08 luồng vào ra trong java

Download 08 Luồng vào ra trong java

Post on 05-Apr-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  1/45

  Cc lung vo / ra

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  2/45

  Cc lung vo ra 2Nguyn Vit H

  Ni dung

  Khi nim v lung d liu Lung v tp

  Lp File

  Truy cp tp tun t Truy cp tp ngu nhin

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  3/45

  Cc lung vo ra 3Nguyn Vit H

  Ti liu tham kho

  Thinking in Java, chapter 12 Java how to program, chapter 17

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  4/45

  Cc lung vo ra 4Nguyn Vit H

  Lung d liu (data streams)

  Chng trnh Java nhn v gi d liuthng qua cc i tng l cc thc ththuc mt kiu lung d liu no

  Lung (stream) l mt dng d liu n tmt ngun (source) hoc i n mt ch(sink)

  Ngun v ch c th l tp (file), b nh,mt tin trnh (process), hay thit b (bnphm, mn hnh, )

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  5/45

  Cc lung vo ra 5Nguyn Vit H

  Lung byte v char

  Lung byte: thao tc theo n v byte InputStream

  OutputStream

  Lung char: thao tc vi k tReader

  Writer

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  6/45

  Cc lung vo ra 6Nguyn Vit H

  InputStream

  int read()

  int read(byte buf[])

  int read(byte buf[], int

  offset, int length)

  void close()

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  7/45

  Cc lung vo ra 7Nguyn Vit H

  OutputStream

  int write(int c)

  int write(byte buf[])

  int write(byte buf[], int

  offset, int length)

  void close()

  void flush()

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  8/45

  Cc lung vo ra 8Nguyn Vit H

  Reader

  int read()

  int read(char buf[])

  int read(char buf[], int

  offset, int length) void close()

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  9/45

  Cc lung vo ra 9Nguyn Vit H

  Writer

  int write(int c)

  int write(char buf[])

  int write(char buf[], int

  offset, int length) void close()

  void flush()

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  10/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  11/45

  Cc lung vo ra 11Nguyn Vit H

  Ph h ca OutputStream

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  12/45

  Cc lung vo ra 12Nguyn Vit H

  Ph h ca Reader

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  13/45

  Cc lung vo ra 13Nguyn Vit H

  Ph h ca Writer

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  14/45

  Cc lung vo ra 14Nguyn Vit H

  i tng vo / ra

  nhp hoc xut d liu, chng ta phito ra i tng vo hoc ra

  i tng vo hoc ra thuc kiu lung

  tng ng v phi c gn vi mtngun d liu hoc mt ch tiu th dliu

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  15/45

  Cc lung vo ra 15Nguyn Vit H

  S dng b m

  B m l mt k thut tng tnh hiu qu ca thao

  tc vo / ra c v ghi d liu theo khi gim s ln thao tc vi thit b

  Thay v ghi trc tip ti thit b th chng trnh ghi ln

  bm khi bm y th d liu c ghi ra thit b theo khi c th ghi vo thi im bt k bng phng thc flush()

  Thay v c trc tip t thit b th chng trnh c tbm khi bm rng th d liu c c theo khi t thit b

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  16/45

  Cc lung vo ra 16Nguyn Vit H

  Nhp xut qua thit b chunConsole I/O

  System.out cho php in ra lung ra chun l i tng ca lp PrintStream

  System.err cho php in ra lung thng bo

  li chun l i tng ca lp PrintStream

  System.in cho php c vo t thit b vochun l i tng ca lp InputStream

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  17/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  18/45

  Cc lung vo ra 18Nguyn Vit H

  V d:InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in);

  BufferedReader in = new BufferedReader(reader);---

  String s;

  try {s = in.readLine();

  }

  catch (IOException e) {...}

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  19/45

  Cc lung vo ra 19Nguyn Vit H

  Lp File

  Mt trong cc ngun v ch d liu thngthng l tp

  Lp File cung cp cc chc nng c bn

  thao tc vi tpnm trong gi java.io

  to tp, m tp, cc thng tin v tp v th

  mc

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  20/45

  Cc lung vo ra 20Nguyn Vit H

  To i tng File

  File myFile;

  myFile = new File(data.txt);

  myFile = new File(myDocs, data.txt);

  Th mc cng c coi nh l mt tpFile myDir = new File(myDocs);

  File myFile = new File(myDir, data.txt);

  c phng thc ring thao tc vi th mc

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  21/45

  Cc lung vo ra 21Nguyn Vit H

  Cc phng thc Tn tp

  String getName()

  String getPath()

  String getAbsolutePath()

  String getParent()

  boolean renameTo(File newName)

  Kim tra tpboolean exists()

  boolean canWrite()

  boolean canRead()

  boolean isFile()boolean isDirectory()

  boolean isAbsolute()

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  22/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  23/45

  Cc lung vo ra 23Nguyn Vit H

  Thao tc vi tp k t

  c t tpFileReader: c k t t tp

  BufferedReader: c c bm (c tng

  dng readLine()) Ghi ra tpFileWriter: ghi k t ra tp

  PrintWriter: ghi theo dng (print() v println())

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  24/45

  Cc lung vo ra 24Nguyn Vit H

  V d:c vo t tpFile file = new File(data.txt);

  FileReader reader = new FileReader(file);BufferedReader in = new BufferedReader(reader);

  String s;

  try {

  s = in.readLine();}

  catch (IOException e) {

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  25/45

  Cc lung vo ra 25Nguyn Vit H

  V d:c vo (cont.)File file = new File(data.txt);

  FileReader reader = new FileReader(file);

  BufferedReader in = new BufferedReader(reader);Abc abc = new Abc();

  abc.read(in);

  abc.doSomething();

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  26/45

  Cc lung vo ra 26Nguyn Vit H

  V d:c vo (cont.)class Abc {

  public void read(BufferedReader in) {

  String s;try {

  s = in.readLine();

  ...

  }catch (IOException e) {}

  }

  public void doSomething() {...}

  ...}

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  27/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  28/45

  Cc lung vo ra 28Nguyn Vit H

  V d: Ghi ra (cont.)class Abc {

  ...public void write(PrintStream out) {

  ...

  try {

  out.println(s);

  out.close();

  }

  catch (IOException e) {...}

  }

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  29/45

  Cc lung vo ra 29Nguyn Vit H

  V d: Ghi ra (cont.)class Abc {

  ...public String write() {

  String buf;

  buf += ...

  return buf;

  }

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  30/45

  Cc lung vo ra 30Nguyn Vit H

  V d: File copyimport java.io.*;

  public class CopyFile {

  public static void main(String args[]) {

  try {

  FileReader src = new FileReader(args[0]);

  BufferedReader in = new BufferedReader(src);

  FileWriter des = new FileWriter(args[1]);

  PrintWriter out = new PrintWriter(des);

  String s;

  s = in.readLine();

  while (s != null) {out.println(s);

  s = in.readLine();

  }

  in.close();

  out.close();

  }catch (IOException e) {

  e.printStackTrace();

  }

  }

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  31/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  32/45

  Cc lung vo ra 32Nguyn Vit H

  Thao tc vi tp d liu (tun t)

  c d liu FileInputStream: c d liu t tp

  DataInputStream: c d liu kiu nguyn thy

  ObjectInputStream: c i tng

  Ghi d liu FileOutputStream: ghi d liu ra tp

  DataOutputStream: ghi d liu kiu nguyn thy

  ObjectOutputStream: ghi i tng

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  33/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  34/45

  Cc lung vo ra 34Nguyn Vit H

  Ghi d liu nguyn thy (tun t)import java.io.*;

  public class TestDataOutputStream {

  public static void main(String args[]) {int a[] = {2, 3, 5, 7, 11};

  try {

  FileOutputStream fout = new FileOutputStream(args[0]);

  DataOutputStream dout = new DataOutputStream(fout);

  for (int i=0; i

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  35/45

  Cc lung vo ra 35Nguyn Vit H

  c d liu nguyn thy (tun t)import java.io.*;

  public class TestDataInputStream {

  public static void main(String args[]) {

  try {

  FileInputStream fin = new FileInputStream(args[0]);

  DataInputStream din = new DataInputStream(fin);

  while (true) {System.out.println(din.readInt());

  }

  }

  catch (EOFException e) {

  }

  catch (IOException e) {e.printStackTrace();

  }

  }

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  36/45

  Cc lung vo ra 36Nguyn Vit H

  i tng tun t

  Mt i tng c th c lu trong bnh ti nhiu vng nh khc nhaucc thuc tnh khng phi l kiu nguyn thy

  i tng mun ghi / c c phi thuclp c ci t giao din Serializabley l giao din nhn, khng c phng thc

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  37/45

  Cc lung vo ra 37Nguyn Vit H

  import java.io.Serializable;

  class Recordimplements Serializable {

  private String name;

  private float score;

  public Record(String s, float sc) {

  name = s;

  score = sc;}

  public String toString() {

  return "Name: " + name + ", score: " + score;

  }}

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  38/45

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  39/45

  Cc lung vo ra 39Nguyn Vit H

  import java.io.*;

  public class TestObjectInputStream {public static void main(String args[]) {

  Record r;

  try {

  FileInputStream fin = new FileInputStream(args[0]);

  ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fin);

  while (true) {

  r = (Record) in.readObject();

  System.out.println(r);

  }

  }

  catch (EOFException e) {

  System.out.println("No more records");

  }

  catch (ClassNotFoundException e) {

  System.out.println("Unable to create object");

  }

  catch (IOException e) {e.printStackTrace();

  }

  }

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  40/45

  Cc lung vo ra 40Nguyn Vit H

  Lp RandomAccessFile

  L mt lp c lp (k tha trc tip tObject)

  m nhn vic c v ghi d liu ngu

  nhinci t cc giao din DataInput v DataOutput

  Kch thc bn ghi phi cnh

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  41/45

  Cc lung vo ra 41Nguyn Vit H

  import java.io.*;

  public class WriteRandomFile {

  public static void main(String args[]) {

  int a[] = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };

  try {

  File fout = new File(args[0]);RandomAccessFile out;

  out = new RandomAccessFile(fout, "rw");

  for (int i=0; i

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  42/45

  Cc lung vo ra 42Nguyn Vit H

  import java.io.*;

  public class ReadRandomFile {

  public static void main(String args[]) {

  try {

  File fin = new File(args[0]);RandomAccessFile in = new RandomAccessFile(fin, "r");

  int recordNum = (int) (in.length() / 4);

  for (int i=recordNum-1; i>=0; i--) {

  in.seek(i*4);

  System.out.println(in.readInt());}

  }

  catch (IOException e) {

  e.printStackTrace();

  }}

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  43/45

  Cc lung vo ra 43Nguyn Vit H

  Lp Scanner

  L lp mi h tr nhp d liu, k thatrc tip t Object (t Java 1.5)

  Khi to vi i s l i tng vo

  (lung, tp, xu k t) C cc phng thc h tr nhp trc tipnextType, hasNextType

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  44/45

  Cc lung vo ra 44Nguyn Vit H

  Scanner sc = new Scanner(System.in);int i = sc.nextInt();

  ---

  Scanner sc;

  sc = new Scanner(new File("myNumbers"));

  while (sc.hasNextLong()) {

  long aLong = sc.nextLong();

  }

  --

  String str = 2 3 5 7;

  Scanner sc = new Scanner(str);

  while (sc.hasNextInt()) {

  System.out.println(sc.nextInt());

  }

 • 7/31/2019 08 Lung vo ra trong java

  45/45

  Cc lung vo ra 45Nguyn Vit H

  class Abc {

  public void read(Scanner sc) {

  ...}

  public void doSomething() {...}

  ...

  }