1 el-fatiha

Download 1 EL-FATIHA

Post on 30-Sep-2015

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1 EL-FATIHA

TRANSCRIPT

34

1 El-Fatiha / Prolog 1

35

1 El-Fatiha / Prolog

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!"

"Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemi -losnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomo} molimo. Uputi nas na Pravi put. Na put onih kojima si blagodati podario. A ne onih na koje se srd`ba izlila i koji su zalutali."

Nazivi sure Fatiha(

Po~etak Knjige", kojom po~inje kur'anski tekst i kojom se otvara i po~inje u~enje u namazima.

"Majka Knjige" i "Majka Kur'ana", tj. sr`, budu}i da se sva zna~enja Kur'ana odnose na ono {to ona sadr`i; "Sedam sli~nih ajeta" (ili onih koji se ponavljaju) te

"Kur'an ~asni". U Sahihu Tirmizije potvr|uje se kao vjerodostojno predanje kako je Ebu-Hurejre rekao: "Bo`ji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: /5/ 'Hvala Allahu, Gospodaru ssvjetova' jeste Majka Kur'ana, Majka Knjige, Sedam sli~nih ajeta, Kur'an ~asni." Naziva se i "Zahvala" i "Molitva", u skladu s rije~ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od Allaha, d`.{.: /6/ "Namaz sam podijelio izme|u Sebe i Svog roba na dva dijela. Kada Moj rob ka`e: 'Hvala Allahu, Gospodaru svjetova', Allah ka`e: 'Moj rob Mi se zahvaljuje.' Fatiha je dobila i naziv "Namaz", budu}i da je ona uvjet namaza.

Pored toga, naziva se i "Lijek", na osnovu predanja Darimija od Ebu-Seida el-Hudrija izravno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: /7/ "Po~etak Knjige je lijek od svakog otrova", kao i "Du{evni lijek", na osnovi hadisa Ebu-Seida el-Hudrija, prema kome se jedan bolestan ~ovjek njom izlije~io, nakon ~ega mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /8/ "Otkuda zna{ da je ona lijek?" Naziva se i "Osnova Kur'ana", na temelju predanja [a'bija od Ibn-Abbasa, koji ju je nazvao "Osnova Kur'ana" rekav{i: "Njena osnova su rije~i: 'U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog.'"

Sufjan ibn Ujejne nazvao je ovu suru "[tit -nik", a Jahja ibn ebi-Kesir "Dovoljna", na osnovi sadr`aja nekih mursel hadisa: /9/ "Majka Knjige zamjenjuje drugo, a drugo ne zamjenjuje nju." Usto, naziva se i "Molitva" i "Riznica", {to navodi Zamah{eri u Ke{{afu.

Objava

Prema predanju Ibn-Abbasa, Katade i Ebul-Alije, sura "El-Fatiha" objavljena je u Meki. Dakle, to je me -kanska sura, iako ima mi{ljenja da je medinska, odnosno, da je objavljena dva puta, prvo u Meki, a zatim i u Medini.

Vrijednosti Fatihe

Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-Hurejrea da je rekao: /10/ "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do{ao je jednom prilikom kod Ubejja ibn Ka'ba dok je ovaj klanjao namaz i rekao mu: 'O Ubejje!' Ubejj se okrenuo ne odazvav{i se, a on mu je ponovio: 'O Ubejje!' Ubejj je tada br`e zavr{io namaz i pohitao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekav{i:

'Mir s tobom, Allahov Poslani~e!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'I s tobom mir! [ta te je navelo da se ne odazove{ kada sam te pozvao?' On je odgovorio: 'Allahov Poslani~e, bio sam u namazu.' Na to mu je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zar ti u onome {to je Allah meni objavio nije poznato:

'Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu onome {to }e vam `ivot osigurati.' (8:24)

On je rekao: 'Dakako, Allahov Poslani~e! Odazivam se.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zapitao ga je: 'Ho}e{ li da te upoznam sa surom kojoj sli~na nije objavljena, ni u Tevratu, ni u Ind`ilu, ni u Zeburu, niti u Furkanu?!' Rekao je: 'Da, Allahov Poslani~e.' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao: 'Ne bih htio izi}i na ova vrata prije nego {to je sazna{.'

Zatim pri~a: 'Allahov. Poslanik me je uzeo za ruku govore}i, dok sam ja usporavao boje}i se da ne do|emo do vrata prije nego zavr{i. Kada smo se pribli`ili vratima, upitao sam: 'Allahov Pposlani~e! Koja je to sura koju si mi obe}ao?' Rekao je: 'Ona {to je u~i{ u namazu...!' Prou~io sam mu 'Majku Kur'ana', a on je rekao: 'Tako mi Onog u ^ijoj ruci je moj `ivot, Allah nije objavio niti u Tevratu, niti u Ind`ilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu suru kao {to je ova! To je sedam ajeta koji se ponavljaju!' "

Prenosi ga Tirmizi i navodi: /11/ "To je sedam po-sebnih ajeta i Kur'an ~asni koji ti objavljujemo." Zatim ka`e: "Hadis je hasen-sahih."

Imam Ahmed ibn Hanbel, r.a., u svom Musnedu navodi da je Ebu-Seid ibnul-Mu'alla rekao: /12/ "Dok sam klanjao, pozvao me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ali mu se nisam odazvao dok nisam zavr{io namaz." Zatim ka`e: "Oti{ao sam kod njega, pa mi je rekao: '[ta te je sprije~ilo da mi do|e{?' Rekao sam: 'Allahov Poslani~e, klanjao sam.' On je na to rekao: 'Zar Allah Uzvi{eni nije kazao:

'O vjernici! Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu Onome {to vas o`ivljava!' (8:24) Zatim je kazao: 'Prije nego izi|e{ iz d`amije, re}i }u ti koja je najvrednija sura u Kur'anu!' Zatim me je uzeo za ruku, a kada je htio izi}i iz d`amije, ja rekoh: 'Allahov Poslani~e, kazao si da }e{ mi re}i koja je naj vrednija sura u Kur'anu?' Odgovorio je:

'Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!' To je sedam posebnih ajeta i Kur'an ~asni, koji sam ti donio." Ovako prenose Buhari, Ebu-Davud, Nesa'i i Ibn-Mad`e.

Drugi hadis

Muslim prenosi u svom Sahihu, te Nesa'i u svom Sunenu sa lancem prenosilaca od Ibn-Abbasa da je rekao: /13/ "Dok je jednom prilikom kod Allahovog Poslanika bio D`ebrail, za~ula se neka {kripa. D`ebrail je pogledao prema nebu rekav{i: 'To se otvaraju vrata nebeska {to nikada nisu otvarana!' Zatim je dodao: 'Otuda je si{ao melek, do{ao Poslaniku i rekao mu: 'Obraduj sa dva svjetla koja su ti, mimo drugih vjerovjesnika, dana, a to su: 'Po~etak Knjige' i 'Posljednji ajeti sure El-Bekare'."

Navedeno prema Nesa'iju, a Muslim hadis prenosi u sli~noj verziji.

Slijede}i hadis

Muslim prenosi od Ebu-Hurejre, r.a., koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /14/ "Ko klanja namaz u kome nije prou~io 'Majku Kur'ana', namaz mu nije potpun!" Neko je pri~ao Ebu-Hurejri: "Kada smo za imamom, kako da postupimo?", pa je rekao: "U~ite Fatihu u sebi!", a ja sam ~uo Allahovog.Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: "Uzvi{eni Allah ka`e: "Namaz sam podijelio izme|u Sebe i Svog roba, na dva dijela: Mom robu pripada ono {to moli! Kada on ka`e: "Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!",Allah ka`e: "Moj rob Mi zahvaljuje!"; kada ka`e: "Svemilosnom, Millos -tivom", Allah ka`e: "Moj rob Me hvali"; kada ka`e: "Vladaru Dana sudnjega", Allah ka`e: "Moj rob Me veli~a!", odnosno nekada ka`e: "Moj rob se Meni predaje" ; kada ka`e:

Samo Tebi robujemo i od Tebe pomo} molimo!", Allah ka`e: "Ovo je izme|u Mene i Mog roba. Njemu pripada ono {to moli!" ; kada ka`e:

"Uputi nas na Pravi put! Na put onih koje si blagodario!

A ne na put onih na koje se srd`ba izlila i koji su zalutali", Allah ka`e: "Ovo pripada Mom robu, jer Njegovo je ono {to on moli!" (Ovako hadis prenosi Nesa'i...)

Stav o u~enju Fatihe u namazu

Postoje tri mi{ljenja u~enjaka:

1. Obavezno je da Fatihu u~i imam i muktedija (koji klanja za imamom) kao i onaj koji klanja pojedina~no, i to potvr|uje glavnina hadisa koji se odnose na ovo pitanje:. /15/ "Nema namaza ko ne prou~i Fatihu!" /16/ "Ko klanja namaz u kojem ne prou~i Fatihu, namaz mu nije potpun." /17/ "Ne}e biti nagrade za namaz u kojem se ne prou~i Majka Kur'ana." Ovo je mi{ljenje [afije, r.a.

2. Nije obavezno za muktediju da u~i Fatihu ili bilo {ta drugo u namazu, bez obzira da li se radi o namazu u kome se u~i naglas ili u sebi. Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu prenosi od D`abira ibn Abdullaha, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /18/ "Ko bude klanjao za imamom, u~enje imama bit }e i njegovo u~enje." Me|utim, u senedu (lancu ovog hadisa) postoji slabost, a prenosi ga Malik od Vehba ibn Kejsana, koji to prenosi od D`abira kao njegove rije~i. Ovaj hadis tako|er se prenosi direktno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u vi{e verzija ali ni jedna nije vjerodostojna. Allah to najbolje zna!

3. Obavezno je da muktedija u~i za imamom u namazu u kojem se u~i u sebi, za razliku od namaza u kome se u~i naglas, kada nije obavezno u~iti Fatihu. To je utvr|eno na osnovi predanja Ebu-Musaa el-E{'arije u Sahihu Muslimovu, gdje se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: /20/ "Imam je tu da ga slijedite, pa kada izgovori "tekbir", i vi izgovorite,. kada u~i, vi slu{ajte... i spomenuo je hadis do kraja. Ovako ga prenose Ebu-Davud, Tirmizi, Nesai i Ibni-Mad`e/ Ehlus-sunen u svojim "Sunenima" od Ebu-Hurejre, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a kada u~i, vi {utite!" Muslim ibn Had`ad` ovaj hadis smatra vjerodostojnim.

Gornja dva hadisa ukazuju na vjerodostojnost ovog mi{ljenja koje je, ustvari, i mi{ljenje [afije, Allah mu se smilovao.

Tuma~enje "isti'aze" i propisi u vezi s tim

Uzvi{eni Allah ka`e:

"A ako te pogodi smutnja {ejtanova, ti potra`i za{titu od Allaha! On, uistinu, sve ~uje i zna!" (7:200) Zatim ka`e:

"Kada hoe da ui Kur'an, zatrai od Allaha zatitu od prokletog ejtana! On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga uzdaju! Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zatitnika uzimaju i koji druge Njemu ravnim smatraju" (16:98), tj. njihovom Gospodaru, Allahu ravne smatraju. Neki u~a~i Kur'ana tvrde da se za{tita tra`i nakon u~enja, temelje}i to na bukvalnom zna~enju ajeta, te na izbjegavanju samodopadljivosti nakon {to se zavr{i s ibadetom, {to E