- testovi za informtiku

Click here to load reader

Post on 07-Dec-2014

256 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ZBIRKA RJEENIH PITANJATEORETSKA PROVJERA ZNANJA OSOBLJA OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA REPUBLIKE SRPSKE IZ OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJANapomena: Tani odgovori su osjeneni

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

SADRAJ1. Koritenje raunara i upravljanje datotekama - Windows 2. Obrada teksta - MS Word 3. Elektronske tabele - MS Word 4. Prezentacije - MS PowerPoint 5. Internet i elektronska pota - MS Outlook, Internet Explorer 3 10 17 24 31

2

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

1. KORITENJE RAUNARA I UPRAVLJANJE DATOTEKAMA - Windows

3

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ekran za prijavu (Log in ekran) dobijamo: (Izaberite dva odgovora) a) Nakon paljenja raunara i podizanja operativnog sistema b) Nakon gaenja raunara c) Pokretanjem Internet Explorera d) Restartovanjem raunara i podizanjem operativnog sistema 2. "Windows Task Manager" (program za pradenje performansi, procesa, aplikacija, memorije i korisnika sistema) pokredemo tako to istovremeno pritisnemo tri tipke na tastaturi: a) Ctrl + Shift + Delete b) Ctrl + Alt + Delete c) Shift + Alt + Delete d) Ctrl + Shift + Alt 3. Koje komande se mogu koristiti za pregled osnovnih informacija o sistemu? (Izaberite dva odgovora) a) My Computer Properties b) My documents Properties c) Control Panel System d) Control Panel Properties 4. "Print Screen" funkcija - tipka na tastaturi nam slui: a) Da odredimo osnovni program za pristupanje Internetu b) Da podesimo jezik na tastaturi c) Da podesimo opcije Screen Saver-a d) Da kopiramo trenutne informacije koje vidimo na ekranu i prebacimo ih u "Clipboard" 5. Traka u prozoru na kojoj vidimo ime dokumenta i programa u kojem radimo naziva se: a) Scrool bar (traka za pomjeranje) b) Status bar (statusna traka) c) Tool bar (alatna traka) d) Title bar (naslovna traka) 6. Kombinacijom tipki na tastaturi "Alt + Tab": a) Otvaramo Internet Explorer b) Gasimo pokrenutu aplikaciju c) Prebacujemo se sa aktivnog na neaktivni otvoreni prozor d) Otvaramo Windows Explorer 7. Prenosni ureaji za uvanje podataka su: (Izaberite tri odgovora) a) Monitor b) USB flash disk c) Floppy disketa d) DVD

4

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Kada u lijevoj strani prozora, otvorenog pomodu Windows Explorera, vidimo znak "+" pored foldera (fascikle), to znai: a) Da folder sadri podfoldere (podfascikle) b) Da folder ima svoj Shortcut (preicu) c) Da folder ne sadri podfoldere (podfascikle) d) Da folder treba obrisati 9. Ekstenzija je sufiks, tj. nastavak u nazivu dokumenta (fajla) iza take. Ukoliko je ekstenzija fajla ".ppt", to znai da je fajl kreiran u programu: a) Microsoft Word b) Microsoft Excel c) Microsoft PowerPoint d) Microsoft Access 10. Ekstenzija je sufiks, tj. nastavak u nazivu dokumenta (fajla) iza take. Dokumenti sa ekstenzijama tipa ".zip" i ".rar" su: a) Privremeni dokumenti b) Grafiki dokumenti c) Kompresovani dokumenti d) Audio dokumenti 11. Kombinacijom tipki na tastaturi "Ctrl + C" zadajemo komandu: a) Brisanja oznaenog dokumenta ili foldera b) Sakrivanja selektovanog dokumenta ili foldera c) Pravljenja preice za dokument ili folder d) Kopiranja oznaenog dokumenta ili foldera 12. Ikonica u "Start" meniju i alatnoj traci nam omogudava:

a) Prepravljanje dokumenata i fascikli (foldera) b) Pretragu dokumenata i fascikli (foldera) c) Brisanje dokumenata i fascikli (foldera) d) Pristup zatidenim dokumentima 13. Mjerne jedinice za veliinu fajla (dokumenta) ili foldera (fascikle) su: (Izaberite dva odgovora ) a) Kilobajt (KB) b) Megabajt (MB) c) Megabit u sekundi (Mbps) d) Kilobit u sekundi (Kbps) 14. Ikonica oznaava komandu:

a) Log Off u Start meniju (odjava iz sistema) b) Turn Off u Start meniju (gaenje sistema) c) Settings u Start meniju d) Undo opciju u Microsoft Word dokumentu

5

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Najedi vid zatite pristupa nekom sistemu je: a) Pomodu antivirusnog programa b) Koritenjem korisnikog imena i lozinke c) Koritenjem kljua na hardveru raunara d) Koritenjem samo korisnikog imena 16. Radna povrina, koja je prikazana na ekranu kada upalite raunar, jo se naziva: a) Hardver b) Control panel c) Desktop d) Taskbar 17. Prilagoavanja i podeavanja operativnog sitema vre se u: a) Task Manager-u b) My Documents folderu c) Control Panel-u d) My Computer folderu 18. Komandama "File", "Edit", "Tools" i "Insert" vrimo promjene na nekom dokumentu, a one se nalaze na kojoj traci prozora: a) Taskbar (traka sa zadacima) b) Menu bar (traka sa menijima) c) Status Bar (statusna traka) d) Scrool bar (traka za pomjeranje) 19. Primarna particija raunara, na kojoj je najede instaliran operativni sistem, obiljeena je slovom: a) D b) H C) E d) C 20. 1 MB je isto to i: (Izaberite dva odgovora) a) 1000 KB b) 210 KB c) 1024 B d) 1024 KB 21. Ekstenzija (sufiks, iza take, u nazivu dokumenta) .jpeg (.jpg) govori nam da je rije o fajlu koji predstavlja: a) Muziki zapis b) Video zapis c) PDF dokument d) Sliku

6

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 22. WordPad i Notepad su programi u Windows XP-u i slue za: a) Pokretanje audio zapisa b) Pokretanje video zapisa c) Zatitu od virusa d) Obradu teksta 23. Ukoliko neki dokument moemo otvoriti, a ne moemo vriti izmjene na njemu, onda taj dokument ima status: a) Read-only b) Read-write c) Hidden d) Free case 24. Koju kombinaciju tastera koristimo da bi zadali komandu premjetanja dokumenta ili fascikle, bez pravljenja duplikata? a) Shift + V b) Ctrl+ V c) Ctrl + X d) Ctrl + C 25. Kompresovanje dokumenta znai: a) Promjenu imena dokumenta b) Brisanje dokumenta c) Smanjivanje veliine dokumenta d) Zakljuavanje dokumenta lozinkom

26. Klikom na desni taster mia na kompresovanim dokument i biranjem opcije "Extract All", omogudavamo: a) Brisanje kompresovanog dokumenta b) Dekopresovanje dokumenta c) Kopiranje dokumenta d) Stavljanje dokumenta u Read-only format 27. Ikonica oznaava:

a) Recycle Bin (korpu za otpatke) b) My Documents (moji dokumenti) c) My Network Places (moja mrena mjesta) d) Internet Explorer 28. Pravilno gaenje raunara demo izvriti ako potujemo redoslijed sljededih komandi: a) Start Turn Off Computer Restart b) Start Turn Off Computer Stand by c) Start Turn Off Computer Turn Off d) Pritiskom dugmeta za paljenje/gaenje na kuditu

7

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Traka u prozorima, na kojoj se nalaze izdvojene komande iz "Menu bar-a", naziva se: a) Scroll bar (traka za pomjeranje) b) Status bar (statusna traka) c) Title bar (naslovna traka) d) Tool Bar (alatna traka) 30. Dodavanje (instalacija) ili brisanje (deinstalacija) programa vri se u "Control Panel-u" aktiviranjem funkcije: a) Adminisrative Tools b) Add or Remove Programs c) Power Options d) Accessibility Options 31. Dokumenti koji se kreiraju u MS Word-u (2003) imaju ekstenziju: a) .doc b) .xls c) .net d) .com 32. Ikonica , koja se nalazi u gornjem desnom uglu svih prozora slui za:

a) Maksimiziranje prozora b) Kopiranje prozora c) Minimiziranje prozora d) Zatvaranje prozora 33. ta je Windows Explorer? a) Najnoviji operativni sistem b) Program za obradu teksta c)Program u Windows operativnom sistemu koji slui za prgledanje foldera i fajlova d) Program za putanje muzike 34. Podfolder (podfascikla) je: a) Folder koji se ne otvara esto b) Folder unutar nekog drugog foldera c) Dokument unutar nekog drugog foldera d) Folder na Desktopu 35. ta, od navedenog, predstavlja ekstenziju (sufiks iza take u nazivu fajla) za audio zapise? (Izaberite dva odgovora) a) .wav b) .mp3 c) .avi d) .mbd

8

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Ako kliknemo desnim tasterom mia na neki dokument ili folder i izaberemo opciju "Rename", dobijamo mogudnost da: a) Promjenimo ime tog foldera ili dokumenta b) Obriemo taj folder ili dokument c) Kopiramo taj folder ili dokument d) Napravimo preicu za taj folder ili dokument 37. Ako oznaimo neki dokument i u meniju "File" izaberemo Delete, a potom opciju Yes, taj dokument de biti: a) Trajno izbrisan b) Poslan u Recycle Bin c) Premjeten u drugi folder d) Nita od navedenog 38. Programi koji imaju namjenu da poremete rad raunara ili softvera nazivaju se: a) Wizard-i b) Bug-ovi c) Bakterije d) Virusi 39. Koji od navedenih programa slui za obradu teksta? (Izaberite dva odgovora) a) Windows Media Player b) Microsoft Word c) Windows Picture Manager d) WordPad 40. Ctrl + V je preica na tastaturi koja zamjenjuje komandu: a) Paste (zalijepi) b) Copy (kopiraj) c) Undo (poniti) d) Cut (isjeci)

9

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

2. OBRADA TEKSA - MS Word

10

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ikonica oznaava preicu kojom se pokrede program:

a) Microsoft Office Access b) Microsoft Office Excel c) My Documents d) Microsoft Office Word 2. Zadavanjem niza komandi "File New Blank Document", u programu MS Word 2003: a) Otvoridemo novi prazan dokument b) Otvoridemo dokument koji je posljednji koriten c) Otvoridemo dokument u Microsoft Excelu d) Ne postoji takav niz komandi U MS Word-u 2003 3. Ikonica predsatvlja oznaku u MS Word-u za opciju:

a) Delete (izbrisati) b) Publish (objaviti) c) Send (poslati) d) Save (sauvati) 4. Opcija "Help" u programu MS Word, pokrede se pritiskom tipke na tastaturi: a) H b) TAB c) F1 d) F5 5. MS Word 2003, standardno, ima dvije trake sa alatima, a to su: a) Standard i Scroll bar traka b) Standard i Formatting traka c) Scroll bar i Status bar traka d) Formatting i Scroll bar traka

6. Da bi unijeli specijalne znakove ili karaktere u MS word 2003 programu, koristimo sljededi niz komandi: a) Insert Symbol Symbols b) Insert Symbol Special Characters c) File Symbol Special Characters d) Insert Reference Symbol 7. Da bi napravili razmak izmeu dva karaktera u istom redu, MS Word dokumenta, koristimo tipku: a) TAB b) ENTER c) SPACE d) ALT

11

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Da bi oznaili cijeli tekst dokumenta u MS Word-u 2003, koristimo komande: a) Edit Select All b) Edit Paste c) Edit Replace d) Edit Find 9. Koju tipku na tastaturi treba pritisnuti, da bi obrisali slovo desno od kursora mia u MS Word dokumentu (npr. slovo "t" desno od kursora u rijei "lop|ta")? a) ENTER b) DEL (DELETE) c) BACKSPACE d) SHIFT 10. Da bi, u MS Word dokumentu, na jednostavan nain zamijenili odreenu rije koja se vie puta ponavlja, koristimo komandu: a) Replace b) Find c) Select All d) Cut 11. Da bi "izrezali" dio teksta, u MS Word dokumentu, koristimo komandu: a) Copy b) Paste c) Cut d) Replace 12. U MS Word-u, komanda Redo da biti aktivirana samo u sluaju: a) Da nismo mijenjali sadraj MS Word dokumenta b) Da smo izbrisali odreeni dio teksta u dokumentu c) Da smo zatvorili dokument prije snimanja na disk d) Da smo prethodno aktivirali komandu Undo 13. Ikonica u Standard traci sa alatima, MS Word programa, koristi se:

a) Ukoliko elimo da promjenimo boju teksta b) Ukoliko elimo da promjenimo boju podloge c) Ukoliko elimo da promjenimo veliinu slova d) Ukoliko elimo da promjenimo oblik teksta 14. U MS Word-u, biranjem opcije Justify tekst de se poravnati: a) I sa lijeve i sa desne strane dokumenta b) Sa lijeve strane dokumenta c) Sa desne strane dokumenta d) Po sredini dokumenta

12

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Da bi umetnuli jo jedan red iznad selektovanog u postojedoj tabeli, koristimo sljededi niz komandi: a) Table Insert Rows Below b) Table Insert Cells... c) Table Insert Rows Above d) Table Insert Colums to the Right 16. Podnoeje stranice u MS Wordu se naziva: a) Header b) Footer c) Worksheet d) Note

17. Pregled MS Word dokumenta prije tampanja vrimo pomodu sljedede komande u meniju "File": a) Print Preview b) Premission c) Print d) Send To 18. Koje komande iz menija "File" moete koristiti u MS Word-u, kada prvi put kreirate neki dokument i elite da ga sauvate pod odreenim imenom? (Izaberite dva odgovora) a) Save b) Save As c) Send To d) Print Preview 19. je znak formatiranja, u MS Word-u, koji predstavlja: a) Veliko slovo b) Razmak c) Prelom teksta d) Paragraf 20. Koliko strelica za navigaciju postoji na tastaturi raunara: a) Dvije b) Tri c) etiri d) Pet 21. Komanda, u MS Word-u, koja nam omogudava lako pronalaenje rijei ili fraze u tekstu je: a) Find b) Replace c) Edit d) Select

13

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 22. U MS Word-u, komandu Paste koristimo: (Izaberite dva odgovora) a) Nakon zadavanja komande Copy b) Nakon zadavanja komande Cut c) Prije zadavanja komande Cut d) Prije zadavanja komande Copy 23. Da bi podebljali oznaeni dio teksta, u MS Word-u, koristimo komandu: a) Italic b) Cut c) Bold d) Underline 24. Ako elimo da, nam u jednom dijelu teksta, u MS-Word-u, budu samo mala slova, najlaki nain je da taj dio teksta oznaimo i u Change Case dijalogu, "Format" menija, izaberemo opciju: a) Title Case b) UPERCASE c) tOGGLE cASE d) lowercase 25. Pokaziva , u tabeli MS Word-a, slui za:

a) Oblikovanje reda tabele b) Oblikovanje teksta u tabeli c) Podeavanje veliine tabele d) Podeavanje irine kolone 26. Opcija Landscape u MS Word-u, oznaava: a) Vertikalnu orjentacija dokumenta b) "Portrait" orjentaciju dokumenta c) Horizontalnu orjentaciju dokumenta d) Prazan dokument

27. Koju kombinaciju tipki na tastaturi koristimo da bi aktivirali opciju Save (sauvati), u MS Word programu: a) Ctrl + V b) Ctrl + A c) Ctrl + S d) Ctrl + X 28. Ikonica a) Undo b) Refresh c) Save d) Clean u alatnoj traci MS Worda 2003, oznaava komandu:

14

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Opcija "Compare Side by Side with..." u Window meniju, MS Word 2003 dokumenta, omogudava nam: (Izaberite dva odgovora) a) Da vidimo dva otvorena MS Word dokumenta, jedan pored drugog na ekranu b) Da preemo na drugi otvoreni MS Word dokument c) Da odredimo margine na dokumentu d) Da lake uporedimo dva otvorena MS Word dokumenta 30. "Normal View", "Reading Layout" i "Outline" u MS Word-u 2003 predstavljaju: a) Vrste prikaza stranica b) Vrste kreiranja sadraja c) Komande za podeavanje veliine slova d) Komande za podeavanje margina 31. Koju tipku na tastaturi pritisnemo ukoliko elimo da preemo u novi red MS Word-a: a) F1 b) Shift c) Ctrl d) Enter 32. Znakove formatiranja, standardno: a) Ne vidimo kada unosimo tekstu dokument b) Vidimo kada unosimo tekst u dokument c) Neke vidimo, a neke ne, kada unosimo tekst u dokument d) Ne postoje u MS Wordu 33. Selektovanje cijelog teksta nekog dokumenta u MS Word-u, moe se izvesti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + B b) Ctrl + A c) Ctrl + S d) Alt + V 34. Koju tipku na tastaturi treba pritusnuti, pri kucanju teksta u MS Word dokumentu, da bi obrisali slovo ispred (prije) kursora mia: a) DEL (DELETE) b) ENTER c) TAB d) BACKSPACE 35. Pojam Superscript, u MS Word-u, opisuje dio teksta koji je: a) Malo sputen u odnosu na tekst u dokumentu b) Malo podignut u odnosu na tekst u dokumentu c) Podebljan u odnosu na tekst u dokumentu d) Ukoen u odnosu na tekst u dokumentu

15

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Ako elimo da nam u jednom dijelu teksta budu samo velika tampana slova, najlaki nain je da taj dio teksta oznaimo i u Change Case dijalogu, "Format" menija, u MS Word-u, izaberemo opciju: a) lowercase b) UPERCASE c) Sentence case d) tOGGLE cASE 37. Ikonica omogudava: koja se nalazi na Formating traci sa alatima MS Word programa, oznaava opciju koja

a) Podebljavanje teksta b) Podvlaenje teksta c) Mijenjanje stilova i oblikovanje teksta d) Ukoavanje teksta

38. Jedan od naina prelaska iz delije u deliju u istoj tabeli, MS Word-a, jeste upotreba tipke na tastaturi: a) ENTER b) TAB c) SHIFT d) ALT 39. Opcija Header u MS Word-u oznaava: a) Podnoje b) Naslovna stranica c) Posljenja stranica d) Zaglavlje 40. Ikonicom , u Standard traci sa alatima MS Word-a, otvaramo dijalog:

a) Font b) Word Count c) Spelling and Grammar d) Letters and Mailings

16

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

3. ELEKTRONSKE TABELE - MS Excel

17

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Osnovni prozor MS Excel-a je: a) Grafik b) Tabela c) Slika d) Objekat 2. Opcija iz menija "File" MS Excel-a, koju koristimo kada elimo da sauvamo novi dokument ili sauvamo ved postojedi dokument pod novim imenom: a) Save b) Send c) Save As d) Print Preview 3. ta se deava na radnom dokumentu MS Excel-a, ako draite pritisnutu tipku CTRL, dok pomjerate Scroll (tokid) na miu: (Izaberite dva odgovora) a) Smanjujete broj delija b) Povedavate broj delija c) Uvedavamo radnu povrinu d) Smanjujemo radnu povrinu 4. U MS Excel-u broj ne moe sadrati znak: (Izaberite dva odgovora) a) = b) + c) % d) " 5. Kombinacijom kojih tipki na tastaturi prelazimo u novi red unutar iste delije MS Excel programa: a) Alt + Tab b) Alt + Shift c) Shift + Enter d) Alt + Enter 6. U MS Excel-u, kao i drugim MS Office programima, kombinacija tipki na tastaturi kojom aktiviramo komandu "Find" (pronadi) je: a) Ctrl + A b) Ctrl + B c) Ctrl + F d) Ctrl + P 7. Ukoliko elimo da premjestimo selektovani opseg delija MS Excel dokumenta, iz jednog radnog lista u drugi, moemo koristiti kombinaciju komandi: a) Copy/Paste b) Replace/Paste c) Edit /Copy d) Cut/Paste

18

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Najlaki nain da selektujemo cijeli red u MS Excel-u, jeste: a) Da povlaimo mi preko svih delija u redu b) Da kliknemo na odgovarajudi broj pored reda c) Da kliknemo na slova iznad kolona d) Da oznaimo prvu deliju rada 9. Formula u MS Excel-u poinje znakom: a) + b) c) = d) : 10. Ako elimo da u MS Excel-u napravimo grafikon u obliku "pite", onda u dijalogu "Chart Wizard", na kartici "Standard Types", izaberemo: a) Line b) Pie c) Doughnut d) Bubble 11. Linije na radnoj povrini MS Excel-a, nazivaju se: a) Gridlines b) Linepage c) Linebreak d) Borders

12. U dijalogu Print, MS Excel programa, moemo podesiti da nam tampa ispie: (Izaberite tri odgovora) a) Selektovani dio radnog lista b) Aktivna radnu stranicu c) Tekst koji nije napisan na radnom listu d) Cijelu radnu knjigu 13. U MS Excel-u, kao i drugim programima MS Office-a, kombinacija dvije tipke na tastaturi zamjenjuje opciju "Open" iz "File" menija. Koja je to kombinacija? a) Ctrl + O b) Ctrl +P c) Ctrl + H d) Alt + Shift 14. Kako se naziva dokument (fajl) kreiran u programu MS Excel? a) Workbook b) Worksheet c) Workletter d) Workpaper

19

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Opcijama "Save" i "Save As", u MS Excel-u (i drugim MS Office programima) moemo pristupiti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + A b) Ctrl + K c) Ctrl + C d) Ctrl + S 16. Ukoliko elimo da grupiemo grupu nesusjednih delija, U MS Excel-u, selektujemo jednu od njih i lijevim tasterom mia klikamo po ostalim delijama, a sve to uz dranje pritisnute tipke: a) Shift b) Alt c) Tab d) Ctrl 17. Komanda Replace nalazi se u "Edit" meniju MS Excel-a, i koristi se: a) Za zamjenu redova i kolona b) Za zamjenu karaktera ili rijei u dokumentu (fajlu) c) Za premjetanje delije u drugi dokument d) Za brisanje sadraja dokumenta

18. Kojom komandom u "Window" meniju MS Excela, zamrzavamo dio stranice dok drugi dio ostaje aktivan: a) New Window b) Split c) Freeze Panes d) Arrange 19. Oznaka za stepenovanje u formulama MS Excel-a: a) b) * c) # d) ^ 20. Koja formula se koristi za sabiranje u programu MS Excel? a) AVERAGE b) SUM c) IF d) COUNT 21. Grafikon moemo da pravimo selektovanjem eljenih vrijednosti u radnom listu MS Excel-a i pritiskom tipke na tastaturi: a) F12 b) F3 c) F8 d) F11

20

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Koju opciju u "Chart Wizard-u" smo izabrali, ako smo napravili garafikon sa stubidima? a) Column b) Line c) Area d) Bar 23. Od koliko poetnih listova (Sheet) se sastoji MS Excel dokument? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 24. U MS Excel-u, postoje abloni radnih knjiga koji se nazivaju: a) Worksheets b) Templates c) Wizards d) Workpapers 25. Za rad sa dva ili vie dokumenata, istovremeno, u MS Excel-u 2003, koristimo opciju "Compare Side by Side", koja se nalazi u: a) File meniju b) View meniju c) Window meniju d) Tools meniju 26. Preporuka je da svaka delija, MS Excel-a, sadri: a) Jedan tip podataka b) Tri tipa podataka c) etiri tipa podataka d) Dva tipa podataka 27. Podatak "87D5LX" MS Excel de tretirati kao: a) Broj b) Tekst c) Formulu d) Error (pogrean podatak) 28. U kom meniju MS Excel-a se nalazi opcija "Sort", pomodu koje vrimo sortiranje po odreenom redoslijedu: a) Edit b) Format c) Data d) Tools

21

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Kod kopiranja delije u MS Excel-u, pojavljuje se mala ikonica "Autofill" koja nam nudi: a) Mogudnost da umetnemo boju u deliju b) Opcije za automatsko popunjavanje sadraja delija c) Mogudnost da promjenimo font u deliji d) Opcije za podeavanje veliine delije 30. Kombinacijom kojih tipki na tastaturi dodajemo novi radni list u MS Excel dokument: a) Shift + F11 b) Alt + F11 c) Ctrl + F11 d) Shift + F1 31. Klikom na komandu "f x " u traci za formule MS Excel-a, otvara nam se dijalog: a) Insert Number b) Insert Function c) Insert Equation Mark d) Delete Previous Function 32. U MS Excel-u, koji znak dodajemo ispred slova i ispred broja u adresi delije, koja je u nekoj formuli, da bi tu adresu uinili apsolutnom? a) & b) # c) $ d) @ 33. "Count" funkcija u MS Excel-u je: a) Matematika funkcija b) Statistika funkcija c) Logika funkcija d) Finansijska funkcija 34. Oblast grafikona, u MS Excel-u, naziva: a) Chart Table b) Chart Series c) Chart Area d) Chart Labels 35. U MS Excel-u, opcije za promjenu orijentacije radnog lista dobijamo zadajudi niz komandi: a) File Page Setup Margins b) File Page Setup Sheet c) File Page Setup Page d) File Page Setup Book

22

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Da bi spojili odreeni broj delija u MS Excel-u, koristimo komandu iz "Format" menija: a) Merge Cells b) Delete Cells c) Increse Cells d) Insert Cells 37. U kom meniju MS Excel-a se nalazi opcija "Gridlines", pomodu koje odraujemo da li demo radni list vidjeti sa ili bez linija? a) File b) Window c) View d) Insert 38. Komanda Paste u MS Excel-u i ostalim MS programima, znai doslovno: ) Kopiraj b) Izrei c) Obrii d) Zalijepi 39. Kombinacijom koje dvije tipke na tastaturi, otvaramo dijalog za tampanje MS Excel dokumenta u kome radimo: a) Ctrl + A b) Alt + T c) Alt + P d) Ctrl + P 40. Ako elimo da u MS Excel-u napravimo grafikon u obliku "mjehurida", onda u dijalogu "Chart Wizard", na kartici "Standard Types", izaberemo: a) Bubble b) Pie c) Doughnut d) Line

23

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

4. PREZENTACIJE - MS PowerPoint

24

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Ekstenzija (sufiks iza take u nazivu dokumenta) MS PowerPoint prezentacije 2003 je: a) .doc b) .ppt c) .net d) .xls 2. Koju opciju iz menija "File", u MS PowerPoint-u, koristimo kada elimo da sauvamo novu prezentaciju ili sauvamo ved postojedu prezentaciju pod novim imenom? a) Save b) Save As c) Send d) Print Preview 3. Da bi ubacili novi slajd U MS PowerPoint, biramo komande: a)File New Slide b) Insert Slide Number c) View New Slide d) Insert New Slide 4. Kombinacijiom kojih tipki na tastaturi otvaramo prozor sa ponuenim ablonima slajda u MS PowerPoint prezentaciji? a) Ctrl + F2 b) Ctrl + S c) Ctrl + H d) Ctrl + F1 5. Zadavanjem niza komandi "Insert Picture Organization Chart" u MS PowerPoint-u, na slajd dodajemo: a) Organizacioni grafikon b) Grafiki objekat c) Gotov grafiki objekat d) Foto album 6. Selektovanje svih slajdova u MS PowerPoint-u, moe se izvriti kombinacijom tipki na tastaturi: a) Ctrl + D b) Alt + A c) Ctrl + Alt + A d) Ctrl + A 7. "Slide Master" u MS PowerPoint-u sadri objekte za koje elite: a) Da se pojavljuju samo na odreenim slajdovima b) Da se pojavljuju na svim slajdovima c) Da sadre razne animacije d) Da se ne vide u Slde Show modu

25

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Pri kreiranju MS PowerPoint prezentacije poeljno je da se potuju sljedede preporuke: (Izaberite dva odgovora) a) Da na slajdove ne stavite puno teksta b) Da na slajdove stavite samo vane informacije c) Da koristite to vie razliitih fontova u tekstu d) Da to vie koristite Italic tip slova 9. Ako sluajno izbriemo neki dio teksta ili slajd u MS PowerPoint-u, i elimo da ga vratimo, tada koristimo komandu: a) Undo b) Redo c) Backspace d) Delete 10. Da bi dodali tekst u polje tabele MS PowerPoint-a: a) Dovoljno je da kliknemo miem u to polje i ponemo kucati b) Prvo moramo ukljuiti velika slova c) Moramo prvo obiljeiti to polje d) Moramo upisati nazive kolona i redova 11. Opcija "Diagram" u Insert meniju, MS PowerPoint-a, nam omogudava: a) Pregledanje sadraja prezentacije b) Kreiranje organizacionih ema c) Prikazivanje svih grafikona u prezentaciji d) Povezivanje svih grafikona u prezentaciji 12. Jedan od naina za promjenu veliine grafikog objekta u MS PowerPoint-u, jeste da preko opcije "Picture" u "Format" meniju, izaberemo karticu: a) Position b) Web c) Colors and Lines d) Size 13. Ikonica na alatnoj traci MS PowerPoint-a, nam omogudava:

a) Da napravimo duplikat selektovanog slajda b) Da obriemo slajdove iz prezentacije c) Da pravimo animacije na slajdu/ovima d) Da sakrijemo slajd(ove) kako bi skratili prezentaciju 14. Da bi podesili veliinu i orjentaciju slajda u meniju "File", MS PowerPoint-a, izaberemo opciju: a) Page Setup b) Print Previw c) Properties d) Permission

26

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Jedan od naina da slajdu, u MS PowerPoint-u, promjenimo osnovnu boju jeste da izaberemo komande: a) Tools Background b) View Background c) Edit Background d) Format Background 16. Ako ne elimo da nam prvi slajd, u MS PowerPoint prezentaciji, bude i poetni u "Slide Show" meniju izaberemo opciju: a) View Show i odredimo poetni slajd na kartici Show slides b) Set Up Show i odredimo poetni slajd na kartici Show slides c) Slede Transition i odredimo poetni slajd na kartici Show slides d) Custom Animations i odredimo poetni slajd na kartici Show slides 17. Opcija u MS Office programima, "Save AutoRecovery info every 5 minutes", znai: a) Da de se dokument zatvarati svakih pet minuta b) Da je dokument zatiden narednih pet minuta c) Da de dokument svakih pet minuta biti automatski sauvan d) Da de se u dokumentu modi vriti promjene za pet minuta 18. Koju kombinaciju tipki na tastaturi koristimo kada elimo dodati novi slajd u MS PowerPoint prezentaciju: a) Ctrl + M b) Ctrl + H c) Alt + V d) Ctrl + Alt + V 19. Jedan od naina da se promjeni boja selektovanog ili svih slajdova u MS PowerPoint-u, jeste da u meniju "Format" izaberemo opciju: a) Slide Design... b) Background c) Object d) Slide Background... 20. Komande za dodavanje zaglavlja (Header) i podnoja (Footer) na obini slajd MS PowerPoint-a, nalaze se u meniju: a) Insert b) View c) Tools d) Format

21. Koju tipku trebamo drati pritisnutu da bi, koristedi mi, selektovali vie slajdova u MS PowerPoint-u: a) Windows b) Alt c) Ctrl d) Enter 27

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Opciju "Slide Master", MS PowerPoint-a, aktiviramo u meniju: a) Format b) File c) Window d) View 23. Preporuuje se da veliina slova na MS PowerPoint prezentaciji ne bude manja od: a) 44pt b) 50pt c) 24pt d)12pt 24. Komande "Undo" i "Redo", u MS PowerPoint-u, moemo nadi na alatnoj traci i u meniju: a) View b) Format c) Tools d) Edit 25. U MS PowerPoint prezentaciji dodavanje reda iznad selektovanog reda u tabeli moemo izvriti zadajudi niz komandi u alatnoj traci: a) Table Insert Rows Below b) Table Insert One Row c) Table Insert Rows Above d) Table Insert Cilumn 26 Birajudi niz opcija (komandi) u MS PowerPoint-u, "View Toolbars Drawing", aktiviramo: a) Traku sa alatima za crtanje, podeavanje grafikih objekata i sl. b) Program za crtanje Paint c) Opcije za promjenu boje slajda d) Opcije za promjenu dizajna slajda 27. Ukoliko kliknemo desnim tasterom mia na selektovani objekat i izaberemo opciju "Order Bring to Front", u MS PowerPoint-u, taj objekat: a) Premjetamo jedan sloj prema vrhu b) Smjetamo u pozadinu (iza svih ostalih formata) c) Smjetamo na vrh slojeva (sve ostale forme su ispod tog objekta) d) Premjetamo jedan sloj prema dnu 28 Ako je dokumet (fajl) sauvan u PowerPoint Show modu, njegova ekstenzija je: a) .pps b) .ppt c) .pot d) .doc

28

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Ako elimo da odtampamo trenutno aktivni slajd u MS PowerPoint prezentaciji, na dijelu "Print range", opcije "Print" iz "File" menija, ekiramo: a) All b) Current slide c) Selection d) Slides

30. Da li demo modi vriti promjene na MS PowerPoint prezentaciji koja je sauvana kao .pps dokument? a) Da b) Samo na poetnom slajdu c) Ne d) Samo ako slajd sadri sliku JPEG formata 31. Ako sauvamo MS PowerPoint prezentaciju u JPEG formatu: a) Svaki slajd de predstsavljati zasebnu sliku b) Cijela prezentacija de biti jedna slika c) Ne moemo sauvati prezentaciju u JPEG formatu d) Sauvademo samo slajdove koji sadre sliku 32. Prozor sa ponuenim izgledima slajda u MS PowerPoint-u, otvaramo u meniju: a) Tools b) File c) Format d) Insert 33. Ako u MS PowerPoint-u elimo dodati crte (iz postojede baze crtea) u slajd, to radimo zdavanjem niza komandi: a) Insert Picture WordArt... b) Insert Diagram... c) Insert Slides form Outline... d) Insert Picture ClipArt 34. Kopiranje slajda u MS PowerPoint-u vri se zadavanjem komandi: (Izaberite dva odgovora) a) Edit Copy b) Edit Select All c) Insert Duplicate Slide d) Ctrl + V 35. Ako u MS PowerPoint-u selektujemo slajd i pritisnemo Delete: a) Obrisademo slajd b) Kopirademo slajd c) Slajd de biti samo privremeno obrisan d) Obrisademo cijelu prezentaciju

29

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Pritiskom koje tipke na tastaturi aktiviramo Slide Show pogled: a) F2 b) F5 c) Alt d) F1 37. Ako elimo da tekst ili dio teksta, u MS PowerPoint-u, koji je kucan velikim slovima bude napisan malim slovima, a da ponovo ne prekucavamo taj tekst, koristimo niz komandi: a) Format Change Case UPERCASE b) Format Change Case lowercase c) Format Change Case Title Case d) Format Change Case Capitalize Each Word 38. Ukoliko kliknemo desnim tasterom mia na pozadinu grafikona, u MS PowerPoint-u, jedna od opcija koja de se pojaviti jeste "Format Walls", i odabirom te opcije: a) Dobijamo mogudnost da promjenimo vrstu grafikona b) Dobijamo mogudnost da izvrimo promjene u nazivima serija c) Dobijmo mogudnost da izbriemo grafikon d) Dobijamo mogudnost da promjenimo boju podloge grafikona 39. U MS PowerPoint-u, indikaciju da je grafiki objekat selektovan predstavljaju: a) Kruidi oko objekta b) Crvene zvijezdice oko objekta c) uti trapezi oko objekta d) Grafiki objekat se ne moe selektovati 40. Komanda u MS PowerPoint-u, koja definie nain na koji se pojavljuju i smjenjuju slajdovi je: a) Slide Design b) Slide Transition c) Slide Layout d) Animation Schemes

30

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija

5. INTERNET I ELEKTRONSKA POTA - MS Outlook, Internet Explorer

31

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 1. Pojmovi "mrea nad mreama" i "mrea svih mrea" esta su asocijacija za: a) Internet b) Intranet c) Ekstranet d) Google 2. Protokol za prikazivanje stranica u web pregledniku je: a) WWW b) ARPAnet c) .com d) HTTP 3. ta je od navedenih Internet pretraiva? (Izaberite dva odgovora) a) Mozila Firefox b) GGK c) Google d) Bing 4. Da bi poslali poruku putem elektronske pote potrebno je da znamo: a) Lozinku za e-mail primaca b) Ime i prezime primaoca c) E-mail adresu primaoca d) E-mail adresu i lozinku 5. Pomodu ikonice u Internet Explorer web pregledniku:

a) Vrimo zatvaranje Internet Explorera b) Osvjeavamo otvorenu stranicu c) Zaustavljeamo uitavanje stranice d) Otvaramo novi tab 6. Web prozori koji ponekad iskau preko stranice koju gledate, nazivaju se: a) Pop -out prozori b) Pop - up prozori c) Pop - down prozori d) Pop - right prozori 7. Ako elimo da spremimo samo tekst odreene web stranice (.txt fajl), u padajdem meniju "Save AS Type", "Save Webpage" dijaloga, biramo opciju: a) Webpage, complete b) Web Archive, single files c) Text File d) Webpage, HTML only

32

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 8. Ikonica u alatnoj traci MS Outlook-a koristi se za:

a) Brisanje oznaene poruke ili foldera b) Zatvaranje MS Outlook-a c) Zatvaranje Inboxa u MS Outlook-u d) Brisanje samo Spam poruka 9. Kompanija (ustanova) koja korisnicima nudi prikljuak na Internet, skradeno se naziva: a) FTP b) HTTP c) URL d) ISP 10. Poruka u Inboxu "MAILER-DEAMON .... failure notice", predstavlja: a) Obavjetenje da je poruka otedena b) Obavjetenje o greci u programu c) Obavjetenje o neisporuenoj poruci ili nedostupnoj adresi d) Obavjetenje o primljenoj poruci od Mailera i Daemona 11. Koji znak, obavezno, sadri svaka e-mail adresa? a) @ b) # c) $ d) & 12. Polje, MS Outlook-a, u koje se unosi naslov e-mail poruke je oznaeno sa: a) To...: b) Bcc...: c) Cc...: d) Subject: 13. U MS Outlook-u, sve poruke koje ste kreirali, a jo ih niste poslali nalaze se u fascikli: a) Sent Items b) Outbox c) Drafts d) Spam 14. Ako neku poruku obiljeimo sa zastavicom , to znai:

a) Da je poruka zabavnog karaktera b) Da poruka nije naroito bitna c) Da je poruka od velike vanosti d) Da elimo pratiti neko pitanje za koje je ta poruka vezana

33

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 15. Kako se zvala prva raunarska mrea? a) SharpNet b) KasperskyNet c) ARPAnet d) Internet 16. Osobina posebno oznaenih rijei, slika i sl., koje predstavljaju vezu ka dodatnim informacijama ili drugim web stranicama, naziva se: (Izaberite dva odgovora) a) Veza sa vezom b) Hiperveza c) Domensko ime d) Hiperlink

17. Relativno mali program koji se potajno instalira na raunar i prikuplja podatke o korisniku naziva se: a) Trojanski konj b) HAOX c) Spyware d) Kompjuterski crv 18. Klikom na ikonicu u Internet Explorer web pregledniku:

a) Vrdamo se na prethodno biranu stranicu b) Otvaramo omiljene Web likacije c) Vradamo se na poetnu stranicu d) Ponovo uitavamo aktivnu stranicu 19. Ukoliko elite da se neka hiperveza otvori u novom prozoru preglednika: a) Lijevim tasterom mia kliknete na tu hipervezu b) Desnim taskterom mia kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open in New Window" c) Desnim taskterom mia kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open in New Tab" d) Desnim taskterom mia kliknete na hipervezu i izaberete opciju "Open" 20. Poetna strana web preglednika naziva se: (Izaberite dva odgovora) a) Blank page b) Start page c) Google d) Home page 21. Mali tekstualni fajlovi koji uvaju informacije unesene na neku web stranicu, nazivaju se: a) Cake b) Pie c) Milk d) Cookies

34

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 22. Kako se uobiajno naziva preuzimanje fajlova sa web stranice: a) Upload b) Rightload c) Leftload d) Download 23. FTP (File Transfer Protocol) je: a) Usluga Interneta koja oznaava Internt telefoniranje b) Protokol koji omogudava prenos velikih fajlova c) Forma koju mora zadovoljiti web stranica d) Usluga Interneta koja omogudava prenos poruka (e-mail) 24. Koju tipku na tastaturi treba pritisnuti da bi vidjeli listu adresa koje smo posjedivali koristedi Internet Explorer: a) F1 b) F5 c) F4 d) F3 25. Ako ste prije dvadesetak dana hiperlinkom posjetili neku web stranicu, a zaboravili ste tu adresu, gdje traiti: a) Traka Adress b) U History c) U Favorites d) Nemate gdje traiti 26. Ikonica u MS Outlook-u predstavlja komandu koja nam omogudava:

a) Da dodamo nove primaoce poruke b) Da dodamo prilog uz poruku c) Brisanje selektovanih poruka d) Snimanje poruke 27. Ako primljenu poruku elite nekom proslijediti, najlaki nain da to uradite jeste: a) Biranjem komande Forward u alatnoj traci MS Outlook-a b) Biranjem komande Reply u u alatnoj traci MS Outlook-a c) Biranjem komande Reply All u u alatnoj traci MS Outlook-a d) Kopiranjem poruke u prozor za slanje nove poruke 28. U kojoj fascikli MS Outlook-a se nalaze poruke koje ste izbrisali? a) Drafts b) Sent Items c) Deleted Items d) Outbox

35

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 29. Ikonica u Microsoft Outlook-u, predstavlja oznaku za:

a) Adresar b) Priloge u porukama c) Primljene poruke d) Podsjetnik 30. ta je WWW? a) Internet b) Internet Servis c) Intranet d) Internet provajder 31. Koju tipku na tastaturi trebamo pritisnuti, nakon upisa web adrese u adresno polje Internet preglednika, da bi otvorili eljenu web stranicu: a) ENTER b) Ctrl c) F1 d) SPACE 32. Osnovna namjena Firewall-a je: a) Filtriranje mrenog saobradaja b) Gaenje raunara ukoliko je zaraen virusima c) Zabrana upotrebe zaraenih datoteka d) Lijeenje programa zaraenih virusima 33. ta se koristi u Internt komunikaciji, da bi se moglo uvjeriti u identitet druge strane? a) Digitalni sertifikati b) Digitalni upitnici c) Enkriptovana lozinka d) Korisniko ime 34. "www.gmail.com" je: a) Adresa web stranice b) Vaa e-mail adresa c) Adresa web pretraivaa d) Poznati web preglednik 35. ta od navedenog predstavlja ispravnu adresu neke Internet stranice? a) [email protected] b) [email protected] c) www.wikipedia.org d) [email protected]

36

Zbirka rjeenih pitanja - Teoretska provjera znanja osoblja osnovnih i srednjih kola iz oblasti informacionih tehnologija 36. Izraz "Disconnect" oznaava: a) Konekciju na daljinu b) Iskljuenje raunara c) Konekciju na Internet d) Prekid Internet veze 37. U kojoj mapi (folderu) MS Outlook-a, se uvaju primljene poruke: a) Outbox b) Sent Items c) Inbox d) Drafts 38. Oznaeni tekst na web stranici moemo brisati komandom: a) Backspace b) Delete c) Restore d) Ne moemo brisati tekst na web stranici 39. Elektronska pota se skradeno naziva: a) E-commerce b) E-mail c) E-service d) E-learning 40. Da li virus moe dospjeti u va raunar putem elektronske pote? a) Da b) Ne c) Ne, ako je ukljuen Firewall d) Da, ako je exe fajl

37