16. integracija metabolizma

Download 16. Integracija metabolizma

Post on 08-Feb-2018

244 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  1/22

  Sveuilite u Splitu

  Prirodoslovno-matematiki fakultetOdjel za kemiju

  prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrani

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  2/22

  Metabolika suradnja izmeu stanica i organa,premda mnoge stanice toga nisu svjesne!

  Sve za jednu, jedna za sve!

  Medical biochemistry, N. V. Bhagavan

  Klju preivljavanja

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  3/22

  Osnovna strategija metabolizma je stvaranje ATP,reduktivne sile i graevnih blokova za biosintezu

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  4/22

  Organ Glukoza iliglikogen

  Trigliceridi Mobilizirani

  proteini

  Krv 60 (250) 45 (200) 0 (0)

  Jetra 4 (1700) 450 (2000) 400 (1700)

  Mozak 8 (30) 0 (0) 0 (0)

  Mii 1200 (5000) 450 (2000) 24000 (100000)

  Masno tkivo 80 (330) 135000 (560000) 40 (170)

  Zalihe goriva kod ovjeka teine 70 kg

  Raspoloiva energija u kcal (kJ)

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  5/22

  Citosol:GlikolizaPut pentoza fosfataSinteza masnih kiselina

  Matriks mitohondrija:Ciklus limunske kiselineOksidacijska fosforilacija

  -Oksidacija masnih kiselinaSinteza ketonskih tijela

  Izmeu dva odjeljka:GlukoneogenezaSinteza uree

  Biosintetski i razgradni putevi odvijaju seu odvojenim staninim odjeljcima

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  6/22

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  7/22

  JETRA

  PonavljanjeMASNO TKIVO

  masne kiseline

  glukoza glicerol-3-fosfat

  triglicerid

  glukoza glukozaG6P glukoza

  G6P

  piruvat

  glikogen

  30% glukoze iz hrane ulazi u jetruGlukoza i aminokiseline iz hrane ulaze u miie

  U miiu nema glukoneogeneze: jedini izvor glukozeu miiu je glukoza iz krvi i zaliha glikogena

  laktatamino-kiseline

  proteini

  aminokiselinealanin

  MOZAK

  glikogen

  amino-kiseline

  MII

  glukoza

  acetil-CoA ATP

  laktat

  alanin

  glutamatNH

  4

  +

  urea

  piruvat

  -ketoglutarat

  masnekiseline

  transaminacija

  6 g/h

  acetil-CoA

  KRV

  piruvatADP

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  8/22

  JETRA

  Ponavljanje

  MASNO TKIVO

  masne kiseline

  glukoza glicerol-3-fosfat

  triglicerid

  glukozaglukoza

  G6P

  glukoza

  G6P

  piruvat

  glikogen

  GLUT4

  GLUT4

  GLUT2

  inzulin

  glukokinaza

  glikogen

  masne kiseline

  U jetri inzulin:aktivira ekspresiju glukokinaze

  aktivira glikogen sintazuaktivira acetil-CoA karboksilazu

  glikogen sintazaGLUT4

  ovisi o inzulinu

  GLUT2nije stimuliran inzulinom

  acetil-CoA karboksilaza

  acetil-CoA

  ATP

  inzulinglikogensintaza

  acetil-CoA

  KRV

  MII

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  9/22

  Visoka razina ATP inhibira izocitrat dehidrogenazuPoviena koncentracija citrata

  Citrat prelazi u citosolU citosolu, iz acetil-CoA se sintetiziraju masne kiseline

  G6P

  ribuloza-5-fosfat CLK

  piruvat

  oksaloacetat acetil-CoA

  citrat

  citrat

  oksaloacetatacetil-CoA

  malat

  piruvat

  masnakiselina

  GLUKOZA

  PPPNADPH NADPH

  G6P

  Ponavljanje

  JETRA

  glicerol-3-fosfat

  triglicerid

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  10/22

  JETRA

  PonavljanjeMASNO TKIVO

  masne kiseline

  glicerol

  triglicerid

  glukoza glukozaG6P glukoza

  G6P

  piruvat

  glikogen

  laktat

  MOZAK

  glikogenMII

  glukoza

  acetil-CoA

  ATP

  laktat

  piruvat

  KRV

  piruvat

  glukagon

  adrenalin

  glikogen fosforilaza

  adrenalin

  glikogen fosforilaza

  Ca2+

  glukagon lipaza

  Glukagon i adrenalin potiu razgradnju glikogena

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  11/22

  JETRA

  MASNO TKIVO

  glicerol

  masne kiseline

  masne acetil-CoA ketonskakiseline tijela

  ketonskatijela

  acetil-CoA

  CLK

  CO2+ H2O

  triglicerid

  SRCE

  Korteks bubregaMOZAK tijekom gladovanja

  glicerol

  masnekiseline

  ketonskatijela

  glicerol

  masnekiseline

  CLK

  oksaloacetat

  oksaloacetat glukoza

  glukoza

  malat

  malat

  Ponavljanje

  KRV

  Prevladava metabolizam mastiNeuravnoteene koncentracije acetil-CoA i oksaloacetata

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  12/22

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  13/22

  regulira kemijski sastav krvi i sintetizira neke plazmaproteine

  kada razina glukoze u krvi dosegne ~ 6 mM, jetrapreuzima glukozu i prevodi je u G6P

  sintetizira i razgrauje masne kiseline

  razgrauje aminokiseline glikogen je izvor glukoze najvie 6 sati nakon obroka nakon toga, glukoza se sintetizira glukoneogenezom

  iz aminokiselina nastalih razgradnjom miinihproteina

  Jetra

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  14/22

  Miii

  skeletni miii troe energiju ATP-a za obavljanjemehanikog rada za vrijeme gladovanja proteini skeletnih miia

  razgrauju se na aminokiseline (na pr. alanin), kojese u jetri metaboliziraju u glukoneogenezi

  srani mii, kako bi osigurao kontinuirani rad, koristimasne kiseline kao primarni izvor energije

  moe koristiti i glukozu, ketonska tijela, piruvat ilaktat

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  15/22

  Izvori i potronja goriva

  Miii

  Srce

  Jetra Masno

  tkivoMozak

  Glukoza

  Masne kiseline

  Glicerol

  Glukoza

  Ketonska tijela

  Masne kiseline

  Ketonska tijela

  Glukoza Alanin

  Masne kiseline Laktat

  Ketonska tijela

  Masne kiseline

  Masne kiseline

  Srce koristi masne kiseline i ketonska tijela

  Mozak i eritrociti koriste glukozuMozak koristi ketonska tijela u stanju gladovanja

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  16/22

  Izvor goriva Maksimalna brzinastvaranja ATP

  (mmol/s)

  Ukupni ~P dostupan(mmol)

  miini ATP 223

  kreatin fosfat 73,3 446

  pretvorba miinogglikogena u laktat 39,1 6 700

  pretvorba miinogglikogena u CO2 16,7 84 000

  pretvorba jetrenogglikogena u CO2 6,2 19 000

  pretvorba masnih kiselinaiz masnog tkiva u CO2 6,7 4 000 000

  Izvori goriva pri kontrakciji miia

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  17/22

  Metaboliki profili najvanijihorgana

  jetra

  mozak

  mii

  masno tkivo

  srce

  masne kiseline

  masne kiseline

  masne kiseline

  glukoza

  glukoza

  glukoza

  glukoza

  glukoza

  masne kiseline

  ketonska tijela

  ketonska tijela

  ketonska tijela

  triacilglicerol

  triacilglicerol

  glicerol glicerol

  ketonska tbijela

  glikogen

  glikogen

  laktat

  laktat

  piruvat

  piruvat

  protein

  protein

  aminokiselina

  aminokiseline

  urea

  acetil-CoA

  alanin

  glutamin

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  18/22

  Razmjena i potronjagoriva

  3. dan gladovanja 40. dan gladovanja

  Goriva koja koristimozak

  glukoza

  ketonska tijela

  100

  50

  40

  100

  Ostala potronja glukoze 50 40

  Mobilizacija goriva

  lipoliza u masnom tkivu

  razgradnja miinihproteina

  180

  75

  180

  20

  Gorivo koje osiguravajetra

  glukoza

  ketonska tijela150

  150

  80

  150

  Metabolizam goriva u gladovanju

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  19/22

  prvog danaiscrpljuju se zalihe ugljikohidrata

  niska razina glukoze u krvi

  pojaano luenje glukagona, smanjeno

  luenje inzulina

  mozguje potrebna glukoza

  vrlo malo glukoze nastaje glukoneogenezom izglicerola

  ostatak nastaje iz neugljikohidratnih pretea: izpiruvata i alanina razgradnjom miinihproteina

  Prilagodba organizma pridugom gladovanju

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  20/22

  glukoza ne ulazi u miie i masno tkivo u masnom tkivu se razgrauju masti

  masne kiseline odlaze u jetru

  u jetri se stvaraacetil-CoAi citrat obustavlja se glikoliza

  u miiu razgradnjom masnih kiselina nastaje acetil-CoA

  sprjeava se pretvorba piruvata u acetil-CoA piruvat i alanin odlaze u jetru u

  glukoneogenezu

  dio C3-pretea glukoze nastajeproteolizom miinih proteina

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  21/22

  poveana koncentracija ketonskih tijela

  mozak prelazi na ketonska tijela, srce koristiketonska tijela

  smanjuje se potreba za glukozom

  obustavlja se potronja miinih proteina

  Dani gladovanja Dani gladovanja

  glukoza

  ketonskatijela

  masnekiseline

  Razinauplazmi(mM)

  Razinauplazmi(mM)

 • 7/22/2019 16. Integracija metabolizma

  22/22