03 tarzan i njegove zivotinje

Post on 03-Jun-2018

243 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  1/208

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  2/208

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  3/208

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  4/208

  Naslov originalaTHE BEASTS OF TARZANCopyright c 1916,by The Frank A. Munsey Company

  S engleskog prevelaBRANKO BRUSAR

  UrednikURO NAJDER

  Oprema i ilustracijeJULIO RADILOVI!

  Digitalizacija:

  BAZDULJ ICA

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  5/208

  EDGAR RICE BURROUGHS

  TARZANI NJEGOVE IVOTINJE

  Drugo izdanje

  EPOHAZAGREB, 1964

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  6/208

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  7/208

  Ne da se bojim za sebe, Paule progovorio jenapokon. Mnogo sam puta u prolosti omeo Rokoffove

  spletke protiv mene. Ali sad imam druge na brizi. Kolikoznam, taj $e mi &ovjek prije zadati udarac preko mojeene i sina nego, izravno, jer sigurno shva$a da minikako druk&ije ne moe prouzro&iti ve$u bol. Moram seodmah vratiti i s njima ostati dok Rokoffa ne uhvate ilidok ga ne ubiju.

  Dok su ta dvojica razgovarali u Parizu, druga dvojicarazgovarali su u ku$ici u predgra(u Londona. Obojicabili su tamni, sumnjivi ljudi.

  Jedan je nosio bradu, ali je drugi, koji je bio blijed odduga boravka u zatvorenim prostorijama, imao crne&ekinje stare tek nekoliko dana. Taj je govorio.

  Mora obrijati tu bradu, Alexise upu$ivao je svogprijatelja. On bi te ovako odmah prepoznao. Moramose sad ovdje rastati, a kad se ponovno sastanemo napalubi Kincaida, nadajmo se da $e s nama biti dvapotovana gosta koji nikako ne mogu predvi(ati kakvo

  im ugodno putovanje spremamo. Za dva sata trebalo bida s jednim od njih budem na putu u Dover, a sutraujutro, ako paljivo slijedi moje upute, trebalo bi da tistigne s drugim, ako se on, dakako, vrati u Londononako brzo kako to ja predvi(am. I novac i radost, kao idruga dobra nagradit $e nam napore, moj dragi Alexise.Glupi Francuzi toliko su dana skrivali &injenicu da sampobjegao da sam imao dovoljno prilike da razradim plannae pustolovine, tako da jedva postoji mogu$nost da

  negdje neto zapne. A sad do vi(enja, i sretno!Tri sata kasnije penjao se potar stepenicama stanaporu&nika Paula d'Arnota.

  Telegram za lorda Greystokea najavio je sluzikoji je bio odgovorio na zvono. Je li ovdje?

  )ovjek je odgovorio da jest. Potpisavi da je primiotelegram, odnio ga je Tarzanu, koji je ve$bio spreman da

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  8/208

  otputuje u London.Tarzan je razderao omotnicu, a kad je pro&itao,

  problijedio je. Pro&itaj, Paule progovorio je predaju$i telegram

  D'Arnotu. Ve$je tu.Francuz je uzeo telegram i pro&itao:

  Jack ukraden iz vrta sukrivnjom novog sluge. Doi od-mah.

  JANE

  Kad je Tarzan sko&io iz putni&kih kola koja su ga bila

  do&ekala na postaji, te potr&ao stepenicama do svojeku$e, do&ekala ga je na vratima ena suhih o&iju, aligotovo mahnita od straha.

  Brzo je Jane Porter Clayton ispri&ala sve to jesaznala o otmici dje&aka.

  Dadilja ga je vozila suncem osvijetljenim plo&nikompred ku$om, kad se na uglu ulice zaustavio zatvorenitaksi. ena je tek malo obra$ala panju tim kolima.Samo je zamijetila da ne izlaze nikakvi putnici, kao davoza& &eka da mu iz stana pred kojim je stao iznesuvozarinu.

  Gotovo u isti trenutak novi sluga Carl dotr&ao je izGreystokeove ku$e i rekao da gospodarica eli sdjevojkom na &asak govoriti, i da, dok se ne vrati, trebada malog Jacka prepusti njegovoj brizi.

  ena je rekla da nije nimalo sumnjala u pobude tog&ovjeka, dok nije doprla do vrata ku$e, kad joj je palo na

  pamet da ga opomene da ne okre$e kolica tako da suncesvijetli djetetu u o&i.Kad se okrenula da mu to dovikne, iznenadila se

  vide$i kako on vozi kolica brzo prema uglu, a u isto jevrijeme ugledala kako se vrata taksija otvaraju a naotvoru se na trenutak pojavljuje crnomanjasto lice.

  Odmah joj se u&ini da je dijete u opasnosti, pa je,

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  9/208

  vrisnuvi, sko&ila niza stepenice i pojurila plo&nikomprema taksiju, gdje je sad Carl dodavao dijete

  crnomanjastom &ovjeku.Upravo kad je ona stigla do kola, Carl je sko&io do

  svog saveznika te je za sobom zalupio vratima. U istovrijeme voza&je nastojao pokrenuti motor, ali je bilo o&itoda se neto pokvarilo, kao da ne hvataju zup&anici, itako je dadilja, dok je voza&gurao polugu natrag i kolimanekoliko palaca uzmicao da onda ponovno pokuakrenuti naprijed, mogla sti$i sve do taksija.

  Sko&ivi na podnonik, pokuavala je oteti dijete izruku stran&evih, te je tu, vi&u$i i bore$i se, ostajala &ak ipoto je taksi krenuo. Tek kad je automobil proaoGreystokeovu ku$u, i to ve$u prili&noj brzini, Carl ju je,udarivi je snano po licu, uspio oboriti na plo&nik.

  Njezin vrisak privukao je sluge i &lanove obitelji izoblinjih stanova, kao i iz Greystokeova doma. LadyGreystoke vidjela je kako se djevojka hrabro bori te je iona sama nastojala dosti$i kola koja su se brzo

  udaljavala, ali je zakasnila.Znali su samo to, a lady Greystoke nije ni sanjala tkoje tu otmicu zasnovao dok joj suprug nije rekao, da jeNikolas Rokoff pobjegao iz francuskog zatvora u kom jetrebalo da proboravi do kraja ivota.

  Dok su Tarzan i njegova ena stajali i razmiljali tobi bilo najpametnije u&initi, u knjinici zazvoni telefon.Tarzan brzo sam odgovori.

  Lord Greystoke? upitao je muki glas na onom

  kraju linije. Jest. Ukrali su vam sina nastavljao je glas a ja vam

  jedini mogu pomo$i da ga ponovno dobijete. Poznajemone koji su ga oteli. Ja sam, zapravo, i sudjelovao, itrebalo je da dijelim nagradu, ali sad me kanenasamariti, a ja $u, da im se osvetim, pomo$i vama da ga

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  10/208

  ponovno dobijete, samo uz uvjet da me ne progonite tosam sudjelovao u tome zlo&inu. to kaete?

  Ako me odvedete tamo gdje je skriven moj sin odgovorio je majmun-&ovjek ne treba da se bojite.

  Dobro odgovori drugi. Ali morate do$i sami,jer dovoljno je da se pouzdajem i u vas. Ne mogu riskiratida me drugi upoznaju.

  Gdje i kad se mogu s vama sastati? upitao jeTarzan.

  Drugi je naveo ime i mjesto neke gostionice na obaliblizu Dovera kamo &esto navra$aju mornari.

  Do(ite zaklju&io je no$as oko deset sati.Nema smisla dolaziti ranije. Do tada sin $e vam bitisiguran, a onda vas mogu potajno odvesti tamo gdje je onsakriven. Ali pazite da do(ete sami, i nemojte nikakoobavijestiti Scotland Yard, jer ja vas dobro znam, ipromatrat $u vas. Ako vas itko drugi bude pratio, ilividim li sumnjive tipove koji bi mogli biti policijski agenti,ne$u se s vama sastati, i tako $e vam izbje$i posljednja

  prilika da oslobodite svog sina.Bez daljih rije&i &ovjek je prekinuo razgovor.Tarzan je smisao razgovora ponovio eni. Ona ga je

  molila da joj dopusti da ga prati, ali je on drao da bi&ovjek mogao provesti prijetnju, da im ne pomogne akoTarzan ne do(e sam, te su se tako rastali. Pourio je uDover, a ona je, toboe, ostala kod ku$e, da &ekaobavijest o ishodu tog puta.

  Nisu ni sanjali to $e proivjeti prije nego se ponovno

  sastanu.Poto je majmun-&ovjek otiao, Jane Clayton je desetminuta hodala ovamo-onamo po svilenim sagovimaknjinice. Njezino maj&insko srce krvarilo je, otet joj jeprvoro(enac. Dua joj se trzala izme(u nada i bojazni.

  Iako joj je razum govorio da $e se sve dobro svritiako Tarzan po(e sam, u dogovoru s onim to je rekao

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  11/208

  onaj tajanstveni stranac, intuicija joj nije doputala da sesmiri. Bojala se da su joj i suprug i sin u velikoj

  opasnosti.to je vie o tome razmiljala, sve je vie vjerovala da

  je nedavna telefonska poruka samo lukavstvo, tako daoni nita ne u&ine dok dje&aka dobro ne sakriju iliprokradu iz Engleske. Ili je to naprosto bila meka da seTarzan namami u ruke nesmiljenog Rokoffa.

  Kad je na to pomislila, o&i je razroga&ila od uasa. Utrenutku se uvjerila da je upravo tako. Pogledala je velikisat koji je u uglu knjinice otkucavao minute.

  Bilo je prekasno da po(e u Dover vlakom kojim jetrebao da krene Tarzan. Bio je, me(utim, i jedan kasniji,koji $e je na vrijeme dovesti u tu luku na Kanalu, tako damoe sti$i na adresu prije dogovorenog sata koji joj jepriop$io suprug.

  Pozvala je svoju djevojku i voza&a, dala im jeuurbano naloge. Deset minuta kasnije vozila se brzoulicama punim ljudi prema eljezni&koj postaji.

  Bilo je devet i&etrdeset i pet one no

  $i kad je Tarzanuao u prljavu gostionicu na doverskoj obali. Kad je

  ulazio u smrdljivu sobu, jako umotana pojava prola jemimo njega na ulicu.

  Do(ite, lorde! apnuo je stranac.Majmun-&ovjek okrenuo se i poao na slabo

  osvijetljenu uli&icu koju su obi&no nazivali glavnom. Kadsu se nali napolju, taj ga je &ovjek vodio u tamu, bliepristanitu, gdje su visoko naslagane bale, kutije i ba&ve

  bacale tamne sjene. Tu se zaustavio. Gdje je dje&ak? upitao je Greystoke. Na onom malom parobrodu kojemu ondje prijeko

  upravo moete vidjeti svjetla odgovorio je onaj drugi.U mraku Tarzan je nastojao zaviriti u crte lica svog

  pratioca, ali mu se &inilo da ga nikad prije nije vidio. Daje otkrio da mu je vodi&Alexis Paulvitch, shvatio bi da u

 • 8/12/2019 03 Tarzan i Njegove Zivotinje

  12/208

  srcu tog &ovjeka ima mjesta samo za izdajstvo, i daopasnost vreba na svakom koraku.

  Sad ga ne &uvaju nastavljao