file · web viewwydziaŁ nauk spoŁecznych i technicznych. zasady, kryteria przygotowywania i oceny...

of 44/44
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Post on 27-Apr-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kujawska Szkoa Wysza we Wocawku

WYDZIA NAUK SPOECZNYCH I TECHNICZNYCH

Zasady, kryteria przygotowywania i oceny prac dyplomowych

oraz egzaminu dyplomowego

na Wydziale Nauk Spoecznych i Technicznych

Kujawskiej Szkoy Wyszej we Wocawku

(Uchwaa nr 2/16 Rady

Wydziau Nauk Technicznych

KSW we Wocawku z 16 lutego 2016 r.)

Wstp

Student po uzyskaniu wymaganej liczby punktw ECTS oraz pozytywnych ocen z egzaminw izalicze wszystkich przedmiotw, praktyk i innych zaj ujtych w planie studiw i programie nauczania danego kierunku i poziomu ksztacenia uzyskuje prawo do przystpienia do egzaminu kocowego po zoeniu pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej.

Studenci przygotowuj prace dyplomowe inynierskie.

Prac dyplomow student wykonuje pod kierunkiem kompetentnego promotora pracy wwietle obowizujcych zasad dyplomowania.

I. Podstawy prawne opracowania prac Dyplomowych

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.);

2. Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 14 wrzenia 2011 r. w sprawie warunkw i trybu przenoszenia osigni studentw (Dz. U. Nr 201, poz. 1187);

3. Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawie dokumentacji przebiegu studiw z dnia 14 wrzenia 2011r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188);

4. Regulamin studiw Wyszej Szkoy Humanistyczno-Ekonomicznej dotyczcy pracy dyplomowej (Rozdzia 14. Praca dyplomowa, Rozdzia 15. Egzamin dyplomowy i ukoczenie studiw), stanowicy zacznik do Uchway Nr 11/2012 Senatu Wyszej Szkoy Humanistyczno-Ekonomicznej.

II. Charakterystyka prac dyplomowych

Praca dyplomowa jest najwaniejsz samodzieln prac studenta koczc cykl dydaktyczny i powinna wykazywa jego wiedz i umiejtnoci w zakresie realizowanego kierunku studiw, a take by zgodna ze specjalnoci studiw. Praca dyplomowa powinna stanowi samodzielne rozwizanie przez autora problemu o charakterze koncepcyjnym lub badawczym oraz winna wykaza jego wiedz i umiejtnoci w zakresie studiowanego kierunku okrelonych stosownymi efektami ksztacenia. Praca dyplomowa potwierdza take umiejtnoci w zakresie wypowiedzi, redagowania i edycji tekstu naukowego oraz odpowiedniego zastosowania podstawowych elementw metodologii bada inynierskich.

2.1 Praca inynierska

Praca inynierska winna mie charakter pogbionego referatu o zalecanej objtoci do 50 stron standardowego maszynopisu (80 tys. znakw).

Wstp powinien formuowa: sytuacj problemow, cel pracy, problemy badawcze, hipotezy robocze, zadania badawcze, a take skrtowy opis poszczeglnych rozdziaw. Jeli praca oparta jest wycznie na literaturze przedmiotu, od autora oczekuje si samodzielnoci w sposobie interpretacji przedstawionego materiau. Jeli oparta jest na materiale pierwotnym, autor powinien wykaza si umiejtnoci analizy tego przypadku. W kadym przypadku naley przedstawi i opisa metod bada, narzdzia pozyskiwania i opracowania danych rdowych oraz prezentacji wynikw badania.

Szczegowy zakres treci zamieszczonych we wstpie naley ustali z promotorem pracy inynierskiej.

2.2 Praca magisterska

Praca magisterska winna mie bardziej szczegowy charakter badawczy zatwierdzony przez promotora. Zalecana objto do 80 stron standardowego maszynopisu (160 tys. znakw). Wstp pracy powinien formuowa sytuacj problemow, cel pracy dyplomowej, hipotez robocz (hipotezy), problemy badawcze, zadania badawcze, a take skrtowy opis poszczeglnych rozdziaw (bardzo oglnie).

We wstpie naley zaprezentowa przyjte przez autora i zastosowane metody badawcze oraz uzasadni dobr narzdzi badawczych. Od autora oczekuje si wykorzystania najnowszej literatury teoretycznej, samodzielnej analizy i interpretacji materiau empirycznego w oparciu oznane teorie z danej dziedziny wiedzy, a take umiejtnoci stosowania technik analitycznych.

Szczegowy zakres treci zamierzonych we wstpie naley ustali z promotorem pracy magisterskiej.

III. Definiowanie tematu pracy dyplomowej i wybr promotora

Student moe wybra seminarium dyplomowe i promotora pracy spord nauczycieli akademickich wskazanych przez dziekana.

Tematy prac dyplomowych ustalaj promotorzy wsplnie ze studentami, biorc pod uwag kierunek studiw, zainteresowania studentw oraz potrzeby regionu i uczelni.

Wykaz promotorw podaje do wiadomoci studentw dziekan na pocztku semestru letniego. Zapisy na seminarium dyplomowe odbywaj si w dziekanacie. Tematy prac dyplomowych zatwierdza rada wydziau co najmniej na 1 semestr przed wynikajcym z planu studiw zakoczeniem studiw. W uzasadnionych przypadkach temat pracy moe by zmieniony, za zgod dziekana.

IV. Harmonogram opracowania pracy dyplomowej

W celu przygotowania studenta do opracowania pracy dyplomowej organizuje si seminaria dyplomowe prowadzone przez promotorw prac dyplomowych.

Lp.

Wyszczeglnienie

Termin realizacji

Uwagi

1.

Zoenie listy tematw prac dyplomowych do zatwierdzenia przez rad wydziau

do 30 czerwca

semestr zimowy,

III rok studiw

2.

Opracowanie pracy dyplomowej przez autora

-

ostatni rok studiw

3.

Zoenie pracy dyplomowej w dziekanacie

2 tyg. przed planowanym terminem obrony

ostatni rok studiw

4.

Egzamin dyplomowy

-

wedug oddzielnego planu

V. Zasady redakcji pracy dyplomowej

Elementy konstrukcji pracy dyplomowej

Struktura pracy

1. Strona tytuowa pracy

2. Spis treci (plan pracy) - punkty 3-6

3. Wstp,

4. Rozdzia (y) i podrozdziay dotyczce krytycznego przegldu literatury na dany temat wiedza na dany temat, poszukiwanie metod i technik badawczych oraz rozwiza merytorycznych, opis stosowanych metod badawczych Podrozdziay, ewentualnie punkty, paragrafy itd. - zob. systemy klasyfikacji poszczeglnych czci pracy,

Rozdziay i podrozdziay nt. bada wasnych kolejne podstawowe problemy (przedstawienie analiza i interpretacja wynikw bada wasnych na tle wynikw uzyskanych przez innych badaczy).

Kady z rozdziaw w swoim wstpie (bez tytuowania wstp) powinien zawiera wskazanie (w czasie przyszym), jakie bd rozwizywane problemy badawcze, a take jaki bdzie cel prowadzonych bada.

Zakoczenie kadego rozdziau musi zawiera krtkie podsumowanie i konkretne wnioski. Podrozdziay nie mog koczy si tabel, rysunkiem, czy punktowaniem.

Uwagi:

a) wane s sposoby przedstawiania danych wyjciowych oraz wynikw (graficzne, tabelaryczne) oraz techniki matematyczno-statystyczne analizowania danych liczbowych,

b) obowizuje zasada oszczdnoci, czyli umieszczania tylko tych danych, ktre s niezbdne dla zrozumienia bada i pracy wane dane o charakterze roboczym mona wczy do aneksu

5. Podsumowanie i wnioski:

ocena stopnia osignicia celu(w) pracy,

wasne wyniki rozwizanych problemw badawczych sformuowanych we wstpie pracy dyplomowej, a take w poszczeglnych rozdziaach, a take wyniki weryfikacji hipotez roboczych w postaci uoglnie - co praca wnosi nowego, wnioski teoretyczne i praktyczne z badania,

perspektywy i zalecenia do praktycznych zastosowa uzyskanych rozwiza lub wynikw badawczych,

wnioski dla dalszych bada nad rozwaanym w pracy zagadnieniem

6. Bibliografia wykaz literatury i innych rde wykorzystanych w pracy.

7. Wykaz skrtw.

8. Spis tabel (tablic).

9. Spis rysunkw (lub wykresw, schematw).

10. Aneks, zacznik(i) wykaz zacznikw.

11. Owiadczenie autora pracy.

Literatura i materiay rdowe pracy dyplomowej

podrczniki i skrypty danej dyscypliny oraz dyscyplin pokrewnych,

encyklopedie i sowniki fachowe,

akty normatywne,

bibliografia,

monografie,

rozprawy naukowe, prace na stopnie naukowe,

artykuy i recenzje w czasopismach fachowych, w wydawnictwach rnych uczelni,

materiay z konferencji naukowych,

pastwowa sprawozdawczo statystyczna, oglna oraz problemowa,

ewentualnie wartociowe dzienniki czy tygodniki,

inne niepublikowane wyniki bada i materiay rnych jednostek i organizacji,

dane ankietowe, z wywiadu itp.,

dane pochodzce z portali internetowych z dokadnym wskazaniem adresu strony, dat i godzin wejcia na stron..

rda musz by wykorzystane rzetelnie, solidnie oraz krytycznie. Oglne zapoznanie si zliteratur tematu pozwala na opracowanie konspektu i wstpnego zarysu planu pracy.

Strona tytuowa pracy powinna zawiera nastpujce informacje:

nazw uczelni, wydziau, kierunku studiw, jednostki organizacyjnej uczelni, w ktrej pisana jest praca,

imi i nazwisko autora pracy

numer albumu,

tytu pracy,

oznaczenie promotora, pod kierunkiem (lub kierownictwem) ktrego praca zostaa napisana,

oznaczenie siedziby uczelni i roku napisania pracy.

Koncepcja pracy dyplomowej (prbny wstp) powinna obejmowa:

sformuowanie tematu,

sformuowanie sytuacji problemowej,

zdefiniowanie problemu(w) badawczych (na tle szerszego kontekstu przebiegu badanych zjawisk) i uzasadnienie (co bada si i po co?) hipotezy wyjciowe,

cel (e) pracy poznanie problemu, rozwizanie problemu,

zakres badania s to wiadome ograniczenia badawcze: merytoryczny zadania do wykonania, rozwizanie zada powinno prowadzi do celu, czasowy okres badawczy, przestrzenny obiekt/obiekty bada) s to wiadome ograniczenia badawcze),

stosunek do dotychczasowych bada z zakresu tematu pracy (na podstawie przestudiowanej literatury naukowej),

organizacja i metody bada rda danych, metodyka badawcza, metody badawcze, czyli narzdzia pozyskiwania i opracowywania danych rdowych oraz prezentacji wynikw badania,

opis struktury tekstu i zawartoci poszczeglnych czci pracy (rozdziaw i podrozdziaw).

Plan pracy bdzie spisem treci, zawierajcym wszystkie wydzielone skadniki pracy, tytuy rozdziaw i podrozdziaw wraz z podaniem numeru strony, na ktrej rozdzia ten si zaczyna, oraz zamieszczone w pracy pozostae jej skadniki. Spis treci musi by sporzdzony za pomoc odpowiedniego narzdzia w edytorze tekstu (automatu). Wcelu wyranego zaznaczenia hierarchii zagadnie naley w nim stosowa mae i due litery, odpowiednie wcicia wierszy oraz odstpy midzy wierszami.

Przykad oznaczenia poszczeglnych czci pracy wedug systemu numerycznego:

WSTP

1. TYTU ROZDZIAU

1.1. Tytu podrozdziau

1.2. Tytu podrozdziau

2. TYTU ROZDZIAU

2.1. Tytu podrozdziau

2.2. Tytu podrozdziau

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ SKRTW

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKW

ZACZNIKI

Elementami skadowymi pracy dyplomowej s: tre sowna, odnoniki i przypisy (wycznie dolne), cytaty, tabele, ilustracje, wzory i aneksy.

Tytu podrozdziau pisze si pismem normalnym (nie wersalikami), wytuszczonym. Nowy podrozdzia zaczyna si po podwjnym odstpie od zakoczenia poprzedniego podrozdziau. Na tej samej stronie. Wielko czcionki tytuu podrozdziau 1 pkt wiksza od wielkoci czcionki w tekcie.

Tytu rozdziau pisze si wersalikami drukiem wytuszczonym i zawsze zaczyna si od nowej strony. Wielko czcionki tytuu rozdziau 2 pkt wicej od wielkoci czcionki w tekcie.

Konstrukcja tekstu

Konstrukcja tekstu powinna by klarowna (okrela to styl pisania). W tekcie powinno by to co konieczne ze wzgldu na problem, promotora i recenzenta. W tekcie zamieszczone wycznie te tabele i rysunki (wykresy), ktre dotycz bezporednio omawianego zagadnienia.

Jzyk

Jzyk pracy powinien by jasny, tzn. moliwie prosty, skadajcy si z krtkich przejrzystych zda (takich, ktrych nie trzeba tumaczy z polskiego na polski). Naley sprawdza, czy kropka, przecinek, mylnik, dwukropek, rednik i inne znaki s waciwie stosowane. Pamita naley, o akapitach. Najlepiej zaczyna od zda krtkich i koczy rwnie niezbyt dugimi. Niedopuszczalne s bdy ortograficzne.

Cytaty

Wierne i dosowne przytoczenie cudzych stw nazywa si cytatem. Z punktu widzenia treci pracy jest to "tekst w tekcie", wymagajcy wyrnienia merytorycznego i poligraficznego. Wyrnieniem merytorycznym jest konieczno powoania si na rdo, z ktrego cytat pochodzi. Powoanie si na rdo powinno zawiera wszystkie informacje bibliograficzne, tzn. podstawowe elementy identyfikacyjne dokumentu, z ktrego cytat zaczerpnito. Informacj bibliograficzn naley podawa w postaci przypisu bibliograficznego. Nie powinno by ich zbyt wiele, maksymalnie 15% tego, co pisze autor wasnymi sowami i nie powinny by zbyt dugie. Cytaty s konieczne wwczas, gdy autor polemizuje z omawianymi pogldami. Moe to wynika z koniecznoci weryfikowania wasnych hipotez, twierdze lub te z potrzeby zakwestionowania pogldw innych autorw. Zaczerpnicie cudzych sformuowa w dosownym brzmieniu, ale bez podania rda, jest niedozwolone i nazywa si plagiatem.

Akapity

W tekcie pracy naley wyranie oddziela od siebie cigi logiczne pewnych myli. Su do tego celu akapity. W akapicie kade zdanie powinno by kontynuacj poprzedniego. czenie zda w akapity pozwala czytelnikom atwiej odczyta myl autora, dziki czemu tekst pracy staje si bardziej przejrzysty. W razie koniecznoci powrotu do niektrych interesujcych fragmentw tekstu akapity umoliwiaj atwiejsze ich odszukanie. Akapity zaznacza si w ten sposb, e wiersz rozpoczynajcy now myl edytowany jest odpowiednim wciciem.

Wyrnienia w tekcie

W tekcie pracy mog by wyrnione rne fragmenty tekstu lub terminy, na ktre autor chce zwrci uwag czytelnika (wersaliki, wytuszczenie, pochylenie itp.). Wyrnione mog by sowa, wyraenia, symbole, podtytuy, itp.

Wyliczenia w tekcie

Wyliczenia stanowi dusze lub krtsze wyszczeglnienia danych dotyczcych jakiej kwestii. Wyliczenia krtkie powinny by pisane w cigu, wiersz za wierszem. Wyliczenia nieco dusze powinny by umieszczane w osobnych wierszach i kolejno oznaczane cyframi, literami, mylnikami lub innymi znakami. Bardziej rozbudowane wyliczenia (wielozdaniowe) powinny by numerowane za pomoc liczb i pisane od nowego akapitu (dua litera). Midzy cyfr lub liter (lub inny znak) umieszczone na pocztku za treci wyliczenia stawia si kropki lub nawiasy. Jeeli zastosujemy kropki, to pierwsze sowo wyliczenia piszemy du liter, a jeli nawiasy - to ma liter. Kade wyliczenie musi by wyrwnane marginesem tj. tekst jest odpowiednio wyrwnany do caego tekstu wyliczonego wzgldem jednego marginesu.

Skrty

W pracy mona stosowa przyjte powszechnie skrty, podane w sowniku skrtw. Nie wymagaj one adnych wyjanie w tekcie. Pozostae stosowane skrty naley obowizkowo rozwin przy pierwszym uyciu za nim skrt np. Centrum Edukacji Niekonwencjonalnej /CEN/, wyjani w wykazie skrtw. Zdania nie powinno si zaczyna od skrtw, nie naley take umieszcza dwch skrtw obok siebie.

Odnoniki i przypisy

Dotycz one rda lub uwag polemicznych oraz wyjaniajcych. W pracach naukowych podaje si czsto objanienia i uwagi odnoszce si do poszczeglnych wyrazw, zwrotw lub fragmentw tekstu, a take dane dotyczce literatury rdowej. Objanienia istotne dla poruszanego tematu i zamieszczane w tekcie gwnym pracy rozbijayby prowadzone w nim wywody. Dlatego te wydziela si je z treci gwnej, zamieszczajc poza tekstem podstawowym, i nazywa przypisami. Przypisy umieszcza si u dou strony, (przypis dolny) do ktrej tekstu si odnosz. Powinny by pisane czcionk, o jeden lub dwa pkty mniejsz ni tekst podstawowy. Przypisy czy si z tekstem za pomoc odnonikw (odsyaczy) cyfrowych - automatycznie. W pracy dyplomowej przypisami najczciej stosowanymi s przypisy bibliograficzne rdowe. Forma przypisw musi by jednolita w caej pracy.

Zalecana jest nastpujca forma redakcyjna przypisw:

w przypadku publikacji jednego autora przypis powinien uwzgldnia nastpujce informacje:

numer przypisu (wprowadzany automatycznie) oznaczony kolejn cyfr podwyszony o p stopnia - pierwsza litera imienia (lub pene jego brzmienie) - kropka (oczywicie w przypadku skrtu imienia) - nazwisko autora - przecinek - peny i zgodny z oryginaem tytu ksiki (pisany kursyw) - przecinek - nazwa wydawnictwa- przecinek - miejsce i rok wydania - przecinek - numer strony - kropka, np.:

2 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsibiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s. 50.

w przypadku publikacji kilku autorw (tzw. cznej) przypis powinien wyglda nastpujco:

9 T. Waniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsibiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002, s. 50.

jeeli prac napisao wielu autorw (np. encyklopedie, sowniki itp.), wwczas w przypisie nie odnotowujemy adnego autora piszc:

4 Encyklopedia powszechna PWN, t. l, Warszawa 1976, s. 256.

w przypadku pracy zbiorowej napisanej pod redakcj jednego autora przypis mona zredagowa w zalenoci od dokadnoci informacji wydawniczych w rny sposb, np.:

29 R. Borowiecki, J. Kaczmarek, Uwarunkowania procesw dostosowawczych w wietle zmian strukturalno-wasnociowych w Polsce (analiza okresu 1990-1996), [w:] Szans i zagroenia rozwoju restrukturyzowanych przedsibiorstw w Europie rodkowej i Wschodniej, pod red. Cz. Glinkowskiego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 1997, s. 90. lub

19 J. Jeewski, Wybrane problemy prawa administracyjnego, [w:] J. Bo (red.), Prawo administracyjne. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocawiu, Wrocaw 1993, s. 31. Wprzypadku powoania si na niedostpn publikacj, znan jednak z innego dziea, przypis przyjmie posta:

39 G. Schmid, The Evaluation of Labour Market Policy, Evaluation" 1997, nr 3, za: Z. Winiewski, Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toru 1999, s. 23.

publikacje zamieszczone w czasopismach powinny by zredagowane w przypisie wsposb nastpujcy:

21 A. Jarugowa, Zrwnowaona karta dokona w systemie zarzdzania strategicznego, Controlling i Rachunkowo Zarzdcza w Firmie" 2000, nr l, s. 9.

publikacje zamieszczone w gazetach powinny by zredagowane w przypisie w sposb podobny do obowizujcego dla czasopism, z wyjtkiem niepodawania stron oraz podawania zamiast roku okrelenia dnia, miesica i roku,

rda internetowe powinny zawiera pen nazw instytucji powoywanej strony, adres internetowy oraz dat korzystania ze strony, np.:

//www.frr.pl. (15.02.2003). Fundacja Rozwoju Rachunkowoci w Polsce,

forma redakcyjna przypisw uwzgldniajca skrcenia i skrty dotyczy ju raz powoanych w penym brzmieniu publikacji. Skrcenia powinny wyglda nastpujco:

8 L. Bednarski, Analiza finansowa..., s. 63.

form jak wyej (lub j.w.) stosuje si, gdy zachodzi potrzeba identycznego zacytowania tej samej pracy w bezporednio nastpnym przypisie, np.:

5 K. Jjuga, Statystyczna teoria rozpoznawania obrazw, PWN, Warszawa 1990, s. 62.

6 Jak wyej.

form tame (lub ibidem) stosujemy wycznie wtedy, gdy - jak poprzednio -zachodzi potrzeba identycznego zacytowania tej samej pracy w bezporednio nastpnym przypisie, ale ze wskazaniem innego ni poprzednio jej miejsca, np.:

5 K. Jajuga, Statystyczna teoria rozpoznawania obrazw, PWN, Warszawa 1990, s. 62.

6 Tame, s. 2. lub

6 Ibidem, s. 2.

przywoywana po raz kolejny, ale nie w bezporedniej kolejnoci praca powinna by odnotowana w przypisie za pomoc skrtu op. cit. lub o. c., co oznacza aciskie operecitato (w cytowanym dziele) lub opus citatum (dzieo cytowane), nastpujco:

10 L. Bednarski, op. cit., s. 37.

chyba e ta sama osoba jest autorem kilku cytowanych publikacji, wwczas konieczna jest identyfikacja waciwego opracowania zazwyczaj przez podanie pierwszych wyrazw tytuu cytowanego dziea, np.:

6 L. Bednarski, Analiza finansowa... op.cit., s. 63.

stosowane w przypisach skrty zob. czy por. oznaczaj odpowiednio:

zobacz (zob.) wskazuje na bezporednie odniesienie do publikacji czy pogldw,

porwnaj (por.) wskazuje na inne ni autora pracy pogldy czy podejcie do opisywanego problemu.

akt normatywny - ustawa / rozporzdzenie / zarzdzenie .. z dnia ..., Dziennik Ustaw / Monitor Polski / Dziennik Urzdowy, rok i numer

Tabele, tablice

Termin "tabela" naley przyj w odniesieniu do wszystkich zestawie liczbowych uszeregowanych w rubryki, natomiast okrelenie "tablica" - do tabel dodatkowo wzbogaconych ilustracjami, czyli zawierajcymi oprcz zestawie liczbowych take rne formy graficzne, np. wykresy. Odstp stosowany w tabelach to 1. Czcionka 1 lub 2 pkty mniejsza od tekstu.

Wyrnia si dwa rodzaje tabel:

tabele porzdkowe (zbiorcze), suce do uporzdkowania zbioru wynikw bada, a mogce obejmowa zarwno pierwotne wyniki bada, jak i wskaniki uzyskane podczas przelicze i majce zazwyczaj wiksze rozmiary;

tabele pogldowe, tj. suce do prezentacji okrelonych prawidowoci lub powiza wystpujcych w zbiorze wynikw bada (zamieszcza si w nich wartoci wskanikw wyliczonych na podstawie wynikw pierwotnych oraz wskaniki statystyczne).

Tabele musz by przejrzyste i czytelne, a przedstawiony w nich materia liczbowy i sowny musi suy do udokumentowania okrelonego twierdzenia lub zespou twierdze. Ukad tabel naley zawsze dokadnie przemyle, gdy ten sam zbir informacji mona przedstawi w rny sposb, zwracajc uwag na przejrzysto i komunikatywno tabeli. Tabela skada si z tytuu, makiety i objanie.

Tytu tabeli edytowany czcionk wytuszczon nad grn czci tabeli - powinien zwile okrela zawarto danej tabeli (tabela, numer cyfra arabska) i obejmowa wszystkie cechy stae prezentowanej zbiorowoci (prosta, syntetyczna, ale wyczerpujca nazwa informujca o przedmiocie opisu, granicach terytorialnych, czasowych, take jednostkach miary, jeli odnosi si to do caej tabeli), a wic informowa; kto lub co jest prezentowane (np.: Pracujcy), gdzie (np. w wojewdztwie kujawsko-pomorskim) i kiedy (np.: w latach 1999-2002), a take wedug wariantw jakich cech (np.: wedug pci). Pod tytuem podaje si czsto jednostk miary (np. w tys. osb, w mln z, w %).

Makieta tabeli skada si z wierszy i kolumn. Liczba kolumn nie powinna by dua, gdy tabela traci na przejrzystoci. Tytuy wierszy i kolumn traktuje si jak zdania. Na przeciciu wierszy i kolumn powstaj pola tabeli, ktre powinny by wypenione liczbami, a jeeli jest to niemoliwe - znakami umownymi. Powszechnie stosowane znaki umowne:

kreska (-) oznacza, e zjawisko nie wystpuje,

zero (0) oznacza, e zjawisko wystpuje w niewielkich ilociach, mniejszych ni p jednostki miary przyjtej do wyraania jego rozmiarw,

kropka (.) oznacza brak informacji o danym zjawisku bd te e posiadane informacje s niewiarygodne,

krzyyk (x) oznacza, e wypenienie danego pola byo ze wzgldu na ukad tabeli niemoliwe lub niecelowe,

(w tym:) oznacza, e nie podaje si wszystkich skadnikw prezentowanej sumy oglnej,

wykrzyknik (!) nastpia zmiana wartoci w stosunku do poprzednich wyda.

W objanieniach podaje si - jeeli to konieczne - informacje o sposobie pomiaru, agregacji, porwnywalnoci w czasie itp. oraz zawsze o rdle (rdach) danych zamieszczonych w tabeli (rdo:.........). Objanienia umieszcza si pod tabel z lewej strony czcionk wytuszczon o 1 pkt mniejsz od tekstu - kursyw. Tabele s numerowane narastajco (Tabela l, Tabela 2...)

Wykresy i inne formy graficznej ilustracji

Do objaniania i rozszerzania treci pracy niejednokrotnie jest konieczne zastosowanie odpowiedniego materiau ilustracyjnego. Przyjcie odpowiedniej formy graficznej ilustracji wynikw bada pozwala bardzo czsto przedstawi je w sposb bardziej skondensowany i jednoczenie przejrzysty, a przez to i lepiej obrazujcy zalenoci bdce podstaw wnioskowania. Wybr sposobu graficznej ilustracji wynikw bada zaley od zagadnienia badawczego, a take od specyficznoci uzyskanych wynikw bada. Najczciej stosowanymi formami ilustracji s: wykresy, diagramy, schematy i rysunki oraz fotografie dokumentacyjne.

W caej pracy naley stosowa jednolit nomenklatur, tzn. uywa nazwy "rysunek" lub "rycina". Jeeli w pracy wystpuje kilka rodzajw ilustracji, np. rysunki techniczne i fotografie, zaleca si stosowanie nazwy "rycina" do okrelenia wszystkich form ilustracji. Gdy korzysta si z rycin z innych dzie, naley poda w tytule rdo, z ktrego one pochodz. Ilustracje - podobnie jak tabele - powinny cile wiza si z problematyk poruszan w pracy lub j rozszerza. Wykresy oraz schematy s numerowane narastajco (Wykres l, Wykres 2...; Schemat l. Schemat 2...).

Najczciej stosowanymi formami graficznej ilustracji wynikw bada s wykresy, diagramy, schematy, rysunki techniczne oraz zapisy rejestratorw aparatury pomiarowej.

Wykresy s graficznymi odwzorowaniami zalenoci midzy dowolnymi wielkociami, sporzdzonym najczciej w prostoktnym ukadzie wsprzdnych.

Diagramy s graficzn form przedstawiania porwnywanych wielkoci (diagramy porwnawcze) lub podziau okrelonej caoci na czci (diagramy strukturalne). Stosuje si je przede wszystkim w celu zobrazowania wynikw bada, w ktrych liczba obiektw lub czynnikw badawczych jest niewielka (2-5).

Szczeglnymi diagramami porwnawczymi s tzw. histogramy, przedstawiajce zwykle rozkad liczebnoci badanej cechy lub zjawiska w okrelonym zbiorze jednostek badanych. W razie prezentacji cech o charakterze zmiennej cigej zaleca si stosowa histogramy supkowe, a w razie przedstawiania cechy o charakterze zmiennej skokowej - histogramy liniowe. Do przedstawiania podziau caoci badanej cechy na czci su diagramy strukturalne supkowe lub koowe.

Rysunki techniczne zamieszczane w pracach naukowych mog by materiaem dowodowym wykorzystywanym do zobrazowania ukadu dowiadczenia, toku postpowania analitycznego czy produkcyjnego itp.

Wykres skada si z tytuu, pola i objanie. Tytu rysunku (prosta, syntetyczna, ale wyczerpujca nazwa informujca o przedmiocie opisu, granicach terytorialnych, czasowych, take jednostkach miary).

Pole obejmuje graficzny obraz zjawiska. O polu wykresu decyduje typ wykresu, ktry powinien by dostosowany do rodzaju prezentowanych zjawisk i celu prezentacji. Kady wykres musi by oparty na pewnej skali dostosowanej do celu prezentacji. W uzasadnionych przypadkach skala wykresu moe zosta przerwana.

Objanienia zawieraj legend oraz, podobnie jak w tabeli, inne niezbdne informacje i zawsze rdo danych bdcych podstaw sporzdzenia wykresu.

Fotografie dokumentacyjne

Fotografia w pracach naukowych moe by czsto wykorzystywana. Najwaniejszymi rodzajami fotografii dokumentacyjnej s fotografia techniczna i fotografia dokumentalna. Pod fotografi (od lewej krawdzi fotografii) nadajemy jej numer i tytu. Np: Fot. 12. Widok skrzyowania ulic Jastrzbskiej i Kurskiej od strony poudniowej.

Zaczniki (aneksy)

W celu zwikszenia wyrazistoci i czytelnoci konstrukcji pracy jest niekiedy potrzebne przeniesienie niektrych materiaw liczbowych i graficznych z podstawowej czci pracy do zacznika. Przenosi si te materiay, ktre w postaci przetworzonej i uproszczonej zostay uzyskane w gwnym toku wywodw. W zaczniku mog si znale take wiksze zestawienia liczbowe w postaci tabel, obliczenia uzupeniajce (np. statystyczne), zarzdzenia, normy, wzory drukw i in.

Technika sporzdzania zacznikw nie odbiega od techniki sporzdzania tabel, rysunkw, wykresw itp., jednak zamiast nazwy "tabela" czy "rycina" uywa si terminu "zacznik". Wszystkie zaczniki numerujemy za pomoc kolejnych cyfr arabskich, piszc w grnym prawym rogu strony np.: Zacznik 5. W tekcie pracy naley powoywa si na zawarte w nich materiay przez podanie odpowiedniego numeru zacznika.

Bibliografia

W pracach naukowych naley zamieszcza zestawienie wykorzystanej w pracy literatury, tzn. tych pozycji, na ktre autor powouje si w przypisach. T cz pracy naley nazwa bibliografi. Literatur t ukada si alfabetycznie. Podzia literatury, np. na opracowania ksikowe, artykuy, akty prawne czy opracowania branowe, jest celowy, gdy liczba pozycji w kadej grupie jest znaczna.

W spisie literatury podaje si peny opis bibliograficzny dokumentu w postaci, w jakiej wystpi on w przypisach, z wyjtkiem zmiany kolejnoci podawania inicjau imienia autora dokumentu i jego nazwiska, gdy grupowanie alfabetyczne przeprowadza si na podstawie nazwisk.

Przy sporzdzaniu wykazu innych rde warto pamita, e akty prawne powinny by uporzdkowane:

- wedug rangi,

- chronologicznie, czyli wedug daty ich uchwalenia.

Spisy tabel i ilustracji

W pracach naukowych, gdy zawieraj kilka tabel i kilka ilustracji, wykonuje si osobno spisy tabel i spisy ilustracji.

W spisie tabel i w spisie ilustracji nie trzeba powtarza przy kadej pozycji sowa "tabela" czy "ilustracja", o tym, e dany spis obejmuje tabele bd ilustracje, dostatecznie informuje jego tytu. Wystarczajce jest, gdy pod tytuem Spis tabel (ilustracji, rysunkw itp.) poda si tylko numer tabeli i jej tytu oraz stron pracy, na ktrej si ona mieci lub rozpoczyna.

Wykazy skrtw i symboli

Gdy w pracy wystpuje ponad 10 skrtw nazw, terminw, jednostek, symboli itp., naley sporzdzi i zamieci peny wykaz uytych skrtw z podaniem ich znaczenia i rozwinitej nazwy. T sam zasad stosuje si do symboli, ktre nie s powszechnie znane lub zostay wprowadzone przez autora pracy.

W pracach dyplomowych wykazy skrtw i symboli naley umieszcza na pocztku (przed tekstem gwnym). Wykazy te naley sporzdza przejrzycie i czytelnie oraz poprzedzi tytuem Wykaz stosowanych skrtw lub Wykaz stosowanych symboli.

1. Wymagania redakcyjne

2. Praca drukowana dwustronnie.

3. Praca ma form maszynopisu zbindowanego.

4. Praca powinna by napisana czcionk Times New Roman o rozmiarze 13-14.

5. Rozoenie tekstu na stronie powinno uwzgldnia:

odpowiednie marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, grny i dolny po 2,5 cm,

odstpy midzy wierszami - przyjmuje si odstp 1,5,

akapity dla wyrnienia nowych sekwencji poruszanych w tekcie,

tekst wyrwnany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany),

tekst w caoci z zastosowaniem opcji Dzielenia wyrazw take do tekstw pisanych wersalikami,

6. Kady nowy rozdzia pracy (i inna cz pracy rwna rozdziaowi, np. wstp i zakoczenie) musi rozpoczyna si od nowej strony.

7. Cudzysw stosujemy gwnie przy cytowaniu tekstu i pisaniu nazw czasopism.

8. Tytuy cytowanych publikacji piszemy kursyw, bez cudzysowu.

Zasady formatowania prac pisemnych

poddawanych analizie antyplagiatowej

1

Format i kodowanie pliku tekstowego

1. Dokument tekstowy powinien by zapisany w jednym z trzech powszechnie wykorzystywanych formatw plikw dokumentw tekstowych: DOC, DOCX lub ODT w wersji edytowalnej.

2. Praca pisemna powinna by zapisana przy pomocy kodowania Unicode UTF-8 (jest to domylne kodowanie plikw tekstowych dla powszechnie wykorzystywanych edytorw tekstu: MS Word, LibreOffice itp.).

2

Zalecenia redakcyjne pracy pisemnej

Zawarto pracy pisemnej powinna by przygotowana w nastpujcy sposb:

1) praca pisemna nie moe zawiera na pierwszej stronie owiadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy,

2) spis treci musi by edytowany automatycznie za pomoc odpowiedniego narzdzia wedytorze tekstu,

3) tytuy rozdziaw oraz podrozdziaw, rdtytuy itp. Powinny by sformatowane przy pomocy odpowiedniego stylu: Nagwek, Tytu, Podtytu itd.,

4) kolejno wystpujce w pracy pisemnej paragrafy powinny by rozdzielane przy pomocy klawisza Enter,

5) wszelkie ilustracje, zdjcia itp. Powinny by zamieszczane w pracy w formatach JPEG, PNG lub GIF oraz ich fizyczny rozmiar powinien by dostosowany do wielkoci arkusza/strony (zalecane jest ewentualne kadrowanie plikw graficznych poza edytorem tekstu, gdy ten przechowuje dodatkowo rdow wersj pliku graficznego).

3

Cytaty oraz przypisy

Kady zawarty w pracy pisemnej cytat powinien by odpowiednio zaznaczony oraz opisany, zgodnie zzasadami przygotowywania prac dyplomowych. Cytat powinien by ujty w cudzysw oraz oznaczony przypisem dolnym, w przeciwnym wypadku moe zosta potraktowany jako plagiat. Przypisy dolne powinny by generowane za pomoc odpowiedniego narzdzia wstawiania przypisw.

4

Bibliografia

Bibliografia powinna zosta sporzdzona zgodnie z zasadami tworzenia opisw bibliograficznych, a take spenia ponisze zalecenia:

1) bibliografia pracy pisemnej powinna znajdowa si na kocu pracy oraz zosta poprzedzona tytuem BIBLIOGRAFIA

2) numeracja bibliografii powinna by odzwierciedleniem uytych w tekcie przypisw dotyczy wycznie prac, w ktrych wystpuj tylko przypisy kocowe.

Wzr strony tytuowej

KUJAWSKA SZKOA WYSZA WE WOCAWKU

WYDZIA NAUK TECHNICZNYCH

Kierunek: Budownictwo

INYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA

IMI I NAZWISKO

Numer albumu: ..

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Promotor:

dr in.

W o c a w e k

2016

Wzr owiadczenia autora pracy

OWIADCZENIE

Ja, niej podpisany(a) .... student(ka) kierunku na Wydziale Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoy Wyszej we Wocawkuowiadczam, e przedkadana praca dyplomowa pt.:

...

1) stanowi wynik samodzielnej pracy twrczej,

2) wykorzystujc w pracy dyplomowej materiay rdowe, w tym w szczeglnoci: monografie, artykuy naukowe, zestawienia zawierajce wyniki bada (opublikowane, jak i nieopublikowane), materiay ze stron internetowych, w przypisach wskazywaem(am) ich autora, tytu, miejsce i rok publikacji oraz stron, zktrej pochodz powoywane fragmenty, ponadto w pracy dyplomowej zamieciem(am) bibliografi,

3) nie zawiera adnych danych, informacji i materiaw, ktrych publikacja nie jest prawnie dozwolona,

4) nie stanowia dotychczas podstawy nadania tytuu zawodowego, stopnia naukowego, tytuu naukowego oraz uzyskania innych kwalifikacji,

5) tre pracy dyplomowej przekazanej do dziekanatu jest jednakowa w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej,

6) jestem wiadomy(a), e naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnoci na podstawie przepisw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) oraz dbr osobistych chronionych prawem cywilnym, jednoczenie na podstawie przepisw ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, zpn. zm.) stanowi przesank wszczcia postpowania dyscyplinarnego oraz stwierdzenia niewanoci postpowania w sprawie nadania tytuu zawodowego,

7) udzielam Kujawskiej Szkole Wyszej we Wocawku nieodpatnie licencji na korzystanie z pracy dyplomowej w celu realizacji procedury antyplagiatowej przyjtej w Uczelni oraz na archiwizowanie pracy dyplomowej w Bibliotece Gwnej i Archiwum Kujawskiej Szkoy Wyszej we Wocawku przez okres 50lat od obrony pracy dyplomowej,

8) wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procedury antyplagiatowej przyjtej w Kujawskiej Szkole Wyszej we Wocawku, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).

(czytelny podpis autora pracy)

(miejscowo, data)

VI. ZASADY PROWADZENIA PROCESU DYPLOMOWANIA

1. Na wszystkich kierunkach studiw warunkiem ich ukoczenia jest wykonanie pracy dyplomowej, ktra w zalenoci od kierunku studiw jest odpowiednio prac: magistersk, inyniersk, licencjack.

2. Praca dyplomowa rozumiana, jako dzieo stanowi opracowanie problemowe ,monograficzne lub sytuacyjne w formie pisemnej, ktre moe by uzupenione o wykonane modele, projekty graficzne, prototypy, konstrukcje itp., stanowice integraln cz pracy dyplomowej. Prac dyplomow skada si w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej trwale opisanej z nastpujcymi danymi: imi i nazwisko autora pracy, numer albumu, kierunek studiw i specjalno oraz podpis promotora, potwierdzajcy zgodno wersji papierowej z wersj elektroniczn.

3. Uczelnia jest obowizana do sprawdzenia pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programw antyplagiatowych wsppracujcych z oglnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

4. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy traktowane s jako cz planu ostatniego semestru realizowanych studiw.

5. Student zobowizany jest zoy w dziekanacie prac dyplomow z adnotacj promotora o jej przyjciu nie pniej ni:

1) do dnia 28 lutego na studiach koczcych si w semestrze zimowym,

2) do dnia 30 czerwca na studiach koczcych si w semestrze letnim.

6. Student, skadajc prac dyplomow, docza pisemne owiadczenie wedug obowizujcego wzoru o samodzielnym wykonaniu pracy.

7. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, moe wyrazi zgod na przygotowanie przez niego pracy dyplomowej w jzyku obcym, jeeli pozwalaj na to moliwoci kadrowe uczelni oraz stopie znajomoci przez studenta jzyka obcego, w ktrym zamierza on przygotowa prac. Do pracy dyplomowej przygotowanej w jzyku obcym student zacza streszczenie w jzyku polskim.

8. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 7, powinien by zoony nie pniej ni rok przed ukoczeniem studiw.

9. Dziekan na pisemny wniosek promotora lub na uzasadniony pisemny wniosek studenta moe przesun termin zoenia pracy dyplomowej. Termin ten moe by przesunity nie wicej ni o trzy miesice.

10. W razie duszej nieobecnoci promotora, ktra mogaby mie wpyw na opnienie terminu zoenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza drugiego promotora, ktry przejmie obowizki zwizane z kierowaniem prac. Zmiana promotora w okresie ostatnich szeciu miesicy przed terminem ukoczenia studiw moe stanowi podstaw do przeduenia terminu zoenia pracy dyplomowej.

11. Student, ktry nie zoy pracy dyplomowej w okrelonym terminie zostaje skrelony z listy studentw.

12. Student wykonuje prac dyplomow pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego lub specjalisty spoza uczelni, zwanego promotorem, posiadajcego, co najmniej stopie naukowy doktora akceptowanego przez rad wydziau.

13. Jeeli wzgldy organizacyjne na to pozwol, studentowi przysuguje swobodny wybr promotora, pod kierunkiem, ktrego pragnie wykona prac dyplomow.

14. Na uzasadniony pisemny wniosek studenta dziekan moe wyrazi zgod na zmian promotora kierujcego prac dyplomow, nie pniej ni do koca pierwszego semestru seminarium dyplomowego.

15. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej bierze si pod uwag poziom studiw, zainteresowania naukowe studenta oraz dziaalno naukow nauczyciela akademickiego.

16. Student powinien wykaza w pracy dyplomowej umiejtno stosowania metod swojej specjalnoci, znajomoci rde i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu, umiejtno waciwego skomponowania rozprawy, logicznej argumentacji i prawidowego wycigania wnioskw oraz cisego formuowania sdw.

17. Temat pracy dyplomowej licencjackiej lub inynierskiej powinien by zaakceptowany przez rad wydziau, co najmniej semestr przed wynikajcym z planu studiw zakoczeniem studiw.

18. Temat pracy dyplomowej magisterskiej, powinien by zaakceptowany przez rad wydziau, nie pniej, ni na dwa semestry przed planowanym zakoczeniem studiw.

19. W uzasadnionych przypadkach mona dokona zmiany tematu pracy dyplomowej.

20. Za prac dyplomow moe by uznana praca powstaa w ramach studenckiego koa naukowego.

21. Za zgod dziekana praca dyplomowa moe by rezultatem pracy zespou dyplomantw, jeeli indywidualny wkad kadego z nich w wykonanie tej pracy jest moliwy do ustalenia.

22. W przypadku studiw pierwszego stopnia, praca dyplomowa moe dotyczy take wycinka bada empirycznych na okrelony temat.

23. Prac dyplomow moe by take (po akceptacji dziekana) wykonanie przez dyplomanta pomocy naukowej (dydaktycznej) dla kierunku studiw, ktry reprezentowany jest przez dyplomanta. Praca taka moe take by zbiorowa lub indywidualna. Tak jak w przypadku standardowej pracy dyplomowej w przypadku pracy zbiorowej musi by wyranie oddzielony wkad pracy kadego dyplomanta.

24. Kada praca dyplomowa jest tworzona na koszt dyplomanta. W przypadku prac dyplomowych majcych stanowi pomoc dydaktyczn dziekan moe podj decyzj o dofinansowaniu czci takiej pracy dyplomowej.

25. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent.

26. Dziekan wyznacza recenzenta spord osb upowanionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych osb posiadajcych odpowiednie kwalifikacje.

27. W przypadku negatywnej opinii recenzenta dziekan powouje drugiego recenzenta. Jeli drugi recenzent wystawi pracy dyplomowej ocen pozytywn o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan. Jeli drugi recenzent oceni prac dyplomow negatywnie, nie moe ona by podstaw do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

28. W przypadku uzyskania drugiej negatywnej oceny pracy dyplomowej dziekan podejmuje decyzj o:

- zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku (semestru) studiw z obowizkiem powtrnego uczestniczenia i zaliczenia seminarium dyplomowego,

albo

- skreleniu z listy studentw.

27. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

uzyskanie okrelonych w programie ksztacenia efektw ksztacenia,

uzyskanie wymaganej liczby punktw ECTS, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym,

odbycie przewidzianych w programie ksztacenia praktyk studenckich i uzyskanie zakadanych efektw ksztacenia,

zoenie pracy dyplomowej potwierdzonej adnotacj promotora pracy dyplomowej o jej przyjciu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,

pozytywna ocena pracy dyplomowej wystawiona przez recenzenta.

28.Egzamin dyplomowy odbywa si przed komisj powoan przez dziekana, w skad ktrej wchodz trzy osoby: przewodniczcy (dziekan, prodziekan lub osoba wskazana przez dziekana), promotor i recenzent.

29.Przynajmniej jeden z czonkw komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego powinien posiada tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego.

30. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.

31. Egzamin dyplomowy powinien odby si w terminie nie przekraczajcym trzech miesicy od daty zoenia pracy dyplomowej.

32. Dziekan moe ustali indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, ktry zoy prac dyplomow przed upywem terminu okrelonego.

33. Student lub promotor moe zoy do dziekana pisemny wniosek o otwarty egzamin dyplomowy.

34. Na wniosek studenta lub promotora dziekan moe podj decyzj ustalenia otwartego egzaminu dyplomowego.

35. Dziekan informuje o otwartym egzaminie dyplomowym odpowiednio promotora, studenta oraz dziekanat wydziau.

36. Dziekanat wydziau zamieszcza na stronie internetowej uczelni informacj o otwartym egzaminie dyplomowym najpniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego podajc w informacji skad komisji egzaminacyjnej, termin i miejsce przeprowadzania egzaminu, nazwisko i imi studenta przystpujcego do egzaminu oraz temat pracy dyplomowej.

37. Jeeli egzamin dyplomowy ma charakter otwarty odbywa si on w sali wyposaonej w urzdzenia multimedialne.

38. Czas egzaminu dyplomowego nie powinien przekracza 30 minut.

39. Otwarty egzamin dyplomowy skada si z czci jawnej i niejawnej.

40. Do czci jawnej naley:

- otworzenie przez przewodniczcego komisji egzaminacyjnej egzaminu,

- przedstawienie skadu komisji egzaminacyjnej,

- przedstawienie dyplomanta,

- podanie tematu pracy dyplomowej,

- podanie oceny pracy dyplomowej,

- ustne uzasadnienie oceny pracy dyplomowej,

- ogoszenie przez przewodniczcego komisji egzaminacyjnej wyniku egzaminu.

41. Student na egzaminie dyplomowym:

- wykazuje si wiedz i umiejtnociami oraz kompetencjami spoecznymi oddajcymi istot problemu wyznaczonego tematem pracy dyplomowej lub kierunkiem studiw,

- uzasadnia celowo wasnego postpowania badawczego, szczeglnie w przygotowywaniu pracy dyplomowej,

- okrela swoj swobod bycia w rnych sytuacjach profesjonalnych w obszarze kierunku studiw lub specjalnoci,

- potwierdza swobodne dysponowanie aparatem pojciowym z obszaru podstaw kierunku studiw.

42. W otwartym egzaminie dyplomowym w charakterze obserwatorw mog bra udzia studenci lub inne zainteresowane osoby.

43. Uczestnicy otwartego egzaminu dyplomowego, o ktrych mowa w ust. 42, nie bdcy czonkami komisji, nie mog zadawa pyta egzaminacyjnych dyplomantowi oraz uczestniczy w obradach w czci niejawnej oceniajcej egzamin, ale mog bra udzia w dyskusji zwizanej z tematem pracy dyplomowej.

44. W czci niejawnej komisja ustala:

- ocen kocow pracy dyplomowej,

- ocen egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczcych pyta problemowych i metodologicznych),

- ocen kocow ukoczenia studiw wyliczona zgodnie z 77 ust. 5 regulaminu studiw.

45. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykaza si wiedz, umiejtnociami i kompetencjami spoecznymi z danego kierunku studiw (specjalnoci).

46. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

47. Student na egzaminie dyplomowym przedstawia prezentacj multimedialn swojej pracy dyplomowej i w trakcie lub po prezentacji odpowiada na pytania Komisji Egzaminacyjnej zwizane z prac dyplomow, nastpnie wybiera losowo i odpowiada na trzy pytania zwizane z zakresem kierunku studiw. (w zaczniku zagadnienia na egzamin dyplomowy na poszczeglne kierunki).

48. Jzyk obcy, w ktrym student przygotowa prac dyplomow, jest jzykiem egzaminu dyplomowego.

49. Przy ocenie wynikw egzaminu dyplomowego stosuje si nastpujc skal ocen :

bardzo dobry 5,0

dobry plus 4,5

dobry 4,0

dostateczny plus 3,5

dostateczny 3,0

niedostateczny 2,0

50. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporzdza si protok zawierajcy: dat egzaminu, imi (imiona) i nazwisko studenta, numer albumu, imiona i nazwiska, podpisy oraz tytuy naukowe lub stopnie naukowe czonkw komisji egzaminacyjnej, tre zadawanych pyta i uzyskane oceny, redni ocen uzyskan w okresie studiw, tytu i ocen pracy dyplomowej, ocen egzaminu dyplomowego, ostateczny wynik studiw oraz uzyskany tytu zawodowy.

51. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin, jako ostateczny.

52. Powtrny egzamin moe si odby nie wczeniej, ni przed upywem jednego miesica i nie pniej, ni po upywie trzech miesicy od daty pierwszego egzaminu.

53. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub powtrnego nieusprawiedliwionego nieprzystpienia do egzaminu dyplomowego, dziekan podejmuje decyzj o skreleniu z listy studentw.

54. Ostateczny wynik studiw, ktry wyliczony jest z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku, okrela suma uzyskana przez dodanie:

1) jedna druga (1/2) oceny redniej wszystkich wynikw egzaminw i zalicze koczcych przedmiot, uzyskanych w cigu caego okresu studiw,

2) jedna czwarta (1/4) oceny pracy dyplomowej,

3) jedna czwarta (1/4) oceny egzaminu dyplomowego.

55. Przy obliczaniu redniej, o ktrej mowa w punkcie 54 dzieli si sum uzyskanych ocen pozytywnych i negatywnych przez ogln ich liczb z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

56. W przypadku, gdy student wznawia studia, przy obliczaniu redniej ocen za okres studiw, bierze si pod uwag oceny z zaliczonych semestrw przed wznowieniem, jak i oceny po wznowieniu studiw.

57. W przypadku studenta, ktry w trakcie studiw zmienia kierunek lub specjalno, przy obliczaniu redniej ocen uwzgldnia si wszystkie przedmioty wymagane i zgodne z kierunkiem i specjalnoci, ktr student koczy.

58. W dyplomie ukoczenia studiw wyszych wpisuje si ostateczny wynik zgodnie z zasad:

bardzo dobry 5,0 przy ostatecznej ocenie od 4,51

dobry plus 4,5 przy ostatecznej ocenie od 4,21 do 4,50

dobry 4,0 przy ostatecznej ocenie od 3,81 do 4,20

dostateczny plus 3,5 przy ostatecznej ocenie od 3,41 do 3,80

dostateczny 3,0 przy ostatecznej ocenie do 3,40

59. Ukoczenie studiw nastpuje z dniem zoenia egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym.

60. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukoczenia studiw wyszych wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, ktry zawiera informacje o wszystkich odbytych i zaliczonych podczas studiw przedmiotach oraz o uzyskanych wynikach.

61. Warunkiem wydania dyplomu ukoczenia studiw wyszych jest uzyskanie okrelonych w programie ksztacenia efektw ksztacenia i wymaganej liczby punktw ECTS, odbycie przewidzianych w programie ksztacenia praktyk, zoenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

62. W celu wydania dyplomu ukoczenia studiw pierwszego stopnia student jest obowizany uzyska, co najmniej 180 punktw ECTS (studia licencjackie), 210 punktw ECTS (studia inynierskie), a studiw drugiego stopnia, co najmniej 90 punktw ECTS.

63. Warunkiem wydania dyplomu ukoczenia studiw wyszych przez dziekanat jest wniesienie przez absolwenta opaty ustalonej w drodze rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz dostarczenie aktualnych fotografii.

64. Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tumaczeniu na jzyk obcy, zgodnie z odrbnymi przepisami.

65. Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie wicej ni trzy odpisy suplementu do dyplomu w tumaczeniu na jzyk angielski.

66. Dokumenty wymienione w punkcie 63 i 64 s wydawane w terminie 30 dni od dnia zoenia wniosku, po uprzednim wniesieniu przez absolwenta opaty ustalonej w drodze rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz dostarczeniu aktualnej fotografii.

67. Wniosek, o ktrym mowa w punkcie 63 i 64, absolwent powinien zoy w terminie 30 dni od dnia ukoczenia studiw.

68. Dyplom ukoczenia studiw wyszych wydaje si absolwentowi, na jego wniosek, upowanionej osobie lub wysya poczt na wskazany adres, za zwrotnym powiadczeniem odbioru. Upowanienie powinno zawiera potwierdzenie autentycznoci podpisu osoby upowaniajcej, dokonane przez uczelni lub notariusza.

69. W przypadku utraty oryginau dyplomu lub suplementu do dyplomu, absolwent moe wystpi do uczelni z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu tych dokumentw. Duplikat ma moc oryginau.

70. W teczce akt osobowych studenta przechowuje si potwierdzenie odbioru dyplomu i jego odpisw, suplementu do dyplomu, a take duplikatu dyplomu lub duplikatu suplementu do dyplomu przez osob odbierajc dyplom.

71. Tytuy zawodowe nadawane absolwentom studiw wyszych, warunki wydawania oraz niezbdne elementy dyplomw ukoczenia studiw wyszych oraz wzr suplementu do dyplomu, okrelaj odrbne przepisy.

72. Student przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego powinien uregulowa wszystkie zobowizania wobec uczelni, czego potwierdzeniem jest wypeniona karta obiegowa.

Zaczniki:

1. Zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek Budownictwo

2. Zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek Transport

3. Zagadnienia na egzamin dyplomowy kierunek Logistyka

Zacznik 1

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla abiturientw kierunku budownictwo cieka dyplomowania Budownictwo oglne

1. Podzia i charakterystyka fundamentw bezporednich; przekroje fundamentw i rozkady napre pod podstaw dla pionowych obcie mimorodowych.

2. Ukady obcie cian oporowych zalenie od przekroju poprzecznego i przemieszczenia poziomego cian.

3. Fundamenty na palach (stosowane rodzaje pali zwykych i wielkorednicowych).

4. Systemy odwodnie wykopw budowlanych o rnej gbokoci i szerokoci.

5. Osiadanie gruntw; rodzaje osiadania i oglne zasady oblicze.

6. Rodzaje i zmiany stanu naprenia pionowego z w gruncie w trakcie wykonywania fundamentw obiektw i ich eksploatacji.

7. Rodzaje utraty statecznoci zboczy; metodyka oblicze statecznoci osuwiska wedug metody Felleniusa.

8. Podstawowe cechy fizyczne gruntw budowlanych; definicje i orientacyjne wartoci tych cech.

9. Geneza powstania i charakterystyka 3 dowolnych rodzajw gruntw.

10. Omwi zasady projektowania spoin.

11. Omwi zasady projektowania pocze na ruby i nity.

12. Omwi zjawiska zwizane z reologi betonu.

13. Omwi fazy pracy belki elbetowej.

14. Omwi podstawy sporzdzania kosztorysw.

15. Omwi magazynowanie materiaw i wyrobw na budowie.

16. Omwi podstawowe metody organizacji pracy w budownictwie.

17. Na czym polega geodezyjna obsuga budowli?

18. Co to s awy ciesielskie (drutowe), kiedy i w jakim celu s stosowane?

19. Podaj sposoby badania pionowoci krawdzi cian budynku.

20. Podaj sposb zastosowania metody staej prostej w budownictwie.

21. Co to jest cig niwelacyjny, kiedy go stosujemy?

22. Na czym polega niwelacja terenu i jakimi metodami jest wykonywana?

23. Co wykonuje si w ramach pomiarw inwentaryzacyjnych, a co w ramach pomiarw realizacyjnych?

24. W jakich miejscach wykonuje si przekroje konstrukcji budowalnych?

25. Jakie s zasady wymiarowania rysunkw budowlanych?

26. Podaj kolejno numeracji pomieszcze na rzucie poziomym.

27. Co to jest naprenie ?

28. Co to jest odksztacenie?

29. Wymie podstawowe materiay konstrukcyjne stosowane w budownictwie i ich charakterystyki wytrzymaociowe.

30. Co to jest ugicie belki?

31. Sklasyfikuj siy przekrojowe.

32. Podaj definicje kratownicy.

33. Scharakteryzuj stan naprenia przy zginaniu prostym.

34. Wymie wyroby budowlane na spoiwie gipsowym. Podaj ich zastosowanie.

35. Wymie wyroby budowlane na spoiwie wapiennym. Podaj ich zastosowanie.

36. Wymie wyroby budowlane na spoiwie cementowym. Podaj ich zastosowanie.

37. Scharakteryzuj wasnoci materiaw kamiennych.

38. Scharakteryzuj ceramiczne wyroby do pokry dachowych.

39. Podaj wasnoci oraz przykady wyrobw hydroizolacyjnych.

40. Podaj wasnoci oraz przykady wyrobw termoizolacyjnych.

41. Charakterystyka powok cylindrycznych.

42. Charakterystyka konstrukcji cignowych.

43. System konstrukcyjno-montaowy obiektw halowych.

44. Definicja i charakterystyka konstrukcji zespolonych - zalety i wady.

45. Wymie podstawowe rodzaje dachwek ceramicznych oraz cementowych i krtko je scharakteryzuj.

46. Co decyduje o wytrzymaoci betonu?, jego gwne skadniki, co to jest wspczynnik c/w.

47. Rodzaje posadowie budynkw; klasyfikacja podstawowa, krtka charakterystyka poszczeglnych rodzajw posadowie.

48. Poda i scharakteryzowa elementy kratownic; z jakich materiaw budujemy kratownice, czy moliwe jest ich spranie.

49. Jakie s rodzaje stropw pytowych prefabrykowanych?

50. Schody: rodzaje ze wzgldu na stosowany materia, na jakiej podstawie okrela si szeroko i wysoko stopni, podaj max. ilo stopni w biegu schodw dla budynku mieszkalnego.

Zacznik nr 2 a

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla abiturientw kierunku Transport specjalno: Budowa i eksploatacja pojazdw samochodowych

1. Przedstaw definicj zaplecza technicznego. Wymie i krtko scharakteryzuj podstawowe przykady zaplecza technicznego w motoryzacji.

2. Wymie znane Ci rozwizania hamowni podwoziowych (inercyjna, obcieniowa). Przedstaw tok postpowania podczas badania na hamowni podwoziowej. Wyjanij, jakie podstawowe parametry techniczne s wynikiem badania na hamowni podwoziowej.

3. Wymie rodzaje stacji kontroli pojazdw i ich uprawnienia.

4. Wyjanij, co obejmuje zakres okresowego badania technicznego i na czym ono polega.

5. Wyjanij, kiedy pojazd podlega dodatkowemu badaniu technicznemu.

6. Przedstaw wyposaenie niezbdne do funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdw.

7. Wyjanij, jakie s zadania stawiane przed stacjami demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji.

8. Wymie podstawowe sektory na stacji demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji.

9. Przedstaw budow, zasad dziaania i cechy charakterystyczne systemw wtrysku paliwa w silnikach wysokoprnych.

10. Wymie i omw cechy konstrukcyjne silnika spalinowego majce wpyw na jego parametry pracy oraz toksyczno spalin.

11. Przedstaw rodzaje oraz poszczeglne funkcje sond lambda.

12. Przedstaw cechy charakterystyczne wspczesnego silnika o zaponie samoczynnym.

13. Wymie metody ograniczania emisji zwizkw toksycznych w silnikach ZI i ZS.

14. Wyjanij, co oznacza stopie sprania oraz cinienie sprania. Przedstaw tok postpowania podczas pomiaru cinienia sprania.

15. Wtryskiwacz elektromagnetyczny, wtryskiwacz piezoelektryczny - przedstaw zadania, jakie realizuj w silniku. Wyjanij, jakie s midzy nimi rnice.

16. Wymie rodzaje ukadw zasilania silnikw ZI. Przedstaw ich cechy charakterystyczne.

17. Wymie rodzaje ukadw zasilania silnikw ZS. Przedstaw ich cechy charakterystyczne.

18. Opisz budow i zasad dziaania zasobnikowego ukadu wtryskowego CommonRail.

19. Podaj definicj eksploatacji. Wyjanij, czego dotyczy nauka o eksploatacji.

20. Przedstaw podzia rodkw transportowych.

21. Przedstaw rol, jak odgrywa transport kolejowy jako jedna z gwnych gazi transportu. Omw wady oraz zalety tej gazi transportu w stosunku do transportu samochodowego.

22. Podaj definicj transportu intermodalnego, przedstaw zalety takiego transportu.

23. Przy uyciu modelu prakseologicznego przedstaw i opisz dwa znane Ci acuchy dziaania (obsugiwania i uytkowania).

24. Wyjanij, na czym polega strategia eksploatacji wg niezawodnoci oraz wg stanu technicznego.

25. Przedstaw podzia taboru wedug kryterium stopni swobody ruchu.

26. Wyjani pojcie oraz przedstaw zalety transportu kombinowanego.

27. Wymie czynniki determinujce rozwj transportu drogowego.

28. Omw zjawisko kongestii w transporcie.

29. Zdefiniuj oraz podaj przykady bezpieczestwa czynnego.

30. Zdefiniuj oraz podaj przykady bezpieczestwa biernego.

31. Wyjanij zasady i warunki, jakie naley speni w celu uzyskania licencji na przewozy, ze szczeglnym uwzgldnieniem okresu, na jaki jest wydawana oraz warunkw jej cofnicia.

32. Przedstaw zasady i warunki, jakie naley speni w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na przewozy. Wyjanij, na jaki okres jest wydawany oraz jakie s warunki jego ewentualnego cofnicia.

33. Wyjanij, co to jest CMR oraz jakie dane musi zawiera.

34. Wyjanij, czym zajmuje si diagnostyka techniczna oraz jakie s jej cele.

35. Wytumacz, w jakim celu przeprowadzana jest identyfikacja pojazdu oraz gdzie w pojazdach znajduje si numer VIN.

36. Przedstaw budow numeru VIN z podziaem na trzy jego podstawowe czci.

37. Wyjanij, jakie informacje zawiera tabliczka znamionowa pojazdu oraz jakie s wymogi dotyczce jej mocowania.

38. Wyjanij, co oznacza pojcie diagnostyki bezprzyrzdowej.

39. Omw cel, zakres oraz zaoenie stawiane diagnostyce pokadowej OBD/EOBD.

40. Wyjanij, jakie funkcje w ukadzie wydechowym peni katalizator, jakie zachodz w nim przemiany chemiczne.

41. Przedstaw metody diagnostyki amortyzatorw.

42. Omw moliwoci poprawy aerodynamiki w pojazdach ciarowych.

43. Omw budow oraz sposoby diagnostyki akumulatora. Przedstaw zmiany parametrw wyjciowych podczas czenia szeregowego oraz rwnolegego.

44. Przedstaw dopuszczalne wymiary i masy pojazdw.

45. Podaj metodyk oraz warunki pomiaru cinienia sprania w silniku spalinowym. Wyjanij, w jaki sposb mona okreli miejsce wystpowania nieszczelnoci przestrzeni nadtokowej.

46. Wyjanij, ktry z parametrw ustawienia k przednich powoduje samopowracanie k do pooenia neutralnego po skrcie.

47. Wyjanij, na czym polega diagnostyka ukadu hamulcowego w pojazdach osobowych.

48. Ogumienie, szyby i owietlenie pojazdw - przedstaw wpyw tych elementw na bezpieczestwo czynne.

49. Wyjanij zasady eksploatacji turbosprarki.

50. Wymie zalety i wady wielowahaczowego zawieszenia w porwnaniu z zawieszeniem McPhersona.

Zacznik nr 2b

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla abiturientw kierunku Transport specjalno: Logistyka i technologia transportu

1. Przedstaw podzia rodkw transportowych.

2. Przedstaw rol, jak odgrywa transport kolejowy jako jedna z gwnych gazi transportu. Omw wady oraz zalety tej gazi transportu w stosunku do transportu samochodowego.

3. Podaj definicj transportu intermodalnego, przedstaw zalety takiego transportu.

4. Przy uyciu modelu prakseologicznego przedstaw i opisz dwa znane Ci acuchy dziaania (obsugiwania i uytkowania).

5. Wyjanij, na czym polega strategia eksploatacji wg niezawodnoci oraz wg stanu technicznego.

6. Przedstaw podzia taboru wedug kryterium stopni swobody ruchu.

7. Wyjani pojcie oraz przedstaw zalety transportu kombinowanego.

8. Wymie czynniki determinujce rozwj transportu drogowego.

9. Omw zjawisko kongestii w transporcie.

10. Zdefiniuj oraz podaj przykady bezpieczestwa czynnego.

11. Zdefiniuj oraz podaj przykady bezpieczestwa biernego.

12. Wyjanij zasady i warunki, jakie naley speni w celu uzyskania licencji na przewozy, ze szczeglnym uwzgldnieniem okresu, na jaki jest wydawana oraz warunkw jej cofnicia.

13. Przedstaw zasady i warunki, jakie naley speni w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na przewozy. Wyjanij, na jaki okres jest wydawany oraz jakie s warunki jego ewentualnego cofnicia.

14. Omwi etymologi pojcia logistyka oraz poda i uzasadni definicj.

15. Omwi etapy /fazy/ rozwoju logistyki w wiecie

16. Poda przyczyny I scharakteryzowa rozwj logistyki w Polsce.

17. Scharakteryzowa podmiot i przedmioty logistyki jako dziedziny naukowej.

18. Wymieni i krtko scharakteryzowa japoskie zasady logistyki Kaizen, Keiretsu, Kanban, Just-In-Time.

19. Omwi znaczenie zasady Just-In-Time w dziaalnoci logistycznej.

20. Wymieni i krtko scharakteryzowa wspczesne zasady logistyki.

21. Wyjani pojcia: acuch logistyczny, sie logistyczna.

22. Przedstawi fizyczn drog przepywu materiaw zaopatrzeniowych.

23. Wymieni rodzaje sub zaopatrzeniowych i omwi ich rol w sprawnoci dziaa logistycznych.

24. Omwi role i znaczenie procesw informacyjnych w logistyce zaopatrzenia.

25. Przedstawi zakres rozwaa menedera podczas podejmowania decyzji logistycznej dotyczcej zaopatrzenia.

26. Przedstawi podstawowe kryteria doboru dostawcw.

27. Wskaza i uzasadni rda minimalizacji kosztw zaopatrzenia.

28. Omwi kryteria niezawodnoci dostaw.

29. Scharakteryzowa harmonogram realizacji zamwie materiaowych.

30. Omwi istot i zakres logistyki transportu.

31. Przedstawi definicj, rol i klasyfikacj zapasw w toku oraz ich znaczenie w dziaaniach logistycznych.

32. Omwi istot i zakres logistyki dystrybucji.

33. Omwi podstawowe zadania logistyki dystrybucji i uzasadni, ktre z nich nale do priorytetowych.

34. Scharakteryzowa typy kanaw dystrybucji oraz omwi ich wady i zalety.

35. Omwi role i znaczenie centrw logistycznych.

36. Poda definicj zarzdzania logistycznego, przedstawi jego cel oraz zasadnicze etapy, wskaza i uzasadni role i znaczenie celw w zarzdzaniu logistyk.

37. Przedstawi i uzasadni zasadnicze skadniki kosztw logistyki, zewntrzne i wewntrzne uwarunkowania kosztw logistycznych.

38. Scharakteryzowa gwne kierunki komputerowego wspomagania procesw logistycznych.

39. Omwi element infrastruktury transport samochodowego.

40. Omwi element infrastruktury transport kolejowego.

41. Omwi element infrastruktury transport wodnego.

42. Jakie s klasy MOP-w omwi poszczeglne z nich.

43. Zasady transport adunkw ponadnormatywnych.

44. Scharakteryzuj statki pod wzgldem przeznaczenia eksploatacyjnego.

45. Scharakteryzuj rodki transport kolejowego.

46. Omw fazy istnienia maszyny.

47. Omw strategi eksploatacji maszyn.

48. Wyjanij pojcia: lotnisko, ldowisko, port lotniczy.

49. Wymie i scharakteryzuj rodki transport.

50. Wymie i scharakteryzuj rodzaje drg w sieci drogowej.

Zacznik nr 3

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla abiturientw kierunku Logistyka

1. Omwi etymologi pojcia logistyka oraz poda i uzasadni definicj.

2. Przedstawi wojskowy rodowd logistyki.

3. Przedstawi cywilny rodowd logistyki.

4. Omwi etapy /fazy/ rozwoju logistyki w wiecie.

5. Poda przyczyny i scharakteryzowa rozwj logistyki w Polsce.

6. Scharakteryzowa podmiot i przedmioty logistyki jako dziedziny naukowej.

7. Omwi rol i znaczenie logistyki w osiganiu efektywnoci ekonomicznej przedsibiorstw /przytoczy przykad/.

8. Scharakteryzowa miejsce logistyki w przedsibiorstwie.

9. Omwi cel i zadania logistyki w przedsibiorstwie.

10. Wymieni i krtko scharakteryzowa japoskie zasady logistyki Kaizen, Keiretsu, Kanban, Just-In-Time.

11. Omwi kompleksowe zarzdzanie jakoci w logistyce /zasada TQM/.

12. Omwi system sterowania i planowania produkcji MRP I, MRP II/.

13. Omwi znaczenie zasady Just-In-Time w dziaalnoci logistycznej.

14. Rola i znaczenie zasady Kaizen w osiganiu optymalnych efektw dziaalnoci logistycznej w przedsibiorstwie.

15. Wymieni i krtko scharakteryzowa wspczesne zasady logistyki.

16. Wyjani pojcia: acuch logistyczny, sie logistyczna.

17. Scharakteryzowa fazy przepywu strumieni rzeczowych w przedsibiorstwie i wykaza ich wpyw na dziaalno logistyczn.

18. Omwi kierunki przepywu strumieni rzeczowych i informacyjnych w przedsibiorstwie i wykaza ich wpyw na projektowanie procesw logistycznych.

19. Omwi zasady projektowania struktur organizacyjno-produkcyjnych i uzasadni ich potrzeb z punktu widzenia dziaalnoci logistycznej.

20. Przedstawi cel i omwi zadania logistyki zaopatrzenia.

21. Przedstawi fizyczn drog przepywu materiaw zaopatrzeniowych.

22. Wymieni rodzaje sub zaopatrzeniowych i omwi ich rol w sprawnoci dziaa logistycznych.

23. Omwi rol i Znaczenie procesw informacyjnych w logistyce zaopatrzenia.

24. Przedstawi zakres rozwaa menedera podczas podejmowania decyzji logistycznej dotyczcej zaopatrzenia.

25. Przedstawi podstawowe kryteria doboru dostawcw.

26. Wskaza i uzasadni rda minimalizacji kosztw zaopatrzenia.

27. Omwi kryteria niezawodnoci dostaw.

28. Scharakteryzowa harmonogram realizacji zamwie materiaowych.

29. Omwi istot i zakres logistyki produkcji.

30. Wskaza czynniki determinujce logistyk produkcji.

31. Przedstawi definicj, rol, i klasyfikacj zapasw w toku oraz ich znaczenie w dziaaniach logistycznych.

32. Wymieni i omwi podstawowe elementy logistycznej infrastruktury produkcji.

33. Scharakteryzowa logistyczny system produkcji KANBAN.

34. Charakterystyka logistycznego systemu produkcyjnego JUST IN TIME, jego rola w skutecznoci i efektywnoci dziaa logistycznych.

35. Omwi istot i zakres logistyki dystrybucji.

36. Omwi podstawowe zadania logistyki dystrybucji i uzasadni, ktre z nich nale do priorytetowych.

37. Scharakteryzowa typy kanaw dystrybucji oraz omwi ich wady i zalety

38. Omwi charakterystyk efektywnej strategii obsugi klienta /ECR/ i wykaza jej prawdopodobne efekty.

39. Omwi rol i znaczenie centrw logistycznych.

40. Poda definicj zarzdzania logistycznego, przedstawi jego cel oraz zasadnicze etapy, wskaza i uzasadni rol i znaczenie celw w zarzdzaniu logistyk.

41. Miejsce i rola zarzdzania logistyk w systemie zarzdzania przedsibiorstwem.

42. Przedstawi zasadnicze zagadnienia podlegajce rozstrzygniciu podczas planowania dziaa logistycznych w przedsibiorstwie.

43. Omwi kolejno i tre pracy koncepcyjnej menedera logistyki oraz formy wsppracy z innymi dziaami organizacyjnymi przedsibiorstwa podczas planowania logistycznego.

44. Przedstawi i uzasadni zasadnicze skadniki kosztw logistyki, zewntrzne i wewntrzne uwarunkowania kosztw logistycznych.

45. Scharakteryzowa gwne kierunki komputerowego wspomagania procesw logistycznych.

46. Jak naley rozumie pojcie ekologisty ki.

47. Przedstawi gwne funkcje i zadania mikrologistyki.

48. Przedstawi gwne funkcje i zadania makrologistytki.

49. Omwi pojcie i zasadnicze elementy infrastruktury wspczesnej logistyki rynkowej.

50. Scharakteryzowa logistyczny system infrastruktury magazynowej.

Przez badanie naukowe rozumie si zazwyczaj staranne i obiektywne poszukiwanie rozwizania problemu, oparte na sprawdzalnych faktach i uoglnieniach. Punktem wyjcia jest tu wic problem, punktem za dojcia jego rozwizanie [W. Oko, Nauczanie problemowe ...].

Hipoteza robocza jest zredagowaniem przypuszcze, zaoe i wstpnych ocen w odniesieniu do poszczeglnych problemw badawczych, poprzedzona wstpnym etapem bada (analiz materiaw rdowych, obserwacji, dowiadczeniem wasnym autora). Podlega weryfikacji po czym moe sta si twierdzeniem.

Celem badania naukowego jest, winno by denie do wykrycia pewnych prawidowoci stale wystpujcych w badanych zjawiskach gospodarczych oraz doprowadzenie na tej podstawie do wnioskw oglnych, wanych nie tylko dla badanej zbiorowoci, ale rwnie dla wszystkich innych obiektw znajdujcych si w podobnych warunkach.

Metodyka badawcza (badania) to zbir wytycznych dotyczcych sposobw postpowania, ktre naley stosowa przy wykonywaniu okrelonej pracy lub dla osigania okrelonego celu. [T. Kotarbiski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk].

Metoda badawcza (badania) to zesp czynnoci i rodkw zastosowanych w okrelony sposb dla osignicia okrelonego celu. [T. Kotarbiski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk].

9