10 primene izvoda -grafik

Download 10 Primene Izvoda -Grafik

Post on 23-Jan-2016

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

10 Primene Izvoda -Grafik

TRANSCRIPT

 • ISPITIVANJE FUNKCIJA POMOU IZVODA

  Monotonost, ekstremne vrednosti,konveksnost, konkavnost, prevojne take

 • MONOTONOST-RAENJE I OPADANJE FUNKCIJE Ako funkcija raste kao na slici, tada

 • MONOTONOSTRAENJE I OPADANJE FUNKCIJE

  Dakle:

  Neka je funkcija f(x) diferencijabilna (ima izvod) na (a,b) i ako je za

  , funkcija je strogo rastua i obrnuto,

  , funkcija je strogo opadajua i obrnuto.

 • Primer 1Ispitati monotonost sledeih funkcija:

 • Primer 1Ispitati monotonost sledeih funkcija:

  Reenje:a) Izvod funkcije je . Kako je za funkcija je stalno rastua. b) Izvod funkcije je . Kako je za funkcija je stalno opadajua.

  c) Izvod funkcije je Kako je za

  a, za zakljuujemo da funkcija raste za , a opada za

 • EKSTREMNE VREDNOSTI FUNKCIJEFunkcija f(x) definisana na (a,b) imae maksimum u taki ako i samo ako je za svako x koje pripada nekoj okolini te take ,

  a imae minimum u taki ako i samo ako je za svako x koje pripada nekoj okolini te take .

  Minimum i maksimum funkcije se nazivaju ekstremima funkcije.

  a

  b

  x

  y

 • ODREIVANJE EKSTREMA FUNKCIJE POMOU IZVODA

  Ako diferencijabilna funkcija y=f(x) ima u taki ekstrem (maksimum ili minimum), tada je u toj taki

  Iz navedenog uslova sledi da, ako je funkcija diferencijabilna, tada ona moe imati ekstremum samo u takama u kojima je njen izvod jednak nuli, obratan zakljuak ne vai.

  Take u kojima je nazivaju se stacionarnim takama.

 • Neka je stacionarna taka funkcije y=f(x) . Ako je:

  Napomena: Predhodna teorema kae da ako izvodna funkcija menja znak pri prolasku kroz taku tada funkcija ima ekstrem u toj taki .

 • Pri ispitivanju ekstrema funkcije y=f(x) pomou prvog izvoda odreujemo:

  2. stacionarne take, tj.

  3. znak izvoda sa obe strane stacionarnih taaka.

 • Primer 2Odrediti ekstreme funkcije

 • Primer 2Odrediti ekstreme funkcije

  Reenje:Prvi izvod funkcije jeStacionarnu taku i mogui ekstrem dobijamo reavanjem jednaine

  Da bi ova vrednost predstavljala ekstrem funkcije mora da u njoj doe do promene znaka prvog izvoda. Zaista za Zakljuujemo da funkcija u taki x=9 ima minimum koji iznosi

 • ODREIVANJE EKSTREMA FUNKCIJE POMOU DRUGOG IZVODA

  Predpostavimo da je i da je neprekidna funkcija u nekoj okolini take .

  Ako je tada funkcija f(x) ima maksimum u taki

  Ako je tada funkcija f(x) ima minimum u taki

 • Primer 3Odrediti ekstreme funkcije

 • Primer 3Odrediti ekstreme funkcije

  Reenje:Prvi izvod funkcije je Nule izvoda su

  Drugi izvod funkcije je

  Kako je funkcija za x=3 ima

  minimum , a za x=-1 ima maksimum

 • ISPITIVANJE TOKA FUNKCIJEIspitivanje funkcija obavljaemo kroz sledee korake:

  Odreivanje domena funkcijeOdreivanje nula i ispitivanje znaka funkcijeIspitivanje parnosti I neparnosti funkcijeIspitivanje ponaanja funkcije na krajevima oblasti definisanosti i odreivanje asimptota funkcijeIspitivanje monotonosti i odreivanje ekstrema funkcije primenom prvog izvoda funkcijeSkiciranje grafika funkcije.

 • Primer 4Ispitati i grafiki prikazati sledeu funkcijuReenje: Domen: Nule funkcije:Presek sa y osom: Funkcija see y - osu u koordinatnom poetku.Znak funkcije:Asimptote: Funkcija nema asimptota. Intervali monotonosti i ekstremne vrednosti:

 • -1

  -3

  x

  y

 • Primer 5Ispitati i grafiki prikazati sledeu funkcijuReenje: Domen: Nule funkcije:

  Presek sa y osom: Funkcija see y - osu u taki (0,-1).Znak funkcije: Asimptote:

  Prava x=1 je vertikalna asimptota funkcije. pa je prava y=1, horizontalna asimptota funkcije.

 • Intervali monotonosti i ekstremne vrednosti:

  Funkcija stalno opada i nema ekstrema.

 • -1

  -1

  x

  y

 • Primer 6Ispitati i grafiki prikazati sledeu funkcijuReenje: Domen: Nule funkcije: Funkcija nema nule. Presek sa y osom: Funkcija see y - osu u taki (0,-3).Znak funkcije: Asimptote:

  Prave x=1 i x=-1 su vertikalne asimptote funkcije. pa je prava y=0, horizontalna asimptota funkcije.

 • Intervali monotonosti i ekstremne vrednosti:

 • 1

  -1

  x

  y

  -3

 • Zadaci za vebanje

  Dokazati da funkcija nema ekstremnih vrednosti.

  Odrediti ekstremne take i intervale monotonosti funkcije

  Ispitati i grafiki prikazati sledee funkcije: