100 soruda serbest bölgeler - vergidegundem.com · i. genel bilgi 100 soruda serbest bölgeler 1....

Click here to load reader

Post on 01-Aug-2018

252 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 100 SorudaSerbest Blgeler

 • Sunufl

  Not: 100 Soruda Serbest Blgeler konulu alflmamz serbest blgeler ve blgede faaliyet gsteren mkellefler asndan vergi uygulamalar ile ilgili genel bir bilgi vermek amacyla ve 8 Mart 2011 tarihi itibaryla yrrlkte bulunan mevzuatn ilgili hkmleri dikkate alnarak Ernst & Young uzmanlar tarafndan hazrlanmfltr. Bu alflmada yer alan bilgi ve aklamalardan dolay Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Mflavirlik A.fi.ye hibir suretle sorumluluk iddiasnda bulunulamaz. lgili mevzuatn sk deifltirilen ve farkl anlayfllarla yorumlanabilen yaps nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yaplmadan nce konunun uzmanlarndan profesyonel yardm alnmasn tavsiye ederiz.

  Serbest blgeler; siyasal olarak lke snrlar iinde olmakla beraber gmrk hatt dflnda saylan, lkede geerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve idari dzenlemelerin uygulanmad veya ksmen uyguland, snai ve ticari faaliyetler iin daha genifl teflviklerin tannd ve fiziki olarak lkenin dier ksmlarndan ayrlan yerler olarak tanmlanabilmektedir.

  Serbest blgelerin kurulmas iin Cumhuriyetin ilk yllarndan itibaren giriflimler yaplmfl olmakla birlikte; ancak 24 Ocak 1980 Ekonomik stikrar Kararlar sonrasnda ekonomide dfla alma sreci ile birlikte 3218 Sayl Serbest Blgeler Kanunu ile 15.06.1985 tarihinden itibaren Trkiyede ticaret ve sanayide daha genifl muafiyet ve teflvik unsurlarn uygulamay amalayan serbest blgeler kurulmaya bafllanmfltr.

  Trkiyenin Avrupa Birliine adaylk sreci ierisinde serbest blgeler konusu, Topluluk tarafndan Trkiye iin hazrlanan temel belgelerde bir elefltiri konusu olarak yer almfl ve bu kapsamda zellikle son yllarda serbest blgeler mevzuat ile ilgili kapsaml deiflikliklere gidilmifltir.

  Bu kapsamda yaplan deifliklilerin en nemlisi, serbest blgelerde vergi mevzuatna iliflkin hkmlerin uygulanmayacana dair dzenlemenin, 06.02.2004 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 5084 sayl Kanun ile deifltirilmesi ve bir anlamda blgelerdeki snrsz vergi teflvikine bu Kanun ile son verilmesidir.

  Benzer bir flekilde, Serbest Blgeler Kanununun 1. maddesinde Trkiyede ihracat iin yatrm ve retimi artrmak, yabanc sermaye ve teknoloji giriflini hzlandrmak, ekonominin girdi ihtiyacn ucuz ve dzenli flekilde temin etmek, dfl finansman ve ticaret imknlarndan daha fazla yararlanmak... fleklinde ifade edilmifl olan serbest blgelerin kurulufl amac; 12.11.2008 tarih ve 5810 sayl Kanun ile ihracata ynelik yatrm ve retimi teflvik etmek, dorudan yabanc yatrmlar ve teknoloji giriflini hzlandrmak, iflletmeleri ihracata ynlendirmek ve uluslararas ticareti gelifltirmek fleklinde deifltirilmek suretiyle serbest blgelerin ihracat gelifltirme fonksiyonu daha gl olarak vurgulanmaya bafllanmfl ve yine ayn Kanunla serbest blgelerde retilen rnlerin asgari % 85ini yurtdflna ihra eden mkelleflerin istihdam ettikleri personele dedikleri cretler gelir vergisinden istisna hale getirilmifltir.

  Serbest blgeler rejimi zel bir rejimdir ve gerek serbest blgelerdeki faaliyetlerin genel dzenlemeler haricinde baz zel dzenlemelere tabi oluflu, gerekse de konuya iliflkin mevzuatn zaman zaman farkl yorumlara yol aabilen yaps nedeniyle, zellikle uygulamaya ynelik baz tereddtler ve belirsizlikler yaflanabilmektedir.

  Tm bu hususlar birlikte deerlendirildiinde 100 Soruda Serbest Blgeler adl alflmamz, serbest blgeler ile ilgili zet bir bilgi vermek, blgelerdeki vergi uygulamalar, muafiyet ve teflvik unsurlar hakknda yatrmclar genel anlamda bilgilendirmek ve yatrmclarn konuyla ilgili muhtemel sorularna flk tutabilmek amacyla hazrlanmfl olup, uygulayclarn herhangi bir ifllem tesis etmeden nce profesyonel mflavirlik destei almalarnda fayda grlmektedir.

  alflmamzn konuyla ilgilenenlere yararl olmasn dileriz.

  Sayglarmzla,

  Ernst & Young Trkiye

  100 Soruda Serbest Blgeler

 • indekiler

  100 Soruda Serbest Blgeler

  I. Genel bilgi Soru 1-21 Sayfa 4-7

  II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar Soru 22-71 Sayfa 8-14

  A. Gelir ve kurumlar vergisi istisnas Soru 22-41 Sayfa 8-11

  B. Devir ve birleflme Soru 42 Sayfa 11

  C. Transfer fiyatlandrmas Soru 43-47 Sayfa 11

  D. cret istisnas Soru 48-71 Sayfa 11-14

  III. fl hukuku Soru 72 Sayfa 15

  IV. Sosyal gvenlik mevzuat Soru 73 Sayfa 16

  V. Vergi Usul Kanunu Soru 74-82 Sayfa 17-18

  VI. Katma Deer Vergisi Kanunu Soru 83-88 Sayfa 19-20

  VII.zel Tketim Vergisi Kanunu Soru 89-92 Sayfa 21

  VIII.Teflvik mevzuat Soru 93 Sayfa 22

  IX. Damga vergisi ve harlar Soru 94-95 Sayfa 23

  X. Motorlu Tafltlar Vergisi Kanunu Soru 96 Sayfa 24

  XI. Gider Vergileri Kanunu (BSMV) Soru 97 Sayfa 25

  XII.Emlak Vergisi Kanunu Soru 98 Sayfa 26

  XIII.6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun Soru 99 Sayfa 27

  XIV.6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda Kanun Soru 100 Sayfa 28

 • I. Genel bilgi

  100 Soruda Serbest Blgeler

  1. Serbest blge nedir?Genel olarak Serbest Blgeler, bir lkenin siyasi snrlar iinde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat asndan Gmrk Blgesi dflnda olduu kabul edilen, lkede geerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara ynelik hukuki ve idari dzenlemelerinin tamamen veya ksmen uygulanmad veya farkl uyguland, ekonomik adan teflvik edilen yerler olarak tanmlanabilir.

  4458 sayl Gmrk Kanunu uyarnca Serbest Blgeler, Trkiye Gmrk Blgesinin paralar olmakla beraber; serbest dolaflmda olmayan eflyann herhangi bir gmrk rejimine tabi tutulmakszn ve serbest dolaflma sokulmakszn, gmrk mevzuatnda ngrlen haller dflnda kullanlmamak ya da tketilmemek kaydyla konulduu, ithalat vergileri ile ticaret politikas nlemlerinin uygulanmas bakmndan, Trkiye Gmrk Blgesi dflnda olduu kabul edilen; serbest dolaflmdaki eflyann, bir serbest blgeye konulmas nedeniyle normal olarak eflyann ihracna bal olanaklardan yararland yerler olarak tanmlanmfltr.

  3218 sayl Serbest Blgeler Kanunu uyarnca Serbest Blgeler, Trkiye Gmrk Blgesinin paralar olmakla beraber; serbest dolaflmda olmayan eflyann herhangi bir gmrk rejimine tabi tutulmakszn ve serbest dolaflma sokulmakszn, gmrk mevzuatnda ngrlen haller dflnda kullanlmamak ya da tketilmemek kaydyla konulduu, ithalat vergileri ile ticaret politikas nlemlerinin ve kambiyo mevzuatnn uygulanmas bakmndan Trkiye Gmrk Blgesi dflnda olduu kabul edilen ve serbest dolaflmdaki eflyann bir serbest blgeye konulmas nedeniyle normal olarak eflyann ihracna bal olanaklardan yararland yerler olarak tanmlanmfltr.

  2. Serbest blgelerin kurulufl amalar nelerdir?3218 Sayl Serbest Blgeler Kanununun 1. maddesinde, blgelerin kurulufl ve iflletilme amalar afladaki gibi ifade edilmifltir:

  hracata ynelik yatrm ve retimi teflvik etmek,

  Dorudan yabanc yatrmlar ve teknoloji giriflini hzlandrmak, flletmeleri ihracata ynlendirmek, Uluslararas ticareti gelifltirmek.

  3. Trkiyede faaliyette bulunan serbest blgeler hangileridir?

  4

  (Kaynak: www.dtm.gov.tr)

  Marmara Blgesi

  (7)

  Ege Blgesi

  (3)

  Akdeniz Blgesi

  (3)

  Karadeniz Blgesi

  (3)

  Gneydou Anadolu

  Blgesi (2)

  Anadolu Blgesi

  (1)

  stanbul Atatrk Havaliman

  (AHL)

  Ege Mersin Trabzon Mardin Kayseri

  stanbul Deri ve Endstri

  Denizli Antalya Rize Gaziantep

  stanbul Trakya

  zmir Menemen

  Deri

  Toros Adana

  Yumurtalk

  Samsun

  Avrupa

  Kocaeli

  Tbitak-Mam Teknoloji

  Bursa

 • 5100 Soruda Serbest Blgeler

  4. 2010 ylnda serbest blgelerin Trkiye ekonomisi zerinde nasl bir etkisi olmufltur?Dfl Ticaret Msteflarl verilerine gre, Trkiyedeki serbest blgelerin 2010 yl ticaret hacmi yaklaflk 18,5 milyar dolar tutarndadr. Ticaret hacminin yaklaflk % 94lk ksmn, sanayi rnleri oluflturmaktadr.

  Toplam ticaret hacminin % 41lik ksmn Trkiye ile yaplan ifllemler, % 36lk ksmn OECD ve AB lkeleri ile yaplan ifllemler, kalan % 23lk ksmn da dier lkelerle yaplan ifllemler oluflturmaktadr.

  Trkiyede faaliyet gsteren serbest blgelerde 2010 yl sonu itibariyle yaklaflk 48.600 personel istihdam edilmektedir. Toplam istihdamn yaklaflk % 37si Ege Serbest Blgesine aittir.

  5. Serbest blgeler Trkiye gmrk blgesi dflnda mdr?Serbest Blgeler Kanununun geici 6. maddesi uyarnca serbest blgeler, Avrupa Birliine tam yeliin gerekleflecei tarihe kadar, gmrk rejimleri asndan Trkiye Gmrk Blgesi dfl, menfle hkmlerinin uygulanmas bakmndan ise Trkiye Gmrk Blgesi saylr.

  6. Serbest blgelerde uygulanmayacak mevzuatlar hangileridir?Aksi belirtilmedike lke genelinde uygulanan mevzuat, serbest blgelerde de uygulanacaktr.te yandan 3218 sayl Serbest Blgeler Kanunu uyarnca blgelerde uygulanmayacak mevzuat afladaki gibidir:

  Gmrk ve kambiyo mkellefiyetine dair mevzuat hkmleri,4817 sayl Yabanclarn alflma zinleri Hakknda Kanun,4875 sayl Dorudan Yabanc Yatrmlar Kanunu,5393 sayl Belediye Kanununun lm ve yangn halleri, kanalizasyonlarn infla ve tamiri ile ime, kullanma, endstri suyunu salamaya ve gaz, su, elektrik sarfiyatn denetlemeye ynelik maddeleri dflnda kalan hkmleri,5682 sayl Pasaport Kanunu,5683 sayl Yabanclarn Trkiyede kamet ve Seyahatleri Hakknda Kanun, Dier kanunlarn 3218 sayl Serbest Blgeler Kanununa aykr hkmleri,3218 Sayl Kanunun 5. maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen ifllemler, 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmleri.

  7. Serbest blgeler ile Trkiyenin dier yerleri arasnda yaplan ticaret, dfl ticaret rejimine tabi midir?Trkiyeden blgeye sevk edilen mallar ile blgeden Trkiyeye sevk edilen mallar, dfl ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime gre ihra/ithal edilmifl saylr. Bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD dolar veya karfll Trk lirasn gememek zere Blge Mdrl onay ile blgeye getirilen, Trkiye kfll, dorudan bir retimin girdisi olmakszn, serbest blgelerde tketilmek veya kullanlmak zere gnderilen baz mallar, istee bal olarak ihracat ifllemine tabi tutulmayabilir.

  8. Serbest blgeler ile dier lkeler ve serbest blgeler arasnda yaplan ticaret, dfl ticaret rejimine tabi midir?Serbest blgeler ile dier lkeler ve serbest blgeler arasnda dfl ticaret rejimi uygulanmaz.

  9. Serbest blgelerde kimler hangi faaliyetlerde bulunabilir?Serbest blgelerde; Yksek Planlama Kurulunca uygun grlecek her trl snai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yaplabilir.

  Yerli veya yabanc gerek veya tzel kifliler, Dfl Ticaret Msteflarlndan ruhsat almak kaydyla serbest blgelerde faaliyette bulunabilirler.

  10. Faaliyet ruhsat almak iin nasl baflvurulurBlgede faaliyette bulunmak isteyen gerek veya tzel kifliler Faaliyet Ruhsat almak iin Faaliyet Ruhsat Mracaat Formunu Blge Mdrlne tevdi ederler. Faaliyet Ruhsat Mracaat Formunun doldurulup dorudan elden teslim edilmesi veya taahhtl olarak posta yoluyla gnderilmesi ve faaliyet ruhsat mracaat cretinin Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki Serbest Blgeler zel Hesabna yatrlmasyla mracaat yaplmfl olur.

  11. Faaliyet ruhsat mracaatlarnn deerlendirilmesinde dikkate alnan kriterler nelerdir?Faaliyet ruhsat mracaatlarnn deerlendirilmesinde dikkate alnan ana hususlara aflada yer verilmifltir:

  Faaliyetin retim faaliyeti niteliinde ve ounlukla yurtdflna satfla ynelik olmas esastr.Alm-satm faaliyetlerinde de yurtdflna satfl esas olup, hammadde, ara mal ve yatrm mallar ncelikli olmak zere yurtiine satfla da belli oranlarda izin verilebilir.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  Mracaat konusu faaliyetin insan sal ve evre asndan zarar verici mahiyette olmamas; Genel Mdrlke belirlenecek hassas rnleri kapsamamas ve yurtii piyasada ykc ve haksz rekabete ortam salayc vasfta olmamas nitelikleri aranr.Faaliyetin; belli kapasitede istihdam yaratacak nitelikte olmas, dorudan yabanc yatrm niteliinde olmas, yeni ve/veya yksek teknoloji iermesi, uluslararas ticareti destekleyecek bir hizmet mahiyetinde olmas ve serbest blgedeki sektrel ihtisaslaflma ve kmelenmeyle uyumlu olmas hususlar gz nnde bulundurulur.Blgenin fiziki ve altyap imknlarnn, yaplmas planlanan faaliyet iin uygun olmas flart aranr.Baflvuru sahibi firma ile ortaklarnn veya yeni kurulacak firma ortaklarnn gemifl performanslarnn, mracaat formunda yer alan taahht niteliindeki yatrm, retim, ticaret ve sermaye byklklerini dorulayacak mahiyette olmas gerekmektedir.

  Bunlar dflnda Trkiye ve dnyadaki genel ekonomik durum, i ve dfl piyasalardaki arz ve talep dengesindeki deiflmeler ile rekabet gcnn korunmas hususlar gz nne alnarak gerektiinde ilave kriterler aranabilir.

  12. Faaliyet ruhsatnn geerlilik sresi ne kadardr?Yatrmc kullanclarn faaliyet ruhsat sresi; retim faaliyetleri iin 45 yl, dier faaliyet konular iin ise 30 yldr. Kirac kullanclarn faaliyet ruhsat sresi ise retim faaliyetleri iin 20 yl, dier faaliyet konular iin 15 yldr.

  13. Ruhsat sresinin bitiminde faaliyetine devam etmek isteyen kullanclar ne yapmaldr?Faaliyet ruhsat sresi bitmek zere olan ve ara vermeksizin faaliyetine devam etmek isteyen kullanclar, faaliyet ruhsat sresi dolmadan nce, Serbest Blgeler Uygulama Ynetmeliinde belirtilen esaslar erevesinde mracaatta bulunurlar. Mracaatn uygun bulunmas halinde, faaliyet ruhsatnn sona erdii tarihten itibaren bafllamak zere ayn numarayla yeni bir faaliyet ruhsat dzenlenir.

  14. Kullanclarn faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas ve faaliyet ruhsatnn iptaline iliflkin esaslar nelerdir?Serbest Blgeler Uygulama Ynetmeliinin 14. maddesinde yer alan esaslara uyulmamas durumunda kullanclarn faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas veya faaliyet ruhsatlarnn iptali mmkndr.

  15. Serbest Blge fllem Formu (SBF) nedir?SBF, serbest blgede faaliyette bulunan kullanclarn yurtdflna, yurtiine veya serbest blge ierisindeki kullanclara yaptklar her trl alm satm ifllemi ile ilgili olarak dzenledikleri bir belgedir. Blge ii mal satfllarnda SBF, hem alc hem de satc tarafndan dzenlenmektedir.

  16. Serbest blgelere mal girifl kfllar nasl dzenlenmektedir?Uygulama Ynetmeliinin 33. maddesine istinaden, blgelere mal girifl ve kfl, Serbest Blgelere Mal Girifl kfl konulu Genelge kapsamnda yrtlr.

  17. Serbest blgelerde imalat kullanclar ile 06.02.2004 tarihinden nce faaliyet ruhsat alan kullanclar tarafndan gereklefltirilen mal hareketlerine iliflkin zel hesap creti uygulamas genel olarak nasldr?Yurtdflndan blgeye getirilen mallarn CIF deeri zerinden binde 1, blgeden Trkiyeye karlan mallarn FOB deerleri zerinden binde 9 orannda zel Hesap creti alnr.

  Kapal alan inflaatnn tamamlanmas, ek yatrm yaplmas, retim konusunda faaliyet ruhsat sahibi kullanclarn retimde kullanacaklar yatrm mallarnn girifli, makine ve tehizatn yenilenmesine iliflkin mal giriflleri veya kapasite artrmna ynelik yeni makine, tehizat ve ofis makineleri girifli yatrm ve tesis safhasnda yaplan mal girifli olarak kabul edilir. Yatrm ve tesis safhasnda kullanlmak zere veya tevsi ve kapasite artrmak amacyla yurtdflndan veya blge iinden satn alnan bu mallardan zel Hesap creti alnmaz.

  18. Serbest blgelerde 06.02.2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsat alan imalat kullanclarn dflndaki kullanclar tarafndan gereklefltirilen mal hareketlerine iliflkin zel hesap creti uygulamas nasldr?Bu kullanclar tarafndan, yurtdflndan blgeye getirilen ve/veya blgeden Trkiyeye karlan mallardan zel Hesap creti alnmaz.

  Bu kullanclar tarafndan, yatrm ve tesis safhasnda veya tevsi ve kapasite artrmak amacyla getirilenler de dahil olmak zere yurtdflndan getirilerek blge iinde satlan mallarn CIF deeri zerinden binde 1 orannda zel Hesap creti alnr.

  06.02.2004 tarihinden nce ruhsat almfl olup da bu tarihten sonra faaliyet ruhsat sresini uzatan imalat kullanclar dflndaki kullanclar tarafndan gereklefltirilen mal hareketlerinde de ayn uygulama geerlidir.

  6

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  19. Hem retim hem de 06.02.2004 tarihinden sonra alm satm ruhsat alan kullanclar tarafndan gereklefltirilen mal hareketlerine iliflkin zel hesap creti uygulamas nasldr?retim ruhsat kapsamnda Trkiyeden veya yurtdflndan getirdii mallardan rettii rnlerini kendi bnyesinde bulunan alm satm ruhsat kapsamna devretmesi ve alm satm ruhsat kapsamnda yurt iine satmas halinde, yurtiine satlan mallarn FOB deerleri zerinden binde 9 orannda zel Hesap creti alnr.

  Alm satm ruhsat kapsamnda binde 1 orannda cret demeden yurtdflndan getirdii mal, kendi bnyesinde bulunan retim ruhsat kapsamna devretmesi halinde, bu mallarn CIF deeri zerinden binde 1 orannda zel Hesap creti alnr.

  20. Serbest blgelerde fason imalat, bakm onarm ve ileri derecede iflilik faaliyetlerine iliflkin zel hesap creti uygulamas genel olarak nasldr?Kullancnn kendisine ait olan mallar iin blge dflnda fason imalat veya ileri derecede iflilik ifllemleri yaptrmas halinde bu ifllemlerden katma deer zerinden binde 1 orannda zel Hesap creti alnr.

  Kullancnn kendisine ait olmayan, fason imalat, bakm-onarm faaliyetleri ve ileri derecede iflilik ifllemleri amacyla blgeye geici olarak getirdii mallarn blgeye girifl ve kflnda zel Hesap creti alnmaz. Sz konusu mallarn blgede iflilik grdkten sonra blgeden nihai kflnda blgede yaratlan katma deer zerinden binde 1 orannda zel Hesap creti alnr.

  Kullanc firmalar arasnda gerekleflen ticaret kapsamnda, fason imalat, bakm-onarm faaliyetleri ve ileri derecede iflilik ifllemleri neticesinde blgede yaratlan katma deer zerinden binde 1 orannda zel Hesap creti alnr.

  21. Serbest blgelerde demeler hangi para birimi ile yaplr?Serbest blgelerdeki faaliyetlerle ilgili her trl demeler dvizle yaplr. Bakanlar Kurulu demelerin Trk liras olarak yaplmasna da karar verebilir. Ancak, blgede yatrm srasndaki mal ve hizmet bedelleri ile ifli cretleri ve kiralar Trk liras zerinden denebilir. Blge Mdrl ile bu blgelerdeki dier kamu kurum ve kurulufllarnda alflanlara btn demeler Trk liras ile yaplr.

  7

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  II. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar

  A. Gelir ve kurumlar vergisi istisnas

  22. Serbest blgelerde kurumlar vergisi istisnasnn kapsam nedir?Serbest blgelerde kurumlar vergisi istisnasnn kapsam, faaliyet ruhsatnn alnd tarih ile faaliyet konusuna gre farkllklar gstermektedir.

  stisna, sadece serbest blgelerde yrtlen faaliyetlerden elde edilen kazanlara iliflkindir. Dolaysyla, serbest blgelerde flubesi bulunan kurumlar ile kanuni veya ifl merkezi serbest blgelerde olan mkelleflerin, bu blgeler dflnda yrttkleri faaliyetlerden elde ettikleri kazanlar istisna kapsamnda deildir.

  stisnann, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar uyarnca tevkif suretiyle denecek vergilere flmul yoktur.

  23. Serbest blgelerde faaliyette bulunanlarn GVK ve KVK uyarnca vergi kesintisine tabi demeleri zerinden vergi kesintisi yapma ykmll var mdr?Serbest blgelerde faaliyette bulunanlarn, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarnca vergi kesintisine tabi demeleri zerinden vergi tevkifat yapmalar gerekmektedir.

  24. Serbest blgelerde faaliyette bulunanlar, Trkiyenin taraf olduu ifte Vergilendirmeyi nleme Anlaflmalarndan yararlanabilirler mi?Serbest blgelerde faaliyette bulunan tam mkellefler, Trkiyenin taraf olduu ifte Vergilendirmeyi nleme Anlaflmas hkmlerinden

  faydalanabilmektedir. Bu kapsamda blgede faaliyet gsteren tam mkellefler, dar mkellef kifli ve kurumlara yaptklar stopaja tabi demelerle ilgili olarak anlaflmalar kapsamnda kesinti yapmama veya dflk oranl kesinti yapma hakkna sahiptirler.

  25. Serbest blgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin kar datm yapmalar halinde tevkifat uygulanr m?Serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin, bu blgelerde elde ettikleri kazanlar datmalar halinde, datlan kr paylar zerinden elde edenin hukuki niteliine gre Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddeleri kapsamnda vergi kesintisi yaplmas gerekmektedir. te yandan, kar datm esnasnda Gelir Vergisi Kanununun geici 62. maddesi ile ifte Vergilendirmeyi nleme Anlaflmalarnn ilgili hkmlerin de dikkate alnmas gerekecei tabiidir.

  26. Serbest blgelerde faaliyette bulunanlarn mevduat faizi ve repo gelirlerinden vergi kesintisi yaplr m?Serbest blgelerde faaliyet gsteren kurumlar vergisi mkelleflerinin serbest blgelerdeki banka veya dier finans kurumlarnda bulunan mevduat hesaplarna tahakkuk ettirilen faizler ile repo kazanlar zerinden, yrrlkteki mevzuat hkmleri erevesinde vergi kesintisi yaplmas gerekmektedir. Bu kazanlarn istisna kapsamnda deerlendirilmesi durumunda, kesinti yoluyla denen vergilerin mahsup ve/veya iadesi sz konusu olmayacaktr.

  8

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  27. 06.02.2004 tarihi itibariyle ruhsat sahibi olanlar asndan kurumlar vergisi istisnas uygulamas nasldr?Serbest Blgeler Kanununun geici 3. maddesi uyarnca 06.02.2004 tarihi itibariyle serbest blge faaliyet ruhsat sahibi mkelleflerin, ruhsatlarnda belirtilen sre ile snrl olmak zere blgelerde gereklefltirdikleri faaliyetler dolaysyla elde ettikleri kazanlar kurumlar vergisinden istisnadr.

  28. 06.02.2004 tarihinden nce retim faaliyeti dflnda bir alanda faaliyet ruhsat almfl mkelleflerin, faaliyet ruhsat srelerinin uzatlmas halinde kurumlar vergisi istisnasndan yararlanabilirler mi? 06.02.2004 tarihinden sonra, mkelleflerin faaliyet ruhsatlarnn sresinin eflitli nedenlerle (inflaat sresi ile ilgili sre uzatmlar hari) uzatlmas durumunda, istisna sresinin uzamas sz konusu deildir.

  29. Serbest blgelerde retim faaliyetlerinde bulunan mkellefler asndan kurumlar vergisi istisnas uygulamas nasldr?Serbest blgelerde retim faaliyetinde bulunan mkellefler asndan faaliyet ruhsatnn alnfl tarihinin kurumlar vergisi istisnasnn uygulanmasna etkisi bulunmamaktadr. Bu mkelleflerin serbest blgelerde imal ettikleri rnlerin satflndan elde ettikleri kazanlar, Avrupa Birliine tam yeliin gereklefltii tarihi ieren yllk vergileme dneminin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnas kapsamndadr.

  Dolaysyla 06.02.2004 tarihinden sonra imalat ruhsat almfl mkellefler ile 06.02.2004 tarihi itibariyle imalat ruhsatna sahip olmakla birlikte ruhsat sreleri sona eren ve sre uzatmna giderek imalat faaliyetlerine devam eden mkelleflerin, bu blgelerde imal ettikleri rnlerin satflndan elde edecekleri kazanlar, Avrupa Birliine tam yeliin gereklefltii tarihi ieren yllk vergileme dneminin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnas kapsamnda deerlendirilecektir.

  30. stisna kazan tutarnn tespiti nasl yaplr?Serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflere salanan istisna, bir kazan istisnasdr. Dolaysyla, mkelleflerin serbest blgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri haslattan, bu faaliyetlere iliflkin olarak yaplan giderlerin dfllmesi sonucu bulunacak kazan kurumlar vergisinden istisna olarak deerlendirilecektir.

  stisna kazancn ve bu balamda kurumlar vergisi

  matrahnn tespiti asndan, istisna kapsamnda bulunan ve bulunmayan haslat, maliyet ve gider unsurlarnn ayr ayr izlenmesi ve istisna kapsamnda olan faaliyetlere ait haslat, maliyet ve gider unsurlarnn, dier faaliyetlerle iliflkilendirilmemesi ve kaytlarn da bu ayrm salayacak flekilde tutulmas gerekmektedir.

  31. Serbest blgelerde elde edilen faiz, repo ve kur fark gelirleri istisna kapsamnda mdr?Serbest blgelerde yrtlen istisna kapsamndaki faaliyetlerden doan alacaklara iliflkin kur fark ve vade fark gelirleri de istisna kapsamnda deerlendirilmektedir.

  Ayn flekilde, serbest blgelerde yrtlen faaliyetler erevesinde elde edilen haslatn, serbest blgelerde yrtlen faaliyetler erevesinde yaplacak demelerde kullanlncaya kadar geici olarak serbest blgelerde mevduat hesaplarnda veya repo ifllemlerinde deerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de sz konusu istisnadan yararlanabilmektedir. stisnann bunun dflnda, serbest blgelerde elde edilmifl olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dfl gelirlere teflmil edilebilmesi, bu istisnann sadece bu blgelerde gereklefltirilen faaliyetler dolaysyla elde edilen kazanlar ile snrlanmas nedeniyle mmkn bulunmamaktadr.

  32. TBTAK ve benzeri kurumlar tarafndan Ar-Ge projelerine iliflkin olarak ilgili mevzuat erevesinde hibe fleklinde salanan destek tutarlar istisna kazan kapsamnda deerlendirilebilir mi?Serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflere, istisna kapsamndaki faaliyetlerine iliflkin olarak TBTAK ve benzeri kurumlar tarafndan Ar-Ge projelerine istinaden ilgili mevzuat erevesinde hibe fleklinde salanan destek tutarlar, kurum kazancna dahil edilecek ve istisnadan yararlandrlacaktr.

  33. Serbest blgelerde yrtlen ve istisna kapsamnda olan faaliyetlerin zararla sonulanmas halinde, bu zararlar gider yazlabilir mi veya ertesi yla devredebilir mi?Serbest blgelerde yrtlen ve istisna kapsamnda olan faaliyetlerin zararla sonulanmas halinde, bu zararlarn istisna kapsamnda olmayan dier faaliyetlere iliflkin kazanlardan indirilmesi mmkn olmad gibi ertesi yla devredilmesi de mmkn deildir.

  34. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazanlara isabet eden giderlerin istisna dfl kazanlardan indirilmesi mmkn mdr?Kurumlar vergisinden istisna edilen kazanlara iliflkin

  9

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  olarak yaplan giderler, kurumun vergiye tabi dier kazan tutarnn tespitinde kurum kazancn azaltc veya kurum zararl ise bu zarar artrc bir unsur olarak indirim konusu yaplamaz. Bu nedenle, istisna kapsamndaki gelirlerin elde edilmesi iin yaplan giderler, sadece sz konusu kazanlarn tespitinde indirim konusu yaplabilmektedir.

  35. Mflterek genel giderler nasl dikkate alnr?Merkezi veya flubesi serbest blgelerde bulunan mkelleflerin, hem serbest blgedeki faaliyetleri hem de serbest blge dflndaki faaliyetlerine iliflkin mflterek genel giderleri, merkezde ve flubede oluflan maliyetlerin toplam maliyetler iindeki oran dikkate alnarak datma tabi tutulur.

  Bu datmda kullanlacak maliyetlerin hesabnda, merkezde ve flubede oluflan satlan maln maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplam dikkate alnr.

  36. Hem serbest blgede hem de serbest blge dflndaki faaliyetlerde kullanlan amortismana tabi iktisadi kymetlerinin amortismanlar nasl dikkate alnr?Merkezi veya flubesi serbest blgelerde bulunan mkelleflerin hem serbest blgelerde hem de serbest blge dflndaki faaliyetlerde kullanlan amortismana tabi iktisadi kymetlerinin amortismanlarnn, esas itibaryla her bir iflte kullanldklar gn says dikkate alnarak datlmas gerekmektedir. Hangi ifllerde ne kadar sreyle kullanld tespit edilemeyen sabit kymetlere iliflkin amortismanlar ise dier mflterek genel giderlerle birlikte datma tabi tutulur.

  37. stisna kazanlarn beyannda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?stisnadan yararlanan kazanlar, kurumlar vergisi mkellefleri tarafndan kurumlar vergisi beyannamesinin Zarar Olsa Dahi ndirilecek stisnalar blmnde yer alan Serbest Blgelerde Elde Edilen Kazanlar satrnda gsterilecektir.

  stisna kapsamndaki faaliyetlerin zararla sonulanmas halinde (bu zararlarn istisna kapsamnda olmayan faaliyetlere iliflkin kazanlardan indirilmesi veya ertesi yla devredilmesi mmkn olmadndan), istisna kapsamndaki faaliyetlere isabet eden zarar tutar kadar kanunen kabul edilmeyen gider beyan edilmesi gerekecektir.

  38. Serbest blgelerde yrtlen imalat faaliyetlerinde bulunan mkelleflerin hangi kazanlar istisna kapsam dflndadr?Serbest blgelerde imalat faaliyetinde bulunmak zere ruhsat almfl mkelleflerin;

  retim dfl faaliyetlerden, Serbest blge dflnda retilen mallarn satflndan,Faaliyet ruhsatnda belirtilen alan dflnda retilen mallarn satflndan,Serbest blgede veya serbest blge dflnda fason olarak imal ettirilen rnlerin satflndan,

  elde ettikleri kazanlar istisna kapsamnda deerlendirilmeyecektir.

  39. retilen rnlerin satflnn yurtii veya yurtdflna yaplmas kurumlar vergisi istisnas asndan bir nem arz eder mi?retime dayal istisna uygulamasnda, imal edilen rnn yurtdflna veya yurtiine satlmasnn bir nemi bulunmamaktadr.

  40. retime dayal istisnann uygulanabilmesi iin vergi dairesine verilmesi gereken belgeler nelerdir?Serbest Blgeler Kanununun geici 3. maddesinin ikinci fkras uyarnca, serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflerin imal ettikleri rnlerin satflndan elde ettikleri kazanlarn gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi iin;

  Blgelerde imalat faaliyetinde bulunmak zere almfl olduklar ruhsatn bir rneini,

  Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir rneini, malat faaliyetinde kullanlacak ara parkn gsteren

  bir listeyi,

  yeni mkellefiyet tesis ettirenler mkellefiyet tesisinde, durum deiflikliklerinde ise (yeni bir alanda imalata bafllayacak mkelleflerin bu durumu ruhsatlarna ifllettirdikten sonra) deifliklii mteakiben verecekleri ilk geici vergi beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

  41. malatn belli safhalarnda dflardan fason hizmet alnmas istisna uygulamasna engel teflkil eder mi?Kural olarak istisna uygulamas asndan, imalat faaliyetinin serbest blgede yaplmas gerekmektedir. Bununla beraber imalatn belli safhalarnda dflardan fason hizmet satn alnmas istisna uygulamasna engel teflkil etmez.

  10

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  Ancak bunun iin, fason imalatn sadece sanayi sicil belgesi veya faaliyet ruhsatnda yazl retim kapsamnda yaptrlmas, imalatn fason imalattan ok iflletmenin kendi imalatndan oluflmas, istisnadan yararlanacak kazan tutarnn fiili kapasite kullanm ile snrl olmas, ifl riskinin ve organizasyonunun stlenilmesi, hammadde ve yardmc maddelerin temin edilmesi gerekmektedir.

  B. Devir ve birleflme

  42. Serbest blgelerde gerekleflen devir ve birleflme hallerinde istisna nasl uygulanr?Serbest blgede faaliyet gsteren bir flirketin, Trk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18. maddesiyle 19. maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda dzenlenmifl bulunan birleflme ve devir hallerinde infisah eden kurum adna dzenlenmifl bulunan faaliyet ruhsatnn, Dfl Ticaret Msteflarl tarafndan devralan kurum adna yenilenmesi ve yenileme ifllemi sonras da devralan flirketin blgede faaliyet gsteriyor olmas durumunda, devralan flirket istisnadan faydalanmaya devam edebilecektir.

  Sadece faaliyet ruhsatnn devri veya satn alnmas fleklinde gerekleflen ifllemlerde, ruhsat devir veya satn alan firmann kurumlar vergisi istisnasndan faydalanmas mmkn deildir.

  C. Transfer fiyatlandrmas

  43. Serbest blgede faaliyet gsteren kurumlar ve flubeler, transfer fiyatlandrmas yoluyla rtl kazan datm hkmlerine tabi midir?Serbest blgede faaliyet gsteren kurumlar vergisi mkellefleri ile kurumlarn serbest blgede faaliyet gsteren flubelerinin, merkezleri ile yurtii ve yurtdflnda bulunan iliflkili kiflilerle yaptklar ifllemler, transfer fiyatlandrmas yoluyla rtl kazan datm hkmlerine tabidir.

  11

  Edilen Yabanc Kurum ve rtl Sermayeye liflkin Formu doldurmalar ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bal bulunulan vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

  45. Serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin, yllk transfer fiyatlandrmas raporu hazrlama zorunluluu var mdr?Serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin, iliflkili kiflilerle yaptklar yurtii ifllemlerine iliflkin olarak Yllk Transfer Fiyatlandrmas Raporunu, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme sresine kadar hazrlamalar ve bu sre sona erdikten sonra istenmesi durumunda dareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

  46. Kurumlar vergisi mkelleflerinin serbest blgede faaliyette bulunan flubelerinin ayrca rapor hazrlamas gerekir mi? Kurumlar vergisi mkellefleri, serbest blge flubeleri ile yaptklar ifllemleri, hazrlayacak olduklar Yllk Transfer Fiyatlandrmas Raporuna dahil edeceklerdir. Ancak bu mkelleflerin serbest blgede faaliyette bulunan flubelerinin ayrca rapor hazrlamasna gerek yoktur.

  47. Serbest blge ifllemleriyle ilgili peflin fiyatlandrma anlaflmas yapma olana var mdr?Transfer Fiyatlandrmas Genel Teblileri uyarnca, tm kurumlar vergisi mkelleflerinin serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkellefleri ile iliflkili kifli kapsamnda yaptklar ifllemleri ve serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin bu blgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mkellefleri ile iliflkili kifli kapsamnda yaptklar ifllemleri ile ilgili olarak belirlenecek yntem konusunda dareye baflvurmalar mmkndr.

  D. cret istisnas

  48. Serbest blgelerde istihdam edilen personelin cretlerine uygulanacak gelir vergisi istisnann kapsam nedir? Avrupa Birliine tam yeliin gereklefltii tarihi ieren yln vergilendirme dneminin sonuna kadar serbest blgelerde retilen rnlerin FOB bedelinin en az % 85ini yurtdflna ihra eden mkelleflerin istihdam ettikleri personele dedikleri cretler gelir vergisinden istisnadr.

  44. Serbest blgede faaliyette bulunan mkelleflerin transfer fiyatlandrmas, kontrol edilen yabanc kurum ve rtl sermayeye iliflkin formu doldurma gibi bir zorunluluklar var mdr?Serbest blgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mkelleflerinin, yurtii ve yurtdfl iliflkili kiflilerle bir hesap dnemi iinde yaptklar mal veya hizmet alm yada satm ifllemleri ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandrmas, Kontrol

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  49. 06.02.2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsat alan mkellefler bu istisnadan faydalanabilir mi?Serbest blgede faaliyette bulunan mkellefler, ruhsat tarihlerine baklmakszn, flartlar salamalar durumunda istisnadan yararlanabilirler.

  50. cret gelir vergisi istisnasna konu edilebilecek cret demeleri hangileridir?Blge iinde retim faaliyetinde bulunan mkelleflerin retime iliflkin istihdam ettikleri tm personele dedikleri cretler gelir vergisinden istisna edilecektir. retim faaliyeti ile birlikte baflka konularda da faaliyette bulunan mkelleflerin satfl, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda alflan personelleri de istisna kapsamnda deerlendirilecektir. Birden fazla konuda (retim, mal satfl vs.) faaliyette bulunmak zere izin alnmas halinde, sadece retim faaliyetinin yrtld iflyerleri itibaryla Sosyal Gvenlik Kurumuna verilen aylk prim ve hizmet belgesinde yer alan iflilere iliflkin cretler zerinden sz konusu istisna uygulanacaktr.

  51. cret gelir vergisi istisnasna konu edilebilecek cretlerde bir st snr var mdr?Gelir vergisinden istisna edilen cretlerde bir st snr bulunmadndan, hesaplanan vergi tutarnn tamam istisna edilebilecektir.

  52. cret gelir vergisi istisnas hangi hallerde uygulanamaz? Aflada belirtilen cretler iin, istisnadan faydalanlmaz:

  Serbest blgede retilen rnlerin toplam FOB bedelinin % 85inden daha az bir ksmnn yurt dflna ihra edilmesi durumunda denen cretler,Serbest blgede alflan personelin eflitli nedenlerle serbest blge dflnda alflt srelere iliflkin denen cretler,stisnaya iliflkin bildirimleri, belirtilen sreler iinde vergi dairesine vermeyen mkelleflerin istihdam ettikleri alflanlara denen cretler,Serbest blgede retim faaliyeti dflnda hizmet veya mal satfl faaliyetlerinde bulunan mkellefler nezdinde alflanlara denen cretler.

  53. retilen rnlerin toplam FOB bedeli nasl tespit edilir?Gelir vergisi istisnasndan faydalanabilmesi iin ncelikle retilen rnlerin toplam FOB (Free on Board) bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Toplam FOB Bedeli, retilen rnlerin birim FOB bedeli ile toplam

  retilen rn miktarnn arplmas sonucunda bulunacaktr. retilen rnlerin Birim FOB Bedeli ise retilen mallardan satfl yaplanlarn satfl tutar toplamnn satlan rn miktarna blnmesi suretiyle hesaplanacaktr.

  54. Toplam FOB bedelin tespitinde hangi kur esas alnr?Yurtdflna ihra edilen rnlerin toplam FOB bedelinin tespitinde, satfla iliflkin belgenin yasal defterlere kaydedildii tarihteki T.C. Merkez Bankasnca ilan edilen dviz alfl kurlar esas alnacaktr.

  55. retilen rnlerin ayn yl ierisinde satlmamas durumunda FOB bedeli nasl hesaplanr?retilen rnlerin ayn yl iinde satlamamas durumunda Ortalama FOB Bedeli bulunacak ve buna gre toplam FOB bedeli tespit edilecektir. Ortalama FOB Bedeli, birden fazla yla ait birim FOB bedellerinin ortalamasdr.

  56. Yurtdflna satfla iliflkin % 85 flartnn hesaplanmasnda dikkate alnacak hususlar nelerdir?Yurtdfl satfla iliflkin % 85 flartnn gereklefltirilmesinde serbest blgelere veya Trkiyeye satlan mal bedelleri dikkate alnmayacaktr. Serbest blgede retilen rnler ile satn alnan mallarn ihracnn birlikte yaplmas halinde, sadece blge iinde retilen rnlerin toplam FOB bedelinin en az % 85nin yurt dflna ihra edilmesi kaydyla istisnadan yararlanlacaktr.

  57. Serbest blgede faaliyet gsteren bir ihracatya ihra kaydyla yaplan mal teslimleri, % 85 orannn tespitinde dikkate alnr m?Serbest blgede retim faaliyetinde bulunan retici firmalarn rnlerini, ayn veya baflka bir serbest blgede faaliyette bulunan ihracatlara, yurtdflna satlmas kaydyla teslim etmeleri de yurtdflna satfl olarak deerlendirilecektir. Sz konusu mallarn, ihracatya teslim tarihini takip eden aybaflndan itibaren ay iinde ihra edilmesi zorunludur. Bu srede ihra edilmemesi halinde, bu mallara iliflkin yurtdfl satfl gerekleflmemifl olarak deerlendirilecektir.

  58. fllenmek zere yurtdflndan getirilen veya fason imalat kapsamnda yurtiinden getirilen mallarn yurtdflna teslimi, % 85 orannn tespitinde dikkate alnr m?Yurtiinden serbest blgeye fason imalat kapsamnda getirilen veya ifllenmek zere yurt dflndan blgeye

  12

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  getirilen maddelerin, blge iinde eflitli ifllemlere tabi tutulduktan sonra lke iine geri gnderilenlerinin veya bu rnlerden yurtdflna ihra edilenlerinin rn bedelleri, % 85 ihracat tutarnn hesaplanmasnda dikkate alnmayacaktr. Blgedeki iflletmelerin fason imalat yannda ayrca blge iinde retim ve ihracat yapmalar durumunda ise Kanunda belirtilen flartlar taflyp taflmadklarnn tespitinde fason imalat dflnda retim yaplan ve ihra edilen rn bedelleri dikkate alnacaktr.

  59. Paketleme ve ambalajlama amacyla blgeye getirilen mallarn yurtdflna teslimi, % 85 orannn tespitinde dikkate alnr m?Serbest blge dflnda retilerek blgeye getirilen ve blgede sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir takm ifllemlere tabi tutulan rnlerin daha sonra serbest blgeden yurtdflna ihra edilmesinde, rn esas olarak blge iinde retilmediinden, sz konusu rnle ilgili olarak istisna hkmleri uygulanmayacaktr.

  60. Serbest blgelerde yrtlen yazlm faaliyetlerinin istisna kapsamnda deerlendirilmesi iin gerekli flartlar nelerdir? Teblide yer verilen tanma uygun bir programn ticari amala CD fleklinde hazrlanmas ve fiziki mal olarak fiilen ihra edilmesi halinde, bu yazlm faaliyeti kapsamnda serbest blgede fiilen istihdam edilen personele denen cretler, Kanunda belirtilen flartlar taflmas kofluluyla, gelir vergisinden istisna edilecektir.

  61. Serbest blgelerde retilen rnlerin bir ksmnn veya tamamnn sonraki yllarda satlmas durumunda istisnadan nasl faydalanlr?Bu durumda, retimin yapld ve istisnann uyguland ylda stokta kalan rnlerin, sonraki yllarda toplam FOB bedeli baznda takibi gerekecektir. hra edilen rnlerin toplam FOB bedelinin retilen rnlerin toplam FOB bedeline oran, % 85 ve zerinde gerekleflmesi halinde istisnadan yararlanlacak, aksi durumda istisnadan yararlanlamayacaktr.

  62. Birden fazla takvim ylnda tamamlanan imalat ifllerinde de istisnadan faydalanlabilir mi?Birden fazla takvim ylnda tamamlanan imalat ifllerinde, imalatn tamamlanp satfln yapld ylda rn toplam FOB bedelinin % 85ini yurt dflna ihra eden mkelleflerin, imalat sresi iinde istihdam ettikleri personel cretlerine istisna uygulanacaktr.

  63. stisna uygulamasndan nasl faydalanlr?stisna kapsamnda deerlendirilen cretler zerinden hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyannameyle genel hkmlere uygun hesaplanarak beyan edilecektir.

  Sz konusu gelir vergisi istisnas hkmlerinden;

  Aylar itibariyle tahakkuk eden gelir vergisi tutarlarnn tecil edilmesi ve tecil edilen bu gelir vergisi tutarlarnn flartlarn salanmas durumunda terkin edilmesi suretiyle veya

  Aylar itibariyle hesaplanan gelir vergisi tutarlarnn beyan edilerek denmesi ve denen gelir vergilerinin flartlarn salanmas durumunda iade alnmas suretiyle,

  faydalanlmas mmkndr.

  Mkelleflerin yukardaki tercihi yaparken ifllemlerinin mahiyetleri ve retim/satfl beklentilerini dikkate alarak gereklefltirmelerinde fayda bulunmaktadr.

  64. Gelir vergisi istisnasndan tecil-terkin kapsamnda yararlanmak isteyen mkelleflerin yapaca bildirimler nelerdir?Serbest blgede faaliyette bulunan mkelleflerden retim faaliyetinde bulunanlarn alfltrdklar tm personelin, retim faaliyetiyle birlikte baflka faaliyetleri de bulunanlarn sadece retim konusundaki faaliyetlerinde alflanlara ait cretleri ve yararlanlan gelir vergisi tevkifat tutarna iliflkin Serbest Blgeler Kanunu 1 Seri Numaral Genel Teblii ekinde yer alan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarna liflkin Bildirimin, her aya ait muhtasar beyannamenin verilme sresi iinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  65. Tecil edilecek verginin hesaplanmasnda asgari geim indirimi mahsup edilir mi?stisna uygulamasnda, asgari geim indirimi mahsup edilerek kalan tutar tecile konu olacaktr.

  66. stisna flartlarnn gerekleflmemesi veya ihlali durumlarnda tecil edilen vergilerle ilgili uygulama nasldr?stisna flartlarnn ihlal edilmesi halinde, yl iinde iflten ayrlan personel dahil uygulanan gelir vergisi tevkifat istisnas nedeniyle tecil edilen vergiler cezasz olarak, gecikme zammyla birlikte iflverenden tahsil edilir.

  Serbest blgede retilen rnlerin toplam FOB bedelinin % 85inin retimin yapld ylda yurt dflna ihra edilememesi durumunda da, retimin yapld ylda tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi tevkifat

  13

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  iflverenden cezasz olarak gecikme zammyla birlikte tahsil edilecektir. Ancak, ilgili ylda retilen rnlerin sonraki yl veya yllarda yurtdflna ihrac ile asgari % 85 ihracat flartnn salanmas durumunda, ilgili vergi dairesi tarafndan sz konusu cretlere iliflkin olarak tahsil edilmifl olan vergi, mkellefe red ve iade edilecektir. Daha nce tahsil edilen gecikme zamm asndan da 3 Seri Numaral Serbest Blgeler Kanunu Sirkleri uyarnca ifllem yaplacaktr.

  67. stisnay, vergileri nce deme sonra iade alma fleklinde uygulamay tercih eden mkelleflerin yapaca bildirimler nelerdir?Bu mkellefler Tebli ekinde yer alan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlar ile ade Edilecek Tutarlara liflkin Bildirimi, Aralk ayna ait muhtasar beyannamenin verilme sresi iinde vergi dairesine vermeleri durumunda istisna uygulamasndan yararlanabileceklerdir. Buna istinaden yl iinde verilen muhtasar beyannameler zerinden hesaplanan ve denen cretlere iliflkin gelir vergisi tevkifat tutarlar, vergi dairesi tarafndan kendilerine red ve iade edilecektir.

  68. Tecil edilen gelir vergilerinin terkini veya denen vergilerin iadesi YMM raporuna istinaden yaplabilir mi? stisna flartlarnn salandnn, yeminli mali mflavirler tarafndan dzenlenecek faaliyet raporu ile tevsik edilmesi zerine, tecil edilen vergi terkin edilecek veya tercihen mkellefe denmifl olmas durumunda red ve iade edilecektir.

  69. Yeminli mali mflavirler tarafndan dzenlenecek faaliyet raporuna hangi belgeler eklenmelidir? Dzenlenecek YMM Faaliyet Raporuna, gmrk kfl beyannameleri, serbest blge ifllem formlar, serbest blge faaliyet ruhsat, sanayi sicil belgeleri ile kapasite raporu rnekleri vb. dier belgeler eklenecektir.

  70. Kapasite raporunun sonradan alnd durumlarda, istisna nasl dikkate alnr? Serbest Blge Faaliyet Tasdik Raporuna kapasite raporunun eklenmesi; retimin konusu, iflyeri, makine tesisat ve sabit kymetlerin durumu, yllk retim ve tketim kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkndaki bilgilerin tespit edilmesine ynelik olduundan, kapasite raporunu gelir vergisi stopajna ait tutarlarn vergi dairesince tecil iflleminin yapld dnemden sonra alan mkelleflerce, sz konusu raporda belirtilen iktisadi kymetlerin, retim tarihi itibaryla mevcut olduunun;

  14

  Tesisat ve makineler ile demirbafl ve hizmet almna iliflkin faturalar,Dier kamu kurumlarnca kendi mevzuatlar gereince dzenlenen rapor ve tutanaklar,lgili mevzuat gerei kamu kurumlarna verilen bildirim ve beyanlar,

  gibi belgelerle tevsik edilmesi ve Serbest Blge Faaliyet Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi kaydyla, kapasite raporunun alnd tarihten nceki dnemler iin de gelir vergisi stopaj istisnas uygulamasndan yararlanlmas mmkndr.

  71. Yeminli mali mflavirler tarafndan dzenlenecek tasdik raporunun ibraz sresi nedir?Mkellefler istisna uygulamasna iliflkin olarak yeminli mali mflavirler tarafndan dzenlenen faaliyet raporlarn en ge faaliyette bulunulan takvim yln takip eden yln fiubat aynn 15. gn akflamna kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

  Yl iinde faaliyetine son veren ya da rettii rn sonraki yl ierisinde tamamen satan veya ksmen satflla % 85 flartn gereklefltiren mkellefler ise sz konusu raporlar faaliyetlerine son verdikleri ya da rn sattklar veya % 85 flartn gereklefltirdikleri ay takip eden ikinci ayn 15. gn akflamna kadar muhtasar beyannameyi verdikleri vergi dairesine teslim edeceklerdir.

  Tamamen veya ksmen ihra kaydyla mal satanlar ise ihracatn fiilen gereklefltirildiine iliflkin belgeler de dahil olmak zere YMM raporuna ek yaplmak ve ayrntlar YMM raporunda belirtilmek suretiyle dzenlenecek faaliyet raporunu, dnemin kapand ya da faaliyetin son bulduu veya toplam satfln yapld tarihi izleyen aydan sonraki drdnc ayn 15. gn (yl sonuna iliflkin olanlar Nisan aynn 15. gn) vergi dairesine teslimi gerekir.

  YMM Faaliyet Raporunun sresi ierisinde ibraz edilemeyeceine iliflkin, mkellefler veya YMMler tarafndan makul mazeret bildirilmesi halinde, 45 gn gememek zere ek sre verilebilmektedir. Dileke verilmeksizin raporun ek sre dahilinde ibraz halinde rapor vergi dairesince kabul edilecek, ancak ek sre verilmesi iin baflvuruda bulunulmamas nedeniyle usulszlk cezas tatbik edilecek, ek srenin bitiminden sonra ibraz edilecek YMM raporlar ise iflleme konmayacaktr

 • 100 Soruda Serbest Blgeler 15

  III. fl hukuku

  72. Serbest blgelerde alflma esaslar nasldr?fl hukuku mevzuat asndan, serbest blgede faaliyet gsterenler kifli ve kurumlarn, Trkiyede faaliyet gsteren dier kifli ve kurumlardan herhangi bir fark bulunmamaktadr. Kullanclar, bunlarn blgelerdeki iflyerleri ve bu iflyerlerinde alflanlar, Blge Mdrlklerinin gzetim ve denetiminde Trkiye Cumhuriyeti alflma mevzuat hkmlerine tabi tutulurlar.

  Trkiye snrlar iindeki iflyerleri iin ngrlen asgari cret ve fazla alflma esaslar, Blge Kurucu ve flleticisi veya flletici ile kullanclarn iflyerleri iin de uygulanr.

  Kullanclar, Blgede alfltrma ihtiyac duyduklar yabanc ynetici ve nitelikli personel iin Yabanc Personel alflma Belgesi almak zorundadr.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  IV. Sosyal gvenlik mevzuat

  73. Serbest blgelerde sosyal gvenlik mevzuat uygulanr m?Serbest blgeler mevzuat uyarnca blgede faaliyette bulunan kullanclar ile bunlarn yanlarnda bir ifl akdine gre alflan ifliler hakknda yabanc uyruklular da dahil olmak zere, Trkiye Cumhuriyeti Sosyal Gvenlik Mevzuat hkmleri uygulanr. Ancak Trkiye ile dier lkeler arasnda sosyal gvenlik konusunda yaplan szleflmeler varsa, bu szleflme hkmleri de tatbik olunur.

  16

 • 100 Soruda Serbest Blgeler 17

  V. Vergi usul kanunu

  74. Serbest blgede faaliyet gsteren firmalar Vergi Usul Kanunu hkmlerine tabi midir? Serbest blgede faaliyet gsteren firmalar da Vergi Usul Kanunu hkmlerine tabidirler. Bu mkelleflerin de Vergi Usul Kanunu hkmleri erevesinde defter tutmalar ve belge kayt dzenine iliflkin hkmlere uymalar zorunludur.

  75. Serbest blgelerde tek dzen hesap planna uyma zorunluluu var mdr?Serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerine ve Tek Dzen Hesap Planna uyma zorunluluu bulunmaktadr.

  76. Serbest blgelerde yabanc para cinsinden defter tutulabilir mi?Tam mkellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mkelleflerinin serbest blgede faaliyette bulunan flubeleri ile serbest blgede faaliyette bulunan gerek veya tzel kiflilerin serbest blge dflnda ancak Trkiye snrlar ierisinde faaliyette bulunan flubeleri hari olmak zere, serbest blgede faaliyet gsteren gerek veya tzel kiflilerden isteyenlerin, defter kaytlarn Trk para birimi dflnda (Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca, kuru gnlk olarak belirlenen) herhangi bir yabanc para birimi ile yapabilmeleri mmkndr.

  77. Yabanc para birimi cinsinden defter tutan mkelleflerin, farkl para birimleriyle yaplan ifllemlerinde uygulama nasldr?Serbest blgede faaliyet gsteren sz konusu mkellefler, Trk para birimiyle

  veya baflka bir yabanc para birimiyle yaplan ifllemlerini, ifllemin gereklefltii gnn Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz alfl kuruyla ilgili para birimine evirmek suretiyle ifllem tesis edeceklerdir.

  78. Sz konusu mkelleflerin vergi matrahlarnn tespiti ile beyanlar nasl yaplr?Bu mkelleflerin, iktisadi iflletmeye dahil kymetlerin deerleri ile vergi matrahlar kayt yaplan para birimine gre tespit edilmektedir. Beyannamedeki tutarlarn ise beyannamenin verilmesi gereken ayn ilk gnnn kuruyla Trk parasna evrilmek suretiyle TL cinsinden gsterilmesi gerekmektedir. Verginin denmesi, mahsubu ve iadesi ifllemlerinde de Trk para birimi esas alnmaktadr.

  79. Yabanc para cinsinden defter tutma uygulamasndan vazgeilmesi mmkn mdr? Defter kaytlarna esas alnan yabanc para biriminden ilk kayt yaplan hesap dnemi dahil beflinci hesap dneminin sonuna kadar dnlemez.

  80. stisna kapsamnda olan ve istisna kapsamnda olmayan faaliyetlerin birlikte yaplmas durumunda muhasebe kaytlar nasl tutulmaldr?stisnadan yararlanacak kazancn tespiti asndan, mkelleflerin istisna kapsamna giren faaliyetleri ile istisna kapsamnda deerlendirilmeyecek olan faaliyetlerinden elde ettikleri kazanlarn, ayr ayr tespit edebilecek flekilde kaytlarn tutmalar gerekmektedir.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler18

  81. Serbest blgede faaliyet gsteren mkelleflerin Ba-Bs bildirimi verme ykmll var mdr? Serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflerin, Ba-Bs bildirimi verme ykmll bulunmaktadr. fiubeler asndan sz konusu bildirimler, bu mkelleflerin kanuni merkezleri tarafndan, merkez ve flube bilgileri birlefltirilerek verilecektir. Ancak kanuni ve ifl merkezi yurtdflnda olup, mnhasran serbest blgede flubesi veya temsilcilii bulunan mkellefler, bildirim formlarnda merkez bilgilerini dikkate almakszn yalnzca serbest blgede faaliyette bulunan flubelerinin mal ve/veya hizmet alfl/satfllarn bildireceklerdir.

  82. Serbest blgede faaliyet gsteren mkellefler vergi incelemesine tabi midir? Vergi incelemeleri asndan serbest blgelerde faaliyet gsteren mkelleflerin yurtiinde faaliyet gsteren dier mkelleflerden herhangi bir fark bulunmamaktadr.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler 19

  VI. Katma Deer Vergisi Kanunu

  83. Trkiyeden serbest blgelere yaplan mal teslimlerinin KDV karflsndaki durumu nedir?Trkiyeden serbest blgeye satlan mallar ihracat rejimine tabi olup, KDV Kanunu uyarnca KDVden istisnadr.

  84. Serbest blge hkmlerinin uyguland mallarn KDV karflsndaki durumu nedir?Serbest blge hkmlerinin uyguland mallarn teslimi katma deer vergisinden istisnadr.

  85. Serbest blgelerde faaliyet gsteren firmalara Trkiyede yerleflik firmalarca verilen hizmetlerin katma deer vergisi karflsndaki durumu nedir?Katma Deer Vergisi Kanununun 17/4-() maddesine gre serbest blgelerde verilen hizmetler katma deer vergisinden mstesnadr.

  dare, flu ana kadar mukteza baznda konu ile ilgili grfl vermifl olup, muktezalardaki ortak asgari flartlar; istisnann uygulanabilmesi iin hizmetin serbest blgede faaliyet gsterenlere fiilen serbest blgede verilmifl olmas ve hizmetten serbest blgede faydalanlmas gerektii ynndedir.

  Mevcut durumda Maliye Bakanlnca hazrlanan 60 Numaral Katma Deer Vergisi Sirkleri taslanda konu ile ilgili dzenleme yaplmfl olup, serbest blgede, Trkiyede ya da yurt dflnda yerleflik firmalarn serbest blge iinde bilfiil verdikleri hizmetlerin KDV den mstesna olduu belirtilmifltir.

  Yaplan dzenlemede, Trkiyede veya yurt dflnda yerleflik firmalarn bilfiil serbest blge iinde sunduklar temizlik, makine bakm, onarm ve

  montaj vb. hizmetler ile bir serbest blgeden dier bir serbest blgeye verilen hizmetlerin KDV den istisna olduu hkm altna alnmfltr.

  Sz konusu Sirkler taslanda; serbest blgede faaliyet gsteren kurumlara Trkiyede yerleflik firmalarca verilen gmrk mflavirlii hizmetleri hakknda da aklama yaplmfl olup, serbest blgeden yurtdflna giden mallar iin serbest blgede verilen gmrk mflavirlii hizmetlerinin KDV den istisna olduu; serbest blgeden Trkiyeye, Trkiyeden serbest blgeye veya serbest blgeden dier serbest blgelere gnderilen mallara iliflkin verilen gmrk mflavirlii hizmetlerinin ise KDV ye tabi olduu belirtilmifltir.

  100 Soruda Serbest Blgeler konulu alflmamzn hazrland tarih itibariyle sz geen sirkler yaynlanmamfltr.

  86. Hizmete iliflkin KDV istisnasndan yararlanlmas iin hizmet verenlerin de serbest blge faaliyet ruhsatna sahip olmas zorunlu mudur?Konu ile ilgili darenin flu ana kadar vermifl olduu muktezalarda, farkl yaklaflmlarn olduu grlse de; 60 Numaral Katma Deer Vergisi Sirkleri taslanda bu konuya aklk getirilmifl ve hizmet ifa edenin serbest blgede faaliyette bulunma ruhsatnn olup olmamasnn bu istisnann uygulanmasna engel teflkil etmeyecei belirtilmifltir.

  100 Soruda Serbest Blgeler konulu alflmamzn hazrland tarih itibariyle sz geen sirkler yaynlanmamfltr.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  87. Serbest blgedeki mflteriler iin yaplan fason hizmetlerin katma deer vergisi karflsndaki durumu nedir?Serbest blgedeki mflteriler iin yaplacak fason hizmetler ihracat istisnas kapsamndadr. Bu istisna uygulamasnda fason hizmet, bir maln mlkiyet ve tasarruf hakknn devralnmakszn creti karfll belirli ifllemlere tabi tutularak/ifllemlerden geirilerek tasarruf veya mlkiyet hakk sahibine iade edilmesini ifade etmektedir. Buna gre serbest blgeden gnderilen ana madde ve malzemelerin, yurtiinde bulunan iflletmelerde eflitli ifllemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest blgeye gnderilmesi

  suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamnda deerlendirilecektir.

  88. Serbest blgede faaliyette bulunan mkelleflerin KDV mkellefiyeti tesis ettirmesine gerek var mdr?93 Seri Numaral KDV Genel Teblii hkmleri uyarnca, mnhasran serbest blgede faaliyet gsteren ve dolaysyla ifllemleri katma deer vergisinden istisna olan iflletmelerin katma deer vergisi asndan mkellefiyet kaydnn tesis edilmesine gerek yoktur.

  20

 • 100 Soruda Serbest Blgeler 21

  VII. zel Tketim Vergisi Kanunu

  89. TVye tabi mallarn yurtiinden serbest blgelere tesliminde TV istisnas uygulanabilir mi?TV Kanununun 5. maddesinin 1 numaral fkrasnda, Kanuna ekli listelerdeki mallarn ihracat teslimlerinde TV istisnas uygulanabilmesi iin:

  Teslimin yurtdflndaki mflteriye yaplmas,

  Teslim konusu maln Trkiye Cumhuriyeti Gmrk Blgesinden kmfl olmas,

  flartlarnn birlikte gerekleflmesi gerektii hkme balanmfltr.

  Bu hkm gereince, yurtiinden serbest blgelere yaplan teslimlerde ihracat istisnas uygulanmayacaktr.

  90. Serbest blgelere yaplan ihra kaytl teslimlerde TV tecil terkin messesesi uygulanabilir mi?Serbest blgeye yaplan teslimler TV Kanunu uyarnca ihracat olarak deerlendirilmediinden, ihracatlar tarafndan serbest blgeye teslim edilecek mallarn TV mkelleflerinden satn alnmas durumunda, TV Kanununun 8/2. maddesi kapsamnda tecil terkin uygulamas yaplamayacaktr.

  te yandan serbest blgede faaliyet gsteren ihracatya ihra kaytl teslim edilen mallarn serbest blgeden yurtdfl edilmesi durumunda, zel Tketim Vergisi Kanununun 8. maddesinin 2 numaral fkrasna gre tecil terkin uygulamas kapsamnda ifllem yaplabilmesi mmkndr.

  91. Serbest blge hkmlerinin uyguland mallarn TV karflsndaki durumu nedir?Serbest blge hkmlerinin uyguland mallar TVden istisnadr. Genel olarak bu mallar, yurtdflndan serbest blgeye getirilen mallar ve serbest blge ierisinde veya bir serbest blgeden dier bir serbest blgeye teslim edilen mallar olarak deerlendirebilmek mmkndr.

  92. Serbest blgelerden yurtii firmalara mal teslimlerinde TV uygulamas var mdr?Serbest blgeler ile Trkiyenin dier yerleri arasnda yaplan ticaret, dfl ticaret rejimine tabidir. Baflka bir deyiflle, serbest blgeden Trkiyeye satlan mallar genel anlamda ithalat rejimi kapsamnda olup, TVye tabidir.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  VIII. Teflvik mevzuat

  93. Serbest blgelerde teflvik mevzuat uygulanr m?3218 sayl Serbest Blgeler Kanununun 6. maddesinin son fkras uyarnca, iflleticiler ve kullanclar yatrm ve retim safhalarnda Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dfl teflviklerden yararlandrlabilmektedir.

  Prensip olarak teflvik mevzuatnn serbest blgelerde uygulanamayacana dair herhangi bir dzenleme bulunmamakla birlikte, pratikte ilgili mevzuat kapsamnda salanan destek unsurlarnn biroundan halihazrda serbest blgelerde yararlanlyor olmas sebebiyle; serbest blgede faaliyet gsteren kurumlarn, yatrmlarn genellikle teflvik belgesine balamadklar grlmektedir.

  te yandan serbest blgede faaliyet gsteren birok kurum, zellikle Ar-Ge faaliyetlerine tannan baz destek unsurlarndan faydalanmaktadr.

  22

 • 100 Soruda Serbest Blgeler 23

  IX. Damga vergisi ve harlar

  94. Serbest blgelerde damga vergisi ve har istisnas uygulanabilir mi?Serbest blgelerde faaliyette bulunan mkelleflerin, Avrupa Birliine tam yeliin gereklefltii tarihi ieren yln vergilendirme dneminin sonuna kadar, bu blgelerde gereklefltirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydyla yapt ifllemler hartan, bu ifllemlere iliflkin dzenlenen ktlar damga vergisinden mstesnadr.

  Sz konusu damga vergisi ve har istisnasnn uygulanmasnda, faaliyet ruhsatnn tr ile faaliyet ruhsatnn alnd tarihin bir etkisi bulunmamaktadr.

  95. Serbest blgede istihdam edilen personele denen cretler zerinden damga vergisi hesaplanr m?Serbest Blgeler Kanunu kapsamnda serbest blge snrlar ierisinde faaliyet gsteren firmalarn, Avrupa Birliine tam yeliin gereklefltii tarihi ieren yln vergilendirme dneminin sonuna kadar, mnhasran serbest blgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele denen cretlere iliflkin dzenlenen ktlar damga vergisinden istisnadr.

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  X. Motorlu Tafltlar Vergisi Kanunu

  96. Serbest blgede faaliyet gsteren firmalar adna kaytl tafltlara iliflkin MTV deme ykmll var mdr?Karayollar Trafik Kanununa gre trafik flube veya brolarna kayt ve tescil edilmifl bulunan motorlu kara tafltlar, motorlu tafltlar vergisine (MTV) tabidir. Bu konuda serbest blgelere iliflkin herhangi bir istisna veya muafiyet uygulamas bulunmamaktadr.

  24

 • XI. Gider Vergileri Kanunu (BSMV)

  100 Soruda Serbest Blgeler

  97. Serbest blgelerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnas uygulanr m?Serbest blgelerde faaliyet gsteren banka flubelerinin yapt ifllemler dolaysyla lehe ald paralar genel dzenlemeler erevesinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

  25

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  XII. Emlak Vergisi Kanunu

  98. Serbest blgede faaliyet veren firmalara ait bina, arazi ve arsalar iin emlak vergisi deme ykmll var mdr?Emlak Vergisi Kanununda gerek bina vergisi ve gerekse de arazi vergisi ile ilgili muafiyetlerin belirlendii maddelerde, serbest blgelerde bulunan bina ve arazilerin emlak vergisinden muaf tutulmasna dair bir hkme yer verilmediinden, serbest blgede faaliyet gsterenlere ait bina, arazi ve arsalar iin emlak vergisi ykmll bulunmaktadr.

  26

 • XIII. 6183 sayl Amme AlacaklarnnTahsil Usul Hakknda Kanun

  100 Soruda Serbest Blgeler

  99. Serbest blgede faaliyet gsterenler, Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine tabi midir?

  6183 sayl Kanunun uygulanmas asndan, serbest blgede faaliyet gsteren kifli ve kurumlarn, Trkiyede faaliyet gsteren dier kifli ve kurumlardan herhangi bir fark bulunmamaktadr.

  27

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  XIV. 6111 sayl Baz Alacaklarn YenidenYaplandrlmas Hakknda Kanun

  100. Serbest blgede faaliyet gsterenler kurumlarn 6111 Sayl Kanun hkmlerinden faydalanabilmesi mmkn mdr?6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deifliklik Yaplmas Hakknda Kanun uygulamas asndan, serbest blgede faaliyet gsteren kifli ve kurumlarn, Trkiyede faaliyet gsteren dier kifli ve kurumlardan herhangi bir fark bulunmamaktadr.

  28

 • 100 Soruda Serbest Blgeler

  Ernst & Young HakkndaErnst & Young, denetim, vergi, kurumsal finansman ve danflmanlk hizmetlerinde bir dnya lideridir. Dnya genelinde toplam 141.000 alflanmz, ortak deerlerimizi ve kaliteyi n planda tutan kararl tutumumuzu hep birlikte paylaflmaktadr.

  Daha fazla bilgi iin, ltfen www.ey.com/tr adresini ziyaret ediniz.

  Ernst & Young, her biri ayr birer tzel kiflilie sahip Ernst & Young Global Limitede ye firmalardan oluflan global bir organizasyon olup tm hizmetlerini bu ye firmalar tarafndan sunmaktadr.

  Ernst & Youngn sunduu vergi hizmetleriflleriniz gerek potansiyellerine gl temeller zerinde yaplandrlarak ve srdrlebilir bir flekilde gelifltirilerek ulaflabilir. Ernst & Young olarak vergi ykmllklerinizi sorumlu ve zamannda yerine getirmenizin nemli bir fark ortaya karacan dflnyoruz. Bu nedenle 135ten fazla lkedeki 25,000 vergi alflanlarmz nerede olursanz olun ve vergi ihtiyalarnz ne olursa olsun kaliteli hizmet anlayflmza duyduumuz tereddtsz ballk temelinde sizlere teknik bilgi, ifl tecrbesi ve tutarl metodolojiler sunmaktadr. Ernst & Youngn fark buradadr.

  www.ey.com/trwww.vergidegundem.com

  Ernst & Young 2011 Tm Haklar Sakldr.

  Ernst & Young

  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

  Not: 100 Soruda Serbest Blgeler konulu alflmamz serbest blgeler ve blgede faaliyet gsteren mkellefler asndan vergi uygulamalar ile ilgili genel bir bilgi vermek amacyla ve 8 Mart 2011 tarihi itibaryla yrrlkte bulunan mevzuatn ilgili hkmleri dikkate alnarak Ernst & Young uzmanlar tarafndan hazrlanmfltr. Bu alflmada yer alan bilgi ve aklamalardan dolay Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Mflavirlik A.fi.ye hibir suretle sorumluluk iddiasnda bulunulamaz. lgili mevzuatn sk deifltirilen ve farkl anlayfllarla yorumlanabilen yaps nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yaplmadan nce konunun uzmanlarndan profesyonel yardm alnmasn tavsiye ederiz.