1.praktike gj.larte civile

Download 1.Praktike Gj.larte Civile

Post on 20-Nov-2014

230 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Praktika e Gjykats s Lart

Ne Lende Civile

Ligji Material

- Akti Administrativ:....dekretet e Presidentit t Republikes jan akte t natyres juridiko kushtetuese dhe jo akte administrative, t prcaktuara si t tilla nga neni 106 i Kodit t Procedurave Administrative Prokurori nuk legjitimohet t kundrshtoje n gjykate dekretin e Presidentit t Republikes pr emerimin, transferimin, apo shkarkimin e tij, jo pr arsye se kjo nuk sht parashikuar n mnyre eksplicite n ligj, por pr arsye se pr dekretet e Presidentit pr shkak t natyres se tyre juridike t prcaktuar nga Kushtetuta dhe pr shkak t karakterit t posacem t kontrates se sherbimit publik pr nj kategori t caktuar funksionaresh t rendesishem t shtetit, sic jan edhe prokuroret, juridiksioni gjyqesor sht perjashtuar. Ne aspektin procedural Prokurori nuk legjitimohet si padits pr t kundrshtuar n gjykate dhe pr t krkuar shfuqizimin e dekretit t Presidentit t Republikes. Nga ana tjeter, edhe Presidenti nuk legjitimohet si i paditur( Vendim nr.03, dat 30.01.2003, Kolegjet e Bashkuara (Vendim Unifikues)

- Akti Administrativ: Mosrespektimi aktit administrativ nuk sjell n mnyre t domosdoshme dhe pavlefshmeri t aktit administrativ Moskomunikimi aktit administrativ personit t interesuar nuk sjell pavlefshmerine e tij.( Vendim nr.2, dat 07.01.2004, faqe 15, volumi 1 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Akti Administrativ: n dispozitiv t vendimit sht vendosur shfuqizimi i plote i aktit administrativ n nj kohe q n kt urdher administrativ jan parashikuar saksione administrative edhe pr persona t tjere t cilet nuk kan qene pal n gjykim.( Vendim nr.2, dat 07.01.2004, faqe 15, volumi 1 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Akti Administrativ (Leja e Ndertimit): Akti Administrativ i deklaruar fals nuk mund t goditet n baze t nenit 324 t Kodit t Procedures Civile pr shkak se sht nul.( Vendim nr.15, dat 09.01.2004, faqe 59, volumi 1 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Akti Administrativ (Leja e Ndertimit): Leja e ndertimit si nj akt administrativ mund t goditet derisa nuk i ka sjelle pasojat e saj... afati kohor i lejes s ndrtimit ka qene deri n daten 20.09.2000...leja q kundrshtohet e ka humbur fuqine e saj me dat 20.09.2001 perpara se pala paditse t ngrinte padine( Vendim nr.507, dat 04.03.2004, faqe 82, volumi 3 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Akti Administrativ (Policia Ndertimit): Padia eshte ngritur duke thirrur si te paditur Degen e Policise se Ndertimit Tirane, e cila ka perfaqesuar ne gjykim interesat e organit administrativ, sic eshte "Policia e Ndertimit". Ne apel, ankimi ndaj vendimit te gjykates se shkalles se pare, eshte paraqitur nga Drejtoria e Policise se Ndertimit, e cila ne te njejten kohe kerkon te mbrohen interesat e pretenduara te cenuara nga vendimi i shkalles se pare i te njejtit organ, Policise Ndertimore, keshtu qe me te drejte gjykata e apelit ka pranuar ankimin e paraqitur nga Drejtoria dhe ka vazhduar gjykimin. Sipas Ligjit "Per Policine e Ndertimit", neni 1, eshte percaktuar se organi ekzekutiv per kontrollin e zbatimin e ligjshmerise ne fushen e punimeve te ndertimit eshte "Policia e Ndertimit", e cila perbehet nga Drejtoria e Policise se Ndertimit dhe deget e saj, te cilat zbatojne detyrat e caktuara ne ligjin, "Per Policine e Ndertimit, duke perfshire dhe dhenien e denimeve me gjobe per kundravajtesin (neni 5). Per pasoje, sipas ligjit ne zbatim te kompetencave te saj, kjo Polici vepron nepermjet Drejtorise se Policise se Ndertimit, qe vepron nepermjet degeve te saj ne rrethe sic eshte dhe Dega e Tiranes. Pra ne rastin konkret nuk ka vend per rregullim ndergjyqesie dhe kthimin e ceshtjes per kete shkak per rigjykim, pasi ne kete proces palet qe perfaqesojne Policine e Ndertimit (drejtoria ose deget) perfaqesojne interesat e te njejtit subjekt te se drejtes dhe jane te lira te ndertojne mbrojtjen e interesave te tyre nepermjet perfaqesimit ne perputhje me dispozitat ne fuqi( Vendim nr. 162, dat 25.1.2005 2005 Vendime t Gjykats s Lart).

- Banese: Paditsi ka vrtetuar q i padituri qendron n banese pa asnje titull, n kushte kur sht bere pronar i nj tjeter banese me vendim t KKKP... Fakti q i padituri nuk ka mundur t ekzekutoje vendimin e gjykats pr dorezimin e baneses n pronesi t tij, nuk mund t justifikoje mbajtjen e padrejte e t paligjshme t baneses, e cila sht n pronesi t tjeter kujt.( Vendim nr.1223 dat 17.12.2002, faqe 132, volumi 12 2002 Vendime t Gjykats s Lart).

- Ankandi:..... Sipas vendimit te Keshillit Ministrave nr.192, date 20.03.1998 shuma e paguar per pjesemarrje ne ankand eshte e kthyeshme per personat qe e humbin ate dhe me te drejte gjykata ka detyruar anen e paditur ti ktheje shumen e lartpermendur. Gjykata e apelit ka gabuar qe krahas shumes se lartpermendur ka detyruar anen e paditur te paguaje edhe interesat perkatese nga data e ngritjes se padise e ne vazhdim.( Vendim nr.199 dat 03.02.2005 Vendime t Gjykats s Lart).

- Detyrimi:.....Vendimi nuk sht ekzekutuar me pelqimin e t dy paleve...Marreveshja e bere midis paleve me akt noterial perben perteritje t detyrimit t meparshem t pals se paditur n kuptim t nenit 508 t Kodit Civil...mosprmbushja e ketij detyrimi t ri t prcaktuar n marreveshje q perterin detyrimin e meparshem perban edhe shkakun e padis....Rigjykim Th.Kondi( Vendim nr.106, dat 22.01.2004, faqe 215, volumi 1 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Detyrimi:.....Gjykata nuk mund t shprehet pr detyrime dhe t drejta q rrjedhin nga nj veprim juridik pa prcaktuar natyren e marredhenies juridike t lidhur midids paleve q sht dhe baza ligjore e zgjidhjes se mosmarreveshjes....Rigjykim I.Bala( Vendim nr.342, dat 13.02.2004, faqe 230, volumi 2 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Doganat: Caktimi mimit.....

( Vendim nr.58 dat 16.01.2003, faqe 48, volumi i 2003 Vendime t Gjykats s Lart)

- Doganat: Detyrimi doganor i papaguar sht titull ekzekutiv. Titulli ekzekutiv sht akti zyrtar q prmban njohjen e detyrimit t plote, t sakte, t prcaktuar dhe perfundimtar t nj personi kundrejt nj tjetri, sipas parashikimit n ligj...... vetem pasi t kt marre cilsine e titullit dhe t jete konsumuar rruga administrative mund t kundrshtohet n gjykate.( Vendim nr.341, dat 13.02.2003, faqe 86, volumi 2 2003 Vendime t Gjykats s Lart)

- Hipoteka:.....gjykatat nuk kan t qarte kuptimin e konceptit juridik t hipotekes konvencionale (kontraktore) sipas parashikimeve t neneve 560, 561, 562, 583/ t Kodit Civil...Shuarja e hipotekes q realizohet nepermjet ekzekutimit t saj nuk prcakton kalimin e sendit t vene n hipoteke n pronesi t kreditorit por ekzekutimin e detyrueshem mbi kt send dhe shlyerjen e detyrimit t debitorit t siguruar n hipoteke duke i kaluar kreditorit shumen e t hollave t nxjerra nga shitja e sendit t hipotekuar. n se shuma e nxjerre nga shitja e sendit t hipotekuar sht me e madhe se detyrimi i siguruar atehere diferenca i kthehet debitorit...Rigjykim Th.Kondi( Vendim nr.106, dat 22.01.2004, faqe 215, volumi 1 2004 Vendime t Gjykats s Lart).

- Kodi Punes:.....Punemarresit i sht dhene e drejta e ankimit n gjykate, vetem n rastin e largimit nga puna dhe n asnje rast pr masat e tjera disiplinore. n kt rast paditsi duhet t ndjeke rrugen administrative..( Vendim nr.134 dat 21.01.2003, faqe 118, volumi i 2003 Vendime t Gjykats s Lart).

- Komisioni sherbimit civil: Komisioni i Sherbimit Civil ka vendosur detyrimin e Bashkise ti paguaje t paditures pagen derisa ti ofrohet nj vend pune tjeter por jo me teper se nj vit, detyrimin e Bshkise pr ta regjistruar n liste pritje ankuesen dhe n rastin e pare, kur rezulton nj vend i lire dhe ajo (ankuesja) ploteson krkesat e veante, Bashkia t kryeje emerimin n ate vend pa konkurim....Te drejtat q i lindin nepunesit civil n kushtet e mbylljes dhe ristrukturimit t institucioneve t administrates publike ja ka njohur t paditures Komisioni i Sherbimit Civil. (Lenie n fuqi)( Vendim nr.1162 dat 11.12.2002, faqe 41, volumi 12 2002 Vendime t Gjykats s Lart).

- Komisioni sherbimit civil: Arsyetimi q bn gjykata e apelit n vendimin e saj, lidhur me ate se n testim duhet t merrnin pjese me shume se tre kandidate, nuk gjen mbshttje n asnje dispozite t Ligjit nr.8549, dat 11.11.1999. Konkretisht, n nenin 13, pika 5/c t ligjit, ku edhe referon vendimi i Gjykats se Apelit Tirane, si dhe vendimi i Komisionit t Sherbimit Civil, thuhet se "n fazn e tret bhet vlersimi prfundimtar i kandidatve. N kt faz, eprori direkt nn varsin e t cilit npunsi do t punoj, zgjedh nj nga tre kandidatt e propozuar nga komitetet ad-hoc". n fakt, duke u paraqitur vetem tre kandidate, pikerisht keta t tre ka propozuar edhe Komiteti Ad - Hoc. Sic shihet nuk kemi t bejme me asnje veprim q bie ndesh me ligjin( Vendim nr.4 dat 11.01.2005 Vendime t Gjykats s Lart).

- Komisioni Kthimit dhe Kompesimit t Pronave: Komisioni Kthimit dhe Kompesimit t Pronave ka vendosur refuzimin e krkeses pr shkak se siperfaqja n aktin e pronesise nuk sht prcaktuar. Gjykata e rrethit e ka konsideruar t dejte kt vendim me arsyetimin se mungesa n aktin e pronesise e madhesise se siperfaqes se truallit e bn dokumentacionin t paplote. Perfundimi i gjykats sht i pabazuar. Akti i pronesise ekziston dhe sht detyre e komisionit t prcaktoje madhesine e truallit, gj q nuk e ka bere dhe duhet ta beje gjykata. Komisioni ka refuzuar krkesen e pr rrjedhoje paditsi e

ka ezauruar rrugen administrative duke i ngelur vetem ajo gjyqesore pr zgjidhjen e t drejtes.( Vendim nr.998, dat 24.10.2002, faqe 26, volumi 10 2002 Vendime t Gjykats s Lart).

- Komisioni Kthimit dhe Kompesimit t Pronave: Ligji pr Kthimin dhe Kompesimin e Pronave e shtrin efektin pr prona t marra pas dates 29 nentor 1944....Nga ana e gjykats nuk sht hetuar se n ciln periudhe sht marre prona nga shteti si dhe n emer t kujt sht marre.( Vendim nr.1046, dat 06.11.2002, faqe 25, volumi 11 2002 Vendime t Gjykats s Lart).

- Komisioni Kthimit dhe Kompesimit t Pronave: n ndrysh