01.03.2014 tarİhlİ resmİ gazetede yayinlanan 6528 sayili kanun

of 92/92
01.03.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 6528 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE «1416,1739,2547,4706,5580,2886, 1702,4357,6245,492,657,6114,492 SAYILI KANUNLAR VE 190 KHK, 652KHK’LAR ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1

Post on 24-Feb-2016

156 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

01.03.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 6528 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE «1416,1739,2547,4706,5580,2886,1702,4357,6245,492,657,6114,492 SAYILI KANUNLAR VE 190 KHK, 652KHK’LAR ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Eski Kanun . Yeni Kanun 6528 SAYILI KANUN. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

MEB ESK VE YEN KANUNLARIN KARILATIRILMASI

01.03.2014 TARHL RESM GAZETEDE YAYINLANAN 6528 SAYILI KANUNDEKL LE 1416,1739,2547,4706,5580,2886,1702,4357,6245,492,657,6114,492 SAYILI KANUNLAR VE 190 KHK, 652KHKLARZERNDE YAPILAN DEKLKLER1Eski Kanun Madde 2: 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanunun Birinci maddede saylan makamlar tarafndan ecnebi memleketlere gnderilecek talebe Maarif Vekaletince msabaka ile seilir.

Madde 1 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakknda Kanunun 2nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan msabaka ibaresi yazl ve szl snav eklinde deitirilmitir.Yeni Kanun6528 SAYILI KANUN 2Eski Kanun Madde 3-Sene sonu imtihanlarn mteakip tedris messeselerinin muallim veya mderris meclisleri toplanarak o seneki mezunlarla bakaca daha yksek bir messeseden mezun olmam evvelki seneler mezunlarndan gerek malmat gerek zek ve seciye itibariyle aranan evsaf haiz olanlar msabakaya girebilmek zere namzet olarak ayrrlar. 6528 SAYILI KANUN MADDE 2MADDE 3 Bu Kanun kapsamnda yurt dna gnderilecek rencilerin seimi yazl ve szl snavla olur. Yazl snav Mill Eitim Bakanlnca veya dzenlenecek protokolle lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplr. Mill Eitim Bakanlnca, Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav yazl snav yerine kullanlabilir.Yeni Kanun 3Eski Kanun 1416 SAYILI KANUNMadde 21-Birinci maddede sayl makamlar tarafndan tahsil iin ecnebi memleketlere ayrca memur gnderilmesi caiz deildir. Memurlardan tahsil iin gitmek isteyenler bu Kanun ahkmna tevfikan talebe sfatn iktisaba ve gitmezden evvel memuriyetlerinden istifaya mecburdurlar. Dairelerince staj maksadyla ecnebi memleketlere gnderilecek memurlara bu Kanunun mul yoktur.6528 SAYILI KANUN MADDE 3MADDE 21 Bu Kanun uyarnca mecburi hizmet karl yurt dna gnderilenler renimlerini baaryla tamamladktan sonra mecburi hizmet ykmllklerini ifa etmek zere, adlarna gnderildikleri kurumlarn ilgili kadrolarna atanr.Yeni Kanun 4Eski Kanun Madde 21. MADDE DEVAMI 6528 SAYILI KANUN MADDE 3GEC MADDE 3 21 inci madde hkmlerinden, yurt dna eitim amacyla gnderilenlerden renimlerini tamamlayp mecburi hizmet ykmllklerini ifa etmeye balayanlar (bu ykmllklerini bitirenler dhil) ile hlen yurt dnda eitimlerine devam edenler de yararlandrlr.Yeni Kanun 5Eski Kanun MLL ETM TEMEL KANUNUKanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973Yaymland Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Says : 14574Adaylk dnemini baaryla tamamlayanlar meslee retmen olarak atanr.6528 SAYILI KANUN MADDE 5 (3.FIKRA)Aday retmenler, en az bir yl fiilen almak ve performans deerlendirmesine gre baarl olmak artlarn salamak kaydyla, yaplacak yazl ve szl snava girmeye hak kazanrlar.Yeni Kanun 6Eski Kanun MLL ETM TEMEL KANUNUKanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973Yaymland Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Says : 14574

Adaylk dnemini baaryla tamamlayanlar meslee retmen olarak atanr.Aday retmenler, en az bir yl fiilen almak ve performans deerlendirmesine gre baarl olmak artlarn salamak kaydyla, yaplacak yazl ve szl snava girmeye hak kazanrlar.Yeni Kanun 7MADDE 6 1739 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.GEC MADDE 4 Bu maddenin yaym tarihinden nce, uzman retmenlik ve baretmenlik unvanlarn mahkeme kararyla elde edenlerin, mahkeme kararnn aleyhlerine kesinlemesi hlinde bu kiilere unvanlarnn iptal edildii tarihten nce yaplan demeler geri alnmaz.Yeni KanunEKLENEN GEC MADDE 8Eski Kanun YKSEKRETM KANUNUKanun Numaras : 2547Kabul Tarihi : 4/11/1981b. retim elemanlar, memur ve dier personelin disiplin ilemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarna uygulanan usul ve esaslara gre Yksekretim Kurulunca dzenlenir.b. retim elemanlar, memur ve dier personele uygulanabilecek disiplin cezalar uyarma, knama, ynetim grevinden ayrma, aylktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulmas, niversite retim mesleinden karma ve kamu grevinden karma cezalardrYeni Kanun 9MADDE 8 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.Not: Bu maddede belirli artlar yerine getiren dershanelerden zel okula dnmleri halinde Bakanlk aleyhine varsa alan davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat edilmesi hlinde yirmi be yla kadar bamsz ve srekli nitelikte irtifak hakk tesis edilmesinden bahsedilmektedir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde10Bu madde kapsamndaki Mill Eitim Bakanlna bal okul ve eitim kurumlarnda bulunan ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde kiralanan kantin, salon, ak alan ve benzeri yerlere ilikin kira szlemeleri, Mill Eitim Bakanlnca belirlenen eitim-retim dnemi sonu itibaryla, fesih tarihinden nceki dnemlere ilikin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve tazminat alnmakszn feshedilir. Bu durumda, okul-aile birlii ve ileticiler tarafndan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.Yeni Kanun Eklenen Geici madde11MADDE 9 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (c), (g) ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkrann (b) bendinde yer alan dershaneleri, ibaresi ile (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 12Eski Kanun 5580 SAYILI KANUN

c) Okul: Okul ncesi eitim, ilkretim, zel eitim ve ortaretim zel okullarn, c) Okul: zel eitim, okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaretim ile Bakanlka dnm programna alnan kurumlardan 2018-2019 eitim-retim ylnn sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaretim zel okullar,Yeni Kanun 13Eski Kanun 5580 SAYILI KANUN

g) eitli kurslar: Kiilerin sosyal, kltrel ve meslek alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini gelitirmek veya isteklerine gre serbest zamanlarn deerlendirmek zere faaliyet gsteren zel retim kurumlarn, g) eitli kurslar: Ortaretime veya yksekretime giri snavlarna hazrlk niteliinde olmamak kaydyla, kiilerin sosyal, sanatsal, sportif, kltrel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini gelitirmek, isteklerine gre serbest zamanlarn deerlendirmek amacyla faaliyet gsteren zel retim kurumlarn,Yeni Kanun 14Eski Kanun 5580 SAYILI KANUN

J) renci ett eitim merkezi: rencilerin, derslerine almalarna, dev ve projelerini yapmalarna yardmc olan, ilgi, istek ve yetenekleri dorultusunda eitli faaliyetlerin yrtld zel retim kurumlarn,6528 SAYILI KANUN MADDE 9j) renci ett eitim merkezi: On iki ya ve altndaki rencilerin, derslerine almalarna, dev ve projelerini yapmalarna yardmc olmak; ilgi, istek ve yetenekleri dorultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kltrel faaliyetler yrtmek zere kurulan zel retim kurumlarn,Yeni Kanun 15Eski Kanun 5580 SAYILI KANUNb) Kurum: Okul ncesi eitim, ilkretim, ortaretim, zel eitim okullar ile eitli kurslar, uzaktan retim yapan kurulular, dershaneleri, motorlu tat srcleri kurslar, hizmet ii eitim merkezleri, renci ett eitim merkezleri, zel eitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri zel retim kurumlarn, MADDE 9 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan dershaneleri, ibaresi ile (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 16Eski Kanun 5580 SAYILI KANUNf) Dershane: rencileri; bir st okulun veya yksek retime giri snavlarna hazrlamak, istedikleri derslerde yetitirmek ve bilgi dzeylerini ykseltmek amacyla faaliyet gsteren zel retim kurumlarnMADDE 9 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan dershaneleri, ibaresi ile (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 17Eski Kanun 5580 SAYILI KANUNlkretim, ortaretim ve zel eitim okullar iin retim ylnn otuzuncu gnnden sonra verilen kurum ama izinleri, ertesi ders ylndan itibaren geerlidir.MADDE 10 5580 sayl Kanunun 3 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.Bu Kanun kapsamndaki ilkokul, ortaokul, lise ve zel eitim okullar iin 1 Eyll tarihinden sonra verilen kurum ama izinleri, ertesi eitim-retim ylndan itibaren geerlidir.Her ne ad altnda olursa olsun, eitim ve retim sunmak amacyla yrtlen faaliyetler Bakanln izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yrtenler, zel retim kurumlar iin bu Kanunda ngrlen kurallara uymakla ykmldr.Yeni Kanun 18Eski Kanun 5580 SAYILI KANUN Ek fkra: 4/7/2012-6353/42 md.)Sz konusu eitim retim hizmetini sunan veya yararlananlarn, gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki kat ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden mteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafndan tekrar halinde, ayrca kurum ama izinleri iptal edilir.MADDE 11 5580 sayl Kanunun 12 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.Sz konusu eitim retim hizmetini sunan veya yararlananlarn, gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlarn, demenin yapld tarihten itibaren gecikme zamm ile birlikte bir ay iinde denmesi, yaplacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.Yeni Kanun 19MADDE12 5580 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.EK MADDE 1 Bu maddenin yaym tarihi itibaryla, ilgili mevzuat uyarnca faaliyet gsteren dershaneler ile renci ett eitim merkezleri i yerlerinde eitim personeli olarak almakta olan ve herhangi bir sosyal gvenlik kurumundan emeklilik, yallk veya malullk ayl almaya hak kazanmam olanlardan, bu i yerleri zerinden sigorta primi denmi alma sresi 1/1/2014 tarihi itibaryla en az alt yl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde ngrlen genel artlar ile retmen kadrosuna atanabilmek iin aranan zel artlar tayanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasnda bavurmalar hlinde, Kamu Personel Seme Snavna girme art aranmakszn memur kadrolarna atanabilirler. Bu fkraya gre Bakanlkta istihdam edilenler, ayrldklar zel retim kurumundan kdem ve ihbar tazminat talep edemez.

Yeni Kanun Eklenen Geici madde20MADDE12 5580 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.Eitim ve retim destei, Bakanlka eitim kademelerine gre her bir derslik iin belirlenen asgari renci saysnn zerinde ve her hlkrda derslik bana belirlenen azami renci saysn gememek zere verilebilir. Eitim ve retim destei verilecek toplam renci says her yl Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenir.

Yeni Kanun Eklenen Geici madde21MADDE 13 5580 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.GEC MADDE 5 Bu maddenin yaym tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunla yaplan dzenlemelere gre gerekli dnm tamamlamayan renci ett eitim merkezlerinin eitim retim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir. Bakanlk, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar bavuranlar, belirlenecek esaslara gre uygun grlmesi hlinde retim kurumlarna dnm programna alr. Dnm programna alnan kurumlarn, 2018-2019 eitim retim ylnn bitimine kadar mevzuatta ngrlen artlar karlamalar kaydyla dnebilecekleri okul ve dier kurum trleri ile dnm esas ve usulleri Bakanlka karlan ynetmelikle dzenlenir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde22Eski Kanun652 SAYILI KANUN Hizmet birimleriMADDE 6 (1) Bakanln hizmet birimleri unlardr:a) Temel Eitim Genel Mdrl.b) Ortaretim Genel Mdrl.c) Meslek ve Teknik Eitim Genel Mdrl.) Din retimi Genel Mdrl.d) zel Eitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mdrl.e) Hayat Boyu renme Genel Mdrl.f) zel retim Kurumlar Genel Mdrl.g) Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrl.) retmen Yetitirme ve Gelitirme Genel Mdrl.h) Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrl.) Rehberlik ve Denetim Bakanl.i) Strateji Gelitirme Bakanl.j) Hukuk Mavirlii.k) nsan Kaynaklar Genel Mdrl.l) Destek Hizmetleri Genel Mdrl.m) Bilgi lem Grup Bakanl.n) naat ve Emlak Grup Bakanl.o) Basn ve Halkla likiler Mavirlii.) zel Kalem Mdrl..MADDE 15 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 6 nc maddesinin birinci fkrasna () bendinden sonra gelmek zere aadaki (h) ve () bentleri eklenmi, dier bentler buna gre teselsl ettirilmi ve mevcut (m) ve (n) bentleri (o) ve () bentleri olmak zere aadaki ekilde deitirilmitir.h) lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrl.) Yksekretim ve Yurt D Eitim Genel Mdrl.o) Bilgi lem Dairesi Bakanl.) naat ve Emlak Dairesi Bakanl.

Yeni Kanun 2315/A ve 15/B MADDELER EKLENMTR..MADDE 16 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye 15 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmitir.lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrl

Yeni Kanun 24Eski Kanun Rehberlik ve Denetim BakanlMADDE 17 (1) Rehberlik ve Denetim Bakanlnn grevleri unlardr:MADDE 17 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.MADDE 17 (1) Rehberlik ve Denetim Bakanlnn grevleri unlardr:Yeni Kanun 25Eski Kanun 652 SAYILI KHKa) Bakanln grev alanna giren konularda Bakanlk personeline, Bakanlk okul ve kurumlarna, zel retim kurumlarna ve gerek ve tzel kiilere rehberlik etmek.a) Bakanln grev alanna giren konularda Bakanlk personeline, Bakanlk okul ve kurumlarna, zel retim kurumlarna ve gerek ve tzel kiilere rehberlik etmekYeni Kanun 26Eski Kanun 652 SAYILI KHKb) Bakanln grev alanna giren konularda faaliyet gsteren kamu kurum ve kurulular, gerek ve tzel kiiler ile gnll kurululara, faaliyetlerinde yol gsterecek plan ve programlar oluturmak ve rehberlik etmek.b) Bakanln grev alanna giren konularda faaliyet gsteren kamu kurum ve kurulular, gerek ve tzel kiiler ile gnll kurululara, faaliyetlerinde yol gsterecek plan ve programlar oluturmak ve rehberlik etmekYeni Kanun 27Eski Kanun 652 SAYILI KHKc) Bakanlk tarafndan veya Bakanln denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle ibirlii iinde yapmak, sre ve sonularn mevzuata, nceden belirlenmi ama ve hedeflere, performans ltlerine ve kalite standartlarna gre analiz etmek, karlatrmak ve lmek, kantlara dayal olarak deerlendirmek, elde edilen sonular rapor hline getirerek ilgili birimlere ve kiilere iletmek.c) Bakanlk tarafndan veya Bakanln denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle i birlii iinde yapmak, sre ve sonularn mevzuata, nceden belirlenmi ama ve hedeflere, performans ltlerine ve kalite standartlarna gre analiz etmek, karlatrmak ve lmek, kantlara dayal olarak deerlendirmek, elde edilen sonular rapor hline getirerek ilgili birimlere ve kiilere iletmekYeni Kanun 28Eski Kanun 652 SAYILI KHK) Bakanlk tekilat ile Bakanln denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemlerine ilikin olarak, uslszlkleri nleyici, eitici ve rehberlik yaklamn n plana karan bir anlayla, Bakanln grev ve yetkileri erevesinde denetim, inceleme ve soruturmalar yapmak.) Bakanlk tekilat ve personeli ile Bakanln denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemlerine ilikin olarak, usulszlkleri nleyici, eitici ve rehberlik yaklamn n plana karan bir anlayla, Bakanln grev ve yetkileri erevesinde denetim, inceleme ve soruturma i ve ilemlerini Maarif Mfettileri araclyla yapmakYeni Kanun 29Eski Kanun 652 SAYILI KHKd) Bakanlk tekilat ile personelinin idar, mal ve hukuk ilemleri hakknda denetim, inceleme ve soruturma yapmak.d) Her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlar ile il ve ile mill eitim mdrlklerinin rehberlik, ibanda yetitirme, denetim, deerlendirme, inceleme, aratrma ve soruturma hizmetlerini Maarif Mfettileri araclyla yrtmekYeni Kanun 30Eski Kanun652 SAYILI KHK e) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.(2) Denetime tabi olan gerek ve tzel kiiler, gizli dahi olsa btn belge, defter ve bilgileri talep edildii takdirde ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep hlinde gstermek, saylmasna ve incelenmesine yardmc olmakla mkelleftir. (1)Mill Eitim Denetileri, grevleri srasnda kamu kurum ve kurulular ve kamuya yararl dernekler ile gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanun engel bulunmadka bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.e) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak(2) Denetime tabi olan gerek ve tzel kiiler, gizli dahi olsa btn belge, defter ve bilgileri talep edildii takdirde ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep hlinde gstermek, saylmasna ve incelenmesine yardmc olmakla mkelleftir. Maarif Mfettileri, grevleri srasnda kamu kurum ve kurulular ve kamuya yararl dernekler ile gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadka bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.Yeni Kanun 31Eski Kanun 652 SAYILI KHK Bu maddenin 2 nci fkrasnn 1 inci cmlesi 12/07/2013 tarihli ve 6495 sayl Kanunun 73 nc maddesi ile metne ilendii ekilde deitirilmitir.

(3) Bakanla verilen grevlerin yerine getirilmesi amacyla illerde il mill eitim mdrlkleri bnyesinde Maarif Mfettileri Bakanl oluturulur.(4) Maarif Mfettileri Bakanlklarnn grev, yetki ve sorumluluklar, Maarif Mfettilerinin grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar ile dier hususlar ynetmelikle dzenlenir.Yeni Kanun 32Eski Kanun652 SAYILI KHK Bilgi lem Grup BakanlMADDE 22 (1) Bilgi lem Grup Bakanlnn grevleri unlardr:a) Bakanlk projelerinin Bakanlk biliim altyapsna uygun olarak tasarlanmasn ve uygulanmasn salamak, teknolojik gelimeleri takip etmek, bilgi gvenlii ve gvenilirlii konusunun gerektirdii nlemleri almak, politikalar ve ilkeleri belirlemek, kamu biliim standartlarna uygun zmler retmek.b) Bakanlk birimleri ile tara tekilatnn bilgi ilem ve otomasyon ihtiyacn karlamak ve iletimini salamak, Bakanln bilgi ilem hizmetlerini yrtmek.c) Bakanln internet sayfalar, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalar ile ilgili teknik almalar yapmak.

MADDE 18 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 22 nci maddesinin bal Bilgi lem Dairesi Bakanl eklinde, birinci fkrasnn birinci cmlesi ve ayn fkrann (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.Bilgi lem Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:c) Bakanln internet sayfalar, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalar ile biliim sistemleri (MEBBS) ve e-okul uygulamalarn yrtmek, gelitirmek ve bunlara ilikin teknik almalar yapmak.Yeni Kanun 33Eski Kanun 652 SAYILI KHKTalim ve Terbiye Kurulu BakanlMADDE 28 (1) Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, Bakanln bilimsel danma ve karar organdr.

MADDE 20 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan karar ibaresi inceleme, altnc fkrasnn (a) bendinde yer alan uygulama kararlarn Bakan onayna sunmak ibaresi uygulamaya ilikin grlerini Bakana sunmak, ayn fkrann (b) bendinde yer alan niha eklini vererek Bakann onayna sunmak ibaresi sonucunu Bakana sunmak eklinde, ikinci fkrasnn (a) bendi ile nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.Yeni Kanun 34Eski Kanun652 SAYILI KHK Talim ve Terbiye Kurulu BakanlMADDE 28 (1) Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, Bakanln bilimsel danma ve karar organdr.a) Eitim sistemini, eitim ve retim plan ve programlarn, ders kitaplarn hazrlatmak, hazrlananlar incelemek veya inceletmek, aratrmak, gelitirmek ve uygulama kararlarn Bakan onayna sunmak.b) Bakanlk birimlerince hazrlanan eitim ve retim programlar, ders kitaplar, yardmc kitaplar ile retmen klavuz kitaplarn incelemek, inceletmek ve niha eklini vererek Bakann onayna sunmak.a) Eitim ile ilgili alanlarda retim yeleri,(3) Hizmet birimlerinin amirleri oy kullanmamak artyla, kendi birimlerini ilgilendiren konularn grlmesi srasnda Kurula katlr.(4) Kurul kararlar, Bakan onay ile yrrle girer.

a) retim yeleri,(3) Kurulda grlen konularla ilgili olarak Bakan onay ile grevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantsna katlr ve oy kullanrlar.(4) Kurul gr ve inceleme sonularn Bakana sunar.Yeni Kanun 35Eski Kanun 652 SAYILI KHKa) Eitim sistemini, eitim ve retim plan ve programlarn, ders kitaplarn hazrlatmak, hazrlananlar incelemek veya inceletmek, aratrmak, gelitirmek ve uygulama kararlarn Bakan onayna sunmak.

a) retim yeleri,(3) Kurulda grlen konularla ilgili olarak Bakan onay ile grevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantsna katlr ve oy kullanrlar.(4) Kurul gr ve inceleme sonularn Bakana sunar.Yeni Kanun 36MADDE 21 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 31 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.(2) Yurt d tekilat kadrolarna srekli grevle atanabilmek iin atanlan tarih itibaryla en az bir yldr fiilen Bakanlk merkez veya tara tekilatnda ya da niversitelerde alyor olmak ve grevlendirmenin yaplaca lkenin resm dilini veya Almanca, Franszca ya da ngilizce dillerinden birini bilmek arttr.Yeni Kanun Eklenen Geici madde37(3) Ancak, ikinci fkrada belirtilen dillerin resm dil olarak konuulduu lkelerde, Yksekretim Kurulunca denklii kabul edilen lisans, yksek lisans veya doktora eitimini tamamlayanlar; resm dili Trke ve lehesi olan lkelere grevlendirilecekler ile Bakanlkta daire bakan ve zeri grevlerde fiilen bulunmu olanlarn yurt d tekilatnda srekli grevle atanmalarnda hizmet sresi ve yabanc dil art aranmaz.Yeni Kanun Eklenen Geici madde38(4) Yurt d srekli grev sresi yldr. Bu sre hizmetin gerektirdii hllerde Bakann onayyla bir katna kadar uzatlabilir. Daha nce yurt d srekli greve atananlar, yurt ii greve dnmelerinin zerinden en az iki yl gemeden yeniden atanamazlar. Yurt d tekilat kadrolarna srekli grevle atanacaklarda aranacak yabanc dil seviyesi, personelin atanmas, eitimi, yeniden atanmas, grevden alnmas ile dier hususlar Bakanlka hazrlanan ynetmelikle dzenlenir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde39(5) Trkiyedeki veya Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilen yurt dndaki niversitelerin eitim fakltelerinin ilgili blmlerinden lisans dzeyinde eitimini baaryla bitirenlerden ilgili lke vatandalna sahip olanlarla sresiz oturma ve alma izni bulunanlar, Bakanlka mahallnden szlemeli statde retmen olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili lkede srekli grevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylk alan bekr meslek memuruna denmekte olan yurt d aylnn yzde seksenini gememek zere Maliye Bakanl tarafndan tespit edilecek tutarda deme yaplr. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin says, nitelikleri, seim usul ve esaslar, grev yerleri ve sreleri, izinleri, grevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek i sonu tazminat ile bu fkrann uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar, Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde40(5) Trkiyedeki veya Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilen yurt dndaki niversitelerin eitim fakltelerinin ilgili blmlerinden lisans dzeyinde eitimini baaryla bitirenlerden ilgili lke vatandalna sahip olanlarla sresiz oturma ve alma izni bulunanlar, Bakanlka mahallnden szlemeli statde retmen olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili lkede srekli grevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylk alan bekr meslek memuruna denmekte olan yurt d aylnn yzde seksenini gememek zere Maliye Bakanl tarafndan tespit edilecek tutarda deme yaplr. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin says, nitelikleri, seim usul ve esaslar, grev yerleri ve sreleri, izinleri, grevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek i sonu tazminat ile bu fkrann uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar, Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde41Eski Kanun652 SAYILI KHK Talim ve Terbiye Kurulu BakanlMADDE 28 (1) Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, Bakanln bilimsel danma ve karar organdr.a) Eitim sistemini, eitim ve retim plan ve programlarn, ders kitaplarn hazrlatmak, hazrlananlar incelemek veya inceletmek, aratrmak, gelitirmek ve uygulama kararlarn Bakan onayna sunmak.b) Bakanlk birimlerince hazrlanan eitim ve retim programlar, ders kitaplar, yardmc kitaplar ile retmen klavuz kitaplarn incelemek, inceletmek ve niha eklini vererek Bakann onayna sunmak.a) Eitim ile ilgili alanlarda retim yeleri,(3) Hizmet birimlerinin amirleri oy kullanmamak artyla, kendi birimlerini ilgilendiren konularn grlmesi srasnda Kurula katlr.(4) Kurul kararlar, Bakan onay ile yrrle girer.

a) retim yeleri,(3) Kurulda grlen konularla ilgili olarak Bakan onay ile grevlendirilen ilgili birim amiri veya amirleri Kurul toplantsna katlr ve oy kullanrlar.(4) Kurul gr ve inceleme sonularn Bakana sunar.Yeni Kanun 42Eski Kanun (3) retmenlerin Bakanlka belirlenen hizmet blge veya alanlarnda en az eitim retim yl grev yapmas esastr. Bunlarn yer deitirme suretiyle atamalar her yl yaplan atama plan ve programlar erevesinde eitim retim faaliyetlerini etkilemeyecek ekilde sonulandrlr. Bakanlka belirlenen zr gruplarna bal yer deitirmeler ise yaz tatillerinde yaplr.

MADDE 22 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 37 nci maddesinin nc fkrasnn Anayasa Mahkemesince iptal edilen nc cmlesi Bakanlka belirlenen zr gruplarna bal yer deitirmeler ise yaryl ve/veya yaz tatillerinde yaplr. eklinde yeniden dzenlenmi, yedinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.Yeni Kanun 43Eski Kanun652 SAYILI KHK (7) l mill eitim mdr, il mill eitim mdr yardmcs, il eitim denetmeni, ile mill eitim mdr, il ve ile milli eitim mdrlkleri ube mdr, okul ve kurum mdr ile okul ve kurum mdr bayardmcs ve yardmcs olarak grev yapanlarn yer deitirmeleri, hizmet sreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alnarak blge hizmeti ve rotasyon esasna gre yaplr. Bunlarn yer deitirmelerine ilikin usl ve esaslar ynetmelikle belirlenir.(1)(2)

(7) l Mill Eitim Mdr, l Mill Eitim Mdr Yardmcs, le Mill Eitim Mdr, l ve le Mill Eitim ube Mdr, Maarif Mfettii, Okul ve Kurum Mdr, Mdr Bayardmcs ve Mdr Yardmcs olarak grev yapanlarn hizmet srelerine ve/veya istee bal yer deitirmelerine ilikin usul ve esaslar ynetmelikle belirlenir.Yeni Kanun 44Eski Kanun652 SAYILI KHK (8) Okul ve kurum mdrleri; yazl ve/veya szl olarak yaplacak okul veya kurum mdrl snavnda baarl olmak kaydyla, hizmet sreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alnarak il mill eitim mdrnn teklifi zerine vali tarafndan atanr. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usl ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.9,10 ve 11. Fkralar eklenmitir.(8) Okul ve Kurum Mdrleri, l Mill Eitim Mdrnn teklifi zerine, Mdr Bayardmcs ve Yardmclar ise Okul veya Kurum Mdrnn inhas ve l Mill Eitim Mdrnn teklifi zerine Vali tarafndan drt yllna grevlendirilir. Bu grevlendirmelerin sre tamamlanmadan sonlandrlmas, sresi dolanlarn yeniden grevlendirilmesi ile bu fkrann uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir. Bu fkra kapsamndaki grevlendirmeler zlk haklar, atama ve terfi ynnden kazanlm hak dourmaz.Yeni Kanun 45(9) Yurt ii veya yurt dnda, yerli veya yabanc kurum ve kurulularla veya baka lkelerle ibirlii anlamas erevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararas proje yrten okul ve kurumlar, Bakan onay ile proje okulu olarak seilen ve belirli eitim reformu ve programlar uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayyla dorudan Bakanlk merkez tekilatna balanan kurumlara yaplacak retmen atamalar ve ynetici grevlendirmeleri Bakan tarafndan yaplr.Yeni Kanun Eklenen Geici madde46(10) retim yeleri ile Bakanlkta grev yapmakta olan retmenlerin dokuzuncu fkra kapsamndaki kurumlara atanma ve grevlendirilmelerinde bu Kanun Hkmnde Kararname, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve dier mevzuatn snavlar ve atanmaya ilikin hkmleri uygulanmaz. Dokuzuncu fkra kapsamndaki kurumlara ynetici grevlendirmeleri zlk haklar, atanma ve terfi ynnden kazanlm hak dourmaz.Yeni Kanun Eklenen Geici madde47(11) Kamu kurum ve kurulularnda alanlar kurumlarnn ve kendilerinin muvafakati ile aylk, denek, her trl zam ve tazminatlar ile dier mali ve sosyal hak ve yardmlar kurumlarnca denmek kaydyla geici olarak Bakanlkta grevlendirilebilirler.Yeni Kanun Eklenen Geici madde48Eski Kanun l Eitim DenetmenleriMADDE 23 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 41 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.Maarif Mfettileri MADDE 41 (1) l mill eitim mdrlkleri bnyesinde oluturulan Maarif Mfettileri Bakanlnda Maarif Mfettileri ve Maarif Mfetti Yardmclar istihdam edilir.Yeni Kanun 49Eski Kanun l Eitim DenetmenleriMADDE 41 (1) l mill eitim mdrlkleri bnyesinde oluturulan Eitim Denetmenleri Bakanlnda l Eitim Denetmenleri ve l Eitim Denetmen Yardmclar istihdam edilir. l eitim denetmen yardmclar, en az drt yllk yksek renimi ve retmenlikte sekiz yl ve daha fazla hizmeti bulunan retmenler arasndan yarma snav ile meslee alnrlar. Bu grevde yllk yetime dnemini takiben yaplacak yeterlik snavnda baarl olanlar il eitim denetmeni kadrolarna atanr.

MADDE 23 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 41 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.Maarif Mfettileri MADDE 41 (1) l mill eitim mdrlkleri bnyesinde oluturulan Maarif Mfettileri Bakanlnda Maarif Mfettileri ve Maarif Mfetti Yardmclar istihdam edilir.Yeni Kanun 50Eski Kanun (2) l eitim denetmenleri ve denetmen yardmclarnn alanlarnda uzmanlamalar iin gerekli tedbirler alnr. l eitim denetmenlerinin, her hizmet blgesinde iki yldan az olmamak zere Bakanlka belirlenecek sreler kadar almalar esastr.(2) Maarif Mfetti Yardmclna atanabilmek iin 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde saylan genel artlara ek olarak aadaki artlar aranr:a) En az drt yllk lisans eitimi veren eitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme, ilahiyat faklteleri ile hizmet birimlerinin grev alanna giren ve ynetmelikle belirlenen yksekretim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt iindeki veya yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmakb) Yaplacak yarma snavnda baarl olmakYeni Kanun 51Eski Kanun (3) l eitim denetmenleri ve denetmen yardmclar, ildeki her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlar ile il ve ile mill eitim mdrlklerinin rehberlik, ibanda yetitirme, denetim, deerlendirme, inceleme, aratrma ve soruturma hizmetlerini yrtr.(3) Maarif Mfetti Yardmcs kadrolarna, retmenlikte sekiz yl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasndan ayrca yaplacak yarma snavnda baarl olanlar arasndan da atama yaplabilir.Yeni Kanun 52Eski Kanun (4) Hizmet blgelerinin oluturulmas ve bu blgelerdeki alma sreleri; Eitim Denetmenleri Bakanlnn grev, yetki ve sorumluluklar ile almalar; il eitim denetmenleri ve denetmen yardmclarnn nitelikleri, snav ve yetime ekilleri, atanmalar, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma ve yer deitirmelerine ilikin usl ve esaslar ynetmelikle dzenlenir.(4) Maarif Mfetti Yardmclna atananlar, en az yl fiilen almak kaydyla yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar. Snavda baarl olamayanlara veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir. kinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar Maarif Mfetti Yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlkta durumlarna uygun kadrolara atanrlar.Yeni Kanun 53Eski Kanun (5) Denetime tbi olan gerek ve tzel kiiler, gizli dahi olsa btn belge, defter ve bilgileri talep edildii takdirde ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep hlinde gstermek, saylmasna ve incelenmesine yardmc olmak zorundadr. l eitim denetmenleri, grevleri srasnda kamu kurum ve kurulular ve kamuya yararl dernekler ile gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanun engel bulunmadka bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.(5) htiya hlinde Maarif Mfettileri, Rehberlik ve Denetim Bakanlnda grevlendirilebilir.Yeni Kanun 54(6) Maarif Mfettilerinin, her hizmet blgesinde iki yldan az olmamak zere Bakanlka belirlenecek sreler kadar almalar esastr. Hizmet blgelerinin oluturulmas ve bu blgelerdeki alma sreleri; Maarif Mfettileri ve Maarif Mfetti Yardmclarnn nitelikleri, meslee alnmalar, yetitirilmeleri, yarma ve yeterlik snavlar, atanmalar, alma ve yer deitirmelerine ilikin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir. Maarif Mfettileri ve Maarif Mfetti Yardmclar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (I) sayl cetvelin A- Aylklarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa Gre Alanlar ksmnn (1) numaral blmnn (j) srasnda ngrlen ek demeden ayn usul ve esaslar dhilinde yararlandrlr.Yeni Kanun 55MADDE 24 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki ek madde eklenmitir.Telif ve snav cretleri ile yurt d okul giderleriEK MADDE 1 (1) Bakanlk;a) Kamu veya zel hukuk tzel kiileri ile gerek kiilere, okul ve kurumlarn eitim ve retim programlar, taslak ders kitaplar ve dier yaynlar ile eitim ara ve gerelerinin ve Bakanlka yaplan snavlarn sorularnn hazrlatlmas veya inceletilmesi karl ilgili mevzuat uyarnca denecek bedel ve telif cretinin,Yeni Kanun Eklenen Geici madde56b) Taslak kitap, ders kitab, eitim ara ve gereci ile snav sorularnn hazrlanmasnda grevlendirilenlere, bu amalarla oluturulan komisyon, snav bavuru merkezi ve snav koordinatrlklerinde grev alan personele, Bakanlka yaplan snavlarda grev alanlara, snav gvenliini salamakla grevlendirilenlere ve benzeri almalarda grev alan dier personele denecek cretin,Yeni Kanun Eklenen Geici madde57Bakanlk dner sermaye hesabndan denmesine ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnn grn de alarak tespit eder.(2) Bakanla sunulan taslak ders kitaplar ile dier eitim ara ve gerelerinin incelenmesi ve Bakanlka yaplan snavlar karlnda Bakanlk dner sermaye hesabna yatrlacak bedelin tutar ile tahsiline ilikin usul ve esaslar Bakanlka tespit edilir.Yeni Kanun Eklenen Geici madde58(3) Yurt dnda bykelilikler ve bakonsolosluklar araclyla Mill Eitim Bakanlna bal olarak faaliyet gsteren okullarn hizmet binas yapm, donatm, kefalet creti ve kira giderleri ile Bakanlka uygun grlen dier ihtiyalar Bakanlk btesine bu amala konulacak denekten karlanr.Yeni Kanun Eklenen Geici madde59MADDE 25 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye aadaki geici madde eklenmitir.Bte ve personele ilikin gei hkmleriGEC MADDE 10 (1) Yksekretim ve Yurt D Eitim Genel Mdrl tekilatlanncaya kadar, bu Genel Mdrle verilen grev ve hizmetler daha nce bu grevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafndan yaplmaya devam edilir. Yksekretim ve Yurt D Eitim Genel Mdrlnn 2014 mali yl harcamalar, 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa istinaden Maliye Bakanl tarafndan yeni bir dzenleme yaplncaya kadar Ortaretim Genel Mdrl ve Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrlnn deneklerinden karlanr.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR60(2) lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrl tekilatlanncaya kadar, bu Genel Mdrle verilen grev ve hizmetler daha nce bu grevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafndan yaplmaya devam edilir. lme, Deerlendirme ve Snav Hizmetleri Genel Mdrlnn 2014 mali yl harcamalar, 6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanununa istinaden Maliye Bakanl tarafndan yeni bir dzenleme yaplncaya kadar Yenilik ve Eitim Teknolojileri Genel Mdrlnn deneklerinden karlanr.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR61(3) Mill Eitim Bakanl merkez tekilatnda Talim ve Terbiye Kurulu yesi, Mstear Yardmcs, Genel Mdr, naat ve Emlak Grup Bakan ve Grup Bakan kadrolarnda bulunanlar ile Bakanlk tara tekilatnda l Mdr, l Mill Eitim Mdr Yardmcs ve le Mill Eitim Mdr kadrolarnda bulunanlarn grevleri bu maddenin yaym tarihinde hibir ileme gerek kalmakszn sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu yesi, Mstear Yardmcs ve Genel Mdr kadrolarnda bulunanlar ekli (3) sayl liste ile ihdas edilen Bakanlk Maviri kadrolarna, Grup Bakan ve l Mdr kadrolarnda bulunanlar ekli (3) sayl liste ile ihdas edilen Grup Bakan ve l Mdr kadrolarna, dierleri ile geici 3 nc maddeye istinaden ahsa bal ube Mdr kadrolarnda bulunanlar ise ekli (3) sayl liste ile ihdas edilen Eitim Uzman kadrolarna, hlen bulunduklar kadro dereceleriyle hibir ileme gerek kalmakszn atanm saylr. Ekli (3) sayl liste ile ihdas edilen kadrolarn herhangi bir sebeple boalmas hlinde bu kadrolar hibir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR62(4) Bu madde uyarnca ekli (3) sayl listede anlan kadrolara atanm saylan personelin yeni kadrolarna atanm sayldklar tarih itibaryla eski kadrolarna ilikin olarak en son ayda aldklar aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarnn (bu tutar sabit bir deer olarak esas alnr); yeni atandklar kadrolara ilikin olarak yaplan aylk, ek gsterge, her trl zam ve tazminatlar, ek deme ve benzeri adlarla yaplan her trl demelerin (ilgili mevzuat uyarnca fiili almaya bal fazla mesai creti hari) toplam net tutarndan fazla olmas hlinde aradaki fark tutar, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmakszn fark kapanncaya kadar ayrca tazminat olarak denir. Atanm sayldklar kadro unvanlarnda istee bal olarak herhangi bir deiiklik olanlarla, kendi istekleriyle baka kurumlara atananlara fark tazminat denmesine son verilir.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR63(5) nc fkraya gre ekli (3) sayl listedeki Grup Bakan ve l Mdr kadrolarna atanm saylanlar ile geici 3 nc maddeye istinaden ahsa bal Genel Mdr Yardmcs, Daire Bakan ve l Mdr kadrolarna atanm saylanlar retmen Yetitirme ve Gelitirme Genel Mdrlne bal hizmet ii eitim enstitlerinde grevlendirilir. nc fkraya gre Eitim Uzman kadrolarna atananlar, Bakanlk merkez ve tara tekilatnda Bakan tarafndan belirlenen birimlerde srekli grevle istihdam edilir. Bunlardan daha nce retmen olarak grev yapm bulunanlar hizmet sreleri, hizmet puanlar ve tercihleri dikkate alnmak suretiyle, ihtiya bulunan okullarda retmen olarak grevlendirilebilir. Bu personelin srekli grevle istihdam edildii yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun geici greve ilikin hkmleri uygulanmaz.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR64(6) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Mill Eitim Bakanlna ait blmnde yer alan bo ve dolu l Eitim Denetmeni ve l Eitim Denetmen Yardmcs kadrolarnn unvan srasyla Maarif Mfettii ve Maarif Mfetti Yardmcs olarak deitirilmitir.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR65(7) Bu maddenin yrrle girdii tarihte Mill Eitim Badenetisi, Mill Eitim Denetisi ve l Eitim Denetmeni kadrolarnda bulunanlar Maarif Mfettii, Mill Eitim Deneti Yardmcs ve l Eitim Denetmen Yardmcs kadrolarnda bulunanlar ise Maarif Mfetti Yardmcs kadrolarna, baka bir ileme gerek kalmakszn bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. Bunlarn Mill Eitim Badenetisi, Mill Eitim Denetisi, l Eitim Denetmeni, Mill Eitim Deneti Yardmcs ve l Eitim Denetmen Yardmcs olarak geirdikleri sreler, ilgisine gre Maarif Mfettii ve Maarif Mfetti Yardmcs olarak gemi saylr. Bu ekilde Maarif Mfettii ve Maarif Mfetti Yardmcs kadrolarna atanm saylanlara, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerine gre sz konusu kadrolarna bal olarak mali haklar kapsamnda fiilen yaplan her trl demeler toplam net tutarnn, atanm sayldklar kadro unvanlar iin ngrlen mali haklar toplam net tutarndan fazla olmas hlinde, bu maddenin yrrle girdii tarihte anlan kadro unvanlarnda bulunanlar hakknda (Mill Eitim Deneti Yardmclndan Maarif Mfettilii kadrolarna atananlar dhil), atanm sayldklar kadroda bulunduklar srece bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR66(7) Bu maddenin yrrle girdii tarihte Mill Eitim Badenetisi, Mill Eitim Denetisi ve l Eitim Denetmeni kadrolarnda bulunanlar Maarif Mfettii, Mill Eitim Deneti Yardmcs ve l Eitim Denetmen Yardmcs kadrolarnda bulunanlar ise Maarif Mfetti Yardmcs kadrolarna, baka bir ileme gerek kalmakszn bulunduklar kadro dereceleriyle atanm saylr. Bunlarn Mill Eitim Badenetisi, Mill Eitim Denetisi, l Eitim Denetmeni, Mill Eitim Deneti Yardmcs ve l Eitim Denetmen Yardmcs olarak geirdikleri sreler, ilgisine gre Maarif Mfettii ve Maarif Mfetti Yardmcs olarak gemi saylr. Bu ekilde Maarif Mfettii ve Maarif Mfetti Yardmcs kadrolarna atanm saylanlara, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerine gre sz konusu kadrolarna bal olarak mali haklar kapsamnda fiilen yaplan her trl demeler toplam net tutarnn, atanm sayldklar kadro unvanlar iin ngrlen mali haklar toplam net tutarndan fazla olmas hlinde, bu maddenin yrrle girdii tarihte anlan kadro unvanlarnda bulunanlar hakknda (Mill Eitim Deneti Yardmclndan Maarif Mfettilii kadrolarna atananlar dhil), atanm sayldklar kadroda bulunduklar srece bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR67(8) Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla halen Okul ve Kurum Mdr, Mdr Bayardmcs ve Yardmcs olarak grev yapanlardan grev sresi drt yl ve daha fazla olanlarn grevi, 2013-2014 ders ylnn bitimi itibaryla baka bir ileme gerek kalmakszn sona erer. Grev sreleri drt yldan daha az olanlarn grevi ise bu srenin tamamlanmasn takip eden ilk ders ylnn bitimi itibaryla baka bir ileme gerek kalmakszn sona erer.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR68(9) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Mill Eitim Bakanlna ait blmnde yer alan Mill Eitim Uzman unvanl toplam serbest kadro adedini gememek zere, kamu kurum ve kurulularnda grevli olup meslee zel yarma snav ile girilen ve belirli sreli meslek ii eitimden ve zel bir yeterlik snavndan sonra 657 sayl Kanunun 36 nc maddesinin ORTAK HKMLER balkl blmnn (A) fkrasnn (11) numaral bendinde belirtilen kadrolara atanm olanlar, Bakanln grev alan ile ilgili dallarda doktora yapm olmak kaydyla niversite retim elemanlar ile retmenler arasndan Bakanlka belirlenen esas ve usullere gre yaplacak snavda baarl olanlar Mill Eitim Uzman olarak atanabilir. Bu ekilde atanacaklarn mesleklerinde en az be yllk deneyime sahip olmalar ve Bakanlka belirlenecek dzeyde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan veya dil yeterlii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye sahip olmalar gerekir.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR69(9) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Mill Eitim Bakanlna ait blmnde yer alan Mill Eitim Uzman unvanl toplam serbest kadro adedini gememek zere, kamu kurum ve kurulularnda grevli olup meslee zel yarma snav ile girilen ve belirli sreli meslek ii eitimden ve zel bir yeterlik snavndan sonra 657 sayl Kanunun 36 nc maddesinin ORTAK HKMLER balkl blmnn (A) fkrasnn (11) numaral bendinde belirtilen kadrolara atanm olanlar, Bakanln grev alan ile ilgili dallarda doktora yapm olmak kaydyla niversite retim elemanlar ile retmenler arasndan Bakanlka belirlenen esas ve usullere gre yaplacak snavda baarl olanlar Mill Eitim Uzman olarak atanabilir. Bu ekilde atanacaklarn mesleklerinde en az be yllk deneyime sahip olmalar ve Bakanlka belirlenecek dzeyde Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan veya dil yeterlii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye sahip olmalar gerekir.652 SAYILI KHK YEGEC MADDE EKLENMTR70Eski Kanun Madde 30: (3) l mill eitim mdrlkleri bnyesinde, mill eitim mdrne bal olarak Eitim Denetmenleri Bakanl oluturulur.Uzman ve Deneti istihdamMADDE 40 (1) Bakanlk merkez tekilatnda; Mill Eitim Uzmanlar ve Uzman Yardmclar ile Mill Eitim Denetileri ve Deneti Yardmclar istihdam edilir.

MADDE 26 652 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin; c) 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi,) 30 uncu maddesinin nc fkras,d) 40 nc maddesinin balnda yer alan ve Deneti ibaresi ile birinci fkrasnda yer alan ile Mill Eitim Denetileri ve Deneti Yardmclar ibaresi ile maddenin ikinci, nc ve drdnc fkralar, yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 71Eski Kanun HUSUS DARELERDEN MAA ALAN LKOKUL RETMENLERNN KADROLARINA, TERF, TALTF VE CEZALANDIRILMALARINA VE BU RETMENLER N TEKL EDLECEK SALIK VE TMA YARDIM SANDII LE YAPI SANDIINA VE RETMENLERN ALACAKLARINA DAR KANUN

MADDE 27 (1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayl lk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakknda Kanun yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 72Eski Kanun 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanun

13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanun maddeleri

Yeni Kanun 73Eski Kanun Madde 2 (....)(1) lkokul gretmenliine yeni tayin edilenler bir yldan yla kadar stajiyer olarak alrlar. Bunlarn stajiyerlikte muvaffak olup olmadklar, Maarif Mdrnn veya blge ilkretim mfettiinin veya Maarif memurunun bakanlnda tekil edilecek kiilik bir kurul tarafndan verilecek ve valilik yolu ile gnderilecek mazbataya gre Maarif Vekilliince tesbit olunur. (2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 2 . Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 74Eski Kanun Madde 3 (.....) (1) lkokul retmenlerinden vazifelerini kusursuz yaptklar aada adlar yazl makamlardan ikisinin ayr ayr veya mterek olarak her yl verecekleri msbet raporla tesbit edilenlerin maalar, bu kanunda yazl esaslara gre Maarif Vekilliince bir st dereceye karlr:

1 - lkretim mfettii ile baretmen; 2 - Maarif mdr ile baretmen; 3 - lkretim mfettii ile Maarif memuru; 4 - Maarif mdr ile Maarif memuru; 5 - Maarif mdr ile ilkretim mfettii.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 3 . Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 75Eski Kanun Madde 4 nc maddeye gre bir vilayet retmen kadrosu iinde terfi sras gelen retmenlerden hepsinin terfiine vilayet kadrosunun say ve dereceleri elverili olmad takdirde aralarndan tercih iin aadaki fkralarda yazl esaslara ve sraya gre hareket edilir: a) Okulun btn ilerini, mteaddit snflarnn retim ve eitimini uhdesinde bulundurarak bir kdem mddetince ayn okulda alm olmak; b) alma ve yaama artlar g olan muhitlerde bir kdem derecesi mddetince almak; c) Mteaddit snflarn retim ve eitimini bir kdem mddetince uhdesinde bulundurmak; d) Bu kanunun beinci maddesinde yazl ekillere gre taltif edilmi olmak; e) ok ocuu bulunmak; f) Bir terfi mddetinin ders yllar iinde izin almadan iinde aralksz alm olmak.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 4 . Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 76Eski Kanun Madde 5 (.....)(1) lkokul retmenleri 1702 sayl kanunun 36, 40, 41, 43 nc, 1880 sayl kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazl esaslar gznnde tutularak aada yazl ekillere gre taltif edilirler:a) stn baarl saylmak: b) Baretmen namzedi unvan verilmek: c) Maarif memuru namzedi unvan verilmek: d) Yeni bir tesise ad verilmek: e) lkeri saylmak:

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 5. Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 77Eski Kanun Madde 7 (.........) (1) lkokul retmenleri iledikleri disiplin sularnn mahiyetine ve derecesine gre 1702 sayl kanunun 36, 40,41 ve 43 nc, 1880 sayl kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazl esaslar altnda aadaki inzbat cezalarna arplrlar: Vazifelerini yapmakta ihmali grlenler ilerinde kusurlu saylrlar.stifa etmi saylmak Kdem indirmek: Vazifelerine son verilmek:Meslekten karlmak:

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 7. Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 78Eski Kanun Madde 8 Mazeretsiz olarak on be gn iinde vazifeye balamyan, tatil sonunda mazereti olmadan derse balama tarihinden bir hafta evvel ileri banda bulunmyan ve ders yl iinde mazereti olmadan aralksz bir hafta vazifesine devam etmiyen retmenler inzbati muameleye lzum kalmadan Maarif Vekil-liince istifa etmi saylrlar. Mazeretlerin gn iinde bildirilmesi ve bir hafta iinde usulne gre tevsik edilmesi arttr. Shhi lzum, lm, doum, yangn gibi zaruretler olmadka mazeretle ilgili izinlerin vazife mahallerinde kullanlmas mecburidir. Mstafi saylanlar istifa etmi saylmalarn takibeden ders yl bana kadar dier bir retmenlie tayin edilemezler.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 8. Maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 79Eski Kanun Madde 15 789 sayl kanunun 11 inci maddesiyle 1702 sayl kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras ve 1880 sayl kanunun ikinci maddesi kaldrlmtr . Geici Madde 1 Bu Kanunun nerinden nce Maarif Vekilliince terfileri tasdik edilerek adlar valiliklere bildirilmi olupta terfi ettirildikleri derece kadrolar alnmam olan retmenler cra Vekilleri Heyetince tasdika hacet kalmadan Valilik Daimi Encmenleri karariyle 31 Mays 1942 tarihinden itibaren fiili kadroya geirilirler.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 15. Maddesi ve geici 1. maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 8080Eski Kanun Geici Madde 2 Muvakkat birinci madde gereince fiili kadroya geirilecek retmenlerin terfilerinin Maarif Vekilliince tasdik edildii tarihi takip eden aydan itibaren 1 Haziran 1942 tarihine kadar tahakkuk eden maa farklariyle 3656 sayl kanunla dereceleri ilga edilenlerden mezkr kanunun muvakkat birinci maddesine gre yeni derecelere geirilenlerin alacaklar iin hususi idarelere yardm olarak Maliye Vekillii btesine 1942 mali ylndan itibaren nihayet be sene iinde, en ok iki milyon liraya kadar tahsisat konur. Bu tahsisattan her sene valiliklere tevzi olunacak miktarlar Dahiliye ve Maarif Vekilliklerince mtereken tesbit edilir. Bu miktarlar her valiliin o yl btesinin varidat ve masraf ksmlarnda alacak birer fasla kaydedilmek suretiyle alacakllarn istihkaklar derhal denir.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 15. Maddesi ve geici 2. maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 8181Eski Kanun Geici Madde 3 Hususi idarelerden maa alan ilkokul retmenlerinin 1942 mali yl iptidasna kadar muvakkat ikinci madde hkm dnda kalan muhtelif hesaplardan tahakkuk etmi alacaklar hususi idarelerce yl iinde tamamen denir. Mali durumu msait olmyan hususi idareler, bu borlar iin Maliye Vekilliinin kefaletiyle istikraz yapabilirler.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 15. Maddesi ve geici 3. maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 8282Eski Kanun Geici Madde 4 15 inci madde gereince kaldrlm olan mesken bedelleri bu kanunun yrrle girdii tarihte mstahdem bulunan retmenlere terfi edinceye kadar verilmekte devam edilir. Ancak bunlardan bir terfi mddeti sonunda st dereceye gemee mstahak grlmiyenlerin mesken bedelleri derhal kesilir Muvakkat birinci madde hkmnden istifade edecek retmenlere de meskenbedeli verilmez.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayl Hususi darelerden Maa Alan lkokul retmenlerinin Kadrolarna, Terfi, Taltif ve Cezalandrlmalarna ve Bu retmenler in Tekil Edilecek Salk ve timai Yardm Sand ile Yap Sandna ve retmenlerin Alacaklarna Dair Kanunun 15. Maddesi ve geici 4. maddesi yrrlkten kaldrlmtr.Yeni Kanun 8383Eski Kanun HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numaras : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yaymland R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Say : 8637 Yaymland Dstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321

(3) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanununun 33 nc maddesinin (b) fkrasnda yer alan Mill Eitim Denetileri ve Mill Eitim Deneti Yardmclar ile l Eitim Denetmenleri ve l Eitim Denetmen Yardmclar ibaresi Maarif Mfettileri ve Maarif Mfetti Yardmclar eklinde deitirilmitir.

Yeni Kanun 8484Eski Kanun HARLAR KANUNUVII Okul diplomalar :1. (Mlga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitlerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (5,60 TL.) 17.600 TL.

(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanununa ekli (8) sayl tarifenin VII- Okul diplomalar blmnn (2) numaral bendi yrrlkten kaldrlmtr.

Yeni Kanun 8585Eski Kanun DEVLET MEMURLARI KANUNU Mill Eitim Denetiliil Eitim Denetmenil Eitim Denetmen YardmclarDEVLET MEMURLARI KANUNU Maarif MfettiliiMaarif Mfettii Maarif Mfettii YardmclarYeni Kanun 8686Eski Kanun 6114 SAYILI "SYM" LME, SEME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GREVLER HAKKINDA KANUN (6) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayl lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 6 nc maddesinin on nc fkrasnda yer alan Ynetim Kurulunun teklifi zerine ibaresi madde metninden karlmtr.8787Eski Kanun 190 Sayl Kanun Hkmnde Kararname (KHK)(7) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki cetvellerin Mill Eitim Bakanlna ait blmnde yer alan Ba Deneti, Deneti ve Deneti Yardmcs unvanl bo ve dolu kadrolar iptal edilmi ve anlan cetvelden karlmtr.

8888Eski Kanun 190 Sayl Kanun Hkmnde Kararname (KHK)(7) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki cetvellerin Mill Eitim Bakanlna ait blmnde yer alan Ba Deneti, Deneti ve Deneti Yardmcs unvanl bo ve dolu kadrolar iptal edilmi ve anlan cetvelden karlmtr.

8989Eski Kanun (8) Ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Mill Eitim Bakanlna ait blmnden karlm ve ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ayn cetvelin Mill Eitim Bakanlna ait blmne eklenmitir.9090

1 Sayl Liste91912. Sayl Liste

9292