1 benedikte smykker & galleri 6 tolne gjæstgivergaard ... · 1 benedikte smykker 12 grønfeldt...

of 2 /2
1 Benedikte Smykker 12 Grønfeldt Kunsthåndværk · Værkstedsgalleri 3 Isager Garn og Strik Tversted Hirtshals Tversted 10 Tornby Gl. Skole Keramik 7 Mygdalhus 2 Solkilde - teakmøbler og kunsthåndværk 5 Dorthe Hansen Keramik Cafe 2018 · Kunst & kunsthåndværk GUIDE 8 Mygdal Mejeri · glas/smykker 12 Grønfeldt Kunsthåndværk · Værkstedsgalleri 4 Rønne’s Atelier og udstilling 6 Tolne Gjæstgivergaard Mygdal Hirtshals Tuen Tolne 11 Textil Galleriet 11 Textil Galleriet Bjergby Bjergby 4 Rønne’s Atelier og udstilling · maleri / glas / stentøj 9 Ravværkstedet · moderne ravsmykker 10 Tornby Gl. Skole Keramik Tuen Mygdal Tornby 6 Tolne Gjæstgivergaard 8 Mygdal Pottemageri 2 Solkilde Tolne Mygdal Tversted 12 Grønfeldt Kunsthåndværk · Værkstedsgalleri 3 Isager Garn og Strik 1 Benedikte Smykker & Galleri Hirtshals Tversted Tversted 3 Isager Garn og Strik 10 Tornby Gl. Skole Keramik v/ Janice Hunter Tversted Tornby 8 Mygdal Mejeri · glas/smykker 7 Mygdalhus · galleri for kunst & kunsthåndværk Mygdal Mygdal 6 Tolne Gjæstgivergaard 8 Mygdal Mejeri · værksted for glas og smykker Tolne Mygdal 1 Benedikte Smykker & Galleri · Håndlavede smykker / billedkunst 11 Textil Galleriet 4 Rønne’s Atelier og udstilling · maleri / glas / stentøj Tversted Bjergby Tuen 1 Benedikte Smykker & Galleri 6 Tolne Gjæstgivergaard · Keramik / Workshops / Galleri / B&B Tversted Tolne 5 Dorthe Hansen Keramik / Cafe i Sørig 9 Ravværkstedet 11 Textil Galleriet · håndtrykte boligtekstiler / dekorationsstoffer Gør et stop på turen og nyd kage med the/kaffe i den hyggelige café Mygdal Bjergby TVERSTED · TUEN · MYGDAL · TOLNE · BJERGBY · HIRTSHALS · TORNBY Foto: Mads Høbye

Author: dangkhanh

Post on 15-Apr-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 Benedikte Smykker 12 Grnfeldt Kunsthndvrk Vrkstedsgalleri 3 Isager Garn og StrikTversted Hirtshals Tversted

10 Tornby Gl. Skole Keramik 7 Mygdalhus 2 Solkilde - teakmbler og kunsthndvrk 5 Dorthe Hansen Keramik Cafe

2018 Kunst & kunsthndvrk

GUIDE

8 Mygdal Mejeri glas/smykker 12 Grnfeldt Kunsthndvrk Vrkstedsgalleri 4 Rnnes Atelier og udstilling 6 Tolne Gjstgivergaard Mygdal Hirtshals Tuen Tolne

11 Textil Galleriet 11 Textil Galleriet Bjergby Bjergby

4 Rnnes Atelier og udstilling maleri / glas / stentj 9 Ravvrkstedet moderne ravsmykker 10 Tornby Gl. Skole Keramik Tuen Mygdal Tornby

6 Tolne Gjstgivergaard 8 Mygdal Pottemageri 2 SolkildeTolne Mygdal Tversted

12 Grnfeldt Kunsthndvrk Vrkstedsgalleri 3 Isager Garn og Strik 1 Benedikte Smykker & Galleri Hirtshals Tversted Tversted

3 Isager Garn og Strik 10 Tornby Gl. Skole Keramik v/ Janice Hunter Tversted Tornby

8 Mygdal Mejeri glas/smykker 7 Mygdalhus galleri for kunst & kunsthndvrk Mygdal Mygdal

6 Tolne Gjstgivergaard 8 Mygdal Mejeri vrksted for glas og smykker Tolne Mygdal

1 Benedikte Smykker & Galleri Hndlavede smykker / billedkunst 11 Textil Galleriet 4 Rnnes Atelier og udstilling maleri / glas / stentj Tversted Bjergby Tuen

1 Benedikte Smykker & Galleri 6 Tolne Gjstgivergaard Keramik / Workshops / Galleri / B&B Tversted Tolne

5 Dorthe Hansen Keramik / Cafe i Srig 9 Ravvrkstedet 11 Textil Galleriet hndtrykte boligtekstiler / dekorationsstoffer Gr et stop p turen og nyd kage med the/kaffe i den hyggelige caf Mygdal Bjergby

TVERSTED TUEN MYGDAL TOLNE BJERGBY HIRTSHALS TORNBY

Foto: Mads Hbye

Besg uden for bningstiden modtages gerne - H

ELE RET. Ring blot og aftal tid. Velkom

men ! / Bitte rufen Sie uns an, falls Sie uns auerhalb der hier angefhrten

ffnungszeiten besuchen mchten. H

erzlich Willkom

men!

20

18

K

unst

&

kuns

thn

dv

rk

TVER

STED

TU

EN

MYG

DA

L H

IRTS

HA

LS

TORN

BY

TOLN

E B

JERG

BY

ww

w.k

okit

oo.d

k

GU

IDE

Tan

nis

by

Ugg

erby

Tu

enSki

vere

n

Skagen >>

Frederiksha

vn >>

Myg

dal

Bje

rgby

Bin

dsle

v

Mos

bjer

g

Sin

dal

Vog

n

Jeru

p

Skag

ensv

ej

Jeru

pve

j

Skagen L

andeve

j

Hir

tsha

lsve

j

Bindslevvej

Tuenvej

Europavej

Europav

ej

UG

GER

BY

KLI

TPLA

NTA

GE

Tryn

mo

seve

j

Pr

stev

ejen

Ly

ng

gr

dsv

ej

Hej

selb

kv

ej

Ugg

erby

ve

jSk

eenv

ej

G

gg

rd

vej

Rd

eml

leve

j

Degnb

lvej

Hjtv

edvej

Skag

ensv

ej

by

en

Kju

l

E39

Tor

nbyH

orn

eSt

end

yss

evej

55

Tol

ne

lb

k

TV

ERST

EDSK

OLE

12

5

6

11

10

12

3

21

87

9

4

Hir

tsh

als

Tve

rste

d

Prsteb

akken

Ves

terv

ej

H

ng

ebro

vej

Ug

ger

by

Sko

vvej

Lille

hed

en S

kovv

ej

Tolstrupvej

Kjulvej

NO

RDS

EN

OC

EAN

ARI

UM

LILL

EHED

ENK

LITP

LAN

TAG

E

Hovedvejen

HVE

R KU

NST

NER

/KU

NST

H

ND

VRK

ER H

AR

ET N

UM

MER

. P

KO

RTET

KA

N I

SE, H

VOR

I FIN

DER

DEM

. O

mr

det e

r sk

nt a

t cyk

le i

og v

i har

der

for l

avet

et p

ar fo

rsla

g til

rute

r, hv

or I

bde

kan

se

kuns

t og

nyde

nat

uren

fra

den

tohj

uled

e. G

od fo

rnj

else

! P

www.nav

iki.o

rg k

an I

selv

tilre

ttel

gg

e en

rute

der

pas

ser j

eres

ns

ker.

GUIDE 2018 - Grafisk design og tilrettelggelse: Rikke Nygaard www.rikkenygaard.dk

RD

RU

TE =

Sta

rt: R

undk

rsl

en T

vers

ted

/ Sl

ut: R

avv

rkst

edet

, Hj

tved

vej 7

, Myg

dal.

Lng

de: 1

5 km

(ret

ur ti

l sta

rt ia

lt 30

km

).Re

n cy

kelti

d m

ed 1

5 km

/t: 5

8 m

in.

Erfa

rne

cykl

iste

r kan

fort

stt

e vi

a de

npr

ikke

de ru

te ti

l Tex

til G

alle

riet (

nr. 1

1).

BL

RU

TE =

Sta

rt: R

undk

rsl

en T

vers

ted

/ Sl

ut: G

rnf

eldt

, Hj

rrin

ggad

e 7,

Hirt

shal

sL

ngde

: 17,

2 km

(ret

ur ti

l sta

rt ia

lt 34

,4 k

m)

Ren

cyke

ltid

med

15

km/t

: 1:0

2 m

in.

Erfa

rne

cykl

iste

r kan

fort

stt

e ad

den

prik

kede

rute

mod

Torn

by ti

l Tor

nby

Gl.

Skol

e (n

r. 10

)

GR

N R

UTE

= S

tart

: Tve

rste

d St

rand

/ Sl

ut: D

orth

e H

anse

n Ke

ram

ik/C

af,

Tue

nvej

16,

Sr

igL

ngde

: 10

km (r

etur

til s

tart

ialt

20 k

m)

Ren

cyke

ltid

med

15

km/t

: 45

min

. Er

farn

e cy

klis

ter k

an fo

rts

tte

ture

n ad

den

prik

kede

ru

te ti

l Tol

ne G

jst

give

rgaa

rd (n

r. 6)

.

12

11

10

95

6

7

8

1

2

3

4

BENEDIKTE SMYKKER & GALLERITANNISBUGTVEJ 117, TVERSTED TLF. 2016 5293www.benediktesmykker.dk email: [email protected]

Galleri og butik med spndende udvalg af hnd-lavede ringe, armbnd, brocher og kder i eget design. I galleriet vises bl.a. nye vrker af Rikke Nygaard (www.rikkenygaard.dk).

Handgemachte Schmuckstcke in eigenem Design. Galerie mit moderne Kunst.

BEN/GEFFNE T: 29. - 30. marts (psken): kl. 11-1626. juni - 23. aug.:Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 11-16 Vi bner gerne efter aftale - ring: 20 16 52 93.Se ogs: www.benediktesmykker.dk

SOLKILDE - TEAKMBLER & KUNSTDORTE WESTMARK, TANNISBUGTVEJ 103, TVERSTED. TLF. 2395 1990/2886 5011. www.solkilde-tversted.dk mail: [email protected]

Lkkert kunsthndvrk fra danske kunstnere inden for bl.a tj, glas, keramik, smykker og maleri. Egen import af havembler i teaktr. Hj kvalitet og mange unikamodeller til gode priser.

Kunsthandwerk/Galerie/Teak Gartenmblen.

BEN/GEFFNE T:Pske juni: Helligdage og weekend kl. 12-17Juli: Alle dage kl. 12-17Aug.-okt: Weekend: kl. 12-17Vi bner gerne efter aftale - ring 2395 1990

ISAGER GARN, STRIK & CAFSKAGENSVEJ 74, TVERSTED, 9881 BINDSLEV www.isagerstrik.dk mail: [email protected]

Isager er et internationalt garnfirma med bopl i Tversted. Marianne Isager, Helga Isager og andre tilknyttede designere er kendt for strikdesign i hj kvalitet. I butikken findes stort udvalg af kva-litetsgarner i naturfibre, mnstre, strikke-bger og modeller, der kan prves fr strikketjet vlges. Besg ogs cafen med udsigt til haven og frene, der grsser ved siden af. ISAGER har overtaget Tversted skole, og her holdes der kurser i strikning og andre tekstilrelaterede emner. Se kursustilbud p: www.isagerstrik.dk

Strickwaren von Isager. www.isagerstrik.dk

BEN/GEFFNE T: Juni, juli og august: Alle dage: kl. 11-17Resten af ret, torsdag - sndag: kl. 11-16 Der kan vre lukket i forbindelse med specielle arrangementer - se: www.isagerstrik.dk

RNNES ATELIER OG UDSTILLINGEUROPAVEJ 11, TVERSTED 9881 BINDSLEVTlf. (+45) 73 83 07 77 www.bente-roenne.dkmail: [email protected] Glasnettet.dk-Bente Rnne

I mit atelier arbejdes med abstrakt maleri med genkendelige elementer, som bl.a. er inspireret af rejser og spirituelle tanker. Her findes ogs hnd-drejet unika stentj i vrkstedet eksperimenteres med nye keramikglasurer og dekorationsteknikker. Ogs formbrndte unika glasfade, samt glassmyk-ker med halvdelstene og ferskvandsperle kder.

Abstrakter Malerei. Handgedrehte Tonwaren-Unikate. Formgebrannte Schalen, Glasschmuck mit Halbedelsteinen sowie Swasserperlenketten.

BEN/GEFFNE T:24.03 - 30.10:ben alle dage / jeden Tag kl. 11-16.00Ellers efter aftale. / Ansonsten nach Absprache.

MYGDAL MEJERIVRKSTED FOR GLAS OG SMYKKER TLF. 98 97 50 40Degnblvej12, Mygdal, 9800 Hjrring www.mygdalmejeri.dk mail: [email protected]/[email protected]

Lioba Maria Solga, Guldsmed og Peter Kuchinke, Glasmager. I vores arbejdende vrksteder finder du smykkeunika fremstillet af guld, slv og del-sten samt mundblst brugsglas.

In unseren Werkstaetten finden Sie Schmuck-unikate aus Silber, Gold und Edelstein und mundgeblasenen Gebrauchsglas.

BEN/GEFFNE T:Fra Pske til 21.10.Onsdag - sndag: kl. 11 -16.00Eller hvis flaget er ude. Efter aftale: tlf. 9897 5040.

GRNFELDT KUNSTHNDVRK HJRRINGGADE 7, DK-9850 HIRTSHALS TLF. (+45) 64 63 71 77 / (+45) 25 12 71 19 www.grnfeldt.nu mail: [email protected]

Pottemager Joan Grnfeldt Kristensen str for det enkle funktionelle design, med rdder i den nordi-ske tradition indenfor formgivning og hndvrk.Udstilling fra kunsthndvrkere i Nordjylland: rav, glas, smykker, maleri, billedkunst, keramik, skulptur samt salg af lokale specialiteter som bjesk og mjd. Flg Grnfeldt p Facebook og Instagram./

Gallerie mit Kunst und dnisches Kunsthandwerk in stolzer Tradition.

BEN/GEFFNE T:24. marts - 23. dec.: Tirsdag - sndag kl. 11-16bner gerne uden for bningstid. Ring eller skriv og aftal nrmere.

MYGDALHUSSKAGEN LANDEVEJ 658, MYGDAL TEL 44 40 21 06 www.mygdalhus.dk email: [email protected]

Mygdalhus er et salgs- og udstillingsgalleri belig-gende i hjertet af Mygdal. Der er en mangfol-dighed af billedkunst, keramisk kunst, glas- og trkunst, tekstilkunst, rav- og smykkekunst. Mygdalhus har faste udstillere, og i lbet af sso-nen er der skiftende udstillinger med gstekunst-nere, s der vil altid vre nye ting at se.

Mygdalhus ist eine Verkaufs- und Ausstellungs-galerie fr Knstler und Handwerker im Herzen Mygdal entfernt.

BEN/GEFFNE T: 23/3 - 21/12. Hverdage: kl. 13 - 17Weekends, skoleferier og helligdage: kl. 11 - 17OBS: 23. marts - 30. juni: mandag lukket.1. sept - 21. dec: Man- og tirsdag lukket uden for skoleferier og helligdage.

TEXTIL GALLERIET BIRGITTE TOLNOV, SKAGEN LANDEVEJ 216, BJERGBY, 9800 HJRRING TLF. 9896 9608 / (+45) 2372 9623 www.tolnov.dk mail: [email protected]

Birgitte Tolnov producerer hndtrykte boligtex-tiler/dekorationsstoffer, tehtter, puder og duge. Desuden stort udvalg af genoptrykte historiske dragtstoffer. Der trykkes fortrinsvis p hr.

Manuel bedruckte wohntextilien meist auf Leinenstoffen.

BEN/GEFFNE T:April - 1. oktoberGalleri: ben alle dage: kl. 11-18.00Vrksted: ben nr der arbejdes eller efter aftale.

TOLNE GJSTGIVERGAARDKIRKEVEJ 300, TOLNE 9870 SINDAL. TLF. 9893 2939 / www.tolneggg.com [email protected]

Midt i Tolnes smukke skov - overfor togstationen, finder I et sjovt, interaktivt keramik vrksted og galleri samt caf. Du finder hndlavet keramik, workshops, genbrug og mulighed for overnatning.

Keramikwerkstatt, Galerie mit Caf, workshops und Zimmer mit Bed & Breakfast.

BEN/GEFFNE T:Alle dage: kl. 11 - 17.30Se www.tolneggg.com for nrmere info.

TORNBY GL. SKOLE KERAMIKGL. SKOLEVEJ 4a, 9850 TORNBY. TLF. 9897 7668 www.janicehunter.dk email: [email protected]

Janice Hunter har arbejdende vrksted med skulptur, brugskeramik og vg-dekorationer i den gamle skolestue fra r 1900.

Schauwerkstatt mit Keramik.

BEN/GEFFNE T:Normalt ben hver dag: kl. 10 - 18Holder gerne ben efter aftale - ring 9897 7668 eller Mobil: 21 35 79 08.

DORTHE HANSEN KERAMIK/CAFSRIG GL. SKOLE, TUENVEJ 16, 9881 BINDSLEV. TLF. 9893 2087 / Mobil 2534 1931 www.dh-keramik.dk email: [email protected]

Unika keramik og gode brugsting. Vrkstedet er bent nr der arbejdes. Hyggelig Caf med mange forskellige typer kaffe, te, chokolader og hjem-mebagte kager.

Schauwerkstatt mit Gebrauchskeramik- und Unikat. Gemtliches Caf mit Ausstellung.

BEN/GEFFNE T:9. april - 30/6 tors-sn: kl. 11 - 171/7 - 31/8 alle dage: kl. 11 - 171/9 til og med 21/10: tors-sn: kl. 11 - 17Til andre tider er du velkommen, men ring gerne frst!

RAV-VRKSTEDETv/ ANDREAS & BEATE WRNER HJTVEDVEJ 7, MYGDAL. TEL +(45) 98 97 52 23www.rav-vaerkstedet.dk [email protected]

Arbejdende vrksted med butik. Ravsmykker p en lidt anderledes, mere moderne mde. Inspireret af Nordjyllands natur blander vi rav med naturmaterialer, bl.a. drivtmmer. Vores filosofi er at gre mennesker lykkelige med vores designs./Arbeitende Werkstatt mit Laden. Bernsteinschmuck auf eine etwas andere, mehr moderne Art. Inspiriert von Nordjtlands Natur kombinieren wir Bernstein mit Natur-materialien, u.a. Treibholz. Unsere Philosophie ist Menschen mit unserem Designs glcklich zu machen. BEN/GEFFNET: 1. Februar - 20. december.Man - fredag kl. 10 - 17 og efter aftale / und nach Absprache. Weekend og Helligdage lukket/Weekends und Feiertagen geschlossen.