2 - arhitektura hriscanskog istoka

Download 2 - ARHITEKTURA HRISCANSKOG ISTOKA

Post on 22-Nov-2014

253 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

NA POJEDINIM PODRUJIMA NEKADANJEG RIMSKOG CARSTVA POINJU DA SE RAZVIJAJU OBLICI KOJI E BITI OD VELIKOG ZNAAJA ZA DALJI RAZVOJ GRADITELJSTVA. ARH. HRIANSKOG ISTOKA UTICAE NA OBLIKOVANJE SREDNJOVEKOVNE ARH. NA ISTOKU I ZAPADU EVROPE. PODRUJE OBUHVATA OBALE EGEJSKOG I SREDOZEMNOG MORA, PALESTINU, SIRIJU, MALU AZIJU, MESOPOTAMIJU, JERMENIJU I GRUZIJU.

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

HRONOLOGIJA RAZVOJA JE SLOENA I SLOJEVITA, JER SE NE POKLAPA U SVIM PODRUJIMA POETAK JE SVUDA KRAJEM IV, POETKOM V VEKA, A KRAJ: 1. VII VEK PALESTINA, SIRIJA, EGIPAT, MESOPOTAMIJA (Arapska osvajanja) 2. XI VEK MALA AZIJA (Osvajanja Turaka Selduka) 3. XIII VEK JERMENIJA I GRUZIJA (Osvajanja Mongola)

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

ALEKSANDRIJA, JERUSALIM I ANTIOHIJA GRADOVI OD VELIKOG UTICAJA NA RAZVOJ HRIANSKE FILOZOFIJE. NJIHOVI PATRIJARSI SU SE SMENJIVALI TO SE TIE UTICAJA, PA SU OD NJIHOVE DOMINACIJE ZAVISILE I PROMENE ODREENIH STILSKIH KARAKTERISTIKA NA PODRUJU HRIANSKOG ISTOKA ZASTUPLJENE SU SAKRALNE GRAEVINE PODUNOG I CENTRALNOG PLANA.

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

BAZILIKE SE RAZVIJAJU U SPECIFINOM OBLIKU I ZATO SE NAZIVAJU BAZILIKA ORIJENTALNOG TIPA OBLIK SE ZASNIVA NA OSNOVNIM PRINCIPIMA FORMIRANJA HELENISTIKOG TIPA BAZILIKE, ALI SE RAZLIKE JAVLJAJU U ODNOSU NA: 1. PRIMENJENI MATERIJAL 2. POSTOJEU LOKALNU TRADICIJU 3. NIVO TEHNIKE GRAENJA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

IZRAZITE NOVINE NASTAJU U STRUKTURI PLANA I CELOKUPNOM PROSTORNOM REENJU. NAJUPADLJIVIJA JE POJAVA NISKIH KULA NA ZAPADNOJ FASADI UZ ULAZ U NARTEKS (Najee su kod trobrodnih bazilika) SPOLJNA DEKORACIJA POSTOJI, NAROITO SE ISTIU NAGLAENI, PROFILISANI HORIZONTALNI VENCI (KORDON VENCI) APSIDE SU RAZNOVRSNO REENE (POLUKRUNO, KOPITASTO, SA NIAMA, SPOLJA POLIGONALNE, UPISANE U MASU ZIDA)

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

BAZILIKE SU PRVO BILE ARHITRAVNE KONSTRUKCIJE, SA SPECIFINIM KONZOLNIM SKRAENJEM RASPONA, TO JE KASNIJE POSTALO I STILSKA ODLIKA BRODOVI SU NAJEE RAZDVOJENI MANJIM BROJEM MASIVNIH STUBACA,REE STUBOVA. STUPCI SU POVEZANI POLUKRUNIM LUCIMA TO E POSTATI ODLIKA ROMANSKE ARH. ZBOG UVOENJA SPECIFINIH LITURGIJSKIH OBREDA NA BONIM ZIDOVIMA SE POJAVLJUJU VESTIBILI, ZNAAJNI KASNIJE I U DRUGIM ARH. PORED ARHITRAVNIH GRAENE SU I ZASVEDENE BAZILIKE KAO I BAZILIKE SA KUPOLOM.

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

PROCES UVOENJA SVODNIH ELEMENATA JE BIO VEOMA SLOEN ISLOJEVIT. PRVO SU GRAENE BAZILIKE SA KOMBINOVANIM SISTEMIMA, ZATIM SA POLUCILINDRINIM SVODOVIMA. RADI POJAANJA KORISTE SE OJAAVAJUI ILI POPRENI LUCI. NAJSLOENIJI BAZILIKALNI OBLIK JE ZASVEDENA BAZILIKA SA KUPOLOM U KOMBINACIJI SA UPISANIM KRSTOM. PRIMERI SU KASR-IBN-VARDAN U SIRIJI (VI) I DERE AZI U MALOJ AZIJI (VII)

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

SVODNI OBLICI SU RAZLIITI I KORISTI SE: 1. POLUOBLIASTI SVOD 2. POLULOPTASTI SVOD (KALOTA) 3. KUGLASTI SVOD NAINI DA SE IZ KVADRATNE OSNOVE PREE U KUPOLU SU: 1. SISTEM TROMPI KONSTRUKCIJA U OBLIKU UGAONIH NIA 2. SISTEM PANDANTIFA KONSTRUKCIJA U OBLIKU SFERNIH TROUGLOVA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

POLUOBLIASTI SVOD

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

KONSTRUKCIJA TROMPI KONSTRUKCIJA PANDANTIFA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

TROMPE I PANDANTIFI

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

PRIMER IZ BIN-BIR-KILISE

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

EGIPAT OSNOVA BELOG MANASTIRA IZGLED CRVENOG MANASTIRA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

KALB LUZEH

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

KALB LUZEH

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

KALB LUZEH

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

KASR-IBN-VARDAN

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

SERILA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

BAZILIKA U SIRIJI

VIRANEHIR U GORNJOJ MESOPOTAMIJI

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

ZVARTNOC

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

EMIAZDIN

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

MANASTIR SV.SIMEONA STILITE MLAEG U KALAT SEMANU

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

OSNOVA CRKVE SVETE VAVILE OSTACI CRKVE SVETOG JOVANA U EFESU

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

PRVOBITNA CRKVA ROENJA HRISTOVOG U VITLEJEMU (SISTEM ADICIJE)

CRKVA ROENJA HRISTOVOG (SISTEM ORGANSKOG PROIMANJA)

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

RANOHRIANSKA ARHITEKTURA-ARHITEKTURA HRIANSKOG ISTOKA

POETAK FORMIRANJA CRKAVA UPISANOG KRSTA CRKVA SVETOG NIKOLE U DEMRE (MYRA)