Р - university of belgrade · web viewКроз вежбања студенти се...

173
Прилог 5.2 Књига предмета Студијски програми: Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Врста и ниво студија: Основне академске Назив предмета: Математика I Наставник: Обрадовић М. Иван Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8 Услов: Нема Циљ предмета Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике Исход предмета Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема Садржај предмета Теоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору. Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака. Литература 1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003. 2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006. 3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004. Број часова активне наставе Остали часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Методе извођења наставе Предавања и вежбе (израда задатака) Оцена знања (максимални број поена100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 20 практична настава 10 усмени испит 30 колоквијум -и 2x15 Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима.

Upload: others

Post on 30-Jan-2020

44 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Прилог 5.2 Књига предмета

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Математика IНаставник: Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 8Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСтуденти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема Садржај предметаТеоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору. Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.Литература1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет

у Београду, 2004.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум -и 2x15

Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов: да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

Page 2: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Основе физикеНаставник: Грубор П. ДаворкаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 7Услов: немаЦиљ предметаУпознавање студента са законима класичне физике, величинама, мерним системима и јединицама.Исход предметаОвладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.Садржај предметаТеоријска настава: Предавања из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма.Практична настава: Експерименталне везжбе из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма. Литература1. Halliday, D., Resnick R. and Walker, J., Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc. Nenj York, 1997.2. Георгијевић В. и др. (група од 19 аутора), Предавања из физике, Технички факултети Универзитета у

Београду, Београд, 2005.3. Ландау, Л. Д., Ахиезер, А. И., и Лифшиц, Е. М., Курс Общеy физики, Наука, Москва, 1969.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање са употребом табле и директним извођењем формула.Везбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит min 10; max 20 min 20; max 30практична настава min 15; max 30 усмени испит min 20; max 40 min 35; max 70колоквијум-исеминар-и

Page 3: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Основи геологије и минералогије Наставник: Пешић Лука (Геологија)Похарц-Логар Весна (Минералогија)Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаГеологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе.Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава , Практична настава:Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама.Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања , постанак и физичке особине минерала.Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата.Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.Литература1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.4. Бабич, 2003: Минералогија. РГФ, Београд.5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитактивно учешће у настави 10 усмени испит 2 x 15семинар-и 20тестови и домаћи задаци 10колоквијум-и 3 x 5теренска настава 5

Page 4: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Друштвене науке IНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ:3Услов: Уписана прва година Рударског одсекаЦиљ предметаУпознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, маркетингом, пословним комуникацијама и презентацијамаИсход предметаРударски инжењер-опште образован и упознат са основама тржишног начина пословањаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод , Маркетинг као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетингаи путеви

реалиозације (2 часа);2. Производне оријентације предузећа Критички однос према концепцији маркетинга (2 часа);3. Функције и процеси маркетинга (2 часа);4. Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта (2 часа);5. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта,Колоквијум (2 часа);6. Истраживање тржишта, (2 часа); 7. Производи-основни појмови, Својства производа (2 часа);8. "Животни циклуси" производа, Токови продуката (2 часа);9. Услуге-основни појмови, Цене (2 часа);10. Продаја и дистрибуција-основни појмови, непосредна-директна продаја, Индиректна продаја (2 часа);11. Начини дистрибуцијe, Планирање, Колоквијум(2 часа);12. Конкуренција-карактеристика тржишног начина послвања,Оцене способности конкурената, добре и лоше

стране конкуренције (2 часа);13. Основни појмови о пословним комуникацијама, Начини,алатиi и поступци, Место улога и значај (2 часа);14. Односи са јавношћу, PR службе, оснивањеe, организовањe функционисање и значај, Публицитет-

неопходност стварања јавне претставе,Teoрија комуникацијау случајевима презентације , (2 часа);15. Кораци у пословном презентовању , начини и поступци презентовања, пословна писма, e-mail, друга

документа, Колоквијум (2 часа).Литература1. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 19742. Kotler Philip:Principles of Marketing, Prenticce Hall Inc.,19863. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 19944. Љубојевић Чедомир: Маркетинг услуга, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад,20045. Вест Крис: Истраживање тржишта, CLIO, Београд 20046. Коделупи Вани: Тржишне комуникације, CLIO, Београд 1995Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 5: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Инжењерска графикаНаставник:Крстовић А. СлободанкаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаПрограмски садржаји овог предмета треба да омогуће оспособљавање студената за схватање облика и проблема из тродимензионалног простора као и графичко приказивање и решавање на раван цртежа.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава:Увод у предмет. Методе приказивања рударских објеката. Стандарди за оформљење цртежа. Заглавља и размера. Геометријске основе облика делова. Конструкција кривих линија (елипса, парабола, еволвента, циклоида, завојница,Архимедова спирала и др). Наношење димензија ( котирање) на цртежима.Елементи кота. Р едно, паралелно и комбиновано котирање.Приказивање предмета ортогоналним пројектовањем. Европски начин приказивања. Амерички начин приказивања.Принципи приказивања рударских објеката и њихових елемената методом пресека и профила. Основна правила пресека. Врсте пресека. Шрафирање пресека.Аксонометријски приказ рудника.Означавање стања површине на цртежима. Означавање материјала, заштите и стања материлала на цртежу.Израда радионичких цртежа дела. Приказивање међусобног положаја више делова у склопу и даља конструктивна разрада склопа. Симболи и њихова примена у инжењерској графици. Основни симболи који се користе у рударсву.Опште поставке при изради шема. Састављање технолошких и кинематичких шема. Електричне, хидрауличне и пнеуматске шеме.Примена котиране пројекције у рударству. Платформа. Хоризонталан прав пут. Хоризонталан пут у кривини. Насип. Усек. Граница усек- насип. Канали. Прав пут у паду. Одређивање линије насопа и усека помоћу попречних профила. Одређивање линија насипа и усека помоћу изохипси. Пут у паду у кривини. Сложени примери решавања линија насипа и усека саобраћајница.Рудни слој. Представљање дела земљине површи у косој аксонометрији. Блок дијаграм. Приказиваqње рудног слоја пресецањем дела замишљене површи представљене блок-дијаграмом.Практична настава:Конструкције кривих линија. Пресеци рудничких просторија. Приказивање задатог предмета ( у аксонометрији) у потребном броју пројекција. Израда радионичког цртежа задатог предмета. Израда карактеристичних рударских цртежа. Приказивање предмета (који је задат у отогоналној пројекцији) у аксонометрији.Литература1. Крсовић Слободанка,1999. Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд2. Пантелић Тодор, 1972. Техничко цртање, Београд3. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 60практична настава 30 усмени испитколоквијум-исеминар-и

Page 6: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Математика IIНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Положена Математика IЦиљ предметаУпознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСадржај предметаТеоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.Литература1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао,

Београд, 2006.3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду,

1998.4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет

у Београду, 2004.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум -и 2x15

Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов: да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

Page 7: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика IНаставник:Гроздановић Б. ИнесСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Математика 1Циљ предметаУпознавање са димензионисањем елемената конструкција за основне врсте напрезања.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:СТАТИКА: Увод, сила, пројекција силе на осу, пројекција силе на раван, аналитички начин одређивања силе и њених пројекција, појам главног вектора, појам спољашње и унутрашње силе, везе и реакције веза, сила трења клизања, момент силе за осу, појам спрега, момент силе за тачку, редукција произвољног система сила на тачку, услови равнотеже тела на које дејствује произвољан систем сила, услови равнотеже за специјалне системе сила, Варињонова теорема, неки примери реакција веза, поступак решавања задатака, тежиште хомогених тела, греда и конзола (Дијаграми аксијалних и трансферзалних сила и момената савијања).ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА: Увод, основни појмови и дефиниције, напон и деформација, унутрашња дејства у попречном пресеку штапа, претпоставке о деформацији и материјалу, геометријске карактеристике равних површи, аксијално напрезање штапа, елементи теорије напона (напонско стање у околини тачке, главне површи и главни нормални напони, раванско напонско стање), елементи теорије деформације (померање и деформација, веза између померања и деформације), конститутивне једначине (дефиниције неких идеалних тела, генералисани хуков закон). Увијање штапа кружног попречног пресека, савијање греде, смицање, извијање штапа, сложено напрезање греде (косо савијање греде, ексцентрични притисак греде), еластичне линије греде (метод непосредног интеграљења, метод суперпонирања деформација), статички неодређене греде (метод угиба, Клапејронов метод).Литература1. Х. Пашић, Статика, Свијетлост, Сарајево, 19882. Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из Механике – Статика, Научна књига,

Београд 19843. И. Шестак, И. Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 20024. Ј. Мандић, Н. Татић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, Београд, 19765. П. Козић, Отпорност материјала, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 24практична настава усмени испит 36колоквијум-и 30

Page 8: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информатика IНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСтуденти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема Садржај предметаТеоријска наставаПочетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и посебно релациони модел као и релациона алгебра и језик SQL. Област информационих система обухвата управљање информацијама, информатику у предузећу и информатику и одлучивање. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML.Практична настава:Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата.Литература1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html 6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична настава 10тестови у току семестра 2x15семинарски рад 20

Page 9: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографијеНаставник: Симић М. Владимир, Васковић Ј. НадаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 5Услов: Основи геологије и минералогијеЦиљ предметаУпознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина., однодно са основним одликама најрасрострањених стена, као и њихово практично препознавање на основу фичких одлика.Исход предметаСтицање основних знања, неопходних за даље студирање, и будући рад Садржај предметаОбласт петрографије : Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и мета-морфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скупу методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа).Област лезиста минералних сировина : Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина: Магматска лежишта минералних сировина, прелазна магматско-хидротермална лежишта минералних сировина, постмагматска лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: Седиментна лежишта минералних сировина (хемогена седиментна, биогена седиментна, лежишта механичких седиманата), лежишта распадања (инфилтрациона лежишта, лежишта преображавања, латеритска лежишта). Метаморфогена минералних сировина: Регионално метаморфисана, контактно метаморфисана, метаморфна лежишта минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала: Фе-Мн, Цр, Ни-Цо, Сн-W-Мо: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта обојених метала: Цу, Пб-Зн, Сб-Ас-Хг: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта лаких и ретких метала: Ал, РЕ, РЗ. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта племенитих и радиоактивних метала: Ау-Аг, Пт, У. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената: Типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта кристала и минерала Минерали и типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта стена: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта грађевинских материјала: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Типови сировина и лежишта. Својства, квалитет, резерве, области примене. Примери. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта. Лежишта нафте, гаса и уљних глинаца. Класификације, генеза, карактеристике лежиштаЛитератураМудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.Кнежевић-Ђорђевић, Ђорђевић, 1976: Основи петрологије. ИСЦ, БеоградЂоревић, Ђоређевић-Кнежевић & Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 2x20колоквијум -и 2x20

Page 10: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи рударстваНаставник:Трајковић П. СлободанСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 3Услов: /Циљ предметаУпознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.Исход предметаСтицање основних знања из области рударске науке и технике.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава: Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина.Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежи-штима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских ко-пова, отварање површинског копа. Технологија површинске експлоатације са континуалним и цикличним радом – методе експлоатације. Радови на изради бушотина и извођењу минирања, утовару и транспорту. Одводњавање површин-ских копова. Примењена механизација на коповима. Мерачки радови на коповима и одлагалиштима. Мере заштите у површинској експлоатацији. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање и припрема лежишта за експлоатацију. Избор и подела откопних метода (за слојевита и неслојевита лежишита). Рударски радови: израда бушотина и минирање, алат и машине за израду минских бушотина. Опште о експлозивима и њиховој примени. Разарање стена експлозивом. Израда јамских просторија. Методе израде хоризонталних, косих и вертикалних просторија. Израда тунела и комора. Примена одговарајуће механизације. Транспорт у јами и извоз кроз окна и нископе. Извозна постројења. Проветравање и одводњавање рудника. Руднички гасови. Начин проветравања. Улога геодезије и рударских мерења у рударству. Инструменти и прибор за мерење на површинским коповима и рудницима са подзе-мном експлоатацијом. Мере заштите у подземној експлоатацији. Чета за спасавање. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: карактеристике нафтоносних лежишта, као и њихова разрада. Методе експлоатације нафте. Методе и технике израде бушотина. Припрема и транспорт течних и гасовитих минералних сировина. Eксплоатација минералних и сланих вода. Мере заштите при експлоатацији течних и гасовитих лежишта. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основне радње у процесу припреме – уситеавање и концентрација. Примењене методе. Постројења, ма-шине и уређаји у процесу уситњавања и концентрације. Депоновање јаловине. Мере заштите у припреми минералних сировина.Литература1. Милован Антуновић Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.2. С.Трајковић; 2007. Основи рударства, РГФ Београд (Књига у припреми).Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Теренска настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30теренска настава* 10колоквијум-и 50семинар-и /

*Теренска настава - одржава се на школском руднику на Авали.

Page 11: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика IIНаставник:Васовић Т. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Математика 1 и Математика 2Циљ предметаУпознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.Исход предмета

Садржај предмета Теоријска настава, Практична настава:Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механикеЛитература1. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 19892. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 19893. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-

геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 20054. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 24практична настава усмени испит 36колоквијум-и 30семинар-и

Page 12: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ХемијаНаставник:Маринковић Р. Слободанка Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаЦиљ предмета је да студент овлада основним и општим знањем из области хемије и да на основу тога може у будуће да надграђује и проширује своје знање из хемије према потребама његовог даљег усмерења (студијског програма-модула). Исход предметаПосле успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно теоријско знање из хемије и биће обучен за безбедан једноставниј рад у хемијској лабораторији.Садржај предметаТеоријска настава: основи изучавања хемије, стехиометрија, хемијске реакције, структура атома и квантна теорија, периодни систем елемената, хемијска веза, агрегатно стање супстанци, дисперзни системи, електролитичка дисоцијација и електролити, хемија и рударство.Практична настава: рад у хемијској лабораторији, смеше, стехиометрија, хемијске реакције (сједоњавања, разлагања, просте и двогубе измене), оксидо-редукционе реакције, зависност брзине хемијске реакције од концентрације реактаната и температуре, хемијска равнотежа у хомогеним системима, особине раствора и прављење раствора, електролитичка дисоцијација, јонске реакције, pH- вредност раствора електролита и хидролиза соли, реакције неутрализације. Литература1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.2. Н. Глинка, Общая химия, Издателъство "Химия", Ленинград, 1977.3. E. Siebert, Foundatioins of Chemistry, Mc Graw-Hill Book Company, New York,1982.4. С. Маринковић, Практикум хемије, Скрипта, РГФ, Београд, 20065. Н. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Издање Грифон, Београд, 2000Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, провера знања током извођења наставе и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 20 усмени испит -колоквијум-и 40семинар-и -

Page 13: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Електротехника у рударствуНаставник:Јовић П. Михајло Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаСтицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике. Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области електротехнике и мерне технике.Садржај предметаТеоријска настава: Основи електростатике и електрокинетике. Решавње сложених кола једносмерне струје. Основе електромагнетизма. Решавање кола наизменичне струје. Основи мерне технике. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Мерење основних електричних величина. Напајање рударских постројења електричном енергијом. Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.Пракрична настава: Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)Литература1. Јовић М.: Електрична мерења у рударству и геофизици2. Додатна литература по препоруци предавачаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит 40практична настава - усмени испит 40колоквијум-и (40)семинар-и -

Page 14: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија материјалаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Изабор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се: конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали обухватају: метале и легуре, минерална везива, бетон, дрво, гуму и плас масе. Погонски материјали обухватају: горива, мазива и индустријску воду. Као посебна група обрађују се: рударски експлозиви и средства за паљење експлозива. Од савремених материјала изучавају се: слојевити, композитни и керамички материјали.Практична настава: Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.4. Радовановић М., 1994: Горива, Машински факултет, Београд.5. Рац А., 1991: Погонске материје-Мазива, Машински факултет, Београд.6. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.7. Van Vlack, H.L., 1994: Materials Science for Enдineers, Addison-Wesley, Publishing Company, Massachusetts.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 20 усмени испит 30теренска наставаколоквијум-и 40тестови

Page 15: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Вероватноћа и СтатистикаНаставник:Ивић П. Александар Статус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Одслушана Математика I и Математика IIЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са неким модерним поглављима из Вероватноће, Статистике и Нумеричке анализе. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.Исход предметаСтудент ће овладати знањем из Вероватноће и статистике, што ће му бити од користи у инжењерској праксиСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Дефиниција и особине Вероватноће. Случајне променљиве, густине и функције расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Математичко очекивање и моменти случајних променљивих. Граничне теореме вероватноће. Основни појмови Статистике, узорачке средине. Основне расподеле у статистици. Интервалне оцене параметра расподеле, тестирање хипотеза. Анализа варијансе, линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија. Интерполација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Приближно решавање једначина: обичних, диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина.Литература1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд,

2006.2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.3. Весна Јевремовић, Вероцватноћа и Статистика (Математика III), Грађевински факултети КРУГ, Београд,

1999.4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у

Београду, 1991.5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier

Academic press, 2004.6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки

факултет у Београду, 2003.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 25практична настава усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 16: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ТермодинамикаНаставник:Танасковић И. ТомаЖивковић А. МаријаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаПредмет термодинамике је проучавање и истраживање својстава енергије и законитости трансформације енергије у различитим физичким, хемијским и другим процесима. Техничка термодинамика разматра ширу област узајамног претварања топлоте, хемијске и других облика енергије са гледишта њихове примене у техничкој пракси. Она установљава најповољније услове под којима се може остварити користан рад у различитим топлотним моторима и топлотним енергетским постројењима. Циљ курса да се сављадају базна сазнања из термодинамике на која се ослањају више курсева или њихових делова на Рударском одсеку.Исход предметаСагледавање и разумевање основних термодинамичких процеса и проблема Садржај предметаТеоријска настава: Основни појмови. Термодинамичко стање система и термодинамички процеси. Величине стања система. Једначина стања идеалног гаса. закони идеалног гаса. Смеше идалних гасова. Енергија радног тела (система). Облици енергије. Унутрашња енергија. Специфична топлота. Маyеrova једначина. Елементи молекуларно-кинетичке теорије специфичне топлоте. Специфична топлота гасне смеше. Први принцип термодинамике. Аналитички израз првог принципа термодинамике. Рад промене запремине (апсолутни рад). Повратни и неповратни процеси. Претварање енергије код кружних процеса. Енталпија. Термодинамички процеси промене стања идеалног гаса. Анализа политропског процеса. Технички рад. Други принцип термодинамике. Кружни процеси и циклуси. Математички израз другог принципа термодинамике. Промене ентропије код повратних и неповратних процеса. Промена ентропије идеалног гаса. Топлотни T-s дијаграм. Циклус Carnot у T-s дијаграму. Средња логаритамска (интегрална) температуре. Максималан рад. Ексергија и анаргија. Одређивање ексергије (техничке радне способности). Губитак ексергије неповратних процеса. Термодинамички потенцијали. Стварни гасови и паре. Једначина стања Van der Waalsa. Анализа једначине Van der Waalsa. Водена пара.. T-s дијаграм, за Mollierov i-s дијаграм за водену пару. Процеси промена стања водене паре. Циклус Carnot за водену пару. Циклус Rankine-Clausiusa. Влажан ваздух. Карактеристике влажног ваздуха. I-x дијаграм влажног ваздуха.Истицање гасова и паре. Брзина истицања и проток гасова и паре. Стварни процесс истицања гаса или паре из млазника.Основи теорије сагоревања. Топлотна моћ горива. Минимална и стварна количина ваздуха потребна за сагоревање. Састав и количина продукта сагоревања. Температура сагоревања. Простирање топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Провођење топлоте. Конвекивно простирање топлоте. Пролажење топлоте. Зрачење топлоте. Врсте рамењивача топлоте. Прорачун размењивача топлоте. Практична настава: Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањимаЛитература1. Милинчић Д., Вороњец Д. ТермодиманикаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и колективни рад, рачунски задаци

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 60-алтернатива практична настава усмени испит 30колоквијум-и 60семинар-и

Page 17: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машински елементиНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 7Услов: -Циљ предметаУпознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским конструкцијама. Поред знања предвиђеног планом и програмом, која стуенти стичу, посебан значај има карактер курса у смислу оспособљавања студената за решавање инжињерских проблема у виду прорачунских задатака који предстаљају сублимацију знања из више предмета (тех. цртање, статика, отпорност материјала, технологија материјала) а са којима се студенти по први пут сусрећу. Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава: Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама. Стандардизација. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.Материјали за машинске ко-нструкције. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Завртњи. Стандардне завојнице, анализа сила, деформациони дијаграм; допунски напони, подела оптерећења на завојке; Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Прорачуни. Конструкције завртања. Везе елемената закивцима. Заварени саставци. Лемљени и лепљени саставци. Опруге. Цеви. Вентили, засуни, приклопци славине. Фрикциони преносници. Варијатор. Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Изра-да. Подмазивање и хлађење. Редуктори. Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило. Спојеви остварени трењем. Стезни прстенови. Везе елемената помоћу клинова,. стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни. Клизна лежишта. Особине и конструкција, по-дмазивање; основни прорачун. Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта. Практична настава: На вежбама студенти полажу три усмена колоквијума. Сваки кандидат ради два пројектна задатка. Први пројекат – нпр. ручна дизалица, или неки други машински склоп, где се студенти упознају са толера-нцијама као и основама прорачуна машинских елемената, базираног на знању са предавања, као и већ постојећем знању првенствено из: техничког цртања, машинских материјала, статике и отпорности материјала. Други пројекат – прорачун вратила и још једног машинског елемента из редуктора. Сви ови пројекти садрже прорачун, коментар и склопни цртеж као и неколико радионичких цртежа, потпуно израђених за радионичку израду елемената. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.2. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи, '' Научна књига'', Београд, више издања.3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, Београд 1988, 1995.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 30семинар-и 30

Page 18: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика стена и тлаНаставник:Гојковић М. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Механике I и II, Основе геологије и Вероватноће и статистике.Циљ предметаЦиљ је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.Исход предметаСтеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем физичко-механичких и техничких својстава стенског материјала, као и практично применити ова сазнања у експлоатацији минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру овог предмета слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости и слегања тла. Овим предметом ће се обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.Литература1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 19892. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки

факултет, Београд 2004. 5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.aspБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испитколоквијум-и 2 x 15израда елабората 20

Page 19: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Друштвене науке IIНаставник:Бељић Р. Чедомир Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана друга година Рударског одсекаЦиљ предметаУпознавање сатуденатаса основама савременог начина пословања у области минералне индустрије.Упознавање са местом улогом и значајем минералне индустрије у савременом свету.Исход предметаРударски инжењер-опште образован и упознат са: начином пословања, улогом, местом и значајем минералне индустријеСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава: 1. Увод,историјски развој минералне индустрије са посебним освртом на организационе и власничке

односе.Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву. 2. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије. 3. Организациона структура,власнички односиi,законска регулатива и процесиреорганизовања минерално

сировинског индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално. 4. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, tržištа, начин организовања и финансирања. 5. Модели тржишта нафте и гаса, угља , нуклеарних мин.сир.,електричне енергије , производња из

обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије. 6. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и

потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера. 7. Модели тржишта металичних минералних сировина,организовање и функционисање,формирање

цена,знача jме тала зa развој економије. 8. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача. 9. Модели тржишта неметаличних минералних сировина , организовање и функционисање, формирање цена

, значај неметала за развој регионалних и глобалне економијe.10. Форме организовања и функционисања рударских предузећа , од мануфактуре до корпорације .11. Политика минералне индустрије,одлике националнихи интернационалних инвестиција у минерално

сировински комплекс.12. Економски развој базиран на минералној индустрији,утицаји у оквирима локалног и глобалбног окружења.13. Основни елементи социологије рударства, квалификациона структура, флуктација,права и обавезе рудара

и запослених у минералној индустрији.14. Закoнска регулатива из области запошљавања.15. Утицај минералне индустрије на животну средину.Литература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 20033. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New

Delhi, 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 20: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енглески језик IНаставник:Беко Лидија Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању.1. Naming and Classifying, 2. Numbers and Symbols 3. Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense 4. Compostion of Earth Layers 5. Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense 6. Fossils and Stratigraphy 7. S tructure:Plural of Nouns 8. Structure:Comparison of Adjectives 9. Simple Past Tense-Past Continuous Tense 10. Continental Drift 11. Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it) 12. Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice 13. Agents of Chemical Weathering 14. Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive 15. Joints and FaultsЛитература1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,OxfordПрепоручена литература:3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), LongmanГраматике 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбања, консултације, електронски задациСа целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 10практична настава усмени испт 30колоквијум-и (тестови) 50 .семинар-и -

Page 21: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информатика IIНаставник:Обрадовић М. Иван Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Информатика IЦиљ предметаУпознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској праксиИсход предметаСтуденти ће овладати програмским пакетима MATLAB и AutoCAD и могућнос тима њихове примене у решавању инжењерских проблемаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У првом делу курс се бави радом са пакетом MATLAB, а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система, а на вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке.MATLAB је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама. AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама.На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.Литература1. George Omura, AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005, Mikroknjiga2. Anima, AutoCAD interaktivni multimedijalni kurs3. www.autodesk.com4. www.fbe.unsw.edu.au/Learning/AutoCAD5. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7 sa primerima, prevod M.Šućur, A.Kartalovski, Mikro knjiga, 20056. http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/, http://www.mathworks.com/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична настава 10тестови у току семестра 2x15семинарски рад 20

Page 22: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Одабрана поглавља физикеНаставник: Грубор П. ДаворкаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 3Услов: НемаЦиљ предмета Стицање знања из савремене физике на којима се заснивају нове технологије у техници и информатици.Исход предмета Способност инжењера да примене стечена знања из разних области савремене физике у рударској науци и пракси.Садржај предметаТеоријска настава: Практична настава: 1. Класична електродинамика; Максвелове једначине. 2. Закони зрачења по класичној теорији електромагнетизма. 3. Планкова хипотеза и Планков закон зрачења. 4. Комптонов ефекат и фотоефекат. 5. Увод у квантну механику-Шредингерова једначина. 6. Квантномеханички приступ изградњи атома. Типови спектара. 7. Атомски процеси и зрачење (рентгенско зрачење, магнетска резонанца, ласери). 8. Основе квантне статистичке физике. 9. Зонска теорија електропроводљивости. Полупроводници.10. Топлотне особине чврстих тела-квантни осцилатор.11. Појам магнетизације. Дијамагнетици, парамегнетици, феромагнетици. Магнетизам Земље.12. Увод у нуклеарну физику. Поље нуклеарне силе.13. Трансформације елемената. Спонтана и вештачка радиоактивност14. Извори нуклеарне енергије. Детекција, дозиметрија и заштита од радиоактивног зрачења.. 15. Специјална теорија релативности.

Литература 1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2005.2. Математичка физика, Д., Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић и Д. Николић, Универзитет у Брограду, Рударско-геолошки факултет, 2003.3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгара, Др Милан Курепа и Др Јагош Пурић, Научна књига, Београд, 1987.Број часова активне наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 40колоквијум -и 20

Page 23: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи хидрогеологијеНаставник:Драгишић ВеселинСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Хемије и Основа Геологије.Циљ предметаТоком курса слушаоци ће се упознати са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода, као и са физичко-хемијским карактеристикама подземних вода. Како подземне воде у рударству често представљају проблем за безбедну и економичну експлоатацију минералних сировина, то ће се у оквиру овог курса посебна пажња посвтетити подземним водама које се формирају у рударским радовима. Ове воде услед специфичних карактеристика хемијског састава врло често негативно утичу на околну животну средину.Исход предметаСтуденте рударства упознаће се са основама хидрогеологије, подземним и рудничким водама, условима оводњености лежишта минералних сировина, као и утицајем руничких вода на животну средину.Садржај предметаТеоријска наставаУвод. Хидрогеологија (појам, историјат развоја, значај и однос према другим наукама. Подземне воде. Појам, порекло, видови, вертикално распрострањење и улога у хидролошком циклусу. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Порозност, влажност, капиларност, водопропусност, хигроскопност и издашност. Кретање подземних вода. Основни видови кретања подземних вода, инфилтрација и филтрација. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Издани. Појам, елементи и класификација. Извори. Појам и класификација. Режим подземних вода. Појам, основни елементи режима и класификација режима. Минералне воде. Појам, класификација. Лековите, термалне и индустријске минералне воде. Оводњеност лежишта. Оводњеност и хидрогеолошка класификација лежишта минералних сировина. Рудничке воде. Услови формирања, хемијски састав, агресивност. Хидрогеохемијска класификација лежишта минералних сировина. Подземне воде нафтних лежишта. Рудничке воде и животна средина. Видови угрожавања животне средине, заштита од рудничких вода и коришћење рудничких вода. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Метода аналогије, билансна метода, хидродинамичка метода, математичко моделирање и прогноза прилива на рачун атмосферских падавина.Практична настава:Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Издани. Режим подземних вода. Извори. Оводњеност лежишта. Рудничке воде. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Припрема за завршни испит.Литература1. В. Драгишић: “Општа хидрогеологија”. Рударско-геолошки факултет, Београд 1997.2. В. Драгишић: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина” Рударско-геолошки факултет, Београд

2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 30колоквијум-и 2х20семинар-и

Page 24: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енглески језик IIНаставник:Беко ЛидијаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаСврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)1. Volcanic Eruptions 2. Earthquakes 3. Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning 4. Igneous rocks and their classification 5. Structure :Gerund 6. Nominal Compounds 7. Metamorphism 8. Modal Verbs 9. Exploration 10. »One» as impersonal pronoun 11. Geological Setting of the Mineralized Areas 12. Cleft sentences 13. Bor Deposits 14. Majdanpek 15. Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixesЛитература1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,OxfordПрепоручена литература:3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), LongmanГраматике 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбања, консултације, електронски задациСа целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 10практична настава усмени испт 30колоквијум-и (тестови) 30 .семинар-и 20

Page 25: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика флуидаНаставник:Васовић Т. Небојша Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Математика 1 и Математика 2Циљ предметаУпознавање са елементима кинематике и динамике флуида неопходним у образовању инжењера рударства.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине. Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању. Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида. Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност. Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс. Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.Литература1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 19902. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 19653. М. Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава усмени испит 40колоквијум-и 30семинар-и

Page 26: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Нумеричка анализаНаставник:Ивић П. Александар Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Одслушана Математика I и Математика IIЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са неким модерним методама из теорије диференцијалних једначина и нумеричких метода. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.Исход предметаСтудент ће овладати знањем из Нумеричке анализе, што ће му бити од користи у инжењерској праксиСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Системи обичних диференцијалних једначина. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и решавање појединих једначина. Основне нумеричке методе. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.Литература1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York

etc, 2nd. ed., 1966.2. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки

факултет у Београду, 2003.3. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у

Београду, 1991.4. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду,

2003.5. И. Обрадовић, Збирка задатака из Математике II, РГФ, Универзитет у Београду, 1998.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 25практична настава усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 27: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Одабрана поглавља из хемијеНаставник:Костић-Пулек Б. АлександраСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: ХемијаЦиљ предметаЦиљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.Исход предметаСпособност праћења градива у наставку студијаСадржај предметаПредмет садржи најважнија погљавља из неорганске и органске хемије која су неопходна за поједине модуле из следећих студијских програма :студијски програм експлоатација минералних сировина(модул припрема минералних сировина) и студијски програми експлоатација течних и гасовитих минералних сировина и гасна техника и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (оба модула)Теоријска настава:лементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA,

IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl.

-Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni.

- Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.

Практична настава:Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) метали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетиленЛитература1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 20032. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 19773. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 20колоквијум-и 40семинар-и -

Page 28: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Заштита животне средине Наставник:Томанец А. РудолфСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби након чега решавају тестове (5), раде домаће задатке - семинарске радове (2) у форми контролисане самосталне активности. Циљ предметаЦиљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин. Исход предметаСтуденти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему. Литература1. Томанец Р., 2007: Wеб Сајт Факултета – сва предавања у формату Мицрософт Повер Поинт презентације,

као и копије текста – Белешке са предавања.2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. –Pearson, San Francisko.4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд.5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. –ибид.,4.6. Миљковић М., 2000: Заштита радне и животне средине. – ибид.,4. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања-видео бим (Microsoft Power Point), DVD.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања max. 10 писмени испит 4 x 7 = маx. 28 бодатест, колоквијум-и 4x10 = маx. 40 бод. усмени испитписање семинара и одбрана 2x11 = 22 бод. одбрана вежби

Page 29: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Аутоматизација и управљање процесимаНаставник:Ивезић Д. Дејан Статус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Уписан 5. семестар тј. 6. семестарЦиљ предметаУпознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса.Исход предметаСагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству нафте и природног гаса и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењеним у индустрији нафте и гаса.Садржај предметаТеоријска наставаКурс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса. Концепт аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у индустрији нафте и гаса.Практична наставаПримери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса везаних за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса и гасну технику. Дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, температура, притисак). Анализа система аутоматског управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; одређивање показатеља рада система. Стабилност система, математички модели процеса. Рад са MATLAB програмским пакетом (Control Toolbox, Simulink). Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у индустрији нафте и гаса. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање.Литература1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског

управљања, Чигоја, 1996.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, рачунске и рачунарске вежбе.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 45семинар-и 15

Page 30: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Бушотински флуиди Наставник:Бизјак РенатоСтатус предмета: Oбавезни Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаГенерални циљ предмета је оспособљавање студената да могу изабрати најбољи тип бушотинског флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.Исход предметаКроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализа физичко-хемијских особина бушотинских флуида, у циљу избора, припреме и обраде разних типова бушотинских флуида. Такође, су оспособљени за дефинисање и уклањање уобичајених врста загађивача бушотинских флуида. Реализација вежби такође обухвата и оптимализацију протока бушотинских флуида кроз млазнице у длету.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Изучавају се теоретске поставке неопходне за разумевање технологије бушотинских флуида као недељивог параметра у процесу израде и освајања бушотина. Дефинише се реологија бушотинских флуида: исплаке, флуида за освајање и ремонт бушотина и цементних мешавина. За наведене области разматрају се математички модели који дефинишу оптимализацију избора бушотинских флуида у односу на њихов утицај на брзину бушења, стабилност канала бушотине, цементације, мерења у бушотини и на освајање бушотина... Анализирају се сви материјали неопходних за израду бушотинских флуида Отпорност бушотинских флуида, исплаке и флуида за освајање и ремонт бушотина, на разне загађиваће (физичко-хемијска загађивања, загађивање крутим честицама и загађивања гасовима) третира се са аспекта могућности њихове контроле. Литература1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уђбеник; Издавач: ДИТ НИС-

Нафтагас Нови Сад. 2004, 2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог

бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. Београд, 2002,

3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997. Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;.

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPower point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 31: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програм/студијски програми : Геологија, Геофизика, Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: академске, oсновнеНазив предмета: Геологија лежишта нафте и гасаНаставник: Костић, В. АлександарСтатус предмета: обавезни Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаСтицање знања о геологији лежишта нафте и гаса, типовима лежишта и њиховим карактеристикама. Сагледавање ресурса нафте и гаса, упознавање са израдом профила и карата лежишта.

Исход предметаОвладавање знањима из области геологије лежишта нафте и гаса на нивоу који је неопходан

за савладавање проблематике њиховог истраживања и експлоатације.

Садржај предметаТеоријска наставаОснови геологије нафте, дистрибуција ресурса и резерви нафте и гаса у свету. Генетски модел образовања лежишта нафте и гаса: генерисање, миграција и акумулација у лежишта. Модели лежишта: профили и карте. Класификација замки, лежишта, нафтних и гасних поља. Нафтна и гасна лежишта и поља у Србији и свету. Перспективна подручја у Србији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радАнализа познатих нафтних и гасних поља и лежишта у свету и код нас. Класификације лежишта нафте и гаса. Основи картирање лежишта нафте и гаса: израда профила и карата.

ЛитератураАксин, В., 1967: Геологија нафте.- Дневник, Нови Сад, 800 стр.

Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте.- РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 20 усмени испт 40колоквијум-и 30 ..........семинар-и

Page 32: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Физика лежишта флуидаНаставник:Митровић Д. ВладимирСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: немаЦиљ предметаУпознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима, теоријама и експерименталним поступцима одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта, процесима на контакту фаза (међуфазним интеракцијама). Анализа протока флуида кроз лежишне колектор стене. Особине лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим лежишним термобарским условима.Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, физике и динамике флуида у лежишним условима.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.Литература1. Марко Ерцеговац: Геологија нафте, Београд, 2002.2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", I део-Својства лежишних флуида и

колектор стена, Нови Сад 1970.год.3. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40семинар-и

Page 33: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Експлоатација нафтних и гасних лежишта IНаставник:Каровић-Маричић Д. ВеснаСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: Уписана трећа година основних студијаЦиљ предметаЦиљ је упознавање са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Модеран приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса је усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина. Такав приступ подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и интеракцију и међусобну зависност у свим фазама. тј. периодима експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описана је динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. У средиште је постављена бушотина као веза између лежишта и система на површини. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављена и сведена на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који су разматрани као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању еруптивне методе експлоатације нафте и гаса и избору опреме.Исход предметаСтуденти се оспособљавају да могу самостално пројектовати еруптивну методу експлоатације, вршити избор производне опреме и решавати бројне производне проблеме. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес производње нафте и гаса код еруптивних бушотина.Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинишу се производне могућности бушотина преко карактеристика утока за нафтне и гасне бушотине. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих Изучавају се хидродинамичке карактеристике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак динамика и термодинамика вертикалног вишрфазног протока, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. Посебна пажња је посвећена систем анализи рада еруптивних бушотина. Анализира избор механичке методе експлоатације применом поступка вишекритеријумског рангирања.Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавањаЛитература1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом,

Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X 2. Даниловић Д., Практикум за израду вежби из експлоатације нафтних и гасних лежишта, Рударско-геолошки

факултет, Београд, 2002.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе„Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум-и 3 по 10 поенасеминар-и

Page 34: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Припрема нафте и гасаНаставник:Даниловић Ш. ДушанСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 5Услов: Положени предмети из претходне годинеЦиљ предметаЦиљ курса је упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. Сабирање и припрема нафте, гаса и лежишних вода представља веома значајан део процеса производње нафте и гаса. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења техно-економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса односно испуњења техно-економских и еколошких захтева за одлагање вода. Примењена техно-економска решења у систему сабирања и припреме лежишних флуида имају директан утицај на техничку и економску ефикасност не само процеса сабирања и припреме флуида већ и на процес производње ових флуида. То је разлог да се технологији сабирања и припреме посвећује велика пажња и да је она увек предмет сталног побољшања и унапређења. Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално дефинисати параметаре појединачних процеса припреме, димензионисати оптималне параметаре опреме и пројектовати системе сабирања нафте, гаса и лежишних вода. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде површински процес припреме нафте и гаса. Садржај предметаТеоријска наставаПредавања: Физичко-хемијске карактеристике нафте, гаса и воде. Лежишне воде. Физичке карактеристике смеше нафта-гас. Сепарација гаса из нафте. Прорачун фазне равнотеже. Једностепена и вишестепена сепарација гаса из сирове нафте. Врсте сепаратора и принципи рада. Димензионисање сепаратора. Одвајање воде из сирове нафте. Уређаји за издвајање воде из нафте. Димензионисање опреме. Припрема лежишних вода за одлагање. Издвајања нафте из лежишне воде. Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Пројектовање система сабирања. Примери технолошких шема припреме нафте и гаса на нашим пољима. Нафтно-гасно поље русанда. Нафтно-гасно поља турија-север. Припрема природног гаса. Методе издвајања воде из гаса. Дехидрација природног гаса апсорпцијом. Дехидрација природног гаса помоћу методе адсорпције. Практична наставаВежбе: Израчунавање физичких параметара сирове нафте и природног гаса. Израчунавање физичких параметара смеше нафте и гаса. Квантитативни прорачун једностепене сепарације. Квантитативни прорачун двостепене сепарације. Квантитативни прорачун једностепене сепарације на притиску већем од 15 бар. Димензионисање двофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање двофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање хоризнталног и вертикалног тритера. Израчунавање пропусне моћи и прчника таложника. Израчунавање услова за појаву хидрата. Одређивање броја тањира у апсорпционој колини применом графичке методе.Литература1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPower point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 15 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 35: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Разрада нафтних и гасних лежишта IНаставник:Митровић Д. ВладимирСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: положен испит Физика лежишта флуидаЦиљ предметаСтицање основа знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Динамика лежишних флуида. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Резерве угљоводоничних флуида: класификације и категоризације, методе одређивања (прорачуна).Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области динамике лежишних флуида, динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта и одређивања резерви угљоводоничних флуида.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основи методологије и технологије разраде нафтних и гасних лежишта. Законитости кретања флуида у условима нафтних и гасних лежишта. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Методе и могућности одређивања резерви угљоводоничних флуида са класификацијама и категоризацијама. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.ЛитератураЉубомир Добровић: Кретање флуида кроз порозну средину, Нови Сад, 1978, скрипта.; Владимир Митровић: Динамичке методе испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта, Београд, 1994, скрипта – уџбеник у штампи; Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: "Резерве нафте и гаса", Нови Сад 1971.год; Владимир Митровић: Одређивање резерви угљоводоничних флуида нафтних и гасних и лежишта, Бгд. скрипта; Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40семинар-и

Page 36: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија израде бушотина I Наставник:Бизјак РенатоСтатус предмета: OбавезниБрој ЕСПБ: 5Услов: -Циљ предметаЦиљ предмета је да се кроз предавања студенти оспособе са теоретским знањима које могу практично применити при избору типа длета за бушење кроз формације различитих чврстоћа, као и за оптимализацију конструкције бушотине, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, избора алата за бушење и избора типа бушаћег постројења.Исход предметаКако сва теоретска разматрања и приступи пројектовању израде бушотине полазе од тражења реалних компромиса у циљу задовољавања геолошких и других, општих услова који су присутни у каналу бушотине, студенти у таквим разматрањима, пројектовање израде бушотине морају да обухвате оптимална техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања бушотине и сврсисходност канала бушотине. Посебно треба истаћи да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, представљају приоритетне задатке код пројектовања израде бушотине.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру овог предмета изучавају се и теоретске поставке неопходне за разумевање целокупног процеса пројектовања и израде бушотина. Детаљно се анализирају разни типови длета за бушење, њихова класификација по IADC, наћин разарања стенске масе у зависности од типа длета, параметри који утићу на брзину бушења, технички показатељи и механичка брзина бушења као и критеријуми за дефинисање ефикасности рада длета. Посебно се детаљно анализирају и техничко-технолошки оптимализују елементи које мора да обухвати пројектовање израде бушотине, као што су: Геолошко техничка основа за пројектовање, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимализација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења. Литература1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-

Нафтагас Нови Сад. Штампа: Бест принт-Зрењанин, 2004.2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог

бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002. 3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997.

Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 37: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталацијаНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Машински елементиЦиљ предметаКурс представља проширење курса Машинских елемената из III семестра, из области управо елемената нафтних и гасних инсталација, односно процесне технике. Студенти при томе стичу неопходна теоријска знања из области цевних водова, цевне арматуре итд., као и из судова под притиском; као и одговарајућа активна и практична знања која су за све науке са основом у Теорији општих машинских конструкција, од изузетне важности. Управо због тога се и оцена студената највише базира на одбрани пројектних радова и завршном испиту који је такође састављен од рачунских задатака.Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава - предавања:Увод, елементи и уређаји у процесној техници, гасне и нафтне инсталацијеСудови, конструкцијски облици судова, основе теорије еластичности, прорачун дебљине зидова, данца и поклопци, отвори и прикључци, показивачи нивоа. Материјали за израду, заптивање, ослонци.Цеви, врсте, материјали за израду, корозија и заштита, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви. Конструкција у вези са врстом материјала. Прорачун цевних водова. Основи теорије струјања кроз цевовод, вискозност, једначина континуитета, Рејнолдсов број, ламинарно и турбулентно струјање, отпори струјања, храпавост зидова, локални отпори. Прорачун дебљине зида цеви. Хидраулични удар. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевоводна арматуре, ослонци цевовода, компензатори температурских дилатација. Филтери. Цевни затварачи, засуни, славине, вентили, клапне, цевни затварачи, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор. Практична настава - вежбе:Студенти раде два пројекта (судови под притиском и цевни вод), у оквиру чијих одбрана полажу и познавање теоријског знања. Такође, на вежбама се раде и испитни задаци. Литература1. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи 1. део, '' Научна књга'', Београд, више издања.2. Стојан Седмак, Елементи машина и апарата, ТМФ, Београд, више издања.3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, 1988, 1995.4. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.5. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ. 1995.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и 60

Page 38: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Топлотни моториНаставник:Танасковић И. Тома Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУ оквиру овог курса студенти стичу основна занања из области мотора са унутрашњим и спољним сагоревањем. Програм предмета обухвата неопходне основе из теорије мотора са унутрашњим и спољњим сагоревањем, елементарни приказ конструкције мотора и начин функционисања. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.Исход предметаУсвајање тероријских и практичних знања везано за моторе са унутрашњим и спољашњим сагоревањемСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:УВОД. Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Мотор у ужем смислу речи. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.МОТОРИ СА СПОЉАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Историјски развој.Теоријски кружни процеси.Основне поделе.ПАРНИ КОТЛОВИ: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.ТОПЛОТНЕ ТУРБИНЕ: Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Кертисов ступањ и вишестепене парне турбине. Карактеристике рада и коефицијенти корисности парних турбина. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина.У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањимаЛитература1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални рад и рад у групи

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 60-алтернатива практична настава усмени испит 30колоквијум-и 60семинар-и

Page 39: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енергетика и одрживи развојНаставник:Ивезић Д. Дејан Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 5. семестарЦиљ предметаИнтердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Курс обрађује конвенциоаналне и обновљиве изворе енергије са становишта општих карактеристика и биланса. Разматрају се принципи одрживог развоја. Анализирају се технички, еколошки, економски, правни и друиштвени аспекти одрживости.Исход предметаУпознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој. Систематска анализа најважнијих питања у овим областима, које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва. Формирање код студената адекватне стручне перцепције привредног и социјалног развоја, савремених технолошких промена, законитости глобализације, итд.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Историјски развој и важност енергетике; Основне дефиниције и појмови. Конвенционални извори енергије. Угаљ, нафта, природни гас, нуклерана горива, уљни шкриљци, тресет. Општи биланс. Обновљиви извори енергије. Опште карактеристике. Хидроенергија, сунчева енергија, геотермална енергија, енергија ветра, биомаса. Производња секундарне енергије. Производња електричне енергије. Производња топлотне енергије. Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одржива пољопривреда. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошки аспекти развоја енергетике. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развојаЛитература1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 20022. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 19923. П. Ђукић, М.Павловски, Екологија и друштво, Екоцентар, 19994. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 30семинар-и/графички рад-ови 30

Page 40: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса,Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геолози-ОАС)Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Физичка и колоидна хемијаНаставник:Вучинић Р. ДушицаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 5Услов: -Циљ предметаУпознавање: основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.Исход предметаПоседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм. Садржај предметаТеоријска настава : Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења. Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Радиоактивни отпад, прерада и складиштење. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање. Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика. I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагоревања. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I . Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Хроматографија. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи. Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика. Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II . Практична настава : Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискзитет суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.Литература1) Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.; 2) Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.; 3) Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.; 4) Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.; 5) Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995. 6) Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.; 7) P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.; 8) Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникaОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 8-10 писмени испит -практична настава 15 усмени испит 30лаб.дневник 15тест-oви 0-15 (тecт I)

0-15 (тecт II)

Page 41: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Истражно бушење за нафту и гасНаставник:Лековић А. БранкоСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са најбитнинијим факторима процеса истражног бушења. Обзиром да сва лежишта минералних сировина нису доступна непосредним проматрањима, то је сагледавање њихових битних обележја условљено применом одговарајућих техничко-технолошких поступака, међу којима истражно бушење заузима доминантно место. Шта више, постоји велики број минералних сировина чије се истраживање и дефинисање искључиво заснива на подацима истражног бушења.Исход предметаКроз реализацију предавањa, вежби, одласке на терен и специјализоване погоне где се опрема за истражно бушење одржава и складишти, студенти су оспособљени да стечена теоретска знања практично примене за дефинисање и уклањање уобичајених врста техничко-технолошких проблема који се могу јавити током истражног бушења.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру овог предмета изучава се примена истражног бушења у фазама проспекције и истраживања лежишта минералних сировина. Истражно бушење се третира са два основна аспекта који заједно представљају целину а) технологије процеса и опреме, б) примене у истраживању лежишта минералних сировина. Анализирају се најважнија физичко-механичка својства стена битних за технологију истражног бушења, а затим се приказују основне компоненте “rotary” бушаћих постројења са њиховом функционалношћу. Ударно бушење са шипкама и ударно бушење са ужетом (Пенсилванијски метод), са неопходним прибором и основним параметрима бушења детаљно се анализира.Стабилизовање зида бушотине уградњом заштитних цеви и тампонажом са методама тампонирања и цементација је детаљно разрађено.Литература1. Хрковић К.: »Истражно бушење - циљеви, техника и технолошки процеси«; Катедра економске геологије

Рударско-геолошког факултета, Београд, 1992.2. Торбица С., Лековић Б.: »Истражно бушење«, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPower point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 42: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми : Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: дипломске академскеНазив предмета: Експлоатација минералних сировина кроз бушотинеНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са техничко-технолошким принципима традиционалних и нетрадиционалних метода експлоатације минералних сировина кроз бушотине Исход предмета Овладавање стручним знањима о техници и технологији експлоатације минералних сировина кроз бушотинеСадржај предмета:Теоријска настава 1. Уводни део; 2. Општи аспекти примене бушотина за експлоатацију минералних сировина; 2. Карактеристике лежишта у функцији бушотинске технологије; 3. Експлоатација чврстих минералних сировина кроз бушотине, (Теоријске поставке процеса бушотинске хидроексплоатације, Одређивање техничко-технолошких параметара, Технолошке шеме добијања, Хидромонитори и динамичко деловање воденог млаза, Технички фактори разрушавања, прогнозирање слегања и деформација моделирањем, Приказ експериментално откопавање бокситне руде у басену Посушје и у предминирањем у Никшићком басену. 5. Експлоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине Оптимизација просторних (геометријских, геомеханичких и реолошких) параметара коморе, Оптимизација хидрауличких параметара и параметара хидрозарушавања, Приказ експерименталних и реализованих откопавања шљунка – пример Боговађа, Приказ експерименталних и реализованих откопавања кварцног песка на примеру подинских пескова у Колубари на Пољу Д и кварцног песка лежишта Зилићи у Власеници; 6. Хемијске и биолошке методе откопавања лежишта минералних сировина кроз бушотине (Лужење /In situ leaching/ лежишта соли кроз бушотине /бунаре/, Примери излуживања лежишта соли, Подземна гасификација угља кроз бушотине (Gasification technologies), Експлоатација метана и угљен диоксида из лежишта угља кроз бушотине, Режим метана лежиштима угља (Coal-bed methane reagime), Издвајање CO2 (CO2 Sepration), Бактериолошко разграђивање специфичних лежишта минералних сировина; 7. Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина кроз бушотинеПрактични део:Вежбе, колоквијум и семинарски радЛитература 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд3.Симић Р., Бабичев Н., Цветковић М., 1993: Откопавање боксита кроз бушотине, Издање Георудинг Цо. Београд4. Бабичев Н. и други, 1992: Откопавање чврстих минералних сировина кроз бушотине, Издање: Георудинг Цо. Београд5. Димитријевић Б., 2004: Хидроексплоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине, Издање: РГФ, Београд6. Лазић М., 2003: Истражно бушење у хидрогеологији, Издање: РГФ, Београд7. Хрковић К., Лазић М., 1995: Усмерено бушење при истраживању лежишта чврстих минералних сировина, Издање: РГФ, Београд8. Филиповић Б., 1975: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Издање: РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20

Page 43: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Хемија и прерада нафте и гасаНаставник:Маринковић Р. СлободанкаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Положен испит из предмета ХемијаЦиљ предметаЦиљ предмета је да се студент упозна са хемијским саставом нафте и гаса, особинама супстранци које улазе у састав нафте и гаса, као и основним принципима прераде нафте и гаса. Исход предметаПосле успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно знање из хемијеи прераде нафте и гаса, што треба да допринесе лакшем и комплетнијем савлађивању градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом.Садржај предметаТеоријска настава:- физичке и хемијске особине нафте и гаса, - основни појмови органске хемије, - угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводоници), - органска једињења кисеоника (алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и карбонске киселине),- органска једињења сумпора (тиоли, органски моносулфиди, органски дисулфиди и хетероциклична

једињења сумпора) ,- органска једињења азота (амини и хетероциклична једињења азота),- металоорганска једињења,- припрема сирове нафте и гаса за прераду,- прерада нафте и гаса; физичко хемијски процеси прераде нафте и нафтних деривата,- производи прераде нафте и гаса,- мере заштите против поижара и мере заштите на раду.Практична настава- ватра и гашење пожара,- одређивање тврдоће воде: из водовода и омекшане помоћу јоно-измењивача,- одређивање киселости /базности (помоћу индикаторског папира, раствора индикатора и pH-метра),- одређивање аромата, олефина и смоле у нафтним дериватима,- одређивање густине деривата нафте ареометром;одређивање вислозитета по Енглеру,- одређивање температуре запаљивости по Маркусону и Пенскy-Мартенс-у,- одређивање сумпора у течним горивима,- одређивање температуре замућења и стињавања,- фракциона дестилација нафте; дестилација воденом паромЛитература1. С. Нешић, Хемија нафте са основама прераде, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.2. Ноллер, Кемија органских спојева, Техничка књига, Загреб, 1967.3. В. Алмажан, Ј. Ступар, В. Митровић, Упутство и радна свеска за лабораторијска мерења, технологију нафте

и њених деривата, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 40практична настава 20 усмени испит -колоквијум-и 30семинар-и -

Page 44: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гасаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Кроз курс МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА БУШЕЊЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА студенти се упознају са постројењима за бушење тј. са: теоријским основама рада, компонентама система за бушење истражних и експлоатационих бушотина на копну, приобаљу и на мору. Наставом су обухваћени сви елементи постројења за бушење: торањ, дизалични механизами, уређаји за ротацију бушаћег прибора, бушаћи прибор, длета за бушење, опрема за заштиту канала бушотине, уређаји за припрему и чишћење исплаке, помоћни алати и прибори. Студент се оспособљава да: користи, пројектује и одржава ову опрему. Нагласак је дат на машински део ове материје: конструктивне карактеристике, напонска стања, начин израде и поступке одржавања.Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.Литература1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 45: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми : Геофизика, Хидрогеологија, Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: Основи геофизичког каротажаНаставник: Сретеновић, Б, Бранислав, Васиљевић, М, ИванаСтатус предмета: ИзбониБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаЦиљ предмета је савлађивање основних поставки геофизичког каротажа и поступака, који се примњују при каротажним истраживањима. Циљ је да се студент обучи како се изводе геофизичка каротажна мерења и како се резултати мерења примењују у различитим областима (истраживање лежишта нафте и гаса и лежишта минералних сировина, хидрогеолошка истраживања, истраживања геотермалне енергије).Исход предмета Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геофизичким каротажом, као и примену резултата геофизичких каротажних испитивања у различитим облстима истраживања.Садржај предметаТеоријска наставаОсновне поставке геофизичког каротажа. Типови бушотина у којма се примењује каротаж и утицај исплаке на резултате мерења. Принципи рада, конструкције сонди и извођење мерења. Каротаж сопственог потенцијала. Конвенционални електрични каротаж. Латерални каротаж. Микрокаротажне сонде. Индуктивни каротаж. Каротаж природне радиоактивности. Каротаж густине. Неутронски каротаж. Акустични каротаж. Термокаротаж. Дипметар. Калипер. Примена геофизичког каротажа и комбинације сонди код различитих врста истраживања. Примери примене.Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки радКонструкција дијаграма геофизичког каротажа на основу познатих својстава формација. Базична квалитативна и квантитативна интерпретација дијаграма геофизичког каротажа. Анализа резултата каротажних истраживања на примерима из праксе.Литература J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Стефановић, Д., Мартиновић, С., Станић, С., 1996: Основе геофизике I. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.Рапсолд, Х.,1993: Геофизички каротаж у хидрогеолошким истраживањима. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.Манчић, Г., и др.,2002: Геофизички каротаж-основни физички принципи.НИС-Нафтагас, Novi Sad.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаприсуство на предавањима и вежбама 10 усмени испит 30активност у току практичне наставе 30колоквијуми 30

Page 46: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми: Рударско инжењерство; Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне aкaдемскеНазив предмета: Техничка заштита и безбедност на радуНаставник: Лилић M. НиколаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтицање практичних и теоријских знања у области безбедности рада и техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.Исход предмета Обученост за идентификацију и процену опасности. Оспособљеност за вођење евиденције и анализу пов-реда и професионалних оболења. Обученост за мерење концентрације гасова и планирање мера заштите. Оспособљеност за мерење концентрације минералне прашине и планирање мера заштите. Обученост за оцену климатских прилика радне околине. Оспособљеност за мерење буке и вибрација и планирање мера заштите. Обученост за коришћење средстава за заштиту органа за дисање. Познавање принципа организо-вања техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава : Савремени принципи спровођења заштите на раду. Повреде на раду и професионал-на обољења. Основни извори опасности у рударству и мере техничке заштите. Гасови у рудничкој атмо-сфери. Минерална прашина у рударској радној околини. Бука и вибрације. Рудничка клима и њена кон-трола. Осветлење у рудницима. Лична заштитна средства и њихова примена. Техничке мере заштите у подземној експлоатацији. Динамичке појаве у рудницима. Техничке мере заштите у површинској екс-плоатацији. Аерозагађење површинских копова. Опасности и мере заштите од пожара. Експлозије у руд-ницима. Служба спасавања у рудницима.Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди). Начин вођења евиденције и статистике повреда и професионалних оболења. Лабораторијски и преносни инструменти за мерење концентрација гасова. Методе и инструменти за мерење концентрације минералне прашине у атмосфери радне околине. Методе и инструменти за оцену стања климатских фактора радне околине. Методе и ин-струменти за мерење буке и вибрација у радним околинама. Апарати и средства за гашење пожара. Сред-ства за заштиту органа за дисање. Методе раног откривања ендогених пожара. Методе и поступци за спре-чавање настајања и ширења експлозија у рудницима. План одбране и спасавања од опасности у рудницима.Литература 1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.2. Hartman H. (ed.) (1992), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration,

Inc. Littleton, Colorado, 2nd Ed. Vol.1.3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-

7352-105-X5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New

Jersey, ISBN 981-238-221-6.6. Vutukuri V.S.,Lama R.D.,Environmental endineering in mines, Cambridge University PressБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКомбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 30колоквијум-и 2x15 ..........семинар-и 20

Page 47: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми :Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија:Основне академске студијеНаставник или наставници задужени за организацију стручне праксе Димитријевић Љ. СлободанБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 6. семестарЦиљ Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавањаОбука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима

Очекивани исходи Потврћивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима

Садржај стручне праксе упознавање са рудником и постројењима, упознавање са технолошким процесима, упознавање са мерама заштите, упознава са утицајем на животну средину упознавање са организацијом рада свих служби и др.

Број часова 120Методе извођења Упознавање са процесом у радној организацијиУпознавање са практичним проблемимаРешавање практичних проблемаСамостална израда и одбрана дневника

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаАктивност 30 Писмени испитИзрада дневника праксе 40 Одбрана дневника 30

Page 48: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Експлоатација нафтних и гасних лежишта IIНаставник:Даниловић Ш. ДушанСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Положени предмети из претходне годинеЦиљ предметаЦиљ курса је упознавање са механичким методама експлоатације нафте и гаса. Студенти се упознају детаљно са највише заступљеним методама експлоатације нафте и гаса, како код нас тако и у свету, и то методама гас лифта (повремени и континуални) и дубинског пумпања на клипним шипкама. Кроз курс се дају најбоље и најновије методе за пројектовање наведених метода експлоатације данас у свету. Упознавање са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати механичке методе експлоатације нафте и гаса, као и за дијагностику и решавање производних проблема. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес производње нафте и гаса. Садржај предметаТеоријска настава: Карактеристике механичких метода експлоатације. Технологија експлоатације гаслифтом. Основне карактеристике гаслифта. Гаслифт вентили, механика гаслифт вентила. Динамичке карактеристике рада гаслифт вентила. Типови гаслифт инсталација. Континуални гас лифт. Систем анализа рада континуалног гаслифта. Пројектовање континуалног гаслифта. Методе пројектовања. Оптимизација рада система за континуални гаслифт. Регулација рада континуалног гаслифта. Анализа проблема у раду континуалног гаслифта. Повремени гаслифт. Методе пројектовања повременог гаслифта. Фактор смештаја. Оптимизација рада повременог гаслифта. Анализа проблема у раду повременог гаслифта. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Препознавање проблема. Технологија експлоатације дубинским пумпањем. Подела дубинског пумпања. Дубинско пумпање на клипним шипкама. Опрема за дубинско пумпање на клипним шипкама. Пројектовање дубинског пумпања. Производни капацитет пумпе. Запреминска ефикасност рада - утицај гаса. Систем анализа рада дубинских пумпи. Одређивање оптималних технолошких параметара рада. Одређивање дубине уградње дубинске пумпе. Контрола и праћење рада система за дубинско пумпање на клипним шипкама. Дијагностика рада дубинских пумпи. Динамограми рада (површински, подземни). Акустична мерења нивоа. Одређивање статичког и динамичког притиска. Практична настава: Пројектовање континуланог гаслифта методом једнаког притиска утискивања гаса за све вентиле и методом смањења притиска утискивања. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду континуланог гаслифта. Пројектовање повременог гаслифта методом фактора смештаја. Пројектовање повременог гаслифта методом опти флоу и пив поинт. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду повременог гаслифта. Пројектовање система за дубинско пумпање. Одређивање оптималне дубине уградње дубинске пумпе, брзине пумпања и хода глатке шипке. Одређивање капацитета рада и запреминске ефикасности дубинске пумпе. Анализа и дијагноза практичних проблема у раду дубинског пумпања. Литература1. Солеша М., Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Рударско геолошки факултет,

Београд 2003.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPower point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 15 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 49: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Разрада нафтних и гасних лежишта IIНаставник:Митровић Д. ВладимирСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта IЦиљ предметаОвладавање градивом из области пројектовања разраде разних типова нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Дефинисање искоришћења лежишта са различитим енергетским режимима. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области пројектовања разраде разних типова нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта и примене метода повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида.Садржај предметаТеоријска наставаМетоде и технологија разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта са различитим енергетским режимима. Теорије истискивања фаза у условима лежишта угљоводоничних флуида. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Класична предавања. Практична настава Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.ЛитератураТехнологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: VII део "Гасна лежишта", Нови Сад 1971.год; IV део "Лежишта са режимом раствореног гаса", Нови Сад 1970.год.; L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,; Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.; Thomas Frick: Приручник о искориштавању нафтних налазишта, Загреб, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40семинар-и

Page 50: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија израде бушотина II Наставник:Лековић А. БранкоСтатус предмета: oбавезни предметБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је упознавање са технологијом израде и пројектовања усмерених (диригованих) бушотина, као и уочавање индикација које указују на могућност настанка проблема, затим дефинисање настале роблематике и разрада одговарајуће методологије за решавање настале техничко-технолошке проблематике.Исход предметаСтуденти се детаљно упознају са највише заступљеним методама при изради косо-усмерених и хоризонталних бушотина, како код нас тако и у свету, укључујући избор опреме тј. алата, а у циљу оспособљавања за пројектовање конструкција усмерених бушотина и њихових трајекторија. Концепт курса, такође, омогућава разумевање аспеката који се односе на узроке насталих тешкоћа, избор методологије, као и рад и праћење при санирању техничко-технолошке проблематике. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру овог курса изучава се технологије израде усмерених (диригованих) бусотина. Такође се дефинишу тешкоће, тј. проблематике које се уобичајено јављају у процесу бушења са анализом њиховог настанка и приказом метода за решавање.Према жељеном циљу бушотине и коначно достигнутом углу отклона канала бушотине, технологија израде усмерених бушотина условно је подељена на: Косо-усмерено бушење и Хоризонтално бушење. Посебно се дефинише и анализира технологија израде Косо-усмерених и Хоризонталних бушотина укључујући избор конструкција тих бушотина, као и математичке моделе за пројектовање типова њихових трајекторија тј. путања. Дефинише се и начин мерења кретања путања са посебним освртом на мерења у хоризонталном каналу методом "MWD".Током израде бушотина, тј. бушењем седиментних формација, могуће су појаве мањих или већих техничко-технолошких проблема узрокованих углавном физичким, механичким и хемијским карактеристикама стена које се из стања равнотеже ремете процесом разарања, тј. бушења. Дефинишу се и анализирају узроци и последице (зарушавање зидова канала бушотине, губици бушаћег флуида, дотоци слојног флуида и прихват алата) у формацијама које најчешће могу изазвати наведене проблеме. Разрађују се поступци за превентивно спречавање наведених тешкоћа као и анализе метода са приказом одговарајућег алата за санацију настале проблематике.Литература1. Бизјак Р.: »Технологија бушења са пројектовањем«, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004. 2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.3. Бизјак Р.: »Контрола дотока лежишних флуида у бушотину«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 1997.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 51: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Транспорт нафте и гасаНаставник:Даниловић Ш. ДушанСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 4Услов: Положени предмети из претходне годинеЦиљ предметаЦиљ курса је упознавање са технологијом цевоводног транспорта нафте и гаса. Транспорт нафте и гаса чини значајан део укупног процеса производње нафте и гаса. Студенти се упознају са елементима транспортног система (цеви, фитинзи, пумпе и компресори). Посебна пажња је посвећена стандарду АПИ-5Л који дефинише све неопходне карактеристике цеви. Избор оптималних параметара цевовода као што су траса, пречник, квалитет материјала и класа притиска се датаљно анализирају. Такође се разматрају инвестициона улагања у нафтоводе и гасоводе, као и експлоатацини трошкови. Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени за пројектовање свих врста нафтовода и гасоводада и одређивање оптималних параметара цеводоног транспортног система и претеће опреме.Садржај предметаТеоријска настава: Проток нафте и гаса кроз цевоводе. Изотермни стационарни проток нафте. Једначина пада притиска за ламинарно-изотермно струјање. Једначина пада притиска за турбулентно изотермно струјање некомпресибилног флуида (нафте). Еквивалентне дужине и еквивалентни пречници. Пад притиска код протицања флуида кроз затвараче и фитинге.Неизотермни проток нафте. Једначине за израчунавање пада притиска код неизотермног струјања. Једначина за израчунавање пада притиска код неизотермног турбулентног струјања. Проток гаса. Једначина за изотермни стационарни проток гаса у хоризонталном цевоводу. Изотермни проток гаса кроз паралелне цевоводе и цевоводе различитог пречника. Изотермни проток гаса у косом цевоводу. Изотермни проток гаса у вертикалном цевоводу. Изотермни проток гаса у дистрибутивном цевоводу. Промена температуре гаса при протицању кроз гасовод. Двофазни проток. Једначина за двофазни проток у хоризонталним цевоводима. Протицање не-нењтон-ових флуида кроз цевоводе. Класификација флуида према реологији. Парафинске нафте и карактеристике. Тачка стињавања. Транспорт високо парафинских нафти. Нафтоводи и гасоводи. Пумпе - типови пумпи и њихове карактеристике. Цеви, врсте и карактеристике. Израчунавање дебљине зида цеви. Елементи за обликовање цевовода-фитинзи. Избор оптималних параметара цевовода. Критеријум избора оптималних параметара нафтовода. Одређивање инвестиционих улагања у нафтовод. Одржавање цевовода. Кварови на цевоводу. Практична настава: Проток флуида. Израчунавање пада притиска при протоку флуида. Димензионисање нафтовода. Израчунавање пада притиска и температуре при неизотермном протоку нафте. Димензионисање нафтовода при неизотермном протоку нафте. Димензионисање гасовода. Израчунавање пада притиска при двофазном протоку. Израчунавање пада температуре при двофазном протоку. Димензионисање нафтовода при двофазном протоку. Димензионисање пумпи. Димензионисање компресора. Избор цеви. Израчунавање дебљине зида цеви, избор класе притиска. Израчунавање оптималних параметара нафтовода. Израчунавање оптималних параметара гасовода. Литература1. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPower point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 15 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 52: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Управљање лежиштима угљоводоничних флуидаНаставник:Каровић-Маричић Д. ВеснаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Уписана четврта година основних студијаЦиљ предметаЦиљ је упознавање са концептом савременог процеса управљања лежиштима нафте и гаса, карактеристикама проблематике управљања и детаљно проучавање свих елемената и приступа процеса управљања лежиштима флуида који се примењују у свету и код нас. Циљ предмета je такође упознавање и схватање значаја мултидисциплинарног тимског приступа и синергије управљању лежиштима нафте и гаса. Због тога се детаљно приказује организација и структура тимова менаџмента лежишта, kako теоретски тако и кроз проучавање практичних примера.Исход предметаСтуденти се оспособљавају да успешно учествују у процесу управљања лежиштима са техничко-технолошког, економског и еколошког аспекта. Сагледавањем свих датих принципа и приступа управљању лежиштем код студената се развија интуитивност и креативност што ће им омогућити решавање реалних проблема управљања лежиштима флуида у пракси.Садржај предметаТеоријска настава: Историјат процеса развоја управљања, дефинисање управљања лежиштима угљоводоничних флуида, класификација и карактеристике различитих приступа управљању лежиштима нафте и гаса. Основни предуслови успешне реализације менаџмента лежишта нафте и гаса. Елементи процеса менаџмента лежишта нафте и гаса. Планирање процеса управљања разрадом и експлоатацијом лежишта нафте и гаса -стратегија разраде и експлоатације; подаци лежишта угљоводоничних флуида, интегрисано лежишно моделирање, прорачун резерви угљоводоника, прогноза производње и избор оптималног опремања. Економска оцена инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Анализа ризика. Заштита животне средине-анализа утицаја управљања лежиштима флуида на животну средину. Анализа свеобухватног модела управљања лежиштима флуида и могућности његове примене. Организација и структура мултидисциплинарних тимова у оквиру модела управљања лежиштима флуида.Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавањаЛитература1. Каровић Маричић В., Управљање процесом разраде и експлоатације лежишта угљовдоничних флуида,

Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет,Београд, 2006.2. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co.,

Tulsa, Oclahoma, 1994.3. Dake L.P., Fundamentals of reservoir engineering, Elsevier, Amsterdam-Oxford, N.Y.-Tokio, 1978.4. Craft B.C., Hawkins, M.F., Applied petroleum reservoir engineering, Prentice Hall, Inc, N.Y., 1959.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе„Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум-исеминар-и 30

Page 53: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони системиНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Информатика IЦиљ предметаУпознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово увођење у савремене пословне системеИсход предметаСтуденти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама Садржај предметаТеоријска наставаКурс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе. Затим се изучавају елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно моделирање презентира се кроз основне елементе језика UML. Елементи везани за имплементацију система обухватају објектно оријентисане програмске језике, управљање релационим базама података, CASE алате и друге релевантне теме. Практична настава Сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на примеру информационог система у рударству.Литература1. O’Brien J.A., Introduction to Information Systems, Mc-Graw-Hill, 2004. 2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-

Hill, 2003. 3. Милићев Д., Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.5. Internet repository of MSF-based materials, http://www.microsoft.com/solutionsframework/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 усмени испит 30практична настава 15семинарски рад 40

Page 54: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Истраживање и експлоатација геотермалне енергијеНаставник:Крунић ОливераСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаУпознавање са истраживањем и производњом геотермалне енергије. Проучавају се потенцијали и резерве геотермалне енергије у свету и нашој земљи. Изучава се бушење и опремање геотермалних бушотина, термофизичке карактеристике стена и флуида, разрада геотермалних лежишта, хидродинамичка испитивања геотермалних бушотина, математичко моделирање геотермалних лежишта и производња геотермалне енергије. Детаљно се разматрају еколошки проблеми производње и коришћења геотермалне енергије.Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области истраживања и производње геотермалне енергије.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Проучавају се потенцијали и резерве геотермалне енергије у свету и нашој земљи. Изучава се бушење и опремање геотермалних бушотина, термофизичке карактеристике стена и флуида, разрада геотермалних лежишта, хидродинамичка испитивања геотермалних бушотина, математичко моделирање геотермалних лежишта и производње геотермалне енергије и еколошка проблематика. Литература1. Мишо Солеша: Производња и коришћење геотермалне енергије, Монографија, ДИТ Нови Сад -Рударско

геолошки факултет, 19952. Стручни чланци аутора В. МитровићаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испитпрактична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и

Page 55: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија израде бушотина IIIНаставник:Бизјак РенатоСтатус предмета: Изборни предметБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са пројектовањем израде ултра дубоких истражних бушотина (са екстремно високим порним притисцима, температурама и присуством отровних и корозивних гасова), као и са специфичностима пројектовања и технологије израде бушотина на геотермалну енергију и бушотина малог пречника. Исход предметаКроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе Услова за пројектовање и израдзу ултра дубоких и геотермалних бушотине. Посебно се наглашу је и истиће да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, представљају приоритетне задатке како код пројектовања тако и израде тих врста бушотина. Студенти се на крају курса, такође, оспособљавају да дефинишу и анализирају технологију примене специјалних алата у бушотини тј. опреме за тестирање бушотина (Drillstem Testing Tools-DST).Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Достигнута дубина бушења повећава се из године у годину, а са дубином бушотине усложава се и могућа проблематика, тако да пројектовање ултра дубоких бушотина захтева посебан технолошки прилаз при конструкцији бушотина, избору алата, избору бушаћег флуида, цементације низа заштитних цеви, сигурносне опреме и примењиваних режима бушења. У оквиру овог предмета изучава се пројектовање израде ултра дубоких истражних бушотина са екстремно високим порним притисцима, температурама и присуством отровних и корозивних гасова (H2S i CO2). Нафта и гас су необновљиви извори енергије и уз одређену стопу пораста потрошње имају и релативно сагледив крај. Технологија пројектовања и израде бушотина на геотермалну енергију (топлу воду или геотермалну пару) је управо та која би требала да омогући истраживање и коришћење геотермалне енергије, као једног од нових обновљивих извора енергије. У оквиру курса посебно се детаљно анализирају специфичности пројектовања и технологије израде бушотина на геотермалну енергију (прегрејану водену пару).Литература1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-

Нафтагас Нови Сад. 2004, 2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог

бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002, 3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997.

Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 56: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енергетска постројењаНаставник:Танасковић И. Тома Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаПроблем енергетике више није само проблем енергетских потенцијала, њихове експлоатације, прпреме и трансформације, већ и међусобне зависности измедђу три Е (Енергије, Екологије и Економије). Док је у седамдесетим годинама прошлог века постојала скоро искључива зависност енергетике и економије, данас се и еколошким проблемима поклања велика пажња .Циљ курса да се студенти појединих усмерења Рударско геолошког факултета упзнају основе енергетике и енергетских постројења ради рационалног коришћења енергетских ресурса са становишта енергетске ефикасности, економије и екологије.Исход предметаУпознавање студента са енергетским потенцијалима, начинима трансформације, утицајима на животну средину и могућностима рацонализације потрошње енергије Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА. Постројења за припрему и прераду примарних извора енергије (угља,нафте,природног гаса,нуклеарног горива,уљних шкриљаца и битуминозних пескова,геотермалне енергије). Постројења за производњу електричне енергије (хидроелектране, термоелектране, термоелектране-топлане, нуклеарне електране). Опис и карактеристике рада. Нове технологије за производњу електричне енергије. Постројења за производњу топлотне енергије.ЕНЕРГИЈА И ЕКОЛОГИЈА. Значај заштите околине. Утицај енергетских извора и постројења на животну средину. Међународни аспекти заштите животне средине.РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ. Политика рационализације и штедње енергије. Могућности рационализације у енергетском ланцу од производње до крајње потрошње у појединим секторима. Карактеристични примери.ЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ. Историјски развој производње и потрошње енергије.Енергетски извори и постројења. Трендови и могућности развоја у дугорочном периоду.Литература1. Ненад Ђајић, Енергетски извори и постројења, Београд, 1991.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и колективни рад

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 60колоквијум-исеминар-и 30

Page 57: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Компоненте и системи енергетске електроникеНаставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУпознавање са полупроводничким компонентама, основним особинама електро-енергетских претварача, принципом рада исправљача, инвертора и различитих типова претварача.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области енергетске електроникеСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основне полупроводничке компоненте: диода, транзистор, тиристор, триак. Начин рада полупроводничких вентила. Исправљачи наизменичне струје. Инвертори (карактеристике и начин рада). Принцип рада једносмерних и наизменичних претварача. ЛитератураАлександровић С., Скрипта - Компоненте и системи енергетске електронике, РГФ, Београд, 2007.Додатна литература по препоруци наставникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 58: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Опремање нафтних и гасних бушотинаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Положени колоквијуми и предати семинарски радовиЦиљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са опремањем нафтних и гасних бушотина. То се реализује кроз предавање и вежбе и већи број одлазака на терен и специјализоване погоне где се та опрема одржава и складишти.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру предмета ОПРЕМАЊЕ НАФТНИХ И ГАСНИХ БУШОТИНА изучава се опремање нафтних и гасних бушотина. Прво се анализирају фактори који утичу на избор начина опремања и отварања бушотина. Затим се разматрају методе опремања нафтних и гасних бушотина. Упознаје се подземна и надземна производна опрема бушотине (тубинг и пакери). Прорачун кретања, промена сила и напрезања у систему тубинг/пакер. Остала производна подземна опрема бушотине (седишта, спојнице, сигурносни вентили дубинске дизне). Разматра се технологија отварања производних интервала у нафтним и гасним бушотинама. Основе технике и технологије перфорирања производних интервала. Експлозиви Кумулативно експлозивно пуњење. Перфоратори. Врсте перфоратора. Методе напуцавања (овербаланце, ундербаланце, тцп и јет - абрасиве перфоратинг). Фактори који утичу на хидродинамичке карактеристике перфорација (карактеристике лежишта - анизотропија, слојевитост, присуство непропусних баријера, фрактуре; радни флуид у бушотини; геометријски параметри перфорација (број, дужина, пречник и просторна оријентација). На крају се упознаје са методама освајањем бушотина (замена радног флуида у бушотини лакшим флуидом, клиповање, замена флуида у бушотини азотом).Литература1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум-и 40семинар-и 20

Page 59: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програмРударско инжењерство Инжињерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 8. семестарЦиљ предметаУпознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.Исход предметаЗнање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.Садржај предметаТеоријска настава : Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни приступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-управљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без повратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.Практична настава :Вежбе према темама у Лабораторији Факултета.Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд. 6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50колоквијум-и 10семинар-и 15

Page 60: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 61: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програмИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основе геоинформационих системаНаставник:Вујић Б. Слободан Милутиновић Б. Александар, Петровски АлександарСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 7. семестарЦиљ предметаУпознавање са основама принципа и функција геоинформационих система.Исход предметаСтицање основних вештина креирања решења и експлоатације геоинформационих система.Садржај предметаТеоријска наставаУвод у принципе геоинформационих система-ГИС (друштво, наука и системи); Модели података и аксиоми (концептуални модели гео феномена реалног света, концептуални модели простора, модели гео података); Гео подаци у рачунару (кодирање, структуре, организација, приступ подацима,...); Унос, провера, чување и излаз података; Креирање непрекидних површи из тачкастих података (интерполација, визуелизација, просторна предикција, ...); Интерполација применом геостатичких метода (теорија регионалне променљиве и кригинга, вариограм, изотропија и анизотропија варијације, блок кригинг, пробабилни кригинг, симулација); Анализа дискретних ентитета у простору; Просторрна анлиза помоћу непрекидних поља; Глобални позициони систем - ГПС (принцип рада, методе мерења, корекција грешке, примене); Интеграција ГИС и ГПС технологије; Интернет технологија и ГИС; Wеb приступ удаљеним ГИС базама; Софтверска подршка (ARC/GIS, GeoCAD, ...); Примене ГИС у рударству и геологији, примери из праксе; Напредне теме.Практична наставаПрактична настава према темама у Рачунарској учионици Факултета. Израда семинарског рада са темом по слободном избору студента.Литература1. P.A. Burrough анд R.А. МcDonell (2006), Принципи географских информационих система, Грађевински факултет Београд.2. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), ГИС као информациона логистика рекултивације и уређења деградираних предела рударским активностима, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд3. Актуелна литература, према препоруци наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад кроз израду семинарског рада и креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 50колоквијум-исеминар-и 15

Page 62: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Контрола израде бушотина Наставник:Лековић А. БранкоСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти обуче у примени анализе параметра неопходних за контролу израде бушотине као и са методама за њихово квантитативно и квалитативно дефинисање. Посебни циљ је и истицање да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, непосредно зависи од квалитета контроле и да она представља приоритетни задатак код израде свих врста бушотина. Исход предметаКроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити при анализи неопходних услова који су потребни за коректну контролу израде бушотине. Студенти се на предавањима, такође, оспособљавају да дефинишу и анализирају узрок дотока слојног флуида у канал бушотине, као и да их са одговарајућим методама, тј. поступцима санирају.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Процес израде бушотине носи са собом низ проблема и опасности као што су специфични проблеми при изради, високи порни притисци, присуство отровни и корозивних гасова, високе температуре и друго.Данашњи степен развоја технике и технологије омогућује да се готово сви подаци о стању канала бушотине доводе у посебну јединицу на површини (Total Drilling Control) опремљену са инструментима за њихово регистровање у нумеричкој форми или у облику дијаграма (mud loging). У оквиру овог предавања изучава се контрола израде бушотине праћењем података у фази бушења у циљу регистровања стања у каналу бушотине (истрошеност длета, обрушавање канала бушотине, губици исплаке, прихвати алата), као и дефинисање транзитне зоне тј. уласка у повишене порне (слојне) притиске. Анализирају се параметри бушења (механичка брзина бушења, оптерећење на куку и длето, број обртаја длета, торзија за време бушења, број ходова пумпи и притисак испирних пумпи), испирни флуид (ниво у исплачним базенима, густина, салинитет и отпорност, температура, присуство гаса у исплаци, гасна хроматографија тј. компонентална анализа гаса ), и набушене честице. Разрађују се математички модели, “д-експонента” и AGIP “Sigma log”, за квантитативно и квалитативно дефинисање зона високог слојног притиска.На крају се упознаје са методама контроле дотока слојног флуида у канал бушотине у свим фазама израде бушотине.Литература1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2004. 2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.3. Бизјак Р.: »Контрола дотока лежишних флуида у бушотину«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад; 1997.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 40семинар-и

Page 63: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Електричне методе физичко-техничких мерења Наставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања из области савремених техика мерних претварача и инструмената. Упознавање са методама и инжињерским мерењима неелектричних величина.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области технике мерења неелектричних величина Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу; Мерна несигурност; Тачност и поузданост резултата мерења; Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената; Класификација и физички принципи рада мерних претварача.ЛитератураАлександровић С., Скрипта – Електричне методе физичко-техничких мерења, РГФ, 2007.Литература по препоруци предавачаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 64: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Експлоатација течних и гасовитих минералних сировинаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Планирање и пројектовање система заштите животне срединеНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са основама планирања и пројектовања система заштите животне са аспекта заштите свих елемената животне средине: вода, ваздух, земљишта и становништва.Исход предметаПознавање законске регулативе у вези са заштитом животне средине. Обученост за планирање и пројектовање система заштите животне средине. Садржај предметаТеоријска настава:Преглед узрочника угрожавања животне средине: Врсте и порекло штетних гасова, течности и прашина; Извори буке и вибрација. Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине: Стање флоре, фауне, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости. Контрола загађења ваздуха: Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја. Контрола загађености површинских вода: Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода. Прерада индустријских отпадних вода. Аутономни мониторинг системи. Заштита од буке и вибрација: Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација. Захтеви пејсажне архитектуре при уређењу индустријских погона. Постексплоатациони поступци: рекултивација деградираног теренаПрактична настава:Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Пример техничке рекултивације једног јаловишта.Литература1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7 2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London 3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-

442-00973-9 4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New YorkБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 усмени испит 45практична настава 15израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 65: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Стимулативне методе у производњи нафте и гасаНаставник:Даниловић Ш. Душан Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Положени предмети из претходне годинеЦиљ предметаЦиљ курса је да студенти упознају методе које се примењују у стимулисању производње нафтних и гасних бушотина. Као стимулативне методе најчешће се примењују киселинска обрада и хидрауличко фрактурирање у циљу повећања производње нафтних и гасних бушотина. Обе методе се детаљно разматрају, код киселинске обраде типови киселина и начин њиховог избора, а код фрактурирања припрема података и избор гравела. Детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције.Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати киселинске обраде и хидаруличко фрактурирање, пратити њихов ток извођења и анализирати ефикасност изведене операције.Садржај предметаТеоријска настава: Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне. Методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне - дијагноза проблема у раду бушотина. Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина. Киселинске обраде. Киселинска обрада карбоната и пешчара. Пројектовање киселинске обраде. Контрола и праћење тока обраде. Фрактурирање. Хидрауличко фрактурирање. Математички модели процеса фрактурирања. Флуиди за фрактурирање. Пропант. Минифрактурирање (припрема података). Пројектовање операције фрактурирања. Опрема и извођење. Анализа тока фрактурирања. Киселинско фрактурирање. Опрема и извођење. Анализа тока киселинског фрактурирања. Остале методе стимулације. Циклично утискивање CО2. Термичке методе стимулације (утискивање топле воде, циклично утискивање водене паре, електрично грејање прибушотинске зоне). Термо-хемијске методе. Магнетне методе. Ремонтни радови. Планирање ремонтних радова. Радни флуид који се користе при извођењу ремонтних радова. Врсте ремонтних радова. Решавање проблема високог садржаја воде у производњи нафте и гаса. Решавање проблема високог садржаја гаса. Решавање проблема производње песка. Решавање механичких проблема у бушотинама. (поправке примарне цементације, решавање проблема нехерметичности експлоатационе колоне, тубинга и пакера, решавање проблема комуникације у вишеслојном лежишту, остала оштећења -инструментација). Отварања нових производних интервала. Ремонтни радови у циљу промене начина (типа) опремања (сингле-дубле). Ремонтни радови у циљу стимулацијеСредства за извођење ремонтних радова. Покретно ремонтно постројење. Специјална постројења (алат на жици, азотно постројење, савитљиви тубинг).Практична настава: Дијагноза проблема у раду конкретних бушотина. Избор адекватне киселине за киселинску обраду. Пројектовање киселинске обраде. Анализа изведене киселинске обраде. Избор пропанта и носећег флуида за хидрауличко фрактурирање. Пројектовање хидрауличког фрактурирања. Анализа изведеног хидрауличког фрактурирања. Пројектовање киселинског фрактурирања. Литература1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама,

Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ISBN 86-7352-122-XБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 15 усмени испитколоквијум-и 20колоквијум -и

Page 66: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технике заваривања и спајањаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са поступцима заваривања и спајања, као и испитивањем и контролом заварених спојева. Заваривање је најраспрострањенија техника спајања метала. У пракси се непрестано развијају нове методе и поступци, који све више замењују класичне поступке спајања и репарације.Данас су јако актуелни поступци лемљења, алтернативни поступци спајања, резање металних материјала, наваривање и наношење заштитних превлака метализирањем.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени за примену поступака заваривања и лемљења у рударству и другим привредним гранама, као и испитивање и контролу заварених спојева.Садржај предметаТеоријска настава: Образовање споја у процесу заваривања. Класификација поступака заваривања: електролучно, електроотпорно, гасно-пламено, заваривање у атмосфери заштитних гасова и др. Контрола квалитета заварених спојева.. Специјални поступци заваривања: трењем, ултразвуком, електронско, ласером, експлозијом, хладно. Испитивање и оцена заварљивости. Заваривање у јами. Електроде и додатни материјал. Наваривање тврдих превлака. Сечење метала. Лемљење, опште карактеристике поступака. Технологија лемљења и спајања.Практична настава: Врсте, подела и означавање заварених спојева. Оцена и испитивање заварљивости. Ручно електролучно заваривање. Заваривање у заштитној атмосфери. Контрола и оцена квалитета заварених спојева. Гасно пламено заваривање. Гасно резање. Електроотпорно заваривање. Наваривање тврдих превлака. Заваривање у јами. Лемљење и спајање.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 45теренска настава 10колоквијум-и 20тестови

Page 67: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Разрада нафтних и гасних лежишта IIIНаставник:Митровић Д. ВладимирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта IIЦиљ предметаОвладавање моделирањем примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економском оптимизацијом разраде лежишта.Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Анализа типова математичких модела. Математичко моделирање разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Симулација и прогнозирање ефеката примене различитих метода повећања искоришћења лежишта. Специфичности разраде комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама. Техноекомомски аспекти разраде лежишта. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.ЛитератураВладимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта; Osnove razrade frakturiranih ležišta, T.D.Van Golf-Racht, Нови Сад 1988.год.; L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,; Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.; Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40семинар-и

Page 68: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Течни нафтни гасНаставник:Јованчић Д. Предраг Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаУпознавање студената са Течним нафтним гасом као предметом који проучава овај енергетски ресурс, његове карактеристике, производњу, транспорт, складиштење, карактеристике сагоревања, његову примену, прописе и стандарде. Циљ је упознавање студената са овим енергентом и њихово обучавање за лакше решавање проблема у пракси при коришћењу истог.Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава - предавања:Уводна разматрања: историјат, примена у свету и код нас. Физичко-хемијске карактеристике ТНГ: хемијске карактеристике течног нафтног гаса (квалитативна и квантитативна анализа), физичке карактеристике течног нафтног гаса (густина, специфична топлота, тачка росе, вискозитет, енталпија, ентропија, итд.). Производња течног нафтног гаса: екстракција ТНГ из природног гаса (апсорпција, нискотемпературна сепарација, адсорпција), производња ТНГ у рафинеријама нафте. Транспорт ТНГ: челичне боце, вагон цистерне, ауто цистерне, танкери, цевоводи. Складиштење ТНГ: преносни резервоари, стабилни резервоари (цилиндрични, лоптасти), подземни резервоари. Карактеристике сагоревања: топлотна вредност, сагоревање – стехиометријске једначине и прорачун, температура сагоревања, експлозивност у мешавини са ваздухом, брзина распростирања пламена, димензије пламена. Општа примена ТНГ: у домаћинствима (за грејање, припрему потрошне топле воде, за кување, итд.), у индустрији (за технолошке процесе, сушење, грејање хала, итд.), у широкој потрошњи и малој привреди, у пољопривреди, у саобраћају. Прописи и стандарди.Практична настава - вежбе:На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први рад је из области производње, транспорта и складиштења. Други рад је из области сагоревања и опште примене. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених семинарских радова. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. В. Буљак, Инсталације за пропан-бутан, Грађевинска књига Београд, 2005. 2. М. Богнер, М. Исаиловић, Природни гас, ЕТА Београд, 2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 40практична настава усмени испитколоквијум-и 30семинар-и 20

Page 69: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Техничка дијагностикаНаставник:Јованчић Д. ПредрагСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаТехничка дијагностика као саставни део процеса одржавања према стању треба да утврди техничко стање саставног дела система са одређеном тачношћу у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са овом новом системском науком и њихово лакше прилагођавање препознавању системских проблема. Студенти добијају знање о науци која се бави препознавањем техничког стања система и у складу са тим доносе исправне одлуке сагласне временском критеријуму.Исход предметаПоложен испит, са активним знањем.Садржај предметаТеоријска настава – предавања: Општи принципи дијагностике стања система. Класификација дијагнозе и дијагностичких параметара. Систем и поступци техничке дијагностике. Средства техничке дијагностике. Анализа резултата и прогноза техничког стања система. Узроци грешака у дијагнози стања. Аутоматски систем техничке дијагностике. Организација извођења дијагностичких контрола и организација службе. Аутоматски системи контроле радне способности техничког система. Субјективни поступци техничке дијагностике. Контрола шума. Визуелна контрола. Контрола боје и мириса. Поступци контроле (мерења) радних параме-тара. Основи метрологије. Поступак мерења температуре. Термовизијско опажање. Поступак мерења угаоне брзине и броја обртаја. Поступак мерења притиска. Поступак мерења протока. Поступак мерења нивоа течности. Поступак мерења померања. Поступак мерења обртног момента. Поступак мерења механичке снаге. Поступак мерења брзине и убрзања. Поступак мерења силе. Поступак мерења угла. Поступак мерења пута. Поступак мерења тврдоће. Поступак мерења влажности. Поступак мерења времена. Поступак контроле продуката хабања и сагоревања (контрола хемијског састава). Дијагноза техничког стања триболошких склопова. Испитивање промена својстава мазива и уља. Дијагностика стања хидрауличног уља. Испитивање издувних гасова мотора. Виброакустика. Вибрација као параметар техничког стања система. Утврђивање узрока неисправности техничког система услед вибрација. Програм контроле техничког стања система. Поступци за дијагностику стања котрљајућих лежаја. Отклањање проблема повишеног нивоа вибрација. Поступак геоме-тријске контроле (утврђивање димензије делова система). Поступци испитивање (контроле) без разарања. Магнетска испитивања. Поступак пенетрације. Поступак холографије. Ултразвучна испитивања. Поступак испитивања вртложним струјама. Поступци радиографије и гамаграфије. Поступак акустичке емисије за одређивање параметара механике лома. Поступак испитивања корозије. Поступци електричне контроле. Модели одржавања према стању – модели дијагностике техничког стања. Практична настава – вежбе:На вежбама студенти полажу два колоквијума преко тестова. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први семинарски рад се ради из области вибрација. Други семинарски рад се ради из осталих поступака, како субјективних тако и објективних. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених пројектних задатака као и примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзакт-них података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Адамовић Ж., Техничка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 19982. Балдини А., Фурланетто Л., Одржавање по стању, ОМО Београд, 1980. 3. Брчић В., Чукић Р., Експерименталне методе у пројектовању конструкција, ГК Београд, 1988Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитизрада задатака 40колоквијум –и 20

Page 70: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми :Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија:Основне академске студијеНаставник или наставници задужени за организацију стручне праксе Димитријевић Љ. СлободанБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 8. семестарЦиљ Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавањаОбука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима

Очекивани исходи Потврћивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима

Садржај стручне праксе упознавање са рудником и постројењима, упознавање са технолошким процесима, упознавање са мерама заштите, упознава са утицајем на животну средину упознавање са организацијом рада свих служби и др.

Број часова 120Методе извођења Упознавање са процесом у радној организацијиУпознавање са практичним проблемимаРешавање практичних проблемаСамостална израда и одбрана дневника

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаАктивност 30 Писмени испитИзрада дневника праксе 40 Одбрана дневника 30

Page 71: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програм:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија:Основне академске студијеЗавршни радБрој ЕСПБ: 8Услов: Положени сви испити предвићени програмом основних академских студијаЦиљеви завршног рада: Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на основним академским студијамаАктивно коришћење стеченог знањаСамостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму

Очекивани исходи: Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на основним академским студијамаПрактична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма

Општи садржаји:

Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Методе извођења: Менторски радЛабораторијска истраживањаТеренска, експлоатациона истраживањаСамостална израда завршног радаПрезентација завршног рада

Оцена (максимални број поена 100)Израда завршног рада 70 поенаПрезентација и одбрана завршног рада 30 поена

Page 72: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Дистрибуција гасаНаставник:Танасијевић Љ. МилошЖивковић А. Марија Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Елементи и урeђаји нафтних и гасних инсталацијаЦиљ предметаЦиљ курса је упознавање са дистрибуцијом природног гаса. Да би се природни гас могао користити неопходно је саградити одговарајућу инфраструктуру, односно дистрибутивну гасоводну мрежу. Дефинисање потреба потрошача за природним гасом у сектору широке потрошње и комерцијалном сектору. Дефинисање нормативљ годишње потрошње гаса у овим секторима, неравномерности потрошње природног гаса. Због тога се разматрају принципи дистрибуције природног гаса, типови дисрибутивних система, идејна решења дистрибутивне мреже и хидраулички прорачун дистрибу-тивних мрежа гасовода отвореног и прстенастог типа. Упознаје се са кућним прикључцима и инсталацијама, техничким условима и стандардима за кучне прикључке.Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално димензинисати и пројектовати дистрибутивне гасоводне мреже, радити на њховом одржавању и експлоатацији. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес дистрибуције гаса који ће у будућности у нашој земљи имати све већи значај. Садржај предметаТеоријска настава : Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље. Анализа потрошача и дефинисање основних параметара потреба за гасом. Специфична потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Прорачун и одређивање норматива годишње потрошње гаса за грејање. Одређивање норматива потреба у гасу за кување и припрему топле воде. Нормативи за укупне потребе у гасу једног домаћинства. Специфична потрошња природног гаса у комерцијалном сектору. Неравномерност потрошње природног гаса у сектору широке потрошње. Идентификација зона и избор приоритета у градовима. Динамика развоја дистрибуције гаса у нашим градовима. Основни принципи дистрибуције природног гаса. Опис система дистрибуције гаса. Типови дисрибутивних система гасовода. Избор трасе гасовода. Принципи прорачуна дистрибутивне мреже. Идејно решење дистрибутивне мреже. Хидраулички прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског. притиска. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Алгоритма за димензионисање дистрибутивних гасовода високог и средњег притиска. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Кућни прикључци и инсталације. Тип индивидуалног објекта. Тип објекта до П+4. Тип објекта до П+8. Технички услови за кућне прикључке. Стандарди за кућне прикључке. Услови за смештај у зградама. Одржавање дистрибутивних гасовода. Отклањање кварова на цевоводу-санација пропуштања гаса. Зоне опасности и експлозивна заштита. Основна начела мера сигурности. Практична настава : Анализа потрошача и дефинисање основних параметара потреба за гасом. Специфична потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Прорачун и одређивање норматива годишње потрошње гаса за грејање. Дефинисање укупне потребе у гасу једног домаћинства (грејање, кување и припрема топле потрошне воде). Дефинисање специфичне потрошње природног гаса у комерцијалном сектору. Неравномерност потрошње природног гаса у сектору широке потрошње. Идентификација зона и избор приоритета у градовима. Динамика развоја дистрибуције гаса у нашим градовима. Избор типа дисрибутивног система гасовода. Избор трасе гасовода. Идејно решење дистрибутивне мреже. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима ниског. притиска. Израчунавање пада притиска у хоризонталним гасоводима средњег и високог притиска. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Прорачун протока методом контура (модификованом хардy-цросс методом). Прорачун кућних инсталација.Литература1. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић: Дистрибуција природног гаса, Рударско геолошки

факултет, 2005 Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и

Page 73: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

семинар-и 40

Page 74: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Експлоатација и одржавање гасоводних системаНаставник:Јованчић Д. Предраг Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаЦиљ курса је да се стекну неопходна знања из експлоатације и одржавања како би се коришћење гасоводних система одвијало технички и економски успешно уз обавезни ниво сигурности неопходан за гасне системе и уређаје.Исход предметаОспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији и одржавањуСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:А. ОСНОВЕ ОДРЖАВАЊА А.1. Основни принципи А.2. Захтеви при пројектовању и набавци средстава за рад А.3. Припрема средстава за рад за експлоатацију А.4. Организација и радна снага А.5. Радионице и опрема А.6. Управљање резервним деловима А.7. Припрема одржавањаБ. ГАСОВОДНИ СИСТЕМ - ОПШТИ ДЕО Б.1. Технолошки и технички принципи функционисања цевоводног транспорта гасовитих угљоводоника Б.1.1.Основна физичко хемијска својства гасовитих угљоводоника (основни гасови) Б.1.2. Основни принципи производње, припреме за транспорт и транспорт гасовитих угљоводоника Б.1.3. Систем за транспорт гасовитих угљоводоника цевоводима (гасоводи и продуктоводи) Б.1.4 к. Саставни делови гасоводног сиситема за транспорт и дистрибуцију и њихове основне техничко-технолошке крактеристике Б.1.5. Карактеристични поступци на гасоводном систему Б.1.6. Мере заштитеЦ. УПРАВЉАЊЕ ГАСОВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ И МАШИНСКИМ ОДРЖАВАЊЕМ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА Ц.1. Управљање техничко технолошким процесом цевоводног транспорта гасовитих угљоводиника Ц.3. Поступци непосредног руковања процесом транспорта и одржавања Ц.4. Индустријске унутрашње гасне инсталацијеД. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА НА ГАСОВОДНОМ ОБЈЕКТУ Д.1. Електроинсталације на гасоводном објекту Д.2. Антикорозивна заштита на гасоводном систему Е. ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ ОБЈЕКАТА Е.1. Преглед грађевинских објеката на траси гасовода Е.2. Процедура при грађевинском одржавањЕ.3. Контрола активности на траси гасовода (цевовода) Е.4. Визуелно и геодетско праћење (осматрање) специфичних објеката и појава на траси гасовода Е.5. Одржавање гасовода и гасоводних објеката Е.6. Одржавање специфичних објеката на траси гасовода Е.7. Евиденција активности грађевинског одржавања, arhiviranje i ažuriranje baze podataka za sve objekte na trasi gasovodaЛитература1. Тома Танасковић, ОДРЖАВАЊЕ РУДАРСКИХ МАШИНА, Катедра за опште машинство и термодинамику,

Београд 1998.2. Петар Пераћ и сарадници, ГАСОВОДНИ СИСТЕМ – УПРАВЉАЊЕ РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ,

Југословенско удружење за гас – ЈУГАС, Београд, 2002.3. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић, ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА, Рударско-

геолошки факултет, Београд, 2005.Број часова активне наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 60колоквијум-исеминар-и 30

Page 75: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Сагоревање гасовитих гориваНаставник:Танасковић И. ТомаЖивковић А. Марија Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је упознавање студента са проблематиком сагоревања, основним појмовима и начином израчунавања карактеристичних величина везаних за ову област. Исход предметаСтудент је савладао основне појмове и стекао знања везано за сагоревање гасовитих горива, горионике и проблеме емисије штетних материја које се емитују процесима сагоревања. Садржај предметаТеоријска наставаКласификација гасовитих гориваКарактеристике представника група гасовитих горива; Даљински гас; Природни гас; Пропан (ПН) и пропан бутан смеша (ПБС); Смеша пропан-бутан-ваздух (СПБВ; Смеш природни гас-ваздух (СГВ).Оплемењивање горива.Стехиометријске једначине сагоревања. Потребна количина ваздуха. Стварна количина ваздуха. Коефицијент вишка ваздуха. Састав продуката сагоревања. Горња и доња топлотна моћ. Теоријска (адијабатска) температура сагоревања.Енталпија продуката сагоревања. I-t дијаграм продуката сагоревања. Одређивање коефицијента вишка ваздуха.Температура паљења-самопаљење. Границе паљења и експлозивности. Брзина ширења пламена. Дифузиони пламен, предмешани пламен.Топлотно оптерећење, снага, степен корисности. Горионици .Wobbe број. Горионици за гасовито гориво. Горионици за гасовито и течно гориво.Еколошки аспекти сагоревања гасовитих горива. NOx –механизми настајања и контрола емисије. Емисија CO. Граничне вредности емисије.Савремене технике сагоревања гасовитих горива. Сагоревање у порозној структури, вихорни горионици. Практична настава: Вежбања су рачунске природе. ЛитератураЈоксимовић-Тјапкин С. Процеси сагоревања, ТМФ, 1987.Радовановић Милан, Горива МФ,1994.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, решавање задатака рачунске природе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 60колоквијум-исеминар-и 30

Page 76: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Пројектовање гасоводних системаНаставник:Ивезић Д. Дејан Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: Уписан 8. семестарЦиљ предметаДетаљно упознавање са поступком пројектовања гасоводних система. Усвајање концепције гасификације одређеног подручја, дефинисање конзума. Савладавање поступака пројектовања магистралних и разводних гасовода, мерно регулационих станица, дистрибутивних гасовода и унутрашњих инсталација, прописи везаних за природни гас и градњу гасовода.Исход предметаОспособљавање студената за пројектовање и извођење магистралних и разводних гасовода, мерно регулационих станица и дистрибутивних гасовода. Упознаване са основама економике изградње и рада гасоводних система. Оспособљавање за техничко руковођење, руковање и одржавање објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса.Садржај предметаТеоријска наставаГасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Магистрални, разводни, дистрибутивни гасовод. Мерно-регулационе станице. Идејно решење гасификације подручја. Закони и технички прописи везани за производњу, пренос и коришћење природног гаса. Транспорт гаса у магистралном и разводном гасоводу. Избор оптималних параметара гасовода. Компресорске станице. Мерно-регулационе станице. Основни принципи дистрибуције природног гаса. Кућни прикључци и унутрашња гасна инсталација. Индустријске унутрашње гасне инсталације. Градња гасовода. Основи економике гасоводних система. Даљински надзор и управљање цевоводним транспортом. Концепт SCADA система у гасоводним системима. Практична наставаДефинисање конзума гасоводног система. Концепцијско решење система. Магистрални гасовод. Идејно решење разводног гасовода. Избор трасе. Хидраулични прорачун мреже средњег и високог притиска. Димензионисање компресора. Избор и пројектовање мерно-регулационих станица. Избор типа дисрибутивног система гасовода. Избор трасе гасовода. Хидраулични прорачун дистрибутивне мреже гасовода. Избор и пројектовање кућних прикључака и инсталација. Избор и пројектовање унутрашње индустријске инсталације. Одреживање инвестиционих и експлоатационих трошкова гасоводног система. Cash-flow анализа. Одређивање економских параметара изградње и рада рада система. Израда техничке документације. Елементи главног пројекта.Литература1. Б. Прстојевић, Н. Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ, 1995. 2. Б.Прстојевић, Н.Ђајић, В.Вулетић, Дистрибуција природног гаса, РГФ, 2005.3. В.Стрелец, Плинарски приручник, Енергетика маркетинг, 2002.4. П.Пераћ, Гасоводни систему, ЈУГАС, 2002.5. М.Богнер, М.Исаиловић, Природни гас, ЕТА, Београд 20056. American Gas Association, Gas Engineers Handbook, Industrial PressБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 20семинар-и/графички рад-ови 40

Page 77: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони системиНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Информатика IЦиљ предметаУпознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово увођење у савремене пословне системеИсход предметаСтуденти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама Садржај предметаТеоријска наставаКурс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе. Затим се изучавају елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно моделирање презентира се кроз основне елементе језика UML. Елементи везани за имплементацију система обухватају објектно оријентисане програмске језике, управљање релационим базама података, CASE алате и друге релевантне теме. Практична настава Сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на примеру информационог система у рударству.Литература1. O’Brien J.A., Introduction to Information Systems, Mc-Graw-Hill, 2004. 2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-

Hill, 2003. 3. Милићев Д., Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.5. Internet repository of MSF-based materials, http://www.microsoft.com/solutionsframework/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 усмени испит 30практична настава 15семинарски рад 40

Page 78: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Истраживање и експлоатација геотермалне енергијеНаставник:Крунић ОливераСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаУпознавање са истраживањем и производњом геотермалне енергије. Проучавају се потенцијали и резерве геотермалне енергије у свету и нашој земљи. Изучава се бушење и опремање геотермалних бушотина, термофизичке карактеристике стена и флуида, разрада геотермалних лежишта, хидродинамичка испитивања геотермалних бушотина, математичко моделирање геотермалних лежишта и производња геотермалне енергије. Детаљно се разматрају еколошки проблеми производње и коришћења геотермалне енергије.Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области истраживања и производње геотермалне енергије.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Проучавају се потенцијали и резерве геотермалне енергије у свету и нашој земљи. Изучава се бушење и опремање геотермалних бушотина, термофизичке карактеристике стена и флуида, разрада геотермалних лежишта, хидродинамичка испитивања геотермалних бушотина, математичко моделирање геотермалних лежишта и производње геотермалне енергије и еколошка проблематика. Литература1. Мишо Солеша: Производња и коришћење геотермалне енергије, Монографија, ДИТ Нови Сад -Рударско

геолошки факултет, 19952. Стручни чланци аутора В. МитровићаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испитпрактична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и

Page 79: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија израде бушотина IIIНаставник:Бизјак РенатоСтатус предмета: Изборни предметБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са пројектовањем израде ултра дубоких истражних бушотина (са екстремно високим порним притисцима, температурама и присуством отровних и корозивних гасова), као и са специфичностима пројектовања и технологије израде бушотина на геотермалну енергију и бушотина малог пречника. Исход предметаКроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе Услова за пројектовање и израдзу ултра дубоких и геотермалних бушотине. Посебно се наглашу је и истиће да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, представљају приоритетне задатке како код пројектовања тако и израде тих врста бушотина. Студенти се на крају курса, такође, оспособљавају да дефинишу и анализирају технологију примене специјалних алата у бушотини тј. опреме за тестирање бушотина (Drillstem Testing Tools-DST).Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Достигнута дубина бушења повећава се из године у годину, а са дубином бушотине усложава се и могућа проблематика, тако да пројектовање ултра дубоких бушотина захтева посебан технолошки прилаз при конструкцији бушотина, избору алата, избору бушаћег флуида, цементације низа заштитних цеви, сигурносне опреме и примењиваних режима бушења. У оквиру овог предмета изучава се пројектовање израде ултра дубоких истражних бушотина са екстремно високим порним притисцима, температурама и присуством отровних и корозивних гасова (H2S i CO2). Нафта и гас су необновљиви извори енергије и уз одређену стопу пораста потрошње имају и релативно сагледив крај. Технологија пројектовања и израде бушотина на геотермалну енергију (топлу воду или геотермалну пару) је управо та која би требала да омогући истраживање и коришћење геотермалне енергије, као једног од нових обновљивих извора енергије. У оквиру курса посебно се детаљно анализирају специфичности пројектовања и технологије израде бушотина на геотермалну енергију (прегрејану водену пару).Литература1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-

Нафтагас Нови Сад. 2004, 2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог

бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002, 3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997.

Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 20+20семинар-и

Page 80: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енергетска постројењаНаставник:Танасковић И. Тома Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаПроблем енергетике више није само проблем енергетских потенцијала, њихове експлоатације, прпреме и трансформације, већ и међусобне зависности измедђу три Е (Енергије, Екологије и Економије). Док је у седамдесетим годинама прошлог века постојала скоро искључива зависност енергетике и економије, данас се и еколошким проблемима поклања велика пажња .Циљ курса да се студенти појединих усмерења Рударско геолошког факултета упзнају основе енергетике и енергетских постројења ради рационалног коришћења енергетских ресурса са становишта енергетске ефикасности, економије и екологије.Исход предметаУпознавање студента са енергетским потенцијалима, начинима трансформације, утицајима на животну средину и могућностима рацонализације потрошње енергије Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА. Постројења за припрему и прераду примарних извора енергије (угља,нафте,природног гаса,нуклеарног горива,уљних шкриљаца и битуминозних пескова,геотермалне енергије). Постројења за производњу електричне енергије (хидроелектране, термоелектране, термоелектране-топлане, нуклеарне електране). Опис и карактеристике рада. Нове технологије за производњу електричне енергије. Постројења за производњу топлотне енергије.ЕНЕРГИЈА И ЕКОЛОГИЈА. Значај заштите околине. Утицај енергетских извора и постројења на животну средину. Међународни аспекти заштите животне средине.РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ. Политика рационализације и штедње енергије. Могућности рационализације у енергетском ланцу од производње до крајње потрошње у појединим секторима. Карактеристични примери.ЕНЕРГЕТИКА СРБИЈЕ. Историјски развој производње и потрошње енергије.Енергетски извори и постројења. Трендови и могућности развоја у дугорочном периоду.Литература1. Ненад Ђајић, Енергетски извори и постројења, Београд, 1991.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и колективни рад

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 60колоквијум-исеминар-и 30

Page 81: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Компоненте и системи енергетске електроникеНаставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУпознавање са полупроводничким компонентама, основним особинама електро-енергетских претварача, принципом рада исправљача, инвертора и различитих типова претварача.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области енергетске електроникеСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основне полупроводничке компоненте: диода, транзистор, тиристор, триак. Начин рада полупроводничких вентила. Исправљачи наизменичне струје. Инвертори (карактеристике и начин рада). Принцип рада једносмерних и наизменичних претварача. ЛитератураАлександровић С., Скрипта - Компоненте и системи енергетске електронике, РГФ, Београд, 2007.Додатна литература по препоруци наставникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 82: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Опремање нафтних и гасних бушотинаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Положени колоквијуми и предати семинарски радовиЦиљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са опремањем нафтних и гасних бушотина. То се реализује кроз предавање и вежбе и већи број одлазака на терен и специјализоване погоне где се та опрема одржава и складишти.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру предмета ОПРЕМАЊЕ НАФТНИХ И ГАСНИХ БУШОТИНА изучава се опремање нафтних и гасних бушотина. Прво се анализирају фактори који утичу на избор начина опремања и отварања бушотина. Затим се разматрају методе опремања нафтних и гасних бушотина. Упознаје се подземна и надземна производна опрема бушотине (тубинг и пакери). Прорачун кретања, промена сила и напрезања у систему тубинг/пакер. Остала производна подземна опрема бушотине (седишта, спојнице, сигурносни вентили дубинске дизне). Разматра се технологија отварања производних интервала у нафтним и гасним бушотинама. Основе технике и технологије перфорирања производних интервала. Експлозиви Кумулативно експлозивно пуњење. Перфоратори. Врсте перфоратора. Методе напуцавања (овербаланце, ундербаланце, тцп и јет - абрасиве перфоратинг). Фактори који утичу на хидродинамичке карактеристике перфорација (карактеристике лежишта - анизотропија, слојевитост, присуство непропусних баријера, фрактуре; радни флуид у бушотини; геометријски параметри перфорација (број, дужина, пречник и просторна оријентација). На крају се упознаје са методама освајањем бушотина (замена радног флуида у бушотини лакшим флуидом, клиповање, замена флуида у бушотини азотом).Литература1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум-и 40семинар-и 20

Page 83: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програмРударско инжењерство Инжињерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 8. семестарЦиљ предметаУпознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.Исход предметаЗнање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.Садржај предметаТеоријска настава : Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни приступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-управљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без повратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.Практична настава :Вежбе према темама у Лабораторији Факултета.Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд. 6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50колоквијум-и 10семинар-и 15

Page 84: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Пројектовање кућних инсталацијаНаставник:Танасковић И. ТомаЖивковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4 Услов: Циљ предметаЦиљ курса је да се студенти оспособе да квалитетно пројектују кућне инталације. То подразумева пројектовање гасне инсталације у објектима, избор гасних уређаја различите намене и пројектовање инсталација за различите системе грејања које на најбољи начин користе технолошке могућности гасних котлова. Такође ће бити упзнати са специфичним гасним уређајима и ниховим могућностима и техничким условима примене.Исход предметаИсход курса је овладавање проблематиком пројектовања кућних инсталација, првенствено за потребе грејања што подразумева одређивање потребне количине, топлоте, избор котла и пројектовање система грејања.Садржај предметаТеоријска наставаОпште о гасним уређајима. Подела гасних уређаја.Постављање гасних уређаја. Постављање гасних уређаја врсте А. Постављање гасних уређаји врсте б учинка мањег од 35 кw. Постављање гасних уређаја врсте б учинка измеду 35 и 50 кw. Постављање гасних уређаји врсте Б учинка већег од 50 кw. Постављање гасних уређаја врсте Ц. Гасно грејање Потребни подаци за пројектовање. Потребна количина топлоте за грејање Грејање гасним пећима. Етажно грејање. Централно грејање. Гасне котларнице Инфрацрвено грејање. Гасни прикључци и инсталације. Кућни гасни прикључци. Гасне инсталације у зградама. Кућна гасна инсталација.Двоцевна постројења гравитационог грејања. Постројења са доњим разводом. Постројења са хлађењем воде у цевној мрежи. Постројења са горњим разводомЈедноцевни систем централног грејања. Начин постављања цевне мреже. Савремени једноцевни системи. Димензионисање грејних тела. Димензионисање цевне мреже гравитационих система. Упутство за прорачин са примерима.. Постројења са хлађењем воде у цевној мрежи. Пумпе у систему централног грејања.Систем грејања са принудном циркулацијом. Прорачун цевне мреже.Притисци у систему воденог грејањаПанелно грејање Примена гаса у системима припреме потрошне топле воде. Остале могућности примене гаса. Примена гаса за кување. Примена гаса за хлађење. Примена гаса у перионицама и сушионицама веша. Гасне когенерационе електране. Гас за погон горивих ћелија.Практична настава На вежбама је предвиђена израда пројектног задатка пројектовања инсталације на примеру породичне куће, што ће бити основа за израду пројекта предвиђеног семинарским радом.Литература1. В.Стрелец, Плинарски приручник, Енергетика маркетинг, 2002.2. Тодровић, Б., Пројектовање постројења за централно грејање, Машински факултет, Београд, 2005. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, израда пројектног задатка

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 45колоквијум-исеминар-и 45

Page 85: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Противексплозиона заштита електричних уређајаНаставник:Јовић П. Михајло Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУпознавање са карактеристикама запаљивих и експлозивних смеша и физичким карактеристикама експлозије, као и са основним идејама и начинима примене појединих врста противексплозионе заштите.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области противексплозионе заштите електричних уређајаСадржај предметаТеоријска настава: Експлозивне и запаљиве смеше. Класификација угрожених простора. Врсте противексплозионе заштите. Пракрична настава: Детаљније упознавање са конструкцијама заштићених уређаја (теоријско, мултимедијално и практично)Литература1. Одабрана поглавља из још необјављеног уџбеника М. Јовића и С. Александровић, који третира ову

проблематику, презентирана студентима на CD-у2. Делови стандарда ЈУС, који се односе на ову проблематику.3. Збирка прописа из области геологије и рударстваБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 86: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Еколошки менаџментНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РО-инжењерство заштите на рау и заштите животне срединеЦиљ предметаЦиљеви курса је: презентовање и прихватање , од стране полазника, тренутне ситуације по питању заштите животне средине уопште као и препознавање места и улоге менаџера процеса заштитеживотне средине; идентификовање метода и техникана заштите и руковођења активностима на стратешком и оперативном нивоу; препознавање потреба у капацитетима када су процеси заштите у питању.Исход предметаРударски инжењер- упознат и оспособљен за управљање процесима и пројектима заштите на раду и заштите животне средине.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:

1. Увод,улога, дефиниције, значај и принципи менаџмента, активности и класификације2. Развој менаџмента, појаве, пракса, правци (школе)3. Врсте менаџмента, стратешки и оперативни ниво,4. Оснвоне терије заштите животне средине, место и улога менаџмента у процесима заштите животне

средине,5. Механизми угрожавања животне средине услед рударских и других активности, 6. Стандарди и политика заштите животне средине, инспекцијске службе и активности.7. Наслеђе и тренутна ситуација у земљи по питању заштите животне средине8. Функције еко-менџмента,9. Планирање пројеката заштит животне средине,,

10. Пројектовање у области екологије,11. Организација активности заштите животне среедине12. Оспособљавање кадрова за управљање и руковођење процесима заштите животне средине, кадровска

политика,13. Контрола процеса заштите животне средине14. Трошкови и b/c анализа ефеката пројеката заштите животне средине15. Институционални и законски оквири екологије у свету и код нас.

Литература1. Адижес И.,Како ријешити кризу управљања, Глобус, Загреб 1989.2. Одрживи развој и ПМС, Монографија, РГФ, Београд 2007.3. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 4. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 87: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Транспорт гаса и компресорске станицеНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за транспорт гаса.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:ТРАНСПОРТ ГАСА И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ теоријске основе рада компресора (клипни, центрифугални, завојни), опис конструкције компресора и као и специфичности експлоатације гас компресора су такође обухваћене наставом. Компресорске станице: избор броја компресора, избор места у систему гасовода, пројектовање, опслуживања, регулисања рада, одржавање и сервисирање, су такође део овог курса. Посебна пажња је посвећена помоћним постројењима компресорских станица: постројења за хлађење, подмазивање, развод сабијеног гаса, елементим сигурности постројења, мерама заштите, итд. Део наставе је посвећен мерењима у области транспорта гаса , обрадом измерених величина и начинима приказивања добијених резултата. Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.Литература1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд 1996.2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.

2001.3. Шашић М. Транспорт флуида цевима, Машински факултет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 88: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 89: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програмИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основе геоинформационих системаНаставник:Вујић Б. Слободан Милутиновић Б. Александар, Петровски АлександарСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 7. семестарЦиљ предметаУпознавање са основама принципа и функција геоинформационих система.Исход предметаСтицање основних вештина креирања решења и експлоатације геоинформационих система.Садржај предметаТеоријска наставаУвод у принципе геоинформационих система-ГИС (друштво, наука и системи); Модели података и аксиоми (концептуални модели гео феномена реалног света, концептуални модели простора, модели гео података); Гео подаци у рачунару (кодирање, структуре, организација, приступ подацима,...); Унос, провера, чување и излаз података; Креирање непрекидних површи из тачкастих података (интерполација, визуелизација, просторна предикција, ...); Интерполација применом геостатичких метода (теорија регионалне променљиве и кригинга, вариограм, изотропија и анизотропија варијације, блок кригинг, пробабилни кригинг, симулација); Анализа дискретних ентитета у простору; Просторрна анлиза помоћу непрекидних поља; Глобални позициони систем - ГПС (принцип рада, методе мерења, корекција грешке, примене); Интеграција ГИС и ГПС технологије; Интернет технологија и ГИС; Wеb приступ удаљеним ГИС базама; Софтверска подршка (ARC/GIS, GeoCAD, ...); Примене ГИС у рударству и геологији, примери из праксе; Напредне теме.Практична наставаПрактична настава према темама у Рачунарској учионици Факултета. Израда семинарског рада са темом по слободном избору студента.Литература1. P.A. Burrough анд R.А. МcDonell (2006), Принципи географских информационих система, Грађевински факултет Београд.2. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), ГИС као информациона логистика рекултивације и уређења деградираних предела рударским активностима, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд3. Актуелна литература, према препоруци наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад кроз израду семинарског рада и креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 50колоквијум-исеминар-и 15

Page 90: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Контрола израде бушотина Наставник:Лековић А. БранкоСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти обуче у примени анализе параметра неопходних за контролу израде бушотине као и са методама за њихово квантитативно и квалитативно дефинисање. Посебни циљ је и истицање да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, непосредно зависи од квалитета контроле и да она представља приоритетни задатак код израде свих врста бушотина. Исход предметаКроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити при анализи неопходних услова који су потребни за коректну контролу израде бушотине. Студенти се на предавањима, такође, оспособљавају да дефинишу и анализирају узрок дотока слојног флуида у канал бушотине, као и да их са одговарајућим методама, тј. поступцима санирају.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Процес израде бушотине носи са собом низ проблема и опасности као што су специфични проблеми при изради, високи порни притисци, присуство отровни и корозивних гасова, високе температуре и друго.Данашњи степен развоја технике и технологије омогућује да се готово сви подаци о стању канала бушотине доводе у посебну јединицу на површини (Total Drilling Control) опремљену са инструментима за њихово регистровање у нумеричкој форми или у облику дијаграма (mud loging). У оквиру овог предавања изучава се контрола израде бушотине праћењем података у фази бушења у циљу регистровања стања у каналу бушотине (истрошеност длета, обрушавање канала бушотине, губици исплаке, прихвати алата), као и дефинисање транзитне зоне тј. уласка у повишене порне (слојне) притиске. Анализирају се параметри бушења (механичка брзина бушења, оптерећење на куку и длето, број обртаја длета, торзија за време бушења, број ходова пумпи и притисак испирних пумпи), испирни флуид (ниво у исплачним базенима, густина, салинитет и отпорност, температура, присуство гаса у исплаци, гасна хроматографија тј. компонентална анализа гаса ), и набушене честице. Разрађују се математички модели, “д-експонента” и AGIP “Sigma log”, за квантитативно и квалитативно дефинисање зона високог слојног притиска.На крају се упознаје са методама контроле дотока слојног флуида у канал бушотине у свим фазама израде бушотине.Литература1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2004. 2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И

ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.3. Бизјак Р.: »Контрола дотока лежишних флуида у бушотину«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад; 1997.Број часова активне наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеPоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 50колоквијум-и 40семинар-и

Page 91: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Електричне методе физичко-техничких мерења Наставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања из области савремених техика мерних претварача и инструмената. Упознавање са методама и инжињерским мерењима неелектричних величина.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области технике мерења неелектричних величина Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу; Мерна несигурност; Тачност и поузданост резултата мерења; Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената; Класификација и физички принципи рада мерних претварача.ЛитератураАлександровић С., Скрипта – Електричне методе физичко-техничких мерења, РГФ, 2007.Литература по препоруци предавачаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 92: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Експлоатација течних и гасовитих минералних сировинаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Планирање и пројектовање система заштите животне срединеНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са основама планирања и пројектовања система заштите животне са аспекта заштите свих елемената животне средине: вода, ваздух, земљишта и становништва.Исход предметаПознавање законске регулативе у вези са заштитом животне средине. Обученост за планирање и пројектовање система заштите животне средине. Садржај предметаТеоријска настава:Преглед узрочника угрожавања животне средине: Врсте и порекло штетних гасова, течности и прашина; Извори буке и вибрација. Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине: Стање флоре, фауне, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости. Контрола загађења ваздуха: Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја. Контрола загађености површинских вода: Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода. Прерада индустријских отпадних вода. Аутономни мониторинг системи. Заштита од буке и вибрација: Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација. Захтеви пејсажне архитектуре при уређењу индустријских погона. Постексплоатациони поступци: рекултивација деградираног теренаПрактична настава:Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Пример техничке рекултивације једног јаловишта.Литература1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7 2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London 3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-

442-00973-9 4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New YorkБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 45практична настава 15израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 93: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програм/студијски програми :Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Прописи и стандарди гасне техникеНаставник:Јованчић Д. ПредрагСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаОсновни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области гасне технике. Ова знања и систем примене и тумачења у пракси су од велике важности у коришћењу гаса у индустрији и домаћинству, и омогућавају формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје пре свега са становишта безбедности..Исход предмета Формирање комплетног знања из оперативних послова везаних за праксу.Садржај предмета

Теоријска наставаКурс је намењена студентима Инжињерства нафте и гаса, модула гасна техника. Бави се законским регулативама које дефинишу све аспекте безбедности, сигурности и заштите на раду у свим подручјима примене гаса у индустрији и домаћинствима. Састоји се од уводног дела, циља и значаја, прегледа регулативе и стандарда, из предметне области.

Практична настава: Обилазак служби које врше примему предметних закона и стандарда, у појединим предузећима. Утврђивање процедура и поступања у изради и примени гасних инсталација.На вежбама студенти полажу и три теста, као најмеродавнијег вида провере занања из области прописа и стандарда гасне технике

Литература М. Богнер, М. Исаиловић, Природни гас, ЕТА Београд, 2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испт 30колоквијум-и 60 ..........семинар-и

Page 94: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Стимулативне методе у производњи нафте и гасаНаставник:Даниловић Ш. Душан Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Положени предмети из претходне годинеЦиљ предметаЦиљ курса је да студенти упознају методе које се примењују у стимулисању производње нафтних и гасних бушотина. Као стимулативне методе најчешће се примењују киселинска обрада и хидрауличко фрактурирање у циљу повећања производње нафтних и гасних бушотина. Обе методе се детаљно разматрају, код киселинске обраде типови киселина и начин њиховог избора, а код фрактурирања припрема података и избор гравела. Детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције.Исход предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати киселинске обраде и хидаруличко фрактурирање, пратити њихов ток извођења и анализирати ефикасност изведене операције.Садржај предметаТеоријска настава: Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне. Методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне - дијагноза проблема у раду бушотина. Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина. Киселинске обраде. Киселинска обрада карбоната и пешчара. Пројектовање киселинске обраде. Контрола и праћење тока обраде. Фрактурирање. Хидрауличко фрактурирање. Математички модели процеса фрактурирања. Флуиди за фрактурирање. Пропант. Минифрактурирање (припрема података). Пројектовање операције фрактурирања. Опрема и извођење. Анализа тока фрактурирања. Киселинско фрактурирање. Опрема и извођење. Анализа тока киселинског фрактурирања. Остале методе стимулације. Циклично утискивање CО2. Термичке методе стимулације (утискивање топле воде, циклично утискивање водене паре, електрично грејање прибушотинске зоне). Термо-хемијске методе. Магнетне методе. Ремонтни радови. Планирање ремонтних радова. Радни флуид који се користе при извођењу ремонтних радова. Врсте ремонтних радова. Решавање проблема високог садржаја воде у производњи нафте и гаса. Решавање проблема високог садржаја гаса. Решавање проблема производње песка. Решавање механичких проблема у бушотинама. (поправке примарне цементације, решавање проблема нехерметичности експлоатационе колоне, тубинга и пакера, решавање проблема комуникације у вишеслојном лежишту, остала оштећења -инструментација). Отварања нових производних интервала. Ремонтни радови у циљу промене начина (типа) опремања (сингле-дубле). Ремонтни радови у циљу стимулацијеСредства за извођење ремонтних радова. Покретно ремонтно постројење. Специјална постројења (алат на жици, азотно постројење, савитљиви тубинг).Практична настава: Дијагноза проблема у раду конкретних бушотина. Избор адекватне киселине за киселинску обраду. Пројектовање киселинске обраде. Анализа изведене киселинске обраде. Избор пропанта и носећег флуида за хидрауличко фрактурирање. Пројектовање хидрауличког фрактурирања. Анализа изведеног хидрауличког фрактурирања. Пројектовање киселинског фрактурирања. Литература1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама,

Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ISBN 86-7352-122-XБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 15 усмени испитколоквијум-и 20колоквијум -и

Page 95: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технике заваривања и спајањаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са поступцима заваривања и спајања, као и испитивањем и контролом заварених спојева. Заваривање је најраспрострањенија техника спајања метала. У пракси се непрестано развијају нове методе и поступци, који све више замењују класичне поступке спајања и репарације.Данас су јако актуелни поступци лемљења, алтернативни поступци спајања, резање металних материјала, наваривање и наношење заштитних превлака метализирањем.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени за примену поступака заваривања и лемљења у рударству и другим привредним гранама, као и испитивање и контролу заварених спојева.Садржај предметаТеоријска настава: Образовање споја у процесу заваривања. Класификација поступака заваривања: електролучно, електроотпорно, гасно-пламено, заваривање у атмосфери заштитних гасова и др. Контрола квалитета заварених спојева.. Специјални поступци заваривања: трењем, ултразвуком, електронско, ласером, експлозијом, хладно. Испитивање и оцена заварљивости. Заваривање у јами. Електроде и додатни материјал. Наваривање тврдих превлака. Сечење метала. Лемљење, опште карактеристике поступака. Технологија лемљења и спајања.Практична настава: Врсте, подела и означавање заварених спојева. Оцена и испитивање заварљивости. Ручно електролучно заваривање. Заваривање у заштитној атмосфери. Контрола и оцена квалитета заварених спојева. Гасно пламено заваривање. Гасно резање. Електроотпорно заваривање. Наваривање тврдих превлака. Заваривање у јами. Лемљење и спајање.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 45теренска настава 10колоквијум-и 20тестови

Page 96: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Разрада нафтних и гасних лежишта IIIНаставник:Митровић Д. ВладимирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта IIЦиљ предметаОвладавање моделирањем примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економском оптимизацијом разраде лежишта.Исход предметаОспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Анализа типова математичких модела. Математичко моделирање разраде нафтних, гасних и гасокондензатних лежишта. Симулација и прогнозирање ефеката примене различитих метода повећања искоришћења лежишта. Специфичности разраде комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта. Могућности разраде подморских лежишта угљоводоничних флуида. Разрада лежишта косо усмереним и хоризонталним бушотинама. Техноекомомски аспекти разраде лежишта. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.ЛитератураВладимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта; Osnove razrade frakturiranih ležišta, T.D.Van Golf-Racht, Нови Сад 1988.год.; L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984,; Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.; Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 5 усмени испит 40колоквијум-и 40семинар-и

Page 97: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Течни нафтни гасНаставник:Јованчић Д. Предраг Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаУпознавање студената са Течним нафтним гасом као предметом који проучава овај енергетски ресурс, његове карактеристике, производњу, транспорт, складиштење, карактеристике сагоревања, његову примену, прописе и стандарде. Циљ је упознавање студената са овим енергентом и њихово обучавање за лакше решавање проблема у пракси при коришћењу истог.Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава - предавања:Уводна разматрања: историјат, примена у свету и код нас. Физичко-хемијске карактеристике ТНГ: хемијске карактеристике течног нафтног гаса (квалитативна и квантитативна анализа), физичке карактеристике течног нафтног гаса (густина, специфична топлота, тачка росе, вискозитет, енталпија, ентропија, итд.). Производња течног нафтног гаса: екстракција ТНГ из природног гаса (апсорпција, нискотемпературна сепарација, адсорпција), производња ТНГ у рафинеријама нафте. Транспорт ТНГ: челичне боце, вагон цистерне, ауто цистерне, танкери, цевоводи. Складиштење ТНГ: преносни резервоари, стабилни резервоари (цилиндрични, лоптасти), подземни резервоари. Карактеристике сагоревања: топлотна вредност, сагоревање – стехиометријске једначине и прорачун, температура сагоревања, експлозивност у мешавини са ваздухом, брзина распростирања пламена, димензије пламена. Општа примена ТНГ: у домаћинствима (за грејање, припрему потрошне топле воде, за кување, итд.), у индустрији (за технолошке процесе, сушење, грејање хала, итд.), у широкој потрошњи и малој привреди, у пољопривреди, у саобраћају. Прописи и стандарди.Практична настава - вежбе:На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први рад је из области производње, транспорта и складиштења. Други рад је из области сагоревања и опште примене. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених семинарских радова. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. В. Буљак, Инсталације за пропан-бутан, Грађевинска књига Београд, 2005. 2. М. Богнер, М. Исаиловић, Природни гас, ЕТА Београд, 2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 40практична настава усмени испитколоквијум-и 30семинар-и 20

Page 98: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Техничка дијагностикаНаставник:Јованчић Д. ПредрагСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаТехничка дијагностика као саставни део процеса одржавања према стању треба да утврди техничко стање саставног дела система са одређеном тачношћу у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са овом новом системском науком и њихово лакше прилагођавање препознавању системских проблема. Студенти добијају знање о науци која се бави препознавањем техничког стања система и у складу са тим доносе исправне одлуке сагласне временском критеријуму.Исход предметаПоложен испит, са активним знањем.Садржај предметаТеоријска настава – предавања: Општи принципи дијагностике стања система. Класификација дијагнозе и дијагностичких параметара. Систем и поступци техничке дијагностике. Средства техничке дијагностике. Анализа резултата и прогноза техничког стања система. Узроци грешака у дијагнози стања. Аутоматски систем техничке дијагностике. Организација извођења дијагностичких контрола и организација службе. Аутоматски системи контроле радне способности техничког система. Субјективни поступци техничке дијагностике. Контрола шума. Визуелна контрола. Контрола боје и мириса. Поступци контроле (мерења) радних параме-тара. Основи метрологије. Поступак мерења температуре. Термовизијско опажање. Поступак мерења угаоне брзине и броја обртаја. Поступак мерења притиска. Поступак мерења протока. Поступак мерења нивоа течности. Поступак мерења померања. Поступак мерења обртног момента. Поступак мерења механичке снаге. Поступак мерења брзине и убрзања. Поступак мерења силе. Поступак мерења угла. Поступак мерења пута. Поступак мерења тврдоће. Поступак мерења влажности. Поступак мерења времена. Поступак контроле продуката хабања и сагоревања (контрола хемијског састава). Дијагноза техничког стања триболошких склопова. Испитивање промена својстава мазива и уља. Дијагностика стања хидрауличног уља. Испитивање издувних гасова мотора. Виброакустика. Вибрација као параметар техничког стања система. Утврђивање узрока неисправности техничког система услед вибрација. Програм контроле техничког стања система. Поступци за дијагностику стања котрљајућих лежаја. Отклањање проблема повишеног нивоа вибрација. Поступак геоме-тријске контроле (утврђивање димензије делова система). Поступци испитивање (контроле) без разарања. Магнетска испитивања. Поступак пенетрације. Поступак холографије. Ултразвучна испитивања. Поступак испитивања вртложним струјама. Поступци радиографије и гамаграфије. Поступак акустичке емисије за одређивање параметара механике лома. Поступак испитивања корозије. Поступци електричне контроле. Модели одржавања према стању – модели дијагностике техничког стања. Практична настава – вежбе:На вежбама студенти полажу два колоквијума преко тестова. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први семинарски рад се ради из области вибрација. Други семинарски рад се ради из осталих поступака, како субјективних тако и објективних. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених пројектних задатака као и примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзакт-них података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Адамовић Ж., Техничка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 19982. Балдини А., Фурланетто Л., Одржавање по стању, ОМО Београд, 1980. 3. Брчић В., Чукић Р., Експерименталне методе у пројектовању конструкција, ГК Београд, 1988Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична настава, са мултимедијалном подршком.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитизрада задатака 40

Page 99: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

колоквијум –и 20

Page 100: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програми :Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија:Основне академске студијеНаставник или наставници задужени за организацију стручне праксе Димитријевић Љ. СлободанБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 8. семестарЦиљ Упознавање са реалним рударским постројењима, њиховим радом организацијом производње и одржавања, заштитом на раду и заштитом животне средине, практични проблеми и методе њиховог решавањаОбука студента за рад у хијерархијски организованим радним окружењима

Очекивани исходи Потврћивање теоретски стечених знања у практичним индустријским условима

Садржај стручне праксе упознавање са рудником и постројењима, упознавање са технолошким процесима, упознавање са мерама заштите, упознава са утицајем на животну средину упознавање са организацијом рада свих служби и др.

Број часова 120Методе извођења Упознавање са процесом у радној организацијиУпознавање са практичним проблемимаРешавање практичних проблемаСамостална израда и одбрана дневника

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаАктивност 30 Писмени испитИзрада дневника праксе 40 Одбрана дневника 30

Page 101: Р - University of Belgrade · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за

Студијски програм:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија:Основне академске студијеЗавршни радБрој ЕСПБ: 8Услов: Положени сви испити предвићени програмом основних академских студијаЦиљеви завршног рада: Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на основним академским студијамаАктивно коришћење стеченог знањаСамостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму

Очекивани исходи: Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на основним академским студијамаПрактична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма

Општи садржаји:

Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.

Методе извођења: Менторски радЛабораторијска истраживањаТеренска, експлоатациона истраживањаСамостална израда завршног радаПрезентација завршног рада

Оцена (максимални број поена 100)Израда завршног рада 70 поенаПрезентација и одбрана завршног рада 30 поена