147 135 bijzonderheden van de qur'aan

Download 147 135 bijzonderheden van de qur'aan

If you can't read please download the document

Post on 21-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Noorani Islamic Research Institutehttp://www.tangali.netPublicatie 147

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

 • Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 14 april 20081e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: info@tangali.netWebsite: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 1 Inleiding

  De glorieuze Quraan is het Woord van Allah Taala (Almachtige)welk was geopenbaard op het hart van de Heilige ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam. De Heilige Qur'aan is hetmeest Verheven Boek der Boeken die door Allah Taala geopen-baard is en een gids voor de hele mensheid. De Heilige ProfeetMohammed sallallaaho alaihi wa sallam onderwees de HeiligeQur'aan aan meer dan 100.000 Sahba-e-Kirm (metgezellen diede Heilige Profeet hebben gezien). Van dit aantal waren ongeveer10.000 Sahba-e-Kirm Hafiz (uit het hoofd kennen) van de Glori-euze Heilige Qur'aan. Er is geen ruimte voor twijfel mogelijk in deHeilige Qur'aan en niemand kan zelfs een Surah (hoofdstuk)schrijven dat gelijkwaardig is aan een Surah van de HeiligeQur'aan. Het is essentieel om Iman (geloof) te hebben in iederwoord in de Heilige Qur'aan. Zelfs n woord van de HeiligeQur'aan negeren is Kufr (ongeloof).

  De Heilige Qur'aan mag niet aangeraakt worden zonder Ghoesl(bad) en Woezoe (kleine rituele bewassing). Het reciteren van deHeilige Qur'aan is een bijzondere daad van Ibdat (gebedsdienst)en met liefde kijken en aanraken van de Heilige Qur'aan is eenteken voor veel zegen en beloning. Het is niet toegestaan deHeilige Qur'aan uit het hoofd te reciteren wanneer u niet in staatvan reinheid verkeerd. Het reciteren van Ta'oez (A'oezobillah

 • .) is Wjib (vrijwel verplicht) voordat begonnen wordt met derecitatie van de Heilige Qur'aan en het reciteren van de Tas-miyyah (Bismillah ..) is Soennah (Traditie) en Moestahab (ge-wenst). Het reciteren van de Heilige Qur'aan met luide stem in eengrote menigte is niet toegestaan. De Heilige Qur'aan dient zachtgereciteerd te worden in een menigte waar meerdere mensen deHeilige Qur'aan reciteren.

  Wanneer de Heilige Qur'aan luid op gereciteerd wordt, is het Farz(verplicht) voor alle aanwezigen om aandachtig te luisteren. Hetis een enorm voorrecht om een Hafiz van de Heilige Qur'aan tezijn en een waardige daad van enorme zegen, maar wanneer u deHeilige Qur'aan vergeet dan is dat een enorme zonde.

  Wanneer een pagina van de Heilige Qur'aan scheurt of oud wordt,dan dient het gewikkeld te worden in een stuk schone materiaal(wikkelpapier of iets dergelijk) en begraven te worden in een kleingat. Als de Heilige Qur'aan uit uw handen valt moet het snelopgeraapt en gekust te worden. U dient dan voor deze onzorgvul-digheid meel, gelijk aan het gewicht van de Heilige Qur'aan, alsKhayrt (gift) te geven.

  Het is Wjib de Heilige Qur'aan te respecteren en eren. U mag nietmet uw voeten of rug in richting van de Heilige Qur'aan te zitten.Ook mag niet hoger gezeten worden dan de lighoogte van de

 • Heilige Qur'aan, omdat het oneerbiedig is. Wanneer u geconfron-teerd wordt met een probleem, richt u dan tot de Heilige Qur'aan.Al uw problemen zullen dan met grote snelheid opgelost worden.Reciteer de Heilige Qur'aan en onderwijs het. Dit is de ware leringvan islam.

  2 Enkele bijzonderheden van de Heilige Qur'aan

  1. Heilige Qur'aan is universeel en het meest Verheven Boek.

  2. Heilige Qur'aan is een weelde van leiding.

  3. Heilige Qur'aan is een begrenzing.

  4. Heilige Qur'aan is een zee van chemie.

  5. Heilige Qur'aan is het meest Verheven van alle GoddelijkeBoeken.

  6. Heilige Qur'aan is de wetgeving van Allah Ta'ala.

  7. Heilige Qur'aan is een boodschap van leiding en genade.

  8. Heilige Qur'aan is het enige Boek dat vrij van twijfel is.

 • 9. Heilige Qur'aan is het enige Boek vrij van fouten.

  10. Heilige Qur'aan is in helder Arabische taal geschreven.

  11. Heilige Qur'aan is geen pozie, maar wijsheid.

  12. Heilige Qur'aan is verlichting en voldoening.

  13. Heilige Qur'aan is Gezegend en Glorieus.

  14. Heilige Qur'aan legt alles helder uit.

  15. Heilige Qur'aan is compleet en omvattend.

  16. Heilige Qur'aan is een Reine Boek.

  17. Heilige Qur'aan is een Openbaring van Allah Ta'ala.

  18. Heilige Qur'aan is Openbaring op de Heilige Profeet Mo-hammed sallallaaho alaihi wa sallam.

  19. Heilige Qur'aan is Genezing en Levensonderhoud.

  20. Heilige Qur'aan is advies aan de onvoorzichtige.

 • 21. Heilige Qur'aan is geen verhaal, maar het Woord van Al-lah Ta'ala.

  22. Heilige Qur'aan is een Boek van feiten.

  23. Heilige Qur'aan is simpel en plezierig.

  24. Heilige Qur'aan is de overheerser van alle Arabische Boe-ken.

  25. Heilige Qur'aan is het meest betrouwbare Boek van alleboeken.

  26. Heilige Quraan is het Boek der Boeken.

  27. Heilige Quraan is Glorieus en Prijzenswaardig.

  28. Heilige Quraan is vol van Genade en Wijsheid.

  29. Heilige Qur'aan is Verheerlijkt en Royaal.

  30. Heilige Qur'aan is de ziel.

  31. Heilige Qur'aan kan niet vernietigd worden.

 • 32. Allah Ta'ala heeft belooft de Heilige Qur'aan te bescher-men.

  33. Heilige Qur'aan kan uit het hoofd geleerd worden doorzowel jong als oud.

  34. Heilige Qur'aan is een Boek dat herhaaldelijk wordt gere-citeerd.

  35. De verzen van de Heilige Qur'aan zijn net als de andere.

  36. Allah Ta'ala weet de realiteit van de hechtheid van de ver-zen.

  37. Niemand, noch enige andere schepping kan een gelijk-waardig boek aan de Heilige Qur'aan brengen.

  38. Heilige Qur'aan is van altijd voor altijd.

  39. Als de Heilige Qur'aan op een berg was geopenbaard, danwas de berg gereduceerd tot stofdeeltjes uit angst voor Al-lah Ta'ala.

  40. Heilige Qur'aan is een vertrouwen van Allah Ta'ala welkbewaard was gebleven door de Heilige Profeet Moham-

 • med sallallaaho alaihi wa sallam.

  41. Het is Farz-e-Kifyah (verplicht voor op zn minst n per-soon) om Hafiz van de Heilige Qur'aan te worden.

  42. Het onthouden van net zoveel ayaat (verzen) als nodig isom namaaz te verrichten is Farz 'Ain (verplicht voor iede-re moesliem).

  43. Recitatie van de Heilige Qur'aan is een teken van beloningen zegen verkrijgen.

  44. Heilige Qur'aan zal bemiddelen namens zijn reciteerder.

  45. Heilige Qur'aan zal zijn reciteerder naar de Jannah (Para-dijs) meenemen.

  46. Een Hafiz van de Heilige Qur'aan zal bemiddelen voorzijn familie.

  47. De ouders van een Hafiz, Qari en 'Aalim van de HeiligeQur'aan zal gezegend worden met de Kroon van Jannahop de Dag des Qiyamah (Oordeel).

 • 48. Het reciteren van de Heilige Qur'aan en weer vergeten iseen grote zonde en waardig voor straf.

  49. Het denigreren, verwerpen en vernederen van de HeiligeQur'aan is Kufr (ontrouw/ongelovig).

  50. Heilige Qur'aan wordt snel vergeten en moet dus be-schermd worden.

  51. Het aanraken van de Heilige Qur'aan zonder Woezoe isniet toegestaan en Harm (verboden).

  52. Heilige Qur'aan dient gereciteerd te worden in een langza-me ritmische tempo.

  53. Een minimum aan beloning (minstens 10 zegens) wordtgegeven voor de recitatie van elke letter van de HeiligeQur'aan.

  54. Het reciteren van de Heilige Qur'aan door naar te kijken iszegenrijker dan het uit het hoofd reciteren.

  55. Het luisteren naar de recitatie van de Heilige Qur'aan isexcellenter dan reciteren of Nafil (vrijwillige gebeden).

 • 56. Het is noodzakelijk stilte te betrachten en te luisteren wan-neer de Heilige Qur'aan wordt gereciteerd.

  57. Als een groep mensen de Heilige Qur'aan reciteren, danmoeten zij dat in stilte doen.

  58. Wanneer de Heilige Qur'aan geleerd of onderwezenwordt dan is het voor de studenten toegestaan in de groephard op te reciteren.

  59. Het respecteren en eerbiedigen van de Heilige Qur'aan isnoodzakelijk en ook Farz.

  60. Kussen, reciteren, kijken, dragen, luisteren naar of verzenvan de Heilige Qur'aan opschrijven zijn allen handelingenvan Ibdat.

  61. Niets, maar dan ook niets mag op de Heilige Qur'aan ge-legd worden. Zelfs geen andere religieus boek of eenTasbh (rozenkrans).

  62. Zweren op de Heilige Qur'aan is waarheidsgetrouw, dochu zult terughoudend moeten zijn.

 • 63. Voorspellingen doen uit de Heilige Qur'aan is Makroeh-e-Tahriemi (dicht bij Harm).

  64. Er is niets nat of droog wat niet in de Heilige Qur'aan isuitgelegd.

  65. Alles wat in de vorige Goddelijke Boeken stond geschre-ven is vervat in de Heilige Qur'aan.

  66. Heilige Qur'aan is een bestaand wonder.

  67. Surah Yasien is het hart van de Heilige Qur'aan.

  68. En de schoonheid van de Heilige Qur'aan is Surah Rah-maan.

  69. Duas (smeekbeden) worden aangehoord gedurende hetuit reciteren van de Heilige Qur'aan.

  70. Heilige Qur'aan was geopenbaard 600 jaar na de Injiel(Originele Bijbel).

  71. Heilige Qur'aan werd geopenbaard naarmate er noodzaaktoe was.

 • 72. Heilige Qur'aan werd geopenbaard over een periode vanongeveer tweentwintig jaar, twee maanden en veertiendagen.

  73. Het eerste vers van de Heilige Qur'aan dat geopenbaardwerd is: "Iqra Bi Ismi Rabbikal Lazi" in Laylatul Qadr, inmaand Ramadaan in het grot Hira. Dit gebeurde dertienen een half jaar voor Hijrat, te weten op 14 augustus 610A.D.

  74. Heilige Qur'aan bevat 6.666 verzen, 558 Roekoes, 114 Soe-ras en 30 Sieparas (delen).

  75. Bismillah hir Rahmaan nir Rahim komt 114 keer voor inde Heilige Qur'aan.

  76. Bi

View more