11. JoakimInterFest Bilten 7

Download 11. JoakimInterFest Bilten 7

Post on 13-Apr-2017

124 views

Category:

Social Media

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>lan irija ovogodinjegJ o a k i m I n t e r F e s t a j e iknjievnik Milo Latinovi kojinaravno, formacijski, sa togmesta ne moe i ne eli dadaje vrednosne sudove opredstavama koje smo dosada videli i njihovim akterimaali moe da (pr)oceni samfestival.</p><p>- U Srbiji postoji itav nizpozorinih festivala koji su, doskoro bili gotovo identini us v o m k o n c e p t u .JoakimInterFest od svogpoetka, ve 11 godina imajedan vrlo jasan koncept i to jeza jedan festival, pogotovoako se on odrava izvan,onoga to mi zovemo centra( m a d a n e m i s l i m d aKragujevac u odreenomsmislu nije centar i kulture idrutvenih zbivanja) to jevano za njega, zbog toga tose lake prepoznaje i jednostavnije locira u toj masifestivala koje imamo u Srbiji. To uopte nije loe. Ni to toimamo puno festivala, kao ni to to se ovaj InterFestizdvaja konceptom i to neguje jedan angaovani stil unajvanijoj svojoj koncepcijskoj liniji. Moda je to i razlog</p><p>jer je u pitanju internacionalni festivali pozorite u Srbiji, u regionu ali i izvannaeg regiona je u velikoj meri zbogsvih drutvenih zbivanja i nekihaktuelnosti koje nam okupiraju ivotapsolutno nuno upueno daodgovarana ta pitanja, smatra on.</p><p>Po njemu ovaj festival nemaproblem za traganjem za sopstvenimidentitetom ali nema ni problem dasledi tu svoju odreenu koncepcijuangaovanosti.</p><p>- Ovogodinji JoakimInterFest ne samo to posedujetu drutvenu angaovanost ve ima i neku noturaznorodnosti u anrovskom smislu jer smo na njemu dosada videli i jedan klasian tekst u kakav sada spadajuKrleina dela koja jako dobro korespondiraju sa onim tomi danas jesmo, jer, na alost - ljudi se ne menjaju icivilizacijski mi nismo u duhovnom smislu puno odmakli.A, videli smo i jedan moderan komad poput Kafe i</p><p>cigareta koji govori o nekim aktuelnim malim stvarimakoje ispunjavaju svakodnevni ivot obinog oveka. Ovada primera, ne izdvajam, nego sam na njihovom primeruhteo da napravim jedan kontekst onoga to ovaj festival ustvari jeste i to bi i trebao da bude. Svaki festival mora daima svoju glavnu liniju ali i neke svoje pobone linije kojese ulivaju u tu glavnu, bez obzira da li se radi o hitpredstavama ili nekim istraivakim teatarskim novinama,kae MiloLatinovi.</p><p>estog dana 11. InterFesta na takmiarskomrepertoaru smotre bila je predstava Beogradskogdramskog pozorita Moje dete koju je po tekstu StojanaSrdia reiralaAnaorevi.</p><p>GlumacAndrejepetkovski (Borkan) smatra da je onaviestruko angaovana.</p><p>- Ova predstava ne govori samo o tome kako kod nasne funkcioniu drutvene institucije, kao to nije samo ni oRomima. Ona, zapravo govori o tome da su svemarginalizovane grupe ugroene a problem odnosaprema marginalizovanim grupama je problem svih nas.Kakve su nam te grupe, takvi smo i mi. Svi smo mi, na nekinain ugroeni. Ono to bih voleo posle ove predstave, ato se i deava, hvala Bogu, prvo se doivi katarza a zatim,na neki udesan nain se desi da se u srca ljudi koji jegledaju zaista usadi ljubav i poinje da se drugaije gledaprema svakom oveku i to bez ikakvih predrasuda u</p><p>1</p><p>METAFORA O NEVIDLJIVOSTI LJUDI KOJE STALNO SREEMODan esti</p></li><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>odnosu na boju koe, naciju, veru, ta rade, ime sebave...I da shvatimo da postoje njihovi paralelni svetovikojih uopte nismo svesni. Oni se raaju, rade, ive i vole -paralelno sa nama i nai svetovi se nikada ni ne dodirnu idotaknu i zbog toga ih mi nikada ne vidimo to na nain nakoji bi trebali da vidimo, kaeepetkovski.</p><p>Samim tim, on smatra da se tema predstave Mojedeteposredno odnosi na sve ljude oko nas.</p><p>- I na naeg prvog komiju i na kolege sa posla...Jednostavno predstava Moje dete je dobar umetniki inkoji nadilazi okvire samo socijalno angaovanepredstave, istie ovaj glumac koji tumai oca porodice kojidoivljava tragediju da mu erka bude silovana. Po njemuto je lik oveka koji je bio talentovan za sport ali odakle munovac za trening.ovek koji ne moe da dobije linu kartujer nema prijavljenu adresu boravka a boravak ne moeda prijavi jer nema linu kartu. Sve to ga je gurnulo ka piui u neminovan sunovrat i posrnue koje on doivljava.</p><p>- Borkan stalno udara u institucije i o sistem i ne moeda nadvlada te zidove. On sagori u elji da pronae stalani normalan posao, i ne moe vie da skuplja kartone i starogvoe, zakljuuje na sagovornik.</p><p>I njegov kolega, mladi glumac Mladen Sovilj (Miko)koga ovdanja publika prevashodno poznaje iz TVprodukcije (izmai, Prvaci sveta, eir profesoraKoste Vujia...) slae se da je u ovom komadu re okompleksnom i irem drutvenom problemu:</p><p>- Moda neko pomisli da je ovo tema koja se zasnivana sticaju okolnosti, ali, na alost ovaj tekst je nastao poistinitom dogaaju jer je pisac Stojan Srdi bio svedoktragine prie te nesrene devojice. Ovo je u svakomsluaju veoma drutveno angaovana predstava zbogtoga to ukazuje na probleme u drutvu koje moramotretirati, drugaije postupati po tim pitanjima i najvanije -ako bi se oni mogli prevenirati. Ideja ove predstave je dabude u tom, drutvenom smislu - lekovita, kae ovajglumac koji tumai lik Mika, koji je kako kae - gradio izperspektive publike.</p><p>- Zapravo promena koju on doivljava bi trebala dabude ta, drutvena promena na nivou kompletnogdrutva, tvrdi Sovilj.</p><p>Bez daljnjeg predstavMoje dete BDP-a je nafestivalsku publiku ostavilaveliki i jak utisak.</p><p>Na razgovorima poslenje (koji su ove godinenajposeeniji, da li zbogsamog odabira predstava,glumakih imena, nainavoenja moderatorke ili toje i kolovanje publiketakoe ne beznaajnamisija InteRfesta) DraganaBokovi je zapoelarazgovore, kao da sebukvalno nadovezala nap r e t h o d n e i z j a v eepetkovskog i Sovilja:</p><p>- Videli smo jednu veoma ozbiljnu predstavu koja osimsocijalne tematike otvara nekoliko aktuelnih drutvenihpitanja i to ne samo kod nas, nego, uopte pitanja ljudskevidljivosti itavih socijalnih kategorija koje zapravo nepostoje. Njih ne samo da nema u evidencijama i danemaju svoja lina dokumenta nego nemaju pravo ni nata drugo, ni na svoje ljudsko dostojanstvo, ivot,</p><p>pravdu... Ljudi koje viamo svakog dana meu namaprosto - ne postoje. To je veoma iroka tema i ovde suRomu uzeti samo kao metafora za jednu uasnu priukoja vai i za sve ostale marginalizovane grupe. Vrlo jedobro uoeno da smo svi mi odavde, iz nekih udnihrazloga u nekim irim, evropskim i svetskim okvirima,takoe nevidljivi ljudi. I za nas, takoe, ne vae neka</p><p>pravila koja vae za ostali svet i nas isto tako ne vide kaoto mi ne primeujemo ljude ije smo sudbine gledaliveeras na sceni, otvorila je ona sinonje razgovore,dodavi da joj se predstava veoma dopala kada ju jegledala na premijeri, ali da je na festivalu bila malozauena jer je ona donekle drugaija kada se igra navelikoj sceni kao to je ovdanja.</p><p>- Ona nita nije izgubila na svojoj aktuelnosti ali, zbogdaljine vie nije tako strano uzbudljivo kao kada je igratena matinoj sceni, direktno ispred publike, istakla jeDragana Bokovi, predloivi da se moda razmisli otome da se rediteljski prilagodi igranju na velikoj scenizbog estog zvanja predstave na festivale i igranjima vanmatine scene.</p><p>Glumica Ivana Nikoli (Mirka), sloila se sakonstatacijom moderatorke razgovora da ta predstavaprosto pripada maloj sceni.</p><p>Mladu glumicu Jovanu Gavrilovi koja tumai glavnuulogu Ranke, DraganaBokovi je predstavilakragujevakoj publici ip r i s u t n i m a n arazgovorima laskavimreima koji se odnose nanjeno, zaista vanserijskotumaenje ove role.</p><p>- Ona je jedina kojamoe da odigra ovako ovuulogu. Ne verujem, zaista,da bi neko odigrao kaoona. Tano, potresno ali is a p r a v o m m e r o m .estitke od sveg srca,naglasila je DraganaBokovi, ne zaboravivid a s p o m e n e d a t uverovatno nije ni mala uloga same rediteljke Aneorevi, koja potpisuje i adaptaciju teksta.</p><p>Na pitanje, ne samo voditeljke razgovora ve i svihprisutnih na sinonjoj sesiji na Maloj sceni Teatra kako jebilo raditi na liku desetogodinjice ova malda zvezda uusponu i devojka sa sjajnom pozorinom karijerom (D.</p><p>2</p></li><li><p>3</p><p>JoakimInterFest 2016</p><p>Veeras na repertoaru</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak, 13. oktobar 20.00Poljski teatar Bjalsko Bjala</p><p>Jaroslava PulinoviNATAAreija i scenografija: Malgorzata Sjudaprevod: Agnjeka Ljubomira Pjotrovskamuzika: Luka Olejarikmultimedija: Bartolomej Kubica</p><p>Uloge:Nataa: Darija-Polasik-BulkaNataa: Zofrija vinke</p><p>Re selektoraPredstava Nataa, sainjena je iz dva tekstaJaroslave Pulinovi, uspene i veoma izvoeneruske knjievnice u kojima pratimo sudbinu dvedevojke. Jedne koja potie iz dobre i druge izproblematine sredine i koje su poveznekunderijanskom nepodnoljivom lakoompostojanja.</p><p>eljko Jovanovi</p><p>Bokovi) je skromno odgovorila:- Ovo je pria o svima nama, ugroenima i skrajnutima.</p><p>U ljudskoj prirodi je da se prepoznaje u problemima.Predstava Moje dete govori o onima jo skrajnutijim iteskobnijim ljudima. Mi nemamo oseaj da to razumemo iprihvatimo, i kaemo: Hej, nekome je gore nego meni!.To je problem nae sredine na svim nivoima. Meni je bilozaista zadovoljstvo da radim na ovom komadu jer krozpoziv kojim sam odabrala da se bavim, a to je gluma, moguda radim ono to u ivotu elim da delam, da seokrenem prema ljudima i da se njima posvetim, tomi je ova uloga, zaista na svakom moguem spektruomoguila, bila je jasna ona.</p><p>A, na pitanje(ne samo moderatorke) da li taj rad ita uloga boli i koliko, bila je mladalaki iskrena:</p><p>- Boli, ali prua i proienje i radost i sreu, jer sineto to zaista misli i osea, podelio sa drugima.Sve ee, danas se u pozoritu bavimo nekimtemama koje nas ne pogaaju sutinski nego sunam nametnute, odozgo ili ko zna odakle. A, kadase bavimo temama koje nas zanimaju i dotiu linoonda smo zaista ushieni - pozorino, i umetniki iljudski, iskrena je bila Jovana Gavrilovi.</p><p>Na konstataciju da je sjajno odigrala uloguRankine majke Mirke, glumica Ivana Nikoli je bilajasna da je u pitanju tema i uloga za koju empatijuimaju, ako su uopte ljudi, svi u publici a ne samoako su majke.</p><p>Zakljuak voditeljke razgovora Dragane Bokovi jebio da je opta univerzalna tema ove predstave -nepravda.</p><p>- Po aplauzu se vidi koliko je ansambl predstave Mojedete iako igrajui ne na maloj ve na velikoj sceni uspenopreao rampu, kao i koliko je katarzina ova predstava,naglasila je ona, dok se publika na sinonjim razgovorimajednoduno sloila da je ova predstava najljudskija odsvih u dosadanjem delu smotre i da se dotie svih nas.</p></li><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>Jedanaesti JoakimInterFestod 7. do 15. oktobra</p><p>SREA PRATI HRABREScena Joakim Vuji, petak, 7. oktobar - 20 satiSINOVI UMIRU PRVI - Narodno pozoriteRepublike Srpske, Banja LukaMate Matii, reija Marko Misiraa</p><p>Scena Joakim Vuji, subota, 8. oktobar - 20satiSAN LETNJE NOI - Knjaevsko-srpskiteatar, KragujevacVilijem ekspir, reija Pjer Valter PolicScena Joakim Vuji, nedelja, 9. oktobar - 20satiU AGONIJI - Putujue kazalite i ScenaRibnjak, ZagrebMiroslav Krlea, autorski projekat Nele Kocis,Ozrena Gabaria i Darka Stazia</p><p>Scena Joakim Vuji, ponedeljak, 10. oktobar -20 satiVOZ - Zvezdara teatar, BeogradKormak Makarti, reija i adaptacija VojaBrajovi</p><p>Scena Joakim Vuji, utorak, 11. oktobar - 20satiKAFA I CIGARETE, POZDRAV IZBEOGRADA Atelje 212, BeogradPosveeno filmu Dima Darmua, reija MiaKneevi</p><p>Scena Joakim Vuji, sreda, 12. oktobar - 20satiMOJE DETE - Beogradsko dramskopozorite, BeogradStojan Srdi, reija i adaptacija Ana orevi</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak, 13. oktobar - 20satiNATAA - Poljski Teatar Bjalsko BjalaJaroslava Pulinovi, reija Malogrzata Sjuda</p><p>Scena Joakim Vuji, petak, 14. oktobar - 20satiMI SMO ONI NA KOJE SU NAS RODITELJIUPOZORAVALI - Bosansko narodno pozoriteZenica u saradnji sa Kamernim teatrom 55SarajevoTanja ljivar, reija Mirjana Karanovi</p><p>Scena Joakim Vuji, subota, 15. oktobar - 20satiPredstava u ast nagraenihEDIT PJAF U VRTLOGU SREEAutor Matej Varodi</p><p>Pratei program FestivalaPetak, 7. oktobar 19.30 - Izloba pozorinogplakata u ast Vilijema ekspira - GalerijaJoakimSubota, 8. oktobar 18.00 - Promocija knjigeTeatar i drutveno bie autora GoranaCvetkovia - Scena Ljuba Tadi (Mala scena)</p><p>Nedelja, 9. oktobar 12.00 - Radionica Glumac upokretu Pjera Valtera Polica - Sveana salaPrve kragujevake gimnazijeetvrtak, 13. oktobarVEE U AST GLUMCA17.00 - Razgovor sa glumicom LjiljanomStjepanoviScena Ljuba Tadi (Mala scena)20.00 - Predstava Lepotica Linejnakoprodukcija Kruevako pozorite iArt Tema izBeograda - Scena Pozorita za decuKragujevac</p><p>Struni iriMiloLatinovi, knjievnik,Goran Cvetkovi, reditelj i pozorini kritiar</p><p>Maja Izetbegovi, glumica Kamernog teatra 55</p><p>Voditelj razgovoraDragana Bokovi, teatrolog</p><p>Urednik Biltena JIF-aZoran Mii</p><p>NagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada</p></li></ul>