10. JoakimInterFest Bilten br. 1

Download 10. JoakimInterFest Bilten br. 1

Post on 09-Jan-2017

213 views

Category:

Social Media

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>Obrazloenje selektora</p><p>VREME TIINE</p><p>Ljudski rod se, to bi rekli cinici, s vremena na vremenalazi u miru. Ako se posluimo ovom logikom dalje,moglo bi se (ironino) kazati i da u istoriji nisu retke pauzeizmeu ratova kao to ni sukobi nisu tako daleko jedan oddrugog. Meutim, ovi predasi izmeu dva sudara, bezobzira koliko traju, oni bi trebalo da budu dobroiskorieni. U istoriji je to skoro uvek bilo dobroupotrebljeno vreme, vreme koje ljudski rod, naroito uoblastima kao to su kultura i umetnost, provodio urazmiljanju, preispitivanju, analizi.Radi se o vremenu u kome nastaje ono to su Stari Grcismatrali najvanijim - zapitanost. Kada poinju da se traeodgovori na mnoga pitanja, od onih presudne vanosti dopitanja i dilema koje se javljaju u dokolici a do kojih su StariGrci veoma drali.</p><p>Ovogodinji festival se bavi tiinom, tim kratkim prostorommira u kome se svet povremeno nae. I bavi se tompauzom izmeu dva sukoba, onoga koji je proao i iji ehoi dalje odjekuje, i nekog sledeeg koji nadajmo se nikadanee doi i koji, bojimo se, samo to nije poeo.Dananje vreme, ovo nae doba bi stoga, trebalo da budevreme preputanja miru, kreativnosti, raanju novih ideja,novih formi koje trae svoje nove sadraje.Cilj ovogodinjeg JoakimInterFesta jeste sagledavanje ipostavljanje pitanja da li postoje nove forme, da li su sepojavile u nekom scenskom itanju klasinih i vepoznatih komada, kako oni danas zvue na ovoj naojvetrometini. I ta je sa novim idejama, jesmo li isprialineke nove prie, da li one uopte postoje, moemo li ihprepoznati i kako da ne pogreimo i previdimo neto toe jednog dana moda biti oznaeno kao Novo. NekoNovo koje je bilo, i koje nismo primetili.Stoga ovaj festival ima za cilj da u retkoj pozorinoj umikoja je iz sezone u sezonu sve rea, potrai da li postojineka nova grana koja e jednog dana moda postati novostablo iz koga e nii novi pravci. Da li postoje novi pogledina svet koji e uiniti da ovo vreme mira koje se moe zvatii kao doba izmeu dva sukoba, da se ovo nae vremeprodui to vie. I da li moemo da uinimo neto poemu e nas neko novo vreme prepoznati.Neka nam je, i celom svetu, sa sreom.</p><p>Takmiarski program:Nae doba se razlikuje po mnogo emu od ranijih. Ovo jedoba kada nije lako poeti selektorski izvetajuobiajenom reenicom: na osnovu toliko i tolikoodgledanih predstava itd. Za razliku od nekih ranijih</p><p>vremena, danas nema novca za putovanja i obilazakbrojnih pozorita i gledanje njihovih predstava veselektor mora da se dovija kao to se dovijaju i pozorita.Neke predstave je mogue videti samo na osnovu videozapisa, neke se mogu uloviti tokom nekog gostovanja, onekima se sudi na osnovu svedoenja ljudi odpoverenja... Sve u svemu na osnovu niza odgledanihpredstava predlaem:</p><p>Aleksandar Popovi, MREENJE ARANA, reijaEgon Savin, u izvoenju Narodnog pozorita Banja Luka,Republika Srpska</p><p>Mreenje arana, banjalukog pozorita jednostavnoje dobro uraena predstava u kojoj je osim uesnika iizvoaa glavni junak i komad Aleksandra Popovia.Reditelj Egon Savin, koji je poznat kao veliki potovalacdela ovog pisca, najpre ini sve da Popovieva dramadoe do rei u ovom vremenu lakih i primenjenih komada i</p><p>1</p><p>J o a k i m I n t e r F e s t a 2 0 1 5 . g o d i n e b r o j 1 7 o k t o b a r</p></li><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>jeftinih pria ni o emu, dok s druge strane nastoji daizvue u prvi plan neke od karakteristika naeg vremenakoje se u ovom komadu vide kao u ogledalu u emu imapunu podrku ansambla ovog pozorita.</p><p>Dejan Stojiljkovi/ Vladimir Kecmanovi KAINOVOILJAK, reija Jug Radivojevi abako pozorite</p><p>Retko se deava da jedna predstava tako pogodi sutinupodnaslova festivala kao predstava Kainov oiljak. Ovapria vremenski je podeena na tankoj liniji razdvajanjadva najvea sukoba u svetskoj istoriji. Vremenski radnjakomada prati odjeke Velikog rata i u svoj sadraj ukljuujeratne bubnjeve budueg Drugog svetskog rata. Glavnijunaci komada Kainov oiljak najpre je diplomata IvoAndri, zatim manje znani i veoma poznati saradniciAdolfa Hitlera, istorijske linosti odgovorne za zlodela kojae uslediti, zatim vreme koje prethodi Drugom svetskomratu i savremeni trenutak o kome je takoe re.Moda vie nego bilo koja druga, ova predstava tanopogaa ne samo period izmeu dva sukoba ve samtrenutak kada prestaje mir i nastaje rat.</p><p>3. Bitef teatar, Filip Vujoevi, IVOT STOJI, IVOT IDEDALJE, reija Jelena Bogavac</p><p>Vujoeviev komad, u najkraem, nastoji da iznutraosvetli ono to se zove savremeni pozorini trenutakolien kroz sudbinu generacije glumaca koja o stalnomangamanu razmilja kao o dobrom vicu, dok budetskasredstva, nekada jedini nain da se doe do novca,doivljavaju kao lou alu starijih kolega.Ono to ovoj predstavi daje poseban arm jeste kritikiotklon i ironizacija sopstvenog sveta. ak i predstava upredstavi koju gledamo, takoe je deo projektneestetike, edu fondova i evropskih konkursa kao nainapostojanja mnogih neformalnih i formalnih trupa kojemeutim, meusobno ne samo da ne komuniciraju vesu, s obzirom da je re o istim parama, u permanentnomratu.I na tom planu ova predstava na odreeni nain obavljasvoj drutveno angaovani zadatak.</p><p>4. Nina Raine Plemena reija Slavica Kneevi,Kazalite PlanetArt i EXIT teatar , Zagreb, Hrvatska</p><p>Drama Plemena engleske spisateljice Nine Raine (Nina</p><p>Raine) u 2012. godini osvojila je nekoliko najvanijihnagrada za najbolji dramski tekst ukljuujui DramaLeague Award for Outstanding Play, New York TheatreOuter Critic Circle-a Off-Broadway Alliance Award - BestiPlay.Re je o slici dananjeg sveta u kojoj se kroz intrigantnu ina kraju, katarzinu priu o ljubavi pokazuje da sreapojedinca i te kako zavisi od (ne)pripadnosti.Ovu dramu posebno preporuuje to to u njoj nije re jejednostavnoj (podrazumevanoj) jednakosti ljudi iliuobiajenom skoro patetinom stavu da su svi ljudijednaki ve se u prvi plan istiu upravo razliitosti ipojedinosti koje nas bitno odreuju kao jedinke.Istovremeno predstavu Plemena izvodi vrstan ansamblkoji nastoji da iskristalie pojedinana iskustvaposredstvom niza efektnih scena, stilski ujednaenihreenja otvarajui prostor za neku vrstu koegzistencije imira u ovom naem meuvremenu.</p><p>5. Ivana Simi Bodroi Lajla Kaikija &amp; Grupa autoricaPukotina, Reija: Lajla Kaikija, Zenica</p><p>Predstava Pukotina svojevrsni je teatarski esej o samoiu kome je glavni junak na prvi pogled obina pukotina.Meutim pukotina je ovde shvaena kao stvarno mestopoetka propadanja ali i kao metafora sigurne propastiokrenute prema unutra ili ak i kao poetak svega.Da nevolja bude vea, pukotine su svuda oko nas, samoto ih neko vidi neko ne, pri emu jedino to nemapukotinu jeste reito utanja u samoi.Kao posebna zanimljivost namee se rediteljskainterpretacija ove prie o (enskoj) samoi koju izvodi petglumica u razliitim, nekad u mukim ulogama uosnovnom kljuu takozvanog meanja anrova koji ide odmonodramskog izraza preko farse do mjuzikla.</p><p>6. Branislav Nui PALILULSKI ROMAN, reija EgonSavin, produkcija Beogradsko dramsko pozorite</p><p>Jedno od pitanja ako ne i osnovna teza Okruglog stolaovogodinjeg Sterijinog pozorja bila je da li je, i u kojoj meriNui na savremenik. I kao opte mesto ne samo ovogskupa a pominjemo ga kao okupljanje odrano uorganizaciji jednog od naih najvanijih pozorinihfestivala, jeste da su Nuieve komedije kao danasnapisane.Naravno da je i Paliluski roman inae Nuieve dramakoja se zove Iza boijih lea takoe kao da je danaspisana s tom razlikom to ona ne spada u najpoznatija inajuspenija Nuieva ostvarenja. I ba u tome lei tajna</p><p>2</p></li><li><p>3</p><p>Veeras na repertoaru</p><p>abako pozoriteVladimir Kecmanovi i Dejan StojiljkoviKAINOV OILJAK</p><p>Reditelj, scenografija i izbor muzike: Jug RadivojeviDramaturg: Spasoje . MilovanoviKostimograf: Jelena StokuaAsistent kostimografa:Adrijana SimoviScenski pokret: Petar-Pjer RajkoviScenski govor: Radovan Kneevi</p><p>Lica:</p><p>IvoAndri - Vladimir MilojeviMilica Babi Jovanovi Aleksandra RistiVladimir Vauhnik - Ivan TomaeviZapisniar/Albert Ditrih Zoran KarajiAndreas Strahinja BaroviAdolf Hitler Sonja MilojeviHerman Gering Deana KostiKnez Pavle Milo VojnoviJuniti Mitford/Ortrud Kristina PajkiRajnhard Hajdrih Aneta TomaeviErnest fon Vajszeker LjubiaBaroviGregori Slobodan Petranovi-arac</p><p>O predstavi:Predstava Kainov oiljak zadravakonstrukciju prie i zadate odnosemeu likovima, koje su autorii s to imenog romana Vlad imi rKecmanovi i Dejan Stojiljkoviponudili. Istovremeno, ona, po logicimedija, vri saimanje vie, u romanuapostrofiranih, istorijskih likova. Presvega odabiranjem situacija, kojeimaju tematske slinosti i vie</p><p>dramske napetosti, u kojima se ti likovi lociraju. Ovakavpostupak je olakan injenicom da roman, u uzbudljivoisprianoj prii, obiluje gotovim pozorinim matricama.Te matrice, kao scenski fragmenti i tematske celinepredstave, dodatno se uslonjavaju problemomtravestije. Od one najoiglednije u predstavipripadnike najueg rukovodstva Treeg NemakogRajha (A.Hitler, H.Gering, R.Hajdrih) igraju glumiceabakog pozorita, do toga da svaki lik stvaradrugaiju sliku o sebi u javnom prostoru. Travestija nataj nain postaje mesto susreta oslobaanja,ponitavanja, uslovljavanja kako drutva premapojedincu i pojedinca prema drutvu, tako i pojedincaprema pojedincu. Poigravanje socijalnim statusima isamo/identifikacijama pokuaj su prepoznavanjaneprekidne teatralizacije drutva i igranja drutvenihuloga.</p><p>Spasoje . Milovanovi, dramaturg</p><p>JoakimInterFest 2015</p><p>ove predstave. Reditelj Egon Savin ve nekoliko putapronalazi neki retko izvoen Nuiev tekst, upoznajuine samo publiku i najiru javnost ve i strune krugove, sapojedinim Nuievim tekstovima to je i ovde sluaj.Osobenost Savinovog pristupa Nuievom opusu sastojise i u tome to on nastoji da pronae ozbiljnu konkurencijuslavnim Nuievim junacima kao to su ivka Ministarkaili Jevrem Proki i ostali, slavom ve ovenani Nuievijunaci. U tom smislu ova predstava je vana i zbog togato su roeni Sima i Jula, dvoje Nuievih junaka kojimoda bacaju sasvim drugo svetlo na pitanje u kojoj merije Nui na savremenik. Postoji ozbiljna opasnost da mijo uvek nismo ni dostigli drutvene vrednosti o kojima jetako oporo pisao Nui.7. PRINCIP SUPERSTAR (MESEARI), autorskiprojekat Neboja Bradi, produkcija Knjaevsko-srpskiTeatar, Kragujevac</p><p>Knjaevsko-srpski teatar Kragujevac, svojom predstavomPrincip Superstar (Meseari) takoe se osvrnuo naestu temu naih pozorita koju je nametnuloobeleavanja stogodinjice Prvog svetskog rata. Autorteksta i reditelj Neboja Bradi nastoji da u fragmentarnojzbirci istorije i pojedinanih sudbina koje se smenjuju evove jedan vek, osvetli ne samo osnovnu temu i pitanje uvezi sa Gavrilom Principom ve i sa dilemom da li i kolikoprincipi jednog vremena znae i da li vae u nekomdrugom.Ono to je takoe znaajno jeste da u ovoj predstavi dopunog izraaja dolazi kompetentnost i nadahnuta igraaktera predstave Princip Superstar (Meseari).</p><p>Selektor:eljko Jovanovi</p></li><li><p>JoakimInterFest 2015</p><p>Deseti JoakimInterFest od 7. do 15. oktobraVREME TIINE</p><p>Scena Joakim Vuji, utorak 7. oktobar - 20 satiKAINOV OILJAK - abako pozoriteVladimir Kecmanovi, Dejan Stojiljkovi(dramatizacija: Spasoje . Milovanovi), reija,scenografija i izbor muzike Jug Radivojevi</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak 8. oktobar - 20 satiMREENJE ARANA - Narodno pozoriteRepublike Srpske Banja LukaAleksandar Popovi, reija i adaptacija EgonSavin</p><p>Scena Joakim Vuji, petak 9. oktobar - 20 satiPUKOTINA - Bosansko Narodno pozoriteZenicaIvana Simi Bodroi Lajla Kaikija &amp; Grupaautorica, dramatizacija i reija Lajla Kaikija</p><p>Scena Joakim Vuji, subota 10. oktobar - 20 satiSlobodan dan</p><p>Scena Joakim Vuji, nedelja 11. oktobar - 20 satiPLEMENA - Kazalite Planet art i EXIT TeatarNina Raine, rediteljka Slavica Kneevi</p><p>Scena Joakim Vuji, ponedeljak 12. oktobar - 20satiIVOT STOJI, IVOT IDE DALJE - BITEFTeatarFilip Vujoevi, reija: Jelena Bogavac</p><p>Scena Joakim Vuji, utorak 13. oktobar - 20 satiPRINCIP SUPERSTAR (MESEARI) -Knjaevsko-srpski teatarDramatizacija, reija i scenografija NebojaBradi</p><p>Scena Joakim Vuji, sreda 14. oktobar - 20 satiPALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramskopozoriteBranislav Nui, reija i adaptacija Egon Savin</p><p>Scena Joakim Vuji, etvrtak 15. oktobar - 20satiPIDAMA ZA ESTORO - Kraljevako pozoritei Knjaevsko-srpski teatarMark Kameloti, reditelj NenadGvozdenoviPratei program Festivala</p><p>Galerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 sati i 30minutaIZLOBA POZORINIH PLAKATA SAPRETHODNIH FESTIVALA</p><p>U izboru slikara Milivoja tulovia</p><p>Mala scena Ljuba Tadi, etvrtak 8. oktobar - 18satiPromocija monografije UZINE POSLANICEautora Spasoja . Milovanovia</p><p>Mala scena Ljuba Tadi, petak 9. oktobar - 18 satiPromocija knjige autoraVISKI I TRUBAIMiladina evarlia</p><p>iriPjer Valter Polic, reditelj, NemakaDragana Varagi, glumica i rediteljka, SrbijaTraje Kacarov, dramaturg, MakedonijaSelektor eljko Jovanovi, pozorini kritiar iumetniki direktor Pozorita na TerazijamaVoditelj razgovora Spasoje . Milovanovi, dramaturg</p><p>NagradeJoakimova nagrada za najbolju predstavuJoakimova nagrada za reijuJoakimova nagrada za glumuJoakimova nagrada za vizuelnostJoakimova specijalna nagrada</p><p>4</p></li></ul>