12 phương php khch lệ nhn vin tiền khng lm Đượ c nhn vin km, chỉ c nhn vin khng...

Download 12 Phương Php Khch Lệ Nhn Vin Tiền Khng Lm Đượ c nhn vin km, chỉ c nhn vin khng được đo tạo bi bản; Khng c doanh nghiệp km, chỉ c doanh nghiệp khng c

Post on 06-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MCLCLiniu

  CHNGINHNVINGIILNHCSKHCHL

  CHNGIITHNHCNGCAVICKHCHLBTUTVICTHAYITDUYQUNL

  CHNGIIIKHCHLHIUQUQUYTCIVINHNVINMI

  CHNGIVQUYTCKHCHLIVINHNVINCKINHNGHIM

  CHNGVQUYTCKHCHLIVINHNVINGIUKINHNGHIM

  CHNGVIQUYTCKHCHLIVINHNVINCTCN

 • Khngcnhnvinkm,chcnhnvinkhngcotobibn;Khngcdoanhnghipkm,chcdoanhnghipkhngcphngphphiuqu;Khngcsbtctrongquanhcanhnvinvlnho,chcskhchlkmhiuqu.Cunschgiithchtm12phngphpkhchlnhnvinkhngdngntin,lphngphphiuqumccnhqunldoanhnghipcnhctpvnmbtthcydoanhnghipphttrinbnvng,gipnhnvintrngthnh,tinb.

  Ebookminphti:www.Sachvui.Com

  http://sachvui.com/

 • LiniuEbookminphti:www.Sachvui.Com

  Ngynay,ninccthnghiunitingthgii,chngtakhngthkhngnhcnApple,Microsoft,CocaColaNhngdoanhnghipnykhngchnitingvthnghiusnphmmcncvnhadoanhnghiprtnitri.Nhiunhnvinlmvictrongnhngcngtynykhngchvlngcao,chingtt,mcnvmtvinguynnhnquantrngkhc.lssaym,nhittnh,nimvui,vinhd,tho,lcmgicmim

  Thcra,saukhiisutmhiu,chngtasthyrng,nhngcngtynycnhngchiukhchlnhnvinvcngcbit.Skhchllgvy?Chngtannkhchlnhthno?ChuyngiaqunlngiMBerelsonvSteinernhnghavskhchlnhsau:Ttciukin,hivng,mongmun,nglcmtronglngmuncutrthnhskhchliviconngilmttrngthinitmbntrongmiconngi.Hnhvicaconngiuxutphttnhngngcno,mngclilmtloitrngthitinhthn.Trngthitinhthnnyctcdngkchthch,thithcvtngcnghotngcaconngi.

  Hngnm,mtscngtykhostvktquchothy,chc21%nhnvintntyvicngvic.Hcthitchcc,cutintrongcngviccamnhvmongmuncnghinhtscmnhchodoanhnghip.Ccnhnvinkhcthcthivhnhvitntyvicngvicmckhcnhau,iunynhhngtrctipnscnghincahividoanhnghip.Tisaomctntytrongcngviccanhnvinlikhngcao?iunhnvinmunlg?iugnhhngnmctntytrongcngviccah?Nhngngiqunlnnbidngtinhthnlmvictntyvnngcaomctntyvinghnghipchonhnvinnhthno?Nhngvnnyangiccnhqunlgiip.

  Khchlnhnvinlmtbihcln,nithnginnhngthchinliphctp.Khininvickhchl,nhiulnhosnghngaynkhchlnhnvinbngtin.Mcdchngtakhng

  http://sachvui.com/

 • coithnghayphnhnchvchnhschthngtinhplvkhoahccamtsdoanhnghip,nhngvicingbnglng,tinkhngthgiiquytcmivn:Mtllngthngkhngphilnguynnhnduynhtnhhngnlngyunghcanhnvin,thmchkhngphilnguynnhnquantrngnht.Hailngiqunlcphthuyckhnnglnhocamnhhaykhngscnhhngrtlnnlngyunghcanhnvin.

  Saukhitngktkinhnghimnhiunmgingbichoccdoanhnhn,tichorng,khchlnhnvinmkhngdngntinquantrnghnvchiuquhn,vinhngdoanhnghipkhngbitvkhnglmcvicny,rrngphichiphnhiumchachcchiuqu.Haynicchkhc,khchlnhnvinkhngdngntinchnhldoanhnghipangtitkimtin,yllichquantrngnht,chkhinotinhthnnhnvinckhchlthmiccoilskhchlhiuqunht.

  Chngtaubitnhucucaconngirtphongph,adng,mnhucuvtchtnginchlnhucumcthpnht.Trongxhingynay,nhnvinkhngchihidoanhnghiptrlngcao,mhcnihictnnhim,ctntrngvthchingitrcabnthn.Trongtnhhungny,nhqunlkhngthdngtinvvtchtkchthchscnc,nhittnhcanhnvinivicngvicvcngty.Ngoira,ividoanhnghip,skhchlbngtinvvtchtkhngchtnkm,mcndgytcdngngcli.Nuchsdngtinvvtchtkhchl,chcchnskchthchtmlsosnh,thamlam,licanhnvin.

  Tmtgckhc,khchlnhnvinbngvtchtsquytnhch,quynhthngphtnghimkhccacngty,ngiqunlkhngthtytinquytnh;nhngnukhchlbngtinhthnthcththchinbtclcno,manglinimvui,sthoimivmttinhthnchonhnvin.Hnhngkhchlbngtinhthndlm,dthchin,hiuqugingnhnhnggitncnhngyquangyrxungtng,trongthigianngnskhngthyktqurrt,nhngdndn,gitncstorascmnhbtng,torahiuqurrt,chnhlscmnhncchymnvtohiuqumathungiha.

  Hinnay,ccbcchamthnghayphnnnconcihnghinchigame,bbhchnh,sutngysatrninternet.Thcra,

 • khngchctrnghinchigamemngilncngvy.Tisaotrchichmqu,Angrybirdtrninthoilithnhhnhnhvy?Lnochctrconchi?Tisaochngtacththcthumsutsngchigamemkhngthymt?lvttccctrchiuclptrnhtheomctdnkh,tnginnphctp.Nhngtrchinydhiu,dhc,crtnhiucai,nhngchcnvtquacalscthng.Quytctrchichnhlccgnglvtqua,khngcgngsthtbi,vvylunthuhtngithamgiatrchi.

  Chnhiunylgittnhtchngtatrachkhchlnhnvin.Vickhchlcncmc,ctnhthct,tnhththchvtnhcnhtranh,ngthiemlichonhnvincmgichilngvmttml.Gicmckhchlphhpskhinitngckhchlluncgngphnukhngbitmtmi.Ngcli,nuvickhchlitngkhngthchhp,itngquddngnhncphnthnghochaybphtskhngtmcchkhchl.Mundoanhnghipphttrinludi,vngbn,ngoivickhngngngnngcaotchtcangiqunl,cphngphpqunlkhoahcvchnhschsdngngilaongngn,ngiqunlcnbitkhchlnhnvin,hiucphngphpkhchlkhngdngntin.Khinhnvinnhnthyphongxutsccangiqunl,nhncskhchltinhthnngoitinlngvvtcht,liclmvictrongmitrngdoanhnghiponkt,phttrin,hsthyrngtinlngkhngphilnguynnhnduynhtkhinhcgnglmvic,cnghinvgnbvicngty.ngnhinlchsrttrungthnhvicngty,cgnglmvichtscmnhvcngty.Doanhnghipnnh,onktmicthphttrinnhanhvmnh.

  Tduyqunlquytnhhnhviqunl,trnhsuynghcangiqunlquytnhtrnhqunl.Tduyqunlkhcnhauemlihiuququnlkhcnhau.Ngilnhodoanhnghipxutsccthnhnvincamnhvtrqunlthcstronglnhvcchuynmnvtrthnhngichthcscadoanhnghip.Htntrnggitrcaminhnvin,chnngcaotchtvnnglccanhnvintrongcngvic,phthuytnhnngngcaminhnvin-tchccstrngvuthcanhnvinphttrintondin.Chnhphngphpkhchlnhnvinkhngdngntinmanglilichtolnchonhngcngtyniting.

 • Khngcnhnvinkm,chcnhnvinkhngcotobibn;khngcdoanhnghipkm,chcdoanhnghipkhngcphngphphiuqu;khngsbtctrongquanhcanhnvinvlnho,chcskhchlkmhiuqu.Cunschnykthpmtsvnthnggptrongqutrnhgingdychoccdoanhnhncatcgi,giithchtm12phngphpkhchlnhnvinkhngdngntin,tgiithiutngtnphngphpvcchthckhchlnhnvinkhcnhautnhnvinmi,nhnvingiukinhnghim,nhnvinlmvictntyvnhnvinctcncacngty.Cunschchnhlvkhclc,lgihiuqunhngngiqunldoanhnghiphchivnmbt,thcydoanhnghipphttrinbnvng,gipnhnvincahngycngtrngthnhvtinb.Tcgihivngcunschsgipchchoccnhqunldoanhnghipthcylichdoanhnghip,khinnhnvinlmvictnty,gnbvxydngdoanhnghipphttrinhiuqu.

  Knhmongcgi,ccnhqunlthamkhovchnthnhphbnhgp.

  TCHTNGLONG

 • CHNGINHNVINGIILNHC

  SKHCHLTtcccdoanhnghipumuntngdoanhthuvli

  nhun,tuynhinphasaustngdoanhthuvlinhuncnitngkhchhngtrungthnh.Chckhchhngtrungthnhmiquytnhcstngtrngdoanhthutnglaicadoanhnghip,mphasauitngkhchhngtrungthnhlicncingnhnvinchuynnghip,tnty.Chcingnhnvintntymithitlpcmnglikhchhngtrungthnh,vphasauingnhnvintntyynhtthitphicngiqunlxutsc.Dovy,mtngiqunlgii,thnhcngcnbitcchkhchlnhnvin,bitcchotoingnhnvinlmvictnty,chuynnghip.

  BI1CHCNHNVINTNTYMITORALICHCHODOANH

  NGHIP

  I.NGUYNNHNNOKHINNHNVINKHNGTNTYLMVIC?

  Btcsphttrinnhanhchngcadoanhnghipnocngkhngththiustntycanhnvin.utinlkthutmymctintin,thhailscsngtocaconngi,nukhngcslngnhnvinphtrchtntythsxuthinsc.ng

 • nhin,btcdoanhnghipnocngphiimtvihintngchuynviccanhnvinvctnhnvinlmvichiuqu.Mtmt,crtnhiungitmviclm;mtkhc,hunhdoanhnghipnocngthanphinvvickhtmngiti,ngitntyvinghcngkhtmhn.Rtnhiunhqunldoanhnghipchobit,vnhadoanhnghipchcthvittrngiy,chkhngcvittrongtimnhnvin.Nucthlibinglhslibing,cththoithclhsthoithc,cthlmliulhlmliu.Chngtalunmunbittisaonhnvinkhngtntyvinghkhidoanhnghiplunthivngvoh?Tisaodoanhnghipkhnggicngiti?Tisaonhnvinlunmunchuynvic?iuhmunlg?iugnhhngnstntyvinghcanhnvin?

  Hiucnguynnhnthcsvthitntyvinghcanhnvinrtquantrng,viunyclinquanmtthitnsphttrin,thmchvnmnhcadoanhnghip.Nhiunhqunlchorng,nguynnhnchyucavnnyxutphttbnthnnhnvin:Tchtvtrnhtudngcanhnvinkhngcao,tnhtgicvchtinthcanhnvinkhngmnh,tinhthntrchnhimcanhnvinvthccangilnhokhnglnNhngyutnykhinnhnvinrtkhyungh,gnbvingh.Nhngsthckhngnginnhvy.Quacuciutrakhostvqunlthctinchothy,mcgnbvinghcanhnvinkhngcaokhngphihontondolicanhnvin,mcnldotrchnhimcadoanhnghip.Biuhinlmviccanhnvinkhngttldophngphpqunl,chqunl,tnhhplvcngbngcadoanhnghip

  Thngthng,yutnhhngnsgnbvinghnghipcanhnvincbiuhinnhsau:

  1.Chtrlngthiuhpl

  Mynmgnnay,tllmphtcngngycnggiatngnhhngncucsngcachngta.Vtgingycngleothangkhinngtinmtgi,nhngthmuaccngngycngtkhinngidnlaongthanphin,chnnn.Do,aicngquantmnvicmnhkimcbaonhiutin.

  Yutkinhtnhtinlng,phcli,tinthnglyutnn

 • tngnht,trctipnhtquytnhsgnbvinghnghipcanhnvin.Haynicchkhc,mclngphtchonhnvinhngthngcaccdoanhnghipkhthp,hnnamclngmidoanhnghiplikhnggingnhau.Mtmt,lngthpkhcthpngcchtlngsngcanhnvin,nhngcnghincanhnvinkhngcnpbngmclngtngng,khinchonhnvinkhngthtptrungtonbsclcvocngvic.Mtkhc,soviithcnhtranh,doanhnghipcmclngthpthngthiukhnngcnhtranh,nhnvincacngtydbdaongbimclnghpdnhncngtykhcvschuynvic.Ngoira,chlngcamtvidoanhnghipkhngphnmcrrt.Nhnvinccnghinnhiu,tntylmviccnghngmclnggingvinhnvinccnghintvkhngtntylmvic,khinchoccnhnvinbtmn,tmtitnhtchcc,tinthvkhnnggnbludivingh.

  2.Trnhnhgithiutnhkhoahc,hpl

  nhgihiuqukinhdoanhcadoanhnghipchnhltngkttnhhnhlmvictrongmtthigiancanhnvin,mcchlnhgicngviccanhnvinctyucucacngtyhaykhng,tcncvotnhhnhthct,pdngbinphpthngphtkhchl,cthcnhnvinlmvictchcc,nghimtchn.Nhnghthngnhgicamtsdoanhnghiptrongncmtitnhhiuqubanu.Nguynnhnlvchnhgikinhdoanhkhnghplvkhoahc,phngphpnhgikhngcngbng;hocchchtrngnhnhthc,nhginthunkhnnglmviccanhnvin,khngbnhchnranhnvinlmvicxutscvcchkhenthngchahpl.

  nhgitrnhlmviccanhnvinlmttrongnhngcngviccnthitcadoanhnghip,cnglyutquantrngnhhngntinhthntntylmviccanhnvin.Nukhngnhgicngkhai,cngbngthskhngnhngkhngnhgictrnhcao-thp,tt-xucanhnvin,mcnnhhngtrctipntinhthnlmviccanhnvin.Ngiqunlnhgiphindin,chquanskhinnhnvinbtbnh,khinhkhngcntnnhimngiqunlvdoanhnghip,toratmltiucc,nhhngtrctipnstnty,gnbvinghcanhnvin.Ktqunhgikhngcngbng,hplstnhintnhtchcc,chngvcmgicthnhcngcanhnvin.Cngnhvy,chodkt

 • qunhgictrungthc,chnhxc,tinhnhnhginhkvcngbktqunhgi,nhngnukhngcbinphpthngphtrrngivinhnvingiivnhnvinkmthcngkhngemlitcdngkhchlthcs.Nhnvinlmtrongdoanhnghipnyscmthyrngdmnhlmnhiulmt,lmtthaykhngttugingnhau,tclchodmnhclmvicxutschnyucucngvicvvtrnghnghipcngkhngcaicngnhn.Sovinhngnhnvinlmvicchiuquthp,chodmnhctoranhiulichchodoanhnghip,cngkhngcingtthn,cnnhngnhnvinlmvickmvnchngmclnggingmnh.Nucmgicnytipdintrongthigiandi,mtnhnvinvngnbvinghcngsctmltiucc,chnnn.Nhvycnghalthignb,tntyvinghsgimirtnhiu.

  3.Doanhnghipkhngcoitrng,khngcngnhncnghincanhnvin

  Khngaimunmnhlngicnghinmchngaibitnvkhngcbtcsbopno.Btcaicngmuncngikhccoitrngvcngnhn.Btcnhnvinnocnghivngccngtycoitrng,hivngthnhqulaongcamnhccngtycngnhn.Nudoanhnghipvlnhocoitrngnhnvinlmvictchcc,cthnhtchkinhdoanhtt,tokhnggianphttrinchonhnvin,tomiiukincnthitchonhnvinlmvic,tintngvchohclmvictdothskchthchcnglcvsnhittnhlmviccanhnvin,tnntngvngchcchostnty,gnbcanhnvinvicngty.Nubiuhinttcanhnvincdoanhnghipvlnhocngnhn,ccphngphplmviccahcbanlnhongh,thnhnvinscmthyrngmnhctntrng,hsphthuyhttimnngcamnhtrongcngvicvkhnnglmvicngycngtthn.

  Nhngtnhhnhthctlil:Ngiqunlthngnghrngmnhrtbnrn,khngcthigianquantmnhiunnhnvin.Hcngchorngchlmvichintidoanhnghipvnhnhphttrinbnhthngnnkhngcnmtnhiuthigiangiaolu,bnbcvinhnvin.Dovy,crtnhiungiqunlkhngcoitrngnhnvin,hcoinhnvinlbmytrongdychuy

Recommended

View more >