04 - rad i energija - dstanic/fizika 1/04.rad_i_  · 4. rad i energija 4.1. rad rad u svakodnevnom...

Download 04 - Rad i energija - dstanic/Fizika 1/04.Rad_i_  · 4. Rad i energija 4.1. Rad Rad u svakodnevnom životu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva miši ćni napor ili

Post on 05-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4. Rad i energija

  4.1. Rad

  Rad u svakodnevnom ivotu predstavlja bilo koji oblik aktivnosti koji zahtjeva mii ni napor ili djelovanje strojeva .

  Rad u fizici se openito definira kao - svladavanje sile na danom putu- djelovanje sile na odre enom putu

 • 4.1. Rad

  to je potrebno da bismo izvrili odreeni rad?

  Sila odreenog iznosa i smjera .

  F

  s

  Primjer 1 : Djelovanje stalne sileu smjeru gibanja tijela.

  W = Fs

  Primjer 2 : Djelovanje stalne sile pod kutom prema smjeru gibanja tijela.

  F

  s

  W = Fs cos

  F

  s

  W = 0

  F

  s

  W = - Fs cos

  a)

  b) c)

  F cos

 • 4.1. Rad

  Rad je skalarna veliina i moe biti:

  a) pozitivan 0 < < /2 F s

  b) nula = /2 F s

  c) negativan /2 < < F s

  a) b) c)

  centriptralna sila

  sila trenja

  Primjer za F:

  sila (komp.) u smjeru gibanja

  W F s=

 • 4.1. Rad stalne sile

  W F l=

  guranje

  noenje

  sputanje

  F/N

  s/m

  W F s=

  F-s dijagram

  rad = povrina ispod krivulje F(s)

 • 4.1. Rad promjenjive sile

  estica se giba du krivocrtne putanje od toke A do toke B pod utjecajem promjenljive sile:

  Putanju od A do B rastavimo na Nmalih odsjeaka (si) tako da je u svakom od njih sila gotovo nepromjenljiva:

  F-s dijagram

  i iTiW F s

  Element rada:

  A

  B

  ss

  01

  limi

  BN

  Ti i Ts

  i A

  W F s F ds =

  = =

 • 4.1. Rad

  Rad sile F na elementarnom pomaku dr:

  dW F d r=

  B B

  A A

  W F dr F d s= =

  Rad sile F na putanji estice od toke A do toke B:

  dr d s=

  elementarnipomak

  elementarniput

  Rad je linijski integral sile du putanje estice od po etne do krajnje to ke.2 2J = N m = kg m /s Mjerna jedinica = dul (joule), J

  - elektronvolt (eV) = energija elektrona ubrzanog razlikom potencijala 1 V

  - vatsat (W h) rad elektrine struje

  (1 eV = 1.610-19 J)

  (1 Wh = 3600 J)

 • 4.1. RadPrimjer: Rad pri podizanju tijela :

  rad podizanja = mghrad sile tee = -mgh

  rad sile tee = mgh rad noenja = 0

  Automobil mase 1000 kg giba se uz brijegnagiba 10stalnom brzinom 36 km/h. Rad silemotora za vrijeme 1 min je:

  6sin sin 1,02 10 J

  sin

  W F s mg s mg vt

  W mg h mg vt

  = = = = = =

  G

  G sin F

  s

  h

 • 4.1. Rad

  Rad po zatvorenoj krivulji (A-B-C-D-A) je nula.

  Primjer: Rad pri podizanju tijela :

 • 4.1. Rad

  F/N

  x/m

  W

  Primjer: Rad pri rastezanju opruge :

  Oprugu rasteemo silom koja je jednaka po iznosu, a suprotna po smjeru, elastinoj sili opruge:

  F = k x = -Fo-sila opruge:

  Fo = -kx - Hookeov zakon: sila je proporcionalna deformaciji i suprotnog smjera

  Rad koji izvrimo pri rastezanju (stezanju) opruge za elongaciju x jednak je:

  2

  0 0

  1

  2

  x x

  W Fdx kxdx kx= = =

 • 4.1. RadPrimjer: Rad pri svladavanju sile trenja :

  FtrF

  s

  Rad sile F:

  0

  s

  trW Fds F s mg s= = =

  Tijelo se giba jednoliko F = Ftr

  Rad sile Ftr:

  W mg s=

  Rad sile trenja je uvijek negativan!

 • 4.2. Snaga

  1W JP Js Wt s

  = = =

  Srednja snaga :

  2 1

  2 1

  W W WP P

  t t t

  = =

  Trenutna ili prava snaga:

  0lim

  t

  W dW F d s F v dtP

  t dt dt dt = = = =

  ( )cos , ,P F v F v F v = = =

  Definicijom rada se ne uzima u obzir vrijeme u kojem sila djeluje razumno je definirati neku fizikalnu veliinu koja opisuje brzinu izvravanja rada.

  Snaga = koli ina izvrenog rada u jedinici vremena

  Mjerna jedinica je vat.

 • 4.3. Energija

  = sposobnost tijela ili sustava da djeluje ili obavl ja rad

  vie energije vei rad

  - ako tijelo obavlja rad energija mu se smanjuje

  - ako okolina obavlja rad na tijelu energija tijela raste

  - rad i energija imaju istu mjernu jedinicu emu potreba za dvije razliite fizikalne veliine?

  Energija

  stanje sustava:- t1, r1 E1- t2, r2 E2

  Rad

  promjena stanja sustava:W12

  t1, r1 E1 t2,r1 E2

 • Pojavni oblici energije

  MEHANIKA NEMEHANIKI oblici

  - elektrina,- kemijska- suneva- toplinska- nuklearna,

  = zbroj kinetike i potencijalne energije tijela

  4.3. Energija

  Energija moe prelaziti iz jednog oblika u drugi, a li se ne moe ni stvoriti ni unititi.

 • 4.4. Kineti ka energija

  = energija koju tijelo posjeduje kao posljedicu svog a gibanjanekom brzinom

  Kolika je kinetika energija tijela mase m koje se giba brzinom v?

  izraunajmo rad potreban da sila F ubrza to tijelo iz mirovanja

  2

  0

  1

  2

  vdv dvW F ds ma ds m ds m vdt m vdv mv

  dt dt= = = = = =

  2 2

  2 2kmv p

  Em

  = =

  Ek = kinetika energija tijela mase m i brzine v (impulsa p).

 • 4.4. Kineti ka energija

  - rad sile F da bi ubrzala tijelo od poetne brzine v1 do konane brzine v2 je:

  2 2

  1 1

  2 22 1

  2 1

  2 2

  s v

  s v

  k k k

  mv mvW Fds m vdv

  W E E E

  = = =

  = =

  Izvreni rad jednak je promjeni kineti ke energije,

  i obratno

  promjena kineti ke energije jednaka je izvrenom radu.

  Pouak o radu i kineti koj energiji

  Ako tijelo vri rad (W < 0), kinetika energija mu se smanjuje (Ek < 0).

  Ako se nad tijelom vri rad (W > 0), kinetika energija mu se poveava (Ek > 0).

  Ako je rad jednak nuli, energija tijela ostaje konstantna.

 • 4.5. Potencijalna energija

  = energija koju tijelo posjeduje zbog svoga poloaja prema drugim tijelima

  Primjeri potencijalne energije (ovisno o sili koja djeluje na tijelo): - gravitacijska- elasti na- elektrostatska- magnetska

  - moe se pretvoriti u kinetiku energiju i obratno, a isto tako i u rad

 • 4.5. Gravitacijska potencijalna energijaIzraunajmo potencijalnu energiju tijela u gravitacijskom polju na Zemljinoj povrini.

  Rad sile tee na putu od A do B je:

  ( )B B

  B Ag

  A A

  W F d r mg d r mg r r= = =

  Budui je

  ( )( )

  g

  B A B A

  B A

  F mg mg j

  j r r y y

  W mgy mgy

  = =

  =

  =

  Rad sile tee jednak je razlici dvaju funkcija poloaja.

  pE mgy= Gravitacijska potencijalna energija

  Razlika potencijalne energije poetne i konane toke jednaka je radu sile tee.

  1 2p p pW E E E= =

 • 4.5. Gravitacijska potencijalna energija

  Referentni nivo (Ep=0) moe se odabati proizvoljno te je potencijalna energija odreene do na konstantu.

  Potencijalna energija moe biti i pozitivna i negativna, dok je Ek uvijek pozitivna veliina.

  Ep = 0 (y=0)

  ( )i fW mg y y mgd= =

 • 4.5. Elasti na potencijalna energija

  Rad vanjske sile pri rastezanju opruge:

  21

  2W kx=

  Rad sile opruge :

  ( ) ( )

  2

  2

  1

  1

  2

  21

  2

  2

  1

  2

  1 1

  2 2

  op

  x

  op

  p p

  x

  op

  W kx

  W Fdx kx k

  W E x E

  x

  x

  =

  = =

  =

  Potencijalna energija elastine opruge :

  ( ) 212p

  E x kx=

 • 4.6. Konzervativne i nekonzervativne sile

  Konzervativne sile su one sile kod kojih je rad po svakoj zatvorenoj putanji jednak nuli, ma kakav oblik ta putanja imala.

  rad konzervativnih sila ovisi samo o poetnoj i konanoj toki, a ne o putanji izmeu tih dviju toaka.

  zxzy

  yxWW

  WW

  WW=

  =+=+

  0

  0

  0k

  F ds =

  Rad po zatvorenoj putanji=0.

  Konzervativne sile su :-Elastina sila-Gravitacijska sila-Elektrostatska sila

 • 4.6. Konzervativne i nekonzervativne sile

  Nekonzervativne (disipativne) sile su one sile kod kojih rad ovisi o obliku putanje kojom je tijelo dolo iz poetne u konanu toku.

  0NKF ds

  Rad sile trenja ovisi o putu:to je put dui, rad je vei!

 • 4.6. Veza izmeu rada vanjske sile i energije sustava

  Primjer: gibanje tijela uz kosinu djelovanjem vanjske sile F (bez trenja).

  II Newtonov zakon: ' sinma F mg =

  Rad sile F:

  ( )

  ( ) ( )

  2 2

  1 1

  2 22 1

  2 1

  2 1 2 1

  ' ' sin

  ' sin

  '2 2

  '

  s v

  s v

  p p k k

  dvW F ds mg m ds

  dt

  dvW mg ds m vdt

  dt

  mv mvW mg y y

  W E r E r E E

  = = + =

  = + =

  = + =

  = +

  ' p kW E E= + Kada vanjska sila djeluje na tijelo koje se nalazi u polju konzervativnih sila (gravitacija), tijelu se mijenja Ep i Ek.

 • 4.6. Veza izmeu rada vanjske sile i energije sustava

  Rad vanjske sile W i rad konzervativne sile W mijenjaju Ek:

  2 1' k kE EW W = +

  Rad konzervativne sile W:

  ( ) ( )1 2k p pW E rd s E rF= =

  Rad ostalih sila F:

  2 1 2 12 1' p p k kW E E E EE E= = +

  - mijenja ukupnu mehaniku energiju sustava

 • 4.7. Zakon o uvanja energije

  U zatvorenom sustavu ukupna energija ostaje sauvana.

  iE const=Primjer: slobodni pad.

  p kE E const+ =

 • 4.7. Zakon o uvanja energije

  21

  2mgh mv=

 • 4.8. Sudari

  Zakoni ouvanja impulsa i energije!

  Savreno elastian sudar- tijela se nakon sudara vraaju u prvobitni oblik Ep (deformacije) = Ek vrijedi ZOE

  -centralni sudar: estice se prije i poslije sudara gibaju po pravcu

  - izoliran sustav (nema vanjskih sila)

  - III Newtono

Recommended

View more >