15. ustawa o broni i amunicji

of 34/34
©Kancelaria Sejmu s. 1/34 2014-04-22 Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 1) I) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestra- cji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziem- ców oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Art. 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Art. 3. Przepisy ustawy nie dotyczą: 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia- du, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Gra- nicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz innych państwowych for- macji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji re- gulują odrębne przepisy; 2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłosze- nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r . poz. 829, z 2014 r . poz. 295.

Post on 08-Apr-2016

254 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ustawa o Broni i Amunicji

TRANSCRIPT

 • Kancelaria Sejmu s. 1/34

  2014-04-22

  Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549

  USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.

  o broni i amunicji1) I)

  Rozdzia 1 Przepisy oglne

  Art. 1.

  Ustawa okrela zasady wydawania i cofania pozwole na bro, nabywania, rejestra-cji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez te-rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji, jak rwnie zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziem-cw oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

  Art. 2.

  Poza przypadkami okrelonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

  Art. 3.

  Przepisy ustawy nie dotycz: 1) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej

  Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywia-du, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Gra-nicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej oraz innych pastwowych for-macji uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji re-guluj odrbne przepisy;

  2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z

  I) Odnonik nr 1 dodany do tytuu ustawy przez art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i

  uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktra wesza w ycie z dniem 1 maja 2004 r.

  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogosze-nia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

  Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r . poz. 576, z 2013 r . poz. 829, z 2014 r . poz. 295.

 • Kancelaria Sejmu s. 2/34

  2014-04-22

  przedsiwziciami wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbroj-nymi Rzeczypospolitej Polskiej, a take na podstawie umw i porozumie midzynarodowych;

  2a) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy stray granicz-nych pastw czonkowskich Unii Europejskiej przebywajcych na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z wykonywaniem, za zgod wa-ciwych organw Rzeczypospolitej Polskiej, zada okrelonych w przepi-sach prawa Unii Europejskiej;

  2b) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorcych udzia we wsplnej operacji, o ktrej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pra-cownikw we wsplnych operacjach lub wsplnych dziaaniach ratowni-czych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295);

  3) obrotu z zagranic broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi znaczenie dla obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw Pastwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach prze-mysowych lub handlowych, a take obrotu nimi na podstawie odrbnych przepisw;

  4) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw za-granicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z pn. zm.2)).

  Art. 4.

  1. Ilekro w ustawie jest mowa o broni, naley przez to rozumie: 1) bro paln, w tym bro bojow, myliwsk, sportow, gazow, alarmow i

  sygnaow; 2) bro pneumatyczn; 3) miotacze gazu obezwadniajcego; 4) narzdzia i urzdzenia, ktrych uywanie moe zagraa yciu lub zdrowiu:

  a) bro bia w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajcych wygldu broni, kastetw i nunczakw, paek posiadajcych zakoczenie z cikiego i twardego materiau

  lub zawierajcych wkadki z takiego materiau, paek wykonanych z drewna lub innego cikiego i twardego mate-

  riau, imitujcych kij bejsbolowy, b) bro ciciwow w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii

  elektrycznej.

  2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr

  222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

 • Kancelaria Sejmu s. 3/34

  2014-04-22

  2. Ilekro w ustawie jest mowa o amunicji, naley przez to rozumie amunicj do broni palnej.

  3. W rozumieniu ustawy amunicj s naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.

  4. Ilekro w ustawie jest mowa o pastwach czonkowskich Unii Europejskiej nale-y przez to rozumie rwnie pastwa trzecie traktowane na rwni z nimi na podstawie umowy w sprawie wczenia tych pastw we wprowadzanie w ycie, stosowanie i rozwj dorobku Schengen.

  5. Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument wystawiany przez

  zbywc broni palnej w pastwie pocztkowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego zbywcy oraz o objciu kon-trol przez to pastwo tej transakcji;

  2) uprzedniej zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument wy-stawiany przez nabywc broni palnej w pastwie docelowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego nabywcy oraz o objciu kontrol przez to pastwo tej transakcji.

  Art. 5.

  1. Gotowe lub obrobione istotne czci broni lub amunicji uwaa si za bro lub amunicj.

  2. Istotnymi czciami broni palnej i pneumatycznej s: szkielet broni, baskila, lufa z komor nabojow, zamek, komora zamkowa oraz bben nabojowy.

  3. Istotnymi czciami amunicji s: pociski wypenione materiaami wybuchowy-mi, chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub zapalajcymi albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu, sponki inicjujce spalanie materiau miotajcego i materia miotajcy w postaci prochu strzelni-czego.

  Art. 6.

  1. Zabronione jest dokonywanie przerbek broni zmieniajcych jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczeglnoci przerabianie broni przystosowanej wy-cznie do amunicji wypenionej chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub do amunicji lepej, dostosowujce j do wystrzelenia pocisku z lufy albo z ele-mentu zastpujcego luf w wyniku dziaania spronych gazw powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego.

  2. Przerbki broni, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za wyrb broni.

  Art. 6a. 1. Bro palna moe zosta pozbawiona w sposb trway cech uytkowych przez

  uprawnionego przedsibiorc, zgodnie ze specyfikacj techniczn okrelajc szczegowo sposb pozbawiania cech uytkowych danego rodzaju, typu i mo-delu broni, zwan dalej specyfikacj techniczn, wydan przez jednostk

 • Kancelaria Sejmu s. 4/34

  2014-04-22

  uprawnion i zatwierdzon przez jednostk uprawnion do potwierdzania po-zbawienia broni palnej cech uytkowych.

  2. Przez pozbawienie broni palnej w sposb trway cech uytkowych, zwane dalej pozbawieniem cech uytkowych, rozumie si pozbawienie cech uytkowych wszystkich istotnych czci broni palnej w taki sposb, by mimo dziaania spr-onych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, nie bya zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu j zastpuj-cego oraz do wywoania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrcenie broni cech uytkowych bez podjcia czynnoci specjalistycznych nie byo mo-liwe.

  3. Uprawnionym przedsibiorc do pozbawiania cech uytkowych jest przedsi-biorca wykonujcy dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci go-spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-nym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z pn. zm.3)).

  4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech uytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni spe-cyfikacj techniczn. Potwierdzenie pozbawienia cech uytkowych odnotowuje si w ewidencji broni palnej pozbawionej cech uytkowych, prowadzonej przez t jednostk.

  5. Bro paln pozbawion cech uytkowych oznakowuje si w sposb wskazujcy, e zostaa ona pozbawiona tych cech.

  6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech uytkowych oraz dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn jest odpatne.

  7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania bro-

  ni pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4;

  2) jednostki uprawnione do: a) wydawania specyfikacji technicznych, b) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz zatwierdzania specy-

  fikacji technicznej; 3) sposb postpowania z broni paln przekazan w celu pozbawienia cech

  uytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia po-zbawienia cech uytkowych przez uprawnione jednostki do:

  a) pozbawiania cech uytkowych, b) wydawania specyfikacji technicznych, c) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych;

  3) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz.

  1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 38, poz. 195 i Nr 106, poz. 622.

 • Kancelaria Sejmu s. 5/34

  2014-04-22

  4) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj tech-niczn.

  8. Minister waciwy do spraw wewntrznych, majc na wzgldzie wymogi bezpie-czestwa i okrelajc:

  1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania bro-ni pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4:

  a) wprowadzi wymg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwier-dzania pozbawienia cech uytkowych dokumentu wystawionego przez jednostk uprawnion do pozbawiania cech uytkowych stwierdzajce-go, e bro palna zostaa pozbawiona cech uytkowych zgodnie ze spe-cyfikacj techniczn,

  b) moe wprowadzi odrbny tryb potwierdzania pozbawienia cech uyt-kowych w odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni palnej oraz partii tej broni,

  c) ustali wymagania, jakim powinno odpowiada oznakowanie umiesz-czone na broni palnej pozbawionej cech uytkowych, w szczeglnoci umoliwiajce identyfikacj jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz egzemplarza broni,

  d) uwzgldni konieczno umieszczenia w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4, informacji jednoznacznie identyfikujcych dany egzemplarz bro-ni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz uprawnion jednostk, ktra pozbawia t bro cech uytkowych;

  2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych wskae ro-dzaje broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie waci-wa do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzgldnieniem posiadanego przez t jednostk wyposaenia badawczego i dowiadczenia w zakresie do-tyczcym waciwego rodzaju broni, tak by do wydawania specyfikacji technicznej do danego rodzaju, typu i modelu broni bya uprawniona jedna jednostka;

  3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej co do sposobw pozbawiania cech uytkowych broni palnej danego rodzaju, typu i modelu wskae rodzaje, typy i modele broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie waciwa, przy czym uwzgldni warunki w zakresie wyposaenia technicz-nego tej jednostki pozwalajcego stwierdzi, czy pozbawienie broni cech uytkowych nastpio zgodnie ze specyfikacj techniczn, oraz warunki do-tyczce kwalifikacji osb wykonujcych czynnoci zwizane bezporednio z potwierdzaniem pozbawienia cech uytkowych;

  4) sposb postpowania z broni paln przekazan do pozbawienia cech uyt-kowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozba-wienia cech uytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej cech uytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz po-twierdzania pozbawienia cech uytkowych uwzgldni specyfik podej-mowanych w tych jednostkach czynnoci oraz tak organizacj tych czyn-

 • Kancelaria Sejmu s. 6/34

  2014-04-22

  noci, w tym przechowywania broni palnej, aby dostp do broni palnej by ograniczony wycznie do osb bezporednio wykonujcych te czynnoci;

  5) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oce-ny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn uwzgldni przecitne koszty bada i czynnoci zwizanych z wydaniem specyfikacji technicznej dotyczcej danego rodzaju, typu i mode-lu broni palnej oraz dokonaniem oceny zgodnoci pozbawienia cech uyt-kowych z odpowiedni specyfikacj techniczn, wcznie z kosztem zna-kowania broni.

  Art. 7.

  1. W rozumieniu ustawy broni paln jest kada przenona bro lufowa, ktra mio-ta, jest przeznaczona do miotania lub moe by przystosowana do miotania jed-nego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego.

  1a. W rozumieniu ustawy za dajcy si przystosowa do miotania jednego lub wik-szej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego uznaje si przedmiot, ktry ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego jest wykonany, moe by atwo przerobiony w celu miotania.

  2. W rozumieniu ustawy broni paln sygnaow jest urzdzenie wielokrotnego uycia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym ni 25 mm substancji w postaci adunku pirotechnicznego celem wywoania efektu wizualnego lub akustycznego.

  3. W rozumieniu ustawy broni paln alarmow jest urzdzenie wielokrotnego uy-cia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek spala-nia materiau miotajcego, wywouje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu j zastpujcego substancja razi cel na odlego nie wiksz ni 1 metr.

  Art. 7a.

  W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzajcym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, umoliwiajcym legalne posiada-nie i uywanie broni palnej w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej.

  Art. 8.

  W rozumieniu ustawy broni pneumatyczn jest niebezpieczne dla ycia lub zdrowia urzdzenie, ktre w wyniku dziaania spronego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu j zastpujcego i przez to zdolne do raenia celu na odlego, a energia kinetyczna pocisku opuszczajcego luf lub element j zastpu-jcy przekracza 17 J.

  Art. 8a.

  Komendant Gwny Policji informuje waciwe wadze innych pastw czonkow-skich Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej, ktrej:

 • Kancelaria Sejmu s. 7/34

  2014-04-22

  1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo mo-liwe na podstawie pozwolenia;

  2) przywz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania za-wiadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  Rozdzia 2

  Zasady i warunki wydawania, cofania pozwole na bro, rejestracji broni oraz dysponowania broni i amunicj

  Art. 9.

  1. Bro paln i amunicj do tej broni, z wyczeniem przypadkw, o ktrych mowa w art. 11, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro wydanego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  2. Bro paln pozbawion cech uytkowych mona posiada na podstawie karty re-jestracyjnej broni pozbawionej cech uytkowych wydanej przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zaintere-sowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji, a w przypadku onie-rzy zawodowych waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  3. Miotacze gazu obezwadniajcego oraz narzdzia i urzdzenia, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro wyda-nego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Poli-cji, a w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  4. Bro pneumatyczn mona posiada na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych waciwego ko-mendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  5. Ilekro w dalszych przepisach ustawy jest mowa o waciwych organach Policji, naley przez to rozumie organy waciwe do wydawania pozwole na bro lub karty rejestracyjnej broni, o ktrych mowa w ust. 14.

  6. Pozwolenie na bro, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech uytko-wych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej s wydawane na czas nieo-krelony.

  7. Pozwolenie na bro paln bojow wydane w celach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi jednoczenie pozwolenie na bro gazow i alarmow.

  8. Pozwolenie na bro na okaziciela, zwane dalej wiadectwem broni, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania bro-ni, o ktrej mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane s jedynie przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zaintere-sowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji.

 • Kancelaria Sejmu s. 8/34

  2014-04-22

  Art. 10.

  1. Waciwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro, jeeli wnioskodawca nie stanowi zagroenia dla samego siebie, porzdku lub bezpieczestwa publicznego oraz przedstawi wan przyczyn posiadania broni.

  2. Pozwolenie na bro wydaje si w szczeglnoci w celach: 1) ochrony osobistej; 2) ochrony osb i mienia; 3) owieckich; 4) sportowych; 5) rekonstrukcji historycznych; 6) kolekcjonerskich; 7) pamitkowych; 8) szkoleniowych.

  3. Za wan przyczyn, o ktrej mowa w ust. 1, uwaa si w szczeglnoci: 1) stae, realne i ponadprzecitne zagroenie ycia, zdrowia lub mienia dla

  pozwolenia na bro do celw ochrony osobistej, osb i mienia; 2) posiadanie uprawnie do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie

  odrbnych przepisw dla pozwolenia na bro do celw owieckich; 3) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,

  posiadanie kwalifikacji sportowych, o ktrych mowa w art. 10b, oraz licen-cji waciwego polskiego zwizku sportowego dla pozwolenia na bro do celw sportowych;

  4) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu, ktrego statutowym ce-lem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zawiadczenie po-twierdzajce czynny udzia w dziaalnoci statutowej dla pozwolenia na bro do celw rekonstrukcji historycznych;

  5) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjoner-skim dla pozwolenia na bro do celw kolekcjonerskich;

  6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyrnie-nia dla pozwolenia na bro do celw pamitkowych;

  7) posiadanie uprawnie, okrelonych w odrbnych przepisach do prowadzenia szkole o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie szkole strzeleckich dla pozwolenia na bro do celw szkoleniowych.

  4. Pozwolenie na bro, wydane w celach, o ktrych mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania nastpujcych rodzajw broni i amunicji do niej:

  1) do celw ochrony osobistej: a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletw lub re-

  wolwerw centralnego zaponu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, b) przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc ener-

  gii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie przekraczajcej 10 mA,

  c) miotaczy gazu obezwadniajcego;

 • Kancelaria Sejmu s. 9/34

  2014-04-22

  2) do celw ochrony osb lub mienia: a) broni, o ktrej mowa w pkt 1, b) pistoletw sygnaowych, c) pistoletw maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm, d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12, e) karabinkw samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

  3) do celw owieckich broni dopuszczonej do wykonywania polowa na podstawie odrbnych przepisw;

  4) do celw sportowych broni palnej: a) bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, b) centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, c) gadkolufowej, d) przystosowanej do strzelania wycznie przy pomocy prochu czarnego

  (dymnego); 5) do celw szkoleniowych broni, o ktrej mowa w pkt 14; 6) do celw rekonstrukcji historycznych broni alarmowej albo innej broni

  palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wycznie amunicj le-p, w tym samoczynnej;

  7) do celw kolekcjonerskich lub pamitkowych broni, o ktrej mowa w pkt 16.

  5. Pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by wydane, z zastrze-eniem art. 29 ust. 2, na bro szczeglnie niebezpieczn w postaci:

  1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do raenia celw na odlego; 2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposb pozwalajcy na zataje-

  nie jej przeznaczenia, a take broni imitujcej inne przedmioty; 3) broni palnej wyposaonej w tumik huku lub przystosowanej do strzelania z

  uyciem tumika huku; 4) broni palnej, ktrej nie mona wykry przy pomocy urzdze przeznaczo-

  nych do kontroli osb i bagau. 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczeglnie niebezpiecznej w postaci:

  1) amunicji z pociskami wypenionymi materiaami wybuchowymi, zapalaj-cymi albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdro-wiu oraz pociskw do takiej amunicji;

  2) amunicji z pociskami penopaszczowymi zawierajcymi rdze wykonany z materiau twardszego ni stop oowiu;

  3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z paszczem lub elementem wiod-cym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyczeniem amunicji przezna-czonej do strzelania z broni gadkolufowej;

  4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym take takiej, do ktrej wytwo-rzenia wykorzystywane s fabrycznie nowe elementy amunicji, z wycze-niem amunicji wytwarzanej na wasny uytek przez osoby posiadajce po-zwolenie na bro myliwsk, sportow lub kolekcjonersk.

  7. Waciwy organ Policji moe w pozwoleniu na bro ograniczy lub wykluczy moliwo jej noszenia, co potwierdza si w legitymacji posiadacza broni.

 • Kancelaria Sejmu s. 10/34

  2014-04-22

  8. Zabrania si noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celw ko-lekcjonerskich lub pamitkowych bez zgody waciwego organu Policji.

  9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza kady sposb przemieszczania za-adowanej broni przez osob posiadajc bro.

  Art. 10a.

  1. Na wniosek osoby posiadajcej bro paln zgodnie z wymogami prawa polskie-go lub podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom wskaza-nym przez te podmioty oraz posiadajcym dopuszczenie do posiadania broni waciwy organ Policji wydaje Europejsk kart broni palnej.

  2. Europejsk kart broni palnej wydaje si na okres do 5 lat. 3. Po upywie okresu, o ktrym mowa w ust. 2, wano Europejskiej karty broni

  palnej moe by przeduona na kolejny okres. 4. Europejska karta broni palnej traci wano i podlega zwrotowi organowi, ktry

  j wyda, w przypadku cofnicia pozwolenia na bro lub cofnicia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.

  5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza si informacje o: 1) tosamoci osoby:

  a) posiadajcej bro paln, w tym: nazwisko i imi, dat i miejsce urodzenia, adres miejsca staego pobytu,

  b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym: nazwisko i imi, dat i miejsce urodzenia, nazw, siedzib i adres podmiotu, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1

  pkt 4, 5 i 7; 2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni

  palnej, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1; 3) okresie wanoci Europejskiej karty broni palnej; 4) celu lub warunkach pozwolenia, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 i 4; 5) utracie lub zbyciu broni palnej; 6) pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, na ktrych terytorium posiada-

  nie broni palnej, okrelone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo moliwe na podstawie pozwolenia;

  7) wpisach innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej obejmujcych w szczeglnoci pozwolenia na wwz broni na ich terytorium;

  8) owiadczeniach, o ktrych mowa w zaczniku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i po-siadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Pol-skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dy-rektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).

  6. Europejska karta broni palnej moe zawiera take informacje o:

 • Kancelaria Sejmu s. 11/34

  2014-04-22

  1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagrani-cy i wywozie za granic broni palnej oraz zawiadczeniach i zgodach, o kt-rych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak rwnie wpisy waciwych wadz innych pastw Unii Europejskiej dotyczce zezwole na wwz na te-rytorium tych pastw lub przewz przez ich terytorium broni palnej;

  2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni palnej.

  7. Wpisw do Europejskiej karty broni palnej dokonuje waciwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie waciwe wadze innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

  8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) rodzaje broni palnej odpowiadajce kategoriom broni palnej okrelonym w

  przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez wa-ciwy organ midzynarodowy, uwzgldniajc klasyfikacj okrelon w tych przepisach;

  2) wzr Europejskiej karty broni palnej, speniajcy wymogi, o ktrych mowa w ust. 5 i 6.

  Art. 10b.

  1. Uprawianie sportw o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowied-nich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczestwa obowizujcych w tych sportach.

  2. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski zwizek sportowy, o ktrym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z pn. zm.4)). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera si opat w wysokoci 400 z; opata stanowi dochd waciwego pol-skiego zwizku sportowego.

  3. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji nie-zbdnych do ubiegania si o wydanie pozwolenia na bro do celw sportowych.

  Art. 11.

  Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku: 1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrbnych przepi-

  sw; 2) uywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na

  strzelnicy dziaajcej na podstawie zezwolenia waciwego organu; 3) uywania broni palnej sygnaowej i alarmowej do celw wzywania pomocy,

  ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnali-zacji zawodnikom rozpoczcia konkurencji sportowej w trakcie zawodw sportowych, jeeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

  4) dysponowania broni przez przedsibiorcw dokonujcych obrotu broni i amunicj na podstawie koncesji lub wiadczcych usugi rusznikarskie na

  4) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr

  171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

 • Kancelaria Sejmu s. 12/34

  2014-04-22

  podstawie odrbnych przepisw, o ile jest to zwizane bezporednio z pro-wadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

  5) dysponowania broni przekazan w celu pozbawienia lub potwierdzenia po-zbawienia cech uytkowych;

  6) posiadania broni palnej pozbawionej cech uytkowych; 7) posiadania przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomo-

  c energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie nieprzekracza-jcej 10 mA;

  8) posiadania rcznych miotaczy gazu obezwadniajcego; 9) posiadania broni pneumatycznej;

  10) posiadania broni palnej rozdzielnego adowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

  11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

  Art. 12. 1. Pozwolenie na bro wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w ktrej

  okrela si cel, w jakim zostao wydane oraz rodzaj i liczb egzemplarzy broni. 2. Na wniosek osoby posiadajcej pozwolenie na bro wydaje si zawiadczenie

  uprawniajce do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwole-niem i amunicji do tej broni.

  3. Za wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 2, pobiera si opat skarbow w wysokoci okrelonej w odrbnych przepisach.

  Art. 12a.

  1. Dopuszcza si nabywanie broni lub amunicji przy uyciu rodkw porozumie-wania si na odlego.

  2. Nabywajc bro, na ktrej posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicj do tej broni w sposb, o ktrym mowa w ust. 1, przed wydaniem broni lub amu-nicji nabywca dostarcza zbywcy majcemu miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2 w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) uprzedni zgod przewozow w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni pal-nej lub amunicji;

  3) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz licz-by egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis oraz prawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille), jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. (Dz. U. z

 • Kancelaria Sejmu s. 13/34

  2014-04-22

  2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) w przypadku gdy nabywca posiada miej-sce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego pastwa ni okrelone w pkt 1 i 2;

  4) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz licz-by egzemplarzy broni, innej ni bro palna, zalegalizowane przez waciwe-go konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpi-su umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis oraz prawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille), jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. w przy-padku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na teryto-rium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Euro-pejskiej.

  3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypenia zgod przewozow i przedkada j do powiadczenia organowi, o ktrym mowa w art. 43 ust. 6.

  Art. 13.

  1. Nabywca broni jest obowizany zarejestrowa j w cigu 5 dni od dnia nabycia. Obowizek rejestracji nie dotyczy broni, o ktrej mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.

  2. Rejestracji dokonuje si na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech uytkowych dodatkowo po przedstawieniu po-twierdzenia pozbawienia broni palnej cech uytkowych.

  3. Rejestracji broni dokonuj organy waciwe do wydawania pozwole na bro, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz karty reje-stracyjnej broni pneumatycznej, o ktrych mowa w art. 9 ust. 14.

  4. Zarejestrowanie broni wymagajcej pozwolenia potwierdza si w legitymacji po-siadacza broni albo w wiadectwie broni.

  5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz broni pneuma-tycznej potwierdza si w karcie rejestracyjnej broni, ktra jest wydawana posia-daczowi broni.

  6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych nie moe nastpi na rzecz osoby, ktra nie ma ukoczonych 18 lat.

  7. Bro pneumatyczna nie moe by zarejestrowana na rzecz osoby, ktra: 1) nie ma ukoczonych 18 lat; 2) nie przedstawi:

  a) orzecze, o ktrych mowa w art. 15 ust. 3, b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzajcej, e nie bya

  ona skazana prawomocnym orzeczeniem sdu za przestpstwo prze-ciwko yciu, zdrowiu lub mieniu.

  8. W przypadku niespenienia wymogw, o ktrych mowa w ust. 6 lub 7, waciwy organ wydaje decyzj administracyjn o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej.

 • Kancelaria Sejmu s. 14/34

  2014-04-22

  9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania bro-ni palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwito-waniem przyj t bro do depozytu. Koszty zwizane z deponowaniem broni ponosi osoba zgaszajca bro do rejestracji. Przepis art. 23 ust. 3 stosuje si od-powiednio.

  Art. 14.

  Amunicj mona nabywa na podstawie legitymacji posiadacza broni lub wiadec-twa broni, wycznie dla tej broni, ktra jest okrelona w legitymacji albo na podsta-wie wiadectwa broni i pisemnego zamwienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji.

  Art. 15.

  1. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobom: 1) niemajcym ukoczonych 21 lat, z zastrzeeniem ust. 2; 2) z zaburzeniami psychicznymi, o ktrych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia

  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawnoci psychofizycznej;

  3) wykazujcym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 4) uzalenionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 5) nieposiadajcym miejsca staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej; 6) stanowicym zagroenie dla siebie, porzdku lub bezpieczestwa publiczne-

  go: a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za umylne przestpstwo

  lub umylne przestpstwo skarbowe, b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za nieumylne przestp-

  stwo: przeciwko yciu i zdrowiu, przeciwko bezpieczestwu w komunikacji popenione w stanie nie-

  trzewoci lub pod wpywem rodka odurzajcego albo gdy spraw-ca zbieg z miejsca zdarzenia.

  2. Na wniosek szkoy, organizacji sportowej, Polskiego Zwizku owieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie moe by wydane osobie majcej uko-czone 18 lat, jednake tylko na bro suc do celw sportowych lub owiec-kich.

  3. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro lub zgasza do rejestru bro pneumatyczn, przedstawia waciwemu organowi Policji orze-czenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upowanionych: lekarza i psy-chologa, stwierdzajce, e nie naley ona do osb wymienionych w ust. 1 pkt 24, i potwierdzajce, e moe ona dysponowa broni.

  4. Osoba posiadajca pozwolenie na bro wydane w celu okrelonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowizana jest raz na pi lat przedstawi waciwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o ktrych mowa w ust. 3.

 • Kancelaria Sejmu s. 15/34

  2014-04-22

  W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowi-zany jest zawiadomi o tym waciwy organ Policji.

  4a. Przepisw ust. 3 i 4 nie stosuje si do pracownikw podmiotw wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na list kwalifikowanych pracownikw ochro-ny fizycznej, o ktrej mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-nie osb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pn. zm.25)), ubiegaj-cych si o dopuszczenie do posiadania broni, ktrzy przedstawiaj orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisw ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-nie osb i mienia.

  5. W przypadku ujawnienia okolicznoci dostatecznie uzasadniajcych podejrzenie, i osoba posiadajca pozwolenie na bro lub zarejestrowan bro pneumatyczn naley do osb wymienionych w ust. 1 pkt 24, waciwy organ Policji moe zobowiza t osob do niezwocznego poddania si badaniom lekarskim i psy-chologicznym i przedstawienia wydanych orzecze. W przypadku wydania ne-gatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowizany jest zawiadomi o tym waciwy organ Policji.

  6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotycz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej oraz funkcjonariu-szy innych pastwowych formacji uzbrojonych i onierzy zawodowych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli na podstawie odrbnych przepisw posiadaj przydzielon im bro subow.

  7. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw wewntrznych oraz ministrem waciwym do spraw finansw publicz-nych, okreli, w drodze rozporzdzenia:

  1) zakres bada lekarskich i psychologicznych, ktrym jest obowizana podda si osoba, o ktrej mowa w ust. 3 i 4;

  2) lekarzy i psychologw upowanionych do przeprowadzania bada oraz wy-dawania orzecze, o ktrych mowa w ust. 3 i 4;

  3) warunki i tryb: a) odwoywania si od orzecze lekarskich i psychologicznych, b) uzyskiwania i utraty uprawnie przez lekarzy i psychologw do prze-

  prowadzania bada lekarskich i psychologicznych, c) kontroli wykonywania i dokumentowania bada lekarskich i psycholo-

  gicznych oraz wydawanych orzecze lekarskich i psychologicznych; 4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologw przeprowadzajcych badania

  lekarskie i psychologiczne; 5) sposb postpowania z dokumentacj zwizan z badaniami lekarskimi i

  psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentw; 6) maksymalne stawki opat za badania lekarskie i psychologiczne.

  25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.

  708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

 • Kancelaria Sejmu s. 16/34

  2014-04-22

  8. Koszty zwizane z wydaniem orzecze, o ktrych mowa w ust. 35, ponosi oso-ba poddana badaniu.

  9. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz stanw chorobowych i zaburze funkcjonowania psychologicznego, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, wykluczajcych moliwo wydania pozwolenia na bro, rejestracji broni, biorc pod uwag uniemoliwienie wydania pozwolenia na bro lub karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom niedajcym r-kojmi bezpiecznego posugiwania si broni.

  Art. 16.

  1. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro, jest obowi-zana zda egzamin przed komisj powoan przez waciwy organ Policji ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania i uywania danej broni oraz z umiejtnoci posugiwania si t broni.

  2. Od egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, zwolnieni s funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwy-wiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-rupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Celnej, Biura Ochrony Rzdu, Suby Wiziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych pastwowych formacji uzbrojonych i onierze zawodowi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czonkowie Polskiego Zwizku owieckiego w zakresie broni myliwskiej, oraz czonkowie Polskiego Zwizku Strzelectwa Sportowego posiadajcy licen-cj zezwalajc na uprawianie strzelectwa sportowego w zakresie broni spor-towej, jeeli zdali taki egzamin na podstawie odrbnych przepisw.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem wa-ciwym do spraw finansw publicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skad komisji egzaminacyj-nej oraz stawki odpatnoci za egzamin. Egzamin powinien skada si z czci teoretycznej, dotyczcej znajomoci przepisw w zakresie zgodnego z prawem posiadania i uywania danej broni, oraz z czci praktycznej, dotyczcej umie-jtnoci posugiwania si t broni, a stawki odpatnoci za egzamin powinny by zrnicowane w zalenoci od celu, w jakim ma by wydane pozwolenie na bro.

  Art. 17.

  1. Waciwy organ Policji moe odmwi wydania pozwolenia na bro osobie, kt-ra naruszya:

  1) warunki okrelone w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10 ust. 7; 2) obowizek rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1; 3) obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art. 25; 4) obowizek zawiadomienia o zmianie miejsca staego pobytu, o ktrym mo-

  wa w art. 26; 5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich

  noszenia, o ktrych mowa w art. 32. 2. Waciwy organ Policji moe odmwi wydania pozwolenia na bro osobie, kt-

  rej cofnito pozwolenie na bro na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.

 • Kancelaria Sejmu s. 17/34

  2014-04-22

  3. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra nie zdaa egzaminu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 1.

  4. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra nie przedstawia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o ktrym mowa w art. 15 ust. 3.

  Art. 18.

  1. Waciwy organ Policji cofa pozwolenie na bro, jeeli osoba, ktrej takie po-zwolenie wydano:

  1) nie przestrzega warunkw okrelonych w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10 ust. 7;

  2) naley do osb, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 26; 3) naruszya obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w

  art. 25; 4) przemieszcza si z rozadowan broni albo nosi bro, znajdujc si w stanie

  po uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowej al-bo rodka zastpczego.

  2. Przepisy ust. 1 pkt 24 stosuje si odpowiednio do osb dopuszczonych do po-siadania broni, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1.

  3. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, uniewania si kart rejestracyjn broni.

  4. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro, jeeli ustay okolicz-noci faktyczne, ktre stanowiy podstaw do jego wydania.

  5. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro w przypadku narusze-nia przez osob posiadajc pozwolenie:

  1) obowizku rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1; 2) obowizku poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym i przedsta-

  wienia orzecze lekarskiego i psychologicznego, o ktrych mowa w art. 15 ust. 35;

  3) obowizku zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca sta-ego pobytu, o ktrym mowa w art. 26;

  4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 32;

  5) wymogu uzyskania zgody na wywz broni i amunicji za granic, o ktrym mowa w art. 38;

  6) zasady, o ktrej mowa w art. 45; 7) zakazu uyczania broni osobie nieupowanionej.

  6. Przepisy ust. 5 pkt 23 i 6 stosuje si odpowiednio do osb posiadajcych do-puszczenie do posiadania broni.

  7. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 26, mona uniewani kart rejestracyjn broni.

  8. Osoba, ktrej cofnito pozwolenie na bro, dopuszczenie do posiadania broni lub ktrej uniewaniono kart rejestracyjn broni, jest zobowizana w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofniciu pozwolenia na bro, do-

 • Kancelaria Sejmu s. 18/34

  2014-04-22

  puszczenia do posiadania broni lub uniewanienia karty zwrci dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni i amunicji do waciwego organu Po-licji.

  Art. 19.

  1. Osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwitowaniem ode-bra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni w przypadku ujawnienia:

  1) okolicznoci, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 12 i 4 oraz ust. 5, w za-kresie broni palnej,

  2) okolicznoci, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 26, w zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej

  a zwoka zagraaaby bezpieczestwu publicznemu. 1a. Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za

  pokwitowaniem odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce legal-no posiadania broni osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami, przeciwko ktrej toczy si postpowanie karne o przestpstwa okrelone w art. 15 ust. 1 pkt 6, do czasu prawomocnego zakoczenia tego postpowania, na okres nie duszy ni 3 lata.

  2. Bro oraz dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwocznie przekazuje si do depozytu waciwemu organowi Policji albo andarmerii Wojskowej.

  3. Uprawnienia i obowizki, o ktrych mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje take Stra Graniczna na obszarze przejcia granicznego i w strefie nadgranicznej.

  Art. 20.

  Cofnicie pozwolenia na bro, dopuszczenia do posiadania broni oraz uniewanienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej nastpuje w drodze decyzji administracyj-nej.

  Art. 21.

  1. Dopuszcza si zbywanie broni i amunicji do tej broni pomidzy osobami posia-dajcymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

  2. Zbywajcy bro i amunicj do tej broni obowizany jest niezwocznie powiado-mi pisemnie o tym fakcie waciwy organ Policji.

  Art. 22.

  1. Osoba, ktra utracia uprawnienie do posiadania broni lub ktrej uniewaniono kart rejestracyjn broni pneumatycznej, jest obowizana niezwocznie zby bro i amunicj do tej broni.

  1a. Za wykonanie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, uwaa si take pozbawienie broni palnej cech uytkowych.

  2. Zbycie broni, o ktrym mowa w ust. 1, moe nastpi za porednictwem przed-sibiorcy uprawnionego do obrotu broni lub w sposb, o ktrym mowa w art. 21.

 • Kancelaria Sejmu s. 19/34

  2014-04-22

  3. Jeeli bro nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, naley j zoy wraz z amuni-cj do depozytu waciwego organu Policji.

  4. Zoenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o ktrym mowa w ust. 2.

  Art. 23.

  1. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji ponosi: 1) Policja lub andarmeria Wojskowa w przypadku przejcia jej do depozy-

  tu, w trybie okrelonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 3, oraz przekazania do depozytu przez znalazc;

  2) osoba, ktra utracia prawo do jej posiadania, deponujca j w trybie okre-lonym w art. 22 ust. 3;

  3) osoba deponujca, ktra wesza w jej posiadanie po osobie zmarej; 4) osoba deponujca j w trybie, o ktrym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5,

  art. 43 ust. 5 oraz w art. 54. 2. Osoba skadajca do depozytu bro, amunicj, z wyjtkiem znalazcy tej broni

  lub amunicji, w zakresie tej broni moe: 1) wyrazi zgod na jej zniszczenie do protokou przyjcia broni oraz amuni-

  cji; 2) zoy pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji; 3) zoy pisemne owiadczenie woli o przeniesieniu wasnoci broni oraz

  amunicji na rzecz Skarbu Pastwa. 3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, opaty zwizane z deponowaniem broni i

  amunicji s pobierane po upywie roku od dnia ich zoenia do depozytu.

  Art. 24. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady deponowania i niszczenia broni i amu-nicji w depozycie Policji, andarmerii Wojskowej lub organu celnego, o ktrym mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odpatnoci za ich przechowywanie w depozycie, z uwzgldnieniem zapewnienia protokolarnego przejcia broni i amunicji do depozy-tu, prowadzenia ich ewidencji oraz utrzymywania w odpowiednim stanie technicz-nym, a take sposobu i trybu postpowania Policji i andarmerii Wojskowej lub or-ganu celnego ze zdeponowan broni i amunicj, w tym nienadajc si do dalszego uytku, w przypadku wyraenia zgody lub wniosku o ich zniszczenie lub przeniesie-nia wasnoci broni lub amunicji na rzecz Skarbu Pastwa przez osob deponujc.

  Art. 25.

  Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowizany niezwocznie, nie pniej jednak ni w cigu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomi o tym Policj albo andarmeri Wojskow.

 • Kancelaria Sejmu s. 20/34

  2014-04-22

  Art. 26.

  Osoba posiadajca pozwolenie na bro lub posiadajca bro podlegajc rejestracji, ktra nie wymaga pozwolenia na bro, jest obowizana w razie zmiany miejsca sta-ego pobytu zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu, organ Policji waciwy ze wzgldu na nowe miejsce staego pobytu.

  Art. 27.

  1. Waciwe organy Policji, a w stosunku do onierzy zawodowych waciwe or-gany wojskowe, s uprawnione do kontroli wykonywania obowizkw wynika-jcych z przepisw ustawy przez osoby oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1.

  2. Komendant Gwny Policji, z zastrzeeniem ust. 3, prowadzi rejestr zawierajcy: 1) dane osobowe osb:

  a) posiadajcych pozwolenie na bro, b) dopuszczonych do posiadania broni, posiadajcych legitymacj osoby

  dopuszczonej do posiadania broni, c) ubiegajcych si o pozwolenie na bro lub dopuszczenie do posiadania

  broni, d) posiadajcych kart rejestracyjn broni;

  2) dane dotyczce podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1; 3) urzdowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporzdzone w

  zwizku ze sprawami pozwole na bro; 4) okrelenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy

  broni oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych. 2a. Dane osobowe, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuj:

  1) imi i nazwisko; 2) imi ojca i imi matki; 3) miejsce i dat urodzenia; 4) adres miejsca staego pobytu; 5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

  Ludnoci (PESEL). 3. Dane osobowe onierzy zawodowych posiadajcych pozwolenie na bro, urz-

  dowe informacje i opinie o tych osobach sporzdzone w zwizku ze sprawami pozwole na bro oraz liczba posiadanych przez te osoby egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegaj wpisowi do rejestru prowa-dzonego przez Komendanta Gwnego andarmerii Wojskowej.

  4. Komendant Gwny andarmerii Wojskowej przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komendantowi Gwnemu Policji informacj o liczbie pozwole na bro wydanych w roku poprzednim, wraz z informacj o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na ktre pozwolenia te zostay wydane.

  5. Polski Zwizek owiecki i zarzdy stowarzysze strzeleckich s obowizane do corocznego skadania waciwym organom Policji aktualnych wykazw czon-

 • Kancelaria Sejmu s. 21/34

  2014-04-22

  kw uprawiajcych owiectwo lub strzelectwo z uyciem wasnej broni oraz do powiadamiania tych organw o wykluczeniu wymienionych czonkw tych or-ganizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.

  6. Wykaz, o ktrym mowa w ust. 5, obejmuje imi i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL) oraz ad-res miejsca staego pobytu.

  7. Przepisy ust. 2a pkt 5 i ust. 6, w zakresie odnoszcym si do numeru ewidencyj-nego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL), nie dotycz obywateli pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, ktrym nie zosta on nadany.

  Art. 28.

  Broni odpowiadajcej celom owieckim i broni odpowiadajcej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni mona uycza osobom posiadajcym pozwolenie na bro wydane w celach owieckich lub sportowych.

  Art. 29.

  1. wiadectwo broni moe by wydane: 1) przedsibiorcom i jednostkom organizacyjnym, ktrzy na podstawie odrb-

  nych przepisw powoali wewntrzne suby ochrony, jeeli bro jest nie-zbdna do wykonywania przez te suby zada wynikajcych z planu ochrony;

  2) przedsibiorcom, ktrzy uzyskali koncesje na prowadzenie dziaalnoci go-spodarczej w zakresie usug ochrony osb i mienia, jeeli bro jest im nie-zbdna w zakresie i formach okrelonych w koncesji;

  3) podmiotom prowadzcym strzelnic; 4) szkoom, organizacjom sportowym i owieckim, stowarzyszeniom obron-

  nym w celu szkolenia i realizacji wicze strzeleckich lub innym placw-kom owiatowym oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika ochrony;

  5) podmiotom wykonujcym zadania zwizane z realizacj filmw i innych przedsiwzi artystycznych;

  6) urzdom, instytucjom, zakadom, przedsibiorcom i innym podmiotom, kt-rych pracownikom bro jest niezbdna do ochrony osobistej w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw pracowniczych zwizanych ze szczeglnym naraeniem na zamach przeciwko yciu lub zdrowiu;

  7) podmiotom, ktrym bro jest niezbdna w celach wzywania pomocy, ra-towniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczcia konkuren-cji w zawodach sportowych.

  2. wiadectwo broni na bro szczeglnie niebezpieczn, o ktrej mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, moe by wydane wycznie podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika ochrony.

 • Kancelaria Sejmu s. 22/34

  2014-04-22

  3. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po uzyskaniu wiadectwa broni mog na-bywa bro i amunicj na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo wynajmowa bro od Policji lub Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 30.

  1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zada wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem zasad okrelonych w art. 15 ust. 15 i art. 16 ust. 1, mog zosta dopuszczone do po-siadania broni w czasie wykonywania tych zada.

  1a. Wymg zatrudnienia, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy osb posiadajcych licencj zawodnika, trenera lub sdziego strzelectwa sportowego, nadan przez polski zwizek sportowy w rozumieniu odrbnych przepisw, ubiegajcych si o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub prze-prowadzania strzeleckich zawodw sportowych.

  1b. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1a, s zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej okrelonego w art. 16 ust. 1, jeli zday taki egzamin na podstawie od-rbnych przepisw.

  2. Dopuszczenie do posiadania broni nastpuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez waciwy organ Policji.

  3. (uchylony). 4. Legalno posiadania broni przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1, potwierdza

  si w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

  Art. 31. 1. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

  wzory: legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i wiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zawiadczenia powinny zawiera dane umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj osoby oraz rodzaju broni.

  2. Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych okrel, w drodze rozporzdzenia, organy wojskowe waciwe do wydawania pozwole na bro podlegym im onierzom zawodowym i kontroli wykonywa-nia obowizkw wynikajcych z przepisw ustawy przez osoby, ktre uzyskay pozwolenie na bro, oraz do prowadzenia rejestru, o ktrym mowa w art. 27 ust. 3.

  Art. 32.

  1. Bro i amunicj naley przechowywa i nosi w sposb uniemoliwiajcy dostp do nich osb nieuprawnionych.

  2. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z Ministrem Obro-ny Narodowej oraz ministrem waciwym do spraw kultury5), okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyczeniem podmiotw, o ktrych mowa

  5) Obecnie: ministrem waciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 • Kancelaria Sejmu s. 23/34

  2014-04-22

  w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzgldnieniem zabezpiecze uniemoliwiajcych dostp do broni i amunicji osobom trzecim.

  Art. 33.

  1. Jeeli interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny tego wymagaj, minister waciwy do spraw wewntrznych moe wprowadzi, w drodze rozpo-rzdzenia, na obszarze caego pastwa lub na okrelonych obszarach, na czas okrelony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektrych jej rodzajw zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozadowanym.

  2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osb posiadajcych bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wyczeniem osb posiadajcych bro na podstawie wiadectwa broni wydanego podmiotom, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyczeniem osb, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.

  Rozdzia 3

  Przewz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywz z zagranicy i wywz za granic broni i amunicji

  oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemcw

  Art. 34. 1. Przewz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moe na-

  stpi na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rze-czypospolitej Polskiej.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do obywateli pastwa czonkowskiego Unii Euro-pejskiej, ktrzy posiadaj Europejsk kart broni palnej.

  Art. 35.

  1. Przewoenie broni i amunicji rodkami transportu publicznego, z zastrzeeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbdnych rodkw bezpiecze-stwa, pod warunkiem e bro i amunicja s zabezpieczone w sposb uniemoli-wiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia.

  2. Przewoenie broni i amunicji w kabinach pasaerskich statkw powietrznych przez osoby inne ni specjalnie do tego upowanione na podstawie odrbnych przepisw jest zakazane.

  3. Minister waciwy do spraw transportu oraz minister waciwy do spraw we-wntrznych okrel, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki przewoenia broni i amunicji rodkami transportu publicznego, w sposb unie-moliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia.

  Art. 36.

  1. Dopuszcza si przesyanie broni lub amunicji za porednictwem operatorw wiadczcych usugi pocztowe, o ile wiadcz oni tego rodzaju usugi.

  2. Przesyanie broni lub amunicji za porednictwem innych podmiotw ni okre-lone w ust. 1 jest zakazane.

 • Kancelaria Sejmu s. 24/34

  2014-04-22

  3. Organy celne, a take przewoce przesyki podmioty, inne ni okrelone w ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o ktrym mowa w ust. 2, zatrzy-muj przesyk, zawiadamiajc o tym najbliszy organ Policji, ktry niezwocz-nie protokolarnie przejmuje bro lub amunicj do depozytu.

  4. Operator wiadczcy usugi pocztowe, ktremu zlecono przesanie broni palnej lub amunicji:

  1) z innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej,

  2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,

  3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizowa-nej na obszarze Unii Europejskiej

  jest obowizany posiada zgod przewozow oraz kopi uprzedniej zgody przewozowej.

  5. W przypadkach innych ni okrelone w ust. 4 operator wiadczcy usugi pocz-towe, ktremu zlecono przesanie broni lub amunicji, jest obowizany posiada kopie dokumentw potwierdzajcych legalno posiadania broni lub amunicji przez zbywc i nabywc, o ile dokumenty takie s wymagane.

  6. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem wa-ciwym do spraw cznoci oraz ministrem waciwym do spraw finansw pu-blicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb i warunki przesy-ania broni lub amunicji za porednictwem operatorw wiadczcych usugi pocztowe, z uwzgldnieniem:

  1) zapewnienia moliwoci zlokalizowania przesyanej broni lub amunicji przez organ Policji;

  2) poddania tej broni odprawie celnej.

  Art. 37. 1. Przywz broni i amunicji, z pastw niebdcych pastwami czonkowskimi Unii

  Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zawiad-czenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, przekraczajc zewntrzn granic Unii Euro-pejskiej, zobowizane s do pisemnego zgoszenia waciwemu organowi cel-nemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwocznie przekazuje informacje zawarte w zgoszeniu waciwemu organowi Policji.

  3. Jeeli osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s ob-owizane niezwocznie zoy przywoon bro i amunicj do depozytu wa-ciwego organu celnego, a take, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpi do waciwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro.

  4. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji w trybie, o ktrym mowa w ust. 3, ponosi osoba skadajca bro i amunicj do depozytu.

  5. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr zgoszenia oraz tryb przekazywania informacji, o ktrych mowa w ust. 2. Zgoszenie powinno zawiera dane, ktre pozwol na jednoznaczn identyfika-

 • Kancelaria Sejmu s. 25/34

  2014-04-22

  cj osoby przywocej bro i amunicj, a take jednoznaczn identyfikacj tej broni i amunicji.

  Art. 37a.

  1. Osobom deklarujcym zakup broni palnej lub amunicji w innym pastwie czon-kowskim Unii Europejskiej waciwy terytorialnie komendant wojewdzki Poli-cji, na ich wniosek, powiadcza uprzedni zgod przewozow.

  2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci: 1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji; 2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni

  palnej lub amunicji; 4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona; 5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub

  amunicji; 6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.

  3. Organ, o ktrym mowa w ust. 1, powiadcza uprzedni zgod przewozow w terminie nie duszym ni 5 dni od dnia jej wpywu do tego organu.

  4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr uprzedniej zgody przewozowej, z uwzgldnieniem danych, o ktrych mo-wa w ust. 2, w taki sposb, aby zawieraa ona elementy umoliwiajce jedno-znaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno transakcji.

  Art. 38.

  1. Wywz broni i amunicji za granic przez obywateli polskich wymaga zgody waciwego organu Policji.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku wydania Europejskiej karty broni palnej, uprawniajcej do wwozu broni na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

  Art. 39.

  1. Czonkowie misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych oraz osoby zrwna-ne z nimi na podstawie porozumie midzynarodowych mog posiada bro i amunicj na podstawie porozumie midzynarodowych lub na zasadzie wza-jemnoci w celach:

  1) ochrony osobistej; 2) owieckich; 3) sportowych; 4) kolekcjonerskich; 5) pamitkowych.

  2. Cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, waciwy organ Policji wydaje termi-nowe pozwolenie na bro na okres penienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzdach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Kancelaria Sejmu s. 26/34

  2014-04-22

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych oraz minister waciwy do spraw za-granicznych okrel, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki wydawania po-zwole na bro cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, z uwzgldnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydane-go cudzoziemcowi przez waciwy organ pastwa, ktrego jest obywatelem.

  Art. 40.

  Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog posiada bro i amunicj, jeeli s one niezbdne do wykonywania czynnoci zwizanych z ochron misji dyploma-tycznych i urzdw konsularnych pastw obcych, przedstawicielstw organizacji midzynarodowych, czonkw oficjalnych delegacji zagranicznych, a take do in-nych celw wynikajcych z porozumie midzynarodowych lub z zasady wzajemno-ci, z uwzgldnieniem przepisu art. 39 ust. 2 i przepisw wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.

  Art. 41.

  1. Przywz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywz za granic przez cudzo-ziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagaj uprzedniego wy-dania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Za-wiadczenie zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

  2. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji wa-ciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca.

  3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniaj-ce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 14 dni.

  4. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, nie speniaj wa-runkw okrelonych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw.

  Art. 42.

  1. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog przy-wozi i wywozi bro odpowiadajc celom owieckim, a take amunicj do niej w liczbie nieprzekraczajcej cznie 100 sztuk, o ile bro i amunicja maj suy do polowa organizowanych na podstawie odrbnych przepisw.

  2. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w imprezach sportowych, ktrych regulamin wymaga uycia broni lub w celu wzicia udziau w rekonstrukcji historycznej, a take w przygo-towaniach do takich imprez, mog przywozi i wywozi bro odpowiadajc ce-lom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicj do tej broni w ilo-ciach okrelonych w zaproszeniu organizatorw imprez sportowych lub rekon-strukcji historycznych.

 • Kancelaria Sejmu s. 27/34

  2014-04-22

  2a. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog przywozi i wywozi bro sygnaow, jeeli stanowi ona stae wyposaenie jed-nostek pywajcych i statkw powietrznych.

  2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziaem cudzoziemcw przekazuje co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej ko-mendantowi wojewdzkiemu Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce polo-wania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemn informacj o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji hi-storycznej oraz przyblionej liczbie uczestnikw.

  2c. Cudzoziemiec bdcy obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkujcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadajcy prawo po-bytu lub prawo staego pobytu na tym terytorium, moe posiada bro odpowia-dajc celom owieckim lub sportowym, a take amunicj do niej na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych pastw, je-eli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i jej posiadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2d. Cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje o przywozie broni palnej na pod-stawie Europejskiej karty broni palnej waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu komendanta wojewdzkiego Policji.

  3. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, odbywa si na podstawie zawiadczenia wydanego przez wa-ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

  3a. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, bdcych obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe nastpi take bez zachowania warunku okrelonego w ust. 3, na podsta-wie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych pa-stw, jeeli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadni powd swojej podry z broni.

  3b. Przywz i wywz broni palnej odpowiadajcej innym celom ni te, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez cudzoziemcw bdcych obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe nastpi na podstawie wpisu w Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez waciwego konsula Rzeczy-pospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni palnej zastpuje zawiad-czenie, o ktrym mowa w ust. 3.

  4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemcw do nabycia amunicji do broni okrelonej w tym zawiadczeniu.

  4a. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amunicji do broni okrelonej w tej karcie.

  5. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji wa-ciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca.

  6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniaj-

 • Kancelaria Sejmu s. 28/34

  2014-04-22

  ce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio.

  7. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, nie speniaj warunkw okre-lonych w ust. 13 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cu-dzoziemcw.

  8. Przepisy ust. 17 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych miej-sce staego pobytu za granic.

  Art. 43.

  1. Cudzoziemcy niebdcy obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog nabywa i wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj, ktre zgodnie z przepisami ustawy mog posiada osoby fi-zyczne na podstawie pozwolenia na bro, jeeli otrzymali:

  1) zawiadczenie uprawniajce do nabycia okrelonego rodzaju oraz liczby eg-zemplarzy broni lub sztuk amunicji,

  2) zgod na wywz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji wydane na ich wniosek przez komendanta wojewdzkiego Policji, waciwe-go ze wzgldu na miejsce nabycia broni lub amunicji.

  2. We wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, zamieszcza si: 1) imi i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz ro-

  dzaj i numer jego dokumentu tosamoci; 2) imi i nazwisko oraz adres lub nazw, siedzib i adres zbywcy broni lub

  amunicji; 3) adres, pod ktry bro lub amunicja ma by dostarczona; 4) informacje umoliwiajce identyfikacj broni, w szczeglnoci rodzaj i typ

  broni, jej mark, kaliber, numer fabryczny; 5) wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej

  broni lub amunicji oraz wskazanie pastw, przez ktrych terytorium bro lub amunicja bdzie przewoona;

  6) planowan dat zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej oraz przybycia z broni do miejsca przeznaczenia za granic.

  3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust. 1, docza upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, powiadczone przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Zgoda na wywz broni lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wana przez 2 dni od chwili ich nabycia.

  5. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktrym mowa w ust. 4, bro lub amuni-cj skada si niezwocznie do depozytu najbliszego komendanta wojewdz-kiego Policji, ktry na podstawie dotychczasowej zgody na wywz broni lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje kolejn zgod na wywz broni lub amunicji, z terminem wanoci 2 dni.

 • Kancelaria Sejmu s. 29/34

  2014-04-22

  6. Cudzoziemcy bdcy obywatelami innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej mog nabywa i wywozi z terytorium Rze-czypospolitej Polskiej bro lub amunicj na podstawie zgody przewozowej, po-wiadczonej przez waciwego ze wzgldu na miejsce nabycia broni lub amuni-cji komendanta wojewdzkiego Policji.

  7. Zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci: 1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji; 2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni

  palnej lub amunicji; 4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona; 5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub

  amunicji; 6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji; 7) sposb przewozu broni palnej lub amunicji; 8) dat rozpoczcia i przewidywan dat zakoczenia przewozu broni palnej lub

  amunicji; 9) wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez waciwe wadze

  pastwa docelowego transakcji. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

  wzr zgody przewozowej, uwzgldniajcy w szczeglnoci elementy umoli-wiajce jednoznaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno transakcji.

  9. Jeeli cudzoziemiec nie spenia warunkw okrelonych w ustawie, bro lub amunicja podlega zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub or-gan celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

  10. Waciwy organ celny niezwocznie zawiadamia komendanta wojewdzkiego Policji, o ktrym mowa w ust. 1, o fakcie wywozu do pastwa trzeciego innego ni pastwo czonkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o ktrym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  11. Komendant wojewdzki Policji niezwocznie zawiadamia Komendanta Gwne-go Policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o ktrym mowa w ust. 1, oraz przekazuje kopie dokumentw, o ktrych mowa w ust. 13.

  12. Komendant Gwny Policji niezwocznie zawiadamia waciwe wadze pastwa, ktre wydao cudzoziemcowi upowanienie, o ktrym mowa w ust. 3, oraz pa-stwa, przez ktrych terytorium bdzie odbywa si przewz broni lub amunicji, a w przypadku gdy takie wadze nie zostay wskazane konsulw tych pastw, o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu.

  13. Komendant Gwny Policji prowadzi rejestr, ktry moe by prowadzony cz-nie z rejestrem, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2, zawierajcy:

  1) dane osobowe cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6, obejmujce:

  a) nazwisko i imi, b) miejsce i dat urodzenia,

 • Kancelaria Sejmu s. 30/34

  2014-04-22

  c) adres miejsca staego pobytu, d) obywatelstwo;

  2) informacje urzdowe o terminowych pozwoleniach na bro, zawiadcze-niach, zatrzymaniu broni lub amunicji i zoeniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy-wozie z zagranicy i wywozie za granic broni palnej lub amunicji przez cu-dzoziemcw, wraz z danymi wymienionymi w ust. 1;

  3) rodzaj i numer dokumentu uprawniajcego do przekroczenia granicy. 14. Przepisy ust. 1 oraz 913 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich maj-

  cych miejsce staego pobytu za granic Rzeczypospolitej Polskiej. 15. Komendant Gwny Policji przekazuje waciwym wadzom pastw czonkow-

  skich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub amunicji przez cudzo-ziemca nie pniej ni w chwili przewozu broni lub amunicji przez granic Rze-czypospolitej Polskiej.

  16. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania przez Komendanta Gwnego Policji waciwym wadzom innych pastw informacji zwizanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przy-wozem na terytorium tych pastw oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium, uwzgldniajc moliwo uzgadniania przez Komendanta Gwnego Policji z waciwymi wadzami innych pastw warunkw organizacyjnych i technicznych przekazywania takich informacji.

  Art. 43a.

  1. Komendant wojewdzki Policji odmawia powiadczenia uprzedniej zgody prze-wozowej i zgody przewozowej, jeeli zachodz okolicznoci uzasadniajce cof-nicie pozwolenia na bro.

  2. Organem odwoawczym od decyzji komendanta wojewdzkiego Policji jest Ko-mendant Gwny Policji.

  3. W zakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw do przemieszczania broni midzy obywatelami pastw czonkowskich Unii Europejskiej stosuje si odpowiednio przepisy rozdziau 5a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaal-noci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wyczeniem art. 35e, art. 35g, art. 35h, art. 35i ust. 2, art. 35j, art. 35l oraz art. 35m.

  Art. 44.

  Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory dokumentw, o ktrych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 1. Zawiadczenia i zgoda powinny zawiera opis przywoonej, przewoonej lub wywoonej broni i amunicji, umoliwiajcy ich jednoznaczn identyfikacj, a take dane, ktre wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniaj-cym do przekroczenia granicy pastwa pozwol na ustalenie tosamoci ich posiada-cza.

 • Kancelaria Sejmu s. 31/34

  2014-04-22

  Art. 44a.

  Zasady przemieszczania amunicji przez granice wewntrzne pastw czonkowskich Unii Europejskiej oraz pastw stowarzyszonych, przez przedsibiorc oraz przedsi-biorc zagranicznego, okrelaj przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia-ach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego.

  Rozdzia 4 Strzelnice

  Art. 45.

  Bro palna oraz inna bro zdolna do raenia celw na odlego moe by uywana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.

  Art. 46.

  1. Strzelnice powinny by zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposb nienaruszajcy wymogw zwizanych z ochron rodowiska oraz wykluczajcy moliwo wydostania si poza ich obrb pocisku wystrzelonego z broni ze sta-nowiska strzeleckiego w sposb zgodny z regulaminem strzelnicy.

  2. Szczegowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela regulamin strzelnicy.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzgldniajc warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposb obchodzenia si z broni i sposb zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy.

  Art. 47.

  Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nastpuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez waciwego wjta, burmistrza (prezydenta miasta).

  Art. 48.

  Minister waciwy do spraw ochrony rodowiska okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotyczce budowy i uytkowania strzel-nic.

  Art. 49.

  Przepisw rozdziau nie stosuje si do strzelnic Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-skiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz Biura Ochrony Rz-du.

 • Kancelaria Sejmu s. 32/34

  2014-04-22

  Rozdzia 5

  Przepisy karne

  Art. 50. Kto porzuca bro paln lub amunicj, ktra pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.

  Art. 51.

  1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada bro pneumatyczn albo zbywa osobie nieuprawnionej bro pneumatyczn albo miotacz gazu obezwadniajcego lub narzdzie albo urzdzenie, ktrego uywanie moe zagraa yciu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

  2. Tej samej karze podlega, kto: 1) nie dopenia obowizku rejestracji broni albo obowizku zdania broni i

  amunicji do depozytu; 2) nie dopenia obowizku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej

  osobie broni i amunicji do tej broni; 3) posiadajc pozwolenie na bro lub posiadajc bro podlegajc rejestracji,

  ktra nie wymaga pozwolenia na bro, nie dopenia obowizku pisemnego zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca staego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu;

  4) nosi bro, znajdujc si w stanie po uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowych albo rodka zastpczego;

  5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii Europejskiej bro lub amunicj bez wymaga-nego zawiadczenia waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopenia obowizku pisemnego zgoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;

  5a) wywozi za granic, do pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii Europejskiej, bro lub amunicj bez zgody waciwego organu Policji lub zawiadczenia zastpujcego pozwolenie na bro oraz uprawniajcego do wywozu broni;

  5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskie-go Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej bro paln lub amunicj, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

  5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskie-go Unii Europejskiej inn bro ni bro palna, bez wymaganego zawiad-czenia waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

  5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej inn bro ni bro palna bez zgody waciwego organu Policji;

  6) narusza zakaz przesyania broni lub amunicji za porednictwem podmiotw innych ni operatorzy wiadczcy usugi pocztowe;

 • Kancelaria Sejmu s. 33/34

  2014-04-22

  7) przechowuje oraz nosi bro i amunicj w sposb umoliwiajcy dostp do nich osb nieuprawnionych;

  8) przewozi bro lub amunicj rodkami transportu publicznego, nie speniajc warunku prawidowego zabezpieczenia broni i amunicji;

  9) przewozi bro i amunicj w kabinie pasaerskiego statku powietrznego, nie bdc osob do tego upowanion na podstawie odrbnych przepisw;

  10) nosi bro, naruszajc ograniczenie lub wykluczenie moliwoci jej noszenia okrelone przez waciwy organ Policji w pozwoleniu na bro, albo nosi bro, naruszajc zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra waciwe-go do spraw wewntrznych;

  11) uywa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do raenia ce-lw na odlego poza strzelnicami;

  12) narusza przepisy regulaminu okrelajcego zasady zachowania bezpiecze-stwa na strzelnicy;

  13) nie dopeni obowizku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiada-nia broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Euro-pejskiej karty broni palnej;

  14) nie przekazuje komendantowi wojewdzkiemu Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji histo-rycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, im-prezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziaem cudzoziemcw oraz przyblionej liczbie uczestnikw biorcych w nich udzia.

  3. Kto posiada bro, nie majc przy sobie: 1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego

  dokumentu upowaniajcego do posiadania broni, 2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i wiadectwa broni, podlega karze grzywny.

  4. W razie popenienia wykrocze, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mona orzec prze-padek broni i amunicji, chociaby przedmioty te nie stanowiy wasnoci spraw-cy.

  5. Orzekanie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 14, nastpuje w trybie przepi-sw o postpowaniu w sprawach o wykroczenia.

  Rozdzia 6

  Przepisy przejciowe i kocowe

  Art. 52. Zachowuj wano pozwolenia na bro i legitymacje noszce nazw pozwolenie na bro, wydane na podstawie dotychczasowych przepisw.

  Art. 53.

  Do niezakoczonych decyzj ostateczn postpowa w sprawach pozwole na bro stosuje si przepisy dotychczasowe.

 • Kancelaria Sejmu s. 34/34

  2014-04-22

  Art. 54.

  Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada bro lub amunicj i w terminie do 90 dni od dnia wejcia w ycie niniejszego przepisu dobrowolnie zawia-domi o tym fakcie Policj oraz zoy bro i amunicj do jej depozytu.

  Art. 55.

  Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiaach wybu-chowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740).

  Art. 56.

  Ustawa wchodzi w ycie po upywie 9 miesicy od dnia ogoszenia, z wyjtkiem przepisu art. 54, ktry wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

  5. Pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by wydane, z zastrzeeniem art. 29 ust. 2, na bro szczeglnie niebezpieczn w postaci:2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;

  Art. 10b.Art. 12.4a. Przepisw ust. 3 i 4 nie stosuje si do pracownikw podmiotw wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na list kwalifikowanych pracownikw ochrony fizycznej, o ktrej mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mieni...2. Przepisy ust. 1 pkt 24 stosuje si odpowiednio do osb dopuszczonych do posiadania broni, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1.4. Legalno posiadania broni przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1, potwierdza si w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.6. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw cznoci oraz ministrem waciwym do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb i warunki przesyania broni lub amunicji za po...