1.1. uvod - xi. gimnazija - naslovnica · web viewnacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti,...

Click here to load reader

Post on 25-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

kolski kurikulum

kolska godina 2011./2012.

KOLSKI KURIKULUM

rujan 2011.

SADRAJ:

1. STRATEGIJE RAZVOJA ------------------------------------------------------------------------ 3

2. KRATKORONI PLAN I PROGRAM KOLE ZA KOLSKU GODINU 2011./127

3. VIJEE UENIKA7

4. ISPITNI KOORDINATOR9

5. KALENDAR AKTIVNOSTI KOLSKE GODINE 2011./2012.10

6. IZBORNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA13

6.1. Okvirni planovi i programi izborne nastave14

6.2. Okvirni planovi i programi dodatne nastave32

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI42

8. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI46

8.1. Projektna nastava "Slavonijo, zemljo plemenita"46

8.2. Projektna nastava "Jo Hrvatska ni propala, dok mi ivimo..."48

8.3. Projektna nastava "Biser juga"50

8.4. Projektna nastava Opatija i Trsat52

9. KULTURNE I JAVNE AKTIVNOSTI KOLE54

9.1. Posjet Arheolokom muzeju u Zagrebu54

9.2. Proslava Boia55

9.3. Proslava Valentinova56

9.4. Posjet Tehnikom muzeju57

9.5. Otvorena vrata PMF-a58

9.6. Posjet Memorijalnom muzeju Draena Petrovia59

9.7. Posjeti kazalinim predstavama u sezoni 2011./2012.60

9.8. Norijada61

9.9. Maturalna sveanost62

9.10. "Dojdi osma, Zagreb te zove!"63

9.11. Otvorena vrata kole64

10. PROJEKTI65

10.1. Dani kruha65

10.1. Dani kruha66

10.2. Hrvatsko srednjovjekovlje67

10.3. Dan planeta Zemlje68

10.4. PROJEKT NAJSPORTSKIJI RAZRED tjelesno i zdravstveno podruje69

11. RADIONICE70

11.1. Radionica "Toka nulte tolerancije na nasilje"70

11.2. Radionica "Razvoj komunikacijskih kompetencija nastavnika"71

12. TRIBINE72

13. PROGRAMI73

13.1. Program aktivnosti za spreavanje nasilja meu djecom i mladima73

1. STRATEGIJA RAZVOJA

1.1. UVOD

Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je Nacionalni kurikulum koji propisuje:

Odgoj i obrazovanje u koli ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma

Nacionalni kurikulum utvruje vrijednosti, naela, opeobrazovne ciljeve i ciljeve pouavanja, koncepciju uenja i pouavanja, pristupe pouavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim podrujima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje

Nacionalni kurikulum donosi ministar

1.2. CILJ

Definirati temelje rada kole

Utvrditi dugoroni i kratkoroni plan i program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa

Odrediti nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvankolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda

1.3. ZADATCI

kolskim kurikulumom se utvruju:

aktivnost, program i/ili projekt

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost

nain realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

detaljan trokovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja

1.4. NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOENJA KOLSKOG KURIKULUMA

kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea a za organizaciju i pripremu zaduen je ravnatelj.

1.5. JAVNOST RADA

kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku. Smatra se da je kolski kurikulum dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrenim stranicama kole.

1.6. DUGORONI PLAN I PROGRAM KOLE

Dugoroni plan i program kole XI. Gimnazije je obrazovati uenike u programu ope gimnazije.

1.6.1. Ciljevi programa

Stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja.

1.6.2. Zadatci

Osigurati sustavan nain pouavanja uenika, poticati i unapreivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima

Razvijati uenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, ouvanju povijesno-kulturne batine i nacionalnog identiteta

Odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ivljenje u multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva

Osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad u promjenjivom drutveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima trinog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignua

Osposobiti uenike za cjeloivotno uenje

1.6.3. Namjena

Priprema i obrazovanje strunih i pripremnih kadrova kao zadae partnera svih odgojno-obrazovnih imbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Ispunjavanje elja i potreba uenika

1.6.4. Nositelji programa i njihova odgovornost

Nositelji programa su: Ravnatelj, struni suradnici, nastavnici, administrativno, tehniko i pomono tehniko osoblje, roditelji, lokalna uprava i samouprava.

Odgovorni su za: Pravovremenu i kvalitetnu pripremu i realizaciju nastavnih programa i vrednovanje postignua uenika.

1.6.5. Nain realizacije programa

Prikupljanje informacija od partnera svih odgojno-obrazovnih imbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini o potrebama primjerenog obrazovnog programa

Usklaivanje elje uenika s potrebama gospodarstva

Ponuda prikladnih obrazovnih programa

Tijekom cijelog upisnog razdoblja obavjetavat e uenike osnovnih kola u svojem okruenju (i u drugim upanijama) o mogunostima, programima, uvjetima upisa i postignuima kole

Program u koli e se izvoditi po nastavnom planu za opu gimnaziju

Nastava se odvija putem predavanja prema nastavnom planu i programu

Nastava se izvodi u klasinim i specijaliziranim uionicama te drugim prostorima primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima

kola radi u dvije smjene

kola skrbi o stalnom unapreivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapreivanje odgojno-obrazovnog rada izraava se:

u praenju i omoguavanju uenicima da razviju individualne sklonosti i sposobnosti

u profesionalnom informiranju uenika

u pruanju pomoi uenicima koji imaju tekoa u uenju i vladanju

u skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju uenika

u pomoi nastavnicima u njihovu radu s uenicima

u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima uenika

U koli se izvode izvannastavne aktivnosti uenika radi proirivanja obrazovnih sadraja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti uenika, razvijanja zajednitva uenika, razvijanja drutvenog ivota i razonode uenika

Izvannastavne aktivnosti temelje se na naelu dragovoljnosti izbora sadraja i oblika rada

Nositelji izvannastavnih aktivnosti su uenici, uz strunu pomo nastavnika i strunih suradnika

Radi ostvarivanja nastavnih sadraja i postizanja zakonom i nastavnim programom propisanih ciljeva i zadaa, kola izvodi izlete i ekskurzije te poduzima druge odgovarajue aktivnosti u skladu s provedbenim propisom koji donosi ministar obrazovanja te godinjim planom i programom rada

Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvjee o izvedenoj ekskurziji, njezinim rezultatima i materijalnim izdatcima

Struno usavravanje nastavnika

Cjeloivotno uenje nastavnika

1.6.6. Vremenik provoenja programa

Od 1. rujna tekue do 31. kolovoza slijedee godine.

1.6.7. Detaljan trokovnik programa

Ulaganja kola planira Godinjim planom i programom rada a odobrava ih Osniva, Grad, MZO i druga ministarstva i institucije na koje apliciramo. Financiranje nastavnika i opi materijalni trokovi propisani su zakonom i provedbenim propisima koji se odnose na srednje kolstvo i korisnike Dravnog prorauna.

1.6.8. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja

Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.

Vrednovanju NCVVO podlijeu svi uenici Ope gimnazije pisanjem dravne mature 2011./2012.

Unutarnje vrednovanje provodi Povjerenstvo za unutarnje vrednovanje na temelju provedbenih propisa NCVVO.

Vrednovanje provode nastavnici ocjenjivanjem uenika, a razredna vijea utvrivanjem opeg uspjeha uenika na polugoditu, na kraju nastavne i kolske godine

Rezultati vrednovanja koriste se na strunim aktivima, Razrednom i Nastavnikom vijeu za unapreenje odgojno obrazovnog rada i stjecanja znanja i vjetina uenika

Rezultati vrednovanja koriste se i za promociju kolskih programa i objavi postignua uenika i nastavnika

Uspjeni i naroito uspjeni uenici za postignute rezultate mogu biti pohvaljeni i nagraeni

2. KRATKORONI PLAN I PROGRAM KOLE ZA KOLSKU GODINU 2011./12

Kratkoroni plan i program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Kratkoroni plan i program rada kole donosi se ovim kurikulumom a preciznije pojedinosti utvrdit e se Godinjim planom i programom rada kole za svaku kolsku godinu do 30. rujna.

2.1. REDOVNO OBRAZOVANJE

U kolskoj godini 2011./12. XI. Gimnazija u Zagrebu e obrazovati uenike po Nastavnom planu i programu kojeg propie ministar za Opu gimnaziju za 1., 2., 3. i 4. razred.

3. VIJEE UENIKA3.1. Cilj

Vijee uenika ostvaruje savjetodavnu ulogu u ostvarivanju bolje suradnje i njihovo lake i neposredno komuniciranje s Nastavnikim vijeem, Razrednim vijeem, Vijeem roditelja, radi ostvarivanja kvalitete rada i ivota u koli.

3.2. Zadatci

Vijee uenika zastupa i razvija uenika prava, interese, obveze i uloge u koli te usvaja aktivan odnos prema koli i zajednici u kojoj kola djeluje.

3.3. Nain realizacije programa:

Svaki razredbeni odjel izabire po jednog uenika u Vijee uenika. Odabir uenika vri se tajnim glasovanjem o predloenim kandidatima. Mandat lanova Vijea moe trajati od jedne do etiri godine. Izabrani predstavnici vijea uenika, tajnim glasovanjem izabiru predsjednika Vijea uenika. Nakon ustanovljenja Vijea uenika, odreuje se prostor i vrijeme za djelovanje, te struni suradnici iz kole.

3.4. Nositelji programa i njihova odgovornost:

Struni suradnici su pedagog i profesori koji pomau Vijee uenika u prijedlogu i izradi plana i programa rada:

Matija Grgat i Mario ui, profesori - koordinatori Vijea uenika

Ivanka poljar, kolski pedagog- ima ulogu uvoenja lanova (uenika) u pedagoku dokumentaciju i pomaganje oko donoenja odluka samog Vijea

Josip Arnu, ravnatelj kole

3.5. Vremenik provoenja programa:

Rujan 2011. god lipanj 2012. god.

3.6. Detaljan trokovnik programa:

Za potrebite materijale bit e odreen naknadno Cjenikom.

3.7. Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja:

Aktivan rad vijea uenika, razmjenjivanje informacija sa Nastavnikim vijeem, Razrednim vijeem, Vijeem roditelja.

4. ISPITNI KOORDINATOR

Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora su:

osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava uenika za ispite

zaprimanje, zatita i pohranjivanje ispitnih materijala

osiguravanje prostorija za provoenje ispita

nadzor provoenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita

povrat ispitnih materijala Centru

informiranje svih uenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja

savjetovanje uenika o odabiru izbornih predmeta dravne mature

informiranje uenika o postupku provoenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini kole

pravovremeno dostavljanje rezultata ispita uenicima

voenje brige u koli o provedbi prilagodbe ispita za uenike s tekoama

informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pruanje podrke

sudjelovanje na strunim sastancima koje organizira Centar

organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem

osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike

suraivanje s roditeljima u savjetovanju uenika glede odabira izbornih predmeta dravne mature

unoenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o koli i nastavnim predmetima u bazu podataka

unoenje i upotpunjavanje matinih podataka uenika u bazu podataka

NOSITELJI PROGRAMA I NJIHOVA ODGOVORNOST:

Stjepan Arnu, profesor ispitni koordinator

Maja Sei-Kopin, profesor zamjenik ispitnog koordinatora

5. KALENDAR AKTIVNOSTI KOLSKE GODINE 2011./2012.

05. 09. 2011.

Prvi dan nastavee

13. 09. 2011.

Sjednica Nastavnikog vijea

08. 09. 2011.

Skupni roditeljski sastanak za I. razrede

poetak rujna 2011.

Sjednica kolskog ispitnog povjerenstva (imenovanje k. ispitnog povjerenstva)

15. 09. 2011.

Sjednica Nastavnikog vijea

rujan 2011.

Odrati 1. roditeljski sastanak za II., III. i IV. razrede

poetak listopada 2011.

Razmatranje ponuda turistikih agencija za maturalno putovanje

15.10.2011.

Sjednica Nastavnikog vijea

28.10. 2011.

Sjednice Razrednih vijea i Nastavnikog vijea

do kraja polugodita

Konaan odabir turistikih agencija za maturalno putovanje

23.12. 2011.

Sjednice razrednih vijea i Nastavnikog vijea

23.12. 2011.

Proslava Boia

23.12. 2011.

Zadnji dan nastave u I. polugoditu

27.12.2011. 13.01.2012.

Zimski odmor uenika

16. 01.2012.

Prvi dan nastave u II. polugoditu

17.01. 27.01. 2012.

Odrati drugi roditeljski sastanak

prema vremeniku mature

Zadnji dan prijave za polaganje dravne mature

veljaa, 2012.

Sjednica kolskog ispitnog povjerenstva

22.03. 2012.

Sjednice razrednih vijea i Nastavnikog vijea

26.03. 31.03. 2012.

Odrati trei roditeljski sastanak

02.04. 06.04. 2012.

Proljetni odmor uenika

16.04. - 20.04. 2012.

Odrati roditeljske sastanke za maturalne razredne odjele

travanj 2012.

Planirati trodnevni izlet u Dubrovnik

18.05. 2012.

Planirati jedan izlet povodom Dana kole(08. 05.- slubeni Dan kole)

18. 05. 2012.

Zadnji nastavni dan za maturante

18. 05. 2012.

Oprotaj maturanata od kole

21. 05. 2012.

Sjednice razrednih vijea za etvrte razrede i Nastavnikog vijea

22. 05. 2012.

Sjednica kolskog ispitnog povjerenstva(konana lista za dravnu maturu)

24.05. 13.06. 2012.

Dravna matura ljetni ispitni rok

15.06.2012.

Zadnji dan nastave za uenike I., II. i III. razreda

18.06.2012.

Sjednica razrednih vijea za I., II. i III. razrede i Nastavnikog vijea

30. 06. 2012.

Podjela svjedodbi za I., II., i III. razrede

16. 07.2012.

Dostava rezultata dravne mature kolama

nakon 16.07. 2012.

Sjednica kolskog ispitnog povjerenstva

02. i 03.07. 2012.

Popravni ispiti za I., II., III. i IV. razrede

04.07. 2012.

Sjednica Nastavnikog vijea(povjerenstvo za polaganje popravnih ispita)

UPISI PREMA ODLUCI MINISTARSTVA

16.07. 2012.

Podjela maturalnih svjedodbi

prema vremeniku mature

Zadnji dan prijave za polaganje dravne mature u jesenskom roku

20.07. 2012.

Sjednica kolskog ispitnog povjerenstva(prijave za dravnu maturu)

Srpanj, kolovoz 2012.

Godinji odmori djelatnika

kolovoz, 2012.

Provedba maturalnih putovanja uenika treih razreda

22. 31. 08. 2012.

Jesenski rok popravnih ispita

22.08.- 07.09.2012.

Jesenski ispitni rok za dravnu maturu i popravne ispite

31. 08. 2012.

Sjednica Nastavnikog vijea

6. IZBORNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

U ovoj kolskoj godini se odrava 22 sata izborne nastave u 12 odjela. Nastavu izvodi 9 profesora po jedan (1) sat tjedno iz 7 nastavnih predmeta.

Profesor

Predmet

Razred

Broj uenika

1.

Kreli Maja

Tjelesna i zdravstvena kultura

4.

15

2.

Beri Goran

Tjelesna i zdravstvena kultura

3., i 4.

75

3.

Hanevi-Horvat Nada

Talijanski jezik

2., 3. i 4.

45

4.

Korbar Ivanjko Nada

Glazbena umjetnost

2.,3., i 4.

45

5.

Sei-Kopin Maja

Informatika

2., 3. i 4.

45

6.

Babi Bogdani Nataa

Likovna umjetnost

2., i 4.

45

7.

Krolo-Petrovi Miljenka

Engleski jezik

2.

30

8.

Schmidt Mihaela

Engleski jezik

3. i 4.

30

9.

Lackovi eljka

Latinski jezik

2.

30

Tablica 1: Izborna nastava po profesorima i predmetima

Takoer se odrava i 7 sati dodatne nastave u 16 odjela. Nastavu izvodi 3 profesora po jedan (1) sat tjedno iz 2 nastavna predmeta te dva profesora po dva (2) sata tjedno iz dva predmeta.

Profesor

Predmet

Razred

Broj uenika

1.

Arhani Vlatka

Matematika

dodatna

3.

10

2.

Bari Dunja

Matematika

dodatna

3.

10

3.

Beri Goran

TZK

kolski klub

1.- 4.

120

4.

Hanevi-Horvat Nada

Talijanski jezik

dodatna

1. i 2.

10

5.

Kos Bzik Lidija

Prva pomo

dodatna

3.

12

Tablica 2: Dodatna nastava po profesorima i predmetima

6.1. Okvirni planovi i programi izborne nastave

(razraeni operativni planovi i programi nalaze se u kabinetu strunog suradnika pedagoga).

6.1.1. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj:

Okupiti to vei broj zainteresiranih uenika kako bi razvili svoje psiho-motorne sposobnosti i socijalne kompetencije. Obogaivanje i proirivanje sportske kulture uenika.

Zadaci:

Osposobljavanje mladih u raznim sportskim granama.

Nain realizacije programa

Treninzi koarke

Priprema za natjecanja

Nositelji programa i njihova odgovornost

Maja Kreli

Nastavne teme:

Vjebe razgibavanja

Stavovi i kretanja

Tehnike koarke

Primjena elemenata kroz igru

Literatura:

Vladimir Findak, "Metodika TZK"

Grupa autora, "Koarkaka pravila"

Grupa autora, "Koarka"

dnevni i tjedni tisak

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika za:

motoriko znanje, igra i zalaganje

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.2. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj:

Okupiti to vei broj zainteresiranih uenika kako bi razvili svoje psiho-motorne sposobnosti i socijalne kompetencije. Obogaivanje i proirivanje sportske kulture uenika.

Zadaci:

Osposobljavanje mladih u raznim sportskim granama.

Nain realizacije programa

Treninzi odbojke, nogometa i badmintona

Priprema za natjecanja

Nositelji programa i njihova odgovornost

Beri Goran

Nastavne teme:

Vjebe razgibavanja

Stavovi i kretanja

Tehnike odbojke

Tehnike nogometa

Tehnike badmintona

Primjena elemenata kroz igru

Literatura:

Vladimir Findak, "Metodika TZK"

Grupa autora, "Odbojkaka pravila"

Grupa autora, "Nogomet"

Grupa autora, "Badminton"

dnevni i tjedni tisak

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika za:

motoriko znanje, igra i zalaganje

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.3. TALIJANSKI JEZIK

Cilj:

Razvijati receptivne vjetine uenika, te osposobljavati uenike za samostalno i suvereno koritenje talijanskog jezika u pismenoj i govornoj komunikaciji. Proiriti znanje uenika o geografskim osobitostima talijanskog govornog podruja, te politikim i kulturolokim osobitostima njegova stanovnitva.

Zadaci:

uenici e u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi

uvjebavanje, ponavljanje i proirivanje znanja i komunikacijskih vjetina

obogaivanje i proirivanje vokabulara

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Hanevi-Horvat Nada

Nastavne teme:

Il testo: Ma la medicina alternativa funziona

La musica-Le Canzioni italiane

La tavola rotonda: L` alcoolisimo

Il testo degli italiano e del telefonino

La parit tra maschio e donna

Il lavoro

La zucchero

Il tempo libero: Viva il computer

Gli esercizi di grammatica

Literatura:

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano 1 (udbenik i prirunik)

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano 2 (udbenik i prirunik)

J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika

asopis Focus

Tekstovi i pjesme po izboru

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu) za:

izradu plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u vitrini kole

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.4. GLAZBENA UMJETNOST

Cilj:

Glazbeno opismenjavanje i razvijanje osjeaja za ritam, glasovne mogunosti, samostalno stvaranje ritmova i melodija. Poticanje uenika na praenje glazbenih zbivanje u svojoj sredini.

Zadaci:

Upotpunjavanje uenikova zanimanja za glazbu i veeg znanja o glazbi. Razvijanje sposobnosti ritma na odreeni tekst, savladavanje tehnike taktiranja i sluanja glazbe.

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u specijaliziranoj uionici za glazbenu umjetnost u koli.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Korbar Ivanjko Nada

Nastavne teme:

Tempo, mjera ritam

Stvaralaki rad

Pjevanje i sviranje

Glazbeno oblikovanje

Filmska glazba

Spiritualna glazba

Narodna glazba

Zabavna glazba

Narodni i drutveni plesovi

Literatura:

Ljiljana edrov, Nataa Perak Lovrievi:

- Glazbeni susreti 1. vrste

- Glazbeni susreti 2. vrste

- Glazbeni susreti 3. vrste

- Glazbeni susreti 4. Vrste

Notni tekst

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

nagraivanje uenika prema sastavnicama ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za razvoj kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.5. INFORMATIKA

Za drugi razred:

Cilj:

Cilj je informatikog obrazovanja stjecanje informatike pismenosti koja predstavlja temelj za daljnji razvoj pismenosti od rjeavanja osnovnih problema do povezivanja razliitih znanja u logiku cjelinu te poticanje uenika na svakodnevno koritenje raunala kod kue i u koli.

Zadaci:

Zadatak je proirivanje i nadopuna znanja za uenike u programu za obradu teksta, koritenje Interneta, osposobljavanje za komunikaciju putem Interneta; stjecanje umijea obrade slika i izrade web stranice pomou programa GIMP i Front Page 2003. Uenici e sudjelovati u izradi kolskih web stranica zbog potrebe za objavom informacija o ivotu kole.

Nain realizacije programa

uenje kroz otkrivanje

uenici e prema dogovoru obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije, web stranice i svoj rad prezentirati grupi

Nositelji programa i njihova odgovornost

Sei-Kopin Maja

Nastavne teme:

Program za obradu slika

Izrada web stranica

Internet

Literatura:

Gvozdanovi, Ikica, Kos, Milija, Milija , Srnec, Sekuli-tivevi, Zvonarek, Informatika za gimnazije, udbenik s DVD-om za 1. i 2. razred te za izbornu nastavu opih, jezinih i klasinih gimnazija

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja: usvojenost sadraja i primjena znanja) za:

doprinos pri izradi edukativnog panoa u informatikoj uionici

odranu samostalnu prezentaciju

rezultati vrednovanja se koriste kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

Za trei razred:

Cilj:

Cilj je informatikog obrazovanja stjecanje osnovne informatike pismenosti koja predstavlja temelj za daljnji razvoj pismenosti od rjeavanja osnovnih problema do povezivanja razliitih znanja u logiku cjelinu.

Zadaci:

Zadatak je proirivanje i stjecanje novih znanja prilikom odabira zanimanja koji e identificirati uenike budue poslovne interese i ciljeve; proirivanje i nadopuna znanja u programima za obradu teksta, baza podataka i izradu prezentacija te koritenje Interneta. Uenici e nauiti o svojim pravima i obvezama kao potroaa kroz istraivanje koje e poveati njihova znanja i sposobnosti odreivanja najpovoljnijeg odnosa cijene i prehrambene vrijednosti namirnica za uravnoteen obrok.

Nain realizacije programa

uenje kroz istraivanje i demonstraciju

uenici e prema vlastitom izboru obraditi zadane teme projekata u obliku prezentacije, plakata, panoa i svoj rad prezentirati grupi

Nositelji programa i njihova odgovornost

Sei-Kopin Maja

Nastavne teme:

Projekt: Planiranje budueg zanimanja

Projekt: Pametno kupovanje

izrada materijala za promociju kole

Literatura:

Gvozdanovi, Ikica, Kos, Milija, Milija , Srnec, Sekuli-tivevi, Zvonarek, Informatika za gimnazije, udbenik s DVD-om za 1. i 2. razred te za izbornu nastavu opih, jezinih i klasinih gimnazija

http://www.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/ZADACI/zanimanje/Buduce%20zanimanje/zanimanje/index.htm

http://www.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/ZADACI/kupovanje/index.htm

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja: usvojenost sadraja i primjena znanja) za:

izradu plakata, panoa i ivotopisa

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u informatikoj uionici

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

Za etvrti razred:

Cilj:

Cilj je informatikog obrazovanja stjecanje osnovne informatike pismenosti koja predstavlja temelj za daljnji razvoj pismenosti od rjeavanja osnovnih problema do povezivanja razliitih znanja u logiku cjelinu.

Zadaci:

Zadatak je uenike pripremiti za dravnu maturu. Ponoviti temeljna naela grae i rada raunala, rad s operacijskim sustavom Windows. Samostalnom izradom konkretnih zadataka uenici e usavriti rad s naredbama u Wordu, Excelu i Power Pointu te se snalaziti na Internetu koristei razliite pretraivae. Uenici e rjeavati probleme na algoritamskoj razini. Kroz projekt Planiranje budueg zanimanja uenicima e se olakati odabir ivotnog poziva kroz istraivanje poslovnih interesa, elja i ciljeva.

Nain realizacije programa

uenje kroz otkrivanje i demonstraciju

uenici e prema vlastitom izboru obraditi odreene teme u obliku letka, plakata, prezentacije, intervjua i svoj rad prezentirati grupi

Nositelji programa i njihova odgovornost

Sei-Kopin Maja

Nastavne teme:

Sklopovlje

Operacijski sustavi

Mrene komunikacije

Izrada prezentacija

Obrada teksta

Proraunske tablice

Abeceda raunala

Projekt: Planiranje budueg zanimanja

Literatura:

Gvozdanovi, Ikica, Kos, Milija, Milija , Srnec, Sekuli-tivevi, Zvonarek, Informatika za gimnazije, udbenik s DVD-om za 1. i 2. razred te za izbornu nastavu opih, jezinih i klasinih gimnazija

http://www.skole.hr/materijali/OfficeSkProjekti/ZADACI/zanimanje/Buduce%20zanimanje/zanimanje/index.htm

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja: usvojenost sadraja i primjena znanja) za:

izradu letka i plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u informatikoj uionici

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.6 LIKOVNA UMJETNOST

Cilj:

Usvajanje pojmova likovnog jezika, likovnih i kompozicijskih elemenata te likovnih tehnika uz razvijanje kreativnosti, psihomotorikih sposobnosti, koncentracije, mate i percipiranja.

Zadaci:

Poticanje pozitivan odnos prema radu, aktivnost, upornost, samostalnost, razvijanje kolegijalnosti sa drugim uenicima kroz suradnju u grupnim radovima.

Nain realizacije programa

Uenici e prema vlastitom izboru obraditi odreene teme u obliku letka, plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Babi Bogdani Nataa

Nastavne teme:

likovna tehnika: akvarel: Jesensko lie

likovna tehnika: kombinirana tema: Boina estitka i ukrasi

likovna tehnika: kombinirana tema: Ukrasi za Valentinovo

likovna tehnika: uljni pastel tema: Uskrs

likovna tehnika: kombinirana tema: Suvenir XI. gimnazije

likovna tehnika : tu, akvarel tema : Pejza

Literatura:

Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost 1. i 2.

Hazel Harrison, Kako nauiti slikati i crtati

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja: usvojenost, analiza i zalaganje) za:

doprinos pri izradi edukativnog panoa i izlobe u koli

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.7. ENGLESKI JEZIK

za trei razred:

Cilj:

Razvijati receptivne vjetine uenika, te osposobljavati uenike za samostalno i suvereno koritenje engleskog jezika u pismenoj i govornoj komunikaciji. Razvijanje osjetljivosti prema aktualnim temama kao to su ekologija, globalizacija, trite rada.

Zadaci:

uenici e u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi

uvjebavanje, ponavljanje i proirivanje znanja i komunikacijskih vjetina

obogaivanje i proirivanje vokabulara

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Mihaela Schmidt

Nastavne teme:

In the news: News reports

Caught in the net: The Internet

A step on the ladder: Working life

From cradle to grave: Stages of life

Value and price: Money and finance

Putting the world to rights: Global warming

Headlines: Headline language

Space: Space tourism

Animals: Animal parts

Against the odds: Talking about people

Points of view: Opinion and belief

Literatura:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Upper-Intermediate

Liz & John Soars: New Headway Upper-Intermediate

Boani, Vrhovec Vuemilovi:Words in context

Tekstovi i pjesme po izboru

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu) za:

izradu plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u vitrini kole

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

za etvrti razred:

Cilj:

Razvijati receptivne vjetine uenika, te osposobljavati uenike za samostalno i suvereno koritenje engleskog jezika u pismenoj i govornoj komunikaciji. Razvijanje osjetljivosti prema aktualnim temama kao to su ekologija, globalizacija, trite rada.

Zadaci:

uenici e u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi

uvjebavanje, ponavljanje i proirivanje znanja i komunikacijskih vjetina

obogaivanje i proirivanje vokabulara

nadopuna znanja i priprema za dravnu maturu

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Mihaela Schmidt

Nastavne teme:

In the news: News reports

Caught in the net: The Internet

A step on the ladder: Working life

Dreams: Looking into the future

Value and price: Money and finance

Putting the world to rights: Global warming

Partners: Relationships

Journeys: Travelling about

Tastes: Fashion

Against the odds: Talking about people

Stories: Lord of the Flies

Literatura:

Tim Falla, Paul A. Davies: Solutions Upper-Intermediate

Crantz, P. Kelly: Solutions Advanced

Melita Jurkovi: Study writing

Boani, Vrhovec Vuemilovi:Words in context

Tekstovi i pjesme po izboru

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik

Potreban pribor financira kola

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu) za:

izradu plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u vitrini kole

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.8. ENGLESKI JEZIK za drugi razred

Cilj:

Razvijati receptivne vjetine uenika, te osposobljavati uenike za samostalno i suvereno koritenje engleskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji. Proiriti znanje uenika o geografskim osobitostima engleskog govornog podruja, te politikim i kulturolokim osobitostima njegova stanovnitva.

Zadaci:

uenici e po vlastitom izboru u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi

uenici e ponavljati, uvjebavati i proirivati znanje na podruju jezinih zakonitosti, vokabulara i komunikacijskih vjetina

nastavnik e poticati uenike na marljivost, samostalnost i kolegijalnost

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Miljenka Krolo-Petrovi

Nastavne teme:

All about you

Memory

Around rhe world

Life stories

Success

In the media

Socialising

Rules and freedom

Dilemas

Literatura:

S. Cunningham, P. Moor, New Cutting Edge Intermediate (udbenik i prirunik)

S. McKinlay, B. Hastings, Success Intermediate (udbenik i prirunik)

gramatiki prirunici, rjenici

Tekstovi, pjesme i film po izboru

Vremenik provoenja programa

Jedan sad tjedno tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Nema trokova.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika prema sastavnicama ocjenjivanja: usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu za:

izradu plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u vitrini kole

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.1.9. LATINSKI JEZIK

Cilj:

Usvojiti pravila latinskog pisma, klasinog i tradicionalnog izgovora, prepoznati razlike izmeu dva izgovora te znati njihovu primjenu u kulturi i znanosti. Upoznati povijesni razvoj latinskog jezika i jezino-kulturno-civilizacijski utjecaj latinskog jezika na hrvatski jezik. Cilj je da uenici usvoje i znaju prepoznati i upotrijebiti latinske izraze u znanstvenom nazivlju, te da upoznaju ope i duhovne vrijednosti antike kulture na dananjicu.

Zadaci:

1. u suradnji s profesoricom uenici e stjecati znanja i vjetine putem nastave u obliku usmenih prezentacija, kompjutorskih prezentacija i izrade plakata

1. uenicima e se provjeriti znanje na temelju usmenih odgovora, zalaganja i odranih prezentacija

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Lackovi eljka

Nastavne teme:

1. uvodna predavanja o rimskoj povijesti, civilizaciji i kulturi

1. predavanja o Rimljanima kao utemeljiteljima odreenih znanosti

1. itanje sentenci, posjeti muzejima, osnove deskriptivne gramatike

1. prevoenje jednostavnih rimskih natpisa naanih na hrvatskom tlu

1. prevoenje jednostavnih stavaka rimskog prava

1. primjena latinskog jezika u medicini i znanostima

1. rimska mitologija

Literatura:

1. Gortan-Gorski-Pau: Elementa Latina

1. Gortan-Gorski-Pau: "Latinska gramatika".

1. M. Divkovi: "Latinsko-hrvatski rjenik", Zagreb.

1. Vl. Vratovi: "Rimska knjievnost", u 2. knjizi "Povijest svjetske knjievnosti", Zagreb, 1977.

1. Moritz: Carpe Diem! latinske poslovice

1. Zamarovsky: Bogovi i junaci antikih mitova

1. P.Lisiar: Grci i Rimljani

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

NagraivAnje uenika (sastavnice ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, vokabular-potrebno znanje o rijeima, aktivnost) za:

usmeno sudjelovanje u nastavi

izlaganje prezentacija

izradu plakata

6.2. Okvirni planovi i programi dodatne nastave

(razraeni operativni planovi i programi nalaze se u kabinetu strunog suradnika pedagoga).

6.2.1. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj:

Omoguiti uenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za sportske aktivnosti.

Zadaci:

Promicanje sporta kao podruja pozitivnog djelovanja u borbi protiv razliitih oblika ovisnosti i stvaranja navika kvalitetnog provoenja slobodnog vremena. Organizirano bavljenje sportom kroz treninge i natjecanja. Stjecanje sportskih vjetina, promicanje zdravih ivotnih navika.

Razvijanje odgovornosti u ekipnom radu.

kolski portski klub obuhvaa sve uenike u sljedeim sekcijama.

- odbojka

- koarka

- stolni tenis

Nain realizacije programa

Odravanje treninga

Odravanje natjecanja i prijateljskih susreta

Nositelji programa i njihova odgovornost

Goran Beri i Maja Kreli

Nastavne teme:

Odbojka

Koarka

Nogomet

Badminton

Stolni tenis

Literatura:

Vladimir Findak, "Metodika TZK"

Grupa autora, "Odbojkaka pravila"

Grupa autora, "Nogomet"

Grupa autora, "Koarka"

Grupa autora, "Badminton"

dnevni i tjedni tisak

Vremenik provoenja programa

Pripreme za natjecanje su odreene 1 puta tjedno po 2 sata. Kalendar natjecanja donosi MZO. Izvan tog kalendara uenici e se natjecati na nivou kole (meurazredna natjecanja) i unutar upanije (meukolska) natjecanja.

Rujan: Organizacija meurazrednih natjecanja radi odabira uenica i uenika.

Listopad do svibnja: Pripreme za natjecanje 2 sata tjedno te meurazredna natjecanja

Svibanj: Pripreme onih natjecatelja koji su se plasirali na daljnja natjecanja

Trokovnik:

kola osigurava sredstva za okrepu uenika, sportske rekvizite i nagrade

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Pohvale, priznanja, poticajne ocjene iz predmeta tjelesna i zdravstvena kultura. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje sportskih aktivnosti.

6.2.2. MATEMATIKA

Cilj:

Produbljivanje matematikih znanja izradom sloenih zadataka iz podruja trigonometrije, vektora, pravca, krunice, elipse parabole i hiperbole

Raditi na opsenijem proirivanju gradiva obrazovne jezgre

Razviti tonost, preciznost i smostalnost u rjeavanju numerikih i tekstualnih zadataka

Sudjelovanje na natjecanju iz matematike za 3. razred na upanijskoj i dravnoj razini

Zadaci:

Aktivno primjenjivati steeno znanje, sposobnosti analiziranja matematikih problema

Nauiti nove pojmove u okviru nastavnih tema i uvjebati njihovu primjenu u rjeavanju zadataka

Uvjebati dokazivanje matematikih tvrdnji

Razviti logiko miljenje, uoavanje odnosa izmeu pojmova, poticati donoenje zakljuaka, poticanje pamenja i mate, razvijanje prostornog zora, crtanja i skiciranja

Razvijati preciznost i brzinuu u radu, razvijati smisao za urednost, preglednost, formirati pozitivne osobine uenikove osobnosti

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici i informatikoj uionici

Nositelji programa i njihova odgovornost

Vlatka Arhani, prof.

Nastavne teme:

Trigonometrijske funkcije (trigonometrijski identiteti, grafovi trigonometrijskih funkcija, trigonometrijske jednadbe i nejednadbe, pouci o trokutu)

Vektori

Pravac(eksplicitni, implicitni, segmentni oblik jednadbe pravca, kut dvaju pravaca, udaljenost toke do pravca, simetrala kuta)

Krunica (jednadba krunice, pravac i krunica)

Elipsa, parabola, hiperbola(konstrukcije i jednadbe elipse, parabole i hiperbole, pravac i krivulje II. reda)

Literatura:

B.Daki, N. Elezovi: udbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazije, 1. dio, 2. dio

B. Daki: Zbirka zadataka za 3. razred gimnazije s pismenih ispita

Matematika natjecanja u Republici Hrvatskoj

Mari: Vektori, zbirka zadataka

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Poticanje ocjene iz matematike. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje i vrednovanje

6.2.3. MATEMATIKA

Cilj:

Priprema uenika za dravnu maturu.

Zadaci:

Ponavljanje, povezivanje, proirivanje znanja iz podruja matematike.

Nain realizacije programa

Uenici e obraivati odreene teme u obliku zadataka i prezentacija.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Bari Dunja

Nastavne teme:

Pojam skupa i operacije na skupovima

Raunske operacije sa potencijama.i korijenima

Raunske operacije s algebarskim razlomcima

Jednadbe i nejednadbe

Funkcije ( linearne, eksponencijalne, logaritamske ,trigonometrijske )

Trigonometrija

Rjeavanje problemskih zadataka

Planimetrija i stereometrija

Analitika geometrija krunica , elipsa , hiperbola, parabola

Literatura:

Daki, Elezovi; Matematika 1., 2., 3., i 4.

Daki, zbirka zadataka iz matematike za 1., 2., 3., i 4., razred gimnazije

Daki, Elezovi; matematika u 24 lekcije

Ispiti sa dravne mature ( NCVVO )

Vremenik provoenja programa

Jedan kolski sat tjedno kroz cijelu kolsku godinu.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Opisno vrednovanje koje e se koristiti kao povratna informacija uenicima o njihovom napretku.

6.2.4. TALIJANSKI JEZIK

Prvi razred:

Cilj:

Razvijanje vjetine voenja dijaloga, voenje komunikacije u svakodnevnim situacijama.

Zadaci:

Usvajati vokabular potreban za sporazumijevanje na talijanskom jeziku i sudjelovanje u razgovoru o razliitim temema. Upoznavati obiljeja Italije, njenu kulturu i nain ivota. Razvijati jezine vjetine potrebne za receptivnu i produktivnu uporabu talijanskog jezika u govornoj i pisanoj komunikaciji. Uvjebavati i ponavljati znanja steena u prethodnim godinama uenja jezika te povezivati i proirivati steena znanja i vjetine s novim sadrajima.

Nain realizacije programa

uenici e u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije svoj rad prezentirati grupi

uvjebavanje, ponavljanje i proirivanje znanja i komunikacijskih vjetina

obogaivanje i proirivanje vokabulara

Nositelji programa i njihova odgovornost

Hanevi-Horvat Nada

Nastavne teme:

Saluti

Fare conoscenza

I numeri

Roma, Venezia, Firenze

Film

I giorni della settimana, i mesi dell`anno

La musica italiana

Che ore sono?

Dove abiti?

Grammatica:

Alfabeto, pronuncia

Presente dei verbi in -are, -ere,-ire

Presente dei verbi irregolari e modali

Articolo determinativo e indeterminativo

Plurale dei nomi e aggettivi

La forma di cortesia

Preposizioni semplici

Aggettivi possessivi, Il passato prossimo, I pronomi al accusativo

Literatura:

S. Magnelli, T. Marin, Progetto italiano I (udbenik i prirunik)

J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

nema trokova

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Poticajne ocjene iz talijanskog jezika. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje i usvravanje.

Drugi razred:

Cilj:

Razvijati receptivne vjetine uenika, te osposobljavati uenike za samostalno i suvereno koritenje talijanskog jezika i gramatikih elemenata u pismenoj i govornoj komunikaciji. Proiriti znanje uenika o geografskim osobitostima talijanskog govornog podruja, te politikim i kulturolokim osobitostima njegova stanovnitva.

Zadaci:

uenici e u suradnji sa profesoricom obraditi odreene teme u obliku plakata, prezentacije i svoj rad prezentirati grupi

uvjebavanje, ponavljanje i proirivanje znanja i komunikacijskih vjetina

obogaivanje vokabulara

Nain realizacije programa

Nastava se realizira u koli u matinoj uionici.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Hanevi-Horvat Nada

Nastavne teme:

Il testo: Come guarire di una malattia

La musica:Le Canzioni italiane

La tavola rotonda: Le dipendenze

Il testo degli italiano e del telefonino

La parit tra maschio e donna

Il lavoro

Il nutrizionizmo

Il tempo libero: Viva il computer

Gli esercizi di grammatica

Literatura:

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano 1 (udbenik i prirunik)

S. Magnelli, T. Marin, Nuovo progetto italiano 2 (udbenik i prirunik)

J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika

asopis Focus

Tekstovi i pjesme po izboru

Vremenik provoenja programa

Tijekom kolske godine 2011./2012.

Trokovnik:

Potreban pribor financira kola.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Nagraivanje uenika (sastavnice ocjenjivanja:usmeno i pismeno izraavanje, jezine zakonitosti, odnos prema radu) za:

izradu plakata

odranu samostalnu prezentaciju

doprinos pri izradi edukativnog panoa u vitrini kole

rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proirivanje znanja

6.2.5. PRVA POMO

Cilj:

Pomoi mladim ljudima (uenicima) da prihvate naela humanosti u svom svakodnevnom ivotu i u nainu na koji procjenjuju dogaaje kod kue i u inozemstvu. Usvojiti osnovna znanja i vjetine u postupak prve pomoi, razvijati svijet o opasnim situacijama koje mogu dovesti do ozljeivanja. Pouiti to vei broj uenika metodama pruanja prve pomoi unesreenima. Naglaavanje potrebe za akcijama Crvenog kria.

Zadaci:

Razvijanje spretnosti i sigurnosti u pruanju prve pomoi. Proiriti duh solidarnosti na svakog uenika u koli. Poticati uenike da im je stalo i do druge osobe koju ne poznaju. Integrirati razne teme u satove razrednika. Ukljuiti to vie uenika u akcije Crvenog kria. Pripremanje tema za sat razredne zajednice.

Nain realizacije programa

Predavanja, prezentacije, radionice, vjebe i intenzivni teajevi u organizaciji gradskog drutva Crvenog kria u Novom Vinodolskom i sudjelovanje u raznim akcijama koje organizira Crveni kri. Organiziranje dobrovoljnog davanja krvi meu punoljetnim uenicima i priprema za natjecanje u Prvoj pomoi.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Kos Bzik Lidija

Nastavne teme:

Uvod u prvu pomo

Postupak s osobama bez svijesti

Otvorene ozljede-rane

Ozljede kostiju i zglobova

Nezgode

Literatura:

Prirunik prve pomoi

Prirunik za uitelje, Humane vrednote

Vremenik provoenja programa

Tijekom itave godine, a posebne aktivnosti u tjednu Crvenoga kria.

Trokovnik:

Medicinski materijal potreban za vjebe prve pomoi i potrebnu literaturu osigurat e kola.

Trokovi natjecanja u Zagrebu i izvan Zagreba.

Nain vrednovanja i nain koritenja vrednovanja

Provoenje procjene zadovoljstva sudionoika - anketa

Nagraivanje natjecatelja (diplome i nagrade)

Nagraivanje uenika dobrovoljnih davatelja krvi

Koritenje plakata za obiljeavanje dana darivatelja krvi

Prenoenje znanja unutar razrednog odjela na satu razredne zajednice i Otvorenim vratima kole

7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 7.1. DRAMSKO RECITATORSKA DRUINA

Cilj:

Promicanje i razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja, upoznavanje s dramskim stvaralatvom i kazalinim medijem, promidba kole, odgoj za ivot i kreativno koritenje slobodnog vremena

Zadaci:

razvijanje govorne sposobnosti, uenje pravilnog izgovora,

ovladavanje postupcima i sredstvima dramskog stvaranja,

razvijanje mate i kreativnosti, izraavanje i osvjeivanje

osjeaja, stavova, sklonosti te njihovo oplemenjivanje,

stjecanje drutvene svijesti (kritinosti, odgovornosti, suradnje, snoljivosti)

usvajanje humanih i moralnih uvjerenja i ponaanja

razumijevanje meuljudskih odnosa

stjecanje sigurnosti i poboljanje komunikacijskih odnosa

Nain realizacije programa

Uenici vjebaju za nastup na Lidranu na kojem kola sudjeluje svake godine, vjebaju pojedinane nastupe ili uloge u predstavama. Uenici svakodnevno posjeuju knjinicu i pomau ili sudjeluju u dramskim kreativnim radionicama koje organizira prof. Grgat. Sudjelovanje u programu za Dan kole i u zavrnoj sveanosti za maturante.

Nositelji programa i njihova odgovornost

Matija Grgat

Nastavne teme:

Upoznavanje mogunosti sudionika

Plan rada - kalendar nastupa

Usvajanje vjebi i radnih pravila

Zadaci na temu

Rad na elementima dramskog stvaranja

Prikupljanje grae za predstavu i oblikovanje teksta

Podjela uloga, podjela zadataka

Oblikovanje pojedinih prizora i uvjebavanje za javni nastup

Priprema izvoaa za javni nastup

Literatura:

Grui, I. Prolaz u zamiljeni svijet: Procesna drama ili drama u nastajanju: prirunik za odgajatelje, uitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima, Zagreb: Golden marketing, 2002.

Krui, V. /ur./. Ne raspravljaj, igraj! Prirunik forum-kazalita.

Zagreb: Hrvatski centar za dramski odgoj - Pili poslovi

d.o.o., 2007.

Scher, A., Verrall, Ch. 100 + ideja za dramu. Zagreb: Pili-poslovi d.o.o., 2005.

Vremenik provoenja programa

Boina priredba 23. prosinca 2010.

Sudjelovanje na Lidranu, ovisno o uspjehu

Dan kole

Zavrna sveanost za maturante

Trokovnik:

Ovisno o potrebama predstave; do 500 kn

7.2. MLADI VOLONTERI XI. GIMNAZIJE

Cilj:

Senzibilizacija uenika XI. gimnazije za volonterski rad (dobrovoljstvo) kao priliku za duhovni rast i razvoj humanog ponaanja, nunih za bolji ivot zajednice i sreu pojedinca.

Povezivanje s drugim volonterskim udrugama.

Zadaci:

Usvajanje ovjekoljubivih stavova i ponaanja; posvjeivanje vanosti injenja dobra za vlastiti unutarnji osjeaj sree, zadovoljstva i ispunjenosti; pronalaenje oblika dragovoljnog sluenja na korist zajednice; stjecanje navike volontiranja; razvijanje socijalne osjetljivosti, osjeaja odgovornosti za zajednicu i pojedince s posebnim potrebama te za sve one kojima je pomo potrebna, posebno starcima i djeci; buenje potrebe da se i druge potie na humanitarni rad i volontiranje; otkrivanje duhovnih vrijednosti kao izvora sree.

Nain realizacije programa

Tijekom cijele nastavne godine aktivna suradnja sa ustanovama i udrugama

Nositelji programa i njihova odgovornost

Matija Grgat i Mario ui

Nastavne teme:

Rad u slobodno vrijeme (puka kuhinja Misionarki ljubavi, posjet starakom domu, posjet djeci u Djejem domu A. G:. Mato - po dogovoru)

Obiljeavanje sljedeih dana:

Dan starijih osoba

Dan smanjenja prirodnih katastrofa

Dani kruha, Meunarodni dan iskorjenjivanja siromatva - projekt

Meunarodni dan tolerancije

Dan sjeanja na Vukovar

Boi

Dan bolesnika

Dan socijalne pravde

Uskrs

Dan nevine djece - rtava agresije

Dan suzbijanja nestaica vode i sua

Literatura:

Barbari, ., Maglica T. Volonterski rad mladih, 3. proireno izdanje, Split: Udruga Most, 2007.

Begovi, H. O volontiranju i volonterima/kama, Zagreb:

Volonterski centar Zagreb, 2006

Kalendar volonterskih aktivnosti na podruju Grada Zagreba u 2011. Europskoj godini volontiranja

Vremenik provoenja programa

Tijekom cijele nastavne godine

Trokovnik:

naknadno

8. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI8.1. Projektna nastava "Slavonijo, zemljo plemenita"

8.1.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Upoznavanje istone Slavonije posjetom gradova: AKOVO - VUKOVAR - OSIJEK-BIZOVAKE TOPLICE kako bi se istaknula vanost istone Slavonije u povijesnom i gospodarskom razvoju Hrvatske, te bogatu kulturnu batinu . upuivanje na znaajnu ulogu istone Slavonije u Domovinskom ratu i stvaranju naeg suvereniteta . osuvremeniti nastavu istraivakim radom i interdisciplinarnim pristupom u obradi tema planiranim Godinjim planom i programom iz predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija, biologija, likovna umjetnost i i vjeronauk

8.1.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz sljedeih predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija, biologija, likovna umjetnost i vjeronauk . Preko integrirane nastave uenici ue samostalno uoavati unutarpredmetne i meupredmetne tematske, logike, stilske i druge veze. Poticanje domoljublja i razvijanje ekoloke svijesti - spoznaja vrijednosti prirodne i kulturne batine Hrvatske. Poticanje timskog rada, jezinog, literarnog, novinarskog likovnog i filmskog stvaralatva.

8.1.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika, povijesti, geografije, biologije, likovne umjetnosti i vjeronauka i razrednici 1. razreda.

8.1.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

rad na terenu - prikupljanje materijala, fotografiranje, istraivanje (internet, muzeji, arhivi, parkovi, arhitektura grada, sakralni objekti)

usporeivanje prikupljene grae

izrada zavrnog dijela projekta - plakati, web-stranica, predavanja

8.1.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

priprema u rujnu, realizacija u listopadu.

8.1.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Cijena prijevoza ovisi o dogovoru s najpovoljnijim ponuaem, cijena aranmana po ueniku oko 200,00 kn

8.1.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

vrednovanje ekskurzije od strane uenika i profesora

provesti anketu o ispunjenim zadacima tijekom izleta (razrednici)

nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, prezentacije, plakati, fotografije

dio grae pohraniti u kolskoj knjinici (radovi, video zapisi)

radove i plakate iskoristiti za odreene svrhe u koli (koritenje u nastavi, za natjecanja, izlobe, godinjice, prigodne sveanosti, Dan otvorenih vrata)

8.2. Projektna nastava "Jo Hrvatska ni propala, dok mi ivimo..."

(TRAKOAN), Muzej evolucije (KRAPINA) i HUNJAKOVO

8.2.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom u obradi pojedinih tene planiranih Godinjim planom i aktivnosti programom rada iz predmeta: hrvatski jezik, povijest, zemljopis, likovna umjetnost, vjeronauk i biologija.

Upoznavanje sjeverozapadne Hrvatske posjetom gradova Krapine, posjet pilji Hunjakovo, gdje su pronaeni ostaci paleolitskog ovjeka, jednog od najstarijih stanovnika Europe i dvorca Trakoan. Poznata je budnica ilirca Ljudevita Gaja, roenog Krapinca. Da se ovdje ivjelo odvajkada, govore nam i kosti krapinskog praovjeka koje je pronaao Dragutin Gorjanovi Kramberger, geolog i paleontolog. Prema legendi o ehu, Lehu i Mehu, Krapina je i pradomovina Slavena. Trakoan je srednjevjekovni grad ija je idilina netaknuta priroda ekoloki biser ovog dijela Europe. Park prirode smjeten je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u neposrednoj blizini magistralnog pravca Zagreb-Maribor-Be. Svojom izuzetno ouvanom prirodom, jezerom i prelijepim dvorcem iz 16. stoljea, smjetenom nad jezerom, jedan je od najznaajnijih kulturno-povijesnih spomenika u Hrvatskoj. Uvoditi uenike u samostalno istraivanje i prikupljanje relevantnih podataka o lokacijama koje e se posjetiti. Istraivakim postupcima ukljuiti uenike u iri kulturni krug biblioteka, muzeja, arhiva, koristiti usluge interneta. Poticati jezino, literarno i likovno stvaralatvo. Razvijanje ekoloke svijesti i spoznaja o vrijednostima kulturne i prirodne batine Hrvatske. Pripremiti uenike na samostalni i istraivaki rad.

8.2.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz sljedeih predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija, biologija, likovna umjetnost. Uenici ue samostalno uoavati unutarpredmetne i meupredmetne tematske, logike, stilske i druge veze. Poticanje spoznaja vrijednosti prirodne i kulturne batine Hrvatske. Poticanje timskog rada, jezinog i literarnog stvaralatva. Zadati uenicima zadatke u skladu s nastavnim planom i programom pojedinog predmeta. Isticanje vanosti Hunjakova kao najbogatijeg paleontolokog stanita neandertalskog ovjeka u svijetu. Uenici etvrtih razreda upoznaju se s evolucijom, a posjet e biti vezan za nastavne jedinice koje se obrauju u predmetu biologije: Evolucija ovjeka Fosilni ostaci i Paleontoloke ere.

8.2.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika, povijesti, geografije, biologije, likovne umjetnosti i razrednici 2., 3. i 4. razreda.

8.2.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

rad na terenu - prikupljanje materijala, fotografiranje, istraivanje (internet, muzeji, arhivi, parkovi, arhitektura grada, sakralni objekti)

razgledavanje izloenih eksponata u muzeju

predavanje i struno vodstvo

usporeivanje prikupljene grae

izrada zavrnog dijela projekta - plakati, web-stranica, predavanja

8.2.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

priprema u rujnu, realizacija u listopadu.

8.2.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Cijena prijevoza ovisi o dogovoru s najpovoljnijim ponuaem, cijena aranmana po ueniku oko 150,00 kn

8.2.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

vrednovanje ekskurzije od strane uenika i profesora

provesti anketu o ispunjenim zadacima tijekom izleta (razrednici)

nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, prezentacije, plakati, fotografije

dio grae pohraniti u kolskoj knjinici (radovi, video zapisi)

planira se izrada plakata za informiranje uenika koji nisu bili na izletu, a isti materijali mogu se koristiti i kao nadopuna aktivnosti u sklopu Dana kole

8.3. Projektna nastava "Biser juga"

8.3.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom u obradi pojedinih tene planiranih Godinjim planom i aktivnosti programom rada iz predmeta: hrvatski jezik, povijest, zemljopis, likovna umjetnost, vjeronauk i etika.

Upoznavanje june Hrvatske posjetom Dubrovnika (ZADAR-IBENIK-TROGIRNEUM-DUBROVNIK-MOSTAR-MEUGORJE). Upoznavanje s povijesnim, kulturnim, obrazovnim, gospodarskim i turistikim znaajkama Dubrovnika, Zadra, ibenika, Trogira, Neuma, Mostara i Meugorja te razvijanje interesa kod uenika u izuavanju prolosti krajeva koji se posjeuju, zanimanje za sadanjost, kao i perspektive razvoja za budunost. eli se poticati interes i razvijati ljubav prema prirodi i kulturnoj batini gradova i podruja koja se posjeuju (jezina, kulturna, povijesna, prirodna), te znaaj ouvanja hrvatskog nacionalnog identiteta. Uvoditi uenike u samostalno istraivanje i prikupljanje relevantnih podataka o lokacijama koje e se posjetiti. Istraivakim postupcima ukljuiti uenike u iri kulturni krug biblioteka, muzeja, arhiva, koristiti usluge interneta. Poticati jezino, literarno i likovno stvaralatvo. Razvijanje ekoloke svijesti i spoznaja o vrijednostima kulturne i prirodne batine Hrvatske. Pripremiti uenike na samostalni i istraivaki rad.

8.3.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz sljedeih predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija, vjeronauk, etika i likovna umjetnost. Uenici ue samostalno uoavati unutarpredmetne i meupredmetne tematske, logike, stilske i druge veze. Poticanje spoznaja vrijednosti prirodne i kulturne batine Hrvatske. Poticanje timskog rada, jezinog i literarnog stvaralatva. Zadati uenicima zadatke u skladu s nastavnim planom i programom pojedinog predmeta.

8.3.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika, povijesti, geografije, biologije, likovne umjetnosti vjeronauka i etike te razrednici 2. razreda.

8.3.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

rad na terenu - prikupljanje materijala, fotografiranje, istraivanje (internet, muzeji, arhivi, parkovi, arhitektura grada, sakralni objekti)

razgledavanje izloenih eksponata u muzeju

predavanje i struno vodstvo

usporeivanje prikupljene grae

izrada zavrnog dijela projekta - plakati, web-stranica, predavanja

8.3.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

priprema u rujnu, realizacija u travnju.

8.3.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Cijena prijevoza ovisi o dogovoru s najpovoljnijim ponuaem, cijena aranmana po ueniku oko 1000,00 kn

8.3.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

vrednovanje ekskurzije od strane uenika i profesora

provesti anketu o ispunjenim zadacima tijekom izleta (razrednici)

nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, prezentacije, plakati, fotografije

dio grae pohraniti u kolskoj knjinici (radovi, video zapisi)

planira se izrada plakata za informiranje uenika koji nisu bili na izletu, a isti materijali mogu se koristiti i kao nadopuna aktivnosti u sklopu Dana kole

8.4. Projektna nastava Opatija i Trsat

8.4.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom u obradi pojedinih tene planiranih Godinjim planom i aktivnosti programom rada iz predmeta: hrvatski jezik, povijest, zemljopis, likovna umjetnost, vjeronauk i etika. Smjetena podno planine i parka prirode Uka, Opatija (u prolosti poznata i pod imenom Sankt Jakobi ili Abbazia) prua izvrstan odabir za odmor ljeti i zimi. Pria o Opatiji sudbinski je vezana uz crkvicu Svetog Jakova, i crkveni posjed koji e kasnije postati - grad Opatija. Sv. Jakov je zatitnik hodoasnika i putnika, pa onda apotekara, koara, ratara, voara i ...Opatije. Dan sv. Jakova - 25. srpnja, slavi se kao Dan Grada Opatije. Stoljee nastanka opatije (XII st) uzima se okvirno, a pretpostavlja se da je crkva podignuta na mjestu nekadanjeg svetita nekom drugom boanstvu. Ljubav je uvijek bila rado viena goa u Opatiji bajnoj, u kraju kojeg i danas nazivamo Liburnija prema drevnom plemenu koje je ovdje ivjelo. Liburni su bili suvremenici italskih Etruana i levantskih Feniana, pa je to na hrvatskom tlu najranija jasno potvrena i opisana etnogrupa, koja se tu navodi ve od 9. stoljea pr.Kr. Za Liburne je karakteristian poseban poloaj ena. Vanu ulogu imalo je srodstvo po majinoj liniji, a ene su odravale i kult predaka.

Predivna priroda, klima, parkovi, hoteli i stare austro-ugarske ville, etalita i plae ve due od 160 godine privlae turiste iz Europe i svijeta. Opatija je vodee turistiko mjesto u Republici Hrvatskoj za organizaciju kongresa, seminara i savjetovanja. Festivalima, koncertima, izlobama, wellness ponudom te raznim kulturnim i sportskim dogaanjima Opatija je privlana tijekom cijele godine. Trsat (tal. Tersatto) je dio grada Rijeke, Hrvatska. S crkvom Blaene Djevice Marije te franjevakim samostanom, najstarije je marijansko svetite u Hrvatskoj.

Uvoditi uenike u samostalno istraivanje i prikupljanje relevantnih podataka o lokacijama koje e se posjetiti. Istraivakim postupcima ukljuiti uenike u iri kulturni krug biblioteka, muzeja, arhiva, koristiti usluge interneta. Poticati jezino, literarno i likovno stvaralatvo. Razvijanje ekoloke svijesti i spoznaja o vrijednostima kulturne i prirodne batine Hrvatske. Pripremiti uenike na samostalni i istraivaki rad.

8.4.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivanja gradiva po nastavnom planu i programu iz sljedeih predmeta: hrvatski jezik, povijest, geografija, vjeronauk, etika i likovna umjetnost. Uenici ue samostalno uoavati unutarpredmetne i meupredmetne tematske, logike, stilske i druge veze. Poticanje spoznaja vrijednosti prirodne i kulturne batine Hrvatske. Poticanje timskog rada, jezinog i literarnog stvaralatva. Zadati uenicima zadatke u skladu s nastavnim planom i programom pojedinog predmeta.

8.4.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori hrvatskog jezika, povijesti, geografije, biologije, likovne umjetnosti vjeronauka i etike te razrednici 1., 2., 3. i 4. razreda.

8.4.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

rad na terenu - prikupljanje materijala, fotografiranje, istraivanje (internet, muzeji, arhivi, parkovi, arhitektura grada, sakralni objekti)

razgledavanje izloenih eksponata u muzeju

predavanje i struno vodstvo

usporeivanje prikupljene grae

izrada zavrnog dijela projekta - plakati, web-stranica, predavanja

8.4.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

priprema u rujnu, realizacija u svibnju.

8.4.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Cijena prijevoza ovisi o dogovoru s najpovoljnijim ponuaem, cijena aranmana po ueniku oko 150,00 kn

8.4.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

vrednovanje ekskurzije od strane uenika i profesora

provesti anketu o ispunjenim zadacima tijekom izleta (razrednici)

nain ocjenjivanja ovisi o predmetu: provjera znanja, prezentacije, plakati, fotografije

dio grae pohraniti u kolskoj knjinici (radovi, video zapisi)

planira se izrada plakata za informiranje uenika koji nisu bili na izletu, a isti materijali mogu se koristiti i kao nadopuna aktivnosti u sklopu Dana kole

9. KULTURNE I JAVNE AKTIVNOSTI KOLE9.1. Posjet Arheolokom muzeju u Zagrebu

9.1.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Upoznavanje stalnog postava Arheolokog muzeja u Zagrebu- pretpovijesna i egipatska zbirka ponoviti i sistematizirati nastavnu cjelinu iz povijesti "ivot i kultura ljudi u prapovijesno doba" pomou originalnih materijalnih izvora koji uenicima daju uvid u razvoj i slijed kultura pretpovijesnih razdoblja na povijesnim hrvatskim prostorima, u rasponu od sedam tisuljea, tj. od mlaeg kamenog doba pa sve do mlaeg eljeznoga doba s posebnim naglaskom na vuedolsku kulturu, keltsku kulturu mlaeg eljeznog doba i materijalnu kulturu Japoda. Razgledavanjem fundusa egipatske zbirke pobuditi kod uenika interes za povijest starog vijeka to e biti ujedno i uvod u nastavnu cjelinu. Razvijati pozitivan odnos prema povijesnim i kulturnim vrijednostima i odgovornost prema materijalnim dobrima te bogatoj kulturnoj i knjinoj batini Hrvatske i svijeta.

9.1.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Stvaranje navike posjeta muzejima.

9.1.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori povijesti i latinskog jezika.

9.1.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

razgledavanje izloenih eksponata u muzeju

predavanje i struno vodstvo

izrada plakata, prezentacija

9.1.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

priprema u rujnu, realizacija u studenom.

9.1.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Ulaznica za Arheoloki muzej (10 kn po ueniku + 50 kn ukupno za struno vodstvo).

9.1.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

izrada plakata za informiranje uenika kole

9.2. Proslava Boia 9.2.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Promoviranje boinih blagdana kroz raznovrsne aktivnosti: prigodno ureenje kolskih prostora, organizacija kolske priredbe povodom Boia, meusobno prigodno darivanje uenika.

9.2.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Proiriti i produbiti sveano boino ozraje. Poticanje kreativnog izraavanja, religijske tolerancije i meusobnog uvaavanja.

9.2.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Josip Arnu, Mario ui i suradnici.

Odgovornost nositelja je da cjelokupna proslava i obiljeavanje boinih blagdana protekne prema prije utvrenom rasporedu i u blagdanskoj atmosferi.

9.2.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnost e biti realizirana na nekoliko naina:

prigodno sveano ureenje kolskih prostora, posebno kolskog hodnika

organizacija boinog koncerta s prikladnim glazbenim i dramskim sadrajima

meusobno darivanje uenika u organizaciji razrednih zajednica

9.2.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Pripreme i organizacija aktivnosti zapoet e u mjesecu studenome, a intenzivirat e se u prosincu. Boini koncert biti e odran 23. prosinca. Darivanje uenika u razredima organizirat e se prije priredbe.

9.2.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Detaljan trokovnik biti e poznat nakon detaljne analize i pripreme aktivnosti od strane nositelja i suradnika. S obzirom da kola ve ima boinu jelku i izraene ukrase, trokovi se odnose na dokupljivanje materijala za dotrajale ukrase ili za ukrase koje uenici izrauju na satovima likovne umjetnosti. Potreba za novanim sredstvima u svrhu nabavke i izrade ukrasa u iznosu od oko 300 kn.

9.2.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje ove aktivnosti provodit e se kroz rad strunih aktiva, Vijea uenika i sjednice Nastavnikog vijea. Rezultati vrednovanja biti e koriteni za razne promjene i mogua poboljanja u odvijanju iste aktivnosti u iduoj kolskoj godini.

9.3. Proslava Valentinova 9.3.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Velianje ljubavi kao pozitivne i poticajne emocije u ivotu ovjeka. Afirmacija ljubavne poezije i proze.

9.3.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Zabava i velianje ljubavi kao jedne od bitnih emocija u ivotu ovjeka, prema voljenoj osobi ili dragom prijatelju.

9.3.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesorica Nada Korbar Ivanjko sa uenicima koji se dobrovoljno jave za sudjelovanje, osmiljavanje i provoenje priredbe

9.3.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Uenici zajedno strunim suradnicima osmisle priredbu i izvedu je nakon nastave.

9.3.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

14. veljae 2010. godine.

9.3.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Manji trokovi potronog materijala koje snosi kola.

9.3.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Vrednovanje projekta se procjenjuje po prihvaenosti programa meu uenicima i angamana uenika u aktivnosti.

9.4. Posjet Tehnikom muzeju 9.4.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Upoznati uenike sa znanstvenim metodama i novim postignuima u znanosti.

9.4.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Ukazati uenicima na vanost prirodne grupe predmeta u ivotu.

9.4.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori fizike.

9.4.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

uz pratnju prof. fizike

izrada plakata, prezentacija

9.4.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

2. i 3. mjesec 2012.

9.4.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Cijena ulaznice je 10 kn ije trokove snose uenici.

9.4.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Navedena aktivnost odnosi se na uenike u dodatnoj nastavi, te se zapaeni eksponati i iskustva koriste u dodatnoj nastavi kao poticaj.

9.5. Otvorena vrata PMF-a 9.5.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Upoznati uenike sa znanstvenim metodama, provoenjem sloenih eksperimenata te novim postignuima u znanosti.

9.5.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Ukazati uenicima na vanost prirodne grupe predmeta u ivotu, pribliiti ih svijetu znanosti i zainteresirati za daljnje uenje prirodne grupe predmeta.

9.5.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Nastavnici prirodne grupe predmeta ujedno voditelji i pratnja.

9.5.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

predavanje i struno vodstvo

izrada plakata, prezentacija

9.5.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Kraj 4. mjeseca - 5. mjesec 2012.

9.5.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Nema trokova.

9.5.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

izrada plakata za informiranje uenika kole

9.6. Posjet Memorijalnom muzeju Draena Petrovia 9.6.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Upoznavanje naeg najveeg koarkaa koji je nesretno poginuo u prometnoj nesrei na sam dan kvalifikacijskog turnira za Evropsko prvenstvo.

9.6.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Odavanje potovanja i sjeanje na jednog od najveih hrvatskih i svjetskih sportaa 20. stoljea.

9.6.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori TZK-e i etvrti razredi s razrednicima.

9.6.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

predavanje i struno vodstvo

izrada plakata, prezentacija

9.6.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Nakon nastave u popodnevnim satovima.

9.6.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Nema trokova.

9.6.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

izrada plakata za informiranje uenika kole

Na temelju spoznaja s izlobe uenici stvaraju sliku o draenu Petroviu kao velikom sportau, razvija se ljubav prema koarci, te koriste spoznaje u nastavi.

9.7. Posjeti kazalinim predstavama u sezoni 2011./2012.9.7.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Potaknuti interes za kazalinu umjetnost i omoguiti uenicima da posjete kazalita u Zagrebu i prate najnoviju kazalinu produkciju te upoznaju razliite vrste dramskih i scenskih izvedbi. Razvijanje kazaline kulture.

9.7.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Organiziranje posjeta kazalinim predstavama, gostovanja kazalinih grupa i glumaca u koli.

9.7.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Voditelji: svi profesori hrvatskoga jezika.

9.7.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Aktivnost je planirana Godinjim planom i programom za sve razrede prema ponuenim programima i interesu uenika, najvie 4 predstave godinje. Uenici se za posjet kazalitu opredjeljuju prema osobnim interesima i mogunostima. Organiziraju se posjeti veernjim predstavama. Izbor predstava odreuju voditelji tijekom godine, nakon to kazalita objave svoje godinje programe. Tijekom godine mogue je organizirati i gostovanje nekoga kazalita ili glumca u koli u dogovoru s Nastavnikim vijeem.

9.7.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Vremenik nije fiksan, a postavlja se prema ponudi predstava tijekom godine u kazalinim kuama u Zagrebu.

9.7.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Posjet kazalitu organizira Gimnazija, a trokove kazalinih karata snose uenici.

9.7.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Provodi se analiza i vrednovanje u okviru analize provedbe Godinjega plana i programa rada. Rezultati se primjenjuju pri donoenju plana rada za sljedee razdoblje.

9.8. Norijada9.8.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Opratanje maturanata sa profesorima i ostalim uenicima kole i obiljeavanje zavretka srednjokolskog obrazovanja. Osvrt na dobre i loe trenutke iz kojih svi moemo uiti. Kreativno izraavanje dojmova i osjeaja te pojedinano opratanje s djelatnicima kole

9.8.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Zabava i druenje uenika i profesora.

9.8.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Uenici etvrtih razreda i njihovi razrednici.

9.8.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Dogovor s uenicima o tome to ele pripremiti za oprotaj, prikupljanje materijala i realizacija programa 18. svibnja 2012. godine.

9.8.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Pripreme u svibnju, a obiljeavanje 18. svibnja 2012. godine.

9.8.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Naknadno

9.8.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Priredba i ples su poruka drugim generacijama. Na taj nain se odrava slika kole kao, humane i tolerantne ustanove za stjecanje znanja i pripremu za fakultet.

9.9. Maturalna sveanost 9.9.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Zaokruivanje srednjekolskog obrazovanja, zajedniki trenutak uenika, profesora i roditelja.

9.9.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Zajedniko druenje maturanata, profesora i roditelja, ispraaj maturanata.

9.9.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Uenici etvrtih razreda i njihovi razrednici.

9.9.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Dogovor s uenicima o tome to ele pripremiti za oprotaj, prikupljanje materijala i realizacija programa 18. svibnja 2012. godine.

9.9.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Dogovor razrednika zavrnih razreda o podjeli zaduenja i rokova izvedbe krajem svibnja.

9.9.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Naknadno

9.9.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Pozitivna slika kole koja ostaje svima u sjeanju.

9.10. "Dojdi osma, Zagreb te zove!"9.10.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Prezentirati rad i postignua gimnazijalaca XI. gimnazije uenicima osmih razreda, njihovim roditeljima i svima zainteresiranima. Predstaviti nastavni plan i program i promovirati kolu uenikim radovima: plakatima, prezentacijama, izlobom.

9.10.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Poticati timski rad meu uenicima i nastavnicima na prezentaciji kole, razvijati komunikacijske vjetine, ponuditi promotivni materijal i na taj nain privui to vei broj potencijalnih uenika.

9.10.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Nositelj je pedagog kole uz suradnju sa ravnateljem, voditeljima strunih aktiva i profesorima. Ukljueni su i uenici (volonteri) viih razreda koji ele uestvovati u promociji kole i distribuciji promotivnog materijala.

9.10.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Predstaviti kolu uenikim radovima, izraditi promotivni materijal i predstaviti se javnosti putem medija.

9.10.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Svibanj 2012.

9.10.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Izrada i distribucija letaka i plakata (cca 1000 kn).

9.10.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Sastanak tima nakon provedene aktivnosti i utvrivanje smjernica za sljedeu godinu. Analiza uspjeha organizacije i provedbe aktivnosti (rezultati upisa).

9.11. Otvorena vrata kole 9.11.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Prezentirati rad i postignua gimnazijalaca Gimnazije uenicima osmih razreda, njihovim roditeljima i svima zainteresiranima. Prezentacija grada kroz obrazovanje.

9.11.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Poticanje timskog rada meu djelatnicima i uenicima kole. Razvijati komunikacijske vjetine

9.11.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Nositelj je pedagog kole uz suradnju sa ravnateljem, voditeljima strunih aktiva i profesorima. Ukljueni su i uenici (volonteri) koji ele uestvovati u promociji kole izradom i distribucijom promotivnog materijala (letaka, plakata, izloba, prezentacije, pokusi.)

9.11.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Organizacija radionica, prezentacija, pokusa i prikaza rada uenika. Obavijest nastavnicima na NV o planiranju aktivnosti (po. k. god.). Utvrivanje tonog datuma odravanja aktivnosti (svibanj). Dodjeljivanje zaduenja za provoenje radionica po strunim aktivima (travanj). Sastanak sa uenicima (volonteri), dodjela zaduenja (deurni uenici, uenici zadueni za tehniku podrku aktivnosti (pokusi, plesna skupina, dramska druina, zbor, izloba). Promotivni materijal e izraditi uenici na satovima izborne informatike i likovne kulture. Distribuciju promotivnog materijala po osnovnim kolama e provesti uenici u svojim bivim osnovnim kolama. Obavijest o odravanju aktivnosti (2 tjedna prije odravanja aktivnosti) e biti u medijima i na priredbi "Dojdi osma".

9.11.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Travanj i svibanj 2012.

9.11.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Potrebe po aktivima za organizaciju radionica (cca 500 kn ).

9.11.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Sastanak tima nakon provedene aktivnosti i utvrivanje smjernica za sljedeu godinu.

10. PROJEKTI10.1. Dani kruha 10.1.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Pouiti uenike o kruhu kao izrazu ivotne i duhovne snage. Pribliiti uenicima blagovanje kruha. Buenje svijesti o vanosti kruha i zahvalnosti za plodove zemlje; odgoj za zatitu okolia; promicanje zdrave prehrane; odgoj za socijalnu osjetljivost i humanost.

10.1.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvijanje pozitivnog odnosa prema batinjenim vrijednostima hrvatske kulturne i prirodne batine. Buenje osjeaja zahvalnosti za svakodnevno blagovanje kruha i ostalih plodova zemlje; posvjeivanje vanosti zajednitva; stjecanjeznanja o tradiciji, o ekolokoj poljoprivredi i zdravoj prehrani; usvajanje spoznaja o biolokoj raznolikosti i odgovornosti za stvoreni svijet; njegovanje ovjekoljublja i suosjeanja s ljudima u potrebi.

10.1.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori Matija Grgat i Mario ui sa volonterima XI.gimnazije.

10.1.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Motivacija uenika: Tajna sree nije u posjedovanju, nego u davanju.

Organiziranje prodajne izlobe kruha, peciva i kolaa koje e profesori i uenici donijeti kao svoj prilog humanitarnoj akciji - promidbu, motivaciju i organizaciju ostvaruju volonteri XI. gimnazije a prihod nose u puku kuhinju zajedno s hranom koja se ne uspije prodati

Izloba literarnih i likovnih radova uenika XI. gimnazije na temu kruha

Izloba ekoloke grupe na temu bioloke raznolikosti i zdrave prehrane progodna prodaja kolaa

Predavanje na temu Zdrava prehrana

Ureenje izlobenog prostora

10.1.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Sredina listopada.

10.1.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Vlastito financiranje (kola).

10.1.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Poticaj za prouavanje tradicijske kulture i brige o blinjem.

10.1. Dani kruha 10.1.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Pouiti uenike o kruhu kao izrazu ivotne i duhovne snage. Pribliiti uenicima blagovanje kruha. Buenje svijesti o vanosti kruha i zahvalnosti za plodove zemlje; odgoj za zatitu okolia; promicanje zdrave prehrane; odgoj za socijalnu osjetljivost i humanost.

10.1.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Razvijanje pozitivnog odnosa prema batinjenim vrijednostima hrvatske kulturne i prirodne batine. Buenje osjeaja zahvalnosti za svakodnevno blagovanje kruha i ostalih plodova zemlje; posvjeivanje vanosti zajednitva; stjecanjeznanja o tradiciji, o ekolokoj poljoprivredi i zdravoj prehrani; usvajanje spoznaja o biolokoj raznolikosti i odgovornosti za stvoreni svijet; njegovanje ovjekoljublja i suosjeanja s ljudima u potrebi.

10.1.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori Matija Grgat i Mario ui sa volonterima XI.gimnazije.

10.1.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

ini dobro i osjeaj se sretnim!

Organiziranje prodajne izlobe kruha, peciva i kolaa koje e profesori i uenici donijeti kao svoj prilog humanitarnoj akciji - promidbu, motivaciju i organizaciju ostvaruju volonteri XI. gimnazije a prihod nose u puku kuhinju zajedno s hranom koja se ne uspije prodati

Izloba literarnih i likovnih radova uenika XI. gimnazije na temu kruha

Izloba ekoloke grupe na temu bioloke raznolikosti i zdrave prehrane progodna prodaja kolaa

Ureenje izlobenog prostora

Izloba: Obiaj darivanja kruhom u Hrvata

10.1.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

Sredina listopada.

10.1.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Vlastito financiranje (kola).

10.1.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Poticaj za prouavanje tradicijske kulture i brige o blinjem.

10.2. Hrvatsko srednjovjekovlje 10.2.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Proiriti i produbiti znanje o hrvatskom srednjovjekovlju; upoznati temelje povijesti hrvatskoga jezika i kulture; osjeati pripadnost nacionalnom biu i kulturi; njegovati i nasljedovati najbolje od tradicije hrvatskog naroda; nauiti cijeniti vlastitu tradiciju Osvijestiti potrebu o njegovanju hrvatskog jezika, stalnog uenja hrvatskog jezika i otkrivati i poticati kreativne mogunosti uenika.

10.2.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivati znanja usvojena na nastavi povijesti i hrvatskog jezika, razumjeti povijest svog naroda; promatrati svoj nacionalni identitet i tradiciju kao bogatstvo u lepezi naroda; posvijestiti vanost njegovanja i poznavanja materinskog jezika za budue narataje; iskazati te spoznaje i osjeaje u kreativnom stvaralatvu.

10.2.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesorice hrvatskoga jezika i povijesti s uenicima tijekom 2. i 3. mjeseca pripremaju za izlobu u okviru Dana hrvatskoga jezika (11.-17. 3.).

10.2.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

sluanje strunog predavanja

anketa/istraivanje

10.2.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

2. mjesec (u sklopu Meunarodnog dana materinskog jezika) 21. veljae 2012.)

10.2.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Naknadno.

10.2.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Uenici e morati biljeiti predavanje kako bi kasnije mogli napisati seminarske radove ili eseje. Tako e biti ocijenjeni iz dijela gradiva o povijesti hrvatskog jezika.

10.3. Dan planeta Zemlje 10.3.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Istaknuti problem oneienja okolia i poveanje svijesti o globalnom zatopljenju.

10.3.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Povezivanje gradiva u predmetima biologije i geografije, uenici ue samostalno uoavati vanost zatite okolia. Uenici e oistiti i urediti okoli kole te izraditi prigodne plakate i prezentacije.

10.3.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesorica Mirjana Keman sa uenicima eko-grupe, razrednici i razredi.

10.3.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

sluanje predavanja

anketa/istraivanje

10.3.5. VREMENIK AKTIVNOSTI

etvrti tjedan u travnju. (22.4.2012.)

10.3.6. DETALJAN TROKOVNIK AKTIVNOSTI

Trokovi izrade plakata.

10.3.7. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Nain ocjenjivanja ovisi o predmetu, prezentacije, plakati. Koritenje u nastavi.

10.4. PROJEKT NAJSPORTSKIJI RAZRED tjelesno i zdravstveno podruje

10.4.1. CILJEVI I AKTIVNOSTI

Usvajanje znanja, stjecanje vjetina i navika te razvijanje pozitivnog stava prema tjelesnoj aktivnosti i zdravomu nainu ivljenja kako bi se omoguilo dosizanje najboljih tjelesnih i duevnih potencijala pojedinca

Znanja, sposobnosti, postignua i vrijednosti steene ovim projektom izravno utemeljuju i

unaprjeuju zdravlje uenika, omoguuju stvaranje pozitivne osobnosti, jaaju

samopotovanje i samopouzdanje te djeluju na kakvou ivota u koli, obitelji i drutvu.

10.4.2. NAMJENA AKTIVNOSTI

Spoznaje i iskustva iz ovog podruja omoguavaju uenicima oblikovanje odgovorna

odnosa prema sebi, drugima i okruenju, pomaui prilagoavanju i savladavanju

potekoa tijekom razvoja i sazrijevanja. Tijekom cijele godine uenici se imaju priliku natjecati te sakupljati bodove za svoj razred.

Na kraju godine proglasit e se najuspjeniji razred

10.4.3. NOSITELJI AKTIVNOSTI

Profesori tjelesne i zdravstvene kulture , Maja Kreli i Goran Beri

10.4.4. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Sudjelovanje na meurazrednim

prvenstvima (ekipno) p