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  49/62

  55

  yararlan larak ters Fourier dnm, yani zaman ortam 2B szge k elde edilir. 2B

  Fourier dnmnn ikinci trev zellii, gzlemsel verilerin ilenmesinde kullan lagelen

  bir zaman ortam yntemi olan ikinci trev ileminin frekans ortam nda -42(u2+v2)ileciyle arpmaya edeer olduunu gstermektedir. Bu ile yksek frekanskar geiren

  dairesel bak ml bir szge zellii gsterdiinden grnt ve uzaktan alg lama

  verilerinde sinyallerin s n rlar n n belirginletirilmesinde kullan l r. Burada vurgulanmak

  istenilen trev zelliinin uygulanan ileci, analizi ve frekans yan t n n belirlemesidir.

  Tablo 2.4 2B Fourier dnmnn baz zellikleri

  x(t,y) X(u,v)

  lekleme ),(),( bv

  au

  X abbyat x1

  Dorusall k ),(),(),(),( vuGvu X yt g yt x ++ Kayma ),(),( )( vu X eb yat x bvaui + 2 Evriim ),().,(),(*),( vuGvu X yt g yt x ziliki

  221 ),(),( vu X c xx

  Parseval

  = dvduvu X dydt yt x

  41 22

  2 ),(),(

  Trev ),()()(),()()( vu X viui yt x yt nmnm

  22 ),(),(),( vuuX i yt x yt x

  t

  t 2=

  ),(),(),( vuvX i yt x yt x y

  y 2=

  ),(),(),( vu X u yt x yt xt

  tt 22

  2

  2

  4 =

  ),(),(),( vu xv yt x yt x y

  yy22

  2

  2

  4 =

  ),(),(),( vuuvX yt x yt x yt

  ty2

  24

  =

  ),()(),()( vu X vu yt x yt

  2222

  2

  2

  2

  4 ++

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  50/62

  56

  rnek

  t=1.0s ve N=10 olan;f(nt)=(1,2,3,2,0,-0.5,-1,0,1,0.5) olan ayr k zamanfonksiyonunu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Zaman(ndt)

  G

  e n l i k ( c m

  )

  -1

  0

  1

  2

  3

  a) Fourier serisine a n z,

  b) Fourier katsay lar n iziniz,

  c) Fourier katsay lar ndan genlik ve faz spektrumlar n iziniz,

  d)

  Fonksiyonun 0 ile 10 aras

  ndaki deerini hesaplayarak iziniz,e) Fourier katsay lar n M=2N iin hesaplay n z ve iziniz,

  f) Fourier katsay lar ndan genlik ve faz spektrumlar n M=2N iin hesaplay n z iziniz.

  Bu rnek Fourier serilerinin ayr k veriler iin verilen trigonometrik ifadeleri kullan larak

  zlecektir.

  A klama

  Srekli fonksiyonunun boyu T iset eit aral klar ile rneklenmi (say sallat r lm )

  fonksiyonun veri boyu (nokta say s ) N=T/t olacakt r. Buna gre 00 tf 2t N2

  T2 =

  ==

  olur. Ayr k (say sallat r lm ) fonksiyonu f(t)=f(Nt)=f r eklinde gsterebiliriz. Budurumda ayr k fonksiyonlar iin Fourier seriye a l m ifadesi

  ( ) )tMr f 2cos(2

  atkr f 2sin btkr f 2cosaa21)tr (f f 0M

  1M

  1k 0k 0k 0r +++==

  =

  Burada M=N/2 dir. Yukar daki ba nt veri ift (N=2M) say da noktadan oluan

  fonksiyonlar iin kullan l r. Grld gibi seri M-1e kadar a l r ve aM katsay s na ait

  son terim sonradan eklenlenir. Bu durumda a katsay s Me kadar hesaplan rken, b

  katsay s (M-1)e kadar hesaplan r.

  M0,1,2,...,k tkr f 2tr f t N

  2a1 N

  0r 0k ==

  =)cos()(

  1-M1,2,...,k tkr f 2tr f t N

  2 b1 N

  0r 0k =

  =

  =)sin()(

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  51/62

  57

  Nokta say s n n (N=2M+1) tek olmas durumunda son terim kullan lmaz. nk a ve b

  katsay lar M say dad r. Bu durumda trigonometrik toplam M-1 deil Me kadar al n r.

  Buna gre seriye a l m ifadesi;

  ( )=

  ++==M

  1k 0k 0k 0r tkr f 2sin btkr f 2cosaa2

  1)tr (f f

  eklini al r. Fourier katsay lar

  M0,1,2,...,k tkr f 2tr f t N

  2a1 N

  0r 0k ==

  =)cos()(

  M1,2,...,k tkr f 2tr f t N

  2 b1 N

  0r 0k ==

  =)sin()(

  Not: Her iki durumda da b0 katsay

  s

  olmad

  iin bk iin kn

  n 1den, ak iin s

  f

  rdan balad na dikkat ediniz.

  1. Aama: Fourier katsay lar n n hesaplanmas

  t =1s, N=10 olduuna gre temel frekans f 0=1/Nt=1/10=0.1Hz dir. Nokta say s ift olduundan N=2M=10 M=5 olarak bulunur.

  a katsay lar

  k=0 iin;

  ))1901.02cos()9( )1801.02cos()8()1701.02cos()7()1601.02cos()6( )1501.02cos()5()1401.02cos()4()1301.02cos()3(

  )1201.02cos()2()1101.02cos()1()1001.02cos()0((102

  0

  +++++++

  ++=

  f

  f f f

  f f f

  f f f a

  0500100 01050000203020120a

  0))cos(.)cos()cos(

  )cos()cos(.)cos()cos()cos()cos()cos((.+++

  ++++=

  cos(0)=1 olduundan

  600150101500232120a0 .)..(. =+++++++=

  k=1 iin;

  ))9*1*2.0cos(5.0)8*1*2.0cos(1 )7*1*2.0cos(0)6*1*2.0cos(1)5*1*2.0cos(5.0)4*1*2.0cos(0

  )3*1*2.0cos(2)2*1*2.0cos(3)1*1*2.0cos(2)0*1*2.0cos(1(2.01

  ++++

  +++=a

  a1=0.990

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  52/62

  58

  k=2 iin;

  ))9*2*2.0cos(5.0)8*2*2.0cos(1

  )7*2*2.0cos(0)6*2*2.0cos(1)5*2*2.0cos(5.0)4*2*2.0cos(0 )3*2*2.0cos(2)2*2*2.0cos(3)1*2*2.0cos(2)0*2*2.0cos(1(2.02

  ++

  +++++=a

  a2=-0.778

  benzer ekilde;

  a3=-0.240 a4= 0.228 a5= 0.000

  hesaplan r.

  b katsay lar

  k=1 iin;

  ))9*1*2.0sin(5.0)8*1*2.0sin(1 )7*1*2.0sin(0)6*1*2.0sin(1)5*1*2.0sin(5.0)4*1*2.0sin(0

  )3*1*2.0sin(2)2*1*2.0sin(3)1*1*2.0sin(2)0*1*2.0sin(1(2.01

  ++++

  +++=b

  b1=1.055 b2=0.095 b3=0.005 b4=0.059

  seriye a l m ba nt s nda bu deerleri yerine koyarsak;

  ( ) )cos(sincos)( trMf 22atrk f 2 btkr f 2aa21tr f f 0M

  1M

  1k 0k 0k 0r +++==

  =

  )*.cos(

  .sin..cos..sin..cos.

  .sin..cos..sin..cos..)(

  52020

  4r 2005904r 2022803r 2000503r 202400

  2r 209502r 207780r 200551r 209900261r f f r

  +

  +++

  +++==

  burada rye 0dan 10a kadar deerler verildiinde fr fonksiyonunun deerleri elde edilir.

  rnin deeri art

  r

  ld

  nda fonksiyonun kendisini tekrarlad

  grlecektir. Bu da ayr

  k fonksiyonunaral nda peryodik olduu varsay m ndan kaynaklanmaktad r.

  Harmonik genlikleri;

  ( )212k 2k k bac /+= ba nt s ndan

  c0=1.600 c1=1.447 c2=0.784 c3=0.240 c4=0.236

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  53/62

  59

  Harmonik faz a lar ;

  =

  k

  k 1n a

  btan

  ba nt s ndan

  0= 0.000 1= -0.817 2= 0.122 3= 0.022 4= -0.252

  Harmonik genlik ve fazlar n n frekans n fonksiyonu olarak izilmesi ile genlik ve faz

  spektrumlar elde edilir.

  Hesaplamalar T/2

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  54/62

  60

  -0 .5 -0 .4 -0 .3 -0 .2 -0 .1 0 .0 0 .1 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5

  -1

  0

  2

  -0 .5 0 0 .00 0 .5 0

  -3.14

  0.00

  3.14

  frekans (Hz)

  frekans (Hz)

  ekil 13: 0.5

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  55/62

  61

  0 .0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0fre kan s(Hz )

  0

  1

  2

  g e n

  l i k

  0 .0 0 0 .50 1 .0 0 1 .50 2 .0 0

  -3.14

  0 .00

  3 .14

  f a z

  ekil 15: 0

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  56/62

  62

  do 15 k=0,MMak=0.do 10 i=0,N

  10 ak=ak+x(i)*cos(2.*pi*f0*i*k)a(k)=2.0*ak/(NN*dt)

  15 write(*,*) a(k)write(*,*) 'b katsayilari'do 25 k=1,MMbk=0.do 20 i=0,N

  20 bk=bk+x(i)*sin(2.*pi*f0*i*k)b(k)=2.0*bk/(NN*dt)

  25 write(*,*) b(k)C spektrum hesaplan yor.

  do 30 i=0,MMamp(i)=sqrt(a(i)**2+b(i)**2)phase(i)=atan(-b(i)/A(I))

  30 CONTINUEDO 45 I=0,NYY=0.LL=Mif(2*M.eq.NN)LL=m-1DO 40 K=1,LLYY=YY+A(K)*COS((2.0*pi*f0*K*I))+B(K)*SIN(2.0*pi*f0*K*I)

  40 CONTINUEY(I)=(A(0)/2.0)+yyif(2*M.eq.NN)y(i)=y(i)+(a(m)/2.0)*cos(2.0*pi*f0*M*i)

  45 CONTINUEWRITE(*,*)'FOURIER ACILIMI'WRITE(*,36)(Y(I),I=0,N)

  36 FORMAT(F8.3)DO 50 I=0,MMC1=IC2=NN

  50 F(I)=C1/C2write(6,35)(F(I),a(i),b(i), amp(i),phase(i), i=0,MM)

  35 format(5f8.3)stopend

  Ayr k Fourier Dnm

  t=1.0s ve N=10 olanf(nt)=(1, 2, 3, 2, 0, -0.5, -1, 0, 1, 0.5)olan ayr k zaman fonksiyonun Fourier ve

  ters Fourier dnmlerini hesaplay n z.

  f =1/N=1/10=0.1Hzf N=1/2t=0.5Hz dir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Zaman(ndt)

  G e n

  l i k ( c )

  -1

  0

  1

  2

  3

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  57/62

  63

  A klamaAyr k Fourier dnmleri

  )f kr 2iexp(f N1

  f

  1 N

  0r r k =

  = Fourier dnm

  )f kr 2iexp(f N1f

  1 N

  0k k r =

  =Ters Fourier dnm

  ba nt lar ile hesaplan r.

  r=0 iin;

  ))1.0092iexp(5.0 )1.0082iexp(1)1.0072iexp(0)1.0062iexp(1

  )1.0052iexp(5.0)1.0042iexp(0)1.0032iexp(2

  )1.0022iexp(3)1.0012iexp(2)1.0002iexp(1(1.0f 0

  +++

  ++

  ++=

  ))0exp(5.0)0exp(1)0exp(0 )0exp(1)0exp(5.0)0exp(0)0exp(2)0exp(3)0exp(2)0exp(1(1.0f 0

  +++++++=

  exp(0)=1 olduundan

  80501010500232110f 0 .)..(. =++++++++=

  f 1,f 2,f 3,f 4,f 5 benzer ekilde hesaplan r. Aa daki tabloda 0

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  58/62

  64

  0.0 0 .5 1 .0fre kan s(Hz)

  0

  1

  g e n

  l i k

  0 .0 0 0 .5 0 1 .00

  0.00

  3.14

  6.28

  f a z

  ekil 16:0

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  59/62

  65

  AMP(i)=CABS(Y(I))phase(i)=atan2(-AIMAG(Y(I)),REAL(Y(I)))write (*,*) AMP(i),phase(i)

  30 CONTINUEdo 35 i=0,NN

  35 if(phase(i).lt.0)phase(i)=phase(i)+2*piWRITE(6,*)NNDO 25 I=0,NNR=REAL(Y(I))AIM=AIMAG(Y(I))

  25 WRITE(6,15)FRQ(I),R,AIM,AMP(I),PHASE(I)15 FORMAT(5F10.3)

  stopend

  Ayr k Ters Fourier Dn m

  nceki rnekte bir f(t) fonksiyonunun ayr k Fourier dnm hesaplanm t r. imdi

  hesaplanan Fourier dnmnn tersini, yani ters Fourier dnmn hesaplayal m.

  Ayr k ters Fourier dnm ba nt s aa daki gibidir.

  )exp( f rk 2if N1f

  1 N

  0k k r =

  =

  Bu ba nt dan da grlecei gibi yap lacak ilem AFD ile ok benzerdir, yaln zca stel

  ifadenin iareti deimitir.C Bu program Ters Fourier Dn m hesaplarC y(i)=giri verisi(spektral veri)(karma k)C df=frekans art m C dt= zaman rneklemesiC y(i)= k (zaman fonksiyonu)C

  COMPLEX Y(0:100),XX,XCdimension x(0:100)DATA PI/3.1415927/open(5,file='fourier.DAT',status='old')

  open(6,file='Tfourier.dat')read(5,*) NNN=NN-1DO 12 I=0,NNread(5,13)FRQ,XR,XI,AX,PXWRITE(*,13)FRQ,XR,XI,AX,PX

  12 Y(I)=CMPLX(XR,XI)13 FORMAT(5F10.3)

  DF=1./NNDT=1.DO 10 I=0,NXX=0.

  DO 11 K=0,NXC=CMPLX(0,2.*PI*K*DF*I*DT)

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  60/62

  66

  11 X(I)=X(I)+Y(K)*CEXP(XC)WRITE(*,18)X(I)WRITE(6,18)X(I)

  18 FORMAT(F8.4)10 CONTINUE

  stopend

  C ************************ CXFOUR.FOR *****************************C JFZ VER - LEM II DERS N YAZILMI TIRC Bu program ayr k Fourier dn m ifadesini kullanarakC Fourier spekrtumu hesaplarC x(i)=giri verisi(fk-ayr k zaman fonksiyonu)C frq(i)=frekansC amp(i)=genlik spektrumuC phase(i)= faz spektrumu(0-2pi aras nda tan mlanm t r)C y(i)= ik (fr-spektral de er)C xsp(i)=fourier katsay lar ndan hesaplanan spektrumC df=freakns (art m ) rneklemesiC dt=rnekleme aral C ******************** MAYIS-2000 MF *********************

  COMPLEX Y(0:100),YCdimension x(0:100),AMP(0:100),phase(0:100),FRQ(0:100)DATA PI/3.1415927/open(5,file='CXFOUR.VER',status='old')open(6,file='CXFOUR.SON')read(5,*) NNN=NN-1read(5,*)(x(i),i=0,N)write(*,9)(I,x(i),i=0,N)

  9 FORMAT(I3,F8.3)DF=1./nnDT=1.0DO 10 K=0,NNDO 11 I=0,NYC=CMPLX(0,-2*PI*K*DF*I)

  11 Y(K)=Y(K)+X(I)*EXP(YC)Y(K)=Y(K)/NNWRITE(*,*)Y(K)

  10 CONTINUEC spektrum hesaplan yor.

  do 30 i=0,NNFRQ(I)=I*DFAMP(i)=CABS(Y(I))phase(i)=atan2(-AIMAG(Y(I)),REAL(Y(I)))write (*,*) AMP(i),phase(i)

  30 CONTINUEWRITE(6,24)do 35 i=0,NN

  35 if(phase(i).lt.0)phase(i)=phase(i)+2*piDO 25 I=0,NNR=REAL(Y(I))AIM=AIMAG(Y(I))

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  61/62

  67

  25 WRITE(6,15)FRQ(I),R,AIM,AMP(I),PHASE(I)24 FORMAT(5x,'FREKANS',2x,'GEREL B L',2x,'SANAL B L',2x,'GENL K',3x,

  & 'FAZ')15 FORMAT(5F10.3)

  stopend

  CXFOUR.VER (VER DOSYASI)4

  1 2 3 2

  CXFOUR.SON (SONU DOSYASI)

  FREKANS GEREL B LEEN SANAL B LEEN GENL K FAZ.000 2.000 .000 2.000 .000.250 -.500 .000 .500 3.142.500 .000 .000 .000 1.571.750 -.500 .000 .500 3.142

  1.000 2.000 .000 2.000 .000

  C ************************* FOURIER.FOR ****************************C JFZ-VER - LEM-II DERS N YAZILMI TIR.CC

  Bu program Fourier katsay lar n trigonometrik ba nt lardanhesaplar,

  C bu katsay lardan Fourier spekrtumu hesaplar.C Bu program nokta say s n n tek ve itf olmas durumlar al r.C x(i)=giri verisiC a(i)= a katsay lar C b(i)= b katsay lar

  C dt= ornekleme aral g C f0= temel frekansC y(i)= fouerier serisiC amp(i)=fourier katsay lar ndan hesaplanan genlik spektrumuC phase(i)=fourier katsay lar ndan hesaplanan faz spektrumuC (N.CANITAZ,)-JFZ VER LEM-I,C (H.ZDEM R,)-JFZ VER LEM-II,C (M.F. ZER,2000)-JFZ VER LEM-II,C (M. BATH,1974) SPECTRAL ANALYSIS IN GEOPHYSICSC mfo-may s/2000C *****************************************************************

  dimension x(0:100),a(0:100),b(0:100),y(0:100),

  & amp(0:100),phase(0:100),F(0:100)open(unit=5,file='fourier.ver',status='old')open(unit=6,file='fourier.SON')data pi,dt/3.1415927,1.0/read(5,*) NNN=NN-1read(5,*)(x(i),i=0,N)write(*,9)(I,x(i),i=0,N)

  9 FORMAT(I3,F8.3)M=NN/2MM=MWRITE(*,*)'M=',M

  f0=1./(NN*dt)C fourier katsay lar hesaplan yor

 • 7/30/2019 2. FOURIER DNM

  62/62

  write(*,*) 'a katsayilari'do 15 k=0,MMak=0.do 10 i=0,N

  10 ak=ak+x(i)*cos(2.*pi*f0*i*k)a(k)=2.0*ak/(NN*dt)

  15 write(*,*) a(k)write(*,*) 'b katsayilari'do 25 k=1,MMbk=0.do 20 i=0,N

  20 bk=bk+x(i)*sin(2.*pi*f0*i*k)b(k)=2.0*bk/(NN*dt)

  25 write(*,*) b(k)C spektrum hesaplan yor.

  do 30 i=0,MMamp(i)=sqrt(a(i)**2+b(i)**2)phase(i)=atan(-b(i)/A(I))

  30 CONTINUEDO 45 I=0,NYY=0.LL=Mif(2*M.eq.NN)LL=m-1DO 40 K=1,LLYY=YY+A(K)*COS((2.0*pi*f0*K*I))+B(K)*SIN(2.0*pi*f0*K*I)

  40 CONTINUEY(I)=(A(0)/2.0)+yyif(2*M.eq.NN)y(i)=y(i)+(a(m)/2.0)*cos(2.0*pi*f0*M*i)

  45 CONTINUEWRITE(*,*)'FOURIER ACILIMI'WRITE(*,36)(Y(I),I=0,N)

  36 FORMAT(F8.3)DO 50 I=0,MMC1=IC2=NN

  50 F(I)=C1/C2write(6,34)

  34 format(2x,'Frekans',1x,'a-katsay',1x,'b-katsay',1x,'genlik',3x,'fa& z')

  write(6,35)(F(I),a(i),b(i), amp(i),phase(i), i=0,MM)35 format(5f8.3)

  stopend

  FOURIER.VER (VERI DOSYASI)4

  1 2 3 2

  FOURIER.SON (SONU DOSYASI)