16. prosinca 2008. narodne novine broj 12 .narodne novine broj 12 hercegbosanske Županije na...

Download 16. prosinca 2008. NARODNE NOVINE Broj 12 .NARODNE NOVINE Broj 12 HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Na temelju

Post on 12-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

16. prosinca 2008. NARODNE NOVINE Broj 12 HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Na temelju lanka 26. toka e. Ustava Hercegbosanske upanije (''Narodne novine HB'', broj: 3/96, i 9/00), lanka 98. i 100. Poslovnika Skuptine Hercegbosanske upanije (''Narodne novine HB'', broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, i 11/06) i lanka 31. st. 2. Zakona o lovstvu (''Slubene novine F BiH'', broj: 4/06) Skuptina Hercegbosanske upanije, na sjednici odranoj dana 15.02. 2008. godine, donosi

ODLUKU o ustanovljenju lovita na podruju

Hercegbosanske upanije

I. OPE ODREDBE

lanak 1. Ovom Odlukom ustanovljuju se lovita na podruju Hercegbosanske upanije. Ovom se Odlukom odreuje naziv lovita, granice i ukupna povrina lovita, tip i karakteristike lovita, namjena lovita, vrste divljai koje naseljavaju lovita i divlja koja je pod posebnom zatitom. II. LOVITA

lanak 2. Na podruju Hercegbosanske upanije ustanovljuju se sljedea lovita.

1. Lovite ''Brljua Ljubua'' 2. Lovite 'Kamenica Gvozd'' 3. Lovite ''Zavelim'' 4. Lovite ''Vran'' 5. Lovite ''Kupres Kiprovaa'' 6. Lovite ''Radua Ljubua'' 7. Lovite ''Drenica Jelovaa'' 8. Lovite ''Troglav'' 9. Lovite ''Golija Troglav'' 10. Lovite ''Kamenica Krug

planina'' 11. Lovite ''ator Bunari'' 12. Lovite ''Mlinita Paripovac'' 13. Lovite ''Staretina Golija - Polje'' 14. Lovite ''Hrbljine Kujaa''

dralovac

at'' Drvar''

lanak 3.

Lovite ''Brljua Ljubua'' nalazi se a podru

ranice lovita utvruju se: kote

15. Lovite ''Uilica - Polje'' 16. Lovite ''Risovac - Polje'' 17. Lovite ''Jadovnik'' 18. Lovite ''ator'' 19. Lovite ''

Nuglaica'' 20. Lovite ''Gnj21. Lovite ''Klekovaa 22. Lovite ''Osjeenica

Jadovnik''

n ju opine Tomislavgrad. GPrema opini Livno: Od

Vitrenik (1697 m) na Tunici gdje se nalazi etveromea naseljenih mjesta Prisoje, Golinjevo , Vrilo i Grgurii; nastavlja na istok sijekui pjeaku stazu , prolazi pored poteza Plea u naseljenom mjestu vrilo i izbija na tromeu naseljenih mjesta Vrilo, Grgurii i Stipanjii ; zatim ide u pravcu sjeveroistoka sijekui dvije pjeake staze preko planinskog panjaka Tunica lomi se u pravcu sjeveroistoka i ide u duini od 400 m , a zatim opet nastavlja u pravcu sjevera, ostavljajui Stipanjiima parcelu zvana Bulan Strana izbija na granicu naseljenih mjesta Stipanjii , Grgurii i Joanica , ide u pravcu sjevera u duini oko 300 gdje izbija na granicu naseljenih mjesta Joanica ,Grgurii i Podgaj , koja se nalazi juno od brda Oljar produava za 600 m i izbija na granicu naseljenih mjesta Podgaj , Grgurii i Eminovo Selo; zatim ide u pravcu sjeveroistoka sjekui jednu pjeaku stazu i izbija na tromeu naseljenih mjesta Eminovo Selo ,Grgurii i Dobro , koja se nalazi na koti zvani Mali Oljar produava u pravcu sjeveroistoka prko kote Crni vrh na planini Jelovai do brda zv. Alajbegova Busija , gdje je tromea naseljenih mjesta Eminovo Selo , Dobro i Zagoriani; lomi se u pravcu sjevera idui preko poteza Grebena , sjee put, a na Grebenu skree preko poteza Otra glava i Vuije Stine produava u istom pravcu do poteza Crljena lokva skree na sjever i sjee jedan kraj pjeakog puta s drugim koji vodi u Zagoriane produava do tromee naseljenih mjesta Eminovo Selo , Zagoriani i Galei , koja se nalazi na pomenutom putu i na potezu Jurieva Glava : ide zatim u pravcu zapada navedenim pjeakim putem i kod parcele 1401 zv. Galovo Polje odvaja se od staze , produava istom parcelom u pravcu sjeverozapada i na kraju parcelom 1402 livada zv. Galovo Polje izbija na tromeu naseljenih mjesta Galei , Zagoriani i uica; odavde ide na sjeverozapad u duini od 900m do kote Kriarica , gdje se lomi pod pravim kutom u pravcu sjevera preko poteza Mekote , skree na sjeverozapad ostavljajui za Zagoriene potez Mekote produava preko Brkia Kose do Sinareve Glave odavde se povija na jugozapad , ide pjeakom stazom istom pravcu ostavljajui Zagorianima kotu 1290 zv. Borova Glava , ide ovom stazom u duini od oko 500 m , a zatim od nje odvaja u pravcu sjevera izlazi na kotu zv. Na Vrh Strae , zatim ide u istom pravcu i sjee cestu Livno Kupres i produava u smjeru sjevera ostavljajui Zagorianima potez Borii , i izbija na brdo iroka Kosa , skree prema sjeverozapadu i ide u

16. prosinca 2008. NARODNE NOVINE Broj 12 HERCEGBOSANSKE UPANIJE

Granica poinje od

duini od oko 700 m , te izbija na tromeu naseljenih mjesta uica , Zagoriani i Potoani , koja se nalazi na mjestu zv. Zakopanik Draga i nedaleko od parcele 1429/10 zv. Vitmilia Draga ; zatim u pravcu sjeveroistoka pjeakom stazom u duini oko 600m , skree preko brda Gradina idui u istom smjeru sjee pjeaku stazu i ostavlja za uicu potez Veliki Kuk , a zatim sjee dvije drage prolazei preko vrha Ispod Gradine , skree na sjever ostavljajui za uicu parcelu 1429/1 panjak zv. Sutina , nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekui jednu pjeaku stazu i jednim njezinim dijelom ide sve do parcele 4118 zv. Suhi Vrh , skree na sjeverozapad i izbija na brdo Orlovac kota 1457, odavde ide u pravcu sjevera preko poteza zv. Poljanica , produava jednom pjeakom stazom u duini od 350 m , od nje se odvaja i ide na sjeverozapad poteza Okrugla Poljana , zatim ide prema sjeveru od parcela 4119 uma zv. Toilo i Duboka Dolina u duini od oko 800 m , zatim preko poteza Lonareva Poljana , nastavlja pjeakom stazom preko poteza Snjinaa i Bralina Poljana , nastavlja spomenutom pjeakom stazom , produava stazom u smjeru sjeverozapada i ovom stazom izbija na tromeu naseljenih mjesta uica , Potoani , Malovan , nedaleko od brda Nevistin Vrh kod k.. 2085 gdje je tromea opina Tomislavgrad ,Livno i Kupres. Prema opini Kupres:tromee opina Tomislavgrad , Livno i Kupres koja se nalazi oko 300 m zapadno od kote Nevistin Vrh ide pjeakom stazom u pravcu sjeveroistoka ostavljajui na desnoj strani Nevistin Vrh , povija u pravcu sjevera , odvaja se od staze i zaobilazi parcelu 186 zvanu Medvjei Brlog , a na kraju iste parcele ponovo se sastaje sa pomenutom stazom te nastavlja s njom u pravcu istoka obilazi parcelu 187 Mala Poljana2 , presjeca dvije pjeake staze i skree na sjeveroistok ; produava u istom smjeru i sjee ponovo dvije pjeake staze i izbija na kotu Crni Vrh, gdje je ujedno i tromea naseljenih mjesta uica, Donji Malovan i Bogdei; nastavlja u pravcu istoka kroz umu zvanu babice i kod mjesta Denovac sjee pjeaku stazu, produava kroz umu Osoje i izbija na brdo zvano Na Vrh Srta u Osoju; dalje ide u istim pravcu do poteza zvanog Na Vrh Podova gdje sjee magistralnu cestu Livno-kupres; zatim se lomi u pravcu sjeveroistoka preko Karagine Drage, sijee mali Suanj , potok i jedan seoski put i izbija na potez Na Vrh Stranja , nastavlja u pravcu jugoistoka do pjeake staze koja vodi u Rili i izbija na tromeu naseljenih mjesta Bogdei ,Malovan i Rili koja se nalazi na pomenutoj stazi nedaleko od poteza Rupe ; zatim se povija na jugoistok oko parcele 2755/1 Batoglav te izbija na kotu 1272 zv. Batoglav ; produava u istom pravcu zaobilazei potez Maleevo Koevite i ide u istom pravcu

kraj poteza Treblenik , kod koga se sastaje s pjeakim putem i ide njim do parcele 2831 Arapovina gdje se odvaja od navedenog puta i nastavlja u pravcu istoka ostavljajui za Bogdei potez Arapovine , a za rili Osoje ; nastavlja u istom pravcu preko livada i panjaka zvanih Lisuia sjee umske staze i izbija na tromeu naseljenih mjesta Bogdei , Rili i Zanaglina koja se nalazi na krianju pjeakih staza u blizini parcele 4071 Lisii u elivodiu , produava na jug pjeakom stazom preko poteza Javorni Vrh u duini od 2 km do tromee naseljenih mjesta Bogdei , Zanaglina i Baljci koja se nalazi 400 m zapadno od kote 1468 Javorni Vrh ; zatim nastavlja u pravcu istoka i lomi se pod kutomod 100 stupnjeva prema jugu ostavljajui na desnoj strani parcelu 4082/1, sjee pjeaku stazu i produava u istom smjeru , dok se ponovo ne sastane s istom stazom ; zatim obilazi parcelu 4116 Iza Gavre ostavljajui ga Baljcima , tu se lomi na jug , a zatim na jugoistok , ide preko brda Vuijak izbijajui na pjeaku stazu , ide ovom stazom u pravcu juga do parcele 3146/1 zv. Pod Vrh Velikih libova , ide pomenutom parcelom u pravcu jugoistoka, povija prema jugu zaobilazei parcele Mali libovi produava istim smjerom do pjeake staze do brda zv. Kraj varde , gdje je tromea naseljenih mjesta Baljci , Zanaglina i Lug; odavde ide u pravcu jugoistoka izmeu naseljenih mjesta Lug i Zanaglina, prelazi preko brda Varda skree na jugoistok preko poteza libine, nastavlja izmeu poteza Vadidue, ostavljajui ih naseljenom mjestu Lug, krivuda na sjeveroistok , lomi se pod kutom od 60 stupnjeva na jugozapad ide planiskim putem odvaja se od puta i nastavlja u pravcu jugoistoka, ide zatim uz parcelu 174 Javorina i parcelu 177 Pratova Javorina i izbij na tromeu naseljenih mjesta Lug, Zanaglina i Kuk koja se nalazi na koti Izmed , zatim ide na istok ostavljajui za naseljeno mjesto Kuk potez Galina povija prema jugoistoku ostavljajui ponovo za Kuk poteze zv. Naslon i ukovac, skree na istok izbija na tromeu naseljenih mjesta Kuk , Zanaglina i Sarajlije koja se nalazi na pjeakoj stazi i sjeveroistonoj strani parcele 68 (Kuk9 Radoeva Strana , ide u pravcu istoka ostavljajui za Zanagline potez Poljica i parcelu 1705, na kraju ove parcele skree na jugoistok, zatim u istok ostavljajui za Sarajlije parcelu 75/4 panjak Omar Kolibina, izbija na brdo Velika Kosa , gdje se nalazi tromea naseljenih mjesta Sarajlije , Zanagluna i Letka; nastavlja na istok preko planinskih panjaka na Tovilovoj Drazi , preko ote 1617 Crni Vrh; zatim skree prema jugoistoku ostavljajui Letki potez Lanite Veliko, sve do parcele zv.Pustoina , gdje je tromea naseljenih mjesta mjesta Letak, Zvirnjaa i Ve

Recommended

View more >