0 25 50 1:1€000 - bane nor · e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e...

of 1 /1
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Í Î Í Î Í Î E16 E16 E16 E16 E16 Rørvikberget 63.00 ( 62.00 ) 65 110 80 125 75 115 120 95 90 70 105 85 100 232/6 232/40 232/3 232/42 231/6 231/6 232/8 232/4 232/2/5 189/42 232/17 232/16 232/14 232/13 232/10 232/10 232/9 232/30 232/29 232/27 232/28 232/73 232/26 232/24 232/19 232/18 232/36 232/37 232/84 232/12 232/7 232/3 232/2 232/7 232/33 232/33 232/15 232/36 1016/1 1016/1 232/2 232/15 232/15 232/2 232/2 232/2 Ho levei en Ho l e vei e n H o l e v e i e n H370 H370 H370 H370 #1 #1 #1 #2 #1 #3 #1 #1 #1 #2 #1 L L BN LF SVG L L L L SVT SVT SVT f_SV SVT f_SV12 SVT SVT L SVT SVT SVT SVT LF LF BN f_SV 571800 571800 571900 571900 572000 572000 572100 572100 572200 572200 572300 572300 572400 572400 572500 572500 572600 572600 6657900 6657900 6658000 6658000 6658100 6658100 6658200 6658200 6658300 6658300 6658400 6658400 6658500 6658500 6658600 6658600 6658700 6658800 6658800 REGULERINGSPLAN Dato: Rev. dato: Rev. nr: Hole kommune SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Annonse / oppstartvarsel 1. gangs behandling / Bane NOR / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd Kunngjøring SAK/NR DATO SIGN SAK/NR DATO SIGN ARK.NR. Forslagsstiller: Bane NOR og Statens vegvesen 25.09.2020 Doknr. FRE-91-X-20500 Tilleggsregulering i området ved Rørvik og Tyriheim Målestokk (A1) - Ekvidistanse 1 m 13.01.2020 13.01.2021 00B Intern: v1a 2. gangs behandling Kommunestyrets vedtak TBN TBN Kilde basiskart: SVV, 21.02.2019 Kilde eiendomskart: SVV, 13.05.2019 Geodetisk grunnlag: Euref89 - NTM10/UTM32, NN2000 Plankart: Euref89 - UTM32 Offentlig ettersyn fra 13.01.2021 til 24.02.2021 TBN Vertkalnivå 1 1:1 000 0 50 25 m ± PlanID 2020005 PBL. § 12-6 HENSYNSSONER a. Sikrings-, støy og faresone H370 - Høyspenning PBL § 12-7 BESTEMMELSESOMRÅDER Bestemmelseshjemmel 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SKV - Kjøreveg (2011) SVT - Annen veggrunn, teknisk (2018) 5. LNF L - Landbruk, natur- og friluftsformål (5100) ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLER Teiggrense JURIDISKE LINJER OG SYMBOLER Planens avgrensning Formålsgrense Hensynssonegrense Bestemmelsesgrense Í Î Avkjørsel (1242) Bebyggelse som forutsettes fjernet (1215) PBL. § 12-5 AREALFORMÅL 1. Bebyggelse og anlegg BN - Næring (1300) SVG - Annen veggrunn, teknisk (2019) SV - Kjøreveg (2010) LF - Friluftsformål (5130) #2 - #3 Vilkår for bruk (2) #1 Midlertidige anlegg- og riggområder (91) 20/1505

Upload: others

Post on 07-Mar-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 0 25 50 1:1€000 - Bane NOR · e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

==

==

=

E E E E E E E E E E E EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

EE

E E E E E E E E E EE

EE

EE

EE

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EE

EE

ÍÎ

ÍÎ

ÍÎ

E16

E16

E16

E16

E16

Rørvikberget

Rørvika

Rørvika

63.00 ( 62.00 )65

180

175

110

145

185

215

160

80

125

210

75

115

135

220

155

120

95

225

205

190

140

150

90

200

195

70

170

130

105

85

100

165

189/55

189/56

231/274

232/6

232/41

232/40

232/72

232/3

232/49

232/50

232/48

232/44

232/43

232/42

231/6

231/6

232/57

232/58

232/56

232/54

232/55232/52

232/53

232/51

231/7,10

232/8

232/4

232/2/5

189/42

232/17

232/16

232/14

232/13

232/10

232/10

232/9

232/30

232/29

232/27

232/28

232/73

232/26

232/24

232/19

232/18

232/36

189/8

232/37

232/84

232/12

232/7

232/3

232/2

232/7

232/33

232/2

232/33

232/15

232/361016/1

1016/1

189/8

232/2

232/15

232/15

232/2

232/2

232/2

Holeveie

n

Klokkerhagen

Holevei

en

Holev

eien

Klokke

rlia

H370

H370

H370

H370

#1

#1

#1

#2

#1

#3

#1

#1

#1

#2

#1

L

L

BN

LF

SVGL

L

L

L

SVT

SVT

SVT

f_SV

SVT

f_SV1

2

SVT

SVT

L

SVT

SVT

SVT

SVT

LF

LF

BN

f_SV

5718

00

571800

5719

00

571900

5720

00

572000

572100

572100

572200

572200

572300

5723

00

572400

5724

00

572500

5725

00

572600

5726

00

6657900

6657

900

6658000

6658

000

6658

100

6658

100

6658

200

6658

200

6658

300

6658

300

6658

400

6658

400

6658

500

6658

500

665860066

5860

066

5870

06658800

6658

800

REGULERINGSPLAN Dato:

Rev. dato:

Rev. nr:

Hole kommune

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVENAnnonse / oppstartvarsel1. gangs behandling / Bane NOR / SVV sitt utleggingsvedtak, jf. PBL §3-7, 3. ledd

Kunngjøring

SAK/NR DATO SIGN

SAK/NR DATO SIGNARK.NR.

Forslagsstiller: Bane NOR og Statens vegvesen

25.09.2020

Doknr. FRE-91-X-20500

Tilleggsregulering i området ved Rørvik og Tyriheim

Målestokk (A1) -Ekvidistanse 1 m

13.01.2020

13.01.2021

00BIntern: v1a

2. gangs behandlingKommunestyrets vedtak

TBNTBN

Kilde basiskart: SVV, 21.02.2019Kilde eiendomskart: SVV, 13.05.2019

Geodetisk grunnlag:Euref89 - NTM10/UTM32, NN2000

Plankart:Euref89 - UTM32

Offentlig ettersyn fra 13.01.2021 til 24.02.2021 TBN

Vertkalnivå 1

1:1 000

0 5025m ±

PlanID 2020005

PBL. § 12-6 HENSYNSSONERa. Sikrings-, støy og faresone

H370 - Høyspenning

PBL § 12-7 BESTEMMELSESOMRÅDERBestemmelseshjemmel

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV - Kjøreveg (2011)SVT - Annen veggrunn, teknisk (2018)

5. LNFL - Landbruk, natur- og friluftsformål (5100)

ILLUSTRASJONSLINJER OG -SYMBOLERTeiggrense

JURIDISKE LINJER OG SYMBOLERPlanens avgrensningFormålsgrenseHensynssonegrenseBestemmelsesgrense

ÍÎ Avkjørsel (1242)Bebyggelse som forutsettes fjernet (1215)

PBL. § 12-5 AREALFORMÅL1. Bebyggelse og anlegg

BN - Næring (1300)

SVG - Annen veggrunn, teknisk (2019)

SV - Kjøreveg (2010)

LF - Friluftsformål (5130)

#2 - #3 Vilkår for bruk (2)#1 Midlertidige anlegg- og riggområder (91)

20/1505