10. JoakimInterFest Bilten br8

Download 10. JoakimInterFest Bilten br8

Post on 16-Apr-2017

320 views

Category:

Social Media

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>J o a k i m I n t e r F e s t a 2 0 1 5 . g o d i n e b r o j 8 1 5 o k t o b a r</p><p>U Kragujevcu je sino zavren Deseti jubilarniJoakimInterFest, meunarodni pozorini festival na komeje od 7. do 15. oktobra uestvovalo sedam predstava utakmiarskom programu, a prema izboru selektora eljkaJovanovia.Odlukom strunog irija u sastavu: Dragana Varagi(predsednik), glumica i rediteljka iz Beograda, Pjer ValterPolic, reditelj iz Nemake i Traje Kacarov , dramaturg izMakedonije za najbolju predstavu festivala proglaena jepredstava Kainov oiljak abakog pozorita po tekstuVladimira Kecmanovia i Dejana Stojiljkovia a udramatizaciji Spasoja . Milovanovia i reiji JugaRadivojevia.Nagrada za reiju dodeljena je Egonu Savinu zapredstavu Mreenje arana. Narodnog pozoritaRepublike Srpske iz Banja Luke. Nagradu za najboljuglumicu na jubilarnom Joakiminterfestu dobila je HanaSelimovi za u ulogu Jule u predstavi Palilulski romanBeogradskog dramskog pozorita, a nagradu za najboljegglumca Slaven panovi za ulogu Bilija u predstavi</p><p>Zavren Deseti JoakimInterFest</p><p>ABAKI KAINOV OILJAK NAJBOLJA PREDSTAVA NAJUBILARNOM JOAKIMINTERFESTU</p><p>Plemena zagrebakog Planet arta i Egzit teatra.Nagradu za vizulenost dobila je predstava Knjaevsko-srpskog teatra Princip Superstar (Meseari) ijudramatizaciju, reiju i scenografiju potpisuje NebojaBradi..Specijalnu nagradu za novi pristup provokativnogtumaenja naeg vremena dobila je predstava ivot stoji,ivot ide dalje Bitef teatra.iri je sve odluke doneo jednoglasno.Ukusi struke i publike su se na Festivalu poklopili tako daje i nagradu publike Desetog JoakimInterFesta dobilapredstava Kainov oiljak abakog pozorita saprosenom ocenom 4,84 kako je glasalo kragujevakogledalite.Ovogodinji JoakimInterFest koji se odvijao podsloganom Vreme tiine zavrava se veeras 15.oktobra predstavom u ast nagraenih Pidama zaestoro Marka Kamelotija koju izvode glumciKraljevakog pozorita i Knjaevsko-srpskog teatra izKragujevca.</p></li><li><p>Dan osmi Palilulski romanTRANZICIONI MOMENAT TEATRA I PATOLOGIJA SVEKOLIKE BEDE</p><p>Reditelj iz Nemake Pjer Valter Polic lan je irijaovogodinjeg 10. JoakimInterFesta. Sem este i uspenesaradnje sa kragujevakim Teatrom, Polic je i ranije bivaona ovom festivalu, jo od Prvog JIF-a, kada je bio ipredsednik irija.- Svaki festival je nanovo, poseban dogaaj za sebe i pomeni, nemogue ih je uporeivati. Svi pozorini ljudi uitavom svetu rade svakodnevno pokuavajui da nanovoi uvek pronau nove inspirativne teme i prikau ih naoriginalni nain. Ovakva teatarska susretanja su vana ibitna jer se toliko razliitih jezika nae na jednom mestu iglumci i svi ostali pozorini umetnici su u prilici dakonkretno pogledaju ta rade druge njihove kolege izregiona i sveta. Festivali poput JoakimInterFesta imomoguavaju da se nau, komuniciraju i razmenjuiskustva, kae Polic.Za njega, kao i ostale lanove irija odista je divno to su uprilice da pogledaju sve te pozorine pristupe, naine radai razliite inspiracije koje moete videti u daannjimteatrima.- Kroz uea na ovakvim smotrama razvijaju se ne samofestivali ve i sami uesnici na njima, autori, tvrdi on.Takoe, Polic promilja i sveukupnu situaciju usavremenom teatru.- Pozorita su u tranziciji i to veoma snanoj. Smatram dae u budunosti morati da se promene i postanu mesta, nepoput dananjih, kada su najee samo kao neki klubovikulture u kojima sedei malobrojna, posveena elitazainteresovana za umetniku problematiku. Pozorite uitavom svetu e morati da se otvori a i na ovom festivalusmo ba na tu temu mogli da pogledamo jednu predstavuBITEF teatra u kojoj mladi glumci bukvalno ne znaju ta darade i igraju, kao ni gde i kako. Zbog toga smatram da tajtranzicioni moment moe da bude veoma kreativan jersu, kako se kae otvorene sve mogunosti i svata uopticaju. Publika koja mora postati brojnija treba da budeu centru nae panje, zakljuuje Pjer Valter Polic.</p><p>Osmog, zavrnog dana takmiarskog repertoara 10.JoakimInterFesta kragujevaka publike je bila u prilici dapogleda predstavu Palilulski roman Beogradskogdramskog pozorita koji je adaptirao i reirao naproslavljen reditelj Egon Savin.Glumica Slaana Vlaji (uloga Patroldike) koja jeuestvovala i na porologodinjem JIF-u sa nagraenompredstavom BDP-a Trpele slae se naziv festivala koji jeodredio selektor eljko Jovanovi - Vreme tiine.</p><p>- Ovo jeste vreme kada budale progovore a pametnizaute. Ipak, mislim da je neophodno da savko od naspodigne glas, jer prosto, ivimo u drutvu u kojem je moralpotpuno izokrenut naopake a same drutvene vrednostitakoe sasvim izvrnute. Svi postulati naih ivota, moral,ast, potenje, istina, pravda, ljubav sve je to prostoizgubilo svoje pravo znaenje. Uspostavljen je nekakavnovi moralni kodeks tako da je ta matrica koja je danasvaea apsolutno pogrena. Neophodan je rez i povratakna stare vrednosne sudove. U naoj predstavi je to temakoju scenski tretiramo tu socijalnu izopaenosti iljudske bede ali u svakomsmislu. Kroz sve svojelikove Nui je to lepoobjasnio i doarao, ba tusocijalnu patologiju isvekoliku bedu takvogljudskog drutva a kakavava lada i danas usadanjem vremenu.Ondanje, iz njegovogdoba palilulsko predgraese danas proirilo idanas ljudi kroz svojesitne pakosti, jad i bedu,ljubomoru, zavist, prevareive svoje jadne, male i</p><p>1</p><p>JoakimInterFest 2015</p></li><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>bedne ivote, dakleslika i prilika koja sekod nas vekovimaponavlja, smatraona insistirajui daje krajnje vreme dase ta prljavtinavie ne gura podtepih.Komad Palilulskiroman igran je nar e p e r t o a r ub e o g r a d s k o gNarodnog pozoritapod nazivom Izaboijih lea u reijislavnog ia IlijeS t a n o j e v i a .K r i t i a r J o v a nSkerli naglasio je</p><p>da u njemu Nui prikazao jednostrane i tamne stranebeogradskog ivota dok je za njegovog kolegu MilanaGrola to Nuievo delo blisko istinskom ivotu ondanjebeogradske periferije.Na razgovorima pole predstave (za ovu priliku odranimna Maloj sceni Ljuba Tadi Teatra) reditelj Egon Savin(koji je sem adaptacije i reije osmislio i prostor u kojem sekomad igra i izbor muzike) izjavio je da je za njega Nuina jedini pravi dramski genije iji je opus, pre svega</p><p>komediografski isuvie zloupotrebavljavan povrnim ilakrdijakim tretmanom.- On je etabliran kao komediograf ali potpuno zaboravljenkao dramski pisac. U tom delu svog stvaralatva nailazioje kod kritiara poput Skerlia na no ali ja kao reditelj iprofesor smatram kao drug naoj literaranoj i dramskombatini da na scenu postavim i njegove drame poput Napuini ili Jesenjih kia, istakao je Savin koji je prenekoliko godina veoma uspeno reirao jo jednuNuievu dramu Tako je moralo biti u JDP-u.Glumac Slobodan usti (Kuropatkin), upravnik BDP-anajavio je novu saradnju sa Savinom koji e u njihovoj kuireirati Pirandela.</p><p>2</p><p>HRONIKAJOAKIMNITERFESTA</p><p>N u i a s v i , n e k a k o , s m a t r a m okomediogradfom. On to jeste ali je veliki pisacpisao i dramska dela i to vrlo ozbiljna. Nekada saveim uspehom a nekada sa manjim. UPaliluskom romanu bavio se sitnim jadnimmalim ljudima sa periferije. Svestan situacijereditelj Egon Savin veto je prikazao daperiferija vie nije tamo na kraju grada. Preselilase u centar, a u centru smo svi mi i naabezobzirnost za one oko nas, nastala zbogspleta ivotnih okolnosti. Svakodnevica nas je</p><p>Veeras na repertoaru</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar 20,00Kraljevako pozorite i Knjaevsko-srpski teatarMark KamelotiPIDAMA ZA ESTORO</p><p>Reditelj: Nenad GvozdenoviAdaptacija teksta: Gorana Balanevi i NenadGvozdenoviDramaturg: Gorana BalaneviScenograf: Milivoje tuloviKostimograf: Ana KolbjanovaKompozitor: Dragoslav TanaskoviIgrajuBernar: Milo Krstovi</p><p>uinila grubim neosetljivim, vanima sami sebi,bez trunke vremena da pogledamo druge. Tunoali potpuno istinito.U manjim mestima to je manjeizraeno. Vidim prolaze ljudi gradom i estomeu njima ujete zdravo, ao, mnogo ih sepoznaje. U Beogradu na primer samo se todogadja u kraju u kom ivite, pa, i tu ne ba tolikoesto, samo ako sluajno negde sretnete nekogakoga ba dobro poznajete. E, i to nam pokazujepozorite i svo i sve - vremenski Nuic! Trebalo bidebelo da se zamislimo!</p><p>Mika Kneevi, urednik Radio Beograda 2</p><p>aklin: Gorica DinuloviRober: Nikola MilojeviSuzet: Biljana KostantinoviSuzan: Milena Jovaevior: Predrag Pavlovi</p><p>O piscuMark Kameloti (1923- 2003), francuski komediograf,napisao 40 drama, koje su prevoene na 18 jezika iizvedene su profesionalno u 55 zemalja. Procenjujese da je oko 20 miliona ljudi videlo njegove predstave,a 500 miliona je videlo snimljene verzije po njegovimkomadima. Kamelotijeve komedije se bave temamaseksa, odnosa i tajni. Odlikovan je francuskomLegijom asti za doprinos pozoritu.</p></li><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>4</p><p>Deseti JoakimInterFest od 7. do 15. oktobraVREME TIINEScena Joakim Vuji, utorak 7. oktobar - 20 satiKAINOV OILJAK - abako pozoriteVladimir Kecmanovi, Dejan Stojiljkovi(dramatizacija: Spasoje . Milovanovi), reija,scenografija i izbor muzike Jug RadivojeviScena Joakim Vuji, etvrtak 8. oktobar - 20 satiMREENJE ARANA - Narodno pozoriteRepublike Srpske Banja LukaAleksandar Popovi, reija i adaptacija EgonSavinScena Joakim Vuji, petak 9. oktobar - 20 satiPUKOTINA - Bosansko Narodno pozoriteZenicaIvana Simi Bodroi Lajla Kaikija &amp; Grupaautorica, dramatizacija i reija Lajla KaikijaScena Joakim Vuji, subota 10. oktobar - 20 satiSlobodan danScena Joakim Vuji, nedelja 11. oktobar - 20 satiPLEMENA - Kazalite Planet art i EXITTeatarNina Raine, rediteljka Slavica KneeviScena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar - 20satiIVOT STOJI, IVOT IDE DALJE - BITEFTeatarFilip Vujoevi, reija: Jelena BogavacScena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar - 20 satiPRINCIP SUPERSTAR (MESEARI) -Knjaevsko-srpski teatarDramatizacija, reija i scenografija NebojaBradiScena Joakim Vuji, sreda 14. oktobar - 20 satiPALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramskopozoriteBranislav Nui, reija i adaptacija Egon SavinScena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar - 20satiU ast nagraenih -PIDAMA ZA ESTOROKraljevako pozorite i Knjaevsko-srpski teatarMark Kameloti, reditelj Nenad Gvozdenovi</p><p>Pratei program FestivalaGalerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 sati i 30minutaIZLOBA POZORINIH PLAKATA SAPRETHODNIH FESTIVALAU izboru slikara Milivoja tuloviaMala scenaLjuba Tadi, etvrtak 8. oktobar - 18 satiPromocija monografije UZINE POSLANICEautora Spasoja . MilovanoviaMala scena Ljuba Tadi, petak 9. oktobar - 18satiPromocija knjige autoraVISKI I TRUBAIMiladina evarliairiPjer Valter Polic, reditelj, NemakaDragana Varagi, glumica i rediteljka, SrbijaTraje Kacarov, dramaturg, MakedonijaSelektoreljko Jovanovi, pozorini kritiarVoditelj razgovoraMarija Soldatovi, dramaturgVizuelni identitet FestivalaMina BakliaUrednik biltena JIF: Zoran Mii / GerilaadvertajzingIzdava: Knjaevsko-srpski teatar</p><p>NagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada</p></li></ul>