· web viewprojekt edukacyjny „jestem wartoŚciowym czŁowiekiem” dla klas edukacji...

of 32/32
PROJEKT EDUKACYJNY „JESTEM WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM” dla klas edukacji wczesnoszkolnej 13 kwietnia15 r.- 15 maja15 r. rok szkolny 2014-2015 Opracowała:

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROJEKT EDUKACYJNY

JESTEM WARTOCIOWYM CZOWIEKIEM

dla klas edukacji wczesnoszkolnej

13 kwietnia15 r.- 15 maja15 r.

rok szkolny 2014-2015

Opracowaa:

Aneta Godys

Jeli dziecko yje w atmosferze krytyki, uczy si potpia, jeli dziecko dowiadcza wrogoci, uczy si walczy, jeli dziecko musi znosi kpiny, uczy si niemiaoci, jeli dziecko jest zawstydzone, uczy si poczucia winy, jeli dziecko yje w atmosferze tolerancji, uczy si by cierpliwym, jeli dziecko yje w atmosferze uczciwoci, uczy si sprawiedliwoci, jeli dziecko yje w atmosferze aprobaty, uczy si lubi siebie, jeli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy si docenia innych, jeli dziecko yje w poczuciu bezpieczestwa, uczy si ufnoci, jeli dziecko yje w atmosferze akceptacji i przyjani, uczy si tego, jak znale mio w wiecie.

Autor nieznany, Los Angeles 1991 r.

Pojcie poczucia wasnej wartoci interpretowane jest w rny sposb. Oglnie przyj mona, e jest jednym z gwnych regulatorw ludzkiego zachowania, majcym wpyw na stosunek jednostki do siebie, do innych ludzi i do otaczajcego wiata[footnoteRef:1]. W wszym sensie zdefiniowa je mona jako wiar w skuteczno wasnego umysu, w umiejtno mylenia, uczenia si, dokonywania waciwych wyborw, podejmowania waciwych decyzji, radzenia sobie ze zmianami[footnoteRef:2]. Modszy wiek szkolny jest bardzo wanym okresem dla rodzcego si poczucia wasnej wartoci. Pierwszym rdem informacji o sobie jest rodzina. Potem stopniowo staje si nim klasa szkolna i postawa nauczyciela. Dlatego zadaniem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie, motywowanie kadego z uczniw do budowania pozytywnego obrazu swojej osoby. Jeli na pocztku edukacji szkolnej odpowiednio zadbamy o rozwj poczucia wasnej wartoci dzieci, to w starszych klasach bd potrafiy umiejtnie dokona oceny swojej pracy, swoich zachowa i kontaktw z innymi. Z tych powodw podjam t tematyk. Projekt zosta opracowany na podstawie zada pochodzcych z ksiki Rozwijanie poczucia wasnej wartoci u dzieci w modszym wieku szkolnym autorstwa Teresy Lewandowskiej-Kido i Danuty Wosik-Kawala, odpowiednio dostosowany do moliwoci uczestnikw. Uczestnikami projektu jest 21 uczniw z piciu klas edukacji wczesnoszkolnej. Projekt obejmuje 5 tematw (po 1 temacie w tygodniu). Nauczyciele otrzymuj scenariusze i pomoce dydaktyczne. Proponowany program bdzie poddawany ewaluacji w trakcie jego realizacji i po jego zakoczeniu. Nauczyciele bd po kadej przeprowadzonej lekcji dokonywali ewaluacji zaj wybierajc jedn z 4 odpowiedzi do wyboru, natomiast po jego zakoczeniu dostarcz informacji zwrotnych na temat stopnia realizacji zaoonych celw, stopnia zadowolenia z uczestnictwa wasnego i uczniw. Dodatkowo prowadzcy bd proszeni o fotografowanie pracy na zajciach, po czym przeka materiay koordynatorowi projektu. [1: D. Wosik-Kawala, T. Lewandowska-Kido Rozwijanie poczucia wasnej wartoci w modszym wieku szkolnym. Krakw 2009, Impuls. ] [2: Tame, s.12.]

CELE OGLNE:

Ksztatowanie, wzmacnianie poczucia wasnej wartoci i pozytywnej samooceny

Integracja uczestnikw zaj

Ksztatowanie umiejtnoci nazywania i wyraania uczu

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Rozwijanie umiejtnoci komunikacyjnych

Rozwijanie umiejtnoci pokonywania trudnoci

CELE OPERACYJNE:

Przewidywane osignicia-ucze potrafi:

Zgodnie wsppracowa z innymi w grupie

Opowiedzie na forum klasy o sobie

Wymieni zachowania wpywajce na pozytywn atmosfer w grupie

Nazywa i rozpoznawa uczucia wasne i innych

Wymieni swoje sposoby spdzania wolnego czasu

Wymieni swoje zainteresowania

Okreli swoje mocne i sabe strony

Dostrzec pozytywne cechy u siebie i u innych

RODKI DYDAKTYCZNE: szablony piki nonej, szablony w ksztacie gazi drzew, due arkusze papieru, szablony buziek wyraajcych rne emocje, kartki z nazwami uczu, szablony z weso i smutn buzi, zdania okrelajce stany emocjonalne, karty pracy-zainteresowania, kolorowe karteczki, kartki z rozpocztymi zdaniami, kartki z list cech pozytywnych i negatywnych, arkusz Dobre mylenie o sobie, kartki z napisem JA CZOWIEK.

METODY: ruchowe (zabawa), drama, metody sowne (uzupenianie zda niedokoczonych, pogadanka, plastyczne (prace plastyczne).

UCZESTNICY: klasy edukacji wczesnoszkolnej: II-IIIa, I-III l, II-IIIal, IIIa, IIIau.

CZAS REALIZACJI: 13.04.15 r.-15.05.15 r.

Temat nr 1: Jacy jestemy?

1. Powitanie.

Nauczyciel rozpoczyna zajcia nastpujcymi sowami: Dzi serdecznie witam Was, na spotkanie przyszed czas.

2. Poznajmy si lepiej Autografy.

Nauczyciel rozdaje dzieciom szablony piki nonej. Na polach piki umieszczone s pytania dla uczniw. Uczniowie ze wsparciem nauczyciela zapisuj odpowiedzi, mog te wykona symboliczny rysunek bd posuy si wybranym kolorem. Nastpnie grupa wymienia si informacjami. Osoba, ktra zapisaa tak sam odpowied jak koleanka/kolega, skada swj podpis (moe to by te pewien charakterystyczny dla danego ucznia symbol) na odpowiednim polu. Jeli grupa jest mao liczna - nauczyciel take moe uzupeni swj szablon i zaprezentowa uczniom. Szablony mona dowolnie pokolorowa.

3. Ciepa atmosfera.

Uczniowie otrzymuj wycite z papieru szablony przypominajce gazie drzew. Zadaniem kadej osoby jest napisanie na swoim szablonie konkretnych zachowa przyczyniajcych si do tworzenia dobrej atmosfery w grupie. Szablony gazi zostaj przyklejone na duy arkusz papieru tak, aby utworzyy ognisko symbol ciepej atmosfery w grupie. Nastpnie nauczyciel odczytuje zapisane przez dzieci zachowania przyczyniajce si do budowania dobrej atmosfery. Szablony mona pokolorowa.

4. Krzywka.

Kade z dzieci zapisuje na kartce swoje imi pionowo. Nastpnie do kadej litery w imieniu, dzieci dopisuj (lub rysuj) co, co poprawia im humor, np.:

I (instrumenty)

G (gotowanie razem z mam)

A (arbuz)

5. Rundka kocowa.

Na zakoczenie zaj nauczyciel prosi, aby kade dziecko dokoczyo zdanie:

Dowiedziaem/am si dzisiaj, e .

Temat nr 2: Nazywamy uczucia.

1. Powitanie.

Nauczyciel prosi uczniw, aby kady z nich dokoczy zdanie: Zanim zacznie si spotkanie powiedz co na powitanie.

2. Rozpoznawanie emocji.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z wycitymi bukami wyraajcymi rne uczucia (strach, zo, rado, zawstydzenie, zdziwienie, smutek). Uczniowie zapisuj/nazywaj uczucia, ktre ich zdaniem przedstawiaj rysunki. Nastpnie nauczyciel proponuje dzieciom rozmow na temat sytuacji, w ktrych mona dowiadczy poszczeglnych uczu.

3. Magiczne krzesa.

Nauczyciel rozkada na krzesach ustawionych w krg przygotowane kartki z nazwami uczu, tak aby uczniowie nie widzieli napisw. Na ustalony sygna dzieci podchodz jednoczenie do wybranych krzese, odwracaj kartki, czytaj je (lub nauczyciel odczytuje) i siadaj na krzesach. Nastpnie staraj si poz, min, gestem zobrazowa przeczytan emocj. Reszta uczniw prbuje odgadn pokazan emocj. wiczenie mona powtrzy w kilku rundach.

4. Jestem wesoy, jestem smutny.

Sala jest podzielona na dwie czci. W jednej z nich jest przyczepiony (np. do ciany) szablon z umiechnit buzi, w drugiej czci sali szablon z buzi smutn. Nauczyciel prosi dzieci, aby stany na rodku sali i wyjania, e gdy on bdzie czyta zdania, ich zadaniem bdzie przejcie na wybran przez nich stron sali, tak, ktra okrela ich stan emocjonalny.

5. Jak sobie radz?

Nauczyciel prosi uczniw o wymienienie jak najwikszej iloci nieprzyjemnych emocji i zapisuje je na tablicy. Kady ucze (bd w parach) zastanawia si, co robi, gdy, czuje wymienione emocje. Nastpnie kady ucze lub chtne osoby wybieraj jedno z uczu i opisuj, w jaki sposb sobie z nim radzi. Na koniec nauczyciel omawia sposoby radzenia sobie z przykrymi uczuciami, ktre poday dzieci, moe poda take inne sposoby.

6. Na zakoczenie zaj nauczyciel prosi uczniw, by powiedzieli, jakie uczucia towarzyszyy im podczas zaj.

Temat nr 3: Moje zainteresowania.

1. Powitanie

Nauczyciel wita dzieci sowami: Zanim zacznie si spotkanie, pomachajmy sobie na powitanie. Uczniowie pozdrawiaj si wzajemnie, machajc do siebie rkami.

2. Sposoby spdzania wolnego czasu.

Nauczyciel prosi dzieci, aby kade opowiedziao, w jaki sposb i z kim najczciej spdza wolny czas, co wwczas robi lub chciaoby robi.

3. Zainteresowania.

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki i prosi o napisanie swoich zainteresowa obok wypisanych dziedzin (kategorie do wyboru). Nastpnie nauczyciel prosi dzieci o odczytanie swoich zainteresowa (lub nauczyciel je odczytuje). Zadanie moe by przeprowadzone w formie dyskusji nad preferencjami kadego z uczniw i zapisanie ich na tablicy, naniesienie na karty.

4. Praca plastyczna.

Kade z dzieci wykonuje prac plastyczn przedstawiajc ich zainteresowania. Jeli w grupie okae si, e kilka osb ma podobne zainteresowania, wwczas ci uczniowie mog wsplnie wykona prac plastyczn. Gdy prace s ju gotowe, dzieci (indywidualnie bd grupowo) prezentuj swoj prac na forum klasy.

5. Rundka kocowa.

Na zakoczenie zaj kady ucze koczy zdanie: Zanim skoczy si spotkanie, powiedz co na poegnanie.

Temat nr 4: Moje wady i zalety.

1. Kolorowe powitanie.

Nauczyciel prosi uczniw o okrelenie swojego nastroju kolorem i krtkie uzasadnienie, np. jestem w kolorze tym, bo mam dzisiaj dobry humor.

2. Ja jako.

Nauczyciel rozdaje uczniom wycite karteczki z rozpocztymi zdaniami: Gdybym mg si porwna do ..., to byby to... Np.: Gdybym mg si porwna do samochodu (inne przykady: zwierzcia, postaci z filmu/bajki, owocu, kwiatka itp.), to byby to. Nauczyciel moe wpisa pierwsz cz zdania, jeli bdzie to pomocne przy wykonaniu tego zadania.

3. Wady i zalety.

Dzieci otrzymuj kartki z pozytywnymi i negatywnymi cechami czowieka. Zadaniem kadego dziecka jest podkrelenie tych cech charakteru, ktre najbardziej do niego pasuj zarwno zalet jak i wad. Nauczyciel wyjania dzieciom okrelenia, ktrych nie znaj. Uczniowie mog take dopisa cechy, ktre nie zostay uprzednio podane. Osoby chtne mog zaprezentowa na forum wyniki swojej pracy.

4. Dobre mylenie o sobie.

Nauczyciel rozdaje uczniom arkusz Dobre mylenie o sobie i jeli jest taka potrzeba-pomaga dzieciom go wypeni. Na koniec kade z dzieci prezentuje swj arkusz.

5. Rundka kocowa.

Na zakoczenie tego wiczenia nauczyciel prosi, aby kady ucze dokoczy zdanie: Kiedy myl o sobie dobrze, to.

Temat nr 5: Jestem niepowtarzalny.

1. Powitanie.

Nauczyciel prosi uczniw, aby przywitali si ze sob poprzez podanie doni kady-kademu.

2. Autoportret-Ja czowiek.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i prosi, aby kady opisa siebie (anonimowo), rozpoczynajc od zdania: Ja czowiek, co utrudni identyfikacj autora autoportretu. Kady moe napisa o sobie to, co chce, mog to by marzenia, zainteresowania, wygld zewntrzny, moe to by wiersz lub sowa piosenki, ktre s mu bliskie, ktre go charakteryzuj, moe te narysowa swj autoportret. Gdy wszyscy skocz, nauczyciel zbiera kartki i odczytuje ich tre, albo opisuje rysunek. Uczniowie staraj si odgadn, kto kryje si za danym portretem. Jeli grupa jest mao liczna, nauczyciel wsplnie z uczniem tworzy dowolnym sposobem portret dziecka.

3. Moja do.

Uczniowie siedz w krgu. Na kartce papieru kade z dzieci obrysowuje swoj do, ktr nastpnie wycina. Na wycitych doniach uczniowie wpisuj samodzielnie bd z pomoc nauczyciela po 3 cechy dotyczce swojego wygldu/usposobienia (np. mam dugie wosy, zawsze chodz w spodniach, czsto si umiecham). Potem nauczyciel zbiera wszystkie donie, miesza je. Nastpnie kady z uczniw losuje 1 do. Dzieci odczytuj otrzymane informacje i staraj si odgadn kto jest ich autorem. Jeli grupa jest mao liczna, nauczyciel wsplnie z uczniem tworzy indywidualn do ucznia.

4. Rundka kocowa.

Uczniowie kocz zdanie: Mj najwikszy sukces to.

ZACZNIK NR 1

ZACZNIK NR 1A

ZACZNIK NR 2

ZACZNIK NR 2A

Krzeso powagi

Krzeso humoru

Krzeso smutku

Krzeso nudy

Krzeso snu

Krzeso strachu

Krzeso zmczonych

Krzeso zdziwienia

Krzeso bogatych

Krzeso mdroci

Krzeso pieszcych si

ZACZNIK NR 2B

ZACZNIK NR 2C

Zdania okrelajce stany emocjonalne:

Gdy ogldam ulubiony film, jest mi

Gdy co zgubi, jest mi

Gdy mam urodziny, jestem

Gdy odwiedzaj mnie koledzy, jest mi

Gdy jad na wycieczk, jest mi

Gdy jestem chory, jest mi

Gdy kto nie dotrzyma danej mi obietnicy, jest mi

Gdy dostaj prezent, jest mi

Gdy kto mnie pochwali, jest mi

Gdy kto si ze mnie mieje, jest mi

Gdy zjem co pysznego, jest mi

Gdy kto nie chce mi czego poyczy, jest mi

ZACZNIK NR 3

Moje zainteresowania:

Filmy/bajki.

Gry komputerowe..............................

.

Sport.

Tace.

Jzyki obce...............................

..............................Wycieczki....

Ksiki....

Muzyka..........................................................................................

Nauka....

Zwierzta...

Zabawki....

Inne.....

ZAACZNIK NR 4

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym mg porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to..............................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

Gdybym moga porwna si do, to byby to................................................

ZACZNIK NR 4A

Imi:

Zalety:

dobry, spokojny, wyrozumiay, sprawiedliwy, koleeski, uczynny, cierpliwy, pogodny, towarzyski, wytrway, zadowolony, grzeczny, prawdomwny, punktualny, odwany, kulturalny, tolerancyjny, szczery, zaradny, opanowany, inteligentny,dokadny, .......................................................................

Wady:

niepunktualny, zazdrosny, haaliwy, leniwy, kapryny, obraalski, niecierpliwy, niegrzeczny, kamliwy, niezadowolony, marudny, niezdecydowany, zapominalski, zonik, ...

Imi:

Zalety:

dobra, spokojna, wyrozumiaa, sprawiedliwa, koleeska, uczynna, cierpliwa, pogodna, towarzyska, wytrwaa, zadowolona, grzeczna, prawdomwna, punktualna, odwana, kulturalna, tolerancyjna, szczera, zaradna, opanowana, inteligentna,dokadna, .......................................................................

Wady:

niepunktualna, zazdrosna, haaliwa, leniwa, kapryna, obraalska, niecierpliwa, niegrzeczna, kamliwa, niezadowolona, marudna, niezdecydowana, zapominalska, zonica, ...

ZACZNIK NR 4B

Dobre mylenie o sobie

1. Co potrafi dobrze robi?

2. Z czego jestem zadowolony (a)?

3. Za co lubi mnie inni?

4. Jak pomagam innym?

5. Co mi si podoba w moim wygldzie zewntrznym?

6. Czego ucz si z atwoci?

ZACZNIK NR 5

JA CZOWIEK

Ewaluacja zaj

Projektu edukacyjnego Jestem wartociowym czowiekiem

Prosz o zaznaczenie jednej spord czterech podanych odpowiedzi do wyboru: Tak (symbol T), Raczej tak (symbol t), Nie (symbol N), Raczej nie (symbol n).

Temat nr 1 Jacy jestemy?

1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajciami?

TtNn

2. Czy zadania byy odpowiednio dostosowane do moliwoci uczniw?

TtNn

3. Czy atmosfera w klasie podczas zaj bya pozytywna? (wzajemna wsppraca w grupie, udzia w rozmowie, aktywno uczniw itp.)

TtNn

4. Czy przygotowane materiay byy atrakcyjne i przydatne?

TtNn

Temat nr 2 Nazywamy uczucia

1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajciami?

TtNn

2. Czy zadania byy odpowiednio dostosowane do moliwoci uczniw?

TtNn

3. Czy atmosfera w klasie podczas zaj bya pozytywna? (wzajemna wsppraca w grupie, udzia w rozmowie, aktywno uczniw itp.)

TtNn

4. Czy przygotowane materiay byy atrakcyjne i przydatne?

TtNn

Temat nr 3 Moje zainteresowania

1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajciami?

TtNn

2. Czy zadania byy odpowiednio dostosowane do moliwoci uczniw?

TtNn

3. Czy atmosfera w klasie podczas zaj bya pozytywna? (wzajemna wsppraca w grupie, udzia w rozmowie, aktywno uczniw itp.)

TtNn

4. Czy przygotowane materiay byy atrakcyjne i przydatne?

TtNn

Temat nr 4 Moje wady i zalety

1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajciami?

TtNn

2. Czy zadania byy odpowiednio dostosowane do moliwoci uczniw?

TtNn

3. Czy atmosfera w klasie podczas zaj bya pozytywna? (wzajemna wsppraca w grupie, udzia w rozmowie, aktywno uczniw itp.)

TtNn

4. Czy przygotowane materiay byy atrakcyjne i przydatne?

TtNn

Temat nr 5 Jestem niepowtarzalny

1. Czy uczniowie wykazywali zainteresowanie zajciami?

TtNn

2. Czy zadania byy odpowiednio dostosowane do moliwoci uczniw?

TtNn

3. Czy atmosfera w klasie podczas zaj bya pozytywna? (wzajemna wsppraca w grupie, udzia w rozmowie, aktywno uczniw itp.)

TtNn

4. Czy przygotowane materiay byy atrakcyjne i przydatne?

TtNn

UWAGI.

..

.

PODPIS PROWADZCEGO