1b fizisvojs celika

Download 1b fizisvojs celika

Post on 02-Jul-2015

98 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE STRUNI STUDIJ GRAEVINARSTVA

BETONSKE KONSTRUKCIJE I(god. 2007/2008.)

Predmetni nastavnik: V.pred. mr.sc. Vladica Herak-Marovi, dipl.ing.gra.

Nastavne jedinice kolegija:(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Fizikalno mehanika svojstva betona i elika za armiranje; deformacije betona; Uvjeti zajednikog rada betona i armature; prionljivost, sidrenje, nastavljanje, oblikovanje, zatitni slojevi; razmaci ipki; odredbe propisa; Osnove prorauna armiranobetonskih elemenata prema GSN; Dimenzioniranje presjeka na savijanje (pravokutni presjeci, T-presjeci, jednostruko i dvostruko armirani presjeci); Dimenzioniranje presjeka na centrini i ekscentrini tlak i vlak; Dimenzioniranje na poprene sile; dimenzioniranje na torziju; proboj; Lokalni tlani naponi; Vitki elementi naprezani centrinom i ekscentrinom tlanom silom; stupovi; Osnove prorauna armiranobetonskih elemenata prema GSU (naprezanja, pukotine, progibi); Konstruiranje armature u razliitim elementima konstrukcija; neki detalji; odredbe propisa.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

2

Fizikalno mehanika svojstva elika za armiranje i elika za prednapinjanje

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

3

ARMATURAArmatura je graevni proizvod koji se izrauje: - od elika za armiranje (za armiranobetonske konstrukcije), - od elika za prednapinjanje (prednapete betonske konstrukcije), - od kombinacije elika za armiranje i elika za prednapinjanje. Proizvodi se u tvornici armature (centralna armiranica), armiranici pogona za predgotovljene betonske elemente ili u armiranici na gradilitu. Tehnika svojstva armature moraju ispunjavati ope i posebne zahtjeve bitne za namjenu, a koji su specificirani u nizu normi: nHRN EN 1008-1 do 1008-6 za armaturni elik i nHRN EN 10138-1 do 10138-4 za elik za prednapinjanje, te odredbama TPBK (prilog B). Tehnika svojstva armature specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08 4

-

ELIK ZA ARMIRANJE Oznake i kratice:- fR - fRk - f0,2k - ft - ftk - u - uk svedena plotina rebra karakteristina svedena plotina rebra karakteristino naprezanje betonskog elika pri trajnoj deformaciji od 0,2 % vlana vrstoa betonskog elika karakteristina vlana vrstoa betonskog elika deformacija betonskog elika pri najveoj sili karakteristika deformacija betonskog elika pri najveoj sili

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

5

Proizvodi se dijele prema: (i) vrsti elika prema definiranoj karakteristinoj granici poputanja (fyk u N/mm2) (ii) razredu s obzirom na duktilnost (iii) izmjerama (iv) svojstvima povrine (v) zavarljivosti Svakoj isporuci mora biti priloena potvrda koja sadri sve podatke potrebne za identifikaciju s obzirom na (i) do (v) te prema potrebi i dodatne podatke.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

6

Isporuuje se u obliku: ipki namota zavarenih armaturnih mrea zavarenih reetkastih nosaa

Karakteristike armaturnog elika ft (Rm), fy (Re), ft/fy, u, fR moraju biti navedeni u normama i moraju se dokazati normiranim postupcima ispitivanja.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

7

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

8

POVRINSKI IZGLED POJEDINIH RAZREDA ARMATURE:

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

9

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

10

FIZIKALNA SVOJSTVA Rauna se sa: - gustoa = 7850 kg/m3 - toplinski koeficijent t = 10 x 10-6 K-1

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

11

MEHANIKA SVOJSTVA

VRSTOA Granica poputanja i vlana vrstoa uvijek se definiraju kao karakteristine vrijednosti, fyk i ftk, a dobivaju se kao kvocijent sile pri dostignuu granice poputanja odnosno najvee sile i nazivne plotine presjeka. Za proizvode bez izraene granice poputanja fyk uzima se vrijednost f0,2k Omjer stvarne fy i karakteristine granice poputanja fyk (uzima se vrijednost f0,2k ) ne smije prijei vrijednosti dane u odgovarajuim normama.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

12

TIPINI DIJAGRAM NAPREZANJE DEFORMACIJA ELIKA ZA ARMIRANJE

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

13

DUKTILNOST-

Proizvodi moraju imati dokazanu primjerenu sposobnost deformacije, kako je dano u normama. Za dimenzioniranje se uzima: - H - visoka duktilnost uk > [5] % vrijednost (ft / fy)k > [1,08] - N - normalna duktilnost uk > [2,5] % vrijednost (ft / fy)k > [1,05] Proizvodi moraju za predvienu namjenu biti primjereno savitljivi.

-

-

MODUL ELASTINOSTI Doputeno je uzeti srednju vrijednost od 200 kN/mm2.

ZAMOR-

Ako se zahtijeva proizvodi moraju imati primjerenu vrstou na zamor definiranu odgovarajuim normama.mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08 14

TEHNIKA SVOJSTVAPRIONLJIVOST I SIDRENJE Svojstva povrine elika moraju osigurati dostatnu prionljivost s betonom tako da se ukupna sila koju prenosi armatura moe predati betonu. vrstoa zavarenog spoja u podruju duljine sidrenja elinih mrea mora biti zadovoljavajua. vrstoa zavarenih spojeva elinih mrea smatra se zadovoljavajuom kad pojedini zavareni spoj moe preuzeti silu koja je jednaka najmanje 30 % one sile koja se dobiva kao umnoak karakteristine granice poputanja i nazivne plotine presjeka usidrene ice.

-

-

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

15

ZAVARLJIVOST Proizvodi moraju imati svojstva zavarljivosti u skladu s predvienom namjenom. Ako se to zahtijeva i ako zavarljivost nije poznata treba provesti ispitivanja. Ako se to zahtijeva potrebno je da u kritinim mjestima u blizini zavarenih mjesta budu postignuta duktilnost odreena propisima. Od velikog je znaaja jer se kod nastavljanja armature nekada primjenjuje postupak zavarivanja.

-

-

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

16

OBILJEJA POVRINE rebrasti - visoka prionljivost glatki - umjerena prionljivost

KOROZIJA ARMATURE Je elektrokemijski proces, negativna je pojava i moe ugroziti sigurnost konstrukcije. Moe prouzroiti: fiziki gubitak zatitnog sloja betona (hrom nastaje vei volumen to uzrokuje vlana naprezanja u betonu i raspucavanje), kemijski gubitak lunatosti zatitnog sloja betona kao posljedica reakcije s ugljinim dioksidom iz okolia (karbonatizacija), oneienje zatitnog sloja betona korozijskim uincima (ioni klora) koji su ukljueni u beton u vrijeme mijeanja ili su prodrli iz okolia, uslijed vlage i klorida inducira se elektrina struja koja uzrokuje kemijske i fizikalne promjene metala.mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08 17

ISPITIVANJE Ispitivanje svojstava elika za armiranje i elika za prednapinjanje provodi se prema nizu normi.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

18

UGRADNJA ARMATURE Pri ugradnji armature primjenjuju se pravila iz podruja izvoenja i odravanja betonskih konstrukcija, a prema pojedinostima iz projekta betonske konstrukcije, te prema tehnikim uputama.

KONTROLA ARMATURE PRIJE BETONIRANJA Armatura izraena prema projektu betonske konstrukcije smije se ugraditi u konstrukciju ako je potvrena sukladnost svih materijala i elemenata (elika, zavara, mehanikih spojeva, spojki cijevi za natege, morta za injektiranje), ili je ispitana. Armatura proizvedena prema tehnikoj specifikaciji (normi ili tehnikom doputenju), za koju je potvrena sukladnost odreena TPBK, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta betonske konstrukcije. Prije ugradnje armature predvia se provoenje normama propisanih nadzornih i kontrolnih radnji.mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08 19

-

-

ELIK ZA PREDNAPINJANJE Oznake i kratice:- fp - fpk - fp0,1 - fp0,1k - u - uk vlana vrstoa elika za prednapinjanje karakteristina vlana vrstoa elika za prednapinjanje naprezanje elika za prednapinjanje pri zaostaloj deformaciji od 0,1 % (skraeno: granica poputanja 0,1 %) karakteristino naprezanje elika za prednapinjanje pri zaostaloj deformaciji od 0,1% (skraeno: karakteristina granica poputanja 0,1%) deformacija elika za prednapinjanje kod najvee sile karakteristika deformacija elika za prednapinjanje kod najvee sile

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

20

Proizvodi se dijele na razrede prema: (i) vrsti, s navoenjem karakteristine granice poputanja pri zaostaloj deformaciji od 0,1% (fp0,1k) i karakteristine vlane vrstoe (fpk) u N/mm2 (ii) razredu s obzirom na relaksacijsko ponaanje (iii) izmjerama (iv) obiljejima povrine

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

21

Isporuuje se u obliku: ica uadi ipki

-

Karakteristike elika za prednapinjanje fp, fp0,1, fp/fp0,1, u, moraju biti navedeni u normama i moraju se dokazati normiranim postupcima ispitivanja.

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

22

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

23

FIZIKALNA SVOJSTVARauna se sa: - gustoa = 7850 kg/m3 - toplinski koeficijent t = 1.0 x 10-5 K-1

MEHANIKA SVOJSTVAVRSTOA Granica poputanja pri zaostaloj deformaciji od 0,1 % i vlana vrstoa uvijek se definiraju kao karakteristine vrijednosti, fp0,1k i fpk, a dobivaju se kao kvocijent sile koja odgovara 0,1 % - tnoj trajnoj deformaciji odnosno najvee sile u vlanom pokusu i nazivne plotine presjeka

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

24

TIPINI DIJAGRAM NAPREZANJE DEFORMACIJA ELIKA ZA PREDNAPINJANJE

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

25

DUKTILNOST Proizvodi moraju biti primjereno duktilni, kako je utvreno u odgovarajuim normama. Smatra se da je duktilnost zadovoljavajua ako prema odreenim normama proizvodi zadovoljavaju zahtijeve za karakteristinom deformacijom kod najvee sile, uk Proizvodi moraju biti dostatno duktilni pri savijanju te zadovoljavati zahtijeve savitljivosti prema odgovarajuim normama.

-

-

mr. sc. V. Herak-Marovi, 2007/08

26

MODUL ELASTINOSTI Za ice i ipke moe se prihvatiti srednja vrijednost od 20