045737odsjek za turski jezik i književnost

147
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru Fakultet humanističkih nauka Nastavni plan i program Odsjeka za turski jezik i književnost 1

Upload: lejla-omic

Post on 26-Dec-2015

106 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

:D

TRANSCRIPT

Page 1: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u MostaruFakultet humanističkih nauka

Nastavni plan i program Odsjeka za turski jezik i književnost

Mostar, oktobar 2011.

1

Page 2: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Uvod

S obzirom da Fakultet humanističkih nauka, a u skladu sa odgojnoobrazovnim

potrebama društva, obrazujue profesore bosanskog, hrvatskog, srpskog, engleskog,

njemačkog jezika i književnost, nastala je ideja o osnivanju Odsjeka za turski jezik i

književnost. Drugi bitan faktor za osnivanje Odsjeka za turski jezik i književnost jeste

činjenica o višestoljetnoj zajedničkoj historiji između Bosne i Hercegovine i Republike

Turske, na kulturno-obrazovnoj, naučnoj i drugim razinama. Odsjek za turski jezik i

književnost pri Fakultetu humanističkih osniva se, dakle, u cilju doprinosa razvoja postojećih

kulturnih veza i saradnje između Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Dosadašnji razvoj

međusobnih odnosa ove dvije prijateljske zemlje je uskraćen, jednim dijelom, i zbog

nepoznavanja jezika. Realizaciju projekta će podržati Turska agencija za međunarodnu

saradnju (TICA): pomaganje u osnivanju Odsjeka za turski jezik i književnost na Fhn, pomoć

pri realizaciji nastave na Odsjeku za turski jezik i književnost.

Ciljevi i zadaci studija

Obrazovanjem diplomiranih profesora turskog jezika i književnosti afirmira se turski

jezik u našem društvu, čime se postižu preduvjeti za bolju i intenzivniju saradnju Bosne i

Hercegovine i Republike Turske na ekonomskoj, kulturnoj, obrazovnoj i tehničkoj razini.

Diplomirani profesori turskog jezika i književnosti se obrazuju prema standardima ECTS

sistema i Bolonjske deklaracije, te se primjenom ECTS sistema osigurava mobilnost

studenata.

Organizacija i trajanje studija

Na Odsjeku za turski jezik i književnost studij bi trajao četiri akademske godine, ili

osam semestara. Mogućnost statusa studenta je vanredan i redovan. Školska godina traje

trideset sedmica, dok su ispitni termini organizirani u tri ispitna roka: januarsko-februarski,

junsko-julski i septembarski. Nastavni predmeti na Odsjeku za turski jezik i književnost su

jednosemestralni i u potpunosti zadovoljavaju predviđeni stepen složenosti programskih

sadržaja. Naučna i stručna odlika nastavnih predmeta usklađena je prema zahtjevima

bolonjskog procesa, što će studentima omogućiti usavršavanje putem savremenih metodoloških

normi.

2

Page 3: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Stručni naziv

Nakon odslušanih i položenih ispita, te uspješno odbranjenog diplomskog rada,

student/ica stiče pravo na akademsko zvanje profesor turskog jezika i književnosti i

mogućnost upisa na Master studij. Sa završenim prvim stepenom studija (osam semestara),

kandidat (profesor turskog jezika i književnosti) stiče sve potrebne kvalitete da izvodi nastavu u

osnovnoj i srednjoj školi, da obavlja poslove u svim institucijama koje se na određeni način

bave proučavanjem i istraživanjem nauke za koju se obrazovao, kao što su npr: razni instituti,

zavodi i sl.

3

Page 4: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

NASTAVNI PLAN I PROGRAMNASTAVNI PLAN I PROGRAM

4

Page 5: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Prva godina

PRVI SEMESTAR

Red.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turski jezik I 2 0 5 62. Turska historija 2 0 0 53. Fono-taktične vježbe 2 0 2 54. Uvod u književnost 2 0 2 45. Uvod u lingvistiku 2 0 2 46. Bosanski, hrvatski, srpski jezik I 2 0 2 4

Ukupno 28

DRUGI SEMESTARRed.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turski jezik II 2 0 5 92. Turska historija II 2 0 0 73. Interpretacija književnog djela 1 1 1 44. Bosanski, hrvatski, srpski jezik II 2 0 2 4

Ukupno 24

IZBORNI PREDMETI

Red.br. Predmeti P S V ECTS

1. Prve sufije u turskoj književnosti 1 0 2 42. Pisanje na turskom jeziku 1 0 2 43. Norma i kultura b, h, s jezika 2 0 1 44. Kulturna historija Bosne i Hercegovine 2 0 1 45. Arapski jezik I 0 0 4 46. Španski jezik I 0 0 4 47. Sociologija 2 0 0 4

- Student bira 2 predmeta.

5

Page 6: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Druga godinaTREĆI SEMESTAR

Red.br. Obavezni predmeti P S V ECTS1. Turski jezik III 2 0 4 82. Turska historija III 2 0 0 63. Osmanski turski I 1 0 2 54. Psihologija 2 0 0 3

Ukupno 22

IZBORNI PREDMETI

Red.br. Predmeti P S V ECTS

1. Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine

2 0 0 4

2. Historija BiH I 2 0 1 43. Informatika 1 0 2 44. Arapski jezik II 0 0 4 45. Španski jezik II 0 0 4 4

ČETVRTI SEMESTARRed.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turski jezik IV 2 0 4 82. Turska historija IV 2 0 0 6

3. Osmanski turski II 1 0 2 54. Pedagogija 2 0 0 3

Ukupno 22IZBORNI PREDMETI

Red.br. Predmeti P S V ECTS1. Institucije u Osmanskom carstvu 2 0 0 42. Historija BiH II 2 0 1 4

3. Interkulturalno razmijevanje i ljudska

prava2 0 2 4

4. Arapski jezik III 0 0 4 45. Španski jezik III 0 0 4 4

- Student bira 2 predmeta.

6

Page 7: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Treća godina

PETI SEMESTARRed.br. Predmeti P S V ECTS

1. Turski jezik V 2 0 4 82. Osmanski turski III 1 0 2 63. Divanska književnost I 2 0 0 44. Teorija prevođenja 2 0 2 4

Ukupno 22

IZBORNI PREDMETIRed.br. Predmeti P S V ECTS

1. Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija

2 0 0 4

2. Njemački jezik I 1 0 3 43. Engleski jezik I 2 0 2 4

- Student bira 2 predmeta.

ŠESTI SEMESTARRed.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turski jezik VI 2 0 4 82. Osmanski turski IV 1 0 2 63. Divanska književnost II 2 0 0 44. Nova turska književnost I 2 0 0 4

Ukupno 22

IZBORNI PREDMETIRed.br. Predmeti P S V ECTS

1. Turski dijalekti 2 0 0 42. Njemački jezik II 1 0 3 43. Engleski jezik II 2 0 2 4

-Student bira 2 predmeta.

7

Page 8: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Četvrta godina

SEDMI SEMESTAR

Red.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turska i bosanska narodna književnost I 2 0 2 5

2. Nova turska književnost II 2 0 0 6

3. Historija Republike Turske 2 0 0 5

4. Metodika nastave turskog jezika I 2 0 2 6

Ukupno 7 1 10 22

IZBORNI PREDMETIRed.br. Predmeti P S V ECTS

1.Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog,

srpskog na turski jezik1 0 4 4

2. Savremena reklama 1 0 2 43. Bh književnost XX stoljeća 2 0 1 44. Historija umjetnosti 1 1 1 45. Civilizacija VB 1 1 2 4

- Student bira 2 predmeta.

OSMI SEMESTARRed.br. Obavezni predmeti P S V ECTS

1. Turska i bosanska narodna književnost II 2 0 2 5

2. Nova turska književnost III 2 0 0 6

3. Metodika nastave turskog jezika II 2 0 2 6

4. Uvod u tehnike izrade naučnog rada 1 1 2 5

Ukupno 6 2 12 21

IZBORNI PREDMETIRed.br. Predmeti P S V ECTS

1. Nova turska književnost IV 2 0 0 42. Retorika 2 0 2 43. Civilizacija SAD 2 0 2 44. Istorija srednjovjekovne civilizacije 2 1 1 45. Istorija osmanske civilizacije 2 1 1 4

- Student bira 2 predmeta.

8

Page 9: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI JEZIK I Šifra predmeta: TJO1

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta: Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 5Ukupan broj sati za

polaganje ispita: 105Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTS

Matična kvalifikacija: Turski jezik i književnostStatus predmeta: Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% završni ispit

(3 ECTS)Cilj predmeta: usvojiti znanja i razviti sposobnosti naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- da razumiju pisane i usmeno izrečene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni život, - da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog života,- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog života,- da pišu radove na različite teme.

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline

1. Fonemi2. Vokalna harmonija3. Elementarna gramatika suvremenog turskog jezika4. Konstrukcija rečenice5. Obrađivanje tema iz dnevnog života 6. Pismeni radovi na različite teme

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postiže se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (slušanje i čitanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izražajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij (receptivne i produktivne pismene vještine), završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda), usmeni (produktivne usmene vještine).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Oblici nastave i načini provjere znanjaa) Pismeno: Pismeni dio ispita kandidat polaže na datom tekstu:gramatička analiza i prijevod teksta na savremeni bosanski jezik. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez položenog pismenog dijela ispita student ne može pristupiti usmenom dijelu ispitab) Jezička analiza nekog od datih tekstova koji su obrađeni na predavanjima ili na vježbama.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997. 5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-88

9

Page 10: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

6. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 20007. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 19988 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

10

Page 11: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKA HISTORIJA I Šifra predmeta: TJO2

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina studija/Prvi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% završni ispit (pismeni i usmeni) (2, 5 ECTS)

Cilj predmeta:

- Stjecanje znanjao sljedećem:1. Predosmanska historija Turaka2. Göktürk, Selçuklu i Ilhani Turci u vrijeme osmanske historije3. Stvaranje Osmanske države, period od 1299. do 1453.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći/biti sposobni za - poznavanje predosmanske historije Turaka;-poznavanje Göktürk, Selcuklu i Ilhani Turaka u vrijeme osmanske historije i-poznavanje činjenia o period stvaranja Osmanske države

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline

4. Predosmanska historija Turaka5. Göktürk, Selçuklu i Ilhani Turci u vrijeme osmanske historije6. Stvaranje Osmanske države, period od 1299. do 1453.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Frontalna nastava, grupni rad, demonstracije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni i usmeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) Pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature

1. Yilmaz Oztuna, Turk Tarihinden Yapraklar, Otuken Yay., Istanbul, 19922. Komisyon, Osmanli 12 cilt, Yeni Turkiye Yay., Ankara, 19993. Zeki Velidi Togan, Umumi Turk Tarihine Giris, Turk Tarih Kurum,

Ankara, 1978

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

11

Page 12: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: FONO-TAKTIČNE VJEŽBE Šifra predmeta: TJO3

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 10% učešće (0, 5 ECTS); 40% seminar (2 ECTS); 50% završni ispit (2,5 ECTS)

Cilj predmeta:

-usvajanje znanja o fonemima, vokalnoj harmoniji i akcentu u turskom jeziku;-usvajanje pozdrava i frekventnih izraza u turskom jeziku;-razvijanje sposobnosti govora na teme iz dnevnog života;-prevođenje istih;-razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja istih.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da:- aktivno sudjeluju u razgovorima i diskusijama o temama iz dnevnog života, - mogu kritički analizirati svaku od obrađenih tema,- posjeduju osnovna znanja o fonemima, vokalnoj harmoniji i akcentu,- slušaju i razumiju teme iz dnevnog života.

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmeta

1. Fonemi2. Vokalna harmonija3. Akcenat u turskom jeziku4. Pozdravi i frekventni izrazi.5. Obrađivanje tema iz dnevnog života i prevođenje istih.6. Slušanje audio materijala

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, grupni i pojedinačni rad; zajednička analiza odabranih poglavlja iz skripata i drugih materijala (novine, časopisi, film, internet), držanje referata. – Pomoćna sredstva: film (dokumentarni i igrani), audio snimci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), seminarski rad, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Oblici nastave i načini provjere znanja

a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez položenoga eliminatornoga dijela ispita kandidat ne može pristupiti usmenome dijelu ispita.b) Usmeno: Opće znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997. 5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-886. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 20007. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 19988 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir

12

Page 13: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Yaklasim, Ankara, 1997.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

13

Page 14: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: UVOD U KNJIŽEVNOST Šifra predmeta: TJO4

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta: Prof.dr. emeritus Elbisa Ustamujić; Irma Marić, asst.

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama zgrade FHN-a E-mail: [email protected]; [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:

Predmet je izrađen na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, a namijenjen je studentima Odsjeka za b,h,s jezika i književnosti/Odsjeka za engleski jezik i književnost i Odsjeka za njemački jezik i književnost, Odsjeka za turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ih

Ograničenja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost, Odsjeka za engleski jezik i književnost; Odsjeka za njemački jezik i književnost; Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1,5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Uvod u književnost jeste da da studentima osnovna znanja o: -temeljnim književno-teorijskim pojmovima,- žanrovima i vrstama, -strukturi književnog djela, -te odnosu djela i čitatelja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će imati osnovna znanja o: -temeljnim književno-teorijskim pojmovima, -žanrovima i vrstama, -strukturi književnog djela, -te o odnosu djela i čitatelja.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Nauka o književnosti; 2. Književna kritika i teorija književnosti3. Književnost kao mimezis; 4. Književnost kao ekspresija5. Funkcija književnosti; pojam ukusa i njegova histor. uslovljenost6. Struktura književnog djela7. Jezički nivo i nivo ''svijeta''8. Zvukovni sloj; stih i proza kao ritmički oblici9. Priroda metrički organizovanog govora; osnovi versifikacije10. Pjesnička slika11. Simbol kao oblik svijesti12. Organizacija i preobražaj značenja u jeziku književnog djela13. Svijet književnog djela14. Podjela književnosti na rodove; načini klasifikacije književnog stvaranja15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)- kolokviji (40%)- završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena

14

Page 15: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Zdenko Lešić, Teorija književnosti2. Zdenko Lešić, Jezik i književno djelo3. Milivoj Solar, Teorija književnosti4. Milivoj Solar, Teorija proze5. Z.Škreb, A. Stamać, Uvod u književnost-teorija metodologija6. J.M.Lotman, Struktura umetničkog teksta7. R.Velek i V. Ostin, Teorija književnosti8. Terry Eagleton, Književna teorija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

15

Page 16: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: UVOD U LINGVISTIKU Šifra predmeta: TJO5

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta: Prof.dr. Mirjana Popović

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za b,h,s jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ih

Ograničenja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za njemački i engleski jezik i književnost/engleski jezik i književnost/bosanski,srpski,hrvatski jezik i književnost; turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studentima omogući:-upoznavanje sa temeljnim pojmovima- i terminima o jeziku,-te sa temeljnim pojmovima i -terminima o nauci o jeziku

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o:- temeljnim pojmovima i; - terminima o jeziku;- temeljnim pojmovima i;- terminima o nauci o jeziku.

Okvirni sadržaj predmeta:

1-2. Uvod u opću lingvistiku – predmet lingvistike kao nauke; gramatika, filologija, lingvistika; polazne definicije; osnovne odlike naučnih modela i naučnih metoda; lingvističke discipline; podjela lingvistike

3. Porijeklo jezika i razvoj pisma4. Jezičke univerzalije 5. Funkcioniranje jezika kao sistema znakova 6-7. Strukturalna lingvistika – Ferdinand de Saussure i njegova lingvistička teorija;

jezik i njegova struktura; jezik kao sistem; jezik i govor; jezik i njegovo mjesto među sistemsko-strukturalnim tvorevinama; priroda jezičkog znaka; jezičke strukture; zvukovni karakter jezika; jedinice jezika i jedinice govora;

8. Nivoi lingvističke analize na osnovu analize strukturalnih lingvista; konstitutivne i integrantske funkcije jezičkih jedinica; fonološko-fonemske jedinice; morfemi i morfološki nivo; sintaksički nivo i njegove jedinice; konstituenti i konstrukcije

9. Lingvistički pravci i metode – jezička ispitivanja do 19. vijeka10. Epoha predstrukturalizma; historijsko-komparativni pristup, psihologizam,

biološki naturalizam, mladogramatičari11. Humboltova teorija jezika; lingvistička misao u slavenskim zemljama u 19.

vijeku 12. Strukturalistički pravci: Praška lingvistička škola, Glosematika;

Antropološka lingvistika 13. Transformaciono-generativna gramatika – Noam Chomsky i teorija jezičke

strukture 14. Psiholingvistika, sociolingvistika i pragmatika15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Monološka metoda, dijaloška metoda, metoda rada na tekstu, metoda referisanja- usmeno izlaganje : prezentacija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni i usmeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda).

16

Page 17: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)- kolokviji (40%)- završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Bugarski, Ranko: Uvod u opštu lingvistiku, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.

2. Škiljan, Dubravko: Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

3. Sosir, Ferdinand de: Kurs opšte lingvistike, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1996.

4. Ivić, Milka: Pravci u lingvistici, Biblioteka XX vek, Beograd, 2001.5. Hjelmslev, Louis: Prolegomena teoriji jezika, Biblioteka, Grafički zavod

Hrvatske, 1980.

6. Čomski, Noam: Sintaksičke strukture, Templa, NS, 1984. Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

17

Page 18: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI

JEZIK IŠifra predmeta: TJO6

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta: Doc.dr. Elvira Dilberović

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Primarno izrađen predmet na Odsjeku za b,h,s jezik i književnost, a namijenjen studentima Odsjeka za turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova i zadataka koje studenti trebaju izvršiti, te značaja predmeta za konačne ishode učenja i opću pismenost.

Cilj predmeta:

Cilj predmeta jeste da studente upozna sa: - pravopisnom normom b,h,s jezika,- principima fonetsko-fonološkog sistema b,h,s jezika,- prozodijskim osobinama b,h,s jezika

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o:- pravopisnoj normi b,h,s jezika,- principima fonetsko-fonološkog sistema i - prozodijskim osobinama bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika.- supstandardnoj ortoepskoj normi (sticanje kompetencije za primjenu ortografskih pravila na novim primjerima)

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Pojam i predmet fonetike i fonologije; 2. Terminološko određenje osnovnih jedinica 3. Podjela glasova po mjestu 4. Podjela glasova po načinu tvorbe5. Artikulacijska i akustička obilježja fonema 6. Pojam alternacije i glasovne promjene 7. Fonološki uvjetovane alternacije fonema8. Test9. Morfološki uvjetovane alternacije fonema10. Prozodijski sistem; 11. Akcenti, postakcenatska dužina, akcenatska cjelina, 12. Naglašene i nenaglašene riječi 13. Raspodjela akcenata i prenošenje na proklitike14. Ortografska pravila 15. Test

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)- kolokviji (40%)- završni pismeni ispit (40%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 9

18

Page 19: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

95 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić: Gramatika bosanskoga jezika, Dom štampe, Zenica, 2000.

2. Ibrahim Čedić: Osnovi gramatike bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2001.

3. Asim Peco: Osnovi akcentologija srpskohrvatskog jezika, Naučna knjiga, Beograd, 1971.

4. Stjepan Babić i dr.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagerb, 1991.

5. Mihajlo Stevanović: Savremeni srpskohrvatski jezik I, Naučna knjiga, Beograd, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

19

Page 20: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI JEZIK II Šifra predmeta: TJO7

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 5Ukupan broj sati za

polaganje ispita: 105Bodovna vrijednost ECTS-a: 9 ECTS

Matična kvalifikacija: Turski jezik i književnostStatus predmeta: Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta: Turski jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (3, 5 ECTS); 50% završni ispit

(4,5 ECTS)Cilj predmeta: - usvojiti znanja i razviti sposobnosti naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- da razumiju pisane i usmeno izrečene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni život, - da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog života,- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog života,- da pišu radove na različite teme.

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline

1. Fonemi2. Vokalna harmonija3. Elementarna gramatika suvremenog turskog jezika4. Konstrukcija rečenice5. Obrađivanje tema iz dnevnog života 6. Pismeni radovi na različite teme

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postiže se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (slušanje i čitanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izraţajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Oblici nastave i načini provjere znanjaa) Pismeno: Pismeni dio ispita kandidat polaže na datom tekstu:gramatička analiza i prijevod teksta na savremeni bosanski jezik. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez položenog pismenog dijela ispita student ne može pristupiti usmenom dijelu ispitab) Jezička analiza nekog od datih tekstova koji su obrađeni na predavanjima ili na vježbama.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997. 5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul,

20

Page 21: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

1987-886. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 20007. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 19988 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

21

Page 22: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKA HISTORIJA II Šifra predmeta: TJO8

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1. ciklus studija 1.godina studija / 2. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 7 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Turska historija IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (1 ECTS); 30% kolokvij (2, 5 ECTS); 50% završni ispit (3,5 ECTS)

Cilj predmeta: Sticanje znanja o sadržajima navedenim u okvirnom sadržaju predmeta.Opis općih i specifičnih

kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o turskoj historiji iz navedenog perioda, te su sposobni da praktično primjenjuju usvojeno znanje

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmeta

1. Hronologija osmanskih vladara i sultana2. Osman Gazija3. Orhan Gazija4. Murat Hudavendigar5. Beyazit Yilidirim6. Sultani iz doba interregnuma, Murat II7. Krstaški ratovi i njihov utjecaj na dalji tok osmanske historije

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) Pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature

1. Yilmaz Oztuna, Turk Tarihinden Yapraklar, Otuken Yay., Istanbul, 19922. Komisyon, Osmanli 12 cilt, Yeni Turkiye Yay., Ankara, 19993. Zeki Velidi Togan, Umumi Turk Tarihine Giris, Turk Tarih Kurum,

Ankara, 1978

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

22

Page 23: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG

DJELAŠifra predmeta: TJO9

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta: Prof.dr. Safet Sarić,

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama zgrade FHN-a E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1Sati vježbi sedmično: 1V

+ 1 SUkupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Uvod u književnostOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za engleski i njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1,5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Intrerpretacija književnog teksta jeste: - ovladavanje znanjem o prirodi i strukturi književnih rodova i vrsta, - specifičnostima svake od vrsta, - ovladavanje ključnim književno-teorijskim pojmovima, - te njihovom upotrebom u proučavanju književnosti.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti upoznati sa svim ključnim pojmovima o prirodi i strukturi književnih rodova i vrsta.Bit će sposobni da:- upotrijebe sve ključne književno-teorijske pojmove u proučavanju književnosti;- da su sposobni da sami vrše interpretaciju i- analizu tekstova.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Lirska poezija; 2. Vrste lirske poezije3. Jezički izrazi lirske pjesme; zvukovni sloj, ritam i rima4-5. Epska poezija; epski junak; priroda epske naracije6. Vrste epske poezije7. Pripovjedačka proza8. Priča; dijalektika razvoja fabule; lik9-10. Roman: pojam i vrste11. Karakteristike modernog romana12. Osobine drame; struktura dramskog djela13. Dramske vrste: tragedija, komedija, savremena drama14. Esejistika; dokumentarna književnost 15. Metodologija proučavanja književnosti; književne teorije

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, seminarski , prezentacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)- seminarski rad (40%)- završni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 9

23

Page 24: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

95 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Zdenko Lešić, Teorija književnosti2. Zdenko Lešić, Jezik i književno djelo3. Milivoj Solar, Teorija književnosti4. Milivoj Solar, Teorija proze5. Z. Škreb, A. Stamać, Uvod u književnost-teorija metodologija6. Hugo Fridrich, Struktura moderne lirike7. Milivoj Solar, Moderna teorija romana

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

24

Page 25: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI

JEZIK IIŠifra predmeta: TJO10

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta: Doc.dr. Elvira Dilberović

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Primarno izrađen predmet na Odsjeku za b, h, s jezik i književnost, a namijenjen studentima Odsjeka za turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni opći predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova i zadataka koje studenti trebaju izvršiti, te značaja predmeta za konačne ishode učenja i opću pismenost.

Cilj predmeta:

Cilj predmeta jeste da studente upozna:- sa principima morfo-sintaksičkog sistema bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika. Poseban naglasak stavit će se na: - izučavanje flektivne morfologije, - odnosno morfoloških i semantičkih kategorija promjenjivih i nepromjenjivih riječi, dok će se u sklopu sintakse studenti upoznati sa:- osnovnim načelima povezivanja sintaksema u više sintaksičke jedinice, - pitanjem funkcije rečeničnih članova i strukturom proste i složene rečenice.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanja o:- principima morfo-sintaksičkog sistema b/h/s jezika;- izučavanju flektivne morfologije, odnosno morfoloških i semantičkih kategorija promjenjivih i nepromjenjivih riječi;- osnovnim načelima povezivanja sintaksema u više sintaksičke jedinice;- funkciji rečeničnih članova i strukturom proste i složene rečenice.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Pojam i predmet morfologije 2. Terminološko određenje osnovnih jedinica morfološke strukture jezika 3. Kriteriji podjele vrsta riječi 4. Morfološke i semantičke kategorije promjenjivih riječi5. Morfološke osobine nepromjenjivih riječi 6. Pojam i predmet sintakse 7. Terminološko određenje osnovnih jedinica sintaksičke strukture jezika8. Kriteriji podjele sintaksički punoznačnih i nepunoznačnih riječi i dalja

potpodjela9. Sitaksema – definiranje, tipovi, vrste10. Sintagma – definiranje, tipovi, vrste, tip veze11. Rečenica 12. Prosta i složena rečenica 13. Tipovi i vrste rečenica 14. Međurečenični odnosi 15. Test

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konsultacije.

25

Page 26: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)- kolokviji (40%)- završni pismeni ispit (40%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Dževad Jahić, Senahid Halilović, Ismail Palić: Gramatika bosanskoga jezika, Dom štampe, Zenica, 2000.

2. Ibrahim Čedić: Osnovi gramatike bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2001.

3. Stjepan Babić i dr.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagerb, 1991.

4. Mihajlo Stevanović: Savremeni srpskohrvatski jezik I, Naučna knjiga, Beograd, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

26

Page 27: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:PRVE SUFIJE U TURSKOJ

KNJIŽEVNOSTIŠifra predmeta: TJI1

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: NemaOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 40% učešće (1,5 ECTS); 60% završni ispit (2,5 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi ovog predmeta su sadržani u okvirnom sadržaju navedenog predmeta.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- moći da govore o sufizmu, sufijama, njihovom utjecaju pri islamizaciji Turaka, te o nastanku turske književnosti;-biti će sposobni da praktično primjenjuju usvojeno znanje na primjeru prepoznavanja i analize obuhvacenih tekstova.

Okvirni sadržaj predmeta:

Definicija sufizma. Ko su sufije?Uloga sufija pri islamizaciji Turaka.Nastanak turske sufijske književnosti.Svojstva turske sufijske književnosti.Prve sufije.Život Ahmeda Jesevije.Misli i djela Ahmeda Jesevije.Život Hodže Dehanija.Misli i djela Hodže Dehanija.Život Hadži Bektaš Velije.Uloga Hadži Bektaš Velije pri istraživanju Anadolije.Ljubav u religijskom misticizmu.Legenda o životu Junus Emrea.Karakteristike Junus Emreovih pjesama i teorija.Utjecaj Junus Emrea na Turke u Anadoliji.Život i djela Mevlana Dželaledin Rumija.Mevlana Dž. Rumijeve teorije.Život i djela Sultan Veleda.Život i poezija Kadi Burhaneddina.Glavne teme poezije Ašik Paše.Život i pjesme Ašik Paše.Uloga sufija u opæoj tuskoj historiji i književnosti.Utjecaj tasavufske književnosti na druge vrste književnosti.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja i vježbe.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

27

Page 28: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismeni i usmeni ispit, pri čemu je pismeni ispit eliminatoran.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Nihat Sami Banarli, Resimli Turk Edebiyati Tarrihi, M. E. B. Yayinlari, Istanbul, 1971.Agah Sim Levend, Divan Edebiyati, Inkilap Yayinlari, Istanbul, 1943.Prof. Mustafa Isen, Divan Edebiyatinda Sairler Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1989.Prof. Iskender Pala, Ansiklopedik Divan Siir Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1990.Muallim Naci, Osmanli Sairleri, Kultur Bak., Istanbul, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

28

Page 29: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Pravopisna norma turskog jezika Šifra predmeta: TJI2

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1. ciklus studija 1. godina studija / 2. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi predmeta proizilaze iz okvirnog sadržaja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student je stekao potrebno znanje o pravopisnoj normi u turskom jeziku, te je sposoban da pravilno primjenjuje stečeno znanje, prije svega, u pisanju.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Upoznavanje sa abecedom turskog jezika2. Cirkumfleks3. Pravopisna pravila vezana za pisanje riječi porijeklom iz arapskog I

perzijskog jezika.4. Pravopisna pravila vezana za pisanje riječi porijeklom iz evropskih jezika.5. Pravopisna pravila vezana za polusloženice I složenice6. Pravopisne vježbe.7. Osobenosti naučnog funkcionalnog stila8. Osobenosti novinarskog žanra9. Osobenosti naučnog žanra10. Osobenosti administrativnog stila11. Osobenosti književnoumjetničkog stila

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, prezentacije, samostalan rad

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez položenoga eliminatornoga dijela ispita kandidat ne može pristupiti usmenome dijelu ispita.b) Usmeno: Opće znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997. 5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-886. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 2000

29

Page 30: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

7. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 19988 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NORMA I KULTURA B, H, S JEZIKA Šifra predmeta: TJI3

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta: Doc.dr. Elvira Dilberović

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Svi studenti FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova i zadataka koje studenti trebaju izvršiti, te značaja predmeta za konačne ishode učenja.

Cilj predmeta:

Studenti se upoznaju sa procesom normiranja standardnog jezika, ortografskom i ortoepskom normom b/h/s jezika; Uvođenje u strukturu i tipove govornih situacija: upoznavanje studenata sa metodologijom i tehnikom pismenih sastava.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

- Znati ortografsku i ortoepsku normu bosanskog jezika- Steći početna znanja iz sociolingvistike- Moći prepoznati i ispravljati greške u zadanim tekstovima- Znati kompetentno prenijeti stečena znanja u nastavi- Znati strukturu i tipove govornih situacija- Znati koristiti biblioteku i sve vrste bibliotečkih kataloga- Upoznati tehniku pisanja naučnog rada- Steći sposobnost izrade različitih pisanih tekstova (poslovni dopis, molba, žalba, seminarski i diplomski rad)- Biti u stanju podučiti učenike pisanju različitih oblika pisanih radova

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Govorni događaj, govorni čin i komunikacija2. Struktura i tipovi govornih situacija3. Struktura teksta4. Služenje bibliotekom (UDK sistem)5. Bibliotečki katalozi6. Tehnika pisanja naučnog rada7. Kompozicija pismenih sastava8. Test9. Karakteristike dobrog stila10. Govornički činovi11. Poslovno dopisivanje12. Seminarski radovi13.Sociolingvistički aspekti komuniciranja 14.Norma i kultura bosanskog jezika u budućim istraživanjima15. Test

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja 70%, diskusija 15%, prezentacija 15%

30

Page 31: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (40%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Radovanović, M., Sociolingvistika, Novi Sad, 1986.

2. Brozović, D., Standardni jezik, Zagreb, 1970.

3. Halilović, S., Pravopis bos.jezika, Sarajevo, 1996.

4. Jahić, Dž., Trilogija o bosanskom jeziku, Sarajevo-Zenica, 1999Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

31

Page 32: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:KULTURNA HISTORIJA BOSNE I

HERCEGOVINEŠifra predmeta: TJI4

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus Prva godina / drugi

Voditelj predmeta: Doc. dr. Andrej RodinisKontakt detalji: Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.: 061/528-163

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično:1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 3

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Predmet je primarno izađen kao izborni predmet za sve odsjeke na Fakulteu

humanističkih nauka na Odsjeku za historijuStatus predmeta: izborni

Preduslovi za polaganje predmeta: nemaOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih odsjeka

Obrazloženje bodovne vrijednosti: Dovoljan broj sati predavanja i vježbi omogućava ovakvu bodovnu vrijednost

Cilj predmeta:Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa kulturnom baštinom Bosne i Hercegovine

od prahistorije do savremenog doba.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Nakon odslušanih predavanja i vježbi, te uspješno položenog završnog ispita na ovom predmetu studenti će biti sposobni da sagledaju kulturološke procese koji su se dešavali u historijskim epohama na području BiH, te da uoče njihove razlike i povezanosti kod

bosanskohercegovačkih etničkih zajednica.

Okvirni sadržaj predmeta:

Paleolitska i neolitska kultura na tlu Bosne i HercegovineIlirska kultura Kulturna baština Bosne i Hercegovine u antičko dobaKuturna baština bosanskog srednjovjekovljaKulturna baština Bosne i Hercegovine u osmansko dobaKultura Bosne i Hercegovine modernog doba

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Predavanja – 25%, seminarski rad – 25%, ispit - 50% . Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Grupa autora; Kulturna historija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1966; Muhamed Filipović; Bosna i Hercegovin, Sarajevo1997; Smail Balić; Kultura Bosnjaka: Muslimanska komponenta. Zagreb-Tuzla, 1994

32

Page 33: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ARAPSKI JEZIK I Šifra predmeta: TJI5

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina studija / Drugi semestar

Voditelj predmeta: Strani lektorKontakt detalji: Kabinet: u zgradi Arapskih studija Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Arapski studij

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim rečenicama arapskog jezika.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumjeti na jednostavan način, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

Okvirni sadržaj predmeta: Historijski razvoj arapskog jezika. Mjesto i razvoj arapskog jezika u grupi semitskih jezika. Klasični i savremeni arapski jezik. Društvene uslovljenosti jezičke podvojenosti kod Arapa. Diglosija – fenomen arapskog jezika. Uzroci i posljedice. Arapska fonetika. Artikulaciono-akustičke osobine arapskog konsonantskog sistema; arapski vokalski sistem - kratki i dugi vokali; poluvokali. Pravopis. Pravopisni znaci – tašdid, sukun, madda, wasla, tanwin.. Znakovi interpunkcije. Vrste arapskog pisma. Kufsko, sulus, nashi, rik‘a, ta‘lik. Osnove morfologije. Kategorizacija riječi: ime, glagol, partikula. Ime. Imenice, zamjenice, pridjevi. Morfološke kategorije. Rod, broj (jednina, dvojiona, pravilna i nepravilna množina), padež (nominativ, genitiv, akuzativ, vokativ). Potpuna i nepotpuna deklinacija. Nepromjenljiva imena. Atributivna sintagma. Poredak riječi. Kongruiranje imenice i pridjeva. Neodređeni pridjevski vid. Određeni član. Određeni pridjevski vid. Zamjenice. Lične, pokazne, odnosne. Genitivna veza. Semantička genitivna veza. Glagol imati.  Prosta imenska rečenica. Čestica inna i njoj slične čestice.Glagol. Konjugacija glagola u perfektu. Prosta glagolska rečenica.  Prosta glagolska vremena (prezent, futur). Participi.

33

Page 34: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

U programu predavanja učešće imaju i studenti sa referatima i projektima vezamim za predviđeno gradivo.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

-Hafizović, Mesud: Arapski jezik,  Sarajevo, 1999.

- Muftić, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982.

- Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998.

- Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984.

- Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1934.

- Ramić, J.: Arapski u četrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989. Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

34

Page 35: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ŠPANSKI JEZIK I Šifra predmeta: TJI6

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaPrva godina studija / Drugi

semestarVoditelj predmeta: Strani lektor

Kontakt detalji: Kabinet: u zgradi Univerzitetske biblioteke Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Studij španskog jezika

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim rečenicama španskog jezika.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumjeti na jednostavan način, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

Okvirni sadržaj predmeta:

Temas gramaticales:1. Extensión, importancia y el origen de la lengua española.2. Fonética: vocales, consonantes, diptongos, triptongos, acentuación, peculiaridades de la pronunciación, ortografía, signos ortográficos.3. Sustantivos: género, número.4. Adjetivos: género, número, posición, apócopes. 5. Artículos: determinados e indeterminados, uso de los artículos.6. Verbos: forma y uso de las tres conjugaciones regulares y de los verbos pronominales en presente y pretérito perfecto de indicativo. Irregularidades básicas de esas formas verbales. Formas no personales: infinitivo y participio. 7. Números: cardinales y ordinales; la hora y la fecha.8. Pronombres: personales, posesivos, demostrativos.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena

35

Page 36: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

- VV.AA., Sueña 1. Nivel inicial, libro del alumno y cuaderno de ejercicios, Grupo Anaya S.A., Madrid, 2005.- VV.AA., Gente 1, libro del alumno y libro de trabajo, Difusión S.L., Barcelona, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: SOCIOLOGIJA Šifra predmeta: TJI7

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Prva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta: Dr.sci.Asim Peco, vanredni profesorKontakt detalji: Tel.:061 175 333 Nastavnički fakultet-310 [email protected]

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0 Ukupan broj sati:30 Bodovna vrijednost ECTS-a: ECTS

Matična kvalifikacija: Sticanje novih znanja i formiranje kritičkog odnosaStatus predmeta: Izborni

Preduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Cilj predmeta: Usvajanje novih znanja, kritički pristup literaturi, formiranje ispravnih stavova

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studenti će moći kompetentno diskutirati društvenu stvarnost, povezivati teoriju i praksu, samostalno istraživati i pisati, graditi kritički pristup spram društvene stvarnosti

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Pojam i predmet sociologije2. Razvoj socijalne i političke misli kroz historiju3. Metode i tehnike istraživanja u sociologiji4. Moć i vlast u društvu5. Država6. Političke stranke i udruženja7. Društvena stratifikacija8. Porodica9. Kaste i staleži10. Društveni pokreti i društvani sukobi11. Problem rada, zaposlenost i siromaštvo12. Problem prostora selo-grad13. Društvo i religija14. Teritorijalna i funkcionalna organizacija društva15. Obrazovanje, status i zanimanje

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, seminarska i referatska nastava, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Seminarski rad

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Testiranja(dva),završni i popravni ispit,prezentacija samostalnog ili grupnog istraživanjaKonačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 8

36

Page 37: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

85 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. M.Haralambos,M.Held, Sociologija, Educa Zagreb 2002.2. S.Fočo, Sociologija, Zavod za udžbenike Sarajevo 1999.3. E.Gidens, Sociologija, Fond Otvoreno društvo, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI JEZIK III Šifra predmeta: TJO11

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Druga godina/Treći semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 90

Bodovna vrijednost ECTS-a: 9 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: Turski jezik IIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (3, 5 ECTS); 50% završni ispit

(4,5 ECTS)Cilj predmeta: Cilj predmeta proizilazi iz njegovog okvirnog sadržaja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- da razumiju pisane i usmeno izrečene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni život, - da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog života,- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog života,- da pišu radove na različite teme.

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline1. Osobenosti turske fonetike, fonologije i morfologije, pismenog izražavanje na turskom jeziku (8+16)2. Jezik kao sredstvo komunikacije i društvena potreba(8+16)3. Učenje jezika i njegova upotreba(8+16)4. Govorni jezik(8+16)5. Pisani jezik(8+16)6. Raslojavanje jezika i uvjeti raslojavanja jezika varijante, dijalekti, jezici(8+16)

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postiže se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (slušanje i čitanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izražajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Predavanje, vježbe, demonstracija, prezentacija.

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

a) Pismeno

37

Page 38: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

faktora provjere znanja:

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Literatura * Literature

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Enver Čaušević, Gramatika Suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKA HISTORIJA III Šifra predmeta: TJO12

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 2. godina studija / 3. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Turska historija IIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:20% učešće (1, 5 ECTS); 30% kolokvij i seminarski (2,5 ECTS); 50% završni ispit (4 ECTS)

Cilj predmeta: Ciljevi proizilaze iz okvirnog sadržaja predmeta.Opis općih i specifičnih

kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o turskoj historiji iz navedenog perioda, te su sposobni da praktično primjenjuju usvojeno znanje

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmeta1. Pregled historije svijeta od XIII do XVI stoljeća 62. Džingis Kan i mongolska najezda 43. Raspad mongolske države 44. Državno uređenje, ekonomija, društveni I kulturni život u tursko-mongolskim državama 45. Zauzimanje Anadolije i bitka kod Melazgirta 45. Krstaški ratovi; uzroci i posljedice 46. Prve turske države formirane na području Anadolije 37. Anadolski bejluci 3

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, prezentacija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1.İ.Aka; Timur ve Devleti, Ank.1991.2.A.M.Aziz; Siyasi Tarihi ve Müesseseleriyle Delhi Türk İmparatorluğu , İst.1979.3.R.R.Arat; Baburname, İst.1970.4.Y.H.Bayur; Hindistan Tarihi, Ank.1991.

38

Page 39: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

5.A.Çay; Akkoyunlular; Karakoyunlular; Türk Dünyası El Kitabı, I, Ank.1992.6.M.Erdoğan-A.Sevim; Selçuklu Devletleri Tarihi, Ank.1995

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: OSMANSKI TURSKI I Šifra predmeta: TJO13

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Druga godina/Treći semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: NemaOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:40% učešće (1,5 ECTS); 60% završni ispit

(2,5 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi proizilaze iz sadržaja predmeta.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- da znaju osmanski alfabet,- da razumiju tekstove na osmanskom jeziku- da čitaju i pišu tekstove iz 18. stoljeća

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmetaTematske cjeline1.Osmanski alfabet (14 +10)2. Tekstovi na osmanskom turskom iz 20. stoljeća (17+11)3. Čitanje i pisanje tekstova iz 18. stoljeća (štampani tekstovi, rukopisi, vokalizirani tekstovi) (17+11)

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja i vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Hayati Develi, Osmanli Turkcesi Kilavuzu 1, Bilimevi Yay., Istanbul, 20012. Prof. dr. Muharrem Ergin, Osmanlica Dersleri, 19953. Yilmaz Kurt, Osmanlica Dersleri II, Ankara, 1999

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

39

Page 40: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: PSIHOLOGIJA Šifra predmeta: TJO14

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Treći

semestarVoditelj predmeta: Prof. dr. Ismet Dizdarevic

Kontakt detalji: Kabinet: Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 3 ECTSMatična kvalifikacija: Prvi ciklus studija na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka – opći predmet

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Predmet podrazumijeva oko 60 sati rada. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu koja će im omogućiti sticanje planiranih kompetencija.

Cilj predmeta:

Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s teorijskim i aplikativnim spoznajama iz značajnih područja psihologije. U toku izučavanja student tiče sposobnost razumijevanja i ispravnog korištenja značajnih pojmova kojima se mogu pravilno obrazložiti kognitivni, emocionalni i konativni procesi. Studenti će se upoznati i sa savremenim spoznajama iz psihologije ličnosti i posebno o agensima razvoja i socijalizacije ličnosti.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- Razumjeti i prepoznati osnovne probleme opće psihologije- Identificirati probleme u nastavnoj praksi i pravilno reagovati na njih- Shvatiti psihološke procese na nosnovu savremenih shvatanja te dalje

proučavati probleme tipične za školu i nastavu iz oblasti psihologijeOkvirni sadržaj predmeta: 1.Predmet i razvoj psihologije.

2. Psihološke metode istraživanja . Psihološki testovi : vrste i psihometrijske karakterstike3. Osjeti i percepcije4. Uticaj fizičkih, fizioloških , psiholoških i socijalnih faktora na percepciju. Iluzije, paslike i predstave5. Učenje i pamćenje. Transfer učenja. Teorije zaboravljanja6. Racionalizacija procesa učenja. 7. Mišljenje. Inteligencija : tumačenja, faktorske teorije sposobnosti. 8. Emocije. 9. Motivi. 10. Frustracija i reagiranje na frustraciju. 11. Struktura, dinamika i razvoj ličnosti. 12. Temperament. 13. Karakter. 14. Agensi socijalizacije ličnosti.

40

Page 41: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

15. Mentalno zdravljeOblici provođenja nastave/metode

učenja:predavanja, auditorne vježbe, eksperimentalne vježbe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

///

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Kolokviji, seminarski rad, praktično, pismeno itd. Izdati precizne kriterije za provjeru znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.2. Kretch, D., Crutchfield, R.S. (1978). Elementi psihologije. Beograd:

Naučna knjiga.3. Pečjak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: Svjetlost

Dodatna i preporučena literatura1. Lawrence, A., Pervin, A.L., John, P.O. ( 2008). Psihologija ličnosti: teorije i

istraživanja. Zagreb: Školska knjiga 2. Dizdarević, I. ( 2002). Agensi socijalizacije ličnosti. Sarajevo: Prosvjetni

list3. Petz, B. ( 2003). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap 4. Bootzin,R.R., Bower, H.G., Crocker. J., Hall, E. ( 1991). Psychology

Today. New York: McGraw-Hill, Inc. Hartley, J., Branthwaite. A. ( 2002). Psiholog u praksi. Jastrebarsko : Naklada Slap

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

41

Page 42: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:BALKANSKA KNJIŽEVNOST ZA

VRIJEMA OSMANSKE VLADAVINEŠifra predmeta: TJI8

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Druga godina/Treći semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: IzborniPreduslovi za polaganje predmeta: NemaOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

-da se studenti osposobe za kritičko gledanje irazumijevanje pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a vezanih za ovo predmetnopodručje.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student je stekao potrebno znanje o pitanjima i problemima tretiranim u toku predavanja, te ga zna primijeniti u datim situacijama.

Okvirni sadržaj predmeta:

Mostarli Derviš Paša, Mahmut Paša-ji Veli, Mostarli Hasan Zijai, Sabit, Lamekani HusejinEfendi, UskufiMezakiNerkesijaAhmed RušdiFevri AhmedMehmed FevziZekerija ( Sukkeri )Hasan KaimijaTalib Ahmed EfendiFazil Mehmed PašaHersekli Arif HikmetAsimSamiiHusami Hulki ( Æetirne Husejin Efendi ).Pjesme o bosanskim gradovima ( šehrengizi )Mostarli HulkiVahdeti Ahmed BošnjakVusuli Mehmed BegDrugi bosanski pjesnici

42

Page 43: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, prezentacije, samostalan rad

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran.b) Usmeno: Opæe znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Dr. Fehim Nametak, Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovaèkih muslimana naturskom jeziku, El - kalem, Sarajevo, 1989.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:HISTORIJA

BOSNE I HERCEGOVINE IŠifra predmeta: TJI9

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Treći

semestarVoditelj predmeta: Doc.dr. Adnan Velagić, Almir Marić, asst.

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Rektorata na 1. spratu E-mail: [email protected] [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za historiju

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a (osim studenata Odsjeka za historiju)

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu obima gradiva i važnosti poznavanja opće historije u procesu izučavanja i razumijevanja historije književnosti.

Cilj predmeta:Dati pregled bosanskohercegovačke prošlosti, od najstarijih vremena do savremenog

doba. U fokusu obrade tema su društveno-politička i kulturna zbivanja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Nakon što odslušaju modul i izvrše svoje obaveze studenti će: Znati historiju BiH u prethistoriji i antici Poznavati srednjovjekovnu historiju BiH Znati historiju BiH u vrijeme osmanske vladavine Biti sposoban stečena znanja povezati sa historijom književnosti

Okvirni sadržaj predmeta:1. Bosna i Hercegovina u prethistoriji i antici2. Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku3. Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog carstva (1463-1878.)

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja 70%, prezentacije 10%, gost predavač 10%, diskusije 10%.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (40%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

43

Page 44: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo, 1998.2. Enciklopedija (separat za BiH), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983.3. Esad Arnautović, Pregled historije BiH od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, Mostar, 1997.4. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: INFORMATIKA Šifra predmeta: TJI10

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Godina studija II / Semestar III

Voditelj predmeta: Zvanje, ime i prezime voditelja predmeta

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično:2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Studij informatike

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Osnovni cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima, značajem, razvojem i primjenom informacijskih tehnologija i informatike. Očekuje se da studenti nakonodslušanog i položenog predmeta mogu:1.Pravilno tumačiti važnost i ulogu informatike2.Naučiti princip rada na računaru3.Samostalno koristiti personalni računar za različite poslove podešavanja rada samog računara

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Nakon odslušanog i položenog ispita studenti će posjedovati znanje: obrade podataka, crtanja grafikona, dijagrama, obrade teksta, korištenja interneta-Network, MS Word-a,

MS Excell-a.Savladat će operativni sistem Windows-osnovna podešavanja, miš, tastatura, datum, vrijeme, aplikativni programi, Windows Explorer, My Computer

Okvirni sadržaj predmeta: 1. Historijski pregled razvoja računara2. Pojam informatika i primjena, Brojni sistemi i kodovi3. Hardware:ulazne jedinice,CPU, izlazne jedinice4. Softrware:Operativni:Windows, Linux. Aplikativni: MS Word, MS Excel, MS Power Point.5. Network:(rad u mreži): Osnovne karakteristike, komponente mreže, administriranje mreže.6. Internet: Osnovne karakteristike, konekcija, pretraživanje,, Web site, E-mailVježbe:Tokom vježbi studenti trebaju ovladati osnovama informatičke pismenosti kao temeljem za dalji studij I rad. Vježbe se izvode na IBM PC kompatibilnim računarima, sa operativnim sistemom Windows, Microsoft Office alatima, te korištenjem internet

44

Page 45: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

servisa I sadržaja1. Operativni system Windows-osnovna podešavanja2. MS Word3. MS Excell

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe sa neposrednim radom svakog studenta na računaru, samostalno rješavanje zadataka , korištenje multimedije i interneta.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Studenti su obavezni učestvovati u svim nastavnim oblicima. Na vježbama studenti trebaju dokazati osposobljenost u samostalnom korištenju računarskog sistema pri rješavanju problema iz sadržaja predmeta. Kolokviranjem sadržaja vježbi stiču uslove za završni ispit.

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Neprekidnom saradnjom sa studentima i kontinuiranim praćenjem njihovog prisustva i rada ostvaruje se uvid u njihovo napredovanje u ovladavanju potrebnim znanjima. Tokom vježbi organizuju se periodičke provjere znanja. Prvi kolokvij nakon cjeline „Operativni sistem Windows“, drugi nakon cjeline „MS Word“, a treći nakon „MS Excell“. Studenti koji uspješno polože sva tri kolokvija na završnom ispitu polažu teoretski dio ispita u pismenoj formi i praktički dio ispita na računaru.Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Obavezna literatura:1. Računala sasvim jednostavno (Ruth Maran)2. Word for Windows ( I. Prevarek)3. Kako koristiti MS Excel (Mark Dodge, Chris Kintan)Dodatna literatura:1. Latifagić, M, Osmanbegović, E, Poslovno praktična informatika, ISBN 978-9958-658-35-8, Tuzla, 2007.2. Tenić, A, Poslovna informatika, Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

45

Page 46: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ARAPSKI JEZIK II Šifra predmeta: TJI11

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Treći

semestarVoditelj predmeta: Strani lektor

Kontakt detalji: Kabinet: u zgradi Arapskih studija Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Studij arapskog jezika

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Arapski jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim rečenicama španskog jezika.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.

Okvirni sadržaj predmeta:

Složena genitivna veza. Višečlana semantička i formalna genitivna veza. Neki pomoćni glagoli (kana, sara, lejse, asbaha). Glagolski načini. Indikativ, konjuktiv, jusiv, imperativ, prohibitiv. Prijelazni i neprijelazni glagoli. Složena glagolska vremena. Imperfekt, pluskvamperfekt, futur II. Glagolsko stanje. Aktiv. Pasiv. Proširene vrste glagola. II –X glagolska vrsta. Konjugacija, glagolsaka vremena, načini i stanja. Brojevi. Osnovni brojevi. Brojanje imena. Redni brojevi. Računanje vremena. Nazivi dana i mjeseci. Računanje sati. Izražavanje datuma. Komparacija pridjeva. Pozitiv, komparativ, superlativ. Boje. Složena rečenica. Nezavisne rečenice.Sastavne, rastavne, zaključne, isključne, suprotne. Zavisne rečenice. Uslovna rečenica: realna, irealna, potencijalna; Odnosna rečenica (sifa, sila); Načinska rečenica (halija);  Poredbene i rečenice izuzimanja. Objekatske rečenice.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)- kolokviji (40%)- završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena

46

Page 47: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Arapski časopisi, odabrani tekstovi iz udžbenika za učenje arapskog jezika kao stranog jezika.

Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998.

Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.

Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984.

Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, II. 1984.

Ramić, J.: Arapski u četrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989. Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

47

Page 48: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ŠPANSKI JEZIK II Šifra predmeta: TJI12

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Treći

semestarVoditelj predmeta: Strani lektor

Kontakt detalji: Kabinet: u zgradi Univerzitetske biblioteke Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Studij španskog jezika

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Španski jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim rečenicama španskog jezika.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Adjetivos: demostrativos, posesivos e indeterminados. La comparación. 2. Pronombres: relativos, interrogativos, indeterminados, formas enclíticas.3. Verbos: forma y uso de las tres conjugaciones regulares y de los verbos pronominales en pretérito imperfecto y pretérito indefinido de indicativo. Formas irregulares de esos tiempos verbales. Usos básicos de los verbos ser y estar. Imperativo.4. Adverbios: de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación.5. Preposiciones: simples y compuestas.6. Signos de admiración e interrogación; la entonación.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 8

48

Page 49: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

85 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

- VV.AA., Sueña 1. Nivel inicial, libro del alumno y cuaderno de ejercicios, Grupo Anaya S.A., Madrid, 2005.- VV.AA., Gente 1, libro del alumno y libro de trabajo, Difusión S.L., Barcelona, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI JEZIK IV Šifra predmeta: TJO15

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Druga godina/Četvrti semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 90

Bodovna vrijednost ECTS-a: 8 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: Turski jezik IIIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2,5 ECTS); 50% završni ispit

(3, 5 ECTS)Cilj predmeta: Cilje predmeta proizilazi iz okvirnog sadržaja istog.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student je sposoban da ispravno koristi oblike u turskom jeziku,Sposoban je da se ispravno izražava i da piše na zadane teme iz svakodnevnog života.

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmetaTematske cjeline1. Morfologija turskog jezika 2. Pojam pismenog izražavanja i izražavanje putem jezika; primjena pisanja i govora, pravopis.-obrada tema iz svakodnevnog života

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Enver Čaušević, Gramatika Suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

49

Page 50: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKA HISTORIJA IV Šifra predmeta: TJO16

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 2.godina studija / 4. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično:0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Turska historija IIIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (1 ECTS); 30% kolokvij (2 ECTS); 50% završni ispit (3 ECTS)Cilj predmeta: Sticanje znanja o tematskim jedinicama navedenim u okvirnom sadržaju predmeta.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o turskoj historiji iz navedenog perioda, te su sposobni da praktično primjenjuju usvojeno znanje

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmeta

1. Formiranje Osmanske carevine 2. Obrazovne ustanove, ekonomija, društvo i kultura u Osmanskom carstvu 3. Uspon Osmanske carevine: Fatih Sultan Mehmet i njegova osvajanje; Beyazıt Drugi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman 4. Stagnacija Osmanskog carstva 5. Period raspada Osmanskog carstva (Period nakon 1774. godine) 6. Tanzimat Fermanı(1839), Islahat Fermanı(1856) i inauguracija Meşrutiyeta (1876.,1908.) 5. Prvi svjetski rat (1914-18) i raspad Osmanskog carstvu 6. Narodnooslobodilački rat Turaka (1919.-22.) i mirovni sporazum u Lozani (1923) 7. Formiranje Republike Turske(1923); Prvi predsjednik Atatürk (1923-38)

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, prezentacija, demonstracija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1.M.Akdağ; Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Ank.1959.2.Aşıkpaşazade; Tevarih-i Al-i Osman, (1299-1478), İst.1992.3.İ.H.Danişmend; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I-III, İst.1973.4.O.Ergin; Türkiye Maarif Tarihi, C.I-IV, İst.1977.5.S.Faroqhi; Aproaching Ottoman History. An Introduction to the Sources ,

50

Page 51: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Cambridge 1999.6.S.Faroqhi-B.MacGowan-D.Quataert;Osmanlı İmp.’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1914, I-II, haz.M.Eren, İst.2004.7.C.Findley; Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform (1789-1922),İst.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Osmanski turski II Šifra predmeta: TJO17

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Druga godina/Četvrti semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Preduslovi za polaganje predmeta: Osmanski turski IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi ovog predmeta proizilaze iz tematskih jedinica unutar okvirnog sadržaja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studenti su sposobni da čitaju, razumiju različite stručne, novinske tekstove, te odlomke romana, pripovjedaka, te su sposobni da kritički razmišljaju o temama obrađenim u navedenoj literaturi

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline

1. Različiti tekstovi na osmanskom jeziku. Stručni tekstovi Novinski članci Poezija, odlomci romana, pripovjedaka

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Prezentacije, gosti predavači, samostalni zadaci, rad u grupama, rad u parovima, diskusije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Hayati Develi, Osmanli Turkcesi Kilavuzu 1, Bilimevi Yay., Istanbul, 20012. Prof. dr. Muharrem Ergin, Osmanlica Dersleri, 19953. Yilmaz Kurt, Osmanlica Dersleri II, Ankara, 1999

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

51

Page 52: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: PEDAGOGIJA Šifra predmeta: TJO18

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Četvrti

semestarVoditelj predmeta:

Kontakt detalji: Kabinet: Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 3 ECTSMatična kvalifikacija: Prvi ciklus studija na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka – opći predmet

Status predmeta: Obavezni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: PsihologijaOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Predmet podrazumijeva oko 60 sati rada. Studenti su obavezni da pohađaju nastavu koja će im omogućiti sticanje planiranih kompetencija.

Cilj predmeta:Osposobiti studente za razumijevanje praktične obrazovnog i odgojnog aspekta njihove buduće profesije u savremenom kontekstu bh. obrazovanja

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- Razumjeti cjelovit i sistematiziran uvid u pedagogijsku znanost, njezino

utemeljenje i terminologiju - kritički promišljati i propitivati probleme suvremene pedagoške teorije i

prakse - razumjeti smisao i sadržaj empirijskih i drugih istraživanja, na temu

učinkovitosti prakticiranih oblika odgajanja

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Pedagogija kao znanost 2. Predmet pedagogije 3. Interdisciplinarnost u pedagogiji 4. Socijalizacija, akulturacija, edukacija, odgoj i obrazovanje 5. Odgojno obrazovni sustav 6. Opće i stručno obrazovanje 7. Cjeloživotno obrazovanje 8. Proces, subjekti i čimbenici odgoja 9. Odgojni ciljevi 10. Kulturno-povjesna uvjetovanost odgoja 11. Odgoj kao manipulacija 12. Humanistički pristup odgoju 13. Subjekti odgojnog procesa 14. Učenik kao subjekt odgoja 15. Nastavnik

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih

52

Page 53: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

ishoda ).Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Polaganje integralnog ispita; u usmenoj formi, a može biti organiziran i u pismenoj formi. Ako je organiziran u pismenoj obliku, pismeni ispit je eliminatoran.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. A. Vukasovid: Pedagogija, VII izdanje, Zagreb, 2001. 2. N. Giesecke: Uvod u pedagogiju, 1993. 3. Grupa autora: Pedagogija (Temeljnja znanja iz opde pedagogije, didaktike, školske pedagogije i andragogije), Dom štampe, Zenica, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Institucije u Osmanskom carstvu Šifra predmeta: TJI13

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 2. godina studija / 4. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)Cilj predmeta: Cilj predmeta proizilazi iz okvirnog sadržaja tematskih jedinica

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o temama obrađenim unutar predmeta, te da kritički i analitički razmišljaju.

Okvirni sadržaj predmeta:

Tematske cjeline:1. Pojam nacije i poimanje ovog pojma prije Francuske revolucije2. Francuska revolucija i pojam nacije 3. Rađanje nacionalne države i njene karakterisitike 4. Struktura države u srednjem vijeku sa aspekta polažaja manjina5. Pojam 'milleta' u Osmanskom carstvu i multikulturalnost6.Zajednice muslimana i nemuslimana u Osmanskom carstvu7.Klasifikacija naroda u Osmanskom carstvu sa aspekta relacija između države i naroda, javno mnjenje 8.Nemuslimanski elementi i pojam manjine 9.Položaj manjina na Balkanu u sklopu Osmanskog carstva i njihovi odnosi sa državom 10 Kršćanske manjine 12 'Ermensko pitanje' i tvrdnje o genocidu 12 Pristup Zapada i Rusije pitanju manjina u Osmanskom carstvu 13Pristup različitostima u Osmanskom carstvu i kultura tolerancije

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, demonstracija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1.Ismaıl Hakkı Uyunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IX, Türk Tarıh Kurumu Yayınları2. Hasan Celal Güzel (edıtör), Osmalıdan Günümüze Ermeni Sorumu, Ankara 2000ç

53

Page 54: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:HISTORIJA

BOSNE I HERCEGOVINE IIŠifra predmeta: TJI14

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Četvrti

semestarVoditelj predmeta: Doc.dr. Adnan Velagić, Almir Marić, asst.

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Rektorata na 1. spratu E-mail: [email protected] [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za historiju

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Historija BiH IOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a (osim studenata Odsjeka za historiju)

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisdana na osnovu broja časova i obima predviđenog gradiva.

Cilj predmeta:Dati pregled bosanskohercegovačke prošlosti, od najstarijih vremena do savremenog

doba. U fokusu obrade tema su društveno-politička i kulturna zbivanja.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Nakon što odslušaju modul i izvrše svoje obaveze studenti će: Znati historiju BiH od 1878. do kraja XX vijeka Razumjeti ključna dešavanja u historiji BiH i njen položaj unutar različitih

država Moći prepoznati i razumjeti događaje bitne za historiju književnosti Biti sposobni povezivati znanja iz opće i kulturne historije BiH

Okvirni sadržaj predmeta:

1. BiH u austrougarskom periodu2. BiH u Prvom svjetskom ratu3. BiH u monarhističkoj Jugoslaviji4. BiH u Drugom svjetskom ratu5. BiH u sastavu socijalističke Jugoslavije6. BiH kao samostalna država

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, seminarski, demonstracija, vježbe, diskusije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)-kolokvij/seminarski (40%)-završni pismeni ispit (40%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 8

54

Page 55: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

85 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo, 1998.2. Enciklopedija (separat za BiH), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983.3.Esad Arnautović, Pregled historije BiH od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, Mostar, 1997.4. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:INTERKULTURALNO

RAZUMIJEVANJE I LJUDSKA PRAVA

Šifra predmeta: TJI15

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Četvrti

semestarVoditelj predmeta: Doc.dr. Elvira Dilberović

Kontakt detalji:Kabinet profesora E-mail: [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija:

Status predmeta: Izborni predmetPreduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisdana na osnovu broja časova i obima predviđenog gradiva.

Cilj predmeta:

Glavni cilj programa je izgradnja kompetencija unutar univerziteta/partnera u programu koji će im omogućiti da obrazuju studente na način koji će doprinijeti razvoju demokratske kulture utemeljene na vrijednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu. S ljudskim pravima, mirnim rješavanjem konflikata i multikulturnim razumijevanjem kao integralnim dijelom sistema obrazovanja za relevantne1 profesionalne grupe u Bosni i Hercegovini, one će moći biti promotori ovih vrijednosti na svojim budućim radnim mjestima.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Polaznici u programu će:1. steći razumijevanje za mirno rješenje konflikta i interkulturno

razumijevanje i uvid u ljudska prava;2. biti osposobljeni da djeluju na unapređenju poštivanja ljudskih prava u

Bosni i Hercegovini, međunarodnoj zajednici i u vlastitom životu;3. steći znanja i vještine koje će im pomoći da aktivno i na pozitivan način

učestvuju u životu jedne multikulturne zajednice;4. steći teorijska znanja o empirijskoj i normativnoj naravi pojedinaca u

multikulturalnoj zajednici i situacijama, te suživotu s ljudima koji imaju drugačije vrijednosti, običaje i tradiciju;

5. steći razumijevanje o konfliktima i rješavanju konflikta na globalnom, državnom, lokalnom i individualnom planu;

6. steći vještine upravljanja konfliktom i spremnost za mirno rješavanje

1 Relevantne stručne skupine su budući profesionalci koji će utjecati na stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. To uključuje nastavnike, istraživače, zdravstvene radnike, policiju itd.

55

Page 56: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

konflikata;7. biti kompetentni da prenesu stečena znanja i vještine u svom privatnom i

profesionalnom okruženju;8. steći uvid u aktivne metode kao novi pristup u edukaciji iz gore navedenih

tema i vještinu njihovog prakticiranja u formalnom i neformalnom obrazovanju.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Ljudska prava1.1 Pojam, definicija i historijski okvir1.2 Metodologija proučavanja i konceptualna analiza1.3 Ljudska prava u filozofskoj i ustavnoj perspektivi1.4 Primjeri (pojave) narušavanja ljudskih prava1.5 Nacionalna, regionalna i globalna zaštita ljudskih prava1.6 Sadržaj ključnih ljudskih prava1.7 Međunarodni monitoring / mehanizmi i implementacije1.8 Odnos između ljudskih prava i političkog djelovanja

2. Interkulturno razumijevanje2.1 Koncepti interkulturnog razumijevanja2.2 Objašnjenje i diskusija o središnjim terminima (kultura, identitet, pojedinac i

grupa, nacija, nacionalnost i nacionalizam, etničke skupine, etničke pripadnosti, nacionalne većine, segregacija, asimilacija, integracija, pluralizam, etnocentrizam, predrasude, ksenofobija, kulturni šovinizam, rasizam, tolerancija i slično)

2.3 Važnost interkulturnog razumijevanja i saradnje2.4 Tolerancija kao neophodan faktor interkulturnog razumijevanja

3. Mirno rješavanje konflikata3.1 Teorije sukoba i rješavanje sukoba na različitim razinama3.2 Odnosi i uvjeti za sukob na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini3.3 Vojni sukob, kako unutar tako i između država3.4 Nestašica resursa, tip režima, multietničnost i ekonomski razvoj3.5 Religija i sukob3.6 Sukobi na individualnom nivou3.7 Mirno rješavanje sukoba3.8 Praktične vještine u upravljanju i sprečavanju sukoba, vježbanje praktičnih i

pedagoških metoda3.9 Mehanizmi nacionalne i međunarodne vlasti koje moraju obnoviti zajednice

nakon nakon sukoba ili razdoblja u kojim su se kršila ljudska prava3.10Ponovna izgradnja povjerenja3.11Obnova civilnog društva3.12Komisije za istinu, suđenja i naknade3.13Međunarodni kazneni sud (ICC)

4. Metode aktivnog učenja4.1 Humanistička perspektiva4.2 Uloga nastavnika, proces učenja i sredina u kojoj teče ovaj proces4.3 Grupni rad, predavanja, rad u plenumu, uvodne vježbe, teatar u edukaciji4.4 Kako napraviti program?4.5 Vježbe4.6 Evaluacija provedenog programa

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, seminarski, demonstracija, vježbe, diskusije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)-kolokvij/seminarski (40%)-završni pismeni ispit (40%)

56

Page 57: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Demokratija i ljudska prava (Zbornik radova)

2. Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2008.

3. Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanja, Fond za otvoreno

društvo, Beograd, 2007.

4. Kultura, etničnost, identitet, Jadranka Čaćić-Kumpes, Zagreb, 1999.

5. Sukob civilizacija, Huntington Samuel

6. Sudar kultura, Francis Fukojama

7. Kompendij*

8. Multikulturalizam, Milan Mesic (stranice 55-67, 101-104, 405-415)

9. Pitanje krivice, Karl Jaspers. 100 strana (po izboru)

10. Razvojni program UN. Tranzicijska pravda u Bosni i Hercegovini.

(Skripta)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ARAPSKI JEZIK III Šifra predmeta: TJI16

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Četvrti

semestarVoditelj predmeta: Strani lektor

Kontakt detalji: Kabinet: u zgradi Arapskih studija Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Arapski studij

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Arapski jezik IIOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj je da se student snalazi u većini svakodnevnih situacija, da može razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa, da razumije tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom struke, da može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa.

57

Page 58: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Kandidat razumije glavne tačke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Može se snaći u većini situacija u kojima se u području jezika nađe prilikom putovanja. Može se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima za koja je zainteresiran.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. sedmica Osvrt na arapski jezik sa stanovišta opće lingvistike i njegovpoložaj u sklopu raznih tipologizacija. Arapsko pismo igrafičko predstavljanje (latinična transkripcija i transliteracija).Slogovi. Naglasak. Sažetak o pravilima pisanja hemze.2. sedmica Riječi i podjela po vrstama. Određeni i neodređeni vid imena.Pisanje određenog člana uz sunčeva i mjesečeva slova. Rodimena. Imenice ženskog roda. Prosta imenska rečenica.3. sedmica Nepostojana hemza. Deklinacija (uopće o padežima i njihovimfunkcijama). Dvojina u arapskom jeziku.4. sedmica Glagoli (samostalni i pomoćni). Glagolski perfekat.5. sedmica Pravilna množina muškog roda. Pravilna množina ženskogroda. Neodređena imenica kao subjekat u rečenici.6. sedmica Pridjevi (vrste i funkcije). Podjela pridjeva prema tipovimkomparacije. Pridjevi za boje i kvalifikacije organizma.7. sedmica Zamjenice (podjela prema vrstama). Lične zamjenice. Pokaznezamjenice.8. sedmica Rekapitulacija/TestGenitiv i njegove funkcije. Genitivna veza. Dijelovi genitivneveze i njihovi dodaci.9. sedmica Spojene lične zamjenice (uz imenicu kao ekvivalent prisvojnozamjenici, u akuzativu kao objekat glagolske radnje).10. sedmica Brojevi (podjela po vrstama). Glavni brojevi 1-10.Kvazigenitivna veza.11. sedmica Prezent glagola. Glagolska rečenica i slaganje glagola ssubjektom. Glagolsko-imenska rečenica.12. sedmica Komparacija pridjeva. Odnosni pridjevi. Deminutiv.13. sedmica Odnosne zamjenice. Odnosna rečenica. Lične zamjenice spojens prijedlozima. Zamjenice svi, svaki i slične.14. sedmica Redni brojevi. Upitne zamjenice. Računanje vremena i starosti.Pridjevi isti, isto i slični.15. sedmica Rekapitulacija svih oblasti

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Arapski časopisi, odabrani tekstovi iz udžbenika za učenje arapskog jezika kao stranog jezika.

Hasanović, B., Softić, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske škole, Zenica, 1998.

58

Page 59: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Begović, A.: Arapski jezik za srednje škole, Sarajevo, 1997.

Božović, R.: Udžbenik arapskog jezika sa vježbankom i rječnikom, Sarajevo, 1984.

Sikirić, Š., Pašić, M., Handžić, M.: Gramatika arapskog jezika I, II. 1984.

Ramić, J.: Arapski u četrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: ŠPANSKI JEZIK III Šifra predmeta: TJI17

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaDruga godina studija / Četvrti

semestarVoditelj predmeta: Strani lektor

Kontakt detalji: Kabinet: u zgradi Univerzitetske biblioteke Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 0 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Studij španskog jezika

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Španski jezik IIOgraničenja pristupa predmetu: Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:

Desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas de manera que se alcance el nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas, según el cual, el alumno es capaz de: comprender los puntos esenciales cuando se utiliza un lenguaje claro y estándar y se trata de cosas familiares en el trabajo, los estudios, el ocio, etc. Puede desenvolverse en la mayor parte de las situaciones durante un viaje por una región en la que se hable el idioma en cuestión. Sabe tener un discurso sencillo y coherente sobre temas familiares y en los campos que le interesan. Puede contar un acontecimiento, una experiencia o un sueño, describir una aspiración o un objetivo y exponer brevemente razones o explicaciones para un proyecto o una idea.

Opis općih i specifičnih Kandidat razumije glavne tačke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se

59

Page 60: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Može se snaći u većini situacija u kojima se u području jezika nađe prilikom putovanja. Može se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima za koja je zainteresiran.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Adjetivos: demostrativos, posesivos e indeterminados. La comparación. 2. Pronombres: relativos, interrogativos, indeterminados, formas enclíticas.3. Verbos: forma y uso de las tres conjugaciones regulares y de los verbos pronominales en pretérito imperfecto y pretérito indefinido de indicativo. Formas irregulares de esos tiempos verbales. Usos básicos de los verbos ser y estar. Imperativo.4. Adverbios: de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación.5. Preposiciones: simples y compuestas.6. Signos de admiración e interrogación; la entonación.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, auditorne vježbe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

- VV.AA., Sueña 1. Nivel inicial, libro del alumno y cuaderno de ejercicios, Grupo Anaya S.A., Madrid, 2005.- VV.AA., Gente 1, libro del alumno y libro de trabajo, Difusión S.L., Barcelona, 2005.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

60

Page 61: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI JEZIK V Šifra predmeta: TJO19

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina/Peti semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 90

Bodovna vrijednost ECTS-a: 8 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: Turski jezik IVOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% seminarski rad (3,5 ECTS); 50% završni ispit

(4, 5 ECTS)Cilj predmeta: Cilje predmeta proizilazi iz okvirnog sadržaja istog.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student ima teorijsko znanje o vrstama rečenica u turskom jeziku, te to znanje zna i primjeniti, analizirajući rečenice.

Okvirni sadržaj predmeta:1. Vrste rečenica 2. Analiza rečenica3. Vježbanje na tekstovima

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, dijalozi, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), seminarski rad, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja

61

Page 62: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

ostvarenih ishoda ).Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Provjera znanja je pismeni ispit.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Leyla Karahan, Turkcede Soz Dizimi, Akcag Yay., Ankara 19812.Ekrem Čušević, Gramatika suvremenoga Turskog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1996

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: OSMANSKI TURSKI III Šifra predmeta: TJO20

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 3. godina studija / 5.semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Osmanski turski IIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (1 ECTS); 30% kolokvij (2,5 ECTS); 50% završni ispit (3,5 ECTS)

Cilj predmeta:

Sticanje znanja o elementima i gramatičkim pravilima perzijskog jezika u osmanskom turskom, sjecanje znanja o perzijskom alfabetu, o glasovnim promjenama, o tvorbi pravilne i nepravilne množine, te o sintagmi perzijskog jezika u osmanskom turskom

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da prepoznaju elemente i gramatička pravila perzijskog jezika o osmanskom turskom.

Okvirni sadržaj predmeta: Tematske cjeline

1. Elementi i gramatička pravila perzijskog jezika u osmanskom turskom

62

Page 63: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

-perzijski alfabet - glasovne promjene-tvorba pravilne i nepravilne množine-sintagme perzijskog jezika u osmanskom

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja i vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismeni ispit

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Hayati Develi, Osmanli Turkcesi Kilavuzu 1, Bilimevi Yay., Istanbul, 20012. Prof. dr. Muharrem Ergin, Osmanlica Dersleri, 1995

Način praćenja kvalitete i uspješnoizvesti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: DIVANSKA KNJIŽEVNOST I Šifra predmeta: TJO21

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina/Peti semestar

Voditelj predmeta: Strani lektorKontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Njemački jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: Divanska književnost IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Osposobljavanje studenata da steknu osnovna znanja o divanskoj književnosti do kraja 15.stoljeća, te da o stečenom znanju znaju razgovarati i kritički razmišljati.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studetni imaju znanje iz divanske poezije 15, 16. i 17. Stoljeća, te su sposobni da o njoj razgovaraju i kritički razmišljaju

Okvirni sadržaj predmeta: Tematske cjeline1. Definicija i svojstva divanske književnosti. Uvod u divansku književnost. .2. Osnovne crte turske književnosti prije Osmanlija. .3. Proučavanje pjesnika i poezije klasične turske književnosti, nazvane divanska književnost, koja je nastala na području Anadolije i zapadnog dijela Carstva

63

Page 64: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

(Rumeli) i trajala punih šest stoljeća. .4. Obrađuje se period do kraja 15. stoljeća. .

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, konsultacije, prezentacija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismeni ispit

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Nihat Sami Banarli, Resimli Turk Edebiyati Tarrihi, M. E. B. Yayinlari, Istanbul, 1971.2. Agah Sim Levend, Divan Edebiyati, Inkilap Yayinlari, Istanbul, 1943.3. Prof. Mustafa Isen, Divan Edebiyatinda Sairler Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1989.4. Prof. Iskender Pala, Ansiklopedik Divan Siir Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1990.5. Muallim Naci, Osmanli Sairleri, Kultur Bak., Istanbul, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TEORIJA PREVOĐENJA Šifra predmeta: TJO22

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina/Peti semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Njemački jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za njemački, turski i engleski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Sticanje znanja o teorijskim aspektima procesa prevođenja i njihova empirijska provjera na različitim tekstovima.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o teorijskim aspektima procesa prevođenja, te će biti sposobni da stečena znanja primijene na različitim tekstovima.

Okvirni sadržaj predmeta: - Teorija prevođenja kao nastavna disciplina;- Lingvistička koncepcija prevođenja;- Književna koncepcija prevođenja;- Komunikacijski model prevođenja;- Oblici i vrste prevođenja;- Prijevodna ekvivalentnost;

64

Page 65: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

- Proces prevođenja;- Prijevodna analiza;- Prevođenje elemenata kulture i civilizacije;- Prevođenje stručne i naučne leksike i terminologije;- Prijevodna semantizacija u nastavi stranih jezika

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-kolokviji (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Ivir, Vladimir (1995): Teorija prevođenja i znanost o prevođenju, u Zbornik radova „Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije“, Zagreb.

2. Levi, Jirži (1982): Umjetnost prevođenja, „Svjetlost“, Sarajevo.

3. Tanović, Ilijas (1986): Prijevod kao način semantizacije leksike, u zborniku „Prevođenje i nastava stranih jezika“, Beograd.

4. Tanović, Ilijas (1989): Teorija prevođenja i njen doprinos poboljšanju prevodilačke prakse, Mostovi, Ljubljana.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

65

Page 66: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:Poezija Junus Emrea i Mevlana

Dželaludina RumijaŠifra predmeta: TJI18

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1. ciklus studija 3. godina studija / 5. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi su sadržani u okvirnom sadržaju predmeta

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da poznaju i razgovaraju o Poeziji Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija.

Okvirni sadržaj predmeta: Anadolija u vrijeme Mevlaninog stvaralaštva.Mevlanin život i porodica.Poznanstvo i prijateljstvo sa Šemsi Tebrizijem.Njegova književna liènost i djela.MesnevijaOsnovne ideje mesnevijeDivan-i KebirSufijske i filozofske ideje u djelu Fihi Ma Fih.

66

Page 67: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Madžalis-i Seb'aMektubatMevlanina doktrina Vahdeti VudžutLjudska ljubavAnadolija u vrijeme Junusovog stvaralaštav.Legende o životu junus Emrea.Djela i književna liènost Junus Emrea.Divan Junus Emrea.Risaletu'n NusijeJezik i stil poezije Junus EmreaIdeje Junus EmreaNjegova uloga pri turciziranju Anadolije.Junusov stil u turskoj književnostiDoktrina Junus EmreaJunusovo mjesto u sufijskoj književnosti

Primjeri pjesama Junus EmreaOblici provođenja nastave/metode

učenja:Predavanja i vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran.b) Usmeno: Opæe znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Tur Edebiyati Tarihi, Edebiyat Tarihi-Metinler, Akoag, Ankara, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NJEMAČKI JEZIK I Šifra predmeta: TJI19

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina / Prvi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 1 P

Sati vježbi sedmično: 3VUkupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: ObavezniPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 10% učešće (0, 5 ECTS); 40% seminar (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj je da kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice, da zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste, te da se može sporazumjeti na jednostavan način, ako poslovni partneri govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studenti su sposobni da razumiju, pišu i komuniciraju na njemačkom jeziku, koristieći posve jednostavne izraze i rečenice iz svakodnevnice.

Okvirni sadržaj predmeta:

67

Page 68: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Lekcija 1 Hallo! Wie geht's? Komunikacija Vokabular Gramatika

Lekcija 2 Begegnungen Adresse und Telefonnummer angeben ◆Alphabet ◆Buchstabieren ◆Bestellen imRestaurant ◆Angaben zur Person machen ◆Zahlen bis 1 000

◆ Vermutungen anstellenDer Ton macht die MusikBeamten-ABC 27Zwischen den ZeilenVermutungen äußern 24

Adresa i broj telefona;Njemačka abeceda; spelovanje na njemačkom jeziku; naručivanje u restoranu; znati navesti lične podatke (godište, bračni status, državljanstvo, itd.); brojevi do 1 000; znati formulacije za izražavanje pretpostavki

W-Frage; Konjugation Präsens;Nominativ: bestimmter, unbestimmterund negativer Artikel;Akkusativ: unbestimmter und negativerArtikelWortfeldKleine Speisen und GetränkeLerntechnikWortakzent mit Geste lernen 23

Lekcija 3 Guten Tag, ich suche...

Lekcija 4 Im Supermarkt

68

Page 69: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, auditorne vježbe, dijalog. Samostalni zadaci, demonstracija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), seminarski rad, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-seminar (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:A = 90 100% 10 = 90 100% ocjeneB = 80 89,9% 9 = 80 89,9% ocjeneC = 70 79,9% 8= 70 79,9% ocjeneD = 60 69,9% 7= 60 69,9% ocjeneE = 50 59,9% 6=50 – 59,9% ocjene

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Dallapiazza, Rosa-Maria (2010): Tangram aktuell 1. Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 1 – 4, Hueber.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

69

Page 70: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:NAZIV PREDMETA

Engleski jezik IŠifra predmeta: TJI20

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Ciklus studija I Godina studija III / Semestar V

Voditelj predmeta: Doc. dr. Edina Špago-Ćumurija

Kontakt detalji:Konsultacije: svaki dan, 9:30-10:00 Adresa (broj kabineta): Arapski studiji E-mail: [email protected] Tel.: 063 345 935

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2 Ukupan broj sati: 60Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Odsjek za njemački jezik i knj., Odsjek za bosanski jezik i knj., Odsjek za historiju;

Odsjek za turski jezik i književnostStatus predmeta: Izborni

Preduslovi za polaganje predmeta: Nema ih.Ograničenja pristupa predmetu: Nema ih.

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Predmet je izborni i nosi dogovoreni opseg od 4 ECTS-a. Student će na nastavi

ostvariti 60 sati a preostalih 20 u samostalnom radu.

Cilj predmeta:Studenti drugih studija će se upoznati sa osnovama engleske gramatike te usvojiti

jezične vještine na nivou A1+ CEF skale. Fokus će biti na vještini govora, uz razumijevanje, čitanje i pisanje.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će moći:- razumjeti govor na nivou A1+ CEF skale, u uobičajenim svakodnevnim

situacijama, ako govornik relativno sporo i razgovijetno izgovara- održavati govornu komunikaciju o temama iz svakodnevnog života, ličnog i

iz okruženja- čitati i pisati o obrađenim temama- usvojiti najčešće ustaljene i idiomatske izraze u cilju lakšeg komuniciranja- upoznati se sa osnovnim elemntima kulture i običaja engleskog govornog

područja

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Predstavljanje na engleskom2. Porodica i okruženje - opis3. Svakodnevne životne aktivnosti4. Odmor i zabava5. Putovanje7. Zdravlje i dobrobit8. Obrazovanje9. Kupovina10. Hrana i piće11. Javne službe12. Vrijeme13. Zabava14. Dokolica i hobiji15. Radio i televizija

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, vježbe, dijalozi, filmovi, dramatizacija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Studenti rade dvije zadaće u toku semestra.

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Zadaćama studenti mogu ostvariti do 20% bodova, na pismenom ispitu do 40% i na usmenom do 40% od ukupnog broja bodova.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Weekly Guardian - http://www.guardian.co.uk/education/series/classroom-materials2. Mustafa Tanović, Gramatika engleskog jezika, FHN Mostar 2000.3. materijali sa nastave koje studenti dobiju mailom

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

70

Page 71: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Turski jezik VI Šifra predmeta: TJO23

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina studija/ 6. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 90

Bodovna vrijednost ECTS-a: 8 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: Turski jezik VOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (3 ECTS); 50% završni ispit

(4 ECTS)

Cilj predmeta:Teoretsko upoznavanje studenata sa semantikom turskog jezika, te izrazima koji imaju konotativno značenje. Primjena navedenih izraza pismeno i usmeno.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po završetku ovog predmeta studenti će poznavati teoretske postavke o semantici turskog jezika, te će biti sposobni da prepoznaju u tekstu, te da pismeno i usmeno koriste izraze sa prenesenim značenjem, kao što su frazemi, poslovice.

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmetaTematske cjeline1. Semantika turskog jezika 2.Značenje u turskom jeziku3. Denotativno značenje4. Konotativno značenje5. Promjena značenja6. Konkretno značenje7. Apstraktno značenje8. Izreke9. Idiomi10. Višeznačne riječi11. Izrazi, značenje izraza12. Izučavanje značenja u tekstovima

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, vježbe, samostalni rad, diskusija, prezentacija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:-pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Leyla Karahan, Turkcede Soz Dizimi, Akcag Yay., Ankara 19812.Ekrem Čušević, Gramatika suvremenoga Turskog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 19963. Muharrem ergin, Turk Dil bilgisi, Bayrak Yay., Istanbul, 2000

4. Tahsin Bangoglu, Turkcenin Grameri, Turk Dili Kurumu Yay., Ankara, 1986Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

71

Page 72: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Osmanski turski IV Šifra predmeta: TJO24

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 3.godina studija / 6.semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTS

Matična kvalifikacija: Turski jezik i književnostStatus predmeta: Obavezni predmet

Peduslovi za polaganje predmeta: Osmanski turski IIIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (1 ECTS); 30% kolokvij (2 ECTS); 50% završni ispit (3 ECTS)

Cilj predmeta:

Upoznavanje elementima arapskog jezika i pravilima arapskog jezika u osmanskom turskom. Upoznavanje sa gramatikom osmanskog turskog sa elementima arapskog jezika: arapski alfabet, tvorba pravilne i nepravilne množine, sintagme arapskog jezika u osmanskom.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni prepoznaju obrađene elemente arapskog jezika, te primijene naučena pravila arapskog jezika u u osmanskom turskom.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Elementi arapskog jezika i pravila arapskog jezika u osmanskom turskom 2. Gramatika osmanskog turskog sa elementima arapskog jezika

-arapski alfabet -tvorba pravilne i nepravilne množine1. -sintagme arapskog jezika u osmanskom

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja i vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Hayati Develi, Osmanli Turkcesi Kilavuzu 1, Bilimevi Yay., Istanbul, 20012. Prof. dr. Muharrem Ergin, Osmanlica Dersleri, 19953. Yilmaz Kurt, Osmanlica Dersleri II, Ankara, 1999

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

72

Page 73: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Divanska književnost II Šifra predmeta: TJO25

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina/Šesti semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: Divanska književnost IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)Cilj predmeta: Cilj predmeta proizilazi iz tematskih jedinica unutar okvirnog sadražaja predmeta.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studenti su sposobni da razumiju divansku poeziju 15-17. st, te da mogu učestvovati u razgovorima i diskusijama o divanskoj poeziji navedenog doba.

Okvirni sadržaj predmeta:

Sadržaj/ struktura predmetaTematske cjeline:1. Konačno uobličavanje divanske poezije 2. Pjesnici 15., 16., 17. st. 3. Razvoj Divanske poezije do kraja 16 st.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, diskusija, dijalozi, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Nihat Sami Banarli, Resimli Turk Edebiyati Tarrihi, M. E. B. Yayinlari, Istanbul, 1971.

2. Agah Sim Levend, Divan Edebiyati, Inkilap Yayinlari, Istanbul, 1943.3. Prof. Mustafa Isen, Divan Edebiyatinda Sairler Sozlugu, Kultur Bak.,

Ankara, 1989.4. Prof. Iskender Pala, Ansiklopedik Divan Siir Sozlugu, Kultur Bak.,

Ankara, 1990.5. Muallim Naci, Osmanli Sairleri, Kultur Bak., Istanbul, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

73

Page 74: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NOVA TURSKA KNJIŽEVNOST I Šifra predmeta: TJO26

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 3. godina studija / 6. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)Cilj predmeta: Cilj predmeta proizilazi iz okvirnog sadržaja predmeta.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o nastanku turske književnosti, sličnostima i razlikama između nove i stare turske književnosti, o razvoju nove turske književnosti, te o najavažnijim djelima i predstavnicima iste. Također će biti osposobljeni da prepoznaju i tumače tekstove pisaca iz navedenog perioda.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Nastanak nove turske književnosti 2. Sličnosti i razlike nve i stare turske književnosti 3. Razvoj nove turske književnosti 4. Najvažnija djela i predstavnici nove turske književnosti

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, diskusija

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

pismeno

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul,

1979.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

74

Page 75: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: TURSKI DIJALEKTI Šifra predmeta: TJI21

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina studija/ 6. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: IzborniPeduslovi za polaganje predmeta: Nema preduslovaOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj nastave je teoretsko upoznavanje studenata sa dijalektima u turskom jeziku. Prepoznavanje dijalekata u tekstovima, te prepoznavanje novih dijalekata u govoru.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da prepoznaju dijalekte turskog jezika, u tekstovima, a novije dijalekte da prepoznaju u govoru.

Okvirni sadržaj predmeta:1. Stari dijalekti turskog jezika. 2. Novi dijalekti turskog jezika.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, diskusija, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismeno: a)Kandidat polaže pismeni dio ispita na obrađenom materijalu. b) Opće poznavanje historije i dijalektologije turskog jezika

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. All Fehmi Karamanlioglu, Turk Dili, Istanbul, 19842. Rona Tas, An introduction to Turkology, Szeged, 19913. Nicholas Poppe, Introduction to altaic Linguistcs, Wisbaden, 19654. Fuat Bozkurt, Turklerin Dilli, Cem Yay., Istanbul, 19925. P.B. Golden, An introduction to the History of the Turkic Peoples, Weisbaden, 19926. Margaret Bainbridge, The Turkic People in the World, London- New York, 19937. Gy. Haza, Hanbuch der turkischen Sprachwissenschaft, Budapest, 19908. Wilhelm Radloff, Proben der Volksliteratu der turkischen Stamm, I-X, Sanktpeterburg, 1866-19049. E. V. Sevotryan, Etimologiceskiy slovar turkishih yazikov, I-V, Moskva, 1974- 190810. Sir G. Clauson, an Etimological Dictionary of pre- thirteenth century Turkish, London, 197711. G. J. Ramsted, Einfurhung in dia alaische Sprachwissenschaft, I, Helsinki, 1957; II: Romenlehre, 1952; III Register, 199612. Talat Tekin, Turkoloji Elestitileri, Simurg Yay., Ankara 1999.

Način praćenja kvalitete i Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

75

Page 76: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

uspješnosti izvedbe predmeta:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NJEMAČKI JEZIK II Šifra predmeta: TJI22

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Treća godina / Drugi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 1 P

Sati vježbi sedmično: 3VUkupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za turski jezik i književnost

Status predmeta: ObavezniPeduslovi za polaganje predmeta: Njemački jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 10% učešće (0, 5 ECTS); 40% seminar (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj je da kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice, da zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste, te da se može sporazumjeti na jednostavan način, ako poslovni partneri govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Studenti su sposobni da razumiju, pišu i komuniciraju na njemačkom jeziku, koristieći posve jednostavne izraze i rečenice iz svakodnevnice.

Okvirni sadržaj predmeta:

Lekcija 5 Arbeit und Freizeit

Komunikacija Vokabular Gramatika

über Vor- und Nachteile sprechen ◆Freizeitaktivitäten ◆ Uhrzeit ◆ Terminevereinbaren ◆ sich verabreden ◆ DatumDer Ton macht die MusikFreizeitstomp 13Zwischen den ZeilenHäufigkeitsangaben 9

Formulisanje prednosti i mahana; aktivnosti u slobodno vrijeme; formulisanje pitanja: Koliko je sati? i mogući odgovori; dogovaranje termina; dogovaranje sastanaka; datum.

Modalverben; Ortsangaben;Richtungsangaben; Zeitangaben;OrdinalzahlenWortfeldBerufe; Freizeitaktivitäten; Tage, Monate,Jahreszeiten

Lekcija 6 Familie und Haushalt Familie und Verwandtschaft ◆ über dieHaushaltsarbeit sprechen ◆ Tagesablauf

Porodica i rodbina; razgovor o domaćinstvu; razgovor o tome kako

Possessiv-Artikel; trennbare und nichttrennbareVerben; WechselpräpositionenWortfeld

76

Page 77: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Der Ton macht die MusikDer Haushalts-Blues 24Zwischen den Zeilenund, aber, oder 27

neko provodi dan.

Arbeiten im HaushaltLerntechnikDie „Kopfpräpositionen“ 26ProjektKurszeitung 20

Lekcija 7 Berlin! Berlin! Wegbeschreibungen ◆ über Vergangenessprechen ◆ LieblingsorteDer Ton macht die MusikAuf der Mauer, auf der Lauer(Liedwerkstatt) 38Zwischen den ZeilenMitleid oder Ärger ausdrücken 39

Opisivanje smjera, puta; razgovor o nekoj prošloj radnji; omiljena mjesta.

Orts- und Richtungsangaben;Perfekt (1): Verbklammer, Partizip II derregelmäßigen und unregelmäßigen Verben;Personalpronomen im AkkusativWortfeldLieblings-Lerntechnikunregelmäßige Verben mit Partiziplernen 35ProjektInternetrecherche; Brief an die Touristen-Information 32

Lekcija 8 Alltagssituationen Auskunft geben ◆ um Informationen/Hilfebitten ◆ etwas bestellen, einkaufen ◆jemandem etwas wünschen

Tipps zum Vokabellernen

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, auditorne vježbe, dijalog. Samostalni zadaci, demonstracija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), seminarski rad, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-seminar (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:A = 90 100% 10 = 90 100% ocjeneB = 80 89,9% 9 = 80 89,9% ocjeneC = 70 79,9% 8= 70 79,9% ocjeneD = 60 69,9% 7= 60 69,9% ocjeneE = 50 59,9% 6=50 – 59,9% ocjene

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Dallapiazza, Rosa-Maria (2010): Tangram aktuell 1. Kursbuch und Arbeitsbuch, Lektion 5 – 8, Hueber.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

77

Page 78: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:NAZIV PREDMETA

Engleski jezik IIŠifra predmeta: TJI23

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Ciklus studija I Godina studija III / Semestar VI

Voditelj predmeta: Doc. dr. Edina Špago-Ćumurija

Kontakt detalji:Konsultacije: svaki dan, 9:30-10:00 Adresa (broj kabineta): Arapski studiji E-mail: [email protected] Tel.: 063 345 935

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2 Ukupan broj sati: 60Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Odsjek za njemački jezik i knj., Odsjek za bosanski jezik i knj., Odsjek za historiju;

Odsjek za turski jezik i književnostStatus predmeta: Izborni

Preduslovi za polaganje predmeta: Položen Engleski jezik IOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih.

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Predmet je izborni i nosi dogovoreni opseg od 4 ECTS-a. Student će na nastavi

ostvariti 60 sati a preostalih 20 u samostalnom radu.

Cilj predmeta:Studenti će proširiti znanja o gramatici i nastaviti sa uvježbavanjem jezičnih vještina, sa ciljem postizanja A2+ nivoa CEF skale. Nakon oralne nastave u prvom semestru, pažnja će se usmjeriti na pisanje i čitanje, uz dalje uvježbavanje preostalih vještina.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Student razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Pisanje paragrafa 2. Pisanje kraćih formi (razglednica, formulari)3. Bigrafije poznatih – rad na tekstu 4. Pisanje biografije5. Oglasi za posao6. Intervju za posao7. Dopis8. Traženje informacija na engleskom jeziku9. E-mail10. Transport –čitanje uputa i snalaženje11. Pismo prijatelju12. Reklame – rad na tekstu13. E-vijesti na engleskom 14. Rad na odlomku književnog teksta na A2 nivou15. Esej - pisanje

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, usmene i pismene vježbe.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Studenti rade dvije zadaće u toku semestra.

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Zadaćama studenti mogu ostvariti do 20% bodova, na pismenom ispitu do 40% i na usmenom do 40% od ukupnog broja bodova.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Weekly Guardian - http://www.guardian.co.uk/education/series/classroom-materials2. Mustafa Tanović, Gramatika engleskog jezika, FHN Mostar 2000.3. Materijali sa nastave koje studenti dobiju mailom

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

78

Page 79: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZATURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Turska i bosanska narodna književnost I Šifra predmeta: TJO27

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina studija/ 7. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Konsultacije: br. kabineta 003 Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: nemaOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% završni ispit

(2,5 ECTS)Cilj predmeta: Ciljevi proizilaze iz sadržaja predmeta

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po završetku ovog predmeta studenti će poznavati i prepoznavati definicije narodne književnosti, te teoretske postave o turskoj i bosanskoj narodnoj i usmenoj književnosti, te će biti osposobljeni da kritički razmišljaju i razgovaraju o obrađenim temama.

Okvirni sadržaj predmeta:1. Definicija Narodne književnosti 2. Turska i bosanska narodna književnost3. Turska i bosanska usmena književnost

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, vježbe, samostalni zadaci, diskusija, prezentacija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Prof. Cemal Kurnaz, Halk ve Divan Siirin Musterekleri Uzerine, Akcag Yayinlari, Ankara, 1990.

2. Prof. Fuad Koprulu, Anadolu Turklerinn Halk Edebiyati, Istanbul, 1928.3. Cahit Oztelli, Karacaoglan, Milliyet Yayinlari, Istanbul, 1971.4. Prof. Pertev Naill Boratav, 100 Soruda Turk Halk Edebiyati, Gercek

Yayinlari, Istanbul, 1969.5. Ahmet Talat Onay, Halk Siirlerinin Sekil ve Nevi Kitabevi Yayinlari,

Istanbul, 1996.6. Prof. Fuad Koprulu, Turk Saz Sairleri, Milli Kultur Yayinlari, Ankara,

1962.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

79

Page 80: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NOVA TURSKA KNJIŽEVNOST II Šifra predmeta: NJO28

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1.ciklus studija 4. godina studija / 7. semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nova turska književnost IOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (2 ECTS); 50% završni ispit (3,5 ECTS)Cilj predmeta: Upoznavanje sa nastankom i razvojem turske nacionalne književnosti

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o knjizevnosti iz navedenog perioda, poznaju relevantnu historijsku, političku etc. pozadinu, glavne predstavnike, te su sposobni da praktično primjenjuju usvojeno znanje na primjeru prepoznavanja i analize obuhvaćenih tekstova.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Nastanak i razvoj turske nacionalne književnosti 2. Najistaknutija djela i predstavnici nacionalne turske književnosti 3. ''Hece'' pjesnici: Orhan Sejfi, Jusuf Zija, Enis Behić i dr. 4. Različiti književni pokreti ovog perioda5. Najiler i Nev Zunanilaer

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, konsultacije

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul,

1979.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

80

Page 81: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: HISTORIJA REPUBLIKE TURSKE Šifra predmeta: TJO29

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Sedmi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1,5 ECTS); 50% završni ispit

(2,5 ECTS)Cilj predmeta: Cilj predmeta proizilazi iz okvirnog sadržaja istog.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o ključnim događajima vezanim za historiju Repubike Turske

Okvirni sadržaj predmeta:

Prvi svjetski rat (1914-18) 2. Narodnooslobodilački rat Turaka (1919.-22.) i mirovni sporazum u Lozani (1923) (3. Formiranje Republike Turske(1923); Prvi predsjednik Atatürk (1923-38) 4. Formiranje Turskog Parlamenta (1920) i Teşkilat-ı Esasiye (1921) 5. Kuva-yı Milliye i vojska kod Turaka (1920) 6.hafta: Tekalif-i Milliye (1921) 7. Turska poslije Ataturka (9+9)8. Prelazak na višepartijski sistem u Turskoj (1946) (9+9) 9. 1930. Međunarodne nesuglasice; (9+9) 10. II Svjetski rat (1939-45) i Turska(9+9) 11. Hladni rat I Turska(9+9)

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, prezentacije, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1.T.Acaroğlu; Açıklamalı Atatürk Kaynakçası, Vol.I-II, Ank.1981.2.M.K.Atatürk; Nutuk, Vol.I-III, İst.1961.3.M.K.Atatürk; Söylev ve Demeçler, Vol.I-V, Ank.1959-72.4.Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri; (der.Nimet Arsan), Ank.1964.5.Atatürkçülük:Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri;Gn.Kur.yayını, İst.1983.6.U.Kocatürk; Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Ank.1984.

7. U.Kocatürk; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Ank.19888. C.Bilsel; Lozan, Vol.I-II, İst.1933.9.A.F.Cebesoy; Milli Mücadele Hatıraları, İst.1953; Moskova Hatıraları, İst.1956.10.M.Gönlübol-C.Sar; Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1973), Ank.1982.11.U.İğdemir; Sivas Kongresi Tutanakları, Ank.1969.12.A.İnan; Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ank.1968; Medeni Bilgiler, Ank.1969.

81

Page 82: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

13.İ.İnönü; Hatıralar, C.I-II, Ank.1992.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

82

Page 83: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:METODIKA NASTAVE TURSKOG

JEZIKA IŠifra predmeta: TJO30

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina studija/ 7. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Njemački jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni Peduslovi za polaganje predmeta: Nema preduslova za polaganje ispitaOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% seminarski rad (2 ECTS); 50% završni ispit

(3 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje sa ključnim pojmovima didaktike, lingvističkim, psihološkim i didaktičkim aspektima podučavanja i učenja turskog kao stranog jezika

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o ključnim pojmovima didaktike, linvističkim, psihološkim i didaktičkim apsektima podučavanja i učenja turskog jezika kao stranog jezika.

Okvirni sadržaj predmeta:

Metodika istraživanja i proučavanja jezika i književnosti.-šta je nauka? - metode -tehnike- CV, primjeri naučnih radova

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, vježbe, samostalni rad, demonstracija, diskusija, dijalozi.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul, 1979.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

83

Page 84: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:Prevođenje sa bosanskog, hrvatskog,

srpskog na turski jezikŠifra predmeta: TJI24

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1. ciklus studija 4. godina studija / 7. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 75

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% završni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:

Uvođenje studenata u tehnike prevođenja različitih vrsta tekstova pri čemu će se uvijek izova moći sumnjati u vrsnoću prijevoda jer: „Što je manja razlika između prijevoda i izvornika, to je veća izdaja prevodioca nad prevedenim tekstom.“ (F.Ph.Ingold)

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da prevode razne vrste tekstova sa bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika na turski jezik.

Okvirni sadržaj predmeta:Prevodi bosanskih priča. Tekstovi iz oblasti bosanske lingvistikePrevodi tekstova iz svakodnevnog života.Prevod tekstova iz novinske štampe.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja i vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 20022. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 20023. Ekrem Čaušević, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 19964. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997. 5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-886. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 20007. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 19988 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

84

Page 85: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: SAVREMENA REKLAMA Šifra predmeta: TJI25

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Ciklus studija Godina studija IV / Semestar VII

Voditelj predmeta: Doc.dr. Edina Špago-Ćumurija; Semina Ajvaz, asst.

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično:2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Komunikologija

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:

Cilj predmeta:Uloga i značaj savremene reklame u modernom društvu. Kreacija reklame, vrste i

oblici reklamiranja. Savremena reklama i komunikacijski kanali.Opis općih i specifičnih

kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Raumjevanje teorijskih principa i metoda rada u savremenoj reklami koji konstituiraju rješenja primjenjena u praksi.Izrada reklame, dizajn reklame, pisanje reklame, oblici

reklamiranje. Uspješno plasiranje reklame različitim komunikacijskim kanalima,

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Uvod u savremenu reklamu2. Značaj i funkcija savremne reklame u modernom društvu3. Vrste i oblici reklamiranja4. Reklame i reklamne agencije5. Komunikacijski kanali(mediji)6. Pisanje reklame, dizajn izrada reklame7. Reklamiranje poslovnih subjekata8. Brend, brendiranje9. Odnosi sa javnošću i savremena reklama10. Online reklamiranje11. Reklamiranje i sponzorstvo12. Reklamiranje i kompenzacija13. Etika reklamiranja14. Praktična izrada reklame15. Prezentacija reklame

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, auditorne vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Seminarski rad-napraviti reklamnu kampanju za neki proizvod ili uslugu

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Kolokvij I na sredini semestra, kolokvij II na kraju semestra + izrada seminarskog rada. Ukoliko student ne sakupi dovoljan broj bodova kroz semestar izlazi na završni ispit

koji uključuje cjelokupno gradivo iz tog predmeta.Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1.Skripta predmetnog profesora2.Frenk Džefkins, 2003, Oglašavanje, Beograd3.Nenad Brkić, Upravljanje marketing komuniciranjem, 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

85

Page 86: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:BOSANSKOHERCEGOVAČKA

KNJIŽ. XX VIJEKAŠifra predmeta: TJI26

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Sedmi semestar

Voditelj predmeta: Doc.dr.Hadžizukić/Lejla Žujo, asst.

Kontakt detalji:kabinet: u zgradi Arapskih studija E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 1 V Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova, broja književnih djela koje studenti moraju pročitati, te obima predviđenih zadataka.

Cilj predmeta:Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka, kao izborni predmet, ima za cilj dati studentima pregled najvažnijih tokova u književnosti BiH u XX vijeku.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Nakon što odslušaju modul i izvrše svoje obaveze studenti će: Znati najvažnije tokove u proznom stvaralaštvu bosanskohercegovačke

književnosti Pročitati i koristeći ranije stečena znanja moći analizirati programom

predviđene tekstove Steći sposobnost komparativne analize zadanih tekstova unutar svjetske i

južnoslavenskih književnosti Znati uočiti unutarnje veze i međuodnose temeljnih proznih tekstova

nastalih u drugoj polovini XX vijeka Biti sposobni da na pravilan metodičko-didaktički način analiziraju

tekstove u nastavi književnost Biti u mogućnosti da prate recentna književna ostvarenja

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Drugi svj. rat i njegove refleksije u bh. književnosti 2. B.Ćopić3. Narušavanje zahtjeva socreal. u prozi: B.Ćopić, D.Sušić, Ć.Sijarić4. Romani Meše Selimovića – Derviš i smrt i Tvrđava5. Ponornica S.Kulenovića, 6. Uhode i Pobune D.Sušića7. Novohistorijski romani N.Ibrišimovića, Ć.Sijarića i H. Bašića8. Romani A.Isakovića, Dž.Alića, V.Lukića, I.Lovranovića, A.Vuletića9. Pripovijetke M.Kondžića, Ć.Sijarića , S.Fetahagića, M.Novalića10. Romani Dž.Karahasana, I.Horozovića, M.Jergovića 11.J.Musabegović, , A.Lazarevske, N.Kurspahić12. Dramsko stvaralaštvo u BiH od 1945. do danas13. Putopis u BiH: T.Kulenović, Z.Džumhur14. Savremena bh. književno-kritička i teorijska misao

15. Najnovije tendencije u bh. KnjiževnostiOblici provođenja nastave/metode

učenja:Predavanja 60%, diskusije 20%, prezentacije 20%.Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 8

86

Page 87: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

85 – 94 995 – 100 10

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)-testovi (30%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:A = 90 100% 10 = 90 100% ocjeneB = 80 89,9% 9 = 80 89,9% ocjeneC = 70 79,9% 8 = 70 79,9% ocjeneD = 60 69,9% 7 = 60 69,9% ocjeneE = 50 59,9% 6 = 50 – 59,9% ocjene

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Midhat Begić, Raskršća IV2. Muhsin Rizvić, Književni život BiH između dva rata3. Zdenko Lešić, Pripovjedačaka Bosna4. Bošnjač. knj. u knj. kritici, Novija knj.-poezija, prir. E. Duraković5. Bošnjačka knj. u knj. kritici, Novija knj.-proza, prir. E. Duraković6. Hanifa K.Osmanagić, Pjesnici lirske apstrakcije7. Enver Kazaz, Bošnjački roman XX vijeka8. Muhsin Rizvić, Panorama bošnjačke književnosti9. E. Duraković, Riječ i svijet:studije i eseji o bh. pjesnicima XX vj.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

87

Page 88: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: HISTORIJA UMJETNOSTI Šifra predmeta: TJI27

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Ciklus studija: prvi Godina studija IV / Semestar VII

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 1 Seminar: 1

Sati vježbi sedmično: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 3

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTS

Matična kvalifikacija:Predmet je primarno urađen za Odsjek za historiju, ali i za ostale humanističke i

društvene profileStatus predmeta: izborni

Peduslovi za polaganje predmeta: NemaOgraničenja pristupa predmetu: Nema

Obrazloženje bodovne vrijednosti:Bodovni saldo je urađen prema iskazanom sedmičnom fondu sati i potreba

samostalnog rada studenta (1+1+1+1)

Cilj predmeta:

Osnovni ciljevi ovog studijskog predmeta odnose se prije svega na upoznavanje sa osnovnim umjetničkim pravcima u historiji, njihovim karakteristikama i odrazom na

društveni stil življenja. Također, jedan od ciljeva jeste i proučavanje razvoja umjetnosti i njene uloge u nastanku i razvoju svjetskih civilizacija.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će imati zaokruženu cjelinu koje će im pomoći da upotpune svoje znanje iz osnovne humanističke grane.

Okvirni sadržaj predmeta:

1.Stari svijet (prahistorija, egipatska umjetnost, stari Bliski istok, grčka umjetnost, rimska umjetnost)2. Srednji vijek (islamska umjetnost, ranofeudalna umjetnost, romanička umjetnost, gotička umj.,

3. Renesansa 4. Barok5. Neoklasicizam i romantizam6. Realizam i impresionizam7. Postimpresionizam

8. Slikarstvo i vajarstvo XX st.Oblici provođenja nastave/metode

učenja:predavanja, vježbe, demonstracija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Prisustvo nastavi – 25%, Seminarski rad – 25%, Usmeni ispit – 50%Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Džonsom, Historija umjetnosti, Zagreb, 1998. 2. Levi Majkl, Istorija slikarstva, Beograd, 1975.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

88

Page 89: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Civilizacija Velike Britanije Šifra predmeta: TJI28

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija IV godina / VII semestar

Voditelj predmeta:Voditelj predmeta: Prof. Dr. Zvonimir Radeljković Viša asistentica: Aida Džiho

Kontakt detalji:Konsultacije: kabinet E-mail: [email protected]

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 1

Sati vježbi sedmično: 2

Ukupan broj sati: 45+1 seminar

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za engleski jezik i književnost

Status predmeta: IzborniPreduslovi za polaganje

predmeta:Nema ih

Ograničenja pristupa predmetu:

Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:

4 ECTS

Cilj predmeta:

Ciljevi koji se postižu ovim predmetom su sljedeći: upoznati studente prve godine sa osnovnim društveno-historijskim i kulturološkim činjenicama Velike Britanije; ukazati na najvažnije događaje od doba prahistorije do 20. stoljeća.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da: Identifikuju najvažnije događaje koji su obilježili i modelirali

britansku historiju Znanje stečeno pohađanjem predmeta koriste u polju

kulturoloških studija i književnosti. Primjenjuju i prenose stečena kulturološka i društveno-

historijska znanja u daljem nastavku studija. Koriste stečena znanja u različitim stručnim poljima i

zanimanjima (nastava, prevođenje, naučni rad itd.) Kombinuju stečeno znanje sa ostalim predmetima do zavšetka

studija. Koriste niz tehnika za pisanje eseja ili naučnih radova, stečenih

izradom seminarskog rada, te kroz koncepciju izvođenja nastave i polaganja predmeta.

Okvirni sadržaj predmeta: 1. Earliest times; The Foundation Stones, the Saxon Invasion2. The Celtic Kingdoms3. The Early Middle Ages; Conquest and the Feudalism, Power of

The Kings4. Government and Society5. The Late Middle Ages; Wars, Pagues and Disorder, The Crisis

of Kings and Nobles6. Government and Society

89

Page 90: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

7. The Tudors8. England and Her Neighbors9. Government and Socitey (The Tudor parliament)10. The Stuarts (Civil War)11. The Eighteen Century; The Years of Revolution12. The Nineteen Century13. The Twentieth Century and the World Wars14. The Age of Uncertainty15. Revision

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, auditorne vježbe, demonstracija, grupni rad, individualni rad studenata, domaći zadaci itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Polusemestralni ispit: 35% Seminarski rad 15% Završni ispit (pismeni) 30 % Završni ispit (usmeni) 20%Napomena: oba dijela završnog ispita moraju imati prolaznu ocjenu/prolazan broj bodova da bi se formirala konačna ocjena.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

- McDowall, David. An Illustrated History of Britain, Pearson Education Ltd., 2003.

- Morgan, Kenneth. The Oxford Illustrated History of Britain, Oxford University Press, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

90

Page 91: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:Turska i bosanska narodna književnost

IIŠifra predmeta: TJO31

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Osmi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 5 ECTSMatična kvalifikacija: Njemački jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Turska i bosanska narodna književnost IIOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% završni ispit

(2,5 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da studenti steknu znanje o turskoj narodnoj pjesmi i pripovijetki, turskoj uspavanci, te bosanskoj narodnoj pripovijetki i sevdalinci; da se osposobe da kritički razmišljaju i razgovaraju o obrađenoj materiji, te da ove dvije narodne književnosti mogu kontrastirati.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će steći znanje o narodnoj pripovijetki, pjesmi u turskoj i bosanskoj književnosti, te će biti sposoban da se kritički osvrne na stečeno znanje i kontrastira dvije narodne književnosti.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Turske narodne pjesme ( Turkuler) 2. Turske narodne pripovjetke3. Medah (narodni pripovjedač) 4. Turske uspavanke5. Bosanske narodne pripovjetke6. Sevdalinka

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Provjera znanja je pismena.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Prof. Cemal Kurnaz, Halk ve Divan Siirin Musterekleri Uzerine, Akcag Yayinlari, Ankara, 1990.Prof. Fuad Koprulu, Anadolu Turklerinn Halk Edebiyati, Istanbul, 1928.Cahit Oztelli, Karacaoglan, Milliyet Yayinlari, Istanbul, 1971.Prof. Pertev Naill Boratav, 100 Soruda Turk Halk Edebiyati, Gercek Yayinlari, Istanbul, 1969.Ahmet Talat Onay, Halk Siirlerinin Sekil ve Nevi Kitabevi Yayinlari, Istanbul, 1996.Prof. Fuad Koprulu, Turk Saz Sairleri, Milli Kultur Yayinlari, Ankara, 1962.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

91

Page 92: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Nova turska književnost III Šifra predmeta: TJO32

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

1. ciklus studija 4. godina studija / 8. semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: ObavezniPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Samo studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti: 20% učešće (1 ECTS); 30% kolokvij (2 ECTS); 50% završni ispit (3 ECTS)

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa značajnim autorima i njihovim romanima u periodu nastnka i razvoja savremena turske književnosti, sa prvim predstavnicima, te sa

ulogom i značajem M. Akifa, J.Kemala i A.Hašima. Da se osposobe o obrađenoj materiji da razgovaraju i kritički razmišljaju.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni da razgovaraju o nastanku i razvoju savremene turske književnosti, prvim i najznačajnim predstavnicima.

Okvirni sadržaj predmeta:1. Nastanak i razvoj savremene turske književnosti 2. Prvi predstavnici savremene turske književnosti3. Uloga i značaj Mehmeda Akifa, Jahje Kemala i Ahmeta Hašima u

savremenoj turskoj književnostiOblici provođenja nastave/metode

učenja:Predavanja, prezentacije, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Provjera znanja je pismena.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul, 1979.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:METODIKA NASTAVE TURSKOG

JEZIKA IIŠifra predmeta: TJO33

92

Page 93: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Osmi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1 Sati vježbi sedmično: 3Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 6 ECTSMatična kvalifikacija: Njemački jezik i književnost

Status predmeta: Obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% završni ispit

(3 ECTS)

Cilj predmeta:Osposobljavanje studenata za rad u nastavi u osnovnim i srednjim školama.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni za rad u nastavi, kako u srednjim tako i u osnovnim školama.

Okvirni sadržaj predmeta:

- Praktični dio nastave koji podrazumijeva hospitovanje 10 sati u školama kod mentora čime se studenti pripremaju za praktično izvođenje nastavnog sata;- Za vrijeme hospitovanja studenti vode zabilješke o odgledanim nastavnim satima, pišu pripreme za nastavnu jedinicu;- Studenti drže jedan sat u srednjoj školi.

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, prezentacije, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)- testovi (40%)- završni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul, 1979.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

93

Page 94: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta:UVOD U TEHNIKE IZRADE

NAUČNOG RADAŠifra predmeta: tJO34

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Osmi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji: Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 1Sati vježbi sedmično: 2V

+ 1 SUkupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: obavezni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nema ihOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% testovi/seminarski (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje i usvajanje standardnih tehnika i metoda znanstvenog istraživanja te pisanja znanstvenih i stručnih radova takoda da se student osposobi za samostalno istraživanje i izradu djela najviše znanstvene i stručne kakvoće.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti sposobni za samostalno istraživanje i pisanje stručnih i znanstvenih radova.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. opće određenje nauke- teorija nauke: a) pojam nauke b) povijesni razvoj nauke c) fundamentalne značajke nauke d) odnos nauke i pojedinih disciplina e) klasifikacija znanosti2. opća metodologija: a) pojam i klasifikacija metodologije b) pojam metode c) klasifikacija metoda3. tehnologija naučnog istraživanja: a) izbor teme i uočavanje naučnog problema b) prikupljanje, proučavanje i sređivanje literarne građe c) kompozicija naučnog djela d) pismeno formuliranje4. naučna i stručna djela: a) naučna djela b) stručna djela c) sve o magisterijima i doktoratima5. pisanje teksta i tehnička obrada naučnog djela: a) citiranje literature: europski i američki sistem b) pozivne bilješke c) jezična i stilska obrada rukopisa d) tehnička priprema teksta

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, prezentacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)-seminarski rad (40%)-završni pismeni ispit (50%)Konačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 6

94

Page 95: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

65 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, IV. izdanje, Rijeka, Ekonomski fakultet u Rijeci.

2. Žugaj, M./Dumčić, K./Dušak, V. (1999): Temelji znanstvenoistraživačkog rada. Metodologija i metodika, Varaždin, Fakultet organizacije i informatike.

3. Silobrčić, V. (2003): Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, IV. izdanje, Zagreb, Medicinska naklada.

4. Marušić, M. (2004): Uvod u znanstveni rad, 3. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Medicinska naklada.

5. Šamić, M. (1980): Kako nastaje naučno djelo. Uvođenje u tehniku naučnoistraživačkog rada, V. izdanje, Sarajevo, Svjetlost.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

95

Page 96: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: NOVA TURSKA KNJIŽEVNOST IV Šifra predmeta: TJI29

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studija Četvrta godina/Osmi semestar

Voditelj predmeta:Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta: Sati predavanja sedmično: 2 Sati vježbi sedmično: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Turski jezik i književnost

Status predmeta: Izborni predmetPeduslovi za polaganje predmeta: Nova turska književnost IIIOgraničenja pristupa predmetu: Studenti Odsjeka za turski jezik i književnost

Obrazloženje bodovne vrijednosti:10% učešće (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% završni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:

Cilj predmeta jeste upoznavanja studenata sa osobinama savremene turske književnosti, njenim promjenama nakon 1940, te utjecajem stranih književnika na njen dalji tok. Upoznavanje sa predstavnicima ovog doba. Cilj da studenti razgovaraju i kritički razmišljaju o navedenom periodu.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom završetku ovog predmeta studenti će biti upoznati sa teorijom o savremenoj turskoj književnosti nakon 1940. godine, te utjecajem stranih književnika na njen dalji razvoj. Bit će sposobni da razgovaraju o periodu turske književnosti od 1940. Godine, te da analiziraju tekstove iz tog perioda.

Okvirni sadržaj predmeta:1. Osobine savremene turske književnosti 2. Promjene u turskoj književnosti nakon 1940 god. 3. Uticaj stranih književnika na tok savremene turske književnosti

4. Pjesnici savremene turske književnostiOblici provođenja nastave/metode

učenja:Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, prezentacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, završni pismeni ispit (primjena stečenih kompetencija, u svrhu potvrđivanja ostvarenih ishoda ).

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Provjera znanja je pismena.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. Reuf Mutluay, Elli Yilin Turk, T. Is. Bankasi Y., Istanbul, 1973.2. Ebubekir Ergolu, Modern Turk Siirin Dergisi, YKY, Istanbul, 1993.3. Orhan Okay, Sanat Edebiyat Yazilari, Dergah Y., Istanbul, 1990.4. Prof. Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri, Dergah Yayinlari, Istanbul, 1979.

1.Način praćenja kvalitete i

uspješnosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

96

Page 97: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: RetorikaŠifra

predmeta: TJI30

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Dodiplomski Godina: IV

Semestar VIII

Voditelj predmeta:Prof.dr. Safet Sarić

Ass. Irma Marić

Kontakt detalji:Konsultacije u kabinetu profesora E-mail: [email protected]

Ukupan broj sati predmeta:

Sati predavanja sedmično: 2

Sati vježbi sedmično: 2

Ukupan broj sati za polaganje

ispita: 60Bodovna vrijednost

ECTS-a:4 ECTS

Matična kvalifikacija: Odsjek za komunikologijuStatus predmeta: Izborni

Peduslovi za polaganje predmeta:

-

Ograničenja pristupa predmetu:

Nema ih

Obrazloženje bodovne vrijednosti:

Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova i obima nastavnih jedinica.

Cilj predmeta:

Cilj predmeta Retorika jeste da se studenti upoznaju s osnovnim postulatima dobrog, imanentnog, normativnog i elokventnog govora s orijentacijom da retorske klasične zakonitosti i njihovo praktično usvajanje pospješe opću pismenost. Kroz sadržaj predmeta i praktičnih radova – osnovni cilj će biti unapređenje jezičkog artizma preko usvojenih metoda i primjene osobina estetskog jezika, a naročito stilskih figura i tropa, kako za usmeno, tako i za pisano izražavanje.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Studenti će kroz sadržaj predmeta Retorika usvojiti naučne postulate najcjenjenije antičke vještine kao praktične sposobnosti da se jezikom izraze svekoliki ljudski aspekti vezani za misao i osjećanje.

Kroz sadržaj studente treba upoznati sa značenjima etosa, logosa i patosa kao univerzalnih vrijednosti ljudskog duha i intelekta.

Znanja iz ponuđenog programa treba usmjeriti ka usaglašavanju i određenoj komplementarnosti s komunikologijom kao jednom od najmlađih retorskih disciplina modernog doba, kao i praktičnoj primjeni teoriji informacija.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Uvod u retoriku: pojam i tradicija2. Antička retorika i antički retori: Gorgija, Lisija i

97

Page 98: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

Sokrat, 3. Demosten i Platon – život i djelo4. Aristotel i njegovo djelo (Retorika i Poetika)5. Druga sofistika: Plutarh, Lukijan6. Rimska retorika i glavni predstavnici: Plinije Mlađi,

Tacit, Ciceron, Lukrecije i Kvintilijan7. Retorika kao vještina uvjeravanja i manipulacije;

retorička teorija i retoričke vrste; antičke vrste govora: politički, sudski i pohvalni govor – karakterisitke

8. Besjedništvo i besjednički stilovi: visoki, srednji i jednostavni

9. Retorika i demokracija; demokratska retorika; demokracija kroz retoriku

10. Govorne vrste: razgovori, monolozi, govori i posebne vrste

11. Govor i karakteri govora; fatička funkcija jezika; ekspresivna funkcija jezika, metajezik, refleksivna funkcija, denotativna i konotativna funkcija; ludički govor; dječiji govor; staleški govor...

12. Priprema govora: a) prikupljanje građe (inventio), b) raspored građe (dispositio), c) kompozivija (elokutio, sastavljanje), d) pamćenje ili učenje napamet, e) interpretacija, izricanje – držanje govora i govornika; snalaženje u neplaniranim situacijama

13. Stilske figure i tropi; podjela: logičke, estetske, figure misli

14. Logičke figure: paradoks, analogija, silogizam; tropi: metafora, personifikacija, poređenje, alegorija, simbol; figure misli: eksklamacija, ironija, sarkazam, hiperbola, sentenca, digresija, gradacija – klimaks, antiklimaks, antiteza

15. Opće govorničke vrednote i pravila: učinak govora, svrhovit govor, etičan govor, javan govor, jasan govor, očigledan govor, usmeni, a ne pisani govor, smišljeni i pripremljeni govor

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

predavanja, vježbe

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

pisane i usmene vježbe na zadatu i odabranu temu; semianrski rad

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog faktora provjere

znanja:

Semestralni testovi i usmeni završni ispitKonačna ocjena se utvrđuje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedeći način:Bodovi Ocjena60 – 64 665 – 74 775 – 84 885 – 94 995 – 100 10

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

1. S. Avramović, Rhetorike techne, Beograd.2. M. Avram: Umetnost govora; Sarajevo, 1987.3. Branko Tošović, Funkcionalni stilovi, Beograd, 2002;

98

Page 99: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

str. 172-189.4. I. Škarić, Temeljci suvremenog govorništva, „Školska

knjiga“, Zagreb, 2000.5. I. M. Tronski, Povijest antičke književnosti (preveo M.

Kravar), Matica Hrvatska, Zagreb, 1951; str. 201-218, 291-295; 375- 416; 541-554.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe

predmeta:Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

99

Page 100: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Civilizacija SAD Šifra predmeta: TJI31

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus studijaGodina studija: PRVA

Semestar: DRUGI

Voditelj predmeta:Voditelj predmeta: Prof. dr. Zvonimir Radeljković

Viša asistentica: Mr. Selma Raljević

Kontakt detalji:Konsultacije: Četvrtak, od 11.30 do 12.30 sati Adresa (broj kabineta): Arapski centar za jezike E-mail: [email protected]

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 2

Sati vježbi sedmično: 2

Ukupan broj sati: 60+seminari

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Odsjek za engleski jezik i književnost

Status predmeta: IzborniPreduslovi za polaganje

predmeta:Civilizacija VB (Velike Britanije)

Ograničenja pristupa predmetu:

Svi studenti na Fhn

Obrazloženje bodovne vrijednosti:

Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja časova i predviđenog programa.

Cilj predmeta:Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa bitnim aspektima koji su oblikovali američko iskustvo, počevši od kulture i značaja američkih Indijanaca preko doseljavanja Evropljana, uvođenja ropstva na američko tlo do izbijanja rata Sjevera i Juga. Osim historijskog pregleda osnovnih kretanja u društvu preko prelomnih događaja i istaknutih ličnosti, studenti će ući u analizu i promišljanje o specifičnostima kulture i života Amerikanaca u historijskoj perspektivi. Tako će se, između ostalog, razmatrati prostorne specifičnosti sjeveroameričkog kontinenta, puritanski teološki utjecaj, ideja o «američkom snu», ekspanzionističke tendencije, odnos prema ženama i drugim manjinskim skupinama, te druge teme. Predviđeno je da se ciljevi kolegija ostvaruju putem svojevrsnog pregleda najznačajnijih društvenih, političkih, kulturnih i intelektualnih događaja, ideja i ličnosti američke civilizacije od predkolonijalnog doba do kraja Građanskog rata. Nadalje, cilj predmeta je i upoznavanje studenata sa bitnim aspektima koji su utjecali na američko iskustvo počevši od obnove Juga poslije Građanskog rata 1865. preko imperijalističkih težnji u vanjskoj politici krajem 19. stoljeća, umjetničkih pokreta sve do savremenih tendencija u američkom društvu. Posebna pažnja će biti posvećena razumijevanju prijelomnih povijesnih događanja i utjecajnih ličnosti i njihove refleksije na živote «običnih» Amerikanaca, ali u širem, međunarodnom kontekstu. U tematskim razmatranjima studentima će

100

Page 101: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

se pružiti uvid i u ustanovljenje i razvoj nacionalnih institucija, umjetnost i arhitekturu i druge kulturološke reference koje odražavaju osobitost američkog društva u historijskom kontekstu.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) /ishod učenja:

Nakon završenog ciklusa nastave i uspješnog završetka obaveza i zahtjeva koje predmet podrazumijeva, studentice i studenti će:

biti upoznati sa bitnim društvenim, političkim, kulturnim i intelektualnim događajima, kretanjima, idejama i ličnostima Sjedinjenih Američkih Država kroz historiju do kraja 20. stoljeća, osobito u kontekstu sve veće uloge na međunarodnom planu;

svoje znanje moći koristiti, odnosno primijeniti stečeno znanje u nastavku studija;

imati znanje obogaćeno prikazom industrijskog procvata i ustanovljenja SAD kao svjetske sile;

imati znanje o previranjima na unutarnjem planu u SAD, poput borbe za jednakopravnost američkih Crnaca i žena, kao i ostalih promjena u američkom kulturološkom i društvenom miljeu:

biti sposobni kritički promišljati o temama u vezi sa sadržajem predmeta, te relevantno koristiti i primijeniti svoje znanje u novim situacijama, posebno u daljem izučavanju književnosti;

razviti razumijevanje strane kulture i zemlje, što će potaknuti proširivanje njihovih obzora;

obogatiti saznanja, razviti percepciju i sposobnost korištenja savremene tehnike i tehnologije, što će dodatno pomoći i u obogaćivanju i razvoju njihovih vještina učenja u nastavku studija, kao i pri primjeni stečenog znanja iz civilizacije SAD.

Okvirni sadržaj predmeta:

1. Early America2. The Colonial Period3. The Road to Independence4. The Formation of a National Government5. Westward Expansion and Regional Differences6. Sectional Conflict7. The Civil War and Reconstruction8. Growth and Transformation9. Discontent and Reform10. War, Prosperity, and Depression11. The New Deal and World War II12. Postwar America13. Decades of Change: 1960-198014. The New Conservatism and a New World Order15. Bridge to the 21st Century

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Kroz koordiniran rad putem uvodnih predavanja i pratećih sati seminara osigurat će se informiran i raznovrstan pristup nastavnim cjelinama koje ilustriraju promjene u američkom kulturološkom i društvenom miljeu. Predavanja će se izvoditi usmeno uz korištenje multimedijalnih sredstava, uključujući PowerPoint prezentacije, dokumentarni audio i video-materijal. Za ovaj kolegij predviđeni su i sati seminara na kojima će se obraditi odgovarajući materijal iz primarnih i/ili sekundarnih izvora što iziskuje kritičko promišljanje

101

Page 102: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

studenata i njihovo angažirano uključivanje u diskusije.Ostale obaveze studenta (ako

se predviđaju):

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:

Provjera znanja se sastoji iz nekoliko komponenti. Od studenata se očekuje uredno pohađanje nastave, kao i aktivno relevantno učešće na časovima seminara i vježbi (30%), kraće prezentacije (do dvadeset minuta usmenog izlaganja) bilo kao individualni ili kao grupni projekt (20%). Sredinom semestra kolokvij (20%), te krajem semestra završni ispit (30%), ili završni test (50%). Testovi su pismeni i predstavljaju kombinaciju provjere poznavanja činjenica i glavnih kritičkih pitanja američke historije, kao i analizu osnovnih tema kolegija kroz pitanja esejskog tipa.

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Osnovna literatura:Outline of U.S. History, Bureau of International Programs, U.S. Departmen of State, 2005.

Lista preporučene kritičke literature (izbor):1. Howard Cincotta (ed.), An Outline of American History, United States Information Agency, 1994.2. David Mauk & John Oakland, American Civilization: An Introduction, Second Edition, Routledge, London & New York, 1997.3. Ronald Takaki, A Larger Memory: A History of Our Diversity with Voices, Little, Brown & co., Boston, New York, Toronto & London, 1998.4. Howard Zinn, A People’s History of the United States: 1492–Present, Revised and Updated Edition, HarperPerennial, New York, 1995.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

102

Page 103: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Historija srednjovjekovne civilizacije Šifra predmeta: TJI32

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus Četvrta godina / osmi

Voditelj predmeta: Prof. dr. Salih JalimamKontakt detalji: Konsultacije: 061/426 189 Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 2Seminari: 1

Sati vježbi sedmično:1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 4

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Kvalifikacija za koju je predmet primarno izađen

Status predmeta: izborniPeduslovi za polaganje predmeta: nemaOgraničenja pristupa predmetu: Studenti drugih odsjeka

Obrazloženje bodovne vrijednosti: Dovoljan broj sati predavanja i vježbi omogućava ovakvu bodovnu vrijednost

Cilj predmeta:Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa srednjovjekovnom civilizacijom na evropskom tlu.

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom polaganju ovog predmeta studenti će imati osnovna znanja o karakteru srednjovjekovne epohe u Evropi. Biti će sposobni sagledati razvoj i domete srednjovjekovne civilizacije, kao i historijske okolnosti u kojim se ista razvijala.

Okvirni sadržaj predmeta:

- Osnovne crtice o kulturi i civilizaciji Zapadne Evrope- Osnovne crtice o kulturi i civilizaciji Vizantije- Islamska kultura i civilizacija na evropskom tlu- Srednjovjekovno društvo- Obrazovanje i nauka u Srednjem vijeku

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Nakon položenog ispita studenti će biti upoznati sa počecima evropske kulture i civilizacije, koji čine temelj današnje Evrope.

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Predavanja – 20%, seminarski rad – 20%, ispit - 60% .

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

Jacques Le Goff, Civilizacija evropskog Zapada. Isti, Da li je Evropa stvorena

u Srednjem vijeku?. Mark Blok, Feudalno društvo. Filip Hiti, Istorija Arapa.

Georgije Ostrogorski, Istorija Vizantije. Roberto Lopez, Rođenje Evrope.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

103

Page 104: 045737Odsjek Za Turski Jezik i Književnost

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv predmeta: Historija osmanske civilizacije Šifra predmeta: TJI33

Nivo ciklusa, godina studija, semestar

Prvi ciklus Četvrta godina / osmi

Voditelj predmeta: Prof. dr. Enes PelidijaKontakt detalji: Konsultacije: 061/539-194 Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmično: 2Seminari: 1

Sati vježbi sedmično:1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 4

Bodovna vrijednost ECTS-a: 4 ECTSMatična kvalifikacija: Kvalifikacija za koju je predmet primarno izađen

Status predmeta: IzborniPeduslovi za polaganje predmeta: NemaOgraničenja pristupa predmetu: Studenti drugih odsjeka

Obrazloženje bodovne vrijednosti: Dovoljan broj sati predavanja i vježbi omogućava ovakvu bodovnu vrijednost

Cilj predmeta:Cilj predmeta je upoznavanje sa nastankom i razvojem osmanske civilizacije kao i njenoj refklesiji na prostorima Jugoistočne Evrope

Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

/ishod učenja:

Po uspješnom polaganju ovog predmeta studenti će imati osnovna znanja o ustroju i karakteru Osmanskog carstva. Biti će sposobni da sagledaju domete osmanske civilizacije, kao i historijske okolnosti pod kojim se ona širila.

Okvirni sadržaj predmeta:

- Osnovne crtice iz političke historije Osmanskog carstva- Osmansko državno uređenje- Pravni poredak u Osmanskom carstvu- Vojno uređenje - Osmansko društvo- Obrazovanje i nauka u Osmanskoj državi

Oblici provođenja nastave/metode učenja:

Predavanja, vježbe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviđaju):

Nakon položenog ispita studenti će se upoznati sa najstarijim vijestima o Bosni i o njenom razvoju u ranom Srednjem vijeku.-

Način provjere znanja/ način polaganja ispita i % težinskog

faktora provjere znanja:Predavanja – 20%, seminarski rad – 20%, ispit - 60% .

Popis osnovne literature i Internet web referenci:

- Historija Osmanske države i civilizacije, I i II, priredio E. Ihsanoğlu,

Sarajevo, 2004. i 2008. ; Inaldžik Halil, Osmansko carstvo klasično doba

1300-1600, Beograd, 1974. ; Istorija Osmanskog carstva, priredio Rober

Mantran, Beograd, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Anonimna anketa među studentima o uspješnosti nastave.

104