045737odsjek za turski jezik i književnost

Click here to load reader

Post on 26-Dec-2015

84 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:D

TRANSCRIPT

Univerzitet Demal Bijedi u Mostaru

Fakultet humanistikih nauka

Nastavni plan i program Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Mostar, oktobar 2011.Uvod

S obzirom da Fakultet humanistikih nauka, a u skladu sa odgojnoobrazovnim potrebama drutva, obrazujue profesore bosanskog, hrvatskog, srpskog, engleskog, njemakog jezika i knjievnost, nastala je ideja o osnivanju Odsjeka za turski jezik i knjievnost. Drugi bitan faktor za osnivanje Odsjeka za turski jezik i knjievnost jeste injenica o viestoljetnoj zajednikoj historiji izmeu Bosne i Hercegovine i Republike Turske, na kulturno-obrazovnoj, naunoj i drugim razinama. Odsjek za turski jezik i knjievnost pri Fakultetu humanistikih osniva se, dakle, u cilju doprinosa razvoja postojeih kulturnih veza i saradnje izmeu Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Dosadanji razvoj meusobnih odnosa ove dvije prijateljske zemlje je uskraen, jednim dijelom, i zbog nepoznavanja jezika. Realizaciju projekta e podrati Turska agencija za meunarodnu saradnju (TICA): pomaganje u osnivanju Odsjeka za turski jezik i knjievnost na Fhn, pomo pri realizaciji nastave na Odsjeku za turski jezik i knjievnost.

Ciljevi i zadaci studija

Obrazovanjem diplomiranih profesora turskog jezika i knjievnosti afirmira se turski jezik u naem drutvu, ime se postiu preduvjeti za bolju i intenzivniju saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Turske na ekonomskoj, kulturnoj, obrazovnoj i tehnikoj razini. Diplomirani profesori turskog jezika i knjievnosti se obrazuju prema standardima ECTS sistema i Bolonjske deklaracije, te se primjenom ECTS sistema osigurava mobilnost studenata.

Organizacija i trajanje studija

Na Odsjeku za turski jezik i knjievnost studij bi trajao etiri akademske godine, ili osam semestara. Mogunost statusa studenta je vanredan i redovan. kolska godina traje trideset sedmica, dok su ispitni termini organizirani u tri ispitna roka: januarsko-februarski, junsko-julski i septembarski. Nastavni predmeti na Odsjeku za turski jezik i knjievnost su jednosemestralni i u potpunosti zadovoljavaju predvieni stepen sloenosti programskih sadraja. Nauna i struna odlika nastavnih predmeta usklaena je prema zahtjevima bolonjskog procesa, to e studentima omoguiti usavravanje putem savremenih metodolokih normi.Struni naziv

Nakon odsluanih i poloenih ispita, te uspjeno odbranjenog diplomskog rada, student/ica stie pravo na akademsko zvanje profesor turskog jezika i knjievnosti i mogunost upisa na Master studij. Sa zavrenim prvim stepenom studija (osam semestara), kandidat (profesor turskog jezika i knjievnosti) stie sve potrebne kvalitete da izvodi nastavu u osnovnoj i srednjoj koli, da obavlja poslove u svim institucijama koje se na odreeni nain bave prouavanjem i istraivanjem nauke za koju se obrazovao, kao to su npr: razni instituti, zavodi i sl.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Prva godina

PRVI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turski jezik I2056

2. Turska historija2005

3. Fono-taktine vjebe2025

4. Uvod u knjievnost2024

5. Uvod u lingvistiku2024

6. Bosanski, hrvatski, srpski jezik I 2024

Ukupno28

DRUGI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turski jezik II2059

2. Turska historija II2007

3. Interpretacija knjievnog djela1114

4. Bosanski, hrvatski, srpski jezik II 2024

Ukupno24

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Prve sufije u turskoj knjievnosti1024

2. Pisanje na turskom jeziku1024

3. Norma i kultura b, h, s jezika2014

4. Kulturna historija Bosne i Hercegovine 2014

5. Arapski jezik I0044

6. panski jezik I0044

7. Sociologija2004

Student bira 2 predmeta.

Druga godina

TREI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turski jezik III2048

2. Turska historija III2006

3. Osmanski turski I1025

4. Psihologija2003

Ukupno22

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Balkanska knjievnost za vrijeme osmanske vladavine 2004

2. Historija BiH I2014

3. Informatika1024

4. Arapski jezik II0044

5. panski jezik II0044

ETVRTI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turski jezik IV2048

2. Turska historija IV2006

3. Osmanski turski II1025

4. Pedagogija2003

Ukupno22

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Institucije u Osmanskom carstvu2004

2. Historija BiH II2014

3. Interkulturalno razmijevanje i ljudska prava2024

4. Arapski jezik III0044

5. panski jezik III0044

Student bira 2 predmeta.

Trea godina

PETI SEMESTAR

Red.br.PredmetiPSVECTS

1.Turski jezik V2048

2. Osmanski turski III1026

3.Divanska knjievnost I2004

4.Teorija prevoenja2024

Ukupno22

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Poezija Junus Emrea i Mevlana Delaludina Rumija2004

2. Njemaki jezik I1034

3. Engleski jezik I2024

Student bira 2 predmeta.

ESTI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1.Turski jezik VI2048

2. Osmanski turski IV1026

3.Divanska knjievnost II2004

4.Nova turska knjievnost I2004

Ukupno22

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Turski dijalekti2004

2. Njemaki jezik II1034

3. Engleski jezik II2024

-Student bira 2 predmeta.

etvrta godina

SEDMI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turska i bosanska narodna knjievnost I 2025

2. Nova turska knjievnost II2006

3. Historija Republike Turske2005

4. Metodika nastave turskog jezika I2026

Ukupno711022

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Prevoenje sa bosanskog, hrvatskog, srpskog na turski jezik1044

2. Savremena reklama1024

3. Bh knjievnost XX stoljea2014

4. Historija umjetnosti1114

5. Civilizacija VB1124

Student bira 2 predmeta.

OSMI SEMESTAR

Red.br.Obavezni predmetiPSVECTS

1. Turska i bosanska narodna knjievnost II

2025

2. Nova turska knjievnost III

2006

3. Metodika nastave turskog jezika II

2026

4. Uvod u tehnike izrade naunog rada

1125

Ukupno621221

IZBORNI PREDMETI

Red.br.PredmetiPSVECTS

1. Nova turska knjievnost IV2004

2. Retorika2024

3. Civilizacija SAD2024

4. Istorija srednjovjekovne civilizacije2114

5. Istorija osmanske civilizacije2114

Student bira 2 predmeta.UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKI JEZIK Iifra predmeta: TJO1

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 5Ukupan broj sati za polaganje ispita: 105

Bodovna vrijednost ECTS-a:6 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% zavrni ispit

(3 ECTS)

Cilj predmeta:usvojiti znanja i razviti sposobnosti naznaena u opisu sadraja ovoga predmeta

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

- da razumiju pisane i usmeno izreene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni ivot,

- da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog ivota,

- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog ivota,

- da piu radove na razliite teme.

Okvirni sadraj predmeta:

Tematske cjeline

1. Fonemi

2. Vokalna harmonija

3. Elementarna gramatika suvremenog turskog jezika

4. Konstrukcija reenice

5. Obraivanje tema iz dnevnog ivota

6. Pismeni radovi na razliite teme

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postie se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (sluanje i itanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izraajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij (receptivne i produktivne pismene vjetine), zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda), usmeni (produktivne usmene vjetine).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Oblici nastave i naini provjere znanja

a) Pismeno: Pismeni dio ispita kandidat polae na datom tekstu:

gramatika analiza i prijevod teksta na savremeni bosanski jezik. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez poloenog pismenog dijela ispita student ne moe pristupiti usmenom dijelu ispita

b) Jezika analiza nekog od datih tekstova koji su obraeni na predavanjima ili na vjebama.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 2002

2. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 2002

3. Ekrem auevi, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 1996

4. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-88

6. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 2000

7. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 1998

8 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKA HISTORIJA Iifra predmeta: TJO2

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina studija/Prvi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a:5 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (2 ECTS); 50% zavrni ispit (pismeni i usmeni) (2, 5 ECTS)

Cilj predmeta:- Stjecanje znanjao sljedeem:1. Predosmanska historija Turaka

2. Gktrk, Seluklu i Ilhani Turci u vrijeme osmanske historije

3. Stvaranje Osmanske drave, period od 1299. do 1453.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi/biti sposobni za

- poznavanje predosmanske historije Turaka;

-poznavanje Gktrk, Selcuklu i Ilhani Turaka u vrijeme osmanske historije i-poznavanje injenia o period stvaranja Osmanske drave

Okvirni sadraj predmeta:

Tematske cjeline

4. Predosmanska historija Turaka

5. Gktrk, Seluklu i Ilhani Turci u vrijeme osmanske historije

6. Stvaranje Osmanske drave, period od 1299. do 1453.

Oblici provoenja nastave/metode uenja: Frontalna nastava, grupni rad, demonstracije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni i usmeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) Pismeno

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Yilmaz Oztuna, Turk Tarihinden Yapraklar, Otuken Yay., Istanbul, 1992

2. Komisyon, Osmanli 12 cilt, Yeni Turkiye Yay., Ankara, 1999

3. Zeki Velidi Togan, Umumi Turk Tarihine Giris, Turk Tarih Kurum, Ankara, 1978

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:FONO-TAKTINE VJEBEifra predmeta: TJO3

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:5 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za njemaki jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% seminar (2 ECTS); 50% zavrni ispit (2,5 ECTS)

Cilj predmeta:-usvajanje znanja o fonemima, vokalnoj harmoniji i akcentu u turskom jeziku;-usvajanje pozdrava i frekventnih izraza u turskom jeziku;

-razvijanje sposobnosti govora na teme iz dnevnog ivota;

-prevoenje istih;

-razvijanje sposobnosti sluanja i razumijevanja istih.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e biti sposobni da:

- aktivno sudjeluju u razgovorima i diskusijama o temama iz dnevnog ivota,

- mogu kritiki analizirati svaku od obraenih tema,

- posjeduju osnovna znanja o fonemima, vokalnoj harmoniji i akcentu,

- sluaju i razumiju teme iz dnevnog ivota.

Okvirni sadraj predmeta:

Sadraj/ struktura predmeta

1. Fonemi

2. Vokalna harmonija

3. Akcenat u turskom jeziku

4. Pozdravi i frekventni izrazi.

5. Obraivanje tema iz dnevnog ivota i prevoenje istih.

6. Sluanje audio materijala

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, grupni i pojedinani rad; zajednika analiza odabranih poglavlja iz skripata i drugih materijala (novine, asopisi, film, internet), dranje referata. Pomona sredstva: film (dokumentarni i igrani), audio snimci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), seminarski rad, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Oblici nastave i naini provjere znanja

a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez poloenoga eliminatornoga dijela ispita kandidat ne moe pristupiti usmenome dijelu ispita.

b) Usmeno: Ope znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 2002

2. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 2002

3. Ekrem auevi, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 1996

4. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-88

6. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 2000

7. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 1998

8 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:UVOD U KNJIEVNOSTifra predmeta: TJO4

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:Prof.dr. emeritus Elbisa Ustamuji; Irma Mari, asst.

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama zgrade FHN-a E-mail: [email protected]; [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Predmet je izraen na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost, a namijenjen je studentima Odsjeka za b,h,s jezika i knjievnosti/Odsjeka za engleski jezik i knjievnost i Odsjeka za njemaki jezik i knjievnost, Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za bosanski/hrvatski/srpski jezik i knjievnost, Odsjeka za engleski jezik i knjievnost; Odsjeka za njemaki jezik i knjievnost; Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1,5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Cilj predmeta Uvod u knjievnost jeste da da studentima osnovna znanja o:

-temeljnim knjievno-teorijskim pojmovima,

- anrovima i vrstama,

-strukturi knjievnog djela,

-te odnosu djela i itatelja.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e imati osnovna znanja o:

-temeljnim knjievno-teorijskim pojmovima,

-anrovima i vrstama,

-strukturi knjievnog djela,

-te o odnosu djela i itatelja.

Okvirni sadraj predmeta:

1. Nauka o knjievnosti; 2. Knjievna kritika i teorija knjievnosti

3. Knjievnost kao mimezis; 4. Knjievnost kao ekspresija

5. Funkcija knjievnosti; pojam ukusa i njegova histor. uslovljenost

6. Struktura knjievnog djela

7. Jeziki nivo i nivo ''svijeta''

8. Zvukovni sloj; stih i proza kao ritmiki oblici

9. Priroda metriki organizovanog govora; osnovi versifikacije

10. Pjesnika slika

11. Simbol kao oblik svijesti

12. Organizacija i preobraaj znaenja u jeziku knjievnog djela

13. Svijet knjievnog djela14. Podjela knjievnosti na rodove; naini klasifikacije knjievnog stvaranja15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

- kolokviji (40%)

- zavrni pismeni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Zdenko Lei, Teorija knjievnosti

2. Zdenko Lei, Jezik i knjievno djelo

3. Milivoj Solar, Teorija knjievnosti

4. Milivoj Solar, Teorija proze

5. Z.kreb, A. Stama, Uvod u knjievnost-teorija metodologija

6. J.M.Lotman, Struktura umetnikog teksta

7. R.Velek i V. Ostin, Teorija knjievnosti

8. Terry Eagleton, Knjievna teorija

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:UVOD U LINGVISTIKUifra predmeta: TJO5

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:Prof.dr. Mirjana Popovi

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected]

Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Odsjek za b,h,s jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za njemaki i engleski jezik i knjievnost/engleski jezik i knjievnost/bosanski,srpski,hrvatski jezik i knjievnost; turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Cilj predmeta je da studentima omogui:

-upoznavanje sa temeljnim pojmovima- i terminima o jeziku,

-te sa temeljnim pojmovima i

-terminima o nauci o jeziku

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e stei znanje o:

- temeljnim pojmovima i;

- terminima o jeziku;

- temeljnim pojmovima i;

- terminima o nauci o jeziku.

Okvirni sadraj predmeta:

1-2. Uvod u opu lingvistiku predmet lingvistike kao nauke; gramatika, filologija, lingvistika; polazne definicije; osnovne odlike naunih modela i naunih metoda; lingvistike discipline; podjela lingvistike

3. Porijeklo jezika i razvoj pisma

4. Jezike univerzalije

5. Funkcioniranje jezika kao sistema znakova

6-7. Strukturalna lingvistika Ferdinand de Saussure i njegova lingvistika teorija; jezik i njegova struktura; jezik kao sistem; jezik i govor; jezik i njegovo mjesto meu sistemsko-strukturalnim tvorevinama; priroda jezikog znaka; jezike strukture; zvukovni karakter jezika; jedinice jezika i jedinice govora;

8. Nivoi lingvistike analize na osnovu analize strukturalnih lingvista; konstitutivne i integrantske funkcije jezikih jedinica; fonoloko-fonemske jedinice; morfemi i morfoloki nivo; sintaksiki nivo i njegove jedinice; konstituenti i konstrukcije9. Lingvistiki pravci i metode jezika ispitivanja do 19. vijeka

10. Epoha predstrukturalizma; historijsko-komparativni pristup, psihologizam, bioloki naturalizam, mladogramatiari

11. Humboltova teorija jezika; lingvistika misao u slavenskim zemljama u 19. vijeku

12. Strukturalistiki pravci: Praka lingvistika kola, Glosematika; Antropoloka lingvistika

13. Transformaciono-generativna gramatika Noam Chomsky i teorija jezike strukture

14. Psiholingvistika, sociolingvistika i pragmatika15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Monoloka metoda, dijaloka metoda, metoda rada na tekstu, metoda referisanja- usmeno izlaganje : prezentacija.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni i usmeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

- kolokviji (40%)

- zavrni pismeni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Bugarski, Ranko: Uvod u optu lingvistiku, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.

2. kiljan, Dubravko: Pogled u lingvistiku, kolska knjiga, Zagreb, 1980.

3. Sosir, Ferdinand de: Kurs opte lingvistike, Izdavaka knjiarnica Zorana Stojanovia, Novi Sad, 1996. 4. Ivi, Milka: Pravci u lingvistici, Biblioteka XX vek, Beograd, 2001.5. Hjelmslev, Louis: Prolegomena teoriji jezika, Biblioteka, Grafiki zavod Hrvatske, 1980.

6. omski, Noam: Sintaksike strukture, Templa, NS, 1984.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK Iifra predmeta: TJO6

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Prvi semestar

Voditelj predmeta:Doc.dr. Elvira Dilberovi

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected]

Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Primarno izraen predmet na Odsjeku za b,h,s jezik i knjievnost, a namijenjen studentima Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja asova i zadataka koje studenti trebaju izvriti, te znaaja predmeta za konane ishode uenja i opu pismenost.

Cilj predmeta:Cilj predmeta jeste da studente upozna sa:

- pravopisnom normom b,h,s jezika,

- principima fonetsko-fonolokog sistema b,h,s jezika,

- prozodijskim osobinama b,h,s jezika

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e stei znanje o:

- pravopisnoj normi b,h,s jezika,

- principima fonetsko-fonolokog sistema i

- prozodijskim osobinama bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika.

- supstandardnoj ortoepskoj normi (sticanje kompetencije za primjenu ortografskih pravila na novim primjerima)

Okvirni sadraj predmeta:

1. Pojam i predmet fonetike i fonologije;

2. Terminoloko odreenje osnovnih jedinica

3. Podjela glasova po mjestu

4. Podjela glasova po nainu tvorbe

5. Artikulacijska i akustika obiljeja fonema

6. Pojam alternacije i glasovne promjene 7. Fonoloki uvjetovane alternacije fonema

8. Test

9. Morfoloki uvjetovane alternacije fonema

10. Prozodijski sistem;

11. Akcenti, postakcenatska duina, akcenatska cjelina,

12. Naglaene i nenaglaene rijei

13. Raspodjela akcenata i prenoenje na proklitike

14. Ortografska pravila 15. Test

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)

- kolokviji (40%)

- zavrni pismeni ispit (40%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Devad Jahi, Senahid Halilovi, Ismail Pali: Gramatika bosanskoga jezika, Dom tampe, Zenica, 2000.

2. Ibrahim edi: Osnovi gramatike bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2001.

3. Asim Peco: Osnovi akcentologija srpskohrvatskog jezika, Nauna knjiga, Beograd, 1971.

4. Stjepan Babi i dr.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knjievnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagerb, 1991.

5. Mihajlo Stevanovi: Savremeni srpskohrvatski jezik I, Nauna knjiga, Beograd, 1986.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKI JEZIK IIifra predmeta: TJO7

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 5Ukupan broj sati za polaganje ispita: 105

Bodovna vrijednost ECTS-a:9 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta:Turski jezik I

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (3, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(4,5 ECTS)

Cilj predmeta:- usvojiti znanja i razviti sposobnosti naznaena u opisu sadraja ovoga predmeta

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

- da razumiju pisane i usmeno izreene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni ivot,

- da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog ivota,

- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog ivota,

- da piu radove na razliite teme.

Okvirni sadraj predmeta:

Tematske cjeline

1. Fonemi

2. Vokalna harmonija

3. Elementarna gramatika suvremenog turskog jezika

4. Konstrukcija reenice

5. Obraivanje tema iz dnevnog ivota

6. Pismeni radovi na razliite teme

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postie se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (sluanje i itanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izraajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Oblici nastave i naini provjere znanja

a) Pismeno: Pismeni dio ispita kandidat polae na datom tekstu:

gramatika analiza i prijevod teksta na savremeni bosanski jezik. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez poloenog pismenog dijela ispita student ne moe pristupiti usmenom dijelu ispita

b) Jezika analiza nekog od datih tekstova koji su obraeni na predavanjima ili na vjebama.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 2002

2. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 2002

3. Ekrem auevi, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 1996

4. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-88

6. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 2000

7. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 1998

8 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKA HISTORIJA IIifra predmeta: TJO8

Nivo ciklusa, godina studija, semestar1. ciklus studija1.godina studija / 2. semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a:7 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Turska historija I

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:20% uee (1 ECTS); 30% kolokvij (2, 5 ECTS); 50% zavrni ispit (3,5 ECTS)

Cilj predmeta:Sticanje znanja o sadrajima navedenim u okvirnom sadraju predmeta.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e biti sposobni da razgovaraju o turskoj historiji iz navedenog perioda, te su sposobni da praktino primjenjuju usvojeno znanje

Okvirni sadraj predmeta:

Sadraj/ struktura predmeta

1. Hronologija osmanskih vladara i sultana

2. Osman Gazija

3. Orhan Gazija

4. Murat Hudavendigar

5. Beyazit Yilidirim

6. Sultani iz doba interregnuma, Murat II

7. Krstaki ratovi i njihov utjecaj na dalji tok osmanske historije

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):-

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) Pismeno

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Yilmaz Oztuna, Turk Tarihinden Yapraklar, Otuken Yay., Istanbul, 1992

2. Komisyon, Osmanli 12 cilt, Yeni Turkiye Yay., Ankara, 1999

3. Zeki Velidi Togan, Umumi Turk Tarihine Giris, Turk Tarih Kurum, Ankara, 1978

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:INTERPRETACIJA KNJIEVNOG DJELAifra predmeta: TJO9

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:Prof.dr. Safet Sari,

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama zgrade FHN-a E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 1Sati vjebi sedmino: 1V + 1 SUkupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Uvod u knjievnost

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za engleski i njemaki jezik i knjievnost, turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1,5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Cilj predmeta Intrerpretacija knjievnog teksta jeste:

- ovladavanje znanjem o prirodi i strukturi knjievnih rodova i vrsta, - specifinostima svake od vrsta, - ovladavanje kljunim knjievno-teorijskim pojmovima,

- te njihovom upotrebom u prouavanju knjievnosti.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e biti upoznati sa svim kljunim pojmovima o prirodi i strukturi knjievnih rodova i vrsta.

Bit e sposobni da:

- upotrijebe sve kljune knjievno-teorijske pojmove u prouavanju knjievnosti;

- da su sposobni da sami vre interpretaciju i

- analizu tekstova.

Okvirni sadraj predmeta:

1. Lirska poezija; 2. Vrste lirske poezije

3. Jeziki izrazi lirske pjesme; zvukovni sloj, ritam i rima

4-5. Epska poezija; epski junak; priroda epske naracije

6. Vrste epske poezije

7. Pripovjedaka proza

8. Pria; dijalektika razvoja fabule; lik

9-10. Roman: pojam i vrste

11. Karakteristike modernog romana

12. Osobine drame; struktura dramskog djela

13. Dramske vrste: tragedija, komedija, savremena drama

14. Esejistika; dokumentarna knjievnost

15. Metodologija prouavanja knjievnosti; knjievne teorije

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe, seminarski , prezentacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

- seminarski rad (40%)

- zavrni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Zdenko Lei, Teorija knjievnosti2. Zdenko Lei, Jezik i knjievno djelo3. Milivoj Solar, Teorija knjievnosti4. Milivoj Solar, Teorija proze5. Z. kreb, A. Stama, Uvod u knjievnost-teorija metodologija6. Hugo Fridrich, Struktura moderne lirike7. Milivoj Solar, Moderna teorija romana

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK IIifra predmeta: TJO10

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:Doc.dr. Elvira Dilberovi

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected]; Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Primarno izraen predmet na Odsjeku za b, h, s jezik i knjievnost, a namijenjen studentima Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni opi predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja asova i zadataka koje studenti trebaju izvriti, te znaaja predmeta za konane ishode uenja i opu pismenost.

Cilj predmeta:Cilj predmeta jeste da studente upozna:

- sa principima morfo-sintaksikog sistema bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika. Poseban naglasak stavit e se na:

- izuavanje flektivne morfologije, - odnosno morfolokih i semantikih kategorija promjenjivih i nepromjenjivih rijei, dok e se u sklopu sintakse studenti upoznati sa:

- osnovnim naelima povezivanja sintaksema u vie sintaksike jedinice, - pitanjem funkcije reeninih lanova i strukturom proste i sloene reenice.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e stei znanja o:

- principima morfo-sintaksikog sistema b/h/s jezika;

- izuavanju flektivne morfologije, odnosno morfolokih i semantikih kategorija promjenjivih i nepromjenjivih rijei;

- osnovnim naelima povezivanja sintaksema u vie sintaksike jedinice;

- funkciji reeninih lanova i strukturom proste i sloene reenice.

Okvirni sadraj predmeta:

1. Pojam i predmet morfologije

2. Terminoloko odreenje osnovnih jedinica morfoloke strukture jezika

3. Kriteriji podjele vrsta rijei

4. Morfoloke i semantike kategorije promjenjivih rijei

5. Morfoloke osobine nepromjenjivih rijei

6. Pojam i predmet sintakse

7. Terminoloko odreenje osnovnih jedinica sintaksike strukture jezika

8. Kriteriji podjele sintaksiki punoznanih i nepunoznanih rijei i dalja potpodjela

9. Sitaksema definiranje, tipovi, vrste

10. Sintagma definiranje, tipovi, vrste, tip veze

11. Reenica

12. Prosta i sloena reenica

13. Tipovi i vrste reenica

14. Meureenini odnosi 15. Test

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe, samostalni zadaci, konsultacije.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)

- kolokviji (40%)

- zavrni pismeni ispit (40%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Devad Jahi, Senahid Halilovi, Ismail Pali: Gramatika bosanskoga jezika, Dom tampe, Zenica, 2000.

2. Ibrahim edi: Osnovi gramatike bosanskog jezika, Institut za jezik, Sarajevo, 2001.

3. Stjepan Babi i dr.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga knjievnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagerb, 1991.

4. Mihajlo Stevanovi: Savremeni srpskohrvatski jezik I, Nauna knjiga, Beograd, 1986.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:PRVE SUFIJE U TURSKOJ KNJIEVNOSTIifra predmeta: TJI1

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 1Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:40% uee (1,5 ECTS); 60% zavrni ispit (2,5 ECTS)

Cilj predmeta:Ciljevi ovog predmeta su sadrani u okvirnom sadraju navedenog predmeta.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

- moi da govore o sufizmu, sufijama, njihovom utjecaju pri islamizaciji Turaka, te o nastanku turske knjievnosti;

-biti e sposobni da praktino primjenjuju usvojeno znanje na primjeru prepoznavanja i analize obuhvacenih tekstova.

Okvirni sadraj predmeta:

Definicija sufizma. Ko su sufije?

Uloga sufija pri islamizaciji Turaka.

Nastanak turske sufijske knjievnosti.

Svojstva turske sufijske knjievnosti.

Prve sufije.

ivot Ahmeda Jesevije.

Misli i djela Ahmeda Jesevije.

ivot Hode Dehanija.

Misli i djela Hode Dehanija.

ivot Hadi Bekta Velije.

Uloga Hadi Bekta Velije pri istraivanju Anadolije.

Ljubav u religijskom misticizmu.

Legenda o ivotu Junus Emrea.

Karakteristike Junus Emreovih pjesama i teorija.

Utjecaj Junus Emrea na Turke u Anadoliji.

ivot i djela Mevlana Delaledin Rumija.

Mevlana D. Rumijeve teorije.

ivot i djela Sultan Veleda.

ivot i poezija Kadi Burhaneddina.

Glavne teme poezije Aik Pae.

ivot i pjesme Aik Pae.

Uloga sufija u opoj tuskoj historiji i knjievnosti.

Utjecaj tasavufske knjievnosti na druge vrste knjievnosti.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja i vjebe.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Pismeni i usmeni ispit, pri emu je pismeni ispit eliminatoran.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Nihat Sami Banarli, Resimli Turk Edebiyati Tarrihi, M. E. B. Yayinlari, Istanbul, 1971.

Agah Sim Levend, Divan Edebiyati, Inkilap Yayinlari, Istanbul, 1943.

Prof. Mustafa Isen, Divan Edebiyatinda Sairler Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1989.

Prof. Iskender Pala, Ansiklopedik Divan Siir Sozlugu, Kultur Bak., Ankara, 1990.

Muallim Naci, Osmanli Sairleri, Kultur Bak., Istanbul, 1986.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:Pravopisna norma turskog jezikaifra predmeta: TJI2

Nivo ciklusa, godina studija, semestar1. ciklus studija1. godina studija / 2. semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 1 Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:20% uee (0, 5 ECTS); 30% kolokvij (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit (2 ECTS)

Cilj predmeta:Ciljevi predmeta proizilaze iz okvirnog sadraja.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Student je stekao potrebno znanje o pravopisnoj normi u turskom jeziku, te je sposoban da pravilno primjenjuje steeno znanje, prije svega, u pisanju.

Okvirni sadraj predmeta:

1. Upoznavanje sa abecedom turskog jezika

2. Cirkumfleks

3. Pravopisna pravila vezana za pisanje rijei porijeklom iz arapskog I perzijskog jezika.

4. Pravopisna pravila vezana za pisanje rijei porijeklom iz evropskih jezika.

5. Pravopisna pravila vezana za polusloenice I sloenice

6. Pravopisne vjebe.

7. Osobenosti naunog funkcionalnog stila

8. Osobenosti novinarskog anra

9. Osobenosti naunog anra

10. Osobenosti administrativnog stila

11. Osobenosti knjievnoumjetnikog stila

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, prezentacije, samostalan rad

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):-

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran; bez poloenoga eliminatornoga dijela ispita kandidat ne moe pristupiti usmenome dijelu ispita.

b) Usmeno: Ope znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 2002

2. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 2002

3. Ekrem auevi, Gramatika suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 1996

4. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

5. Nurettin Koc, Guyel Turkceyi Ogreniyoruz, 1, 2, Inkilap Kitabevi Yay., Istanbul, 1987-88

6. Komisyon, Imla Kilavuzu, Turk Dili Kurumu, Ankara 2000

7. Komisyon Turkce Sozluk 2 cilt, Turk Dili Kurumu, Ankara 1998

8 Alemdar Yalcin ve G. Ulku yalcin, Turkce Ogretim Yonetilerine Yeni Bir Yaklasim, Ankara, 1997

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:NORMA I KULTURA B, H, S JEZIKA ifra predmeta: TJI3

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta:Doc.dr. Elvira Dilberovi

Kontakt detalji:kabinet: u prostorijama Arapskog studija E-mail: [email protected];

Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i knjievnost

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Svi studenti FHN-a

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu broja asova i zadataka koje studenti trebaju izvriti, te znaaja predmeta za konane ishode uenja.

Cilj predmeta:Studenti se upoznaju sa procesom normiranja standardnog jezika, ortografskom i ortoepskom normom b/h/s jezika; Uvoenje u strukturu i tipove govornih situacija: upoznavanje studenata sa metodologijom i tehnikom pismenih sastava.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:- Znati ortografsku i ortoepsku normu bosanskog jezika

- Stei poetna znanja iz sociolingvistike

- Moi prepoznati i ispravljati greke u zadanim tekstovima

- Znati kompetentno prenijeti steena znanja u nastavi- Znati strukturu i tipove govornih situacija

- Znati koristiti biblioteku i sve vrste bibliotekih kataloga

- Upoznati tehniku pisanja naunog rada

- Stei sposobnost izrade razliitih pisanih tekstova (poslovni dopis, molba, alba, seminarski i diplomski rad)

- Biti u stanju poduiti uenike pisanju razliitih oblika pisanih radova

Okvirni sadraj predmeta:

1. Govorni dogaaj, govorni in i komunikacija

2. Struktura i tipovi govornih situacija

3. Struktura teksta

4. Sluenje bibliotekom (UDK sistem)

5. Biblioteki katalozi

6. Tehnika pisanja naunog rada

7. Kompozicija pismenih sastava

8. Test

9. Karakteristike dobrog stila

10. Govorniki inovi

11. Poslovno dopisivanje

12. Seminarski radovi

13.Sociolingvistiki aspekti komuniciranja

14.Norma i kultura bosanskog jezika u buduim istraivanjima

15. Test

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja 70%, diskusija 15%, prezentacija 15%

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)

-kolokviji (40%)

-zavrni pismeni ispit (40%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Radovanovi, M., Sociolingvistika, Novi Sad, 1986.

2. Brozovi, D., Standardni jezik, Zagreb, 1970.

3. Halilovi, S., Pravopis bos.jezika, Sarajevo, 1996.

4. Jahi, D., Trilogija o bosanskom jeziku, Sarajevo-Zenica, 1999

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:KULTURNA HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINEifra predmeta: TJI4

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklusPrva godina / drugi

Voditelj predmeta:Doc. dr. Andrej Rodinis

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.: 061/528-163

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino:1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 3

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Predmet je primarno izaen kao izborni predmet za sve odsjeke na Fakulteu humanistikih nauka na Odsjeku za historiju

Status predmeta:izborni

Preduslovi za polaganje predmeta:nema

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih odsjeka

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Dovoljan broj sati predavanja i vjebi omoguava ovakvu bodovnu vrijednost

Cilj predmeta:Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa kulturnom batinom Bosne i Hercegovine od prahistorije do savremenog doba.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Nakon odsluanih predavanja i vjebi, te uspjeno poloenog zavrnog ispita na ovom predmetu studenti e biti sposobni da sagledaju kulturoloke procese koji su se deavali u historijskim epohama na podruju BiH, te da uoe njihove razlike i povezanosti kod bosanskohercegovakih etnikih zajednica.

Okvirni sadraj predmeta:

Paleolitska i neolitska kultura na tlu Bosne i Hercegovine

Ilirska kultura

Kulturna batina Bosne i Hercegovine u antiko doba

Kuturna batina bosanskog srednjovjekovlja

Kulturna batina Bosne i Hercegovine u osmansko doba

Kultura Bosne i Hercegovine modernog doba

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):-

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Predavanja 25%, seminarski rad 25%, ispit - 50% . Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Grupa autora; Kulturna historija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1966; Muhamed Filipovi; Bosna i Hercegovin, Sarajevo1997; Smail Bali; Kultura Bosnjaka: Muslimanska komponenta. Zagreb-Tuzla, 1994

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:ARAPSKI JEZIK Iifra predmeta: TJI5

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina studija / Drugi semestar

Voditelj predmeta:Strani lektor

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Arapskih studija Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 0Sati vjebi sedmino: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Arapski studij

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim reenicama arapskog jezika.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Student razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne reenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Moe se sporazumjeti na jednostavan nain, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoi.

Okvirni sadraj predmeta:

Historijski razvoj arapskog jezika. Mjesto i razvoj arapskog jezika u grupi semitskih jezika. Klasini i savremeni arapski jezik. Drutvene uslovljenosti jezike podvojenosti kod Arapa. Diglosija fenomen arapskog jezika. Uzroci i posljedice. Arapska fonetika. Artikulaciono-akustike osobine arapskog konsonantskog sistema; arapski vokalski sistem - kratki i dugi vokali; poluvokali. Pravopis. Pravopisni znaci tadid, sukun, madda, wasla, tanwin.. Znakovi interpunkcije. Vrste arapskog pisma. Kufsko, sulus, nashi, rika, talik. Osnove morfologije. Kategorizacija rijei: ime, glagol, partikula. Ime. Imenice, zamjenice, pridjevi. Morfoloke kategorije. Rod, broj (jednina, dvojiona, pravilna i nepravilna mnoina), pade (nominativ, genitiv, akuzativ, vokativ). Potpuna i nepotpuna deklinacija. Nepromjenljiva imena. Atributivna sintagma. Poredak rijei. Kongruiranje imenice i pridjeva. Neodreeni pridjevski vid. Odreeni lan. Odreeni pridjevski vid. Zamjenice. Line, pokazne, odnosne. Genitivna veza. Semantika genitivna veza. Glagol imati. Prosta imenska reenica. estica inna i njoj sline estice.Glagol. Konjugacija glagola u perfektu. Prosta glagolska reenica. Prosta glagolska vremena (prezent, futur). Participi.

U programu predavanja uee imaju i studenti sa referatima i projektima vezamim za predvieno gradivo.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, auditorne vjebe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

-kolokviji (40%)

-zavrni pismeni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:-Hafizovi, Mesud: Arapski jezik, Sarajevo, 1999.

- Mufti, Teufik: Arapsko pismo, Sarajevo, 1982.

- Hasanovi, B., Softi, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske kole, Zenica, 1998.

- Boovi, R.: Udbenik arapskog jezika sa vjebankom i rjenikom, Sarajevo, 1984.

- Sikiri, ., Pai, M., Handi, M.: Gramatika arapskog jezika I, 1934.

- Rami, J.: Arapski u etrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:PANSKI JEZIK Iifra predmeta: TJI6

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina studija / Drugi semestar

Voditelj predmeta:Strani lektor

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Univerzitetske biblioteke Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 0Sati vjebi sedmino: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Studij panskog jezika

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim reenicama panskog jezika.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Student razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne reenice. Zna predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Moe se sporazumjeti na jednostavan nain, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoi.

Okvirni sadraj predmeta:

Temas gramaticales:

1. Extensin, importancia y el origen de la lengua espaola.

2. Fontica: vocales, consonantes, diptongos, triptongos, acentuacin, peculiaridades de la pronunciacin, ortografa, signos ortogrficos.

3. Sustantivos: gnero, nmero.

4. Adjetivos: gnero, nmero, posicin, apcopes.

5. Artculos: determinados e indeterminados, uso de los artculos.

6. Verbos: forma y uso de las tres conjugaciones regulares y de los verbos pronominales en presente y pretrito perfecto de indicativo. Irregularidades bsicas de esas formas verbales. Formas no personales: infinitivo y participio. 7. Nmeros: cardinales y ordinales; la hora y la fecha.8. Pronombres: personales, posesivos, demostrativos.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, auditorne vjebe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

-kolokviji (40%)

-zavrni pismeni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:- VV.AA., Suea 1. Nivel inicial, libro del alumno y cuaderno de ejercicios, Grupo Anaya S.A., Madrid, 2005.

- VV.AA., Gente 1, libro del alumno y libro de trabajo, Difusin S.L., Barcelona, 2005.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:SOCIOLOGIJAifra predmeta: TJI7

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaPrva godina/Drugi semestar

Voditelj predmeta: Dr.sci.Asim Peco, vanredni profesor

Kontakt detalji: Tel.:061 175 333 Nastavniki fakultet-310 [email protected]

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati:30

Bodovna vrijednost ECTS-a:ECTS

Matina kvalifikacija:Sticanje novih znanja i formiranje kritikog odnosa

Status predmeta: Izborni

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu: Nema ih

Obrazloenje bodovne vrijednosti:

Cilj predmeta:Usvajanje novih znanja, kritiki pristup literaturi, formiranje ispravnih stavova

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Studenti e moi kompetentno diskutirati drutvenu stvarnost, povezivati teoriju i praksu, samostalno istraivati i pisati, graditi kritiki pristup spram drutvene stvarnosti

Okvirni sadraj predmeta:

1. Pojam i predmet sociologije2. Razvoj socijalne i politike misli kroz historiju3. Metode i tehnike istraivanja u sociologiji4. Mo i vlast u drutvu5. Drava6. Politike stranke i udruenja7. Drutvena stratifikacija8. Porodica9. Kaste i stalei10. Drutveni pokreti i drutvani sukobi11. Problem rada, zaposlenost i siromatvo12. Problem prostora selo-grad13. Drutvo i religija14. Teritorijalna i funkcionalna organizacija drutva15. Obrazovanje, status i zanimanje

Oblici provoenja nastave/metode uenja:predavanja, seminarska i referatska nastava, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Seminarski rad

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Testiranja(dva),zavrni i popravni ispit,prezentacija samostalnog ili grupnog istraivanja

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. M.Haralambos,M.Held, Sociologija, Educa Zagreb 2002.2. S.Foo, Sociologija, Zavod za udbenike Sarajevo 1999.3. E.Gidens, Sociologija, Fond Otvoreno drutvo, 1998.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKI JEZIK IIIifra predmeta: TJO11

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina/Trei semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 90

Bodovna vrijednost ECTS-a:9 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta:Turski jezik II

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (1 ECTS); 40% kolokviji/testovi (3, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(4,5 ECTS)

Cilj predmeta:Cilj predmeta proizilazi iz njegovog okvirnog sadraja.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja: Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

- da razumiju pisane i usmeno izreene informacije na turskom jeziku vezane za dnevni ivot,

- da razumiju i prate izlaganja i predavanja na turskom jeziku vezana za teme iz dnevnog ivota,

- da se koriste turskim jezikom u komunikacijskim situacijama iz dnevnog ivota,

- da piu radove na razliite teme.

Okvirni sadraj predmeta:

Tematske cjeline

1. Osobenosti turske fonetike, fonologije i morfologije, pismenog izraavanje na turskom jeziku (8+16)

2. Jezik kao sredstvo komunikacije i drutvena potreba(8+16)

3. Uenje jezika i njegova upotreba(8+16)

4. Govorni jezik(8+16)

5. Pisani jezik(8+16)

6. Raslojavanje jezika i uvjeti raslojavanja jezika varijante, dijalekti, jezici(8+16)

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Kombiniranjem metoda i kognitivno-komunikativno-interkulturalnim pristupom, te izmjenom oblika rada (frontalni, individualni, grupni i rad u parovima) postie se cilj osposobljavanja studenata za receptivno (sluanje i itanje) i produktivno (govorenje i pisanje) svladavanje jezika, tj. receptivnu i izraajnu kompetenciju i razvijanje strategija samostalnoga rada.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Predavanje, vjebe, demonstracija, prezentacija.

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) Pismeno

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Literatura * Literature

1. Komisyon, Yabancilar icin Turkce Dil Bilgisi, Gazi Tomer Yay., Ankara 2002

2. Mehmet Hengirmen, Turkce Ogreniyoruz 1, 2, 3, Engin Yay., Ankara, 2002

3. Enver auevi, Gramatika Suvremenog Turskog Jezika, Zagreb, 1996

4. Mehmet Hengirmen, Turkce Dil Bilgisi, Engin Yay, Ankara, 1997.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:TURSKA HISTORIJA IIIifra predmeta: TJO12

Nivo ciklusa, godina studija, semestar1.ciklus studija2. godina studija / 3. semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a:6 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Turska historija II

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:20% uee (1, 5 ECTS); 30% kolokvij i seminarski (2,5 ECTS); 50% zavrni ispit (4 ECTS)

Cilj predmeta:Ciljevi proizilaze iz okvirnog sadraja predmeta.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e biti sposobni da razgovaraju o turskoj historiji iz navedenog perioda, te su sposobni da praktino primjenjuju usvojeno znanje

Okvirni sadraj predmeta:

Sadraj/ struktura predmeta

1. Pregled historije svijeta od XIII do XVI stoljea 6

2. Dingis Kan i mongolska najezda 4

3. Raspad mongolske drave 4

4. Dravno ureenje, ekonomija, drutveni I kulturni ivot u tursko-mongolskim dravama 4

5. Zauzimanje Anadolije i bitka kod Melazgirta 4

5. Krstaki ratovi; uzroci i posljedice 4

6. Prve turske drave formirane na podruju Anadolije 3

7. Anadolski bejluci 3

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, prezentacija

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):-

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Pismena provjera znanja

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1..Aka; Timur ve Devleti, Ank.1991.

2.A.M.Aziz; Siyasi Tarihi ve Messeseleriyle Delhi Trk mparatorluu, st.1979.

3.R.R.Arat; Baburname, st.1970.

4.Y.H.Bayur; Hindistan Tarihi, Ank.1991.

5.A.ay; Akkoyunlular; Karakoyunlular; Trk Dnyas El Kitab, I, Ank.1992.

6.M.Erdoan-A.Sevim; Seluklu Devletleri Tarihi, Ank.1995

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:OSMANSKI TURSKI Iifra predmeta: TJO13

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina/Trei semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 1Sati vjebi sedmino: 2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:5 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Obavezni

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:40% uee (1,5 ECTS); 60% zavrni ispit

(2,5 ECTS)

Cilj predmeta:Ciljevi proizilaze iz sadraja predmeta.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

- da znaju osmanski alfabet,- da razumiju tekstove na osmanskom jeziku- da itaju i piu tekstove iz 18. stoljea

Okvirni sadraj predmeta:

Sadraj/ struktura predmeta

Tematske cjeline

1.Osmanski alfabet (14 +10)

2. Tekstovi na osmanskom turskom iz 20. stoljea

(17+11)

3. itanje i pisanje tekstova iz 18. stoljea (tampani tekstovi, rukopisi, vokalizirani tekstovi) (17+11)

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja i vjebe

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) pismeno

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Hayati Develi, Osmanli Turkcesi Kilavuzu 1, Bilimevi Yay., Istanbul, 2001

2. Prof. dr. Muharrem Ergin, Osmanlica Dersleri, 1995

3. Yilmaz Kurt, Osmanlica Dersleri II, Ankara, 1999

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:PSIHOLOGIJAifra predmeta: TJO14

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina studija / Trei semestar

Voditelj predmeta:Prof. dr. Ismet Dizdarevic

Kontakt detalji:Kabinet: Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a:3 ECTS

Matina kvalifikacija:Prvi ciklus studija na svim odsjecima Fakulteta humanistikih nauka opi predmet

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Predmet podrazumijeva oko 60 sati rada. Studenti su obavezni da pohaaju nastavu koja e im omoguiti sticanje planiranih kompetencija.

Cilj predmeta:Cilj predloenog kolegija je upoznavanje studenata s teorijskim i aplikativnim spoznajama iz znaajnih podruja psihologije. U toku izuavanja student tie sposobnost razumijevanja i ispravnog koritenja znaajnih pojmova kojima se mogu pravilno obrazloiti kognitivni, emocionalni i konativni procesi. Studenti e se upoznati i sa savremenim spoznajama iz psihologije linosti i posebno o agensima razvoja i socijalizacije linosti.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Po uspjenom zavretku ovog predmeta studenti e moi:

Razumjeti i prepoznati osnovne probleme ope psihologije

Identificirati probleme u nastavnoj praksi i pravilno reagovati na njih Shvatiti psiholoke procese na nosnovu savremenih shvatanja te dalje prouavati probleme tipine za kolu i nastavu iz oblasti psihologije

Okvirni sadraj predmeta:

1.Predmet i razvoj psihologije.

2. Psiholoke metode istraivanja . Psiholoki testovi : vrste i psihometrijske karakterstike

3. Osjeti i percepcije

4. Uticaj fizikih, fiziolokih , psiholokih i socijalnih faktora na percepciju. Iluzije, paslike i predstave

5. Uenje i pamenje. Transfer uenja. Teorije zaboravljanja

6. Racionalizacija procesa uenja.

7. Miljenje. Inteligencija : tumaenja, faktorske teorije sposobnosti.

8. Emocije.

9. Motivi.

10. Frustracija i reagiranje na frustraciju.

11. Struktura, dinamika i razvoj linosti.

12. Temperament.

13. Karakter.

14. Agensi socijalizacije linosti.

15. Mentalno zdravlje

Oblici provoenja nastave/metode uenja:predavanja, auditorne vjebe, eksperimentalne vjebe, demonstracija itd.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):///

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Kolokviji, seminarski rad, praktino, pismeno itd. Izdati precizne kriterije za provjeru znanja

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. Kretch, D., Crutchfield, R.S. (1978). Elementi psihologije. Beograd: Nauna knjiga.

3. Pejak, V. (1981). Psihologija saznavanja. Sarajevo: SvjetlostDodatna i preporuena literatura

1. Lawrence, A., Pervin, A.L., John, P.O. ( 2008). Psihologija linosti: teorije i istraivanja. Zagreb: kolska knjiga 2. Dizdarevi, I. ( 2002). Agensi socijalizacije linosti. Sarajevo: Prosvjetni list

3. Petz, B. ( 2003). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap

4. Bootzin,R.R., Bower, H.G., Crocker. J., Hall, E. ( 1991). Psychology Today. New York: McGraw-Hill, Inc. Hartley, J., Branthwaite. A. ( 2002). Psiholog u praksi. Jastrebarsko : Naklada Slap

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:BALKANSKA KNJIEVNOST ZA VRIJEMA OSMANSKE VLADAVINEifra predmeta: TJI8

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina/Trei semestar

Voditelj predmeta:

Kontakt detalji:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 0Ukupan broj sati za polaganje ispita: 30

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Turski jezik i knjievnost

Status predmeta:Izborni

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema

Ogranienja pristupa predmetu:Samo studenti Odsjeka za turski jezik i knjievnost

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:-da se studenti osposobe za kritiko gledanje i

razumijevanje pitanja i problema tretiranih u toku predavanja, a vezanih za ovo predmetno

podruje.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Student je stekao potrebno znanje o pitanjima i problemima tretiranim u toku predavanja, te ga zna primijeniti u datim situacijama.

Okvirni sadraj predmeta:

Mostarli Dervi Paa, Mahmut Paa-ji Veli, Mostarli Hasan Zijai, Sabit, Lamekani Husejin

Efendi, Uskufi

Mezaki

Nerkesija

Ahmed Rudi

Fevri Ahmed

Mehmed Fevzi

Zekerija ( Sukkeri )

Hasan Kaimija

Talib Ahmed Efendi

Fazil Mehmed Paa

Hersekli Arif Hikmet

Asim

Samii

Husami Hulki ( etirne Husejin Efendi ).

Pjesme o bosanskim gradovima ( ehrengizi )

Mostarli Hulki

Vahdeti Ahmed Bonjak

Vusuli Mehmed Beg

Drugi bosanski pjesnici

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, prezentacije, samostalan rad

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:a) Pismeno: Pismena provjera znanja studenata kroz teme. Pismeni dio ispita je eliminatoran.

b) Usmeno: Ope znanje iz nastavnog programa.

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Dr. Fehim Nametak, Pregled knjievnog stvaranja bosansko-hercegovakih muslimana na

turskom jeziku, El - kalem, Sarajevo, 1989.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:HISTORIJA

BOSNE I HERCEGOVINE Iifra predmeta: TJI9

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina studija / Trei semestar

Voditelj predmeta:Doc.dr. Adnan Velagi, Almir Mari, asst.

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Rektorata na 1. spratu E-mail: [email protected] [email protected] Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 2Sati vjebi sedmino: 1Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Odsjek za historiju

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih Odsjeka FHN-a (osim studenata Odsjeka za historiju)

Obrazloenje bodovne vrijednosti:Bodovna vrijednost je definisana na osnovu obima gradiva i vanosti poznavanja ope historije u procesu izuavanja i razumijevanja historije knjievnosti.

Cilj predmeta:Dati pregled bosanskohercegovake prolosti, od najstarijih vremena do savremenog doba. U fokusu obrade tema su drutveno-politika i kulturna zbivanja.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Nakon to odsluaju modul i izvre svoje obaveze studenti e:

Znati historiju BiH u prethistoriji i antici

Poznavati srednjovjekovnu historiju BiH

Znati historiju BiH u vrijeme osmanske vladavine Biti sposoban steena znanja povezati sa historijom knjievnosti

Okvirni sadraj predmeta:

1. Bosna i Hercegovina u prethistoriji i antici

2. Bosna i Hercegovina u srednjem vijeku

3. Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog carstva (1463-1878.)

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja 70%, prezentacije 10%, gost predava 10%, diskusije 10%.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), kolokvij, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:-obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (20%)

-kolokviji (40%)

-zavrni pismeni ispit (40%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:1. Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo, 1998.2. Enciklopedija (separat za BiH), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1983.

3. Esad Arnautovi, Pregled historije BiH od prahistorije do kraja srednjeg vijeka, Mostar, 1997.

4. Mustafa Imamovi, Historija Bonjaka, Sarajevo, 1997.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKAODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:INFORMATIKAifra predmeta: TJI10

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaGodina studija II / Semestar III

Voditelj predmeta:Zvanje, ime i prezime voditelja predmeta

Kontakt detalji:Konsultacije: Adresa (broj kabineta) E-mail: Tel.:

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 1Sati vjebi sedmino:2Ukupan broj sati za polaganje ispita: 45

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Studij informatike

Status predmeta:Obavezni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Nema ih

Ogranienja pristupa predmetu:Nema ih

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Osnovni cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima, znaajem, razvojem i primjenom informacijskih tehnologija i informatike. Oekuje se da studenti nakon

odsluanog i poloenog predmeta mogu:

1.Pravilno tumaiti vanost i ulogu informatike

2.Nauiti princip rada na raunaru

3.Samostalno koristiti personalni raunar za razliite poslove podeavanja rada samog raunara

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Nakon odsluanog i poloenog ispita studenti e posjedovati znanje: obrade podataka, crtanja grafikona, dijagrama, obrade teksta, koritenja interneta-Network, MS Word-a, MS Excell-a.Savladat e operativni sistem Windows-osnovna podeavanja, mi, tastatura, datum, vrijeme, aplikativni programi, Windows Explorer, My Computer

Okvirni sadraj predmeta:

1. Historijski pregled razvoja raunara2. Pojam informatika i primjena, Brojni sistemi i kodovi3. Hardware:ulazne jedinice,CPU, izlazne jedinice4. Softrware:Operativni:Windows, Linux. Aplikativni: MS Word, MS Excel, MS Power Point.5. Network:(rad u mrei): Osnovne karakteristike, komponente mree, administriranje mree.

6. Internet: Osnovne karakteristike, konekcija, pretraivanje,, Web site, E-mail

Vjebe:

Tokom vjebi studenti trebaju ovladati osnovama informatike pismenosti kao temeljem za dalji studij I rad. Vjebe se izvode na IBM PC kompatibilnim raunarima, sa operativnim sistemom Windows, Microsoft Office alatima, te koritenjem internet servisa I sadraja

1. Operativni system Windows-osnovna podeavanja

2. MS Word

3. MS Excell

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, vjebe sa neposrednim radom svakog studenta na raunaru, samostalno rjeavanje zadataka , koritenje multimedije i interneta.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Studenti su obavezni uestvovati u svim nastavnim oblicima. Na vjebama studenti trebaju dokazati osposobljenost u samostalnom koritenju raunarskog sistema pri rjeavanju problema iz sadraja predmeta. Kolokviranjem sadraja vjebi stiu uslove za zavrni ispit.

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:Neprekidnom saradnjom sa studentima i kontinuiranim praenjem njihovog prisustva i rada ostvaruje se uvid u njihovo napredovanje u ovladavanju potrebnim znanjima. Tokom vjebi organizuju se periodike provjere znanja. Prvi kolokvij nakon cjeline Operativni sistem Windows, drugi nakon cjeline MS Word, a trei nakon MS Excell. Studenti koji uspjeno poloe sva tri kolokvija na zavrnom ispitu polau teoretski dio ispita u pismenoj formi i praktiki dio ispita na raunaru.

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Obavezna literatura:

1. Raunala sasvim jednostavno (Ruth Maran)2. Word for Windows ( I. Prevarek)3. Kako koristiti MS Excel (Mark Dodge, Chris Kintan)

Dodatna literatura:1. Latifagi, M, Osmanbegovi, E, Poslovno praktina informatika, ISBN 978-9958-658-35-8, Tuzla, 2007.

2. Teni, A, Poslovna informatika, Univerzitet Demal Bijedi, Mostar, 2006.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:ARAPSKI JEZIK IIifra predmeta: TJI11

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina studija / Trei semestar

Voditelj predmeta:Strani lektor

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Arapskih studija Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 0Sati vjebi sedmino: 4Ukupan broj sati za polaganje ispita: 60

Bodovna vrijednost ECTS-a:4 ECTS

Matina kvalifikacija:Studij arapskog jezika

Status predmeta:Izborni predmet

Preduslovi za polaganje predmeta:Arapski jezik I

Ogranienja pristupa predmetu:Studenti svih Odsjeka FHN-a

Obrazloenje bodovne vrijednosti:10% uee (0, 5 ECTS); 40% kolokviji/testovi (1, 5 ECTS); 50% zavrni ispit

(2 ECTS)

Cilj predmeta:Upoznavanje studenata sa poznatim i svakodnevnim izrazima i jednostavnim reenicama panskog jezika.

Opis opih i specifinih kompetencija (znanja i vjetina) /ishod uenja:Student razumije este izraze koji su u svezi s podrujima od posve neposredna znaenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama moe se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim rijeima moe opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s nesposrednim potrebama.

Okvirni sadraj predmeta:

Sloena genitivna veza. Vielana semantika i formalna genitivna veza. Neki pomoni glagoli (kana, sara, lejse, asbaha). Glagolski naini. Indikativ, konjuktiv, jusiv, imperativ, prohibitiv. Prijelazni i neprijelazni glagoli. Sloena glagolska vremena. Imperfekt, pluskvamperfekt, futur II. Glagolsko stanje. Aktiv. Pasiv. Proirene vrste glagola. II X glagolska vrsta. Konjugacija, glagolsaka vremena, naini i stanja. Brojevi. Osnovni brojevi. Brojanje imena. Redni brojevi. Raunanje vremena. Nazivi dana i mjeseci. Raunanje sati. Izraavanje datuma. Komparacija pridjeva. Pozitiv, komparativ, superlativ. Boje. Sloena reenica. Nezavisne reenice.Sastavne, rastavne, zakljune, iskljune, suprotne. Zavisne reenice. Uslovna reenica: realna, irealna, potencijalna; Odnosna reenica (sifa, sila); Nainska reenica (halija); Poredbene i reenice izuzimanja. Objekatske reenice.

Oblici provoenja nastave/metode uenja:Predavanja, auditorne vjebe, dijalog, diskusija, samostalni zadaci.

Ostale obaveze studenta (ako se predviaju):Pohaanje nastave i aktivnost u nastavi (dozvoljeno je 30% izostanaka), test, zavrni pismeni ispit (primjena steenih kompetencija, u svrhu potvrivanja ostvarenih ishoda ).

Nain provjere znanja/ nain polaganja ispita i % teinskog faktora provjere znanja:- obavezni dolasci i aktivnost u nastavi (10%)

- kolokviji (40%)

- zavrni pismeni ispit (50%)

Konana ocjena se utvruje na osnovu ukupno osvojenih bodova na slijedei nain:

Bodovi Ocjena

60 64 6

65 74 7

75 84 8

85 94 9

95 100 10

Popis osnovne literature i

Internet web referenci:Arapski asopisi, odabrani tekstovi iz udbenika za uenje arapskog jezika kao stranog jezika.

Hasanovi, B., Softi, M.: Tekstovi arapskog jezika za bosanske kole, Zenica, 1998.

Begovi, A.: Arapski jezik za srednje kole, Sarajevo, 1997.

Boovi, R.: Udbenik arapskog jezika sa vjebankom i rjenikom, Sarajevo, 1984.

Sikiri, ., Pai, M., Handi, M.: Gramatika arapskog jezika I, II. 1984.

Rami, J.: Arapski u etrdeset osam lekcija, Sarajevo, 1989.

Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta:Anonimna anketa meu studentima o uspjenosti nastave.

UNIVERZITET DEMAL BIJEDI U MOSTARUFAKULTET HUMANISTIKIH NAUKA

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIEVNOST

Naziv predmeta:PANSKI JEZIK IIifra predmeta: TJI12

Nivo ciklusa, godina studija, semestarPrvi ciklus studijaDruga godina studija / Trei semestar

Voditelj predmeta:Strani lektor

Kontakt detalji:Kabinet: u zgradi Univerzitetske biblioteke Tel.: 036 571 559

Ukupan broj sati predmeta:Sati predavanja sedmino: 0Sati vjebi sedmino: 4Ukupan broj sati za polaganje ispit