2 - akumulacioni bazeni i regulisanje q

of 23 /23
1 1 UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET AKUMULACIONI BAZENI I REGULISANJE PROTICAJA Prof. dr. sc. NEDIM SULJIĆ, dipl.ing.građ. 2 REGULISANJE PROTICAJA I ULOGA AKUMULACIJA •Zadatak vodoprivrede (najbitniji): potrošaču osigurati zahtjevanu količinu vode u zahtjevano vrijeme režimi dotoka i potrošnje neusklađeni vodu iz “vodnog” režima prebaciti u “sušni” režim REGULISANJE (IZRAVNAVANJE) PROTICAJA 3 •Voda potrebna za sušni period akumulirati u određeni prostor akumulacija •Akumulacija čuva se voda dok potrošnje ne bude veća od doticaja •Akumulacija dio riječne doline pregrađena branom ili to je i rezervoar •Akumulacija cijeli prostor ne služi za smještaj vode postoji “mrtvi” prostor prijem nanosa postoji dio za prihvat poplavnog vala kod evakuacije VV dio za regulisanje proticaj KORISNA ZAPREMINA AKUM. dio korisne V može biti i dio za prijem poplavnog vala termin korisna V smatramo samo za dio namjenjen regulaciji Q 4 OSNOVNI PARAMETRI AKUMULACIJE •Najvažniji parametri akumulacije: - topografsko-morfološke karakteristike akumulacije - važne V - kote i proticaji - krive Q - propisani režim rada akumulacije

Author: hosearmando

Post on 16-Jan-2016

30 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

akumulacioni bazeni, regulisanje protoka

TRANSCRIPT

 • 11

  UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOKO-GRAEVINSKI FAKULTET

  AKUMULACIONI BAZENI I REGULISANJE PROTICAJA

  Prof. dr. sc. NEDIM SULJI, dipl.ing.gra. 2

  REGULISANJE PROTICAJA I ULOGA AKUMULACIJA

  Zadatak vodoprivrede (najbitniji):

  potroau osigurati zahtjevanu koliinu vode u zahtjevano vrijeme

  reimi dotoka i potronje neusklaeni

  vodu iz vodnog reima prebaciti u suni reim

  REGULISANJE (IZRAVNAVANJE) PROTICAJA

  3

  Voda potrebna za suni period akumulirati u odreeni prostor akumulacijaAkumulacija uva se voda dok potronje ne bude vea od doticajaAkumulacija dio rijene doline pregraena branom ili to je i rezervoar

  Akumulacija cijeli prostor ne slui za smjetaj vodepostoji mrtvi prostor prijem nanosapostoji dio za prihvat poplavnog vala kod evakuacije VVdio za regulisanje proticaj KORISNA ZAPREMINA AKUM.

  dio korisne V moe biti i dio za prijem poplavnog valatermin korisna V smatramo samo za dio namjenjen regulaciji Q

  4

  OSNOVNI PARAMETRI AKUMULACIJE

  Najvaniji parametri akumulacije:- topografsko-morfoloke karakteristike akumulacije- vane V- kote i proticaji- krive Q- propisani reim rada akumulacije

 • 25

  Osnovni parametri akumulacije

  6

  1) Kriva zapremine akum. V=V(Z) i kriva povrine akum. A=A(Z)

  zavisnost V akumulisanog prostora od nivoa vode u akumulacijizavisnost A akumulisanog prostora od nivoa vode u akumulaciji

  dobijaju se:sa topografskih podloga, planimetrisanjem i integrisanjem povrina izmeu izohipsi i uzvodnog lica brane

  7

  2) Korisna zapremina (VK)3) Zapremina mrtvog prostora (VM) smjetaj nanosa

  nije za regulisanje proticaja4) Kota normalnog uspora (ZNU) pri njoj ispunjena VK akumulacije5) Kota maksimalnog uspora (ZMU) max nivo vode u akumulaciji

  sigurna za stabilnost brane

  8

  6) Zapremina rezervnog prostora (VREZ)-smjetaj poplavnog vala PP20 ili PP50-mijenja se u f-ji doba godine vjerovatnoa nailaska VV-kada postoji opasnost od poplava dio akum. za prijem VV prazan

  spreman da primi poplavni val

  prethodno vrimo kontrolisano pranjenje akum kroz tem. ispust ili preko ustavaostalo doba godine prostor slui za druge svrhe (vodosnabdjev., energetika)

 • 39

  7) Kota min. radnog nivao (Zmin) ispod Zmin ne uzimamo vodu za korisnike8) Srednji viegodinji Q na profilu brane QSR9) Max. vrijednosti Q poplavnih valova10) Hidrauliki reim brane:

  -kriva proticaja evakuacionih organa (prelivi, ispusti) i zahvata

  veza nivoa vode u akum. sa Q kroz evakuacione organe i zahvate

  10

  11) Kriva proticaja donje vode-zavisnost Q od NV u nizvodnom koritu vodotoka ZDV

  12) Reim upravljanja akumulacijom-odreivanje pravila o nainu koritenja akumulacije(za normalne, operativne i vanredne uslove)

  11

  KORISNA ZAPREMINA AKUMULACIJE

  Osnovno pitanje pri projektovanju akumulacije kolika V je potrebna?Korisna V akumulacije (KVA) = V potrebna da zadovolji zadate potrebe korisnika

  pri zadatom hidrogramu Q

  Promatramo period t u kome su poznati hidrogrami Q(t) i potronja korisnika P(t)Q i P predstavljamo kao diskretne vrijednosti (Qi ; Pi) za svaki intervali i perioda tTrajanje koraka t mjesec, sedmica, dan, sat f-ja uslova zadatka i podataka

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P) 12

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P)

  Kraj vremenskog koraka pojava deficita (manjka) Di ili vika vode

  razlog neusklaenost Q i P u tekuem intervalu t i u prethodnim t

  Max. deficit u cijelom promatranom periodu (Dmax)Dmax = V vode koju moramo neophodno sauvati da bi se podmirila zadata P

  VK = Dmax

 • 413

  Max deficit (Dmax) odrediti na vie naina (postupaka)

  Svi naini na j-ni bilansa (odranja mase)Naini ili postupci odreivanja Dmax:

  -sekventni postupak najjednostavniji (akumulacija beskonane V)-potpuno iskoritenje Q-postupak sa sumarnom krivom-uticaj od gubitaka na isparavanje i procurivanje-iterativna metoda poveanja V

  14

  Sekventni postupak odreivanja Dmax:Pretpostavka akumulacija proizvoljno velike V (Vmax)

  akumulacija puna na poetku analize

  poetna V = max V V0=Vmax

  u akumulaciju tokom vremenskog koraka i

  dotie Qi i istie voda za potroae Pi

  Promjena V vode u akumulaciji iz j-ne vodnog bilansa:

  Vi=Vi-1+(Qi-Pi)t

  15

  Vi=Vi-1+(Qi-Pi)tVi V akumulacije u ti=itVi-1 V u ti-1=(i-1)tQi doticaj u akumulaciju u i-tom vremenskom korakuPi potronja iz akumulacije u i-tom vremenskom koraku

  (1)

  Ako iz j-ne (1) Vi > maxV ili V0 (V0 = poetna V)

  dio dotekle vode mora se prelivatiosiguranje fizikog ogranienja:

  16

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P)

  Dijagram promjene V akumulacije

  SEKVENTNI POSTUPAK

  Histogram Q i P za promatrani t izmeu i=0 i i=n=4

  Promjena V akumulacije po tVi=V(ti)

 • 517

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P)

  Dio akum. ispod Vmin (V3=Vmin) NE koristi seKorisna V akum. = razlici max. poetne i min. V akumulacije u promatranom t

  Vk=Dmax=Vmax-Vmin=V0-V3 18

  Slika V akum na kraju promatranog t je puna (V4 < V0)

  zadnji ciklus pranjenja i punjenja je zavren

  u protivnom pranjenje se moe nastaviti V akum se jo smanji

  smanji se nakon promatranog perioda t (za i > 4)

  ovaj primjer pokazuje slijedea slika

  19

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P)

  Slika histogrami Q i P produeni nakon i=n=4 (razmatrani period)

  slijedi ponovljeni period i=4 do i=8 identian sa ve osmotrenim

  Dijagram promjene V neograniene akumulacije

  20

  SEKVENTNI POSTUPAK SA PONOVLJENIM PERIODOM

  Dijagram promjene V stvarne akumulacije

 • 621

  Dijagram promjene V stvarne akumulacije

  Slika prvi korak t od t0 do t1 V akum opada P > Qslijedei korak akum se puni i V dostie poetnu vrijednost

  V2=V0=Vmax

  zapoeti ciklus pranjenja i punjenja ZAVREN

  trei korak V akum opada do vrijednosti V3 do sada min vrijednost Vetvrti korak poinjenje punjenje akumul. 22

  Dijagram promjene V stvarne akumulacije

  Slika u t4 V ne dostie poetnu vrijednost (V4 < V0)

  zapoeti ciklus pranjenja i punjenja nije zavren u osmotrenom periodu

  Peti korak poetak ponovljenog perioda akum se ponovo prazni

  u t5 imamo V5 (V5 < min V zabiljeene u osmotrenom periodu)

  V5 < min V V5 < V3

  23

  Dijagram promjene V stvarne akumulacije

  Slika u t6 V akum dostie poetnu vrijednost V6=V0

  ciklus pranjenja i punjenja koji je zapoet u osmotrenom periodu ZAVREN

  Od t6 do kraja ponovljenog perioda ponavljanje istih V kao u osmotren. periodu

  nema mogunosti ostvarenja V akum < V5

  VK akum odnosno najvei deficit (manjak) odgovara:VK=Dmax=D5=V0 V5

  24

  Sekventni postupak odreivanja VK akumulacije svodi se na slijedee:

  -Za razmatrane Q i P preko j-ne bilansa (prethodna slika) odredimo dijagram promjene V akum po vremenu pretpostavka imamo akum proizvoljno velike Vkoja je puna na poetku razmatranja

 • 725

  Dijagram promjene V akumulacije

  Promjena V akumulacije po tVi=V(ti)

  VK akum = najveoj vrijednosti deficita u razmatranom periodu odnosnorazlici maksimalne (poetne) i min V koja se ostvari, tj:

  VK=Dmax=Vmax Vmin=V0 - VminRazmatrani period se ponavlja ako na kraju razmatranog perioda akum nije puna

  zapoeti deficit se moe nastaviti i poveati u narednom periodu 26

  Kada je odreena VK akum dalje nema potrebe da pretpostavimo proizvoljnoveliku akumulaciju

  dijagram promjene V u f-ji t crtamo za akum VK (slika gore)

  Kada je ukupni Q > ukupne P viak vode se mora prelivati iz akumulacije

  slika gore prelivanje tokom 2 i 6 koraka vremenaponovljeni period poetna V = krajnjoj V V4 = V8odraava pretpostavljenu ciklinost hidrograma Q i P ponavljanje niza

  27

  Odreivanja Dmax potpunim iskoritenjem doticaja:

  Sa slike sav prispjeli Q koristi se za potroaa ukupna P i Q su jednaki

  nema prelivanja

  pogodno pretpostaviti da proizvoljno velika Ak neograniena i sa gornje strane

  nije puna na poetku razmatranja (Vo < Vmax)

  nema prelivanja ni u osmotrenom ni u ponovljenom periodu28

  Sa slike tokom oba perioda imamo iste vrijednosti Vak

  npr: V0=V4 ; V3=V7

  nema potrebe osmotreni period ponavljati

  Vak razlika izmeu najvee i najmanje V u toku razmatranog perioda

 • 829

  Odreivanja Dmax postupkom sa sumarnom krivom:

  Odreivanje Vak na osnovu j-ne bilansa

  J-nu bilansa koristimo u sekventnom postupku

  Sumarne krive Q (Q,t) i P (P,t) za razmatrani period crtamo zajedno

  crtamo na istom crteu

  Vak iz sekventnog postupka razlike ordinata dvije sumarne krive

  Histogrami doticaja (Q) i potronje (P)

  30

  J-na bilansa sada postaje:

  (Qit) ordinata sumarne krive doticaja u ti=it(Pit) ordinata sumarne krive potronje

  Sumarne krive doticaja Q i potronje P

  31

  Sumarne krive doticaja Q i potronje P

  Postupak sa sumarnom krivom pogodan

  unaprijed zadata KVA

  treba odrediti isticanje tj. P za zadati Q

  upravljanje akumulac. hidroelektranama

  Sa slike:Nagib sum. linije u izabranom t = Q u tom t

  32

  Odreivanja Dmax uticajem od gubitaka na isparavanje i procurivanje:

  U prethodnim postupcima zanemareni gubici na isparavanje sa akumulacijezanemareni gubici na procurivanje iz akumulacije

  u veini sluajeva ovi gubici nisu zanemarivi za poetnu fazu projektovanja

  U ovom postupku j-na bilansa se dopunjava lanovima za isparavanje i procuriv. Vi=Vi-1+(Qi-Pi-Ei-Fi)t

  Ei=1/2(Ai+Ai-1)ei gubitak na isparav iz Ak tokom i-tog vremenskog koraka

  Ai povrina vodenog ogledala Ak u i-tom vremenskom presjeku (trenutku)ei prosjeno isparavanje po jedinici povrine u i-tom vremenskom korakuFi gubitak na procurivanje (infiltracija) u i-tom koraku

 • 933

  Gubitak na isparavanje srazmjeran povrini akumulacije (Ai)Gubitak na procurivanje zavisi od NV u Ak (Zi)

  povrina i nivo zavise od V koju trebamo sraunati

  nemogue unaprijed utvrditi tane vrijednosti gubitaka (isparav. i procuriv.)

  sa druge strane ne moemo sraunati Vi ako ne znamo gubitke Ei i Fi

  j-na bilansa se rijeava postepenim pribliavanjem

  ITERACIJE

  34

  I iteracija odredimo KVA prema sekventnom postupku zanemarimo gubitke

  Ei = Fi = 0

  Za ovu aproks. KVA sraunamo vrijednosti Vak u svakom trenutku i sa krive V

  Sa krive V oitamo odgovarajue povrine akumul. Ai i nivoe Zida odredimo gubitak na isparavanje i gubitak na infiltraciju

  gubici Ei i Fi mogu se smatrati kao dodatna potronja u j-ni bilansa

  35

  Vi=Vi-1+(Qi-Pi-Ei-Fi)tKoristei j-nu bilansa

  ponovimo sekventni postupak za odreivanje Dmax

  dobije se nova (popravljena) vrijednost KVA

  Odnos Vak, povrine Ak i NV u akum zadaje se kao podloga u vidu krive V i povr.

  Gubitak na procurivanje iz akum procjenjuje se na osnovu geolokih istranih rad.

  U praksi Ei ponekad obraunavamo za neku fiksnu reprezentativnu vrijednostpovrine akum.

  Tu povrinu usvojimo sa krive povr. Ak

  prethodno odredimo KVA zanemarujui gubitke 36

  Odreivanja Dmax iterativnom metodom poveanja zapremine:

  Moe se zasnivati na postepenom pribliavanju postepenom poveanju KVAVrijednost KVA poveavamo u svakoj iteraciji za neki prirataj Vk

  dok se ne zadovolji traena potronja korisnika

  odnosno dok u svakom trenutku ti , V sraunate preko Vi=Vi-1+(Qi-Pi-Ei-Fi)t

  ne budu pozitivne Vi > 0

  Ovim postupkom lako ukljuiti i uticaj osiguranja potroaa Pi na veliinu KVA

  moe se dopustiti da korisnik ne bude snabdjeven sa potrebnom koliinomvode u nekim mjesecima uvodi se unaprijed REDUKCIJA POTRONJE

 • 10

  37

  PRIMJER ODREIVANJA KVA SEKVENTNIM POSTUPKOM

  P+G

  QQi

  Vo

  KVA V potrebna za zadovoljenje potrebe P pri zadatom reimu Zadati reim = hidrogram doticajaRjeavamo neusklaenost dotoka i potronje vode na odreenom mjestu (profil)

  za odreeno tOdrediti V za osiguranje dovoljno vode za potrebe P tokom t (period izravnavanja)

  38

  Matematiko rjeenje primjena JEDNAINE BILANSA

  razlika Q i G tokom t = V vode u akumulaciji

  [ Q (P + G)] dt = dV

  Q (P + G) = dV/dt

  Moemo razlikovati slijedee sluajeve:- akumulacija se prazni NV opada Q < (P + G) => dV/dt < 0

  P+G

  Q

  Vi

  Vi+1

  39

  Konturni uslov V ne moe biti vea od unaprijed usvojene Vo

  ako voda zauzme unaprijed sav planiran prostor i dalje nadolazidolazi do poplave okolnog podruja NE SMIJEMO DOPUSTITI

  zato gradimo evakuacione organe viak vode odvode iz akumul.to je dodatni G u akumul. e ostati unaprijed usvojena V vode Vo

  P+G

  Q

  QiVi+1 = Vo

  Vi+1 = V+dV { V + dV Vo}Vi+1 = Vo { V + dV > Vo }

  40

  Postupak rada (prorauna):-Poznati podaci Q, P, G usvojeno Vo=50 000 000 m3-Na osnovu toga i datog hidrograma po mjesecima odrediti koli. vode u akum.-Pretpostaviti neku poetnu V (Vo) voditi rauna da ni jedno Vi ne smije biti > Vo-Proraun raditi tabelarno primjer dt=60*60*24 h*broj dana u mjesecu

  Dana Dot i caj Pot r o{ wa Gubi t ak Q-P-G (Q-P-G)ddt V(t) Pr el i vawe Vst(t)d Q [m3/s] P [m3/s] G [m3/s] [m3/s] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3]

  okt obar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621novembar 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 50.0000000 2.548800 7.960decembar 31 4.00 1.000 0.500 2.500 6.6960000 50.0000000 6.696000 7.960

  januar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621f ebr uar 28 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.4192000 46.2416000 0.000000 4.201

  mar t 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 44.9024000 0.000000 2.862apr i l 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 48.7904000 0.000000 6.750

  maj 31 6.50 1.000 0.500 5.000 13.3920000 50.0000000 12.182400 7.960jun 30 2.00 1.000 0.500 0.500 1.2960000 50.0000000 1.296000 7.960jul 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621

  avgust 31 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.6784000 45.9824000 0.000000 3.942sept embar 30 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.5920000 43.3904000 0.000000 1.350

  Godi na Mesec

  1. - o

  sno

  vni

  perio

  d

  -0,5*60*60*24*31= -1.3392000*106 m3 50 000 000 + (-1.3392000)

  Prelivanje poetak=0,00*106 m3 novembar:48.6608000+3.8880000-50 000 000

 • 11

  41

  Na kraju zadatog intervala vidjeti da li je V vode u akum = Vo (pretpostavljena)Ako je Vn = Vo bilans izravnat period zatvoren ne treba ponavljati

  Dana Dot i caj Pot r o{ wa Gubi t ak Q-P-G (Q-P-G)ddt V(t) Pr el i vawe Vst(t)d Q [m3/s] P [m3/s] G [m3/s] [m3/s] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3]

  okt obar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621novembar 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 50.0000000 2.548800 7.960decembar 31 4.00 1.000 0.500 2.500 6.6960000 50.0000000 6.696000 7.960

  januar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621f ebr uar 28 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.4192000 46.2416000 0.000000 4.201

  mar t 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 44.9024000 0.000000 2.862apr i l 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 48.7904000 0.000000 6.750

  maj 31 6.50 1.000 0.500 5.000 13.3920000 50.0000000 12.182400 7.960jun 30 2.00 1.000 0.500 0.500 1.2960000 50.0000000 1.296000 7.960jul 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621

  avgust 31 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.6784000 45.9824000 0.000000 3.942sept embar 30 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.5920000 43.3904000 0.000000 1.350

  okt obar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 42.0512000 0.000000 0.011novembar 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 45.9392000 0.000000 3.899decembar 31 4.00 1.000 0.500 2.500 6.6960000 50.0000000 2.635200 7.960

  januar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621f ebr uar 28 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.4192000 46.2416000 0.000000 4.201

  mar t 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 44.9024000 0.000000 2.862apr i l 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 48.7904000 0.000000 6.750

  maj 31 6.50 1.000 0.500 5.000 13.3920000 50.0000000 12.182400 7.960jun 30 2.00 1.000 0.500 0.500 1.2960000 50.0000000 1.296000 7.960jul 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621

  avgust 31 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.6784000 45.9824000 0.000000 3.942sept embar 30 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.5920000 43.3904000 0.000000 1.3502

  . - po

  novq

  eni

  pe

  rio

  d

  Godi na Mesec

  1. - o

  sno

  vni

  pe

  rio

  d

  Ako je Vn < Vo bilans nije izravnat treba nastaviti za jo jedan period hidrogr.Vidimo da se u ponovljenom periodu rezultati ponavljaju V(t) od decembra i dalje

  ne treba dalji proraun42

  Ako se u ponovljenom periodu ni jednom ne popuni akum.

  nije mogue izravnanje nemogunost zadovoljenja potreba

  Kada se bilans izravna KVA = Vo min. dobijena V u tabeli

  KVA = Vo minVi

  Sa vodom u akumul. dospijeva i nanos taloenje u akumulaciji

  V akum se smanjuje tokom eksploatacije

  potrebno odrediti Vm nanosa MRTVI PROSTOR AKUMULACIJEi u zadnjoj godini rada mora se osigurati zahtjevana V (Vn,god)

  Vm = ng.vijek x Vn,god

  43

  Vm nije KVA iznad Vm moemo smjestiti KVA

  odrediti kotu od koje poinje KVA KOTA MINIMALNOG RADNOG NIVOA

  Zmrn = Z(Vm)

  Zmrn ita se sa krive V akumul ili linearnom interpolacijom raunamo iz tabele

  Zmrn zaokruiti na cio vii cm u praksi na 5 cm !!!za usvojeno Zmrn odrediti odgovarajue Vm,us na isti nain

  44

  Da odredimo ukupnu potrebnu Vpo za smjetaj vode i nanosa moramo sabrati:

  Vpo = Vm,us + KVA

  Kota normalnog uspora Znu = Z (Vpo) na osnovu tabele ili dijagrama

  Znu zaokruujemo na vii cm !!!

  Za usvojenu Znu odredimo usvojenu ukupnu potrebnu V akum Vpo,us=V(Znu)

  te dobijamo: Vk,us = Vpo,us + Vm,us

  znajui koliko je stvarno Vk,us sa tanou moemo izvriti bilansiranje hidrograma po mjesecima (zelena kolona u tabeli)

  Vk,us = KVA usvojena

 • 12

  45

  Dana Dot i caj Pot r o{ wa Gubi t ak Q-P-G (Q-P-G)ddt V(t) Pr el i vawe Vst(t)d Q [m3/s] P [m3/s] G [m3/s] [m3/s] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3] x106 [m3]

  okt obar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621novembar 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 50.0000000 2.548800 7.960decembar 31 4.00 1.000 0.500 2.500 6.6960000 50.0000000 6.696000 7.960

  januar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621f ebr uar 28 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.4192000 46.2416000 0.000000 4.201

  mar t 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 44.9024000 0.000000 2.862apr i l 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 48.7904000 0.000000 6.750

  maj 31 6.50 1.000 0.500 5.000 13.3920000 50.0000000 12.182400 7.960jun 30 2.00 1.000 0.500 0.500 1.2960000 50.0000000 1.296000 7.960jul 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621

  avgust 31 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.6784000 45.9824000 0.000000 3.942sept embar 30 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.5920000 43.3904000 0.000000 1.350

  okt obar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 42.0512000 0.000000 0.011novembar 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 45.9392000 0.000000 3.899decembar 31 4.00 1.000 0.500 2.500 6.6960000 50.0000000 2.635200 7.960

  januar 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621f ebr uar 28 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.4192000 46.2416000 0.000000 4.201

  mar t 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 44.9024000 0.000000 2.862apr i l 30 3.00 1.000 0.500 1.500 3.8880000 48.7904000 0.000000 6.750

  maj 31 6.50 1.000 0.500 5.000 13.3920000 50.0000000 12.182400 7.960jun 30 2.00 1.000 0.500 0.500 1.2960000 50.0000000 1.296000 7.960jul 31 1.00 1.000 0.500 -0.500 -1.3392000 48.6608000 0.000000 6.621

  avgust 31 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.6784000 45.9824000 0.000000 3.942sept embar 30 0.50 1.000 0.500 -1.000 -2.5920000 43.3904000 0.000000 1.3502

  . - po

  novq

  eni

  pe

  rio

  d

  Godi na Mesec

  1. - o

  sno

  vni

  pe

  rio

  d

  Visina prelivnog mlaza preko slobodnih preliva:

  Kota maksimalnog uspora Zmu = Znu + hp zaokruiti na vii cm !!!

  46

  Korisna zapremina kao ekonomska kategorijastepen iskoritenja vodotoka i stepen regulacije proticaja

  KVA odreuje se za pretpostavljenu potronjuPoveanjem potronje rastu trokovi KVA i trokovi gradnje brane se poveavaju

  razumno KVA mora biti ekonomska kategorija

  47

  KVA se rauna za nekoliko nivoa potronje ili osiguranje korisnika

  na osnovu tehnikih rjeenja raunamo trokove

  trokovi izgradnje, odravanja i upravljanja akumulacijom

  prema ekonomskim kriterijima utvrdimo optimalnu vrijednost KVA

  kriterij za utvrivanje moe biti max neto dobit od akumulacije

  (max razlika godinje dobiti od isporuene vode i trokova akumulacije)

  tokom predavanja neemo bitno ulaziti u ekonomsku problematiku

  48

  KVA je najvea zahtjevamo potpuno iskoritenje vodotoka

  srednja P dostigne srednji Q Psr = Qsr

  odnos =Psr / Qsr stepen iskoritenja vodotoka0 < < 1

  Stepen regulacije vodotoka odnos KVA i ukup. Q u akum u toku prosj. god.

  = Vk / Vgod

  zavisnost od je rastua funkcija

 • 13

  49

  Sistemi od vie akumulacija

  Vodoprivredna rjeenja mogu predvidjeti koritenje vie akumulacija

  akumulacije rade u sistemu (sprezi)

  snabdjevanje vie P upravljanje akum se uslonjava

  Primjer:Voda se iz jedne akum prebacuje u drugu isputanje iz uzvodne akumulacije

  promjena reima Q u nizvodnoj akumulaciji

  na primjer dio vode od P moe se vratiti na ponovno koritenje u nizvodni dio

  ovi sistemi se opisuju preko j-ne bilansa uz dosta ogranienja 50

  VIDOVI REGULISANJA PROTICAJA

  Nekoliko vidova regulisanja Q

  f-ja perioda za koji se voda izravnava (bilansira) i prirode izravnavanja

  1) Viegodinje izravnavanjeviak vode iz vodnih godina prebacuje se u period sunih godina

  2) Godinje ili sezonsko izravnavanjevoda iz vodnih sezona u toku jedne godine prebacuje se u sune sezone u toku iste godine ei vid izravnavanja od prethodnog

  3) Nedeljno izravnavanjeuravnotea neravnomjernosti potronje tokom sedmice

  4) Dnevno izravnavanjeuravnotea neravnomjernosti dnevne potronje usljed promjenjih zahtjeva domainstava i industrije za vodom, poljoprivrednih kultura, navodnjavanja i EE sistema

  51

  Primjer dnevnog izravnavanja kompenzacioni bazeni

  izravnavaju Q nizvodno od P sa veoma neravnomjernim dnevnim reimom rada

  primjer tzv. vrna HE

  Vrna HE radi nekoliko h dnevno po nalogu P EE sistema

  ostatak dana ne radi i uva vodu u akum. za naredeni dan

  kada HE ne radi nizvodno korito bilo bi suho NEDOPUSTIVO

  nizvodno od vrne HE zato gradimo kompenzacioni bazen

  manja akumul. sa mogunosti dnevnog izravnavanja52

  Kompenzacioni baze ili manja akumulacija

  prihvata vodu koju HE preradi

  ravnomjerno tokom dana isputa u nizvodno korito

  osiguranje biolokog minimuma

  osiguranje vode za nizvodne P

  Vrna HE Piva

 • 14

  53

  VRSTE AKUMULACIJA

  Vie podjela po kojima svrstavamo akumulacije Najznaajnije podjele:

  a) prema vrsti izravnavanja (regulisanja) Qb) prema namjeni akumulacije

  a) Prema vrsti izravnavanja:- viegodinje, sezonske, dnevne akumulacije i kompenzacioni bazeni

  ranije bilo rijei o tome

  54

  b) Prema namjeni:- vienamjenske akumulacije- jednonamjenske akumulacije

  Jednonamjenske akumulacije:-samo jedan korisnik tj. P vodosnabdjevanje, HE, plovidba i sl.

  Vienamjenske akumulacije:-vie korisnika esto razliiti i ak suprotni zahtjevi koritenja

  npr. HE trai to vie NV tokom godine to vei pad snaga HEvodosnabdjevanje akumzl. u deficitarnom periodu da se praznizatita od poplava zatjeva to nie NV to prazniju akumul.

  55

  ZASIPANJE AKUMULACIJA

  Nanos veliki problem akumulacije

  vremenom zauzima prostor predvien za uvanje vodezasipanjem akum. povean nivo uzvodno od akum. (plavljenje uzvodno)

  nizvodno nedostatak nanosa poveanje erozije toka (dno i obale)vodotok nizvodno od brane ivi svijet bez hranjivih sastojaka

  hranjivi sastojci u lebdeem nanosu

  nanos istaloen u akumulaciji

  56

  Zato nastaje problem nanosa ???

  Svaki vodotok svoj reim nanosa tokom godina ravnotea pronosa

  oblik popr. presjeka i poduni pad nepromjenjivi uslovi spiranja nanosa

  ostvarivanje v kojima se pronosi nanos kroz korito

  bez velikog nagomilavanja i bez erozije

  svaka dionica toka doticaj nanosa = oticaju nanosa

  kaemo vodotok je u reimu

 • 15

  57

  Gradnja brane na vodotoku v vode opadaju u odnosu na prirodan reim

  v opadaju od zavretka uspora prema branisrazmjerno povrini popr. presjeka usporenog toka

  smanjenje v manja transportna mo toka opadaju smiui naponismiui naponi pokreu vueni nanos

  smanjenje v manja turbulencija koja odrava lebdei nanos u suspenziji

  zbog toga sav vueni nanos i veliki dio suspendovanog nanosa

  taloenje u akumulaciji prije dolaska do brane

  korito nizvodno od brane dolazi voda bez nanosa vea mo erozije58

  Problem nanosa moe ugroziti cijeli projekat gradnje brane sa akumulacijom

  eroziona podruja mogunost zasuta akum. u nekoliko godina

  veoma bitno procjeniti koliinu nanosa koji dolazi u akumul.

  po mogunosti procjeniti raspored nanosa u akumulaciji

  Dotok nanosa u akumul. najpouzdanije analizom viegod. mjerenjapronosa suspend. i vuenog nanosa u profilu brane

  rijetko raspolaemo ovakvim podacima drugi postupci

  koritenje podataka nekog bliskog ili slinog profila za koji imaju podaci

  protok nanosa = hidroloka podloga

  59

  esto imamo samo koncentracije pronos suspendovanog nanosa

  vueni nanos raunamo kao % od suspendovanog

  Qvu=*Qsus

  Qvu proticaj (pronos) vuenog nanosaQsus proticaj (pronos) suspendovanog nanosa konstanta =0,1 do 0,3 u nekim sluajevima i vea vrijednost

  Qsus f-ja koncentracije suspend nanosa Csus i Q vode

  Qsus=Csus*Q

  60

  Najei sluaj imamo ogranien broj mjerenja C suspend nanosa

  veza protoka suspend nanosa i Q vode aproksimiramo

  Qsus=k*Qn

  k , n konstante koje odreujemo kalibracijom n=2 do 3

  poznavajui Q vodotoka i veze (prethodna dva izraza)

  procjena koliina nanosa koji dospije u akumulaciju

 • 16

  61

  Namee se posebno pitanje:da li e se sav prispjeli nanos zadrati u akumulaciji ?

  precizan odgovor sloen numeriki model

  i na osnovu iskustva dobiti zadovoljavajui tana procjena

  Tabela orijentac. iskustvena zavisnost odnosa istaloenog i prispjelog nanosa=Qistal / Qtotal

  stepen regulacije proticaja:

  =Vk / Vgod62

  Za istalo. nanos rezervisati MRTVI PROSTOR

  ispod kote min. radnog nivoa akumulacije

  smjestiti nanos tokom predvi. pogonskog perioda(vijek akumulacije 50 do 200 godina)

  Problem nanos se nee taloiti tako da zauzme najnie nivoe akumulacije(neposredno ispred brane)

  63

  Na slici najuzvodniji dio akumulacije usporenje vode slabe vune sile toka

  taloenje vuenog nanosa i najkrupnijeg suspendovanog nanosa

  stvara se tzv. DELTA

  delta zauzima koristan prostor akumul. iza delte veliki dio suspend. nanosa64

  Iza delte zona taloenja suspendovanog (lebdeeg) nanosa

  od krupnijeg ka sitnijem idui prema brani

  Neposredno uz branu vea debljina nanosa

  zbog mutnih struja i / ili ispiranja

  raspored navedenih zona mogue grubo procijeniti

  prema iskustvu tanija procjena treba numeriki model

  Procjena V koju zauzima istaloeni nanos imati u vidu visoku poroznost nanosaposebno porozan suspendovani nanos

  Poroznost istaloenog nanosa rijetko pada ispod n=0,3 suho=18,5 kN/m3

 • 17

  65

  Kako rijeiti problem nanosa u akumulaciji ??? Nema rjeenja koje e u potpunosti eliminisati problem nanosa

  postoje naini ublaavanja problema nanosa, i to:

  a) Smanjenje koliine nanosa koji dospijeva u akumulaciju- antierozioni radovi u slivu poumljavanje i terasiranje zemljita- izbor mjesta akumul izbjei pritoke koje nose veliku koliinu nanosa

  ne moemo izbjei takve pritoke na njima graditi pregrade za nanos

  Akumulacija Modrac delta Spree 2012 godina

  66

  b) Efikasnije ispiranje nanosa iz akumul. preko preliva i temeljne ispuste- u vrijeme VV (poplavni talas) tok bogat nanosom- mogue djelimino ispiranje vueni nanos ne dolazi do evakuatora- manje akumul. prolazak VV nivo mogue oboriti do min. radnog

  uzvodno (delta) istaloen krupni nanosomoguenje veih v za pokretanje nanosa

  premjetanje nanosa prema brani u mrtvi prostormrtvi prostor = ispod min. radnog nivoa

  67

  c) Mehaniko ispiranje bagerima- kod manjih akumul. pitanje ekonomske isplativosti

  Nanos u akumulaciji nizvodno od brane korito gotovo bez nanosa

  korito ima znatno veu energiju nego prije gradnje braneviak energije erozija rijenog korita nizvodno od braneerozija traje do uspostavljanja novih uslova ravnotee pojava nanosa nizvodno od brane 68

  OSTALI PROBLEMI AKUMULACIJA

  Nanos nije jedini problem akumulacija postoje i drugi problemi

  1) Slaba vododrivost- procurivanje iz akumulacije neke manje akumul. ostaju i bez vode- stijena porozna i ispucala na povrini, a unutranjost kompaktna

  dobitak za akumul osiguranje dodatne korisne V u porama

  - pukotine kojima se voda gubi iz akumul.

  injektiranje ili gradnja na drugom mjestuili usvojiti akumul. sa niom kotom uspora voda ne doire do pukotina

 • 18

  69

  2) Isparavanje- gubitak vode iz akumul. veoma bitno u tropskim krajevima

  3) Ouvanje kvaliteta akumulisane vode- problem kod velikih akumul. eutrofikacija - problem vanjskih zagaivaa stvaranje zone sanitarne zat. oko akum.

  4) Negativan uticaj na klimu, ekologiju i kulturno nasljee

  5) Plavljenje zemljita- izmjetanje puteva, pruga, naselja . . .

  6) Sukob interesa razliitih korisnika- podjela KVA- podjela trokova izgradnje

  70

  7) Indukovani zemljotresi- punjenje i pranjenje dubokih akumul. velika promjena p na stijene

  8) Potpuno ili djelimino ruenje brane- katastrofalne posljedice ljudske rtve, velika mater. teta nizvodno

  9) Pojava klizita- naglo pranjenje akum. obruavanje u akum. nizvodna katastrofa

  Klizite u Bogatiima kod Trnova zasipanje akumulacije i pucanje brane

  71

  TRANSFORMACIJA POPLAVNOG TALASA U AKUMULACIJI

  Prilikom gradnje brane i stvaranja akum vode za korisnike

  smanjiti tete od poplava nizvodno od brane (neke brane za to i gradimo)

  dio akumulacije rezervni prostor za prihvat poplavnog vala

  poplavni val 20 ili 50-godinje VV f-ja znaaja nizvodnog podruja

  period kada nema poplavnog vala rezervni prostor mogu i za KVA

  Pojava poplavnog vala (V vala > kapaciteta rezervnog prostora)

  viak vode ispustiti kroz evakuacione organe (EO) prelivi i ispusti72

  Dio V ulaznog vala (talasa) = talas doticaja punjenje akumulacije

  privremeno zadravanje vode umanjenje izlaznog vala (talas koji isput. kroz EO)

  to je TRANSFORMACIJA (UBLAENJE) POPLAVNOG VALAili tzv. RETENZIJA VALA (TALASA)

  Stepen ublaenja = odnos Qmax,iz / Qmax,ul (max Q izlaznog i ulaznog vala)

  f-ja propusne moi EO i f-ja raspoloive V akumulacije

  a) Vei kapacitet EO vei izlazni Q ublaenje izlaznog vala je manjeb) Vea V akumul. vie prostora za prihvat ulaznog vala vee ublaenje

  odnosno manji vrh izlaznog vala

 • 19

  73

  Slika transformacija poplavnog vala u akumul. sa svim bitnim veliinama

  V za prihvatanje i ublaavanje poplavnog vala odreena krivom V akumulacijeV=V(Z)

  Propusna mo EO f-ja proticaja Q EO od NV u akumul data krivom proticajaQ=Q(Z) 74

  Kriva protoka Q=Q(Z) moe biti zadata tabelarno ili kao funkcionalna zavisnost, i to:

  sluaj EO sa ustavama zadaje se parametarski otvor ustave kao parametarEO se obino dimenzioniu na vrh izlaznog vala

  Razmatramo sluaj slobodnog preliva (preliv bez ustava)

  Najei zadatak pri razmatranju transformacije poplavnog vala:da se za ulazni val odreen hidrogramom Q Qul=Qul(t)odabremo tip, dimenzije i kote EO time odreena i propusna mo EOodrediti hidrogram izlaznog vala (vrh izlaznog vala)odrediti nivogram u akumulaciji Qiz=Qiz(t) i Z=Z(t)

  75

  Navedeni zadatak moe se rijeiti primjenom Sen-Venanovih j-na

  na dionici izmeu profila gdje je zadat ulazni val i profil EOto je obiman posao na modeliranju ne doprinosi dobrom rjeenjuzbog toga koristimo jednostavnije metode

  U praksi primjena kvazi-stacionarne metode na j-ni odranja mase u akum. 76

  Kvazi-stacionarna metoda: -pretpostavimo NV u akumul je horizontalan zanemarimo dinam. efekt du toka

  dinamiki uticaji ograniavaju se na nizvodni kraj akum (nizvodni uslovi)

  tu je tadata kriva Q EO-zanemarujemo t prostiranja poremeaja kroz akum (t putovanja vala)

  pretpostavljamo da Q ulaznog vala (Qul(t)) rasporedi po cijeloj V akum tokom jednog raunskog koraka

  -kod dubokih akum. v prostiranja poremeaja je velika (od h=40m)v prostiranja elementarnih valova gh=70 km/ht putovanja vala veinom moemo zanemariti bez veih greaka

  -plitke akum velike L t putovanja poremeaja moe biti znaajnoprimjeniti pun dinamiki model sa Sen-Venanovim j-nama

 • 20

  77

  J-na odranja mase (j-na kontinuiteta) za V akum V=V(Z(t))=V(t) piemo kao:

  )()()( tQtQdt

  tdVizul =

  Qul(t) Q ulaznog vala (doticaj) u tQiz(Z(t)) Q izlaznog vala kao f-ja nivoa u akum Z(t)

  Diskretizacijom diferencijalne j-ne za izabrani vremenski korak t

  diferencijalna j-na (j-na konanih razlika)

  78

  Vrijeme t trenutak na poetku vremenskog koraka (prethodni trenutak) Vrijeme t+t tekui trenutak (tekui vremenski presjek)Kod prorauna uvijek polazimo od prethodnog vremenskog koraka (t)

  poznate sve razmatrane veliine (Qul, Qiz, NV akum, V akum)

  traimo vrijednosti u tekuem vremenskom presjeku t+tosim ulaznog hidrograma Qul(t+t) koji je poznat

  ( )( )[ ])()()()(21)()(

  tQttQtQttQt

  tVttVizizulul ++++=

  +

  79

  Zbog toga j-nu:

  Piemo kao f-ju nepoznatih veliina:

  [ ])()()(2

  )( tQtQttQttVC izulul ++

  +=

  )(2

  )( ttQtCttV iz +

  =+

  Zbog preglednosti veliine u prethodnom vremenskom presjeku (t) oznaimo sa 1

  t=t1 ; Qul1=Qul(t) ; Qiz1=Qiz(t) Zbog preglednosti veliine u tekuem vremenkom presjeku (t+t) oznaimo sa 2

  t+t=t2 ; Qul2=Qul(t+t) ; Qiz2=Qiz(t+t)

  (1)

  Odavde j-na (1) glasi: V2=C-(t/2)*Qiz2 C=V1+(t/2)*(Qul2+Qul1-Qiz1) (A) 80

  Krive V i Q prema tome moemo izraziti kao: )( 21 ZVV =)( 22 ZQQiz =

  Za odreivanje tri nepoznate veliine iz t2 izlaznog Q (Qiz2) V akum (V2) i nivoa Z2

  na raspolaganju su tri j-ne (A) (B) (C) sistem j-na je nelinearan

  primjeniti neku od numerikih metoda

  Metoda postepenog pribliavanja zadovoljava za rjeavanje ovakvog sistema j-na

  (B)

  (C)

 • 21

  81 82

  PRORAUN TRANSFORMACIJE POPLAVNOG VALA U AKUMULACIJI KVAZISTACIONARNOM METODOM

  Osnovno pitanje TA JE POPLAVNI VAL (TALAS) ???

  - formiranje akumul da zadrimo vodu u njima u nekim periodima ima je vie koristiti za period kada nema dovoljno vode

  - nekada u akum nema dovoljno prostora da prihvati svu vodu koja dolaziviak vode preko EO sigurno odvesti nizvodno u korito rijeke

  83

  Bitno pitanje TA JE MJERODAVNI POPLAVNI VAL (TALAS) ???

  - projektovanje bitan najvei poplavni val u toku radnog vijeka akumul- najvee valove odreujemo nekim hidrol. metodama za potreban PP

  (PP predvien odreenim propisima)

  Za betonske brane val PP jednom u 1000 godinaZa nasute brane val PP jednom u 10.000 godina

  84

  PRORAUN TRANSFORMACIJE POPLAVNOG VALAmatematika formulacija problema

  Vano TA TU PRORAUNAVAMO ???

  - mjerodavni val koji dolazi u akum dat ulaznim hidrogramom Qul(t)- ako je akum puna prispjela voda izdie NV uslov za prelivanje- u poetku NV na koti preliva rastom NV voda iz akum poinje da istie

  Qiz (Z)

  ( )3KP3IZ ZZg2BpCpHg2BpCpQ ==Matematski model ovog problema BILANSA JEDNAINA

  QUL= dV/dt + QIZ

  sve to doe u akum ili u njoj ostane (porast V) ili istekne iz akumul !!!

 • 22

  85

  Z

  Z

  Q

  Q

  V

  t

  Kr i vaPr ot i caja EO

  Kr i vaZapr emi ne

  Ul azni Hi dr ogr am

  V

  Z

  Q (t)IZQ (t)UL Q(Z)

  V(Z)

  Q (t)UL( )3KP3IZ ZZg2BpCpHg2BpCpQ ==

  U poetku Z = ZKP QIZ = 0sve dok je Qul > Qiz Z raste !!!

  to je NV u akum vii prelivni mlaz je deblji prelivanje VEE

  takvo stanje sve dok se ne izjednae Qul i Qiz tada Z postie svoj max. 86

  PRORAUN TRANSFORMACIJE POPLAVNOG VALAinkrementalni proraun

  Kako proraunavamo poplavani val (talas) ???

  - j-nu bilansa moemo napisati u obliku

  - problem to hidrogram nije zadat kao f-ja Qul(t) ve je dat tabelom Qul(i)- u inkrementalnom obliku gornja j-na glasi:

  )()()( tQtQdt

  tdVIZUL =

  ( ) ( )[ ])()()()()()( 21 tQttQtQttQttVttV

  IZIZULUL ++++=+

  87

  ( )t

  ZV2ZQQt

  V2QQ 1i1i ZIi ZIii UL1i UL +=

  ++ +++

  )()(

  ( )ZNP =

  ( ) ( )[ ])()()()()()( 21 tQttQtQttQttVttV

  IZIZULUL ++++=+

  - ako iz gornjeg izraza razdvojimo poznate i nepoznate veliine imamo:

  - sa lijeve strane imamo poznat broj P- sa desne strane je f-ja od nepoznatog nivoa Z

  - proraun provodimo tabelarno najefikasnije- f-ja V(Z) je interpolaciona f-ja data parovima taaka V Z

  8898.44121.3215442006156192060.0015

  122.05121.52158029051602260420.0014

  148.62121.73161821241644964440.0013

  179.26121.96165923081691497260.0012

  215.73122.22170512931743961380.0011

  260.91122.521758524918054885100.0010

  303.52122.791806122818607571200.009

  325.00122.921829257018877568300.008

  314.90122.861818438018751191400.007

  262.52122.531760373318076275500.006

  164.02121.851639151516686755600.005

  72.96121.081501809215149429400.004

  24.37120.521402329114067153250.003

  5.62120.201344727013457388100.002

  0.73120.05131886941319000050.001

  0.00120.00131000000.000

  [m3/s][m n. m.][m3][m3][m3/s][h]

  QizZVCQult

  ( ) ( )[ ])()()()()()( 21 tQttQtQttQttVttV

  IZIZULUL ++++=+

  ( )t

  ZV2ZQQt

  V2QQ 1i1i ZIi ZIii UL1i UL +=

  ++ +++

  )()(

  )()()( tQtQdt

  tdVIZUL =

  J-na bilansa:

 • 23

  89

  Bp = 30 + 10

  ( )3KPIZ ZZg2BpCpQ =

  PRORAUN TRANSFORMACIJE POPLAVNOG VALAtehnika prorauna

  ta moramo raditi ???1) odrediti odgovarajuu irinu preliva

  2) napisati odgovarajuu f-ju isticanja

  3) odrediti f-ju V akumulacijepri tome parametre treba odrediti iz sistema

  V(Z) = a Z + b13,1x106 = a 120 + b22,0x106 = a 125 + b

  vidjeti tabeluzato to treba oekivati da se NV u akum nee poveati vie od 5 m !!!

  90

  tZV2ZQP 1i1i ZI +=

  ++

  )()(Gdje je najvei problem prorauna ???

  - problem u rjeavanju j-ne

  to je trascedentna j-na koju rjeavamo pomou raunara ili iteracijama

  91

  )()( ttQ2tCttdV IZ +

  =+

  ( ) ( )[ ])()()( tQtQttQ2t

  tVC IZULUL ++

  +=

  Kako se vri iterativni proraun ???- inkrementalnu j-nu bilansa treba napisati u obliku

  ( )[ ])()()()()( 1iIZ1iULiUL1ii QQQ2tVC

  +

  +=

  0Q Z ZZVV 0IZKP(0)KP0 === )()( )(

  - za svaki interval vremena odreuje se parametar C

  gdje je

  gdje je

  92

  )()( 1iIZiIZ(0) QQ

  =

  )()( iIZ(0)

  i(1) QC- V = ( )

  a

  bVVZ Z i

  1

  (i)(1)

  i(1)

  ==)(

  )(

  )(( ))()()( i1IZi(1) ZQ Q =t

  Unutar svakog intervalaradi se iterativno raunanje kote Z(i)

  Dalje raunamo:

  )()( iIZ(i)1)(j

  i(j) QQ Q == +Postupak ponavljamo dok ne dobijemo da je:

  Proraun radimo po svim intervalima datog hidrograma i datim tCilj prorauna odrediti Zmu=max(Z) zaokruiti na vii cio cm !!!

  odrediti proticaj Qmax=Ziz(Zmu) zaokruiti na vii m3/s !!!