10. JoakimInterFest Bilten br6

Download 10. JoakimInterFest Bilten br6

Post on 10-Feb-2016

19 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

10. Meunarodni pozorini festival10th International Theatre FestivalVREME TIINEJoakimInterFest se odrava svake godine od 7-15. oktobra u Kragujevcu, Knjaevskosrpskom teatru.Festival je dobio ime po Joakimu Vujiu (1772-1847), direktoru prvog srpskog teatra osnovanog u Kragujevcu 1835. godine.Domain Festivala je Knjaevskosrpski teatar, a glavni pokrovitelj Grad Kragujevac.

TRANSCRIPT

 • 1

  Dan esti ivot stoji, ivot ide dalje

  IZ PERSPEKTIVE DRUGOSTI I SAM JUBILEJ U ZNAKU TIINE

  Predsednica ovogodinjeg irija JoakimInterFesta

  Dragana Varagi, glumica slae se sa nainom na koji

  je selektor sainio koncept Vreme tiine jer, po njoj,

  ovo i jeste trenutak za promiljanje situacije ta nam

  se deava.

  - Zanimljiv je naslov ovogodinje selekcije koja me je

  iznenadila svojom razliitou po tome koliko se

  predstave u njoj razlikuju jedna od druge. Po meni je

  to najvei kvalitet ovog festivala. Isto tako i stepen

  drutvene angaovanosti smotre jer je jako vano da

  postoji jedan ovakav festival koji je internacionalnog

  karaktera, jer mu ba ta meunarodnost i pogled iz

  drugih sredina na sadanji trenutak, a dogodilo se da

  svi mi iz regiona na neki nain delimo iste sudbine,

  veoma vaan i znaajan nain sagledavanja. Festival

  nam omoguava da to pogledamo iz perspektive

  nekog drugog i kako se tretira ta drugost, smatra

  ona.

  Za nju naslovljeno Vreme tiine nije samo trenutak

  tiine ve i potpune praznine.

  - Nemamo neku konkretnu akciju i aktivno

  promiljanje ve imamo neki zastoj, prosto muk koji

  svi negde oseamo, stoga je zanimljivo to sve negde

  pogledati i sagledati kroz predstave na festivalskom

  repertoaru koje dolaze iz razliitih sredina i opet na

  svoj nain odnose na trenutak u kome se sada

  nalazimo. Svaka predstava na repertoaru je razliita.

  Nema dve iste predstave koje pristupaju tom

  problemu iz istog ugla. I svaka je, do sada, to

  tumaila na svoj nain: od zanimljivih linosti iz nae

  kulture i istorije koje su se nalazile u nekim trenucima

  koji podseaju ba na ovaj ili slinim ali u kojima je

  trebalo angaovano promiljati i donositi teke odluke.

  Postavljati se kao linost u veoma sloenim odnosima

  i istorijskim okolnostima do ispitivanja sveih

  dogaaja i kako su oni uticali na nae drutvo. Pa do

  dokumentarnosti i nekog pitanja u sadanjem drutvu

  i postmodernistikog pristupa i ostavljanja samoj

  publici da promilja to gde se i u emu sada

  nalazimo, istie Dragana Varagi.

  Sa njom se slae i njen kolega iz irija Traje

  Kacarov, dramaturg iz Makedonije.

  - Naslov festivala Vreme tiine je indikativan i sam

  za sebe puno govori, jer smo se svi mi ogluili o ono

  to ujemo i vidimo u savremenom svetu poput:

  pucnjave, padanja bombi, krika emigranata...

  Ali, ta naa tiina toliko silno vie jer je to krik

  umetnosti, vapaj estetike, krik nae potrebe da o njoj

 • 2

  konano progovorimo, kae Kacarov, dodajui da do

  sada (a pogledali smo veinu predstava) selektor nije

  izaao iz svoje koncepcije, vrsto se dri onoga to

  je najavio na otvaranju festivala i po emu je naslovio

  svoj koncept, izbor i selekciju.

  - Sve dosadanje predstave kao da otkrivaju i neke

  nae strahove, ali ne onaj strah koji nas realno sve

  okruuje ve je to evidentno strah od onoga to tek

  dolazi. Kao da se umetniki podseamo na neke

  dane i hoemo da preko scene poaljemo neku

  poruku - ifrovanu koja se razreava na taj nain to

  publiku stavljamo u aktivno stanje i prilikom svakog

  susreta sa njom u sali mi joj sa scene poruujemo i

  podseamo: kakav je bio rat, koja sve otuenja

  postoje a koja nam tek dolaze, kako je u toj naoj

  peini i kako je ona nastala, kao i ta naa

  pukotina... Dakle, koristimo pozorite da publiku

  uvedemo u ono to kod nas godinama tajimo a

  doao je trenutak da i mi umetnici i sama publika to

  konano iznesemo na scenu i o tome javno

  progovorimo, smatra on.

  Za njega repertoar smotre deluje spontano ali je

  odlino osmiljen.

  - Do nas dolazi polako ali kao neki talas: prvo preko

  Andria, pa onda ta nam je sve uinjeno tokom

  Drugog svetskog rata, potom ta je sve komunizam

  sam po sebi doneo, zatim otuenja i diskontinuitet u

  porodici na osnovu izgubljene individualnosti... Ono

  to smo do sada videli je uspeno i u dosluhu sa onim

  to je selektor najavio i daj boe da tako i zavrimo,

  prieljkuje Kacarov.

  Jedina njegova zamerka JoakimInterFestu odnosi se

  na njegovu reklamu.

  - Ne da graani nisu upoznati sa tim da se on odvija

  ve nije dovoljno naglaeno da je jubilaran. O

  jubilejima moramo malo vie, glasnije i jae da

  govorimo, moramo im pridavati vei drutveni i

  medijski znaaj a ne da ta vana jubilarnost i sama

  bude progutana tim vremenom tiine, duhovito

  zakljuuje na sagovornik.

  estog dana na takmiarskom repertoaru 10.

  JoakimInterFesta bila je predstava BITEF Teatra

  ivot stoji, ivot ide dalje po tekstu Filipa Vujoevia

  u reiji Jelene Bogavac.

  I rediteljka sinonje predstave osvrnula se na koncept

  ovogodinje selekcije - Vreme tiine.

  - Izuzetno potujem selektora Jovanovia i smatram

  da izvanredno poznaje pozorite. Trenutku koji locira

  kao vreme tiine ne govori o situaciji koja se dogaa

  u pozoritu, krizi i muku na kreativnom ili

  stvoriteljskom nivou umetnika ve skree panju na

  socijano-politiko stanje u drutvu. On razume da je

  ovo vreme izmeu izuzetnog iskoraka, izmeu forme i

  forme ali i sadrine i sadrine, smatra Jelena

  Bogavac, dodajui da je to vreme locirano u

  socijalnim i drutvenim koordinatama, kao situaciju

  koja je izuzetno teka i gde se oekuje nekakav

  rasplet.

  - Neto se trpi ili se u krajnjoj liniji o neemu uti ili

  moda govorimo o postojanju izvesne cenzure...

  Znajui Jovanovia pretpostavljam da misli na

  autocenzuru... I, na svaki nain kada iz plohe svoje

  predstave analiziram tu njegovu krilaticu ja je

  razumem ba tako i mislim da se ovakav princip reije

  i glume ili ovakav linearni zamajac ili zaplet dogaa

  upravo u takvoj drutvenoj situaciji jer, mi konkretno u

  predstavi potenciramo na injenici da se ogroman broj

  mladih glumaca nikada nee nai u repertoarskom

  pozoritu, nikada nee dobiti platu za to to rade a

  platili su grdne pare da bi studirali (4.000 evra po

  godini na privatnim akademijama) i silno ourili svoje

  roditelje da bi se nali na podruju koje ne mogu da

  kontroliu i zauzdaju, ne mogu da uu u bilo kakav

  repertoar niti da bilo gde odigraju bilo ta. Oni kreu

  da brljaju po NGO organizacijama i izlaze na

  svetske konkurse u kojima odgovaraju svojim delom

  na izvesne i naravno navodne drutveno

 • 3

  angaovane teme i to uklapanje sebe u lane

  strukture e im, kao, omoguiti makar neki mali,

  bezvredni honorar i mogunost da nastupe na nekoj

  sceni sa tim svojim delom/nedelom koje e im

  doneti, ponovo - kao, neku satisfakciju kao

  umetnicima, istie ona prikljuak svoje predstave u

  konceptu itavog JIF-a.

  Po njoj upravo u tom vremenu u kome se ni ne mrda

  i ne dogaa stvarno nita drutvena kritika svedena je

  na nivo aforizma jer drutvo vie nema nikakvu

  osetljivost na za mogunost da bude kritikovano zato

  u sutini i nastaju ovakve pozorine forme.

  - Iz ugla svoje predstave smatra da su ovo sada

  znaajne i krizne godine u pozorinom stvaralatvu a

  da su najzanimljivije bile prelomne kakva je nekada

  bila naa. Ova situacija je isto prelomna ali u

  estetskom, funkcionalnom, formalnom i sadrajnom

  smislu i smatranju vremena koje protie. Izuzetno

  rubna situacija i iza koje mora da se desi ili izrodi ovo

  ili ono... tree nema, hrabro izvlai zakljuak naa

  sagovornica.

  I glumac Milo Timotijevi (akteri igraju pod

  sopstvenim imenima) istie taj link:

  - Ova predstava se bavi ba sadanjim vremenom -

  potpune tiine u kojem ni ne postoje tabu teme o

  kojima se vie i raspravlja. Samim tim ivot stoji,

  ivot ide dalje aktuelizuje tu vrstu pitanja ovog

  festivala jer se u naem drutvu - samo uti. Postoji

  mnogo stvari koje narod realno zanimaju ali se sve

  vreme i iskljuivo pria o nekim drugim stvarima i

  temama koje obinog oveka u svakodnevnom

  ivotu ne da ne zanimaju toliko, ve - uopte ne

  interesuju ni malo, tvrdi on.

  Predstava je ve uestvovala i drugim festivalima i po

  Timotijeviu bivala polovino prihvaena.

  - Gostovali smo u Sloveniji, i u Kopru proli ne ba

  dobro a u Kranju, pak, savreno. Postoji i taj problem

  sa imenima srebrenikih rtava. Mi potujemo te

  rtve, i ba zbog toga su njihova imena u naoj

  predstavi kako bi pokazali i dokazali da se stradali

  previe koriste i zloupotrebljavaju u takvim

  projektima kakav je ovaj o kome se govori u ovom

  komadu a nikako i nikada na pravi nain, istie on

  dodajui da prihvatanje ove predstave zavisi od

  profila publike ali se nije odvaio da unapred da

  (pr)oceni percepciju kragujevakog festivalskog

  gledateljstva. U svakom sluaju oekivao je polemike

  o njoj koje na razgovorima posle predstave nisu

  izostale. Zakljuak je da je ovdanja publika

  reagovala (kako ko ali reakcije nisu izostale) na nju

  bila isprovocirana d ao njoj i prodiskutuje (dobivi

  sve pohvale u ime ansambla od rediteljke Bogavac) i

  da je ekipa ivota odlino obavila svoj posao i

  ispunila svrhu (ak i kod onih gledalaca koji je nisu

  razumeli) kritike lane i povrne dokumentaristike i

  dananjih drutveno angaovanih projekata.

  _________________________________________________________________________________________________________

  HRONIKA JOAKIMINTERFESTA Predstavi ivot stoji, ivot ide dalje Filipa Vujoevia

  u reiji Jelene Bogavac svakako jeste mesto na

  festivalu pod sloganom Vreme tiine. Mlad svet koji

  zavri kolovanje jeste u vremenu line tiine, jer ne

  moe da se zaposli, osim u sluaju kada roditelji ili

  familija mogu da im kupe radno mesto ili imaju

  partijske veze. Kod nas, istina, postoji zabrana

  zapoljavanja u javnim preduzeima ali kod nas je sve

  mogue i nita nije nemogue! ekamo januar

  naredne godine da vidimo ta e se dogoditi i da li e

  mladi glumci nai uhlebljenje u pozoritima u kojima

  ima slobodnih radnih mesta ali moraju da angauju

  honorarce, i to opet u zakonski dozvoljenom obimu i

  broju. Muke upravi, muke glumcima i ostalim

  pozorinim stvaraocima... ini se u redu da ovi mladi

  ljudi, svi autori predstave to i jesu, imaju prava da o

  angamanu razmiljaju kao o dobrom vicu i o parama

  iz nekog fonda kao o looj sali. Razmislite i ako nisam

  u pravu javite.

  Mika Kneevi, urednika Radio Beograd 2

  ______________________________________________________________________________________________________

 • 4

  Veeras na repertoaru

  Scena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar 20,00 sati

  Knjaevsko-srpski teatar

  Dramatizacija, reija i scenografija: Neboja Bradi

  PRINCIP SUPERSTAR (MESEARI)

  Kostimograf: Ivanka Jevtovi

  Kompozitor: Dragoslav Tanaskovi

  Asistent scenografa: Slavica Markovi

  Slikar izvoa: Mia tulovi

  Uloge

  Princip: ore okovi

  Milica: Isidora Rajkovi

  Mina: Jovana Malii, Ana Milojevi

  Dejan: Nikola Milojevi

  Saa: Katarina Mitrovi

  Milan: Duan Staniki

  Policajac: Aleksandar Milojevi

  Dimitrije: Mili Jovanovi

  Predsednik: Milo Krstovi

  Advokat: Saa Pilipovi

  Petar: Miodrag Pejkovi

  Maca: Marina Peri Stojanovi

  Jasna: Jasmina Dimitrijevi

  Stefan Nenad Vulevi

  O predstavi

  Pre nas su najbolji mukarci i ene teili idealima i

  sanjali. I mi emo teiti i da, mi emo sanjati! Nema

  napretka bez verovanja. Verovanja u sposobnosti

  oveka, verovanja da mi moemo bolje, verovanja da

  mi moemo da budemo bolji, da mi moemo vie, vie

  od ivotinja, vie od sebinih i samoivih, vie od

  ratnikih plemena koja guraju jedna druge u surove

  ratove. Mi govorimo jasnim glasom i izjavljujemo da

  oveku nije potrebno nasilje da menja svet, oveku je

  potrebna strast i posveenje. Mi poruujemo Vladi da

  neemo vie uestvovati u ratovima. Ni svojim ni

  tuim. Za to emo se boriti! Zapoeti dijalog sa celim

  svetom! Novi rat u Evropi? Ne, u nae ime!

  Princip Superstar (Meseari)

  Neboja Bradi _________________________________________________________________________________________________________

  Deseti JoakimInterFest od 7. do 15. oktobra

  VREME TIINE

  Scena Joakim Vuji, utorak 7. oktobar - 20 sati

  KAINOV OILJAK - abako pozorite

  Vladimir Kecmanovi, Dejan Stojiljkovi

  (dramatizacija: Spasoje . Milovanovi), reija,

  scenografija i izbor muzike Jug Radivojevi

  Scena Joakim Vuji, etvrtak 8. oktobar - 20 sati

  MREENJE ARANA - Narodno pozorite

  Republike Srpske Banja Luka

  Aleksandar Popovi, reija i adaptacija Egon Savin

  Scena Joakim Vuji, petak 9. oktobar - 20 sati

  PUKOTINA - Bosansko Narodno pozorite Zenica

  Ivana Simi Bodroi Lajla Kaikija & Grupa

  autorica, dramatizacija i reija Lajla Kaikija

  Scena Joakim Vuji, subota 10. oktobar - 20 sati

  Slobodan dan

  Scena Joakim Vuji, nedelja 11. oktobar - 20 sati

  PLEMENA - Kazalite Planet art i EXIT Teatar

  Nina Raine, rediteljka Slavica Kneevi

  Scena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar - 20 sati

  IVOT STOJI, IVOT IDE DALJE - BITEF Teatar

  Filip Vujoevi, reija: Jelena Bogavac

  Scena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar - 20 sati

  PRINCIP SUPERSTAR (MESEARI) - Knjaevsko-

  srpski teatar

  Dramatizacija, reija i scenografija Neboja Bradi

  Scena Joakim Vuji, sreda 14. oktobar - 20 sati

  PALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramsko

  pozorite

  Branislav Nui, reija i adaptacija Egon Savin

  Scena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar - 20 sati

  U ast nagraenih PIDAMA ZA ESTORO -

  Kraljevako pozorite i Knjaevsko-srpski teatar

  Mark Kameloti, reditelj Nenad Gvozdenovi

  _________________________________________________________________________________________________________

  Pratei program Festivala

  Galerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta

  IZLOBA POZORINIH PLAKATA SA

  PRETHODNIH FESTIVALA

  U izboru slikara Milivoja tuloviaMala scena Ljuba

  Tadi, etvrtak 8. oktobar - 18 sati

  Promocija monografije UZINE POSLANICE autora

  Spasoja . Milovanovia

  Mala scena Ljuba Tadi, petak 9. oktobar - 18 sati

 • 5

  Promocija knjige VISKI I TRUBAI autora Miladina

  evarlia

  iri

  Pjer Valter Polic, reditelj, Nemaka

  Dragana Varagi, glumica i rediteljka, Srbija

  Traje Kacarov, dramaturg, Makedonija

  Selektor eljko Jovanovi, pozorini kritiar

  Voditelj razgovora Marija Soldatovi, dramaturg

  Vizuelni identitet Festivala Mina Baklia

  Urednik biltena JIF: Zoran Mii / Gerila advertajzing

  Izdava: Knjaevsko-srpski teatar

  Nagrade

  Joakimova nagrada za najbolju predstavu

  Joakimova nagrada za reiju

  Joakimova nagrada za glumu

  Joakimova nagrada za vizuelnost

  Joakimova specijalna nagrada