11 JoakimInterFest Bilten 6

Download 11 JoakimInterFest Bilten 6

Post on 13-Apr-2017

162 views

Category:

Social Media

2 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>Ulazak u drugo poluvreme 11. JoakimInterFesta jeidealan moment da o njemu popriamo sa lanomovogodinjeg irija, pozorinim kritiarem koji je bio iselektor ove smotre.</p><p>Po njemu, slika, ne festivala ve vaskolikog srpakogpozorita ne da nije sjajan, ve naprotiv. Cvetkovi ceni daje to zbog dve stvari:</p><p>- Dve stvari su glavne, besparica i loa slika srpskogpozorita. Videli smo jednu predstavu iz Zagreba i jouvek ekamo u zavrnici internacionalni deo festivala ipredstave iz inostranstva. Ali, uglavnom, po predstavamakoje su do sada prikazane, oigledna je stagnacija jer se unaim pozoritiam igra vrlo smerno, merne teme i smernikomadi, neto, to mahom ne uzbuuje gledaoce, dokstvari oko nas bukvalno vriju. Po meni, vratili smo sedeceniju i po do dve unazad kada je eskapistikopozorite igralo iskljuivo eskapistike teme. Umeuvremenu su nam se deavale predstave koje subile uzbudljive i koje su imale ta da nam kau o svomvremenu i da se pobune protiv nekih stvari koje su trale isvima bole oi ili ujedale za srce. Takvo je bilo pozorite.Sada se sve nekako smirilo i izgleda kao da je sve med imleko. Pozorite ne bi trebalo da se bavi time i na tajnain. Nadam se dsa emo se ponovo u pozorituuzbuivati makar koliko kao u ivotu, kratak i bolno iskren,kao i uvek bez okolianja bio jeCvetkovi.</p><p>(Napomena za potrebe ovog biltena GoranCvetkovi je pristao da se fotografie sa cigaretom.)</p><p>Petog dana 11. JoakimInterFesta na takmiasrkom</p><p>repertoaru bila je predstavaAteljea 212 (autorski projekat tekst i reija Mia Kneevi)Kafa i cigarete pozdrav izBeograda koja jeposveenakultnom, istoimenom filmuDima Darmua.</p><p>Publici se predstava dopalai pozfdravila ju je dugim i sikreni,ni malo kurtoaznim aplauzom.</p><p>A l i , u v o d n o s l o v om o d e r a t o r k e r a g o v o r ateatrologa Dragane Bokovi,po zavretku kafe i cigaretapoklopilose, ili bukvalno nastavilo na prethodniCvetkoviev lagvort.</p><p>- U glumakom smislu u ovoj predstavi dovuena jestvarno teka artiljerija. Glumaka podela kakva se samopoeleti moe. Ja sam stavrno impresionirana vaomigrom, kao i svi gledaoci iskreno sam uivala u tome ta viradite na sceni. Sve je u ovoj predstavi i tano i istinito.Moe da se razgovara o samom komadu i reiji. Linomislim da itav ovaj zahvat i komad i reija su ispod vaegumea. Oni su prosto jedna jednostavna pria, u kojoj jane vidim neku veliku univerzalnost i pravu ozbiljnost zaVeliku scenu Ateljea 212. to se igre tie i publika je samato osetila vi ste stvarno najbolji, otpoela je DraganaBokovi razgovore.</p><p>Glumica Dara Doki (Azra), pojasnila je ovajrepertoarski potez njihove kue irazreila nedoumice.</p><p>- Ovaj komad je i bio zamiljen zaMalu scenu Atelja 212. On je raen naMaloj sceni, tamo su tekle probe i bio jepostavljen da se na njoj igra. Meutim,njegova pretpremijera odigrana jezrenjaniskom pozoritu, to je uvekdobra prilika da se neto odigra vanBeograda ali, takoe, da se vidi kakopredstava komunicira sa publikom.Naravno, u Zrenjaninu smo odigrali Kafui cigarete, na velikoj sceni, jer oni inemaju malu scenu. To je toliko dobroprokomuniciralo sa publikom da jeuprava Ateljea procenila da je teta da seto igra na Maloj sceni. Vi niste ni prvi nijedini koji su nam prenelu tu opasku itakvo zapaanje da ova predstavajednostavno nije projekat za Veliku scenui mi sami glumci smo u nedoumici i danas</p><p>1</p><p>TEKA ARTILJERIJA U SCENAMA KOJE SE TRIHUJUDan peti</p></li><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>posle dve sezone da li je vie, ipak za Malu scenu nego zaVeliku Ateljea. Igramo predstavu na nau veliku radost ipublika je ba mnogo voli, razjasnila je ona i samapriznavi da je glumaka podela ba jaka.</p><p>Zatim se Dara Doki madovezala u ime svojih kolegakoji igraju u predstavi:</p><p>- Kada smo proitali komad odmah smo u njemuprepoznali sve njegove i mane i nedostatnosti ali i vrlineteksta. Konkretno, ovaj tekst i nema nekih mana ali je ipakpremali da bi zaista bio veliko dramsko delo ali smo istotako osetili veliku mogunost za igru to nas je na njemu izadralo. Dopala nam se ideja Mie Kneevi da ljudi usvojim malim ivotima vode svoje banalne razgovore, jeru ivotu, daleko od toga da je svaka naa reenica velika,mudra i znaajna... E, to nae glumako oseanje deli iprepoznaje i publika da kod svih nas u tim naim malimivotima i iza tih banalnih situacija ipak... postoje velike ianma bitne stvari. Barem ja tako doivljavam ovu naupredstavu da se u njoj vie odigra izmeu replika nego usamom tekstu i pisanim replikama. Ono to nai likovi krijui ne izgovaraju na sceni, sublimirala je ona.</p><p>I glumica Milica Mihajlovi (Ivana) voli komad Kafa icigare pozdrav iz Beograda.</p><p>- Za nas je ova predstava bila prijatno iznenaenje.Tokom rada na njoj, sve u samoj predstavi postajalo je znak. Te male sudbine, pojedinano i naizgled, takonekakve uzgredne situacije su u tom nekom bespuuVelike scene postale su pravi znak. Meni se ovo tivoveoma dopalo i privuklo tom svojom krajnjomnepretencioznou i neim to oigledno, barem menedotie. Deava se neka svojevrsna hemija izmeu nas ipublike, generalno, sudei po aplauzu a igramo je veomaesto, ona se jako vezuje za komad Kafa i cigareteprepoznaje u tim situacija i meu tim ljudima. Postojijedna, lepa bliskost sa njom, smatra ona.</p><p>I za voditeljku razgovora Draganu Bokovi sve tovoli publika ima legitimno pravo da postoji na sceni.</p><p>- Ali, tog jednostavnog ivota ima suvie. I, ja, koja</p><p>radim na televiziji tolike godine, bojim se da ba to topublika voli u vaoj predstavi je zbog toga to oni voleteleviziju. Oni u njoj vide i prepoznaju u njoj ono to vole igledaju na malim ekranima mnogo tog jednostavnogivota, nekog lakog vezivanja za svakodnevene i banalneteme..., tvdi ona.</p><p>Iako za glumicu Milicu Mihajlovi u predstavi Kafa icigarete ima i velikih tema poput: rastanaka, smrti,seoba... za moderatorku Bokovi je ona (pre)puna samooptih mesta i jednostavnosti.</p><p>- Jednostavnost prostihmedija radu u ovoj predstavi.Nema tu nikakvih velikih metafora, mada u njoj nita nijeneistinito, isfolirano i fejk. Ona je prosto tematski suviejednostavna, previe bliska obinom ivotu, zakljuila jeona i dodala neto, to je po njoj (i, ne samo njoj) najveajeresu pozoritu:</p><p>- Da je vi ne igrate, ve neki drugi ljudi i neko malomanje mono pozorite u tom komadeu nieg ne bi bilo.Prosto, vi ste moni glumci koji su u sebi sve to nadogradilii od toga napravili priu, inae, i mene ta tema, naravnokao i svakog drugog dotie ali gledajui pozorino anaroito rediteljski ja ne razumem ni scenografiju koja jecrno-bela i krajnje nefunkcionalna, sumirala je DraganaBokovi i otkrila svima nama da je u krugovimapozorinih kritiara ova predstava krtena kakodadovska.</p><p>Glumac Neboja Ili (Relja) je rekao da su ba elelipo svaku cenu izbegnu da se Kafa i cigarete (po)smatrakao studentska predstava i neto manje vano.</p><p>- Ja sam ovu predstavu doiveo, ako postoji nekavelika pria u svemu ovome, da je ivot nekako gui imnogo dramatiniji u nekim malim intermecima, nego uonome to pokazujemo kao jako vano ili glavno. SamDarmu je jednom svom intervjuu povodom ovog filmaistako je da su u pitanju scene koje u 90 posto filova idunapolje. E, ova predstava ima neto od tih materijala iba te poetike. Da li je trenutak kada sa prijateljemsednete da popijete kafu vie ivot i da ste vi vieovek, onakav, kakav ba jeste, zbog te oputenosti, negou nekim dramatinim i napetim ivotnim situacijama prednekim efom ili velikim razraunavanjima. To je menineto milo, blisko i lepo da igram, a, i povremeno se pitam:Kada je prestalo da bude vano, to da dve sestre priaju otome koga je tata vie voleo?, kao i to kada dvcoj eljudi odetrdesetak godina sahrane svog najboljeg druga ili to sedvoje zrelih ljudi sretnu, prepoznaju i odmah potom zauvek rastanu, rekao je on u odbranuove predstave.</p><p>On je dodao i sledee:- Rekao bih i iz pozicije aktera dananjih predstava</p><p>koje su nas preplavile sa parolama, politikih uradaka...Protiv njih, naravno nemam nita, ak se sa mnogimalino i slaem. Ali, mislim da publika povremeno vapi sanekim predahom i intermecom od toga i ovo sedenje nakafi, je ujedno i neko sedenje na kafi sa publikom. Jer,meni je lino malo muka od pozorita koje pretenduje dabude pametnije od publike, zavrio je on.</p><p>- Oigledno je da publika vidi neto u tome. Glumci jenose a ne tekst i reija. Ali ako se svia publici onda je tosvrena stvar, zakljuila je Dragana Bokovi.</p><p>Publika se sloila sa tim, jer je po njihovom miljenjuKafa i cigarete pozdrav iz Beogradadobra predstava.</p><p>2</p></li><li><p>3</p><p>JoakimInterFest 2016</p><p>Veeras na repertoaru</p><p>Scena Joakim Vuji,utorak, 12. oktobar 20.00Beogradsko dramsko pozorite</p><p>Stojan SrdiMOJE DETEReija Ana orevi</p><p>REIJA I ADAPTACIJAAna oreviIDEJNO REENjE SCENEAna oreviSCENOGRAFMilica VukoviKOSTIMOGRAFLana CvijanoviKOMPOZITORVladimir PetrieviSCENSKI POKRETMarija MilenkoviSCENSKI GOVORDr Ljiljana Mrki PopoviASISTENT KOSTIMOGRAFAMilica Radovanovi</p><p>LICA</p><p>RANKAJovana GavriloviMIRKAIvana NikoliBORKANAndrej epetkovskiZULEVladan MiliINSTITUCIJAJelisaveta OraaninMIKOMladen Sovilj</p><p>O DELUKomad Moje dete Stojana Srdia, nagraengodinjom Nagradom Udruenja dramskihpisaca Srbije Branislav Nui za 2014. godinu,uvodi u pozorinu produkciju nekoliko kljunih,al i najee preutkivanih soci ja lno-angaovanih tema: poloaj i uslove ivota Romau urbanom okruenju; nasilje u porodici;seksualno zlostavljanje dece; pubertetskutrudnou... Ova veristiki ispraena socijalnatragedija, pria je u prvom planu o Romima, aliposeduje i univerzalne premise o posledicamaneobrazovanja i siromatva na raspad porodice,moralnih vrednosti, ljudskosti uopte. Komaddaje gotovo dokumentaristiki brutalnu slikunaina ne moe se rei ivota, ve opstajanjau zaaranom krugu marginalizovane i izoptenegrupe, koji je teko razbiti.RE PISCADramu Moje dete, zamislio sam davne 2004.godine, kada sam upoznao devojicu koja je tekula u trinaestu godinu i koja je u krilu dralaestomesenu bebu i neto joj pevuila. Upitaosam je ije to dete tako brino uva i na kojem muto jeziku peva. Prvo se malo uplaila, a onda jetiho i ponosno rekla: Ovo je moje dete, a pevamna mom, na ciganskom.Dugo sam je posmatrao, a zatim upitao zadozvolu da sednem pored nje. Nasmeila se inapravila mi je mesto na klupi. Nita je nisampitao. Dugo sam sedeo i gledao u nju i u bebu, aonda je ona poela svoju priu.Kao dvanaestogodinjakinja zatrudnela je sasvojim drugom igrajui se mame i tate za novugodinu. Skoro do pred sam poroaj nije znala daje trudna, a kad je to postalo oigledno, majka juje dovela u dom za decu bez roditelja gde seporodila. Tu je i ostala, jer joj je majka umeuvremenu umrla. Takoe mi je rekla da ju jepre toga, kad je imala deset, moda jedanaestgodina nasilno obljubio neki roak...Hteo sam da zapisujem to to je govorila, ali nijemi dozvolila. Nisam nita zapisao, ni tada, a nikasnije, ali sam u seanju nosio to mlado lice salepim detetom u krilu. Da seanje ne bi izbledelo,napisao sam ovu dramu.Stojan SrdiRE REDITELjAPia o Romima u Srbiji je pria o samoj Srbiji.Anaorevi</p></li><li><p>JoakimInterFest 2016</p><p>Jedanaesti JoakimInterFestod 7. do 15. oktobra</p><p>SREA PRATI HRABREScena Joakim Vuji, petak, 7. oktobar - 20 satiSINOVI UMIRU PRVI - Narodno pozoriteRepublike Srpske, Banja LukaMate Matii, reija Marko Misiraa</p><p>Scena Joakim Vuji, subota, 8. oktobar - 20satiSAN LETNJE NOI - Knjaevsko-srpskiteatar, KragujevacVilijem ekspir, reija Pjer Valter PolicScena Joakim Vuji, nedelja, 9. oktobar - 20satiU AGONIJI - Putujue kazalite i ScenaRibnjak, ZagrebMiroslav Krlea, autorski projekat Nele Kocis,Ozrena Gabaria i Darka Stazia</p><p>Scena Joakim Vuji, ponedeljak, 10. oktobar -20 satiVOZ - Zvezdara teatar, BeogradKormak Makarti, reija i adaptacija VojaBrajovi</p><p>Scena Joakim Vuji, utorak, 11. oktobar - 20satiKAFA I CIGARETE, POZDRAV IZBEOGRADA Atelje 212, BeogradPosveeno filmu Dima Darmua, reija MiaKneevi</p><p>Scena Joakim Vuji, sreda, 12. oktobar - 20satiMOJE DETE - Beogradsko dramskopozorite, BeogradStojan Srdi, reija i adaptacija Ana orevi</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak, 13. oktobar - 20satiNATAA - Poljski Teatar Bjalsko BjalaJaroslava Pulinovi, reija Malogrzata Sjuda</p><p>Scena Joakim Vuji, petak, 14. oktobar - 20satiMI SMO ONI NA KOJE SU NAS RODITELJIUPOZORAVALI - Bosansko narodno pozoriteZenica u saradnji sa Kamernim teatrom 55SarajevoTanja ljivar, reija Mirjana Karanovi</p><p>Scena Joakim Vuji, subota, 15. oktobar - 20satiPredstava u ast nagraenihEDIT PJAF U VRTLOGU SREEAutor Matej Varodi</p><p>Pratei program FestivalaPetak, 7. oktobar 19.30 - Izloba pozorinogplakata u ast Vilijema ekspira - GalerijaJoakimSubota, 8. oktobar 18.00 - Promocija knjigeTeatar i drutveno bie autora GoranaCvetkovia - Scena Ljuba Tadi (Mala scena)</p><p>Nedelja, 9. oktobar 12.00 - Radionica Glumac upokretu Pjera Valtera Polica - Sveana salaPrve kragujevake gimnazijeetvrtak, 13. oktobar - VEE U ASTGLUMCA17.00 - Razgovor sa glumicom LjiljanomStjepanoviScena Ljuba Tadi (Mala scena)20.00 - Predstava Lepotica Linejnakoprodukcija Kruevako pozorite iArt Tema izBeograda - Scena Pozorita za decuKragujevac</p><p>Struni iriMiloLatinovi, knjievnik,Goran Cvetkovi, reditelj i pozorini kritiar</p><p>Maja Izetbegovi, glumica Kamernog teatra 55</p><p>Voditelj razgovoraDragana Bokovi, teatrolog</p><p>Urednik Biltena JIF-aZoran Mii</p><p>NagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada</p></li></ul>