Р - rgf.bg.ac.rs  · web viewКроз вежбања студенти се обучавају...

340
Табела 5.2 Спецификација предмета Студијски програми: Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Врста и ниво студија: Основне академске Назив предмета: Математика I Наставник: Обрадовић М. Иван Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8 Услов: Нема Циљ предмета Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике Исход предмета Студенти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема Садржај предмета Теоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору. Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака. Литература 1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003. 2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006. 3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004. Број часова активне наставе Остали часови Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Методе извођења наставе Предавања и вежбе (израда задатака) Оцена знања (максимални број поена100) Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена активност у току предавања 10 писмени испит 20 практична настава 10 усмени испит 30 колоквијум -и 2x15 Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима.

Upload: trancong

Post on 13-Jul-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Математика IНаставник: Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 8Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са основним теоријским и практичним елементима Математике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСтуденти ће овладати применом математичког апарата за решавање инжењерских проблема Садржај предметаТеоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове математичке логике и теорије скупова. Следи упознавање са пољем реалних и комплексих бројева, полиномима и њиховим особинама. Потом се изучавају основни елементи линеарне алгебре: системи линеарних једначина и њихово решавање, матрице и детерминанте. Област аналитичке геометрије обухвата основне појмове аналитичке геометрије у равни и аналитичке геометрије у простору. Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.Литература1. Милош Миличић, Елементи Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2003.2. Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (I део), Академска мисао, Београд, 2006.3. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет

у Београду, 2004.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум -и 2x15

Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов: да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

Page 2: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Основе физикеНаставник: Грубор П. ДаворкаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 7Услов: немаЦиљ предметаУпознавање студента са законима класичне физике, величинама, мерним системима и јединицама.Исход предметаОвладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.Садржај предметаТеоријска настава: Предавања из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма.Практична настава: Експерименталне везжбе из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма. Литература1. Halliday, D., Resnick R. and Walker, J., Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc. Nenj York, 1997.2. Георгијевић В. и др. (група од 19 аутора), Предавања из физике, Технички факултети Универзитета у

Београду, Београд, 2005.3. Ландау, Л. Д., Ахиезер, А. И., и Лифшиц, Е. М., Курс Общеy физики, Наука, Москва, 1969.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање са употребом табле и директним извођењем формула.Везбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит min 10; max 20 min 20; max 30практична настава min 15; max 30 усмени испит min 20; max 40 min 35; max 70колоквијум-исеминар-и

Page 3: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Основи геологије и минералогије Наставник: Пешић Лука (Геологија)Похарц-Логар Весна (Минералогија)Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаГеологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе.Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава , Практична настава:Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама.Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања , постанак и физичке особине минерала.Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата.Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.Литература1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.4. Бабич, 2003: Минералогија. РГФ, Београд.5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитактивно учешће у настави 10 усмени испит 2 x 15семинар-и 20тестови и домаћи задаци 10колоквијум-и 3 x 5теренска настава 5

Page 4: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Друштвене науке IНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ:3Услов: Уписана прва година Рударског одсекаЦиљ предметаУпознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, маркетингом, пословним комуникацијама и презентацијамаИсход предметаРударски инжењер-опште образован и упознат са основама тржишног начина пословањаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод , Маркетинг као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетингаи путеви

реалиозације (2 часа);2. Производне оријентације предузећа Критички однос према концепцији маркетинга (2 часа);3. Функције и процеси маркетинга (2 часа);4. Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта (2 часа);5. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта,Колоквијум (2 часа);6. Истраживање тржишта, (2 часа); 7. Производи-основни појмови, Својства производа (2 часа);8. "Животни циклуси" производа, Токови продуката (2 часа);9. Услуге-основни појмови, Цене (2 часа);10. Продаја и дистрибуција-основни појмови, непосредна-директна продаја, Индиректна продаја (2 часа);11. Начини дистрибуцијe, Планирање, Колоквијум(2 часа);12. Конкуренција-карактеристика тржишног начина послвања,Оцене способности конкурената, добре и лоше

стране конкуренције (2 часа);13. Основни појмови о пословним комуникацијама, Начини,алатиi и поступци, Место улога и значај (2 часа);14. Односи са јавношћу, PR службе, оснивањеe, организовањe функционисање и значај, Публицитет-

неопходност стварања јавне претставе,Teoрија комуникацијау случајевима презентације , (2 часа);15. Кораци у пословном презентовању , начини и поступци презентовања, пословна писма, e-mail, друга

документа, Колоквијум (2 часа).Литература1. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 19742. Kotler Philip:Principles of Marketing, Prenticce Hall Inc.,19863. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 19944. Љубојевић Чедомир: Маркетинг услуга, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад,20045. Вест Крис: Истраживање тржишта, CLIO, Београд 20046. Коделупи Вани: Тржишне комуникације, CLIO, Београд 1995Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 5: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Инжењерска графикаНаставник:Крстовић А. СлободанкаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаПрограмски садржаји овог предмета треба да омогуће оспособљавање студената за схватање облика и проблема из тродимензионалног простора као и графичко приказивање и решавање на раван цртежа.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава:Увод у предмет. Методе приказивања рударских објеката. Стандарди за оформљење цртежа. Заглавља и размера. Геометријске основе облика делова. Конструкција кривих линија (елипса, парабола, еволвента, циклоида, завојница,Архимедова спирала и др). Наношење димензија ( котирање) на цртежима.Елементи кота. Р едно, паралелно и комбиновано котирање.Приказивање предмета ортогоналним пројектовањем. Европски начин приказивања. Амерички начин приказивања.Принципи приказивања рударских објеката и њихових елемената методом пресека и профила. Основна правила пресека. Врсте пресека. Шрафирање пресека.Аксонометријски приказ рудника.Означавање стања површине на цртежима. Означавање материјала, заштите и стања материлала на цртежу.Израда радионичких цртежа дела. Приказивање међусобног положаја више делова у склопу и даља конструктивна разрада склопа. Симболи и њихова примена у инжењерској графици. Основни симболи који се користе у рударсву.Опште поставке при изради шема. Састављање технолошких и кинематичких шема. Електричне, хидрауличне и пнеуматске шеме.Примена котиране пројекције у рударству. Платформа. Хоризонталан прав пут. Хоризонталан пут у кривини. Насип. Усек. Граница усек- насип. Канали. Прав пут у паду. Одређивање линије насопа и усека помоћу попречних профила. Одређивање линија насипа и усека помоћу изохипси. Пут у паду у кривини. Сложени примери решавања линија насипа и усека саобраћајница.Рудни слој. Представљање дела земљине површи у косој аксонометрији. Блок дијаграм. Приказиваqње рудног слоја пресецањем дела замишљене површи представљене блок-дијаграмом.Практична настава:Конструкције кривих линија. Пресеци рудничких просторија. Приказивање задатог предмета ( у аксонометрији) у потребном броју пројекција. Израда радионичког цртежа задатог предмета. Израда карактеристичних рударских цртежа. Приказивање предмета (који је задат у отогоналној пројекцији) у аксонометрији.Литература1. Крсовић Слободанка,1999. Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд2. Пантелић Тодор, 1972. Техничко цртање, Београд3. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 60практична настава 30 усмени испитколоквијум-исеминар-и

Page 6: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Математика IIНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Положена Математика IЦиљ предметаУпознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСадржај предметаТеоријска настава: Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.Практична настава: Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.Литература1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао,

Београд, 2006.3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду,

1998.4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет

у Београду, 2004.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум -и 2x15

Услов: да се приступи писменом испиту је освајање 10 од могућих 30 поена на колквијумима. Услов: да се приступи усменом испиту је освајање укупно 35 од могућих 70 поена на свим предиспитним обавезама (редовно похађање предавања и вежби и колоквијуми) и на писменом испиту, а од тога најмање 8 (од могућих 20) поена на писменом испиту.

Page 7: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика IНаставник:Гроздановић Б. ИнесСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Математика 1Циљ предметаУпознавање са димензионисањем елемената конструкција за основне врсте напрезања.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:СТАТИКА: Увод, сила, пројекција силе на осу, пројекција силе на раван, аналитички начин одређивања силе и њених пројекција, појам главног вектора, појам спољашње и унутрашње силе, везе и реакције веза, сила трења клизања, момент силе за осу, појам спрега, момент силе за тачку, редукција произвољног система сила на тачку, услови равнотеже тела на које дејствује произвољан систем сила, услови равнотеже за специјалне системе сила, Варињонова теорема, неки примери реакција веза, поступак решавања задатака, тежиште хомогених тела, греда и конзола (Дијаграми аксијалних и трансферзалних сила и момената савијања).ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА: Увод, основни појмови и дефиниције, напон и деформација, унутрашња дејства у попречном пресеку штапа, претпоставке о деформацији и материјалу, геометријске карактеристике равних површи, аксијално напрезање штапа, елементи теорије напона (напонско стање у околини тачке, главне површи и главни нормални напони, раванско напонско стање), елементи теорије деформације (померање и деформација, веза између померања и деформације), конститутивне једначине (дефиниције неких идеалних тела, генералисани хуков закон). Увијање штапа кружног попречног пресека, савијање греде, смицање, извијање штапа, сложено напрезање греде (косо савијање греде, ексцентрични притисак греде), еластичне линије греде (метод непосредног интеграљења, метод суперпонирања деформација), статички неодређене греде (метод угиба, Клапејронов метод).Литература1. Х. Пашић, Статика, Свијетлост, Сарајево, 19882. Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из Механике – Статика, Научна књига,

Београд 19843. И. Шестак, И. Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 20024. Ј. Мандић, Н. Татић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, Београд, 19765. П. Козић, Отпорност материјала, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 24практична настава усмени испит 36колоквијум-и 30

Page 8: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информатика IНаставник:Обрадовић М. ИванСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера техникеИсход предметаСтуденти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема Садржај предметаТеоријска наставаПочетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и посебно релациони модел као и релациона алгебра и језик SQL. Област информационих система обухвата управљање информацијама, информатику у предузећу и информатику и одлучивање. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML.Практична настава:Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата.Литература1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html 6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична настава 10тестови у току семестра 2x15семинарски рад 20

Page 9: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографијеНаставник: Симић М. Владимир, Васковић Ј. НадаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 5Услов: Основи геологије и минералогијеЦиљ предметаУпознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта различитих минералних сировина., однодно са основним одликама најрасрострањених стена, као и њихово практично препознавање на основу фичких одлика.Исход предметаСтицање основних знања, неопходних за даље студирање, и будући рад Садржај предметаОбласт петрографије : Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и мета-морфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скупу методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа).Област лезиста минералних сировина : Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина: Магматска лежишта минералних сировина, прелазна магматско-хидротермална лежишта минералних сировина, постмагматска лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: Седиментна лежишта минералних сировина (хемогена седиментна, биогена седиментна, лежишта механичких седиманата), лежишта распадања (инфилтрациона лежишта, лежишта преображавања, латеритска лежишта). Метаморфогена минералних сировина: Регионално метаморфисана, контактно метаморфисана, метаморфна лежишта минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала: Фе-Мн, Цр, Ни-Цо, Сн-W-Мо: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта обојених метала: Цу, Пб-Зн, Сб-Ас-Хг: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта лаких и ретких метала: Ал, РЕ, РЗ. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта племенитих и радиоактивних метала: Ау-Аг, Пт, У. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената: Типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта кристала и минерала Минерали и типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта стена: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта грађевинских материјала: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Типови сировина и лежишта. Својства, квалитет, резерве, области примене. Примери. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта. Лежишта нафте, гаса и уљних глинаца. Класификације, генеза, карактеристике лежиштаЛитератураМудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.Кнежевић-Ђорђевић, Ђорђевић, 1976: Основи петрологије. ИСЦ, БеоградЂоревић, Ђоређевић-Кнежевић & Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 2x20колоквијум -и 2x20

Page 10: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи рударстваНаставник:Трајковић П. СлободанСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 3Услов: /Циљ предметаУпознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.Исход предметаСтицање основних знања из области рударске науке и технике.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава: Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина.Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежи-штима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских ко-пова, отварање површинског копа. Технологија површинске експлоатације са континуалним и цикличним радом – методе експлоатације. Радови на изради бушотина и извођењу минирања, утовару и транспорту. Одводњавање површин-ских копова. Примењена механизација на коповима. Мерачки радови на коповима и одлагалиштима. Мере заштите у површинској експлоатацији. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање и припрема лежишта за експлоатацију. Избор и подела откопних метода (за слојевита и неслојевита лежишита). Рударски радови: израда бушотина и минирање, алат и машине за израду минских бушотина. Опште о експлозивима и њиховој примени. Разарање стена експлозивом. Израда јамских просторија. Методе израде хоризонталних, косих и вертикалних просторија. Израда тунела и комора. Примена одговарајуће механизације. Транспорт у јами и извоз кроз окна и нископе. Извозна постројења. Проветравање и одводњавање рудника. Руднички гасови. Начин проветравања. Улога геодезије и рударских мерења у рударству. Инструменти и прибор за мерење на површинским коповима и рудницима са подзе-мном експлоатацијом. Мере заштите у подземној експлоатацији. Чета за спасавање. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: карактеристике нафтоносних лежишта, као и њихова разрада. Методе експлоатације нафте. Методе и технике израде бушотина. Припрема и транспорт течних и гасовитих минералних сировина. Eксплоатација минералних и сланих вода. Мере заштите при експлоатацији течних и гасовитих лежишта. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основне радње у процесу припреме – уситеавање и концентрација. Примењене методе. Постројења, ма-шине и уређаји у процесу уситњавања и концентрације. Депоновање јаловине. Мере заштите у припреми минералних сировина.Литература1. Милован Антуновић Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.2. С.Трајковић; 2007. Основи рударства, РГФ Београд (Књига у припреми).Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 0

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Теренска настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 30теренска настава* 10колоквијум-и 50семинар-и /

*Теренска настава - одржава се на школском руднику на Авали.

Page 11: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика IIНаставник:Васовић Т. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 8Услов: Математика 1 и Математика 2Циљ предметаУпознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.Исход предмета

Садржај предмета Теоријска настава, Практична настава:Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механикеЛитература1. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 19892. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 19893. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-

геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 20054. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 24практична настава усмени испит 36колоквијум-и 30семинар-и

Page 12: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ХемијаНаставник:Маринковић Р. Слободанка Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаЦиљ предмета је да студент овлада основним и општим знањем из области хемије и да на основу тога може у будуће да надграђује и проширује своје знање из хемије према потребама његовог даљег усмерења (студијског програма-модула). Исход предметаПосле успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно теоријско знање из хемије и биће обучен за безбедан једноставниј рад у хемијској лабораторији.Садржај предметаТеоријска настава: основи изучавања хемије, стехиометрија, хемијске реакције, структура атома и квантна теорија, периодни систем елемената, хемијска веза, агрегатно стање супстанци, дисперзни системи, електролитичка дисоцијација и електролити, хемија и рударство.Практична настава: рад у хемијској лабораторији, смеше, стехиометрија, хемијске реакције (сједоњавања, разлагања, просте и двогубе измене), оксидо-редукционе реакције, зависност брзине хемијске реакције од концентрације реактаната и температуре, хемијска равнотежа у хомогеним системима, особине раствора и прављење раствора, електролитичка дисоцијација, јонске реакције, pH- вредност раствора електролита и хидролиза соли, реакције неутрализације. Литература1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.2. Н. Глинка, Общая химия, Издателъство "Химия", Ленинград, 1977.3. E. Siebert, Foundatioins of Chemistry, Mc Graw-Hill Book Company, New York,1982.4. С. Маринковић, Практикум хемије, Скрипта, РГФ, Београд, 20065. Н. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Издање Грифон, Београд, 2000Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, провера знања током извођења наставе и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 20 усмени испит -колоквијум-и 40семинар-и -

Page 13: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Електротехника у рударствуНаставник:Јовић П. Михајло Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаСтицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике. Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области електротехнике и мерне технике.Садржај предметаТеоријска настава: Основи електростатике и електрокинетике. Решавње сложених кола једносмерне струје. Основе електромагнетизма. Решавање кола наизменичне струје. Основи мерне технике. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Мерење основних електричних величина. Напајање рударских постројења електричном енергијом. Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.Пракрична настава: Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)Литература1. Јовић М.: Електрична мерења у рударству и геофизици2. Додатна литература по препоруци предавачаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испит 40практична настава - усмени испит 40колоквијум-и (40)семинар-и -

Page 14: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија материјалаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Изабор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се: конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали обухватају: метале и легуре, минерална везива, бетон, дрво, гуму и плас масе. Погонски материјали обухватају: горива, мазива и индустријску воду. Као посебна група обрађују се: рударски експлозиви и средства за паљење експлозива. Од савремених материјала изучавају се: слојевити, композитни и керамички материјали.Практична настава: Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.4. Радовановић М., 1994: Горива, Машински факултет, Београд.5. Рац А., 1991: Погонске материје-Мазива, Машински факултет, Београд.6. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.7. Van Vlack, H.L., 1994: Materials Science for Enдineers, Addison-Wesley, Publishing Company, Massachusetts.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 20 усмени испит 30теренска наставаколоквијум-и 40тестови

Page 15: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Вероватноћа и СтатистикаНаставник:Ивић П. Александар Статус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Одслушана Математика I и Математика IIЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са неким модерним поглављима из Вероватноће, Статистике и Нумеричке анализе. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.Исход предметаСтудент ће овладати знањем из Вероватноће и статистике, што ће му бити од користи у инжењерској праксиСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Дефиниција и особине Вероватноће. Случајне променљиве, густине и функције расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Математичко очекивање и моменти случајних променљивих. Граничне теореме вероватноће. Основни појмови Статистике, узорачке средине. Основне расподеле у статистици. Интервалне оцене параметра расподеле, тестирање хипотеза. Анализа варијансе, линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија. Интерполација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Приближно решавање једначина: обичних, диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина.Литература1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд,

2006.2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.3. Весна Јевремовић, Вероцватноћа и Статистика (Математика III), Грађевински факултети КРУГ, Београд,

1999.4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у

Београду, 1991.5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier

Academic press, 2004.6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки

факултет у Београду, 2003.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 25практична настава усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 16: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ТермодинамикаНаставник:Танасковић И. ТомаЖивковић А. МаријаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 7Услов:Циљ предметаПредмет термодинамике је проучавање и истраживање својстава енергије и законитости трансформације енергије у различитим физичким, хемијским и другим процесима. Техничка термодинамика разматра ширу област узајамног претварања топлоте, хемијске и других облика енергије са гледишта њихове примене у техничкој пракси. Она установљава најповољније услове под којима се може остварити користан рад у различитим топлотним моторима и топлотним енергетским постројењима. Циљ курса да се сављадају базна сазнања из термодинамике на која се ослањају више курсева или њихових делова на Рударском одсеку.Исход предметаСагледавање и разумевање основних термодинамичких процеса и проблема Садржај предметаТеоријска настава: Основни појмови. Термодинамичко стање система и термодинамички процеси. Величине стања система. Једначина стања идеалног гаса. закони идеалног гаса. Смеше идалних гасова. Енергија радног тела (система). Облици енергије. Унутрашња енергија. Специфична топлота. Маyеrova једначина. Елементи молекуларно-кинетичке теорије специфичне топлоте. Специфична топлота гасне смеше. Први принцип термодинамике. Аналитички израз првог принципа термодинамике. Рад промене запремине (апсолутни рад). Повратни и неповратни процеси. Претварање енергије код кружних процеса. Енталпија. Термодинамички процеси промене стања идеалног гаса. Анализа политропског процеса. Технички рад. Други принцип термодинамике. Кружни процеси и циклуси. Математички израз другог принципа термодинамике. Промене ентропије код повратних и неповратних процеса. Промена ентропије идеалног гаса. Топлотни T-s дијаграм. Циклус Carnot у T-s дијаграму. Средња логаритамска (интегрална) температуре. Максималан рад. Ексергија и анаргија. Одређивање ексергије (техничке радне способности). Губитак ексергије неповратних процеса. Термодинамички потенцијали. Стварни гасови и паре. Једначина стања Van der Waalsa. Анализа једначине Van der Waalsa. Водена пара.. T-s дијаграм, за Mollierov i-s дијаграм за водену пару. Процеси промена стања водене паре. Циклус Carnot за водену пару. Циклус Rankine-Clausiusa. Влажан ваздух. Карактеристике влажног ваздуха. I-x дијаграм влажног ваздуха.Истицање гасова и паре. Брзина истицања и проток гасова и паре. Стварни процесс истицања гаса или паре из млазника.Основи теорије сагоревања. Топлотна моћ горива. Минимална и стварна количина ваздуха потребна за сагоревање. Састав и количина продукта сагоревања. Температура сагоревања. Простирање топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Провођење топлоте. Конвекивно простирање топлоте. Пролажење топлоте. Зрачење топлоте. Врсте рамењивача топлоте. Прорачун размењивача топлоте. Практична настава: Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањимаЛитература1. Милинчић Д., Вороњец Д. ТермодиманикаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и колективни рад, рачунски задаци

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 60-алтернатива практична настава усмени испит 30колоквијум-и 60семинар-и

Page 17: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машински елементиНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 7Услов: -Циљ предметаУпознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским конструкцијама. Поред знања предвиђеног планом и програмом, која стуенти стичу, посебан значај има карактер курса у смислу оспособљавања студената за решавање инжињерских проблема у виду прорачунских задатака који предстаљају сублимацију знања из више предмета (тех. цртање, статика, отпорност материјала, технологија материјала) а са којима се студенти по први пут сусрећу. Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава: Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама. Стандардизација. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.Материјали за машинске ко-нструкције. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности. Завртњи. Стандардне завојнице, анализа сила, деформациони дијаграм; допунски напони, подела оптерећења на завојке; Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Прорачуни. Конструкције завртања. Везе елемената закивцима. Заварени саставци. Лемљени и лепљени саставци. Опруге. Цеви. Вентили, засуни, приклопци славине. Фрикциони преносници. Варијатор. Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Изра-да. Подмазивање и хлађење. Редуктори. Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило. Спојеви остварени трењем. Стезни прстенови. Везе елемената помоћу клинова,. стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни. Клизна лежишта. Особине и конструкција, по-дмазивање; основни прорачун. Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта. Практична настава: На вежбама студенти полажу три усмена колоквијума. Сваки кандидат ради два пројектна задатка. Први пројекат – нпр. ручна дизалица, или неки други машински склоп, где се студенти упознају са толера-нцијама као и основама прорачуна машинских елемената, базираног на знању са предавања, као и већ постојећем знању првенствено из: техничког цртања, машинских материјала, статике и отпорности материјала. Други пројекат – прорачун вратила и још једног машинског елемента из редуктора. Сви ови пројекти садрже прорачун, коментар и склопни цртеж као и неколико радионичких цртежа, потпуно израђених за радионичку израду елемената. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.2. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи, '' Научна књига'', Београд, више издања.3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, Београд 1988, 1995.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 30семинар-и 30

Page 18: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика стена и тлаНаставник:Гојковић М. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Механике I и II, Основе геологије и Вероватноће и статистике.Циљ предметаЦиљ је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.Исход предметаСтеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем физичко-механичких и техничких својстава стенског материјала, као и практично применити ова сазнања у експлоатацији минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У оквиру овог предмета слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости и слегања тла. Овим предметом ће се обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.Литература1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 19892. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки

факултет, Београд 2004. 5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.aspБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 3

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испитколоквијум-и 2 x 15израда елабората 20

Page 19: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Друштвене науке IIНаставник:Бељић Р. Чедомир Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана друга година Рударског одсекаЦиљ предметаУпознавање сатуденатаса основама савременог начина пословања у области минералне индустрије.Упознавање са местом улогом и значајем минералне индустрије у савременом свету.Исход предметаРударски инжењер-опште образован и упознат са: начином пословања, улогом, местом и значајем минералне индустријеСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава: 1. Увод,историјски развој минералне индустрије са посебним освртом на организационе и власничке

односе.Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву. 2. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије. 3. Организациона структура,власнички односиi,законска регулатива и процесиреорганизовања минерално

сировинског индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално. 4. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, tržištа, начин организовања и финансирања. 5. Модели тржишта нафте и гаса, угља , нуклеарних мин.сир.,електричне енергије , производња из

обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије. 6. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и

потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера. 7. Модели тржишта металичних минералних сировина,организовање и функционисање,формирање

цена,знача jме тала зa развој економије. 8. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача. 9. Модели тржишта неметаличних минералних сировина , организовање и функционисање, формирање цена

, значај неметала за развој регионалних и глобалне економијe.10. Форме организовања и функционисања рударских предузећа , од мануфактуре до корпорације .11. Политика минералне индустрије,одлике националнихи интернационалних инвестиција у минерално

сировински комплекс.12. Економски развој базиран на минералној индустрији,утицаји у оквирима локалног и глобалбног окружења.13. Основни елементи социологије рударства, квалификациона структура, флуктација,права и обавезе рудара

и запослених у минералној индустрији.14. Закoнска регулатива из области запошљавања.15. Утицај минералне индустрије на животну средину.Литература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 20033. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New

Delhi, 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 20: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енглески језик IНаставник:Беко Лидија Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању.1. Naming and Classifying, 2. Numbers and Symbols 3. Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense 4. Compostion of Earth Layers 5. Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense 6. Fossils and Stratigraphy 7. S tructure:Plural of Nouns 8. Structure:Comparison of Adjectives 9. Simple Past Tense-Past Continuous Tense 10. Continental Drift 11. Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it) 12. Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice 13. Agents of Chemical Weathering 14. Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive 15. Joints and FaultsЛитература1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,OxfordПрепоручена литература:3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), LongmanГраматике 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбања, консултације, електронски задациСа целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 10практична настава усмени испт 30колоквијум-и (тестови) 50 .семинар-и -

Page 21: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информатика IIНаставник:Обрадовић М. Иван Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Информатика IЦиљ предметаУпознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској праксиИсход предметаСтуденти ће овладати програмским пакетима MATLAB и AutoCAD и могућнос тима њихове примене у решавању инжењерских проблемаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:У првом делу курс се бави радом са пакетом MATLAB, а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система, а на вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке.MATLAB је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама. AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама.На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.Литература1. George Omura, AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005, Mikroknjiga2. Anima, AutoCAD interaktivni multimedijalni kurs3. www.autodesk.com4. www.fbe.unsw.edu.au/Learning/AutoCAD5. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7 sa primerima, prevod M.Šućur, A.Kartalovski, Mikro knjiga, 20056. http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/, http://www.mathworks.com/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична настава 10тестови у току семестра 2x15семинарски рад 20

Page 22: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство заштите животне средине и зашите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Одабрана поглавља физикеНаставник: Грубор П. ДаворкаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предмета Стицање знања из савремене физике на којима се заснивају нове технологије у техници и информатици.Исход предмета Способност инжењера да примене стечена знања из разних области савремене физике у рударској науци и пракси.Садржај предметаТеоријска настава: Практична настава: 1. Класична електродинамика; Максвелове једначине. 2. Закони зрачења по класичној теорији електромагнетизма. 3. Планкова хипотеза и Планков закон зрачења. 4. Комптонов ефекат и фотоефекат. 5. Увод у квантну механику-Шредингерова једначина. 6. Квантномеханички приступ изградњи атома. Типови спектара. 7. Атомски процеси и зрачење (рентгенско зрачење, магнетска резонанца, ласери). 8. Основе квантне статистичке физике. 9. Зонска теорија електропроводљивости. Полупроводници.10. Топлотне особине чврстих тела-квантни осцилатор.11. Појам магнетизације. Дијамагнетици, парамегнетици, феромагнетици. Магнетизам Земље.12. Увод у нуклеарну физику. Поље нуклеарне силе.13. Трансформације елемената. Спонтана и вештачка радиоактивност14. Извори нуклеарне енергије. Детекција, дозиметрија и заштита од радиоактивног зрачења.. 15. Специјална теорија релативности.

Литература 1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2005.2. Математичка физика, Д., Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић и Д. Николић, Универзитет у Брограду, Рударско-геолошки факултет, 2003.3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгара, Др Милан Курепа и Др Јагош Пурић, Научна књига, Београд, 1987.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 40колоквијум -и 20

Page 23: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи хидрогеологијеНаставник:Драгишић ВеселинСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Хемије и Основа Геологије.Циљ предметаТоком курса слушаоци ће се упознати са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода, као и са физичко-хемијским карактеристикама подземних вода. Како подземне воде у рударству често представљају проблем за безбедну и економичну експлоатацију минералних сировина, то ће се у оквиру овог курса посебна пажња посвтетити подземним водама које се формирају у рударским радовима. Ове воде услед специфичних карактеристика хемијског састава врло често негативно утичу на околну животну средину.Исход предметаСтуденте рударства упознаће се са основама хидрогеологије, подземним и рудничким водама, условима оводњености лежишта минералних сировина, као и утицајем руничких вода на животну средину.Садржај предметаТеоријска наставаУвод. Хидрогеологија (појам, историјат развоја, значај и однос према другим наукама. Подземне воде. Појам, порекло, видови, вертикално распрострањење и улога у хидролошком циклусу. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Порозност, влажност, капиларност, водопропусност, хигроскопност и издашност. Кретање подземних вода. Основни видови кретања подземних вода, инфилтрација и филтрација. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Издани. Појам, елементи и класификација. Извори. Појам и класификација. Режим подземних вода. Појам, основни елементи режима и класификација режима. Минералне воде. Појам, класификација. Лековите, термалне и индустријске минералне воде. Оводњеност лежишта. Оводњеност и хидрогеолошка класификација лежишта минералних сировина. Рудничке воде. Услови формирања, хемијски састав, агресивност. Хидрогеохемијска класификација лежишта минералних сировина. Подземне воде нафтних лежишта. Рудничке воде и животна средина. Видови угрожавања животне средине, заштита од рудничких вода и коришћење рудничких вода. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Метода аналогије, билансна метода, хидродинамичка метода, математичко моделирање и прогноза прилива на рачун атмосферских падавина.Практична настава:Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Издани. Режим подземних вода. Извори. Оводњеност лежишта. Рудничке воде. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Припрема за завршни испит.Литература1. В. Драгишић: “Општа хидрогеологија”. Рударско-геолошки факултет, Београд 1997.2. В. Драгишић: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина” Рударско-геолошки факултет, Београд

2005.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 30колоквијум-и 2х20семинар-и

Page 24: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енглески језик IIНаставник:Беко ЛидијаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаСврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења)Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Укључује увођење сложенијих језичких структура на стручном тексту, припремање усмених излагања и краћих облика писаног дискурса за академске потребе (писање извештаја, резимеа...)1. Volcanic Eruptions 2. Earthquakes 3. Word forming processes : derivation-prefixes of negative meaning 4. Igneous rocks and their classification 5. Structure :Gerund 6. Nominal Compounds 7. Metamorphism 8. Modal Verbs 9. Exploration 10. »One» as impersonal pronoun 11. Geological Setting of the Mineralized Areas 12. Cleft sentences 13. Bor Deposits 14. Majdanpek 15. Derivational process: Verbs and nouns derived from adjectives, Adjective forming suffixesЛитература1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,OxfordПрепоручена литература:3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), LongmanГраматике 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, вежбања, консултације, електронски задациСа целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 10практична настава усмени испт 30колоквијум-и (тестови) 30 .семинар-и 20

Page 25: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Механика флуидаНаставник:Васовић Т. Небојша Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Математика 1 и Математика 2Циљ предметаУпознавање са елементима кинематике и динамике флуида неопходним у образовању инжењера рударства.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине. Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању. Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида. Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност. Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс. Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.Литература1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 19902. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 19653. М. Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава усмени испит 40колоквијум-и 30семинар-и

Page 26: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Нумеричка анализаНаставник:Ивић П. Александар Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Одслушана Математика I и Математика IIЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са неким модерним методама из теорије диференцијалних једначина и нумеричких метода. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.Исход предметаСтудент ће овладати знањем из Нумеричке анализе, што ће му бити од користи у инжењерској праксиСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Системи обичних диференцијалних једначина. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и решавање појединих једначина. Основне нумеричке методе. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.Литература1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York

etc, 2nd. ed., 1966.2. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки

факултет у Београду, 2003.3. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у

Београду, 1991.4. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду,

2003.5. И. Обрадовић, Збирка задатака из Математике II, РГФ, Универзитет у Београду, 1998.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 30 писмени испит 25практична настава усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 27: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Одабрана поглавља из хемијеНаставник:Костић-Пулек Б. АлександраСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: ХемијаЦиљ предметаЦиљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.Исход предметаСпособност праћења градива у наставку студијаСадржај предметаПредмет садржи најважнија погљавља из неорганске и органске хемије која су неопходна за поједине модуле из следећих студијских програма :студијски програм експлоатација минералних сировина(модул припрема минералних сировина) и студијски програми експлоатација течних и гасовитих минералних сировина и гасна техника и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (оба модула)Теоријска настава:лементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA,

IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl.

-Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni.

- Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.

Практична настава:Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) метали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетиленЛитература1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 20032. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 19773. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 20колоквијум-и 40семинар-и -

Page 28: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Заштита животне средине Наставник:Томанец А. РудолфСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби након чега решавају тестове (5), раде домаће задатке - семинарске радове (2) у форми контролисане самосталне активности. Циљ предметаЦиљ похађања овога курса је да се образују кадрови која ће допринети унапредењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима. Кроз овај курс полазници ће упознати основне елементе животне средине, узроке и последице загађивања, заштиту и унапређење. Студенти ће стећи сновна знања, вештине и способности неопходне за решавање сложених еколошких проблема и еколошко деловање. Курс је основа за читав низ дисциплина који се изучавају на другим студијским програмима везаних за експлоатацију природних, необновљивих реурса, на рационалан начин. Исход предметаСтуденти који успешно положе испит поседоваће еколошки начин мишљења, који ће тако постати основа каснијег понашања и односа према животној средини и природи у целини. Студент ће бити способан да критички размишља о постојећим проблемима у контексту инжењерског приступа очувању природе са аспекта заштите животне средине. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Кроз овај предмет студенти ће се кроз неколико целина упознати са основним појмовима и принципима екологије (дефиниције, значај, задаци), са појмовима заштите животне средине и еколошких фактора, њиховом класификацијом, затим са геоетиком, са облицима загађења и заштитом животне средине, уопште. Изучаваће се следеће целине: загађивање и заштита земљишта, стварање, карактеристике, начин и врсте загађења. Друга целина је загађивање и заштита вода. Природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана. Трећи део је о загађивању и заштити ваздуха. Загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација. Затим о радиоактивном загађивању и заштити, о буки и заштити од буке. На крају ће бити речи о заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса, о законској регулативи и мониторинг систему. Литература1. Томанец Р., 2007: Wеб Сајт Факултета – сва предавања у формату Мицрософт Повер Поинт презентације,

као и копије текста – Белешке са предавања.2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva.3. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. –Pearson, San Francisko.4. Савић И, Терезија В., 2002: Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике и наставна средства,

Београд.5. Ратајац Р., ет ал., 2004: Екологија и заштита животне средине. –ибид.,4.6. Миљковић М., 2000: Заштита радне и животне средине. – ибид.,4. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања-видео бим (Microsoft Power Point), DVD.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања max. 10 писмени испит 4 x 7 = маx. 28 бодатест, колоквијум-и 4x10 = маx. 40 бод. усмени испитписање семинара и одбрана 2x11 = 22 бод. одбрана вежби

Page 29: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основе бушења и минирањаНаставник:Кричак М. Лазар Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаМатерија обухваћена овим курсом намењена је првенствено студентима студијског програма Рударско инжењерство али и студентима свих других студијских програма који слушају ову материју. У току овог курса биће обрађене основне карактеристике стенског материјала, поступци бушења минских рупа и бушотина, експлозиви и средства за иницирање, механизам експлозије, методе минирање као и поступци складиштења и уништавања експлозива.Исход предметаУпознавање студената са основама технике и технологије бушења и минирања.Садржај предметаТеоријска настава:Основе методе бушења минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике опреме за бушење. Избор методе бушења у зависности од карактеристика радне средине. Мере заштите при бушењу минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике и подела експлозива. Основне карактеристике и подела средстава за иницирање. Конструкција минског пуњења. Методе минирања кратким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Методе минирања дубоким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Милисекундни интервал успорења. Начини и шеме иницирања минских пуњења. Утицај начина иницирања и конструкције минског пуњења на сеизмичке ефекте минирања. Сигурносна растојања при минирању. Могућности примене експлозива у урбаним срединама. Мере заштите при руковању са експлозивима и средствима за иницирање. Мере заштите при транспорту експлозива и средстава за иницирање. Ускладиштење експлозива и средтава за иницирање.Практична настава:Избор поступка бушења. Прорачун основних параметара бушења. Упознавање са опремом за бушење – показна вежба на терену. Испитивање и одређивање основних карактеристика експлозива - показна вежба – полигон Авала. Одређивање најповољније врсте експлозива. Прорачун параметара минирања. Избор средтава за иницирање начина иницирања минских пуњења и прорачун милисекундног интервала успорења. Израда минских пуњења – теренске вежбе. Прорачун сигурносних растојања од минирања.. Мерење сеизмичких потреса. Заштита при руковању са експлозивима и средствима за иницирање – показна вежба на терену. Aвала. Литература1. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд2. Кричак Л., 2005: Сеизмика минирања – РГФ, Београд3. Савић М., 2000: Минирање на површинским коповима- Бор4. B.V.Goghale, 2003: Blasthole drilling technology- Multifields India5. Charles H. Dowding, 2000: Construction Vibrations, USAБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 15 усмени испит 35колоквијум-и 2x10семинар-и

Page 30: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмиРударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Припрема минералних сировинаНаставник:Кнежевић Н. Динко Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаУпознавање са принципима, могућностима и поступцима припреме и прераде минералних сировинаИсход предметаСавладани основни појмови везани за ПМС прихватљива информација за упознавање са могућностима и карактером поступака ПМС.Садржај предметаТеоријска настава.Основне карактеристике минералних сировина. Квалитет минералних сировина. Поступци у припреми минералних сировина. Шеме технолошког процеса и начини приказивања. Шеме кретања маса. Узорак. Уситњавање минералних сировина. Дробљење. Дробилице. Добљење у копу. Дробљење у јами. Мобилне и семимобилне дробилице. Просејавање. Просевна површина. Решетке. Сита. Млевење. Млинови. Аутогено и полуаутогено млевење. Вертикални млинови. Мељућа тела. Класирање. Класирање таложењем у води. Класирање под деловањем центрифугалне силе. Суво класирање. Класификатори. Млин-класификатор. Концентрација. Методе концентрације. Производи и технолошки показатељи у ПМС. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Флотацијска пулпа. Фазе и међуфазе флотацијске пулпе. Флотацијски реагенси. Степени у флотирању. Циклуси флотирања. Начини извођења процеса флотирања. Уређаји и машине. Гравитацијска концентрација. Закони кретања тела у флуидима.. Гравитацијска концентрација у води. Гравитацијска концентрација крупних класа. Гравитацијска концентрација ситних класа у води. Гравитацијска концентрација у ваздуху. Гравитацијска концентрација у тешкој средини. Тешка средина. Суспензија. Кретање тела у тешкој средини. Машине и уређаји. Магнетска концентрација. Магнетска осетљивост. Дијамагнетици и парамагнетици. Магнетско поље. Магнетски концентратори.. Електрична концентрација. Лужење. Специјалне методе концентрације. Раздвајање течно-чврсто. Дренирање. Згушњавање. Филтрирање. Центрифугирање. Сушење. Депоновање јаловине. Практична настава.Увод у ПМС. Узорак, узорковање, обрада узорка. Дробљење и просејавање. Млевење и класирање. Биланси концентрације. Флотацијска концентрација. Гравитацијска концентрација у флуиду вода. Гравитацијска концентрација у тешкој средини, П-Т анализе. Магнетска концентрација. Раздвајање течно-чврсто. Литература1. Кнежевић Д.: Припрема минералних сировина, РГФ, 20002. Миљановић И. Кнежевић Д.: Практикум из припреме минералних сировина, РГФ, 20033. Wills B.A., Napier-Munn T.J., Will`s Mineral Processing Technology, Elsevier, BH, 20074. Weiss N.L. (editor), SME Mineral processing handbook, New York, 1985.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставепредавања + вежбања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испит 20колоквијум-и 20семинар-и 10

Page 31: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземне експлоатацијеНаставник:Торбица М. Славко Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.Циљ предметаЦиљ овог курса је да студенте упозна са основама метода и технологија подземне експлоатације лежишта минералних сировина.Исход предметаРаспознавање метода откопавања у документацији и на терену.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод. Техноекономски показатељи метода подземног откопавања, Управљање стенским масивом, Отварање, Класификација и избор метода откопавања, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања, Методе блоковског зарушавања, Методе откопавања са засипавањем, Методе откопавања са магационирањем руде, ВЦР метода откопавања, Подземно откопавање лежишта угља, Коморно-стубно откопавање лежишта угља, Широкочелно откопавање лежишта угља, Подземно откопавање украсног камена.Литература1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско

предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и

методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни

притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.4. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта,

Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50практична настава 20 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 32: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија површинске експлоатацијеНаставник:Кричак М. Лазар Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање студената са основама технике и технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.Исход предметаСтицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.Садржај предметаТеоријска наства:Основе површинске екплоатације. Припрем материјала за утовар. Техника и технологија откопавања и утовара. Технолошки и радни параметри машина са дисконтинуалним радом. Технолошки и радни параметри машина са континуалним радом. Транспорт на површинским коповима. Специфичне технологије површинске експлоатације. Технологија депоновања и откопавања са депонија. Одлагање јаловине при површинској експлоатацији. Поузданост рада машина у површинској експлоатацији. Одводњавање површинских копова. Проветравање површинских копова. Рекултивација површинских копова. Отварање површинских копова. Еколошки ефекти површинске експлоатације. Практична настава:Прорачун радних параметара багера кашикара. Прорачун радних параметара багера дреглајна. Прорачун радних параметара утоварача, скрепера и булдозера. Прорачун радних параметара рорторних багера. Прорачун радних параметара багера ведричара. Прорачун радних параметара одлагача.Литература1. Павловић В.: 1998.: Системи површинске експлоатације, Рударско-геолошки факултет, Београд.2. Павловић В.: 1992.: Технологија површинског откопавања, Рударско-геолошки факултет, Београд.3. Оприцовић С.: 1992.: Оптимизација Система, Грађевински факултет, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 15 усмени испит 35колоквијум-и 10семинар-и

Page 33: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми: Рударско инжењерство; Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне aкaдемскеНазив предмета: Техничка заштита и безбедност на радуНаставник: Лилић M. НиколаСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаСтицање практичних и теоријских знања у области безбедности рада и техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.Исход предмета Обученост за идентификацију и процену опасности. Оспособљеност за вођење евиденције и анализу пов-реда и професионалних оболења. Обученост за мерење концентрације гасова и планирање мера заштите. Оспособљеност за мерење концентрације минералне прашине и планирање мера заштите. Обученост за оцену климатских прилика радне околине. Оспособљеност за мерење буке и вибрација и планирање мера заштите. Обученост за коришћење средстава за заштиту органа за дисање. Познавање принципа организо-вања техничке заштите у технолошким системима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава : Савремени принципи спровођења заштите на раду. Повреде на раду и професионал-на обољења. Основни извори опасности у рударству и мере техничке заштите. Гасови у рудничкој атмо-сфери. Минерална прашина у рударској радној околини. Бука и вибрације. Рудничка клима и њена кон-трола. Осветлење у рудницима. Лична заштитна средства и њихова примена. Техничке мере заштите у подземној експлоатацији. Динамичке појаве у рудницима. Техничке мере заштите у површинској екс-плоатацији. Аерозагађење површинских копова. Опасности и мере заштите од пожара. Експлозије у руд-ницима. Служба спасавања у рудницима.Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди). Начин вођења евиденције и статистике повреда и професионалних оболења. Лабораторијски и преносни инструменти за мерење концентрација гасова. Методе и инструменти за мерење концентрације минералне прашине у атмосфери радне околине. Методе и инструменти за оцену стања климатских фактора радне околине. Методе и ин-струменти за мерење буке и вибрација у радним околинама. Апарати и средства за гашење пожара. Сред-ства за заштиту органа за дисање. Методе раног откривања ендогених пожара. Методе и поступци за спре-чавање настајања и ширења експлозија у рудницима. План одбране и спасавања од опасности у рудницима.Литература 1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.2. Hartman H. (ed.) (1992), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration,

Inc. Littleton, Colorado, 2nd Ed. Vol.1.3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-

7352-105-X5. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New

Jersey, ISBN 981-238-221-6.6. Vutukuri V.S.,Lama R.D.,Environmental endineering in mines, Cambridge University PressБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКомбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 30колоквијум-и 2x15 ..........семинар-и 20

Page 34: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжињерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Рударске машинеНаставник:Чокорило Б. Војин, Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 5Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја у рударствуИсход предметаСтицање неопходног теоријског знања, са становишта пројектовања и одржавања датих машинаСадржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Услови примене, предности и недостаци у зависности од начина експлоатације. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина у уређаја у рударству. Основни делови машина и уређаја у рударству: погонски системи (мотори СУС, електро мотори, хидро и пнеуматски мотори); преносници снаге (механички пренос снаге, хидродинамички пренос снаге, хидростатички пренос снаге, електрични пренос снаге). Транспортни уређаји на рударским машинама: уређаји за кретање на пнеуматицима (точкови, носећи рам, вешање), уређај за кретање на гусеницама (гусенични погон, рам, вешање) уређаји за кретање по шинама, корачајући уређаји за кретање, комбиновани уређаји за кретање. Стабилност система за кретање. Уређаји за управљање. Кочиони системи. Радни органи на рударским машинама. Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за откопавање и бушење (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за утовар (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за континуални и дисконтинуални транспорт (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Уређаји за подграђивање откопаног простора (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за бушење на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за откопавање и утовар на површинским коповима. Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима. Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине и уређаји за одлагање и претовар. Машине и уређаји припрему минералних сировина - Уређаји за уситњавање минералних сировина (Класификација дробилица према силама дејства и по фазама процеса уситњавања Врсте дробилица (чељусне, кружне, конусне, ударне) Уређаји за просејавање минералних сировина (Класификација уређаја за просејавање Врсте решетки и сита)ч Уређаји за млевење минералних сировина (Класификација млинова Млинови са шипкама, млинови са куглама, аутогени млинови). Машине и уређаји за припрему минералних сировина - Уређаји за класирање минералних сировина (Класификација уређаја за класирање према врсти флуида, Механички спирални класификатор и хидроциклон, Циклони), Уређаји са применом магнетног поља (Класификација уређаја са применом магнетног поља, Магнетни уређаји за одвајање феромагнетичних тела из минералне сировине)Практична настава : На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине (машине и уређаји за подземну експлоатацију, машине и уређаји за површинску експлоатацију и машине и уређаји за ПМС и помоћне и припремне радове). На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и думензионисање машина и појединих склопова машина.ЛитератураМомчило Симоновић, Багери 1., РГФ 1987Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на површинским откопима, РГФ, 1982Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – 1 део, машине за бушење и откопавање;Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 35: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Геодезија са рударским мерењимаНаставник:Ганић Д. АлександарСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаСтицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења; израде и коришћења аналогних и дигиталних планова; карактеристичним задацима на рудницима и основама померања поткопаног терена изнад рударских радова.Исход предметаУсвајање основних теоријских и практичних знања о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.Садржај предметаТеоријска настава: Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и верти-калних углова, дужина и висинских разлика на површини терена и у хоризонталним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Рачунање дирекционог угла и координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи, интерполација. Промене димензија плана и очитавање координата тачака, дужина и углова. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом. Основни појмовим, термини и дефиниције из области померања поткопаног терена изнад рударских радова, прогноза параметара померања и конструкција заштитних стубова.Практична настава: Рачунски пример рачунања просте аритметичке средине. Рачунски пример рачунања опште аритметичке средине. Обрада резултата мерења хоризонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуковање косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређених геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане са две тачке. Рачунање координата полигонских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање кота репера у слепом нивелманском влаку. Рачунски пример повезивања методом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Пример конструкције заштитног стуба за окно.Литература1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow3. Патарић М., Стојановић А., 1994.: Померање поткопаног терена и заштита објеката од рударских радова,

РГФ, Београд4. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални практични рад.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 0елаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45семинари

Page 36: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Транспорт у рударствуНаставник:Грујић М. Милош Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 5Услов:Циљ предметаТранспорт у рударству је једна од најважнијих фаза у експолатацији и припреми минералних сировина. Највећи рошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце се стварају при транспорту. Циљ овог курса је да се студенти обуче да могу управљати транспортом минералних сировина, да га могу одржавати и да га могу усавршавати. Исход предметаПосле завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама.Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог курса ће бити заступљена проблематика транспорта у рударству. При томе ће бити обрађивани основни принципи транспорта минералних сировина и специфичности транспорта у подземној и површинској експлоатацији минералних сировина, као и у погонима за припрему минералних сировина. Најважнија проблематика која се изучава у овом курсу је: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ. Класификациј транспортних средстава и система. Својства материјала који се транспортује. Ток материјала у рударству. КОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Основни принципи дејства. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. ДИСКОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Камионски транспорт. Шински транспорт. Ужетни транспорт. ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Хидраулички транспорт расутих терета. Пнеуматски транспорт. ДОДАТНИ ОБЈЕКТИ, СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ ЗА ТРАНСПОРТ. Бункери. Помоћна средства и уређаји. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичност транспортана површинским коповима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. Комбиновани транспортни системи. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичности транспорт и извоза у подземним рудницима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. извозни системи. Системи за допрему репроматеријала и превоз радника. СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ. ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ.Практична настава: Својства и ток материјала. Транспортери са траком. Прорачун и усвајање. Локомотивски транспорт. Избор и прорачун. Камионски транспорт на површинским коповима. Вертикални и коси ужетни транспорт.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 20 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 37: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Аналитичка хемијаНаставник:Јакшић Љиљана Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: ХемијаЦиљ предметаЦиљ предмета је да студент разуме аналитички процес. Да савлада неке од метода квантитативне хемијске анализеИсход предметаПо завршеном курсу студент би требало да зна принципе класичних и неких инструменталних метода квантитативне хемијске анализе и разуме све ступњеве у ананалитичком процесу од поставке задатка до презентирања резултата. Садржај предметаТеоријска настава:Аналитички процес.Квантитативна хемијска анализа. Kласичне методе анализе гравиметрија и волуметрија. Одабране инструменталне методе анализе. Избор метода за анализу датог природног материјала.Теоријски основи квантитативне хемијске анализе. Класичне методе (гравиметрија, волуметрија). Оптичке методе (пламена фотометрија, спектрофотометрија, ААС). Волтаметрија.Практична настава: Анализа природног материјала. (Групне вежбе)Литература1. D.A.Skoog, F.J. holler, T.A. Nieman, "Principles of instrumental analysis" ,New York, 19982. Ј.Савић, М. Савић., "Основи аналитичке хемије", Сарајево, 19873 .М.Тодоровић, П.Ђурђевић, В. Антонијевић, "Оптичке методе инструменталне анализе", Београд, 1993.4. Љ. Јакшић, "Аналитичка хемија за студенте РГФ", Београд, 2000. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања (интерактивна настава). Практична настава (групне вежбе).

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 25практична настава 15 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 38: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ГеомеханикаНаставник:Гојковић М. НебојшаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла.Циљ предметаЦиљ предмета је да студенте рударства упозна са основама механике стена у површинској експлоатацији, принципима и методама анализе стабилности косина, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.Исход предметаСтеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити решавањем проблема из домена примењене механике стена и тла у површинској експлоатацији.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Током курса слушаоци ће се упознати са методама прорачуна стабилности косина која данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Упознаће се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Посебно ће се упознати са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.Литература1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 19892. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки

факултет, Београд 2004.5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.aspБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испитколоквијум-и 2 x 15израда елабората 20

Page 39: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Енергетика и одрживи развојНаставник:Ивезић Д. Дејан Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 5. семестарЦиљ предметаИнтердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Курс обрађује конвенциоаналне и обновљиве изворе енергије са становишта општих карактеристика и биланса. Разматрају се принципи одрживог развоја. Анализирају се технички, еколошки, економски, правни и друиштвени аспекти одрживости.Исход предметаУпознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој. Систематска анализа најважнијих питања у овим областима, које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва. Формирање код студената адекватне стручне перцепције привредног и социјалног развоја, савремених технолошких промена, законитости глобализације, итд.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Историјски развој и важност енергетике; Основне дефиниције и појмови. Конвенционални извори енергије. Угаљ, нафта, природни гас, нуклерана горива, уљни шкриљци, тресет. Општи биланс. Обновљиви извори енергије. Опште карактеристике. Хидроенергија, сунчева енергија, геотермална енергија, енергија ветра, биомаса. Производња секундарне енергије. Производња електричне енергије. Производња топлотне енергије. Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одржива пољопривреда. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошки аспекти развоја енергетике. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развојаЛитература1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 20022. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 19923. П. Ђукић, М.Павловски, Екологија и друштво, Екоцентар, 19994. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 30семинар-и/графички рад-ови 30

Page 40: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Законска регулатива у рударствуНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана трећа година Рударског одсека, одговарајућег студијског програмаЦиљ предметаУпознавање сатуденатаса основама савремене законске регулативе која дефиниче делатности рударства и геолошких истраживања.Исход предметаРударски инжењер- образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима који дефинишу рударску делатност.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима.Улога, место и значај минералне индустријеу СрбијиКомпаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету.Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе.Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији.Упоредна анализа по питању власништва у МСК у окружењу, свету и Србији.Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији.Законски оквири који дефинишу делатност у МСК у Србији.Закон о рударству.Закон о геолошким истраживањима.Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа.Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност.Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту... Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само-управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл.Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.Литература1. Закон о изменама и допунама закона о рударству Сл.гл. 34/062. Закон о геолошким истраживањима Сл.гл. 44/953. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 20074. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 5. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 41: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Топлотни моториНаставник:Танасковић И. Тома Живковић А. МаријаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУ оквиру овог курса студенти стичу основна занања из области мотора са унутрашњим и спољним сагоревањем. Програм предмета обухвата неопходне основе из теорије мотора са унутрашњим и спољњим сагоревањем, елементарни приказ конструкције мотора и начин функционисања. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.Исход предметаУсвајање тероријских и практичних знања везано за моторе са унутрашњим и спољашњим сагоревањемСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:УВОД. Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Мотор у ужем смислу речи. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.МОТОРИ СА СПОЉАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Историјски развој.Теоријски кружни процеси.Основне поделе.ПАРНИ КОТЛОВИ: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.ТОПЛОТНЕ ТУРБИНЕ: Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Кертисов ступањ и вишестепене парне турбине. Карактеристике рада и коефицијенти корисности парних турбина. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина.У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањимаЛитература1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални рад и рад у групи

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 60-алтернатива практична настава усмени испит 30колоквијум-и 60семинар-и

Page 42: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Нацртна геометрија – Котирана пројекцијаНаставник:Крстовић А. СлободанкаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаИсход предметаСадржај предметаТеоријска настава:Кота, нумеричка и графичка размера. Градуирање дужи помоћу трансформације и графичка подела на једнаке делове. Пројекција праве. Интервал и пад праве. Нагибница и изохипсе косе равни. Пресек двеју равни. Раван са одређеним падом кроз дату праву. Одређивање нулте линије канала и линије пресека падина усека и насипа са тереном код платформе - платоа и праве рампе - пута, методом изохипси. Шрафура. ( 8 часова)Топографска површ. Трасирање пута одређеног пада. Линије усека и насипа код платформе и пута методом попречних и подужних профила. (4 часа)Линије усека и насипа код пута у кривини (хоризонталног хеликоида) помоћу изохипса цртаних слободном руком као обвојница конуса, затим изохипса конструисаних шестаром као еволвенти кружница методом продора нагибница падина усека и насипа, у којој су нагибнице тангенте коаксијалних облица. (4 часа)Котирана пројекција у косој пројекцији ( кавалирска перспектива) Блок- дијаграм терена. Пресек рудног слоја са површи терена.( 4 часа) Графичко одређивање контактне линије између одложене масе и етажа у унутрашњем одлагалишту. Разни примери примене котиране пројекције у површинској експлоатацији (10 часова)Практична настава:Елаборат се састоји од 6 графичких радова. Сваки графички рад садржи програм одговарајуће методске јединице, са примерима из рударске праксе. Вежбе се обављају индивидуално на часу, уз теоријско објашњење наставника.ЛитератураЂуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 60практична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и 30

Page 43: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Архитектура рачунара и оперативни системиНаставник:Јовић П. Михајло Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Уписан 5. семестарЦиљ предметаУпознавање принципа рада рачунара, хардверске структуре и системског софтвера рачунарских система, стицање основних вештина неопходних за самосталан избор компонената, дефинисања архитектуре рачунарског система, избор системског софтвера. Исход предметаВештина познавања карактеристика и избора компонената рачунарских система, набавке рачунарске опреме, одржавања рачунарске опреме, повезивања рачунара у локалну мрежу, карактеристика и основних манипулативних поступака са системским софтвером.Садржај предметаТеоријска настава : Увод и кратак историјат рачунарства (хронологија од абакуса до савремених рачунара, механички калкулатори, електронски рачунари, савремени рачунари, интегрисана кола, историја персоналних рачунара...).Шта је рачунар? Аналогни и дигитални принципи рада рачунара, у чему је разлика? Како ради дигитални рачунар? (декадни и бинарни бројни систем, представљање бројева у рачунару, битови, бајтови, ниблови, речи, инструкције, ...).Рачунарска логика, основна логичка кола, логички склоп. Унутрашњост рачунара (компоненте система, матична плоча, централни процесор (CPU), управљачка јединица, аритметичко-логичка јединица, меморија, комуникациона јединица ...).Комуникација са рачунаром (уношење порука-улазни уређаји, пријем из рачунара-излазни уређаји, складиштење података, остали уређаји). Врсте микропроцесора и њихова спецификација. Матичне плоче и сабирнице (делови матичне плоче, скупови чипова, задаци и могућности сабирница, процесорска сабирница, меморијска сабирница, локална сабирница...).Меморије (Основно о меморији, ROM, RAM, DRAM, SRAM, EDO RAM, SDRAM...) Интерфејс (IDE, SCSI, RS-232), интерфејс адаптер, интерфејс картица... Принципи магнетног складиштења података (складиштење података на диску, дискети...). Заменљиви меморијски уређаји. Оптичко складиштење података.Серијски, паралелни и други У/И прикључци. Улазни уређаји (тастатуре, показивачки уређаји, дигитализатори, скенери, видео уређаји ...). Излазни уређаји (монитори, штампачи, плотери, видео пројектори, аудио уређаји ...).Увод у оперативне системе (функције оперативног система, карактеристике ОС, врсте ОС, структура ОС, оперативни системи: Windows, Unix, Linux) Основно о оперативним системима (језгро ОС, процеси, операције над процесима, управљање процесима, креирање процеса, управљачки блок процеса, алгоритам планирања, диспечер, управљање уређајима, управљачки блок уређаја, управљање фајловима, управљачки блок фајлова, управљање меморијом, виртуелна меморија, мрежно окружење, дистрибуирани системи, заштита и сигурност, ...).Функционални избор архитектуре рачунарског система и критеријуми оцене перформанси рачунарске опреме (о чему водити рачуна приликом набавке?). Изградња и надградња рачунарских система.Умрежавање рачунара (основно о мрежама, интерни и екстерни модеми, факс картице, мрежне картице...). Одржавање рачунарске опреме.Трендови у развоју рачунарске опреме и оперативних система. Практична настава : Вежбе по темама (Лабораторија Факултета). Вежбе (према потреби) по појединим темама (Центри/лабораторије компанија или института).Литература1. Peter Norton (1998), Унутрашњост PC-a, Компјутер Библиотека, Чачак.2. Scott Mueller (2000), Надградња и поправка PC-ја, CET, Београд.3. С. Вујић (2001), Рачунарство и информатика, Микро књига, Београд.4. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић и Н. Мачек (2005), Оперативни системи: пракса и решени задаци, Микро књига,

Београд.5. W. Stallings (2007), Оперативни системи: принципи унутрашње организације и дизајна, ЦЕТ, Београд6. Актуелна литература, према препоруци Наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, креативна дискусија, практична обука на рачунарској опреми

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испит 50практична настава 25 усмени испит

Page 44: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Експлозиви и системи за иницирањеНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: Изборни (обавезни за Подземну градњу)Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих експлозива, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студенти детаљно изучавају технологију производње и примену експлозива. Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, као и специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог курса изучава се технологија производње и примена рударских-привредних експлозива. Карактеристике експлозива зависе од компоненти које улазе у састав експлозива и њихове улоге. Експлозиви су подељени на дефлагрантне и бризантне. Од дефлагрантних експлозива обрађује се црни барут и малодимни барути. У рударству се највише користе прости и сложени бризантни експлозиви, па је технологија добијања ових експлозива детаљно обрађена. Од савремених експлозива изучавају се амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) и емулзиони експлозиви.Практична настава: Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину)., времена изнојавања, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина). Експериментални рад са експлозивима на школском руднику на Авали.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд.5. Gustafsson R., 1973: Swedish blastinд tehniдue, Getheburg.6. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 45теренска настава 10колоквијум-и 20тестови

Page 45: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Истражно бушењеНаставник:Торбица М. Славко Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Овај предмет подразумева познавање механике стена, машинских елемената и рударских машина.Циљ предметаЦиљ курса је да студенте рударства упозна са техником и технологијом истражног и дубоког бушења уопште, методама и опремом за бушење. У овом курсу акценат је стављен на језгровање, односно узорковање стенског масива и различите поступке језгровања примерене стени у којој се буши.Исход предметаОвладавање техником истражног бушењаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод, Бушотина и њени елементи, Бушење, Истраживање лежишта бушењем, Подаци о лежишту до којих се може доћи истражним бушењем, Историјски развој технике бушења, Физичко-механичке, техничке и структурне особине стена, Ротационо бушење са језгровањем. Теорија разарања стене ротационим бушењем, Дијамантске круне, Дијаманти, Конструктивни облици дијамантских круна, Круне са сечивом од волфрамкарбида, Круне са сечивом од поликристала, Избор бушаће круне, Поступци језгровања и уређаји за језгровање, Једноструке цеви за језгровање, Двоструке цеви за језгровање, Двоструке цеви са раздвојеном унутрашњом цеви, Wире Лине уређај за језровање, Уређаји за орјентацију језгра, Флуиди за испирање, Подела флуида за испирање, Материјали за израду и обраду исплаке, Израда исплаке, Функције флуида за испирање, Особине флуида за испирање и њихово испитивање, Густина, Вискозитет, Чврстоћа гела, Филтрација, Садржај песка, Концентрација водоникових јона, Садржај чврстих честица, Хемијска анализа, Одстрањивање набушених честица из исплаке, Пумпе за испирање, Прибор за бушење, Спојнице, Хватачи језгра, Бушаће шипке, Испирна глава. Уређаји и опрема за маневрисање, Торњеви, Извлакач бушаћих шипки, Задржач бушаћих шипки, Котураче, Челично уже. Бушилице, Бушилице са ручним померањем вретена, Бушилице са механичким диференцијалним померањем вретена, Бушилице са хидрауличким померањем вретена, Бушилице са покретном ротационом главом, Режим бушења, Режим бушења круном са сечивом од волфрам карбида, Режим бушења круном са сечивом од површински уграђених дијаманата, Режим бушења круном са сечивом од дијамантске прашине, Заштита бушотине, Зацевљење, Тампонирање, Цементација. Ликвидација бушотине, Хаварије у процесу бушења, Заглава бушаћег прибора у бушотини, Кидање бушаћег прибора, Кидање челичног ужета, Упадање металних предмета у бушотину, Девијација бушотине, Мерење девијације, Усмерено бушење, Ударно бушење, Ударно бушење без исплаке, Ударно бушење са исплаком, Прибор за ударно бушење, Режим бушења. Ударно-ротационо бушење. Мере сигурности и заштите, Мере сигурности и техничке заштите при раду, Заштита човекове околине.Литература1. С. Торбица, Б. Лековић. ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ. Рударско-геолошки факултет, Београд 2001.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50практична настава 20 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 46: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Одводњавање рудникаНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са основама одбране подземних рудника од подземних и површинских вода. Упознавање са системима и опремом за одводњавање.Исход предметаОспособљеност за сагледавање начина и места појава подземних вода. Познавање метода одводњавања различитих типова лежишта. Познавање опреме за одводњавање рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводнајва рудника. Оспособљеност за израду пројеката одводњавања рудника.Садржај предметаТеоријска настава:Особине вода и стенског масива. Значај и циљ одводњавања рудника. Облици појаве воде у стенама. Физичка и хемијска својства подземних вода. Примери продора воде у рудничке просторије. Оводњеност рудника и прогноза притока воде. Спречавање продора воде у јамске просторије. Спречавање продора површинских вода. Предвртавање. Одводњавање у фази израде јамских просторија. Одводњавање јама. Методе утврђивања притока воде у рудничке просторије. Утицајни фактори на одводњавање. Организација одводњавања. Пумпне коморе. Усисни бунари. Постројења за одводњавање. Општа подела и намена пумпи. Основне карактеристике и параметри пумпи. Цевоводи за одводњавање. Аутоматско управљање пумпама за одводњавање.Практична настава:Израда пројекта одводњавање на датом примеру рудника са подземном експлоатацијом.Литература1. Човић А., Пејчиновић Ј., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Приштина 1997 2. Јовичић В., Човић А., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1985 3. Шејаков Л. Н., Брехидин А. Н., Шахтнијиводоотлив, Моска 1960Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 усмени испит 40практична настава 20израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 47: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса,Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геолози-ОАС)Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Физичка и колоидна хемијаНаставник:Вучинић Р. ДушицаСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 5Услов: -Циљ предметаУпознавање: основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.Исход предметаПоседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм. Садржај предметаТеоријска настава : Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења. Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Радиоактивни отпад, прерада и складиштење. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање. Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика. I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагоревања. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I . Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Хроматографија. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи. Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика. Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II . Практична настава : Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискзитет суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.Литература1) Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.; 2) Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.; 3) Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.; 4) Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.; 5) Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995. 6) Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.; 7) P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.; 8) Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникaОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 8-10 писмени испит -практична настава 15 усмени испит 30лаб.дневник 15тест-oви 0-15 (тecт I)

0-15 (тecт II)

Page 48: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Хидрауличне и пнеуматске машинеНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења, део којих су: пумпе, компресори, вентилатори.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Курс ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТИЧКЕ МАШИНЕ је намењен да се студенти кроз теоријски и практичан рад упознавања са: основама рада пумпи а пре свега са начинима како се дефинишу: проток,напор, снага и степен корисног дејства клипних- центрифугалних пумпе. Посебна пажња је посвећена раду пумпи у мрежи и начинима дефинисања радне тачке пумпе; заједничком раду пумпи у пумпном постројењу; регулисању протока и специфичним проблемима као што су: хидраулички удар и кавитација. Све то је илустровано примерима примене у рударству.Компресори, клипни, завојни и центрифугални су заступљени кроз теоријске основе рада-радни циклус, дефинисање, протока, снаге, приказ конструктивних решења, дефинисање услова примене са посебним нагласком на примену у рударству и гасној техници. Регулацији протока , хлађењу, подмазивању компресора посвећује се посебна пажња.Теоријским основама рада: центрифугалних и аксијалних вентилатора, начинима повезивања вентилатора у мрежу, заједничком раду вентилатора, регулацији протока и напора са примерима примене у рударству посвећује се добар део овог курса. Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе (израда семинарских радова) а верификује се провером знања на колоквијумима и усменом испиту.Литература1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд;2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаизрада задатака 40колоквијум -и 20

Page 49: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Снабдевање рударских постројења електричном енергијомНаставник:Јовић П. Михајло Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУпознавање са специфичностима мрежа и уређаја за напајање електричном енергијом рударских постројења.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области снабдевања рударских постројења електричном енергијомСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Напајање електричном енергијом рударских постројења. Електрични водови. Трансформатори - трафостанице. Разводна и расклопна постројења. Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом.ЛитератураЈовић М., Скрипта - Снабдевање рударских постројења електричном енергијом, РГФ Београд 2007.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 50: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи електронике и телеметријаНаставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 5. семестар Циљ предметаУпознавање основа електронике и телеметрије, стицање основних вештина неопходних за самосталан рад и одлучивање, избор компонената, компоновање мерних и аквизиционих сегмената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству. Исход предметаПознавање принципа рада и карактеристика телеметријских елемената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству и стицање основних вештина неопходних за избор компонената и дефинисање структуре телеметријског дела надзорно-управљачког система рудника.Садржај предметаТеоријска наставаУвод (о предмету, основни појмови, историја, ...); Системи за аквизицију података, мерење и управљање (основне карактеристике, класификација мерних система, рачунарски праћен аквизициони систем, улазно/излазне секције, ...); Телеметријски систем управљања и контроле (принцип даљинског мерења и процесирања информација, елементи који чине систем даљинског управљања и контроле, управљање, пренос података, телеконтрола, телесигнализација, телеметрија, телерегулација, ...); Комуникација појединих елемената телеметријског система (остваривање везе за пренос података: радиофреквентна, телефонска, оптичка, рачунарска веза); Дигитални сензори (принцип рада, структура дигиталних сензора, дигитализација мерене величине, начин градње дигиталних сензора, ...); Принципи конверзије података (аналогно-дигитални конвертори, дигитално-аналогни конвертори, инструментациони појачавачи, му-лтиплексери, кола за узорковање и задржавање, ...); Избор система за аквизицију података (спољне јединице: серијски системи, ИЕЕЕ-488 системи, паралелни линкови, продужени бас рачунара, модули за уградњу у рачунар, тачност и стабилност, опсег сигнала, брзина узорковања, ...); Физички принципи рада сензора (добијање информација у системима аутоматског управљања, класификација сензора, основни физичке појаве на основу којих се сензори израђују, физички ефекти са електричним излазним сигналом, структура сензора, ...); Мерни сигнали и претварачи (преглед основних сензора за мерење неелектричних величина: сензори положаја, времена, протока, притиска, брзине, зрачења, светлости ...); Термоелектрични елементи (термопарови, термистори, отпорнички сензори температуре, полупроводнички температурни сензори, специјални сензори температуре); Уобличавање (кондиционирање) сигнала (заштита од пренапона, филтри, конверзија струје у напон, регистровање стања рела, изолација аналогних и дигиталних сигнала, нормализација дигиталних сигнала, ...); Програмабилни логички контролери (архитектура ПЛЦ-а, основе ледер дијаграма, програмирање ПЛЦ-а); Програмска (софтверска) подршка (технике програмирања, потпрограми-драјвери за језике опште намене, софтвери за виртуелну инструментацију, софтвери високих перформанси, примери у пракси, ...). Напредне теме.Практична настава Вежбе по темама у Лабораторији Факултета. Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторија-ма компанија или института.Литература1. В. Дрндаревић (2003), PC рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд;2. Н. Матић (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микроелектроника, Београд; 3. Н. Пејчић и др. (2005), Мерење температуре: практична примена термопарова, полупроводничких и

термоотпорних давача, Сам. издање, Нови Сад;4. М. Стојић, Дигитални системи управљања, Научна књига, Београд;5. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, креативна дискусије и практична настава (вежбе).

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 25 писмени испитпрактична настава 25 усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 51: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Аутоматизација Наставник:Ивезић Д. Дејан Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 5. тј. 8. семестарЦиљ предметаУпознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за рударску технику.Исход предметаСагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за рударство и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у рударству.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Курс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за експлоатацију минералних сировина. On-off управљање. Процесне јединице и њихово опремање у технолошким процесима подземне и површинске експлоатације и припреме минералних сировина.. Алармни и сигурносни системи. Програмабилни логички контролер и процесни рачунар. Концепт аквизиционо-управљачких SCADA система.Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у обласи експлоатације минералних сировина. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање..Литература1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског

управљања, Чигоја, 1996.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 45семинар-и 15

Page 52: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Грађевинарство у рударствуНаставник:Ристовић М. ИвицаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ овог курса је стицање знања студената рударства о основама примењеног грађевинарства у рударству. Основни задатак представља решавање одређених проблема из грађевинарства у обиму који је потребан рударском стручњаку. Исход предметаПоред оперативних послова везаних за праксу при изради грађевинских објеката у рударству, студенти се оспособљавају за пројектантске послове као и за научно-истраживачки рад из ове области.Садржај предметаТеоријска настава: Поред грађевинских објеката овај курс обрађује и нове технологије у примени савремених грађевиснких материјала који се користе у рударству, савремене методе статичких прорачуна, као и технику извођења радова. Овим курсом, у општем смислу речи, обухваћени су сви типови грађевинских објеката и њихова примена у рударству, путеви и његови елементи, железнице и елементи железничких пруга, тунели, мостови као и специјалне грађевинске конструкције у рударству. Поред тога, курс обрађује и грађевинске материјале, као и основе фундирања.Практична настава: Пројекат трасе пута са свим потребним прилозима. Прорачун темељне стопе. Прорачун стабилности потпорног зида. Прорачун разних конструктивних елемената грађевинских конструкција који се користе у рударству. Посета једном површинском копу.Литература1. Дамјановић, Д., 1965.: Грађевинарство у рударству, Универзитет у Београду, Београд.2. Група аутора, 1975.: Сложено фундирање, Грађевинска књига,Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 15 усмени испит 20колоквијум-исеминар-и 30

Page 53: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Електричне машине и уређаји у рударствуНаставник:Јовић П. Михајло Александровић С. СнежанаСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаСтицање теоријских и практичних знања из области електричних машина и апарата нормалне и специјалне израде у рударству.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области електричних машина и уређаја у рударству.Садржај предметаТеоријска настава: Мотори наизменичне и једносмерне струје; Трансформатори; Електрични акумулатори; Каблови и кабловске мреже; Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом; Опасност од електричне струје и заштитне мере.Пракрична настава: Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)Литература1. Јовић П., 1974: Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима2. Додатна литература по препоруци предавачаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 54: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Истражни радовиНаставник:Торбица М. Славко Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Овај курс подразумева познавање Основа геологије, Основа рударства и Статистике. Циљ предметаЦиљ курса је да студенте рударства упозна са основним методама истраживања лежишта чврстих минералних сировина, рударским истражним радовима који се при томе примењују као и методама процене истраживаног лежишта.Исход предметаПознавање и разумевање садржаја које овај предмет нуди неопходни су за учење и разумевање Метода и технологија експлоатације лежишта минералних сировина и Пројектовања рудника.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод, Минералне сировине. Лежишта минералних сировина. Циљеви и задаци истраживања лежишта чврстих минералних сировина, Минерални ресурси и минералне резерве, Истраживање лежишта чврстих минералних сировина. Проспекција. Претходно истраживање. Детаљно истраживање. Експлоатационо истраживање, Површински истражни радови. Подземни истражни радови. Истражно бушење, Картирање истражних радова. ГИС технологија и њена примена у истраживању лежишта, Процена лежишта чврстих минералних сировина, Утврђивање квалитета минералних сировина (опробавање), Конвенционалне методе процене минералних резерви. Параметри за процену резерви, Процена рудних резерви. Метод аритметичке средине. Метод троуглова и четвороуглова, Метод паралелних равни. Метод блокова, Геостатистичка процена минералних резерви. Основе геостатистичког приступа, Вариограм. Једнодимензиони вариограм. Дводимензиони вариограм. Тродимензиони вариограм. Дескриптивна својства вариограма. Квантификација вариограма. Закључивање на основу вариограма. Практични проблеми, Варијансе и коваријансе. Кригова релација. Израчунавање варијанси. Глобална процена рудних резерви. Директно проширење у две и три димензије. Независна проширења. Геометријска грешка. Глобална процена резерви на основу акумулације и дебљине, Криговање. Фактори који одређују тежине криговања. Криговање у пракси. Верификација геостатистичког модела криговањем.Литература1. С. Торбица, Б. Глушчевић. ИСТРАЖНИ РАДОВИ-скрипта. Рударско-геолошки факултет Београд. Београд

2006.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50практична настава 20 усмени испитколоквијум-и 20семинар-и

Page 55: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Методе испитивања минералних и техногених сировина Наставник:Томанец А. РудолфСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4 Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове. Циљ предметаЈедан од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда и врсте отпада – секундарних сировина, јаловине експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др., да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при технолошком третману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроковани рударском делатношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристикама минералних сировина и отпадног материјала. Да се могу сагледати могућности технолошког третмана и коришћења. Исход предметаПо окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техногене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвиђено коришћење низ метода испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобађања минерала; утврђивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у зависности од склопа, састава, асоцијације, начина срастања, физичких особина минерала, оксидације и др. Литература1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.4. Jones, Meurig P., 1987: Applied Mineralogy a quantitative approach. - Graham and Trotman Ltd., London.5. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores.

Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеВидео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 4 x 7 = маx. 28 бодаовера лаборатор. дневника маx. 10 бодова усмени испит 10 бодоваколоквијум-и одбрана свих 10 вежби 10 x 4 = маx. 40 бод. семинар-и тест (решавање задатака) 6x2 = маx. 12 бодова

Page 56: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Техничка дијагностикаНаставник:Јованчић Д. ПредрагСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаТехничка дијагностика као саставни део процеса одржавања према стању треба да утврди техничко стање саставног дела система са одређеном тачношћу у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са овом новом системском науком и њихово лакше прилагођавање препознавању системских проблема. Студенти добијају знање о науци која се бави препознавањем техничког стања система и у складу са тим доносе исправне одлуке сагласне временском критеријуму.Исход предметаПоложен испит, са активним знањем.Садржај предметаТеоријска настава – предавања: Општи принципи дијагностике стања система. Класификација дијагнозе и дијагностичких параметара. Систем и поступци техничке дијагностике. Средства техничке дијагностике. Анализа резултата и прогноза техничког стања система. Узроци грешака у дијагнози стања. Аутоматски систем техничке дијагностике. Организација извођења дијагностичких контрола и организација службе. Аутоматски системи контроле радне способности техничког система. Субјективни поступци техничке дијагностике. Контрола шума. Визуелна контрола. Контрола боје и мириса. Поступци контроле (мерења) радних параме-тара. Основи метрологије. Поступак мерења температуре. Термовизијско опажање. Поступак мерења угаоне брзине и броја обртаја. Поступак мерења притиска. Поступак мерења протока. Поступак мерења нивоа течности. Поступак мерења померања. Поступак мерења обртног момента. Поступак мерења механичке снаге. Поступак мерења брзине и убрзања. Поступак мерења силе. Поступак мерења угла. Поступак мерења пута. Поступак мерења тврдоће. Поступак мерења влажности. Поступак мерења времена. Поступак контроле продуката хабања и сагоревања (контрола хемијског састава). Дијагноза техничког стања триболошких склопова. Испитивање промена својстава мазива и уља. Дијагностика стања хидрауличног уља. Испитивање издувних гасова мотора. Виброакустика. Вибрација као параметар техничког стања система. Утврђивање узрока неисправности техничког система услед вибрација. Програм контроле техничког стања система. Поступци за дијагностику стања котрљајућих лежаја. Отклањање проблема повишеног нивоа вибрација. Поступак геоме-тријске контроле (утврђивање димензије делова система). Поступци испитивање (контроле) без разарања. Магнетска испитивања. Поступак пенетрације. Поступак холографије. Ултразвучна испитивања. Поступак испитивања вртложним струјама. Поступци радиографије и гамаграфије. Поступак акустичке емисије за одређивање параметара механике лома. Поступак испитивања корозије. Поступци електричне контроле. Модели одржавања према стању – модели дијагностике техничког стања. Практична настава – вежбе:На вежбама студенти полажу два колоквијума преко тестова. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први семинарски рад се ради из области вибрација. Други семинарски рад се ради из осталих поступака, како субјективних тако и објективних. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених пројектних задатака као и примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзакт-них података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Адамовић Ж., Техничка дијагностика, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 19982. Балдини А., Фурланетто Л., Одржавање по стању, ОМО Београд, 1980. 3. Брчић В., Чукић Р., Експерименталне методе у пројектовању конструкција, ГК Београд, 1988Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитизрада задатака 40колоквијум –и 20

Page 57: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировинаНаставник:Каровић-Маричић Д. ВеснаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана трећа година основних студијаЦиљ предметаУпознавање и едукација студената студијског програма Експлоатације минералних сировина са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.Исход предметаПознавање технологије експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, односно свих делова процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологија израде бушотина на нафту и гас, технологије разраде лежишта нафте и гаса, са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, стимулативних метода за повећање продуктивности нафтних и гасних бушотина, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологијe цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и транспорта и дистрибуције са поља до рафинерија, односно потрошача.Садржај предметаТеоријска настава: Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина, подела бушотина, карактеристике различитих типова бушаћих постројења и бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља, особине колектор стена и флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Математичко моделирање разраде нафтних и гасних лежишта.Карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинисање производних могућности нафтних и гасних бушотина преко карактеристика утока.Систем анализа рада еруптивних бушотина. Опремање нафтних и гасних бушотина. Механичке методе експлоатације нафте и гаса.Изучавање примене стимулативних метода у нафтним и гасним бушотинама. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају у припреми нафте, гаса и лежишних вода. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Проучавање технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача. Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавањаЛитератураТехнологија Бушења са пројектовањем ,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004.Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошкифакултет, Загреб, 2002. Fundamentals of reservoir ingineering, Dake L.P.,1978, Elsevier, N.Y,1978.Integrated petroleum reservoir management –а team approach,Satter A., Thakur, G.C, PenWell., publishing Co., Tulsa, Oc.1994.Експлоатација нафтних и гасних лежишта, Недељковић В.,Нафтагас, Нови Сад,1963.Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Даниловић Душан, Нафтагас, 2003.Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе„Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 20колоквијум-и 40семинар-и

Page 58: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Принципи програмирања и виши програмски језикНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 6. семестарЦиљ предметаУпознавање принципа рачунарског програмирања, стицање основних вештина неопходних за самостално креирање и писање рачунарског програма, и стицање знања о техници мерeња неопходних за инжењерску верификацију софтверских решења.Исход предметаЗнање и вештина рачунарског програмирања и инжењерске верификације софтверских решења.Садржај предметаТеоријска настава : Увод-основи рачунарског програмирања. Поступак решавање инжењерских и дугих задатака помоћу рачунара-фазе развоја рачунарског програма; Алгоритми (увод, особине алгоритма, методе описа, контрола структуре, квалитет алгоритма);Технике програмирања (структуирано, принципи структуирања, неструктуирано, модуларно, одозго на доле, објектно, интерактивно програмирање); Програмски језици (развој и класификација, алгоритамски и неалгоритамски програмски језици, обележја програмских језика, најзначајнији представници савремених програмских језика).Увод у Visual Basic .Net (како функционише VB .Net, кориснички интерфејс VB.Net, пројектовање корисничког интерфејса, писање програмског кода); Израда корисничког интерфејса (дизајн корисничког интерфејса, алати и објекти, особине објеката, листе и алати за избор опција, оквири за текст...); Програмски код Visual Basic .Net (Процедуре догађаја, стандардне функције, употреба променљивих, аритметички, логички и релациони оператори, векторске променљиве, константе, коментари, наредбе Услов:ног гранања, циклуси-петље, програмске процедуре-потпрограми и програмске функције); Рад са датотекама (датотека пројекта, смештање датотеке, додавање датотеке у датотеку пројекта, уклањање датотеке из датотеке пројекта, додавање или уклањање датотеке Active X објекта); Базе података (Шта је база података, организовање структуре базе података, формирање датотеке података, програм Visual Data Manager , ...); Програмирање графике у VB .Net (координатни систем у VB .Net, графичке контроле, управљање контролама, боје, API функције, обрада слике, анимација, 2D и 3D графика, ...); Интеграција са другим Windows апликацијама. Wеб развој са VB. Net. Аутоматизована подршка развоју и софтверски алати; Животни циклус софтвера (модел водопада, модел прототипова, трансформациони модел, спирални модел); Софтверски менаџмент (софтверска економија-трошкови и добит, анализа ризика, организација реализације, праћење контрола ...); Улога метрике у софтверском инжењерству и метрика у софтверском инжењерству (метрике софтвера, метрика програмског кода, метрика функционалности, Halstead-ове метрике. McCabe-ова циклична комплексност, Fanout метрика); Технике процене (декомпозиционе технике, емпиријски модели процене, аутоматизовани алати процене...); Квалитет софтвера (фактори квалитета, систем квалитета, контрола квалитета, ISO стандарди контроле квалитета, IEEE метрика квалитета софтвера ); Процена сложености и квалитета софтвера (циљеви развоја, узорци са изворним подацима, идентификација метрике, имплементација метрике, анализа резултата и валидација метрике); Стандардизација у пројектовању и развоју софтвера, животни циклус софтвера: JUS ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 9294, JUS ISO 9127, ISO/IEC 15910.Практична настава : Вежбе по темама у Рачунарској учионици Факултета. Семинарски рад-креирање програмског решења конкретног проблема према слободном избору студента.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, Д. Животић, (2006), Примењено рачунарство и информатика, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд2. Д.Тешић (1999), Софтвер: развој, мерење, менаџмент. Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд3. М Халворсон (2002), Microsoft Visual Basic .Net корак по корак, ЦЕТ, Београд4. П. Евангелос, Б. Асли (2003), Visual Basic .Net програмирање база података, Компјутер библиотека, Чачак5. F. James, (2006), Visual Basic 2005, Компјутер библиотека, Чачак6. Актуелна литература, према препоруци наставникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава и самосталан креативан рад студената.Оцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 15 писмени испит 50практична настава 20 усмени испитколоквијум-исеминар-и 15

Page 59: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Бушење и минирање на површинским коповимаНаставник:Кричак М. Лазар Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаЦиљ овог курса је стицање знања студената о поступцима бушења и методама минирања коју се примењују у експлоатацији чврстих минералних сировина.Исход предметаУ току овог курса студенти ће се ближе упознати са опремом за бушење, експлозивима и средствима за иницирање који се примењују у експлоатацији чврстих минералних сировина. Такође обрадиће се основне методе , поступци израчунавања основних параметара минирања као и геометрије бушења која ће се користити при минирањима у експлоатацији чврстих минералних сировина.Садржај предметаTеоријска настава:Увод. Ротационо бушење са техничким карактеристикама опреме. Ударно ротационо бушење са техничким карактеристикама опреме. Ротационо ударно бушење са техничким катрактеристикама опреме. Физичко – хемијски и комбиновани поступци бушења. Експлозиви, њихова подела и карактеристике. Средства за иницирање, њихова подела и карактеристике. Механизам експлозије. Сеизмичко дејство експлозије. Милисекундни интервал успорења. Избор најповољније врсте експлозива, потребна количине експлозива и специфичне потрошња. Конструкција минског пуњења. Методе минирања кратким минским бушотинама са параметрима минирања. Методе минирања дубоким минским бушотинама са параметрима минирања. Котловско минирање. Коморно минирање. Методе секундарног уситњавања. Савремене методе интензификације уситњавања стена минирањем. Шеме милисекундног минирања и њихов утицај на смањење сеизмичких ефеката. Остале методе минирања. Одређивање сигурносних растојања услед дејства сеизмичких потреса. Сигурносна растојања услед дејства ваздушних ударних таласа, разлетања комада при минирању. Одређивање гасоопасне зоне при минирању. Примена експлозива у посебним условима. Ускладиштење и уништавање експлозива и експлозивних средстава. Практична настава:Комплексан прорачун параметара бушења и избор типа бушилице. Детаљно упознавање са опремом за бушење која се користи у експлоатацији чврстих минералних сировина – теренска вежба. Детаљно упознавање са експлозивима и средствима за иницирање - показне вежбе. Испитивање карактеристика експлозива и средстава за иницирање - лабораторијске вежбе. Прорачун најповољније врсте експлозива, специфичне потрошње и потребне количине експлозива. Комплексан прорачун параметара минирања – раунске вежбе. Прорачун параметара код осталих метода минирања. Прорачун милисекундног интервала успорења и шема иницирања минских пуњења. Практичне вежбе припреме ударне патроне, пуњења минских бушотина експлозивом и њихово повезивање – теренске вежбе. Прорачун сигурносних растојања услед дејства сеизмичких потреса, сигурносних растојања од минирања за људе и механизацију. Мерење сеизмичких потреса насталих од минирања – теренска вежба. Ускладиштење и уништавање експлозива и експлозивних средстава.Литература

1. Кричак Л., 2005: Сеизмика минирања – РГФ, Београд 2. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд 3. Савић М., 2000: Минирање на површинским коповима- Бор 4. Риђешић И., Кричак Л.: Обрада метала енергијом експлозије – РГФ, Београд 5. Berta G., 1990: Explosives: An engineering tool- Milano 6. ISEE 2000: Blasters’ handbook -17 th edition – Ohio USA 7. Charles H. Dowding, 2000: Construction Vibrations, USA

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 60: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Одводњавање површинских коповаНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са техником и технологијом одводњавања у површинскиј експлоатацији лежишта минералних сировина као и системом одводњавања површинских копова.Исход предмета Овладавање стручним знањима о технолошким поступцима, техничким решењима и системом одводњавања површинских копова.Садржај предмета: Теоријска настава : 1 Уводни део и упознавање са општим појмовима одводњавања на површинским коповима; 2. Полазни параметри за потребе одводњавања (Хидролошки параметри /водни биланс, сливне површине, падавине, отицај, хидрограм и везе отицаја и падавина/, хидрогеолошки параметри /порекло и видови подземних вода, порозност стена, основна хидрогеолошка својства стена, типови издани, резерве подземних вода, услови оводњености лежишта, одређивање притока подземних вода у зону површинског копа и хемизам подземних вода), хидраулички параметри /основне физичке особине течности, хидростатички притисак/, хидродинамички параметри /Бернулијева једначина, хидраулички отпори и прорачун струјања течности у цевима под притиском), параметри динамике подземних вода /Дарсијев закон, основне једначине струјања подземних вода, хидрауличка теорија филтрације и методе решавања проблема струјања подземних вода/); 3. Анализа услова за одводњавање површинских копова (анализа хидролошких и хидрографских услова, анализа хидрогеолошких и хидродинамичких услова, анализа са аспекта примењене рударске технологије и нализа услова стабилности); 4. Принципи одводњавања површинских копова; Општа подела метода и система одводњавања, системи одводњавања, утицај степена истражености на избор система за одводњавање, услови за избор одговарајућег система одводњавања и значај правилног избора и димензионисања објеката за одводњавање. 5. Општи осврт на објекте одводњавања површинских копова и објекте при регулисању речних токова: Канали и водосабирници (подела, прорачун и димензионисање, технологија израде); Пумпне станице (пумпни агрегати, усисни и потисни цевоводи, прорачуни и димензионисање); Усеци одводњавања и подземни објекти за одводњавање; Бунари (врсте бунара, доток воде у бунар, распоред бунара у системима одводњавања, технологија израде бунара, бунарски филтери, бунарске пумпе, информациони системи за бунаре); Хоризонталне бушотине и иглофилтери; Водонепропусни екрани (врсте екрана, истраживања за потребе екрана, технологија израде екрана, основни прорачуни при изради екрана и испитивање његове ефикасности) и објекти за одвођење вода (гравитациони цевоводи, шахте) и објекти за одводњавање одлагалишта; 6. Избор оптималног начина одводњавања; 7. Софтверски пакети из области одводњавања површинских копова; 8. Даљински надзор и управљање системима одводњавања. Практични део: Вежбе, колоквијум и семинарски радЛитература 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд2. Симић Р., Мршовић Д., Павловић В., 1984: Одводњавање површинских копова, РИ-Београд3. Симић Р., 1994: Технологија одводњавања површинских копова, РГФ, Београд4. Симић Р., Кецојевић В., 1997: Објекти за одвођење вода на површинским коповима, РГФ, Београд5. Симић Р., Кецојевић В., 1997: Бунари у системима одводњавања површинских копова, РГФ, Београд6. Симић Р., Кецојевић В., Теодоровић З. 1998: Увод у информациони систем за потребе одводњавања површинских

копова угља, , РГФ, Београд7. Симић Р., Прохаска С., Петковић С., Димитријевић С., 1999: Регулација и измештање речних токова у системима

одводњавања површинских копова, РГФ, Београд8. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ, Београд9. Драгишић В., 1997: Општа хидрогеологија, РГФ, Београд10. Драгишић В., 2005: Хидрогеологија лежишта минералних сировина, РГФ, Београд11. Филиповић Б., 1975: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20

Page 61: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програм: Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: Транспорт на површинским коповимаНаставник: Колоња М. БожоСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатацијеЦиљ предметаИзучавање појединачно свих видова транспорта који се користе за транспорт растреситих минералних сировина на површинским коповима.Исход предмета Практична примена метода и процедура за избор и димензионисање система транспорта.Садржај предметаТеоријска наставаОпште о транспорту на површинским коповима. Транспортери са траком - Услови примене, класификација и типови транспортера. Конструкциони делови транспортера. Димензионисање транспортера. Аутоматизација и контрола рада транспортера. Камионски транспорт - Опште о камионском транспорту. Типови камиона и њихове техничко-експлоатационе карактеристике. Путеви на површинским коповима. Димензионисање камионског транспорта. Управљање камионским транспортом на површинским коповима. Хидраулички транспорт - Опште о хидрауличком транспорту. Карактеристике хидромешавина. Пумпе и уређаји за хидротранспорт. Прорачун система за хидраулички транспорт. Управљање системима хидротранспорта. Железнички транспорт - Опште о транспорту локомотивама. Елементи рудничких пруга. Типови локомотива и вагона. Прорачун транспортног капацитета. Управљање железничким транспортом. Транспортни системи на површинским коповима. Опште о транспортним системима. Континуални , циклични, и комбиновани транспортни системи. Аутоматизација и управљање транспортним системима. Помоћни објекти и уређаји у транспортним системима. Бункери. Бункерски затварачи. Додавачи. Депоније.

Практична настава:ВежбеПрактичним вежбама студент ће свладати димензионисање транспортних средстава коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Xерас.

Литература 1. Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.2. Божо Колоња и Динко Кнежевић, Транспорт у припреми минералних сировина, РГФ, Београд, 2000.3. Д. Кнежевић, Б. Колоња и Р. Станковић, Хидраулички транспорт минералних сировина, РГФ, Београд,

1996.4. Ранко Боровић, Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд, 1997.5. Упутства за зад – Талпац, Xерас.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 20 писмени испит 25практична настава усмени испт 35колоквијум-и ..........семинар-и 20

Page 62: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програм : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: Пројектовање површинских коповаНаставник: Колоња М. БожоСтатус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаЦиљ предмета је упознавање са основним принципима и методама пројектовања површинских копова и избором основне опреме за системе експлоатације у функцији типа лежишта и минералне сировине.Исход предмета Успешно савладан програм овог предмета треба да омогући студенту самосталност у практичној примени принципа и метода пројектовања површинских копова за различите типове лежишта минералних сировина. Садржај предметаТеоријска наставаУвод. Карактеристике и специфичности пројектовања површинских копова. Законска регулатива, прописи и стандарди. Врсте пројеката, фазе пројектовања, поделе и функција појединих типова пројеката.Подлоге за пројектовање површинских копова. Тоопографска основа, карте и ситуациони планови. Елабоорат о класификацији и категоризацији лежишта минералних сировина. Елаборат о геомеханичким испитивањима. Хидрогеолошки и хидролошки елаборати. Инфраструктурни и урбанистички услови. Климатске прилике и метеоролошки услови, итд.Методе интерполације и екстраполације: Инверзно растојање, Метода тежинских фактора, Криговање. Израда структурних планова лежишта и хоризоната, пресеци по лежишту. Рачунарска обрада структурне документације, моделирање лежишта минералних сировина. Методологија одређивања минималног садржаја корисне компоненте. Прорачун резерви и квалитета руде у лежишту методом паралелених равни, блокова, труглова, и изолинија.Ограничење површинских копова. Дефиниција граница и утицајних фактора на ограничење површинских копова. Геометријска нализа површинског копа. Методологија одређивања граница површинских копова. Прорачун експлоатационих резерви руде и откривке. Развој површинских копова по плану и дубини.Отварање и избор система експлоатације. Отварање површинских копова и избор правца и смера развоја копа. Интензитет откопавања и избор висине етажа површинских копова. Анализа и избор локације одлагалишта. Спољашња и унутрашња одлагалишта јаловине. Избор и димензионисање опреме (за откопавање, транспорт и одлагање). Динамика развоја и режим радова на површинским коповима.

Практична настава:Израда практичних задатака по наставним јединицама Израда елабората.

Литература 1. Божо Колоња, Пројектовање површинских копова, РГФ, 2005.2. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.3. H. L. Hartman, ed., SME Mining engineering handbook, AIME, New York, 1992. (SME).4. B. A. Kennedy, ed., Surface mining, 2nd ed., AIME, New York, 1990. (SME).5. Упутства за рад – Surpac, Minex, Whittlr, Xeras

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, Лабораторијске вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 20 писмени испит 25практична настава усмени испт 35колоквијум-и ..........семинар-и 20

Page 63: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Поузданост рударских машинаНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаМашине у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.Исход предметаПоложен испит, са активним знањем и стеченим системским приступом анализи поузданостиСадржај предметаТеоријска настава - предавања: Уводна разматрања. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжињерство одржавања. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост и фази скупови. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Теори-ја поузданости у конструисању. Основни појмови, показатељи и историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости, Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Статички лом, лом услед замора, крти лом и механика лома. Површинска оштећења. Површински слој, корозија, хабање. Kарактеристична оштећења појединих елемената рударских машина. Зупчаници, лежишта, бубњеви, вратила и осовине, ланчаници, ...Практична настава -вежбе: На вежбама се раде примери везани за теорију изложену на предавањима. Студенти при томе највећим делом самостално раде дате примере, и при томе добијају одговарајуће бодове.Литература1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.2. Тодоровић Ј., Инжињерство одржавања техничких система, Југословенско друштво за моторе и возила,

Београд 1993.3. Тодоровић Ј., Зеленовић Д., Ефективност система у машинству, ФТН Нови Сад, више издања.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум-исеминар-и 60

Page 64: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програм : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: Системи површинске експлоатацијеНаставник: Колоња М. БожоСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатацијеЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са типовима система површинске експлоатације, принципима и методама избора и димензионисања.

Исход предмета Практично знање студента да успешно може да врши избор и димензионисање система површинске експлоатације.

Садржај предметаТеоријска настава

Основни елементи и услови примене система површинске експлоатације; Техничке карактеристике система са континуалним, дисконтинуалним и комбинованим радом; Системи површинске експлоатације на хоризонталним, нагнутим и стрмим лежиштима; Прорачун капацитета система у реалном времену; Анализа инвестиционог одлучивања. Програмски пакети за избор димензионисање система у површинској експлоатацији.

Практична настава:Вежбе - Практичним вежбама студент ће свладати димензионисање система експлоатације коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Хеликс.

Литература Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, БеоградКолоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, БеоградБоровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, БеоградБоровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, Лабораторијске Вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 20 писмени испит 25практична настава 20 усмени испт 35колоквијум-и ..........семинар-и

Page 65: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Машине за површинску експлоатацијуНаставник: Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предметаДетаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја за површинску експлоатацију и транспортИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања Садржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и дрПрактична настава : Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалицаЛитература:1. Момчило Симоновић, Багери И, РГФ 19872. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на

површинским откопима, РГФ, 19823. Драган Игњатовић „Избор помочне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 20014. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask5. Подерни, Горние машини и комплекси дља откритих работ, Недра Москва 19886. Подерни Механичко обрудование кареров, МГУ, Москва 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 66: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Менаџмент у рударствуНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са принципима савременог менаџмента Исход предмета Овладавање стручним знањима о принципима савременог менаџмента у рударствуСадржај предмета: Теоријска настава : 1. Настанак менаџмента (Појава менаџмента (историјат и дефинисање менаџмента), развој менаџмента (професионални менџмент, научни менаџмент, школе менџмента), принципи менаџмента (основни принципи, Фајолови принципи и Веберови принципи менаџмента); 2. Диверсификација менаџмента (Врсте менаџмента (стратегијски менаџмент, оперативни и менаџмент пословних подручја), предузетник, менаџер и лидер као носиоци управљачког процеса (предузетник као носилац управљачке функције, менаџер у управљачком систему предузећа и лидерство као манифестација менаџмента); 3. Стратешко управљање технолошким развојем предузећа; (Нужност развоја предузећа, Формирање стратегије технолошког развоја предузећа, Трансфер технологије као инструмент раста и развоја предузећа); 4. Планирање (Дефинисање и циљ планирања; Утврђивање циљева у процесу планирања; Утврђивање политике као елемент планског одлучивања Пословна стратегија као елемент планског одлучивања; програм као елемент планског одлучивања, план као елемент процеса планирања; 5. Организовање; 6. Запошљавање; 7. Утицање; 8. Контролисање Практични део : Вежбе, колоквијум и семинарски радЛитература 1. Ставрић Б., Кокеза Г., 2002: Управљање пословним системом – Економика предузећа и менаџмент, Издање: Технолошко-металуршки факултет, Београд2. Stephen P. Robins, Mary Coulter, 2005: Менаџмент, Издање: Дата Статус, Београд,(Stephen P. Robins, Mary Coulter, 2005: Management, Pearson Education Inc. New Jersey, USA)3. Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr., 2002: Менаџмент, Издање: Желинд, Београд ; (Džejms A.F. Stoner, R. Edvard Friman, Daniel R. Gilbert, Jr. 1995: Management, Prentice Hall Inc., London, Еngland4. Daniel A. Wren, Dan Voich, Jr., 2001:Менаџмент – Процес, структура понашање, Издање: ПС Грмеч – Пословни преглед, Београд; (Daniel A. Wren, Dan Voich, Jr., 1984: Management, Process, Structure and Behavior, John Wiley&Sons Inc., Haboken, USA)5. Проф. Др Биљана Предић, 2004: Стратегијско и тактичко планирање и политика предузећа, Издање: ИДП „Научна КМД“ , Београд6. Charles Lusthaus, Marie-Helene Adrien, Gary Anderson, Fred Garden, 2005: Побољшање учинкса организације – Приручник за самопроцену, Издање: Дерета, Београд; (Charles Lusthaus, Marie-Helene Adrien, Gary Anderson, Fred Garden, 1999: Enhancing Organizational Performance: A Toolbox for Self-Assessment, International Development Research Centre, Otava Canada)7. Ken Blanchard, Michael O’Conor, 2004: Управљање путем вредности, Издање: Прометеј, Нови Сад (Ken Blanchard, Michael O’Conor, 2002: Managing by Values, Berett-Koehler Publisherr Inc., London, England)8. Cilff Bowman, 2003: Стратегија у пракси, Издање: Прометеј, Нови Сад; (Cilff Bowman, 1998: Strategy in practice, Prentice Hall Europe, London, England)9. W. Edwards Deming, 1996: Како изаћи из кризе, ПС Грмеч, Београд; (W. Edwards Deming, 1986: Out of the Crisis, The Edwards Deming Institute, Potomac, USA) 10. Лазић А., 1998; Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, Издање РГФ, Београд11. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд12. Кукрика М., 2000: Формула за сигуран успех, Издање: Тесла комерц, СуботицаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........

Page 67: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

семинар-и 20

Page 68: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Машине и уређаји за транспорт на површинским коповимаНаставник: Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предметаДетаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном, избором и одржавањем машина и уређаја за транспорт на површинским коповимаИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања. Садржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава. Основни принципи пројектовања транспорта на ПК, Општа питања прорачуна транспортних машина. Железнички транспорт на ПК – област примене и шеме железничког транспорта, Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Железнички транспорт на ПК – руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Железнички транспорт на ПК – локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори , системи за пренос снаге, системи за кочење. Железнички транспорт на ПК – електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Железнички транспорт на ПК – моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Основни прорачун жележничког транспорта, Одржавање локомотива . Камионски транспорт на ПК – област примене и шеме камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Камионски транспорт на ПК – Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. Камионски транспорт на ПК – Носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Основни прорачун камионског транспорта Одржавање камиона . Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Транспорт тракама на ПК – Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, врсте, контрукција, спајање, монтажа, избор, чланци . Транспорт тракама на ПК - носећи ваљци, конструкција, прорачун, избор, бубњеви, конструкција, прорачун, избор Основни прорачун. Транспорт тракама на ПК, Погонска станица, повратна станица, погон, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Остали видови транспорта на ПК, Хидраулички транспорт, Транспорт жичарама и др. Практична настава : Основне физичко механичке карактеристике материјала и транспорт. Одређивање основних параметара вагона и избор вагона, основни отпори. Одређивање основних параметара локомотива и избор локомотива, основни отпори. Одређивање вучне и кочионе силе. Одређивање основних и додатних отпора кретању воза, Одређивање основних параметара ауто кипера. Одређивање вучне и кочионе силе ауто-кипера. Одређивање основних и додатних отпора кретању ауто кипера, Прорачун покретања транспортера у функцији примењеног система. Прорачун и избор уређаја за затезање, кочење и чишћење. Прорачун и избор гумене траке, Спајање гумене траке. Прорачун и избор бубњева. Прорачун и избор носећих ваљака. Комплексни прорачин транспортера са гуменом траком. Прорачун елемената хидрауличког транспортаЛитература1. Момчило Симоновић «Средства железничког и аутомобилског транспорта на површинским откопима» Грађевинска књига Београд 19722. Момчило Симоновић «Транспортне траке на површинским коповима», Београд 19663. Ранко Боровић «Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима» Београд 20034. Ранко Боровић «Транспорт тракастим транспортерима» РГФ Београд 19975. Ранко Боровић «Камионски транспорт на површинским коповима» РГФ, Београд 19956. Ishwar Mulani «Enginering Scinese And Application Desing For Belt Conveyors» 20017. Драган Игњатовић Скрипа из предмета «Машине и урежаји за површинску експлоатацију и транспорт»8. Драган Игњатовић !Збирка задатака из предмета «Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт»Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 69: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалиштаНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта Исход предмета Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта Садржај предмета: Теоријска настава 1. Основи рекултивације; 2. Утицај површинске експлоатације на животну средину; 3.Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; 4. Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији (Нарушавање површине земље, динамика нарушавања и рекутивација, показатељи оцене искоришћења земљишта, повећање ефикасности искоришћења земљишта при експлоатацији, искоришћење земљишта при површинској ејксплоатацији стрмих лежишта, спољашња одлагалишта површинских копова, селективно откопавање и искоришћење плодног слоја, система рекултивације нарушеног земљишта, обликовање и обнављање простора површинских копова и еколошки аспекти подводне експлоатације); 5. Формирање површине одлагалишта (Планирање површина одлагалишта, периоди слегања одлагалишта, одређивање обима планирања косина одлагалишта дисконтинуалном опремом и одређивање обима радота на планирању одлагалишта лепезастих гребена /прорачун обима радота на планирању лепезастих гребена, утицај слегања одлагалишта на обим радота на планирању и време рекултивације и планирање површина хидроодлагалишта/); 6. Технологија експлоатације плодног слоја откривке (Технолошке шеме рада скрепера, технологија експлоатације плодног слоја багерима кашикарима и дреглајнима, откопавање плодног слоја булдозерима и коришћење основне опреме за експлоатацију плодног слоја.); 7. Експлоатација потенцијално плодног материјала (Селективна експлоатација потенцијално плодног слоја континуалним системима, селективно одлагање потенцијално плодног материјала одлагачима и дисконтинуална селективна експлоатација потенцијално плодног материјала); 8. Избор технологије рекултивације (Ефективност технолошких шема рекултивације, развој технологије површинске експлоатације /технологије површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта/); 9. Динамика површинске експлоатације лежишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона (Контролисана динамика површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта, етапна површинска експлоатација са повремено нерадним боковима); 10. Хидроодлагалишта; 11. Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки системЛитература 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20

Page 70: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне aкaдемске студијеНазив предмета: Процена утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну срединуНаставник Лилић M. НиколаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.Исход предмета Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду плана управљања животном средином. Обученост за израду извештаја процене утицаја на животну средину.Садржај предметаТеоријска настава :Институционални аспекти Процене утицаја на животну средину. Законска регулатива процене утицаја. Стандарди. Упутства и процедуре. Методе Процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја. Методе предикције. Предикција квантитативних промена животне средине. Ризици у процени утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Процена еколошких ризика. Социолошки и економски утицај. Програм праћења утицаја на животну средину. Конфигурација система за мониторинг. Параметри за утврђивање штетних утицаја на животну средину. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара. План управљања животном средином.Практична настава: Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе процене утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. План управљања животном средином. Припрема извештаја процене утицаја на животну средину.Литература 1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact

Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact

Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.3. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ISBN

86-7352-105-X.4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКомбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 30колоквијум-и 2x15 ..........семинар-и 20

Page 71: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Сеизмика минирањаНаставник:Кричак М. ЛазарСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУ оквиру овог курса третирана је област минирања и методе мониторинга при минирању за потребе рударства и грађевинарства и других привредних грана. Курсом је предвиђено детаљно упознавање студената са проблемом сеизмичких ефеката минирања и њихово оспосбљавање за решавање истих.Исход предметаСтицање знања из области везане за сеизмику минирања како у рударству и грађевинарству, тако и у осталим гранама привреде где се указује потреба за тим.Садржај предметаТеоријска настава: Основи теорије еластичности. Експлозија као извор сеизмичких таласа. Расподела енергије експлозива при минирању. Мерењe потреса. Регистровање вибрација и интерпретација. Основни фактори који утичу на потресе. Стварна и привидна брзина осциловања тла. Однос количина пуњења – растојање. Стандарди потреса. Спектрална анализа. Утицај дисконтинуитета – екрана на простирање таласа. Утицај милисекундног успорења и шема иницирања минских пуњења на сеизмичке ефекте минирања. Последице потреса. Праћење и контрола ваздушних удара. Редуковоно растојање за ваздушне ударе. Подручја потенцијалне штете од ваздушних удара. Ефекти минирања на бунаре и подземне водотокове. Практична настава:Основни динамички параметри осциловања и њихово регистровање. Прорачун утрошака енергије за дробљење стенске масе, одбацивање стенске масе, стварање пукотинског система, спрашивање зидова бушотине – рачунске вежбе. Одређивање редукованог растојања. Одређивање закона осциловања тла. Мерење ефеката минирања насталих услед масовног минирања у рудницима – теренска настава. Оцена ефеката минирања на објекте. Рад са софтверским пакетима из области сеизмике (VIBRALOC, UVSZ). Обрада и интерпретација података.Литература

1. Кричак Л., 2005: Сеизмика минирања – РГФ, Београд 2. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд 3. Oriard L. Lewis, 1999: The effects of vibrations and environmental forces – Clevland, USA 4. David Siskind, 2000: Vibrations from blasting – ISEE, USA 5. Charles H. Dowding, 2000: Construction Vibrations, USA

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 15 писмени испит 25практична настава 10 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 72: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 73: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Eксплоатација и обрада каменаНаставник:Кричак М. ЛазарСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање студената са начином екплоатације архитектонског камена могућностима примене, завршном обрадом, техничко – технолошким својствима итд.Исход предметаСтицање знања о начинима експлоатације и методама обраде као и могућностима примене архитектонског камена.Садржај предметаТеоријска настава:Класификација стена. Геолошка истраживања лежишта архитектонског камена. Методе испитивања архитектонског камена.Начини експлоатације архитектонског камена. Технологија обраде архитектонског камена. Примена архитектонског камена. Еколошки аспекти експлоатације архитектонског камена. Техно-економска оцена лежишта архитектонског камена. Практична настава:Методе геолошких истраживања. Лабораторијска испитивања архитектонског камена. Поступци обраде архитектонског камена. Прорачун параметара технолошког процеса експлоатације архитектонског камена. Заштита животне средине од могућих последица експлоатације архитектонског камена. Литература

1. Максимовић М., Експлоатација испитивање примена архитектонског камена, Београд 2006. год. 2. Павловић В., Технологија површинског откопавања, Рударско-геолошки факултет, Београд 1992. 3. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 15 писмени испит 25практична настава 10 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 74: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжињерствоИнжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Стабилност и санација косина Наставник:Гојковић М. НебојшаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Овај курс подразумева познавање Механике стена и тла.Циљ предметаЦиљ курса је да студенте рударства упозна са основни принципима анализе стабилности косина, методама за анализу стабилности, узроцима настанка клизишта и методама за њихову санацију.Исход предметаСтеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем стабилност косина, применом одговарајућих метода прорачуна, као и методама за санацију нестабилности косина и падина.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Током курса слушаоци ће се упознати са примењеном механиком стена и тла која данас представља научну основу за анализу стабилности и пројектовање косина, као и евентуалну санацију клизишта. Проучиће се основни принципи испитивања и истраживања стенског материјала који су од значаја за ову проблематику. Упознаће се са значајем и начином проучавања утицаја воде на стабилност косина и падина. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности објеката и косина површинских копова и одлагалишта. Поред претходног, представиће се основни узроци настанка клизишта, како у природи, тако и на површинским коповима и одлагалиштима, као и основни елементи ових појава. Приказаће се класификација клизишта и облици појављивања. Упознаће се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање стенског материјала и утицаја порног притиска на стенски материјал, као и значајем избора одговарајућих рачунских показатеља за анализе стабилности косина. У оквиру овог курса ће се упознати са методама за санацију формираних клизишта. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику анализе стабилности косина и санације клизишта.Литература1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 19892. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки

факултет, Београд 2004.5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.aspБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава 10 усмени испитколоквијум-и 2 x 15израда елабората 20

Page 75: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Рударско инжењерствоИнжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: дипломске академскеНазив предмета: Експлоатација минералних сировина кроз бушотинеНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са техничко-технолошким принципима традиционалних и нетрадиционалних метода експлоатације минералних сировина кроз бушотине Исход предмета Овладавање стручним знањима о техници и технологији експлоатације минералних сировина кроз бушотинеСадржај предмета:Теоријска настава 1. Уводни део; 2. Општи аспекти примене бушотина за експлоатацију минералних сировина; 2. Карактеристике лежишта у функцији бушотинске технологије; 3. Експлоатација чврстих минералних сировина кроз бушотине, (Теоријске поставке процеса бушотинске хидроексплоатације, Одређивање техничко-технолошких параметара, Технолошке шеме добијања, Хидромонитори и динамичко деловање воденог млаза, Технички фактори разрушавања, прогнозирање слегања и деформација моделирањем, Приказ експериментално откопавање бокситне руде у басену Посушје и у предминирањем у Никшићком басену. 5. Експлоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине Оптимизација просторних (геометријских, геомеханичких и реолошких) параметара коморе, Оптимизација хидрауличких параметара и параметара хидрозарушавања, Приказ експерименталних и реализованих откопавања шљунка – пример Боговађа, Приказ експерименталних и реализованих откопавања кварцног песка на примеру подинских пескова у Колубари на Пољу Д и кварцног песка лежишта Зилићи у Власеници; 6. Хемијске и биолошке методе откопавања лежишта минералних сировина кроз бушотине (Лужење /In situ leaching/ лежишта соли кроз бушотине /бунаре/, Примери излуживања лежишта соли, Подземна гасификација угља кроз бушотине (Gasification technologies), Експлоатација метана и угљен диоксида из лежишта угља кроз бушотине, Режим метана лежиштима угља (Coal-bed methane reagime), Издвајање CO2 (CO2 Sepration), Бактериолошко разграђивање специфичних лежишта минералних сировина; 7. Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина кроз бушотинеПрактични део:Вежбе, колоквијум и семинарски радЛитература 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд3.Симић Р., Бабичев Н., Цветковић М., 1993: Откопавање боксита кроз бушотине, Издање Георудинг Цо. Београд4. Бабичев Н. и други, 1992: Откопавање чврстих минералних сировина кроз бушотине, Издање: Георудинг Цо. Београд5. Димитријевић Б., 2004: Хидроексплоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине, Издање: РГФ, Београд6. Лазић М., 2003: Истражно бушење у хидрогеологији, Издање: РГФ, Београд7. Хрковић К., Лазић М., 1995: Усмерено бушење при истраживању лежишта чврстих минералних сировина, Издање: РГФ, Београд8. Филиповић Б., 1975: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Издање: РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Page 76: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20Студијски програм/студијски програми : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: основнеНазив предмета: Подводна експлоатација минералних сировинаНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са техником и технологијом подводне експлоатације лежишта минералних сировина.Исход предмета Овладавање стручним знањима о технолошким поступцима, техничким решењима и системом подводне експлоатације лежишта минералних сировина.Садржај предмета: Теоријска настава: 1. Уводни део и упознавање са потребном литературом;2. Основе подводне површинске експлоатације (Значај и перспективе развоја подводне површинске експлоатације, услови примене, сировинска база и параметри радног простор);3. Техника и технологија подводне експлоатације; Опрема за припремне радове (радни параметри, технологија рада и капацитет); Дисконтинуални пловни багери (радни параметри, технологија рада и капацитет); Пловни багери ведричари и Пловни усисни багери (радни параметри, технологија рада и капацитет); 4. Хидраулички транспорт (класификација и примена, физичка својства хидромешавине, прорачун хидрауличког транспотра);4. Модели симулације рада опреме за подводну експлоатацију (Моделирање- класификација и фазе формирања модела; Структура модела, Базе података и правила, Формирање база података и база правила, Прорачуни параметара за хоризонтална и вертикалне резове подводних пловних багера);5. Анализа рада багера у реалном времену;6. Анализа реалног времена и прорачун капацитета система на основу параметара поузданости (Поузданост рада површинског подводног копа, Прорачун капацитета система, Етажне резерве материјала за откопавање, Утицај радне средине на поузданост система експлоатације и Оптимизација рада система)5. Системи површинске подводне експлоатације (Припрема, отварање, развој, затварање и заштита природне средине);7. Техно-економска оцена подводне експлоатације лежишта минералних сировина.

Практични део: Вежбе, колоквијум и семинарски рад.Литература Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, БеоградПавловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, БеоградПавловић В., 1986: Поузданост континуалних система у површинској експлоатацији, Издање: РГФ, БеоградПавловић В., 1989: Поузданост дисконтинуалних система у површинској експлоатацији, Издање: РГФ, БеоградПавловић В., Лазић А., 1993: Модел подводног откопавања пловним роторним багерима, Издање РГФ, БеоградЛазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, Издање РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали

часовиПредавања:2

Вежбе: 1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20

Page 77: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Израда подземних просторијаНаставник:Видановић С. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање и теоријска и практична обука са једном од фундаменталних дисциплина из области подземне експлоатације минералних сировина. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде и начин осигурања подземних просторија.Садржај предметаСадржај курса подељен је у три дела и то: 1. Дефиниције, радна средина , енергија, класификације, 2. Рударски радови, опрема и алат и 3. Технологија израде подземних просторија.Теоријска настава: Уводно предавање, Општи појмови, радна средина, енергија, класификације, Радови на копању, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Израда ходника, Израда окана, Израда подземних просторија под специјалнин условима.Практична настава:Основни рударски симболи. Употреба основних рударских симбола уз основну геометризацију, Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Показатељи механизованости радилишта. Погонска енергија, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Пројекат израде ходника, Пројекат израде окна, Практичне вежбе на школском руднику.Литература1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине,

РГФ Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава усмени испит 30теренска настава 10колоквијум-и 10тестови 20

Page 78: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Пројектовање подземних производних системаНаставник:Симеуновић У. ВељкоГлигорић М. Зоран Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаОспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за пројектовање рудника са подземном експлоатацијомИсход предметаРударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијомСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Специфичности пројектовања у рударству. Процес настајања рудника. Одређивање оптималне локације главних објеката отварања. Методе решавања техничко-економских параметара у пројектовању. Одређивање основних параметара рудника. Економско-математичко моделирање при пројектовању и реконструкцији рудника. Поступак економско-математичког моделирања. Практична наставаВежба бр.1. Одређивање локације објеката отварања код слојевитих лежиштаВежба бр.2 Одређивање локације објеката отварања код лежишта састављених од виђе рудних тела.Вежба бр.3. Одређивање локације објеката отварања код лежишта неправилних морфолошких облика.Вежба бр.4. Одређивање локације објеката отварања на основу тежишта маса рудних тела, Одређивање локације објеката отварања на основу квалитета руде.Вежба бр.5. Одређивање локације објеката отварања итеративним поступком.Вежба бр.6. Методе линеарног програмирања-Метода расподеле.Вежба бр.7. Методе линеарног програмирања-Симплекс метода.Вежба бр.8. Методе статистичке анализе и прогнозе-Метода најмањих квадрата.Вежба бр.9. Математичко-аналитичке методе. Одређивање висине хоризонта. Одређивање дужине откопног блока код жичних рудних телаВежба бр.10. Пројектовање рудника .Литература1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-32. Ирена Чомић, 1989: Линеарно програмирање, Математичке методе у техници, Свеска 6, ISBN 86-23-20084-53. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2; 4. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0; 5. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7; 6. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 40практична настава усмени испит 45колоквијум-исеминар-и

Page 79: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Вентилација рудникаНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање са основим законима и принципама вентилације подземних рудника као и са објектима и опремом за вентилацију рудника. Упознавање са опремом за контролу вентилационих параметара. Основе сепаратног проветравања. Пројектовање вентилације нових јама.Исход предметаОбученост за планирање и пројектовање система вентилације подземних рудника.Садржај предметаТеоријска настава:Руднички ваздух. Климатске прилике у рудницима. Основни закони рудничке аерологије. Еквивалентни отвор и пропусна способност просторија и рудника. Извори депресије. Природна депресија. Механичка депресија – депресија вентилатора. Вентилатори за проветравање рудника. Типови и карактеристике вентилатора. Заједнички рад главних вентилатора. Системи проветравања и развођења ваздуха. Вентилациона мрежа. Врсте вентилационих шема. Системи развођења ваздушне струје. Решавање система развођења ваздушне струје. Прорачун сложених дијагоналних система. Прорачун вентилационих мрежа применом рачунара. Проветравање рудника са више вентилатора. Објекти за регулацију расподеле ваздуха у вентилационим мрежама. Регулисање потребног протока за рудник. Губици ваздушне струје. Утицај губитака ваздуха на рад главног вентилатора. Основи рудничке гасодинамике. Стварање метанских трака. Прелажење и пренос топлоте. Проветравање слепих просторија. Проветравање просторија великих дужина. Проветравање окана у фази израде. Проветравање тунела и просторија великог профила. Проветравање откопних комора. Пројектовање вентилације рудника. Вентилација у условима пожара. Организација контроле гасних и вентилационих параметара у вентилационој мрежи. Опрема за контролу. Организација службе вентилације. Динамика организације праћења. Системи аутоматске даљинске контроле гасно-вентилационих параметара јаме.Практична настава:Инструменти за мерење параметара јамског ваздуха. Практична примена Молијерових дијаграма. Прорачун сложеног паралелног и дијагоналног система развођења ваздуха. Прорачун природне депресије. Димензионисање система за сепаратно проветравање ходника у фази израде. Пројекат вентиалције јаме. Примена софтверских пакета за пројектовање вентилације рудника.Литература1. Јовичић В., Вентилација рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1989.2. Јокановић Б., Проветравање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1960.3. Ђиновић К, Цвјетић А., Експлоатација рудничких вентилатора.4. Ксенофонтова А. Ј., Справочник по рудничној вентилацији, Москва 1962.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 усмени испит 40практична настава 20израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 80: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Организација рударске производњеНаставник:Симеуновић У. ВељкоГлигорић М. Зоран Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаОспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за oрганизацију проиѕводње у рудницимаИсход предметаРударски инжењер-менаџер производњеСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Рационализација и економика прозводње. Човек у процесу производње. Производни фактори и њихов утицај на производњу. Мерење и нормирање рада и награђивање. Опште поставке рударске производње. Организациони односи у производњи. Планирање производње и извештавање. Модели организације рударске производње.Организација производње и продуктивност. Производња минералних сировина као фактор нарушавања животне средине и заштита животне средине.Практична наставаВежба бр.1. Проучавање подлога које се користе при изради пројекта организације грађења рудника. Вежба бр.2. Анализа спољних фактора при изради пројекта организације грађења рудника. Вежба бр.3. Проучавање услова извршења радоваВежба бр.4. Студија технолошког процеса производње. Вежба бр.5. Планирање рударске производње.Вежба бр.6. Припремни радови.ЛитератураЖивановић В., Ковачевић С., 1994: Организација рударске производњеТрбојевић Б., 1992: Организација грађевинских радоваКаталин Делевић, Жужана Енги: Решени проблеми из организације грађења и грађевинског пословања, 1989,

ISBN 86-23-41019-XIan C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7; W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 40практична настава усмени испит 45колоквијум-исеминар-и

Page 81: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Континуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. Ивица Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаКонтинуални транспортни системи су најзаступљенији вид транспорта у рударству, нарочито у рудницима угља. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства континуалних транспортних система у подземној експлоатацији. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. Помоћна транспортна средства континуалног дејства. Бункери на континуалним системима. Техничко – технолошки параметри континуалних транспортних система. Економски параметри континуалних транспортних система. Избор система за континуални транспорт.Практична настава:Избор дугачког транспортера са траком за транспорт расутих материја. Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун и избор бункера за континуални систем у руднику угља. Избор система за континуални транспорт.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995.: Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 82: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за подземну експлоатацијуНаставник:Чокорило Б. ВојинСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за подземну експлоатацију.Исход предметаСтицање стручних знања из области механизације у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за подземну експлоатацију. Откопни чекић. Перкусивне и ротационе бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Димензионисање компресора. Избор. Бушаћа кола. Подела откопних машина. Опис и теоријске основе. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге. Прорачун сила резања. Начин рада комбинованих утоварних машина – са једним и два резна ваљка. Плугови (стругови) и скрепери за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Машине за утовар. Подела. Опис и начин рада. Прорачун машина за утовар – капацитети и времена циклуса. Избор машина за утовар. Машине за транспорт. Подела. Опис и начин рада. Машине дисконтинуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Машине континуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Компензациони уређаји. Машине за запуњавање откопаног простора.Практична настава: Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и чекића. Прорачун брзине бушења. Избор чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа. Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета (комбинована откопна машина, плуг, скрепер). Избор откопне машине. Прорачун појединачних активности рада, прорачун укупног циклуса машина за утовар. Прорачун капацитета. Избор машина за утовар. Дисконтинуални транспорт. Прорачун јамских локомотива (маса, пут кочења). Прорачун циклуса транспорта и капацитета. Избор. Прорачун једношинске јамске висеће железнице и жичаре – циклус транспорта, капацитет, снага (сила). Континуални транспорт. Транспортер са гуменом траком. Грабуљасти транспортер. Прорачун снаге, капацитетаЛитература1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и

откопавање;2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 83: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Неконвенционалне методе откопавањаНаставник: Гагић Ф. ДушанСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтицање основних знања о алтернативним технологијама подземног откопавања лежишта има за циљ проширење стручних идеја студената при решавању појединих, најчешће сложених, проблема експлоатације лежишта. То нарочито важи за она лежишта или делове лежишта где се уобичајеним (класичним) технолошким процесима не могу добити задовољавајући техничко-економски ефекти и сигурносни параметри.Исход предметаТеоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Проучаваће се методе подземног откопавања које се у свету, мање или више успешно, користе, а нису нашле примену у рударској привреди Србије. Садржај курса обухватиће: - Подземну гасификацију лежишта угља - Хидро-механичку експлоатацију лежиштаЛужење метала "ин ситу".Литература1. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних

јединица, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1971.2. Britten, JA, Thorsness, CB, (1989): A model for cavity growth and resource recovery during underground coal

gasification, In Situ, 13 (1&2), str. 1-533. Skafa, PV (1975): Underground gasification of coal, Lawrence Livemore Laboratory, California.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20практична настава усмени испит 30колоквијум-и 20семинар-и 25

Page 84: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Циљ предметаУпознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.Исход предметаЗнање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.Садржај предметаТеоријска настава : Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни приступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-управљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без повратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.Практична настава :Вежбе према темама у Лабораторији Факултета.Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд. 6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50колоквијум-и 10семинар-и 15

Page 85: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежиштаНаставник:Торбица М. Славко Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.Циљ предметаЦиљ овог курса је да студенте упозна са методама и технологијом подземне експлоатације неслојевитих лежишта минералних сировина.Исход предметаИзбор и пројектовање методе подземног откопавања неслојевитих лежипта минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод у курс. Генерални приказ метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама, Класификације метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама. Избор методе откопавања, Рударска механизација. Преглед механизације која се користи код подземне експлоатације. Процена поузданости и расположивости рударске механизације. Процена учинака и трошкова. Избор механизације, Планирање производње за групе метода подземног откопавања, Организација рада на откопавању. Студија рада. Технологије откопавања, технолошки поступци, радне операције, Минирање на откопима у подземној експлоатацији. Минирање издуженим експлозивним пуњењима. Минирање сферичним и квазисферичним експлозивним пуњењима. Управљање гранулацијом одминираног материјала, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа. Коморно стубне методе. Методе фронталног откопавања. Методе степенастог откопавања. Методе подетажног откопавања, Методе откопавања са засипавањем откопаних простора. Засипни материјали.Откопавање са засипавањем одозго на доле. Засипавање пастама, Магацинске методе откопавања. Етажно откопавање са магационирањем. Подетажно откопавање са магационирањем. ВЦР метода откопавања, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања. Варијанте подетажног зарушавања. Теорија истакања руде, Методе блоковског зарушавања. Панелно зарушавање. Процена рушивости, примарне и секундарне фрагментације. Конструкције дна блока. Подсецање. Мониторинг код блоковског зарушавања, Подземна експлоатација камена. Подземна експлоатација каменог гранулата. Подземна експлоатација украсног камена. Кратак историјски приказ подземне експлоатације украсног камена, Методе откопавања блокова украсног камена. Прелаз са површинске на подземну експлоатацију украсног камена. Редослед откопавања. Отварање. Технологије резања блокова. Утовар и одвоз изрезаних блокова, Подземна експлоатација лежишта метала лужењем ин ситу.Литература1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско

предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.2. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта,

Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.3. Underground Mining Methods-Engineering Fundamentals and International Case Studies, Edited by William A.

Hustrulid and Richard. L. BullockБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 40 усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 86: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземног транспорта и извозаНаставник:Грујић М. Милош Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУ подземној експлоатацији минералних сировина једна од најважнијих фаза је транспорт и извоз. У укупним трошковима експлоатације учешће транспорта и извоза се креће од 20 до 50%. У оквиру овог курса биће обрађене оне специфичности подземног транспорта, које ће употпунити неопходна знања стечена изучавањем ове проблематике у оквиру предмета ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ у 6 семестру. Основни циљ изучавања овог предмета је заокруживање знања из области транспорта минералних сировина. Исход предметаБез стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање рударског инжењера за подземну експлоатацију минералних сировина. Упознавање са савременим методама и технологијама подземног транспорта и извоза кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово важно подручје рударства.Садржај предметаТеоријска настава: Транспорт на откопима и у откопним просторијама су једна од најважнијих поглавља јер се студенти први пут срећу са транспортним средствима и уређајима, као и технологијом овог начина транспорта. Такође извоз вертикалним и косим окнима рудника је карактеристично само за подземну експлоатацију. У овом курсу се поклања томе значајна пажња. Специфичности примене транспортера са траком у подземној експлоатацији као и локомотивског транспорта су прилагођене потребама овог курса. Од транспортних средстава у овом предмету се изучавају: грабуљасти транспортери, скрепери, јамски камиони, самоходни утоварачи, средства гравитационог транспорта, транспортери са траком, локомотиве, вагони, витлови, јамске жичаре, свознице, средства хидрауличког транспорта, пнеуматски транспорт, вертикални, покретни и полустационарни бункери, елеватори, аутоматски транспортери, инерциони транспортери, вибрациони транспортери, извозни судови (ведра, кошеви, скипови), извозна ужад, извозне машине, вођице и попречнице у окну, извозни торњеви, котураче на торњу, навозишта и одвозишта, једношинске висеће жичаре, једношинске висеће железнице и др.Практична настава: Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун подземног транспорта локомотивама. Прорачун извозног постројења. Кинематика извоза, извозни судови, ужад, извозна машина, уређаји у окну. Прорачун јед-ношинске висеће жичаре. Избор оптималног транспорта вишекритеријумском анализом. Посета фабрикама транспортне опреме у Земуну и Лазаревцу.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 20 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 87: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Подземна експлоатација и прерада украсног каменаНаставник:Гагић Ф. Душан Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтицање знања о специфичностима истраживања и геолошким факторима који утичу на избор техничких решења и технологија подземног откопавања је основни циљ курса. Даље, курс треба да да стручне и научне основе на бази којих ће студенти моћи да пројектују и изводе радове при отварању, припреми, експлоатацији и преради украсног каменаИсход предметаТеоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Украсни (архитектонски) камен експлоатише се доминантно површинским начином. Међутим, у претходним деценијама интензивно се развија подземна експлоатација. На то утичу бројни фактори међу којима су најзначајнији тржишни, амбијентно-архитектонски, културно-историјски, геолошки и еколошки. Подземна експлоатација украсног камена има низ специфичности у техничком и технолошком погледу у односу на експлоатацију других минералних сировина. Те специфичности проистичу превасходно из тржишних захтева да се добије квалитетан камени блок који ће након одговарајуће прераде, количинама и квалитетом омогућити продајну цену на нивоу која гарантује профитабилно пословање рудника. Методе и технологије експлоатације и прераде украсног камена у суштини су садржај курса. Уз неминовни претходни приказ свих фактора који их условљавају и техничко-економских и еколошких ефеката које је могуће остварити подземном експлоатацијом лежишта.Литература1. Мирко Максимовић: Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камена, Contractor, Београд, 2006.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20практична настава усмени испит 30колоквијум-и 20семинар-и 25

Page 88: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземне експлоатације слојевитих лежиштаНаставник:Гагић Ф. Душан Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтуденти првенствено опредељени за рад у рудницима угља са подземном експлоатацијом треба да детаљно изуче методе и технологију које се примењују у свету и код нас. У том контексту сагледва се и циљ курса, као основе за рад у рудницима угља, одговарајућим пројектним и научно-истраживачким организацијамаИсход предметаТеоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Рударско-геолошки услови експлоатације лежишта угља. Техничко-технолошка својства радне средине и санирање откопаног простора. Технички параметриц откопних јединица и технологије откопавања. Отварање лежишта и методе откопавања. Техничко-економски параметриц метода откопавања. Методолошки постуци избора метода и технологија подземног откопавања слојевитих лежишта.Литература1. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних

јединица, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1971.2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и

методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна слредина, подземни

притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 20практична настава усмени испит 30колоквијум-и 25семинар-и 25

Page 89: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 90: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. ИвицаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаДисконтинуални-циклични транспортни системи су вома заступљен вид транспорта у рударству, посебо у рудницима металичних и неметаличних минералних сировина. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства дисконтинуалних транспортних система. Скрепери. Утоварно-транспортна средства, Камионски транспорт, Шински транспорт, Извоз окнима. Техничко – технолошки параметри дисконтинуалних транспортних система. Економски параметри дисконтинуалних транспортних система. Избор система за дисконтинуални транспорт.Практична настава: Прорачун грабуљастих транспортера. Избор и прорачун камионског транспорта. Прорачун и избор шинског транспорта. Прорачун скрепера. Избор и прорачун утоварно-транспортних средстава. Избор система за дисконтинуални транспорт.ЛитератураГрујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, БеоградГрујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београдhttp://www.mining-technology.com/http://www.minesafe.org/underground/http://www.infomine.com/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 91: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Трајно затварање рудникаНаставник:Симеуновић У. Вељко Глигорић М. Зоран Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавањестудената модула за подземну експлоатацију сапроцедуром трајног затварања рудникаИсход предметаРударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијомСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава: Увод. Основни појмови.Процес настајања рудника.Оцена стања сваког подсистема посебно. Комплетна оцена подземног производног система (ППС). Процедура трајногпрекида производње. Техно-економска могућност коришћеља неактивног ППС удруге сврхе. Литература1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3 2. Пројекти који су третирали процедуру затварања рудникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 40практична настава усмени испит 45колоквијум-исеминар-и

Page 92: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Мерењa у подземним објектимаНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Рударска мерења IЦиљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са мерењима при изградњи извозног окна, монтажи извозне машине, извозног торња и пратећих објеката на површини терена, као и мерењима у јами и откопном пољу.Исход предметаСпособност решавања најразличитијих рударско-мерачких радова у подземним објектимаСадржај предметаТеоријска наставаМерења при изградњи извозног окна, центра окна, главне и помоћне осовине окна. Мерења у току изградње извозног окна, усецање навозишта на задату коту, обележавање осовине навозишта, контрола вертикалности окна. Мерачки радови при монтажи извозног торња и извозне машине. Обележавање кривине. Геометријска контрола пројекта. Мерења у откопном пољу. Инструменти и прибор за мерење, картирање, мерење у присуству магнетних маса, мерење за пробој, мерење деклинатором. Основни правци за оријентација на земљи. Методе снимања откопа. Повезивање међухоризоната. Геометријске методе повезивања, магнетска оријентација, повезивање кроз вертикалне просторије, повезивање кроз просторије када се међухоризонти међусобно не догледају. Снимање подземних просторија великог профила и недоступних подземних просторија. Неопходна тачност снимања контура просторија, методе и прибор за снимање. Топографске површи и њихов значај при геометријској анализи лежишта. Класификација кривих површи, методе пресликавања топографских површи, геометријска анализа топографских површи, класификација математичких операција са површинама топографског реда. Рударска мерења у рударском законодавству. Правилник о рударским мерењима.Практична наставаГеометријска основа за обележавање центра окна, главне и помоћне осовине, обележавање центра, главне и помоћне осовине окна. Геометријска контрола пројекта. Мерачки радови код обележавања рудничке просторије у кривини, обележавање кривине код изградње. Рачунски примери при извођењу рудничких просторија у кривини и извођењу пробоја између њих. Мерења у откопном пољу: упознавање са инструментима и прибором за мерење, угловни прибор, рударски висећи теодолит, рударска висећа бусола, комплет прибора. Анализа тачности мерења и графичког представљања откопане површине. Рачунски примери повезивања међухоризоната кроз вертикалне и косе просторије. Упознавање са прибором за снимање подземних просторија великог профила и недоступних подземних просторија. Примери пресликавања топографских површи, геометријска анализа топографских површи, математичке операције са површинама топографског реда: одузимање топографских површи, сабирање топографских површи, множење топографских површи, дељење топографских површи.Литература1. Патарић М.,1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд2. Казикаев Д.М.,1977.: Маркшајдерскаја сјемка пустот на рудниках, Недра, Москва3. Трофимов А.А., 1970: Основи маркшајдерсково дела геометризации недр, Недра, Москва4. Ушаков И.Н., 1989.: Маркшајдерскоје дело, част II, Недра, МоскваБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад, огледна настава на рудницима.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 93: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Онове евалуације пројеката у минералној индустријиНаставник:Глигорић М. Зоран Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за евалуацију рударских пројектатаИсход предметаРударски инжењер-менаџер, доносиоц одлукеСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Генерални опис поступка евалуације. Недисконтне методе. Дисконтована анализа готовинског тока новца. Обрачунавање инфлације и променљиве потражње. Укључивање ризика у анализу пројекта. Усклађивање времена и инвестиционих опција. Приказ осталих метода процене. Водич кроз евалуацију.Практична наставаВежба бр. 1. Будућа вредностВежба бр. 2. Номинални и ефективни интересВежба бр. 3. Обједињавање интересаВежба бр. 4. Садашња вредностВежба бр. 5. Готовински ток новца и дисконтовани ток новцаВежба бр. 6. АнуитетиВежба бр. 7. Интерна стопа повраћајаВежба бр. 8. Вишеструки проблемВежба бр. 9. Контраверза реинвестирања, стопа раста повраћајаВежба бр. 10. Дисконтна стопа насупрот интересне стопе.Вежба бр. 11. Просечна цена капитала. Константна насупрот текуће вредности новцаВежба бр. 12.. Ефекти инфлације.Употреба дисконтне стопе.Вежба бр. 13. НПВ-ИРР конфликт.Вежба бр. 14. Приказ опционе проценеВежба бр. 15. Приказ опционе проценеЛитература1. Ching Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1; 2. Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2; 3. D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0; 4. Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7; 5. Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3; 6. W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 35практична настава усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 94: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Управљање пројектима у подземној експлоатацији IНаставник:Глигорић М. Зоран Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Циљ предметаОспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за управљање рударским пројектима у подземној експлоатацијиИсход предметаРударски инжењер-менаџер рударским пројектима у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Пројекат. Шта је пројекат. Циклус пројекта. Идентификација проблема. Дефинисање. Планирање пројекта. Реализација. Примена. Процена. Рударски пројекат. Интензитет капитала. Дуг предпроизводни део. Геолошки ризици.Инжењерски ризици. Економски ризици. Политички ризици. Необновљив ресурс. Учесници у реализацији пројекта. Инвеститоир. Косултант. Пројектант.Ревидент. Стручни надзор. Извођач. Управни надзор. Фазе реализације пројекта. Становиште инвеститора. Генерална подела фазе реализације пројекта. Приступ W. Hughes-а.Приступ Snowdon-а. Планирање пројекта. Аспекти истраживања студија. Прелиминарна студија процене. Прелиминарна Студија оправданости. Студија оправданости. Улога консултанта у реализацији пројекта. Становиште извођача радова. Органозационе структуре за реализацију пројекта. Пројектовање организационих структура. Израда понуде. Управљање људским ресурсима. Руководиоц пројекта. Тимски рад на пројекту. Развој пројектних тимова. Формирање пројектног тима. Функционисање пројектног тима. Уговарање. Поступак уговорања реализације пројекта. Врсте уговора. Учесници у уговарању. Управљање квалитетом пројекта. Функција управљања квалитетом пројекта. Поступак управљања. Обезбеђивање квалитета пројекта. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљању ризиком. Концепт. Методе управљања ризиком. Планирање реализације пројекта. Време реализације. Ресурси. Трошкови. Методе и технике. Структурни дијаграм. Методе кључних догађаја.Методе распоређивања радне снаге. Методе процене трошкова. Гантограми. Технике мрежног планирања.Практична наставаВежба.Цео семестар се ради обједињена вежба, која третира пројекат од почетка до краја.ЛитератураПетар Јовановић: Управљање пројектимаChing Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1; Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2; D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0; Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7; Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3; W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 35практична настава усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 95: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Померање поткопаног терена и заштита објекатаНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са проблематиком померања поткопаног терена и заштитом објеката изнад подземних рударских радова, упознају са деформацијама које се јављају на површини и на објектима изнад рударских радова и начином конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте на површини поткопаног терена, упознају са методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.Исход предметаСамостално пројектовање опажања померања поткопаног терена, извођење потребних теренских мерења у циљу праћења померања и обрада резултата извршених мерења.Садржај предметаТеоријска наставаУводна разматрања. Термини, дефиниције, симболи. Параметри и криве деформација површине терена. Откопавање као узрок померања поткопаног терена. Приказ процеса померања у масиву. Опажање померања поткопаног терена. Теорије и методе за прогнозни прорачун процеса померања. Стохастичка методе прорачуна. Прогнозне вредности за руднике са неизученим процесом померања. Коефицијент чврстоће кровинског масива. Параметри највећих померања и деформација: апсолутно максимално улегање, максима-лно хоризонтално померање. Угловни параметри: емпиријски обрасци за одређивање угла максималног улегања и граничних углова. Заштитни стубови. Критеријуми заштите, дозвољене деформације за поједине категорије објеката. Конструисање заштитних стубова: за зграду, окно и саобраћајнице. Откопавање заштитних стубова. Оштећења на објектима и обештећења власника. Специфичности померања поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Померања при откопавању слепих рудних тела.Практична настава Приказ проблематике померања поткопаног терена кроз историјски развој, деформације на површини поткопаног терена, откопавање заштитних стубова, опажање померања поткопаног терена, заштита објеката, надокнада штете власницима оштећених објеката. Пројектовање мреже за опажање померања поткопаног терена. Обрада података мерења. Рачунање максималних вредности параметара померања и деформација на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног слоја са зарушавањем кровине. Рачунање апсолутног максималног улегања, граничних углова и угла максималног улегања. Рачунање вредности улегања у произвољним тачкама површине поткопаног терена при откопавању хоризонталног слоја, применом стохастичке методе прорачуна и интегралних мрежа. Конструкција заштитног стуба за окно, за грађевински објекат, за саобраћајницу.Литература1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд3. Ђорђевић Д., 2006.: Методе за прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-

геолошки факултет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 96: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Израда подземних просторијаНаставник:Видановић С. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање и теоријска и практична обука са једном од фундаменталних дисциплина из области подземне експлоатације минералних сировина. Завршетком овог курса студенти су оспособљени да могу самостално обављати задатке који се у пракси буду постављали пред њих.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, пројектују, дефинишу технологију израде и начин осигурања подземних просторија.Садржај предметаСадржај курса подељен је у три дела и то: 1. Дефиниције, радна средина , енергија, класификације, 2. Рударски радови, опрема и алат и 3. Технологија израде подземних просторија.Теоријска настава: Уводно предавање, Општи појмови, радна средина, енергија, класификације, Радови на копању, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Израда ходника, Израда окана, Израда подземних просторија под специјалнин условима.Практична настава:Основни рударски симболи. Употреба основних рударских симбола уз основну геометризацију, Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Показатељи механизованости радилишта. Погонска енергија, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Пројекат израде ходника, Пројекат израде окна, Практичне вежбе на школском руднику.Литература1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине,

РГФ Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава усмени испит 30теренска настава 10колоквијум-и 10тестови 20

Page 97: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Израда тунела и комораНаставник:Трајковић П. СлободанСтатус предмета: обавезниБрој ЕСПБ: 6Услов: /Циљ предметаСтицање знања при истраживању стена за потребе локације и радних операција при ископу подземних просторија. Упознавање са методама израде тунела као и начину подграђивања и осигурања просторија.Исход предметаОспособљеност у циљу пројектовања и извођења радова на изради подземних просторија у свим радним условима.Садржај предметаТеоријска настава: Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, димензионисање тунела и комора и методе израде. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује димензионисање дато је: траса тунела, локација, слободни и ископни профил. Затим се обрађује прорачун подградне конструкције, оптерећење подградне конструкције и др. У делу који обрађује методе израде дати су поступци израде ископа уз помоћ: експлозива и комбинованим машинама. Обрађене су методе и дати одговарајући прорачуни код коришћења експлозива за разарање стенске масе. Код метода израде машинама дефинишу се услови за: избор врсте машине, утицај радне средине, брзина израде, економски услови и др.Практична настава: Дефинисање трасе и основних елемената при градњи тунела; Димензионисање и технологија израде брдског железничког тунела – прорачун подградне конструкције – графички поступак; Дефинисање и технологија израде друмског тунела – прорачун подградне конструкције – рачунски поступак; Избор методе израде; Прорачун бушачко-минерских радова. Теренска настава: Обилазак активних градилишта као и објекта који су изграђени.Литература1. П. Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.2. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.3. Д. Димитријевић; 1964. Тунели – пројектовање и грађење, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд.4. Д. Хераковић; 1982. Савремене технологије грађења подземних објеката, Часопис ''Изградња'', Савез

грађевинских инжењера и техничара СР Србије, Београд.5. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит /практична настава / усмени испит 40елаборат 20теренска настава 10тестови 20колоквијум-и /семинар-и /

Page 98: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ПодграђивањеНаставник:Видановић С. НебојшаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање са радном средином и подземним притиском, теоријска и практична обука из области осигурања подземних објеката.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да класификују радну средину, одреде јамски притисак и изврше правилан избор подграде у циљу осигурања подземне просторије.Садржај предметаСадржај курса подељен је у три дела и то: 1. Теоријске основе подграђивања, дефиниције, каласификације, радна средина, 2. Подграда хоризонталних и косих подземних просторија 3. Подграда вертикалних подземних просторија.Теоријска настава:Уводно предавање, Радна средина, Јамски притисак, Подграђивање хоризонталних и косих подземних просторија, Подграда од дрвета, Подграда од челика, Подграда од бетона, Висећа подграда, Методе мерења, Подграда окана, Врсте подграда окана, Подграђивање подземних просторија под специјалнин условима.Практична настава:Уводне вежбе, Теоријске основе подграђивања, Радна средина, Јамски притисак, Оптерећење на подграду ходника, Подграда ходника, Дрвена подграда, Челична подграда, Бетонска подграда хооризонталних просторија, Висећа подграда, Подграђивање окана, Подграђивање подземних просторија под специјалним условима.Литература1. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.2. Јовановић П., 1995: Пројектовање и прорачун подграда хоризонталних подyемних просторија, РГФ Београд.3. Јовановић П., Зековић М., Марковић Д., Трифуновић П, Трајковић С., Видановић Н., 1990: Рударски

подградни материјали, РГФ Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50теренска наставаколоквијум-и 10тестови 20

Page 99: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Проjeктовање подземних објекатаНаставник:Видановић С. Небојша Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање студената са основама и принципима пројектовања, како у рударству, тако и комуналној инфрастуктури.Исход предметаОспособљавање студената за самостално и тимско обасвљањје послова пројектовања подземних објеката, уз поштовање позитивне законске регулативе и коришћење савремених Садржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање, Основе пројектовања у рударству и подземној градњи, подлоге за пројектовање, Врсте и садржај пројеката, Начин израде пројеката, Мере заштите, Екологија, Израђивачи пројекта, Преглед рударских пројеката, апликација, допуне, Страна искуства, Примена рачунара.Практична настава:Израда пројекта подземног објекта, Обилазак рудника, Апликациони програми за израду пројеката (рад на рачунару).Литература1. Абрамовић, В., Перић, Б.(1998): Пројектирање у рударству,2. Реџић Љ., (1997): Основи пројектовања рудника са подземном експлоатацијом, РМФ, Косовска Митровица,3. Шевјаков Л.Д., (1971): Пројектовање јама, Скопље,4. Симеуновић В., (1995): Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом, РГФ БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

редовно похађање наставе 10 писмени испит 40практична настава 10 усмени испит 10теренска настава 10колоквијум-итестови 20

Page 100: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Континуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. Ивица Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаКонтинуални транспортни системи су најзаступљенији вид транспорта у рударству, нарочито у рудницима угља. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства континуалних транспортних система у подземној експлоатацији. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. Помоћна транспортна средства континуалног дејства. Бункери на континуалним системима. Техничко – технолошки параметри континуалних транспортних система. Економски параметри континуалних транспортних система. Избор система за континуални транспорт.Практична настава:Избор дугачког транспортера са траком за транспорт расутих материја. Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун и избор бункера за континуални систем у руднику угља. Избор система за континуални транспорт.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995.: Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 101: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за подземну експлоатацијуНаставник:Чокорило Б. ВојинСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за подземну експлоатацију.Исход предметаСтицање стручних знања из области механизације у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за подземну експлоатацију. Откопни чекић. Перкусивне и ротационе бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Димензионисање компресора. Избор. Бушаћа кола. Подела откопних машина. Опис и теоријске основе. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге. Прорачун сила резања. Начин рада комбинованих утоварних машина – са једним и два резна ваљка. Плугови (стругови) и скрепери за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Машине за утовар. Подела. Опис и начин рада. Прорачун машина за утовар – капацитети и времена циклуса. Избор машина за утовар. Машине за транспорт. Подела. Опис и начин рада. Машине дисконтинуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Машине континуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Компензациони уређаји. Машине за запуњавање откопаног простора.Практична настава: Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и чекића. Прорачун брзине бушења. Избор чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа. Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета (комбинована откопна машина, плуг, скрепер). Избор откопне машине. Прорачун појединачних активности рада, прорачун укупног циклуса машина за утовар. Прорачун капацитета. Избор машина за утовар. Дисконтинуални транспорт. Прорачун јамских локомотива (маса, пут кочења). Прорачун циклуса транспорта и капацитета. Избор. Прорачун једношинске јамске висеће железнице и жичаре – циклус транспорта, капацитет, снага (сила). Континуални транспорт. Транспортер са гуменом траком. Грабуљасти транспортер. Прорачун снаге, капацитетаЛитература1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и

откопавање;2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 102: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Вентилација рудникаНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са основим законима и принципама вентилације подземних рудника као и са објектима и опремом за вентилацију рудника. Упознавање са опремом за контролу вентилационих параметара. Основе сепаратног проветравања. Пројектовање вентилације нових јама.Исход предметаОбученост за планирање и пројектовање система вентилације подземних рудника.Садржај предметаТеоријска настава:Руднички ваздух. Климатске прилике у рудницима. Основни закони рудничке аерологије. Еквивалентни отвор и пропусна способност просторија и рудника. Извори депресије. Природна депресија. Механичка депресија – депресија вентилатора. Вентилатори за проветравање рудника. Типови и карактеристике вентилатора. Заједнички рад главних вентилатора. Системи проветравања и развођења ваздуха. Вентилациона мрежа. Врсте вентилационих шема. Системи развођења ваздушне струје. Решавање система развођења ваздушне струје. Прорачун сложених дијагоналних система. Прорачун вентилационих мрежа применом рачунара. Проветравање рудника са више вентилатора. Објекти за регулацију расподеле ваздуха у вентилационим мрежама. Регулисање потребног протока за рудник. Губици ваздушне струје. Утицај губитака ваздуха на рад главног вентилатора. Основи рудничке гасодинамике. Стварање метанских трака. Прелажење и пренос топлоте. Проветравање слепих просторија. Проветравање просторија великих дужина. Проветравање окана у фази израде. Проветравање тунела и просторија великог профила. Проветравање откопних комора. Пројектовање вентилације рудника. Вентилација у условима пожара. Организација контроле гасних и вентилационих параметара у вентилационој мрежи. Опрема за контролу. Организација службе вентилације. Динамика организације праћења. Системи аутоматске даљинске контроле гасно-вентилационих параметара јаме.Практична настава:Инструменти за мерење параметара јамског ваздуха. Практична примена Молијерових дијаграма. Прорачун сложеног паралелног и дијагоналног система развођења ваздуха. Прорачун природне депресије. Димензионисање система за сепаратно проветравање ходника у фази израде. Пројекат вентиалције јаме. Примена софтверских пакета за пројектовање вентилације рудника.Литература1. Јовичић В., Вентилација рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1989.2. Јокановић Б., Проветравање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1960.3. Ђиновић К, Цвјетић А., Експлоатација рудничких вентилатора.4. Ксенофонтова А. Ј., Справочник по рудничној вентилацији, Москва 1962.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 40практична настава 20израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 103: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Производња и уградња бетонаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са врстама бетона, начином добијања и подручјима примене бетона у рударству. Бетон представља један од најквалитетнијих материјала за израду подградних облога подземних објеката са изузетно дугим веком коришћења. Због тога се детаљно изучава технологија производње бетона, испитивање карактеристика свежег и очврслог бетона, уградња и нега бетона.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити технологијом производње и уградње бетона у подградне облоге подземних и других инфраструктурних објеката (рударских просторија, тунела, метроа, гаража, подземних склоништа итд.).Садржај предметаТеоријска настава: У оквиру овог курса изучава се технологија производње и уградње бетона. За добијање квалитетног бетона неопходно је извршити пројектовање бетонске смеше, чиме се одређује најповољнији однос саставних компоненти. Подела бетона извршена је на: лаке, тешке, армиране и специјалне бетоне. Обрађени су поступци производње бетона, транспорт и уградња бетона. Посебна пажња посвећена је бетону као подградном материјалу за подграђивање рударских просторија, тунела, метроа, комуналних објеката, објеката специјалне намене итд.Практична настава: Испитивање камених агрегата (квалитета и гранулометријског састава). Испитивање цемента (специфичне масе, финоће млива, специфичне површине, конзистенције, почетка и краја времена везивања, сталности запремине). Испитивање механичких чврстоћа цемента (савојне и притисне чврстоће) и одређивање класе цемента. Припрема узорака за испитивање свежег бетона. Испитивање карактеристика свежег бетона (конзистенције и др.). Израда пробних бетонских тела за испитивање карактеристика очврслог бетона. Испитивање притисне чврстоће-марке бетона и испитивање савојне чврстоће бетона.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.4. Марјанов М., Стојиљковић И., Бојовић Ж., 1990: Бетон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.5. Фурунџић Б., 1978: Основи технологије бетона, Грађевинска књига, Београд.6. Радосављевић Ж., 1978: Армирани бетон, Грађевинска књига, Београд.7. Baženov Ju.M., 1978: Tehnoloдiya betona, Vysšaja škola, Moskva.8. Noženov J.M., 1978: Betonopolimernie materijali i izdalija, Kijev.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 45теренска настава 10колоквијум-и 20тестови

Page 104: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ИњектирањеНаставник:Цветковић-Мркић СоњаСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаУпознавање са основама процеса ињектирања, могућим условима извешења и ефектима, стицање знања која омогућују дефинисање проблема који се могу решити методом ињектирања и стручну комуникацију са експертима у пројектовању и извођењу радова.Исход предметаСтицање основних знања из области рударске науке и технике.Садржај предметаТеоријска настава: Материја је подељена у следеће целине; Основне методе и механизми остваривања ефеката ињектирања, могућности и услови примене, врсте ињекционих маса и њихова својства, технологија извршења радова. У првом делу ињектирање је представљено кроз основне елементе и њихове међузависности, као и условљеностима својствима стенских маса и терена с једне и сврхом ињектирања с друге стране. У другом делу су прикаѕане основне врсте ињекционих маса, њихова најважнија својства и начини испитивања, а у трећем различите технологије и поступци извршења радова. Посебан део је посвећен ињектирању уз друге мелиоративне методе попут сидрења и приказу примера из праксе. Практична настава: Предвиђена је следећа расподела методских јединица; Представљање методе, основних појмова, могућности и услова примене у израади подземних просторија; Ињекционе масе – класификација, општа својства маса, подручје примене, састав и својства маса суспензија, колоидних раствора, правих раствора, битумена и аеризованих маса, испитивање својстава и критеријуми избора; Својства стенских маса од важности ѕа ињектирање: порозност, водопропусност, механичка својства, стање напона, присуство и стање подземне воде; Елементи ињектирања – ињекционе бушотине, притисак, режим ињектирања, поступци, утврђивање ефеката и осматрање; Ињектирање ѕа подземне објекте у чврстим стенским масама – типичне примене, техничка решења, организација и опрема за извршење радова; Посебне врсте ињектирања у изградњи и санацији подземних објеката – претходна ињектирања, привремена ињектирања, компензационо ињектирање; Опрема за ињектирање – опрема за припрему маса, за утискивање, пакери, мерна опрема, организација ињекционе станице; Друге методе и технике побољшања; Приказ и анализа изведених радова ѕа потребе грађења и санације различитих врста подземних објеката.Литература1. С. Цветковић-Мркић, 1995, Методе геотехничких мелиорација, књ.1, РГФ, Београд , 2. Радови са стручних и научних скупова, Интернет извори, Стандарди групе ЕУРОКОД и ЕН.Број часова активне наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Остали часови

Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава / усмени испит 20теренска настава /колоквијум-и 40 семинар-и /

Page 105: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписан 8. семестарЦиљ предметаУпознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.Исход предметаЗнање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.Садржај предметаТеоријска настава : Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни приступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-управљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без повратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.Практична настава :Вежбе према темама у Лабораторији Факултета.Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд. 6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50колоквијум-и 10семинар-и 15

Page 106: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземне експлоатације неслојевитих лежиштаНаставник:Торбица М. Славко Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.Циљ предметаЦиљ овог курса је да студенте упозна са методама и технологијом подземне експлоатације неслојевитих лежишта минералних сировина.Исход предметаИзбор и пројектовање методе подземног откопавања неслојевитих лежипта минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Увод у курс. Генерални приказ метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама, Класификације метода подземног откопавања у чврстим испуцалим стенама. Избор методе откопавања, Рударска механизација. Преглед механизације која се користи код подземне експлоатације. Процена поузданости и расположивости рударске механизације. Процена учинака и трошкова. Избор механизације, Планирање производње за групе метода подземног откопавања, Организација рада на откопавању. Студија рада. Технологије откопавања, технолошки поступци, радне операције, Минирање на откопима у подземној експлоатацији. Минирање издуженим експлозивним пуњењима. Минирање сферичним и квазисферичним експлозивним пуњењима. Управљање гранулацијом одминираног материјала, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа. Коморно стубне методе. Методе фронталног откопавања. Методе степенастог откопавања. Методе подетажног откопавања, Методе откопавања са засипавањем откопаних простора. Засипни материјали.Откопавање са засипавањем одозго на доле. Засипавање пастама, Магацинске методе откопавања. Етажно откопавање са магационирањем. Подетажно откопавање са магационирањем. ВЦР метода откопавања, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања. Варијанте подетажног зарушавања. Теорија истакања руде, Методе блоковског зарушавања. Панелно зарушавање. Процена рушивости, примарне и секундарне фрагментације. Конструкције дна блока. Подсецање. Мониторинг код блоковског зарушавања, Подземна експлоатација камена. Подземна експлоатација каменог гранулата. Подземна експлоатација украсног камена. Кратак историјски приказ подземне експлоатације украсног камена, Методе откопавања блокова украсног камена. Прелаз са површинске на подземну експлоатацију украсног камена. Редослед откопавања. Отварање. Технологије резања блокова. Утовар и одвоз изрезаних блокова, Подземна експлоатација лежишта метала лужењем ин ситу.Литература1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско

предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.2. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта,

Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.3. Underground Mining Methods-Engineering Fundamentals and International Case Studies, Edited by William A.

Hustrulid and Richard. L. BullockБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 40 усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 107: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија подземног транспорта и извозаНаставник:Грујић М. Милош Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУ подземној експлоатацији минералних сировина једна од најважнијих фаза је транспорт и извоз. У укупним трошковима експлоатације учешће транспорта и извоза се креће од 20 до 50%. У оквиру овог курса биће обрађене оне специфичности подземног транспорта, које ће употпунити неопходна знања стечена изучавањем ове проблематике у оквиру предмета ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ у 6 семестру. Основни циљ изучавања овог предмета је заокруживање знања из области транспорта минералних сировина. Исход предметаБез стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање рударског инжењера за подземну експлоатацију минералних сировина. Упознавање са савременим методама и технологијама подземног транспорта и извоза кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово важно подручје рударства.Садржај предметаТеоријска настава: Транспорт на откопима и у откопним просторијама су једна од најважнијих поглавља јер се студенти први пут срећу са транспортним средствима и уређајима, као и технологијом овог начина транспорта. Такође извоз вертикалним и косим окнима рудника је карактеристично само за подземну експлоатацију. У овом курсу се поклања томе значајна пажња. Специфичности примене транспортера са траком у подземној експлоатацији као и локомотивског транспорта су прилагођене потребама овог курса. Од транспортних средстава у овом предмету се изучавају: грабуљасти транспортери, скрепери, јамски камиони, самоходни утоварачи, средства гравитационог транспорта, транспортери са траком, локомотиве, вагони, витлови, јамске жичаре, свознице, средства хидрауличког транспорта, пнеуматски транспорт, вертикални, покретни и полустационарни бункери, елеватори, аутоматски транспортери, инерциони транспортери, вибрациони транспортери, извозни судови (ведра, кошеви, скипови), извозна ужад, извозне машине, вођице и попречнице у окну, извозни торњеви, котураче на торњу, навозишта и одвозишта, једношинске висеће жичаре, једношинске висеће железнице и др.Практична настава: Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун подземног транспорта локомотивама. Прорачун извозног постројења. Кинематика извоза, извозни судови, ужад, извозна машина, уређаји у окну. Прорачун јед-ношинске висеће жичаре. Избор оптималног транспорта вишекритеријумском анализом. Посета фабрикама транспортне опреме у Земуну и Лазаревцу.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 20 усмени испит 40колоквијум-и 10семинар-и

Page 108: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 109: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Заштита од минирањаНаставник:Трајковић П. СлободанСтатус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаСтицање знања о мерама заштите при извођењу минерских радова. Обрађују се мере заштите при руковању експлозивним средствима, као и мере заштите у циљу смањења негативних ефеката који прате минерске радове.Исход предметаОбученост у спровођењу мера заштите при извођењу минерских радова. Садржај предметаТеоријска настава: Целокупна материја подељена је у три дела и то: транспорт и смештај експлозива, извођење минерских радова и ефекти од минирања. У првом делу обрађена је проблематика везана за транспорт експлозива од фабрике до рудничких магацина. Затим дати су услови изградње магацина експлозива како на површини тако и под земљом. Евиденција и контрола експлозивних средстава. У делу који обухвата извођење минерских радова приказана је документација неопходна за извођење минирања, мере заштите при разним системима иницирања минских пуњења. Услови извођења минирања у срединама са метаном или опасном угљеном прашином. Мере заштите при посебним минирањима: при изради окна, у срединама са компримираним ваздухом, средине под притиском воде. Обрађују се минирања у рудницима соли, минирања у циљу гашења и изолације јамских пожара, минирања у циљу спречавања горских удара и продора гасова. У трећем делу дато је понашање грађевинских и рударских објеката за време минирања, критеријуми за оцену потреса, утврђивање безбедоносних растојања као последица насталих ефеката од минирања (потреса, разлетања комада стена, ваздушних удара и заштита од насталих гасова).Практична настава: Прорачуни везани за изградњу магацина експлозива; Упознавање са средствима за паљење и опремом за пуњење бушотина експлозивом; прорачун мреже за ел. паљење мина; прорачун закона осциловања тла; Утврђивање сигурносних зона: услед потреса, разлетања комада стене, услед ваздушних ударних таласа и утврђивање сигурносних зона заштите од гасова; Практичан рад на школском руднику на Авали.Литература1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.2. М. Савић; 2000. Минирање на површинским коповима, Монографија, Институт за бакар Бор. 3. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.4. Емир Хаџи-Мусић; 1985. Асеизмичке конструкције у високоградњи, Завод за уџбенике и наставна средства

Сарајево.5. Ш. Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ Београд.6. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, 1989. Прва књига, Издавач Савез инжењера и техничара

Србије7. Збирка техничких прописа у грађевинарству, 1985. и 1987. Књига 1 и 2. ИРО Грађевинска књига, Београд. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит /практична настава 10 усмени испит 40елаборат /тестови 20колоквијум-и /семинар-и 20

Page 110: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиНаставник:Чокорило Б. ВојинСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацији.Исход предметаСтицање стручних знања из области примене машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за утовар у подземној експлоатацији. Примена машина за утовар. Начин рада скрепера за утовар и машина за утовар са кашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета и времена циклуса машина за утовар. Избор машина за утовар. Одржавање машина за утовар. Подела машина за транспорт у подземној експлоатацији. Машине за континуални и дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији.Теоријске основе. Грабуљасти транспортери (погон, затезни уређај, ланци, конструкција). Лаки грабуљасти транспортери и откопни грабуљасти транспортери. Примена. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Транспортери са гуменом траком (погон, затезни уређај, повратни уређај, брисачи). Гумена трака. Примена. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Уређаји за хидраулички и пнеуматски транспорт. Дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији. Јамски витлови и скрепери за транспорт. Прорачуни. Средства шинског транспорта у подземној експлоатацији. Јамска железница (локомотиве и вагонети). Прорачун јамских локомотива, маса локомотива, вучна сила, пут кочења. Израчунавања циклуса композиције. Прорачун капацитета јамске железнице. Једношинска јамска висећа железница и жичара. Израчунавање циклуса транспорта. Јамски камиони и сервисна возилаПрактична настава: Прорачуни времена циклуса скрепера и утоварне машине са кашиком. Израчунавање капацитета скрепера за утовар и машина за утовар сакашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Избор грабуљастог транспортера. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Вучна сила на ободу погонског бубња. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Рудничке шине, растојање прагова. Прорачун јамских локомотива, вучна сила, маса локомотива. Циклус транспорта, отпори кретању, кочна сила. Једначина кретања композиције. Зауставни пут. Прорачун вуче.Литература1. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији;Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 111: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Извозна постројењаНаставник:Зајић Љ. БориславСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаИзбор одговарајућег типа извозног постројења за захтевани режим и услове рада; Верификацију и стручну оцену пројектантских и фабричких елабората; Контролу и надзор рада извозног постројења; Спровођење мера сигурности и заштите на раду; Спровођење мера економичног пословања.Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Извозни системи. Основни експлоатациони параметри. Кинематика, статика и динамика извозног постројења са константним радијусом намотавања. Механичка опрема извозног система. Извозна опрема под земљом. Извозна опрема на површини. Аутоматизација извозног постројењаПрактична наставаОсновни задатак вежби је обука студената да примене изучене методе предметног градива кроз практичне примере уз поштовање постојећих препорука и регулативе везане за постављене задатке.ЛитератураУџбеникБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 50практична настава писмени испит 20 до 40колоквијум-исеминар-и Да, по договору 50

Page 112: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. ИвицаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаДисконтинуални-циклични транспортни системи су вома заступљен вид транспорта у рударству, посебо у рудницима металичних и неметаличних минералних сировина. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства дисконтинуалних транспортних система. Скрепери. Утоварно-транспортна средства, Камионски транспорт, Шински транспорт, Извоз окнима. Техничко – технолошки параметри дисконтинуалних транспортних система. Економски параметри дисконтинуалних транспортних система. Избор система за дисконтинуални транспорт.Практична настава: Прорачун грабуљастих транспортера. Избор и прорачун камионског транспорта. Прорачун и избор шинског транспорта. Прорачун скрепера. Избор и прорачун утоварно-транспортних средстава. Избор система за дисконтинуални транспорт.ЛитератураГрујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, БеоградГрујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београдhttp://www.mining-technology.com/http://www.minesafe.org/underground/http://www.infomine.com/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 113: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Организација и економика градњеНаставник:Видановић С. Небојша Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са могућим начинима организације градње користећи научне методе већ постигнуте у свету и код нас. Упознавање са економиком пословања предузећа у целини, а посебно приликом израде подземних објеката.Исход предметаОспособљавање студената за смостално организовање и вођење градилишта уз познавање основних економских принципа организације предузећа.Садржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање, Развој организације рада, Производни фактори и њихов утицај на производњу, Припрема процеса градње, Организација извођења радова на градилишту, Оперативна истраживања, Методе планирања, Пројектовање организације градње, Припремни радови, Законска регулатива, Организација руковођења и управљања, Економика градње.Практична настава: Уводне вежбе, Избор оптималне механизације, Прорачун расположивости, Мрежно планирање, Ортогонални планови, Линеарно програмирање, Нормативи и нормирање, Предмер и предрачун радова, Организација израде хоризонтаалних просторија, Оргаизрација израде вертикалних просторија, Посета градилишту.Литература1. Митић Р.: Изградња и реконструкција инвестиционих објеката2. Живковић М.: Организација градилишта3. Живановић В., Ковачевић С.: Организација рударске производње4. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова5. Трбојевић Б.: Пројектовање организације грађења и програмирање изградње грађевинских објеката6. Ставрић и остали: Економика предузећаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50теренска настава 10колоквијум-и 10тестови 10

Page 114: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Управљање пројектима у подземној експлоатацији IНаставник:Глигорић М. Зоран Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Циљ предметаОспособљавање студената модула за подземну експлоатацију за управљање рударским пројектима у подземној експлоатацијиИсход предметаРударски инжењер-менаџер рударским пројектима у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Пројекат. Шта је пројекат. Циклус пројекта. Идентификација проблема. Дефинисање. Планирање пројекта. Реализација. Примена. Процена. Рударски пројекат. Интензитет капитала. Дуг предпроизводни део. Геолошки ризици.Инжењерски ризици. Економски ризици. Политички ризици. Необновљив ресурс. Учесници у реализацији пројекта. Инвеститоир. Косултант. Пројектант.Ревидент. Стручни надзор. Извођач. Управни надзор. Фазе реализације пројекта. Становиште инвеститора. Генерална подела фазе реализације пројекта. Приступ W. Hughes-а.Приступ Snowdon-а. Планирање пројекта. Аспекти истраживања студија. Прелиминарна студија процене. Прелиминарна Студија оправданости. Студија оправданости. Улога консултанта у реализацији пројекта. Становиште извођача радова. Органозационе структуре за реализацију пројекта. Пројектовање организационих структура. Израда понуде. Управљање људским ресурсима. Руководиоц пројекта. Тимски рад на пројекту. Развој пројектних тимова. Формирање пројектног тима. Функционисање пројектног тима. Уговарање. Поступак уговорања реализације пројекта. Врсте уговора. Учесници у уговарању. Управљање квалитетом пројекта. Функција управљања квалитетом пројекта. Поступак управљања. Обезбеђивање квалитета пројекта. Управљање ризиком пројекта. Приступ управљању ризиком. Концепт. Методе управљања ризиком. Планирање реализације пројекта. Време реализације. Ресурси. Трошкови. Методе и технике. Структурни дијаграм. Методе кључних догађаја.Методе распоређивања радне снаге. Методе процене трошкова. Гантограми. Технике мрежног планирања.Практична наставаВежба.Цео семестар се ради обједињена вежба, која третира пројекат од почетка до краја.ЛитератураПетар Јовановић: Управљање пројектимаChing Lai Hwang, Kwangsun Yoon: Multiple Attribute Decision Making ISBN 3-540-10558-1; Thomas F. Torries: Evaluating Mineral Projects ISBNO 0-87335-159-2; D.W. Gentry, T.J.O`Neil: Mine Investment Analysis ISBNO-89520-429-0; Ian C. Runge: Mining Econimics and Strategy ISBN 0-87335-165-7; Barry F. Anderson: The Three Secrets of Wise Decision Making ISBN 0-97-22177-0-3; W.J DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications ISBN 7506-7618-3Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 35практична настава усмени испит 50колоквијум-исеминар-и

Page 115: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Фундирање у подземној градњиНаставник:Ћорић Слободан Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаУпознавање са геотехничким условима плитког и дубоког фундирања. Примена фундирања у решавању типичних проблема код израде објеката у рударству. Исход предметаСтицање основних знања из фундирањаСадржај предметаТеоријска настава: Увод: интеракције темеља и терена. Оптерећење темеља. Подлоге за фундирање: врсте подлога, геотехничка истраживања и испитивања. Плитко фундирање: основни типови плитких темеља, избор дубине фундирања, носивост и слегање плитких темеља. Дубоко фундирање: основни типови дубоких темеља, избор дубине фундирања, носивост и слегање шипова. Дијафрагме: примена, начин извршења радова, стабилност дијафрагме. Анкери: примена начин извршења радова, сила у анкерима. Торкрет: својства, начин израде, примена. Дренирање: дренажни објекти. Геотехнички радови при фундирању објеката доњег строја саобраћајница: замена материјала, површинска стабилизација. Специфични услови фундирања. Геосинтетици: основне врсте и карактеристике, начин извршења радова и примена, стабилност и носивост тла ојачаних геосинтетицима. Мере санације на темељима и темељном тлу. Практична настава: Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања.Литература1. С. Стевановић, 1999. Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд.2. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.3. П. Јовановић, 1984. Изградња подземних просторија великог профила, Грађевинска гњига, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања, Аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава / усмени испит 25елаборат 25теренска настава /колоквијум-и 10семинар-и /

Page 116: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Померање поткопаног терена и заштита објекатаНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са проблематиком померања поткопаног терена и заштитом објеката изнад подземних рударских радова, упознају са деформацијама које се јављају на површини и на објектима изнад рударских радова и начином конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте на површини поткопаног терена, упознају са методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.Исход предметаСамостално пројектовање опажања померања поткопаног терена, извођење потребних теренских мерења у циљу праћења померања и обрада резултата извршених мерења.Садржај предметаТеоријска наставаУводна разматрања. Термини, дефиниције, симболи. Параметри и криве деформација површине терена. Откопавање као узрок померања поткопаног терена. Приказ процеса померања у масиву. Опажање померања поткопаног терена. Теорије и методе за прогнозни прорачун процеса померања. Стохастичка методе прорачуна. Прогнозне вредности за руднике са неизученим процесом померања. Коефицијент чврстоће кровинског масива. Параметри највећих померања и деформација: апсолутно максимално улегање, максима-лно хоризонтално померање. Угловни параметри: емпиријски обрасци за одређивање угла максималног улегања и граничних углова. Заштитни стубови. Критеријуми заштите, дозвољене деформације за поједине категорије објеката. Конструисање заштитних стубова: за зграду, окно и саобраћајнице. Откопавање заштитних стубова. Оштећења на објектима и обештећења власника. Специфичности померања поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Померања при откопавању слепих рудних тела.Практична настава Приказ проблематике померања поткопаног терена кроз историјски развој, деформације на површини поткопаног терена, откопавање заштитних стубова, опажање померања поткопаног терена, заштита објеката, надокнада штете власницима оштећених објеката. Пројектовање мреже за опажање померања поткопаног терена. Обрада података мерења. Рачунање максималних вредности параметара померања и деформација на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног слоја са зарушавањем кровине. Рачунање апсолутног максималног улегања, граничних углова и угла максималног улегања. Рачунање вредности улегања у произвољним тачкама површине поткопаног терена при откопавању хоризонталног слоја, применом стохастичке методе прорачуна и интегралних мрежа. Конструкција заштитног стуба за окно, за грађевински објекат, за саобраћајницу.Литература1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд3. Ђорђевић Д., 2006.: Методе за прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-

геолошки факултет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 117: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Израда графичке документације рудникаНаставник:Милутиновић Б. Александар Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање студента са класичним начином израде ГДР-а. Оспособљавање за самосталну израду плана ПК и јаме, тематске документације, профила и пресека. Упознавање са основним принципима просторног приказа рударских објеката.Исход предметаСамосталан рад при изради ГДР-а и њеног коришћења у свим фазама експлоатације минералних сировина.Садржај предметаТеоријска настава : Увод. Методе израде графичке документације рудника (ГДР). Класична метода. Прибор и методе рада. Формат подлоге за израду планова и карата, користан простор листа, државни и локални координатни систем, дециметарска мрежа. Картирање основе за снимање. Картирање детаља. Опис листа. Савремена метода. Ра-чунарска техника и технологија израде планова и карата. Карактеристике неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Растерски и векторски графички прикази. Дигитализација аналогних пла-нова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Подела дигиталних планова и карата, дигитални модел терена Савремена израда планова површинских копова. Планови површинских копова угљева, планови површинских копова метала, планови површинксих копова неметала. Планови површинских копова архитекто-нског и грађевинског камена. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом. Планови рудника угља, планови рудника метала, планови рудника неметала. Израда тематске графичке документације у површинској експлотацији. Технологија откопавања, транспорт, одводњавање, инфраструктура, објекти Израда тематске графичке документације у подземној експлоатацији. Технологија откопавања, транспорт, извоз, одводњавање, вентилација. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подземном и површинском експлоатацијом. Ажурирање савремене графичке документације рудника. Практична настава : Прибор за израду графичке документације класичним методама рада. Рачунарска техника и технологија израде планова и карата - примена неких од софтвера за израду планова и карата. Превођење аналогних планова у дигиталне. Дигитализација аналогних планова. Скенирање, конвертовање, векторизација, геокодирање, геореференцирање. Израда дигиталног модела терена. Савремена израда планова површинских копова. Савремена израда планова рудника са подземном експлоатацијом - рудника угља, метала, неметала. Израда тематски планова у површинској експлотацији – технологије откопавања, транспорта, одводњавања, инфраструктуре, објеката. Израда тематских планова у подземној експлоатацији - технологије откопавања, транспорта, извоза, одводњавања, вентилације… Израда профила, пресека и просторних модела рудника са површинском експлоатацијом. Израда профила, пресека и просторних модела рудника са подземном експлоатацијом. Ажурирање планова рудника класичног и савременог облика. АрхивираЛитература1. . Трифковић М., 1998.: Геодетски планови, Београд2. ЈУС - рударске ознаке и симболи3. Савезна геодетска управа, 1979.: Топографски кључ, Геокарта, Београд.4. Shortis M.,R. Trisirisatayawong,I.,(1994): Automatic text recognition and the potential for text for feature

association on sccaned maps, Geomatics Research Australia, No 61, 85-99.5. Eikvil L., Aas K., Holden M.,(1995): Tools for Automatic Recognition of Character Strings in Maps. CAIP, 1995

6th International Conference on COMPUTER ANALYSIS OF IMAGES AND PATTERNS, Prague Czech Republic.

6. Beaulieu P.,Dohmann H. (1997): The Digital Geographic Information Exchange Standard. Proceedings of the 18 ICA/ACI International Cartographie Conference, Stockholm

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава у учионици и практична настава у рачунарском центру

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активности у току наставе 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30задаци 15

Page 118: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инструменти и прибор за мерењеНаставник:Милутиновић Б. Александар Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаУпознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи и испод ње.Исход предметаСамостално коришћење геодетских инструмената и одређивање просторних координата на земљиној површи и испод ње те коришћење 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата за различите инжењерске потребе.Садржај предметаТеоријска настава : Увод. Мерне јединице, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за мерење углова. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови, услови и ректификација. Методе мерења углова. Центрисање и хоризонтирање инструмента, методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за мерење дужина. Пантљика, оптички, електронски инструменти, инструменти за посредно одређивање дужина. Методе мерења дужина. Мерење дужина пантљиком, оптичким, базисним, електрооптичким, електронским, ласерским даљиномерима. Посредно мерење дужина. Обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за мерење висинских разлика и висина. Прибори, инструменти за геометријски нивелман, инструменти за тригонометријски нивелман класичне израде, аутоматизовани и дигитализовани. Методе мерења висинских разлика и висина. Методе мерења приборима за одређивање висинских разлика (хидростатички, барометарски,...), инструментима (геометријски, тригонометријски, фотограметријски, ГПС уређајима,...). Обрада резултата мерења. Инструменти и прибор за снимање детаља. Прибори за ортогонално снимање детаља, детаљни нивелман, теодолити тахиметри, даљиномери, тоталне станице. Методе снимање детаља. Ортогонална, поларна, фотограметријска. Обрада резултата мерења. Инструменти специјалне израде. Жиротеодолит, фототеодолит, ГПС уређаји, 3Д ласер скенер. Примена појединих инструмената. Практична настава : Центрисање и хоризонтирање инструмента. Мерење хоризонталних углова, обрада резултата мерења. Мерење вертикалних углова, обрада резултата мерења. Мерење дужина пантљиком, оптичким, баѕисним, електрооптичким, електронским, ласерским даљиномерима. Посредно мерење дужина. Обрада резултата мерења. Мерење висинских разлика геометријским нивелманом, тригонометријским нивелманом. Обрада резултата мерења. Снимање детаља ортогоналном методом, детаљни нивелман. Снимање детаља поларном методом (класичним инструментима). Обрада резултата мерења. Снимање детаља поларном методом (савременим инструментима). Обрада резултата мерења. Демонстрација рада инструмената специјалне израде.Литература1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет,

Београд4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд6. Лазић Ђ., Михаиловић К. Врачарић К. 1998.: Геодезија, Геокарта, Београд 7. Проспекти геодетских инструменатаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30задаци 15колоквијум-и 30

Page 119: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Геодетска рачунањаНаставник:Ганић Д. АлександарСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаУпознавање студента са основним рачунањима у триангулацији, полигонским, линијским и нивелманским мрежама – влаковима.Исход предметаСамостално решавање основних геодетских задатака и рачунања координата тригонометријских, полигонских, линијских тачака и надморских висина репера.Садржај предметаТеоријска настава : Рачунање дефинитивних вредности опажаних праваца. Потпуни и непотпуни гируси. Свођење на центар ексцентрично опажаних праваца. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи. Оријентисање праваца. Рачунање приближних координата тригонометријских тачака методама пресецања. Пресецање напред. Пресецање назад. Лучни пресек. Индиректно одређивање дужина применом синусне, тангесне и косинусне теореме. Полигонски влак, класификација. Рачунање дирекционих углова полигонских страна. Рачунање координатних разлика и координата полигонских тачака. Слепи, уметнути, затворени полигонски влак. Линеарна одступања у полигонском влаку. Дозвоњена одступања у полигонском влаку. Чворна тачка. Одређивање дирекционог угла заједничке стране. Рачунање координата чворне тачке. Рачунање координата линијских тачака на линији, на продужетку линије, на управној. Нивелмански влакови, класификација. Рачунање надморских висина репера у слепом, уметнутом, затвореном нивелманском влаку. Рачунање надморске висине чворног репера. Рачунање надморских висина тачака одређених тригонометријским нивелманом.Практична настава : Рачунање дефинитивних вредности опажаних праваца. Свођење на центар ексцентрично опажаних праваца. Рачунање дирекционог угла и дужине из координата крајњих тачака дужи. Оријентисање праваца. Рачунање приближних координата тригонометријских тачака методама пресецања. Индиректно одређивање дужина. Рачунање координата полигнских тачака. Рачунање координата чворне полигонске тачке. Рачунање координата линијских тачака. Рачунање надморских висина репера одређених геометријским нивелманом. Рачунање надморске висине чворног репера. Рачунање надморских висина тачака одређених тригонометријским нивелманом.Литература1. Димитријевић Н., 1970.: Геодезија II, Научна књига, Београд2. Михаиловић К., Врачарић К., 1989.: Геодезија I, Научна књига, Београд 3. Михаиловић К., 1987.: Геодезија II, Научна књига, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима и објектима.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 120: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Рударска мерења IНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Инструменти и прибор за мерење; Геодетска рачунањаЦиљ предметаСтицање знања о рударским мерењима као научној дисциплини и мерењима основних геометријских елемената у рудницима са подземном експлоатацијом. Детаљно упознавање са методама повезивања основних јамских влакова са геометријском основом на површини терена, као и овладавање знањима о пробојима и начину априори анализе тачности пробоја.Исход предметаСагледавање рударских мерења као посебне научне дисциплине и детаљно упознавање са основним мерењима на рудницима са подземном експлоатацијом у циљу њиховог самосталног решавања.Садржај предметаТеоријска наставаДефиниција и задаци рударских мерења, веза са другим научним дисциплинама. Јамски полигонски и нивелмански влакови, класификација, развијање влакова, стабилизација и сигнализација тачака. Инструменти и методе за мерење хоризонталних праваца, вертикалних углова и дужина у подземним влаковима. Мерење висинских разлика у хоризонталним и косим рудничким просторијама. Методе мерења дубине вертикалних окана. Жиротеодолит и ГПС. Повезивања основних јамских влакова са геометријском основом на површини терена, методама повезивања кроз хоризонталне и косе рудничке просторије. Повезивања кроз једно вертиклано окно методом прикључних троуглова, Фокс-овом методом, методом четвороугла, применом жиротеодолита. Повезивање кроз два вертикална окна методом урачунатог полигона. Тачност повезивања. Пробоји, геометријски елементи пробоја, рачунање и обележавање. Претходна оцена тачности пробоја.Практична наставаМерење углова у јамским полигонским влаковима. Мерење дужина у јамским полигонским влаковима. Мерење висинских разлика у јамским нивелманским влаковима. Рачунски пример повезивања кроз једно вертикално окно методом прикључних троуглова. Рачунски пример изравнања прикључних троуглова. Рачунски пример повезивања методом четвороугла. Рачунски пример изравнања четвороугла. Рачунски пример повезивања методом урачунатог полигона. Рачунски пример рачунања елемената за обележавање пробоја. Обележавање пробоја у хоризонталној и вертикалној равни. Рачунски пример априори оцене тачности пробоја.Литература1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, MoscowБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидуални и колективни практични рад, рад на терену.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

редовно похађање наставе 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 121: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програм/студијски програми : Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академске студијеНазив предмета: Системи површинске експлоатацијеНаставник: Колоња М. БожоСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Транспорт у рударству, Технологија површинске експлоатацијеЦиљ предметаЦиљ предмета је упознавање са типовима система површинске експлоатације, принципима и методама избора и димензионисања.

Исход предмета Практично знање студента да успешно може да врши избор и димензионисање система површинске експлоатације.

Садржај предметаТеоријска настава

Основни елементи и услови примене система површинске експлоатације; Техничке карактеристике система са континуалним, дисконтинуалним и комбинованим радом; Системи површинске експлоатације на хоризонталним, нагнутим и стрмим лежиштима; Прорачун капацитета система у реалном времену; Анализа инвестиционог одлучивања. Програмски пакети за избор димензионисање система у површинској експлоатацији.

Практична настава:Вежбе - Практичним вежбама студент ће свладати димензионисање система експлоатације коришћењем одговарајућег софтвера - Талпац, Хеликс.

Литература Божо Колоња, Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, 2004.Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, БеоградКолоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, БеоградБоровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, БеоградБоровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта Београд

Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, Лабораторијске Вежбе – Израда пројекта коришћењем софтвера

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 20 писмени испит 25практична настава 20 усмени испт 35колоквијум-и ..........семинар-и

Page 122: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Континуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. Ивица Статус предмета: изборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаКонтинуални транспортни системи су најзаступљенији вид транспорта у рударству, нарочито у рудницима угља. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства континуалних транспортних система у подземној експлоатацији. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. Помоћна транспортна средства континуалног дејства. Бункери на континуалним системима. Техничко – технолошки параметри континуалних транспортних система. Економски параметри континуалних транспортних система. Избор система за континуални транспорт.Практична настава:Избор дугачког транспортера са траком за транспорт расутих материја. Прорачун грабуљастих транспортера. Прорачун и избор бункера за континуални систем у руднику угља. Избор система за континуални транспорт.Литература1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.3. Грујић, М., 1995.: Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 123: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Вентилација рудникаНаставник:Ђиновић В. Комнен Статус предмета: ОбавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаУпознавање са основим законима и принципама вентилације подземних рудника као и са објектима и опремом за вентилацију рудника. Упознавање са опремом за контролу вентилационих параметара. Основе сепаратног проветравања. Пројектовање вентилације нових јама.Исход предметаОбученост за планирање и пројектовање система вентилације подземних рудника.Садржај предметаТеоријска настава:Руднички ваздух. Климатске прилике у рудницима. Основни закони рудничке аерологије. Еквивалентни отвор и пропусна способност просторија и рудника. Извори депресије. Природна депресија. Механичка депресија – депресија вентилатора. Вентилатори за проветравање рудника. Типови и карактеристике вентилатора. Заједнички рад главних вентилатора. Системи проветравања и развођења ваздуха. Вентилациона мрежа. Врсте вентилационих шема. Системи развођења ваздушне струје. Решавање система развођења ваздушне струје. Прорачун сложених дијагоналних система. Прорачун вентилационих мрежа применом рачунара. Проветравање рудника са више вентилатора. Објекти за регулацију расподеле ваздуха у вентилационим мрежама. Регулисање потребног протока за рудник. Губици ваздушне струје. Утицај губитака ваздуха на рад главног вентилатора. Основи рудничке гасодинамике. Стварање метанских трака. Прелажење и пренос топлоте. Проветравање слепих просторија. Проветравање просторија великих дужина. Проветравање окана у фази израде. Проветравање тунела и просторија великог профила. Проветравање откопних комора. Пројектовање вентилације рудника. Вентилација у условима пожара. Организација контроле гасних и вентилационих параметара у вентилационој мрежи. Опрема за контролу. Организација службе вентилације. Динамика организације праћења. Системи аутоматске даљинске контроле гасно-вентилационих параметара јаме.Практична настава:Инструменти за мерење параметара јамског ваздуха. Практична примена Молијерових дијаграма. Прорачун сложеног паралелног и дијагоналног система развођења ваздуха. Прорачун природне депресије. Димензионисање система за сепаратно проветравање ходника у фази израде. Пројекат вентиалције јаме. Примена софтверских пакета за пројектовање вентилације рудника.Литература1. Јовичић В., Вентилација рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1989.2. Јокановић Б., Проветравање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1960.3. Ђиновић К, Цвјетић А., Експлоатација рудничких вентилатора.4. Ксенофонтова А. Ј., Справочник по рудничној вентилацији, Москва 1962.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 40практична настава 20израда и одбрана елабората 30семинар-и

Page 124: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Машине за површинску експлоатацијуНаставник: Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предметаДетаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја за површинску експлоатацију и транспортИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања Садржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и дрПрактична настава : Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалицаЛитература:1. Момчило Симоновић, Багери И, РГФ 19872. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на

површинским откопима, РГФ, 19823. Драган Игњатовић „Избор помочне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 20014. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask5. Подерни, Горние машини и комплекси дља откритих работ, Недра Москва 19886. Подерни Механичко обрудование кареров, МГУ, Москва 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 125: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Рударско инжењерствоИнжењерство заштите природне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Рекултивација површинских копова и одлагалиштаНаставник: Павловић И. ВладимирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предмета Упознавање студената са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта Исход предмета Овладавање стручним знањима о рекултивацији површинских копова и одлагалишта Садржај предмета: Теоријска настава 1. Основи рекултивације; 2. Утицај површинске експлоатације на животну средину; 3.Техника и технологија техничке и биолошке рекултивације; 4. Заштита и искоришћење ресурса земље при површинској експлоатацији (Нарушавање површине земље, динамика нарушавања и рекутивација, показатељи оцене искоришћења земљишта, повећање ефикасности искоришћења земљишта при експлоатацији, искоришћење земљишта при површинској ејксплоатацији стрмих лежишта, спољашња одлагалишта површинских копова, селективно откопавање и искоришћење плодног слоја, система рекултивације нарушеног земљишта, обликовање и обнављање простора површинских копова и еколошки аспекти подводне експлоатације); 5. Формирање површине одлагалишта (Планирање површина одлагалишта, периоди слегања одлагалишта, одређивање обима планирања косина одлагалишта дисконтинуалном опремом и одређивање обима радота на планирању одлагалишта лепезастих гребена /прорачун обима радота на планирању лепезастих гребена, утицај слегања одлагалишта на обим радота на планирању и време рекултивације и планирање површина хидроодлагалишта/); 6. Технологија експлоатације плодног слоја откривке (Технолошке шеме рада скрепера, технологија експлоатације плодног слоја багерима кашикарима и дреглајнима, откопавање плодног слоја булдозерима и коришћење основне опреме за експлоатацију плодног слоја.); 7. Експлоатација потенцијално плодног материјала (Селективна експлоатација потенцијално плодног слоја континуалним системима, селективно одлагање потенцијално плодног материјала одлагачима и дисконтинуална селективна експлоатација потенцијално плодног материјала); 8. Избор технологије рекултивације (Ефективност технолошких шема рекултивације, развој технологије површинске експлоатације /технологије површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта/); 9. Динамика површинске експлоатације лежишта по етапама са привременом конзервацијом делова радних зона (Контролисана динамика површинске експлоатације нагнутих и стрмих лежишта, етапна површинска експлоатација са повремено нерадним боковима); 10. Хидроодлагалишта; 11. Површинска експлоатација као инжењерско-еколошки системЛитература 1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 40колоквијум-и 20 ..........семинар-и 20

Page 126: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Геоинформациони системиНаставник:Вујић Б. СлободанМилутиновић Б. Александар, Петровски АлександарСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 4Услов: Уписан 7. семестар, положени предмети: Архитектура рачунара и оперативни системи, Основи електронике и телеметрије, Принципи програмирања и виши програмски језикЦиљ предметаУпознавање принципа и функција геоинформационих система и спрегнутих ГИС, ГПС и Медиа Мапер технологија.Исход предметаВештина коришћења, креирање решења и експлоатација геоинформационим системима.Садржај предметаТеоријска наставаУвод у принципе геоинформационих система-ГИС (друштво, наука и системи); Модели података и аксиоми (концептуални модели гео феномена реалног света, концептуални модели простора, модели гео података, аксиоми и поступци манипулације подацима, моделирање података); Гео подаци у рачунару (кодирање, структуре, организација, приступ подацима, ...); Унос, провера, чување и излаз података; Креирање непрекидних површи из тачкастих података (интерполација, визуелизација, просторна предикција, ...); Оптимална интерполација применом геостатичких метода (теорија регионалне променљиве и кригинга, вариограм, изотропија и анизотропија варијације, блок кригинг, пробабилни кригинг, симулација); Анализа дискретних ентитета у простору; Просторрна анлиза помоћу непрекидних поља; Грешке и контрола квалитета (просторни подаци, трошкови и квалитет ГИС производа); Фази скупови и фази географски објекти (непрецизност, фази скупови и фази објекти, избор функције припадности, операције са фази скуповима); Глобални позициони систем - ГПС (принцип рада, методе мерења, корекција грешке, примене); Медија - мапер технологија (принцип рада, примене); Интеграција ГИС, ГПС и Медија-мапер технологије; Интернет технологија и ГИС; Wеб приступ удаљеним ГИС базама; Софтверска подршка (ARC/GIS, GeoCAD, ...); Примене ГИС у рударству и геологији, примери из праксе. Напредне теме.Практична настава Практична настава према темама у Рачунарској учионици Факултета. Израда семинарског рада са темом по слободном избору студента.Литература1. P.A. Burrough анд R.А. МcDonell (2006), Принципи географских информационих система, Грађевински факултет Београд.2. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), ГИС као информациона логистика рекултивације и уређења деградираних предела рударским активностима, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд3. Актуелна литература, према препоруци наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад кроз израду семинарског рада и креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 20 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 50колоквијум-исеминар-и 15

Page 127: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми : Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду;Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне aкaдемске студијеНазив предмета: Процена утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну срединуНаставник Лилић M. НиколаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаСтицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.Исход предмета Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду плана управљања животном средином. Обученост за израду извештаја процене утицаја на животну средину.Садржај предметаТеоријска настава :Институционални аспекти Процене утицаја на животну средину. Законска регулатива процене утицаја. Стандарди. Упутства и процедуре. Методе Процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја. Методе предикције. Предикција квантитативних промена животне средине. Ризици у процени утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Процена еколошких ризика. Социолошки и економски утицај. Програм праћења утицаја на животну средину. Конфигурација система за мониторинг. Параметри за утврђивање штетних утицаја на животну средину. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара. План управљања животном средином.Практична настава: Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе процене утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. План управљања животном средином. Припрема извештаја процене утицаја на животну средину.Литература 1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact

Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact

Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.3. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ISBN

86-7352-105-X.4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања:2

Вежбе:1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКомбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања (максимални број поена 100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испт 30колоквијум-и 2x15 ..........семинар-и 20

Page 128: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Израда јамских просторијаНаставник:Видановић С. НебојшаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање и теоријска обука из предметне проблематике у обиму потребном за студенте модула за Рударска мерења. Завршетком овог курса студенти су обучени у довољној мери да самостално могу да обављају своје основне задатаке везане за израду јамских просторија.Исход предметаСтеченим знањем студенти су оспособљени у мери која је неопходна за за разумевање предметне проблематике која ће им послужити као основа за све потребне мерачке радове и операције.Садржај предметаСадржај курса подељен је у три дела и то: 1. Дефиниције, радна средина , енергија, класификације, 2. Рударски радови, опрема и алат и 3. Технологија израде подземних просторија.Теоријска настава: Уводно предавање, Општи појмови, радна средина, енергија, класификације, Радови на копању, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Израда ходника, Израда окана, Израда подземних просторија под специјалнин Услов:има.Практична настава:Основни рударски симболи. Употреба основних рударских симбола уз основну геометризацију, Физичке и технолошке особине радне средине.Класификација стенске масе са становишта израде подземних просторија, Показатељи механизованости радилишта. Погонска енергија, Ударно-заокретно бушење, Ротационо бушење, Радови на резању, глодању и стругању, Радови на минирању, Радови на утовару, Радови на подграђивању, Пројекат израде ходника, Пројекат израде окна, Практичне вежбе на школском руднику.Литература1. Јовановић П., 1990: Израда јамских просторија, РГФ Београд.2. Антуновић Коблишка М., 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд.3. Видановић Н., Токалић Р., 2002: Практикум из израде јамских просторија, РГФ Београд.4. Јовановић П., 1983: Димензионисање јамских просторија, радне операције и дефинисање радне средине,

РГФ Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава усмени испит 30теренска настава 10колоквијум-и 10тестови 20

Page 129: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 130: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Рачун изравнањаНаставник:Ганић Д. АлександарСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: Циљ предметаСазнавање основних појмова о резултатима мерења, грешкама које су присутне у њима и статистичкој обради резултата мерења и функција мерених величина у циљу квалитетне оцене њихове тачности. Овладавање знањем обраде резултата мерења – изравнањем директно мерених величина, посредних и условних мерења по методи најмањих квадрата у циљу рачунања највероватнијих вредности мерених и непознатих величина, као и њихове оцене тачности.Исход предметаАдекватно сагледавање мерења, самостална статистичка обрада резлтата мерења и способност решавања посредног и условног изравнања.Садржај предметаТеоријска наставаПојам мерења, услови мерења, грешке и врсте грешака присутних у резултатима мерења. Статистичка обрада резултата мерења и показатељи несигурности. Гаусова нормална расподела и метод најмањих квадрата. Оцена тачности функција мерених величина. Одређивање потребне тачности мерених величина ако је позната грешка функције по принципу једнаких и неједнаких утицаја. Изравнање директно мерених величина по методи најмањих квадрата - проста и општа аритметичка средина. Појам тежине. Оцене тачности мерених ве-личина и аритметичких средина. Посредно изравнања, једначине поправака, нормалне једначине, оцена тачности. Поступци решавања нормалних једначина - Гаусов начин елиминације, Банакијевич-Чолескијев поступак, итеративно и матрично решавање нормалних једначина. Условно изравнање, условне једначине, једначине поправака, нормалне једначине, оцена тачности.Практична наставаПримери заокруживања бројева и рачунских операција. Грешке мерења. Класификација грешака мерења. Грубе грешке. Систематске грешке. Случајне грешке. Рачунски примери статистичке расподеле резултата мерења и израда хистограма. Рачунски примери рачунања грешке функције. Рачунски примери рачунања грешке аргумената када је позната грешка функције. Рачунски примери рачунања просте аритметичке средине. Рачунски примери рачунања тежина и тежина функција. Рачунски примери рачунања опште аритме-тичке средине. Рачунски примери посредног изравнања. Рачунски примери условног изравнања.Литература1. Ганић А., 2008.: Рачун изравнања, РГФ, Београд2. Ганић А., 1996.: Збирка задатака из рачуна изравнања, РГФ, Београд3. Перовић Г., 1984.: Рачун изравнања I, Научна књига, Београд4. Томковић Д., 2003.: Мерна несигурност, ВГГШ, Београд5. Џепароски В., 1995.: Рачун изравнања, РГФ, Београд6. Вулић М., 2007.: Metoda najmanjših kvadratov, Univerza v LjubljaniБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 131: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Трајно затварање рудникаНаставник:Симеуновић У. Вељко Глигорић М. Зоран Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавањестудената модула за подземну експлоатацију сапроцедуром трајног затварања рудникаИсход предметаРударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијомСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава: Увод. Основни појмови.Процес настајања рудника.Оцена стања сваког подсистема посебно. Комплетна оцена подземног производног система (ППС). Процедура трајногпрекида производње. Техно-економска могућност коришћеља неактивног ППС удруге сврхе. Литература1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3 2. Пројекти који су третирали процедуру затварања рудникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испит 40практична настава усмени испит 45колоквијум-исеминар-и

Page 132: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Извозна постројењаНаставник:Зајић Љ. БориславСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаИзбор одговарајућег типа извозног постројења за захтевани режим и услове рада; Верификацију и стручну оцену пројектантских и фабричких елабората; Контролу и надзор рада извозног постројења; Спровођење мера сигурности и заштите на раду; Спровођење мера економичног пословања.Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Извозни системи. Основни експлоатациони параметри. Кинематика, статика и динамика извозног постројења са константним радијусом намотавања. Механичка опрема извозног система. Извозна опрема под земљом. Извозна опрема на површини. Аутоматизација извозног постројењаПрактична наставаОсновни задатак вежби је обука студената да примене изучене методе предметног градива кроз практичне примере уз поштовање постојећих препорука и регулативе везане за постављене задатке.ЛитератураУџбеникБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 50практична настава писмени испит 20 до 40колоквијум-исеминар-и Да, по договору 50

Page 133: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Мерењa у подземним објектимаНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Рударска мерења IЦиљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са мерењима при изградњи извозног окна, монтажи извозне машине, извозног торња и пратећих објеката на површини терена, као и мерењима у јами и откопном пољу.Исход предметаСпособност решавања најразличитијих рударско-мерачких радова у подземним објектимаСадржај предметаТеоријска наставаМерења при изградњи извозног окна, центра окна, главне и помоћне осовине окна. Мерења у току изградње извозног окна, усецање навозишта на задату коту, обележавање осовине навозишта, контрола вертикалности окна. Мерачки радови при монтажи извозног торња и извозне машине. Обележавање кривине. Геометријска контрола пројекта. Мерења у откопном пољу. Инструменти и прибор за мерење, картирање, мерење у присуству магнетних маса, мерење за пробој, мерење деклинатором. Основни правци за оријентација на земљи. Методе снимања откопа. Повезивање међухоризоната. Геометријске методе повезивања, магнетска оријентација, повезивање кроз вертикалне просторије, повезивање кроз просторије када се међухоризонти међусобно не догледају. Снимање подземних просторија великог профила и недоступних подземних просторија. Неопходна тачност снимања контура просторија, методе и прибор за снимање. Топографске површи и њихов значај при геометријској анализи лежишта. Класификација кривих површи, методе пресликавања топографских површи, геометријска анализа топографских површи, класификација математичких операција са површинама топографског реда. Рударска мерења у рударском законодавству. Правилник о рударским мерењима.Практична наставаГеометријска основа за обележавање центра окна, главне и помоћне осовине, обележавање центра, главне и помоћне осовине окна. Геометријска контрола пројекта. Мерачки радови код обележавања рудничке просторије у кривини, обележавање кривине код изградње. Рачунски примери при извођењу рудничких просторија у кривини и извођењу пробоја између њих. Мерења у откопном пољу: упознавање са инструментима и прибором за мерење, угловни прибор, рударски висећи теодолит, рударска висећа бусола, комплет прибора. Анализа тачности мерења и графичког представљања откопане површине. Рачунски примери повезивања међухоризоната кроз вертикалне и косе просторије. Упознавање са прибором за снимање подземних просторија великог профила и недоступних подземних просторија. Примери пресликавања топографских површи, геометријска анализа топографских површи, математичке операције са површинама топографског реда: одузимање топографских површи, сабирање топографских површи, множење топографских површи, дељење топографских површи.Литература1. Патарић М.,1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд2. Казикаев Д.М.,1977.: Маркшајдерскаја сјемка пустот на рудниках, Недра, Москва3. Трофимов А.А., 1970: Основи маркшајдерсково дела геометризации недр, Недра, Москва4. Ушаков И.Н., 1989.: Маркшајдерскоје дело, част II, Недра, МоскваБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад, огледна настава на рудницима.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 134: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Померање поткопаног терена и заштита објекатаНаставник:Ђорђевић Т. Драган Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаЦиљ курса је да се студенти упознају са проблематиком померања поткопаног терена и заштитом објеката изнад подземних рударских радова, упознају са деформацијама које се јављају на површини и на објектима изнад рударских радова и начином конструкције заштитних стубова за природне и техничке објекте на површини поткопаног терена, упознају са методама прогнозног прорачуна улегања и деформација, на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног и нагнутог слоја.Исход предметаСамостално пројектовање опажања померања поткопаног терена, извођење потребних теренских мерења у циљу праћења померања и обрада резултата извршених мерења.Садржај предметаТеоријска наставаУводна разматрања. Термини, дефиниције, симболи. Параметри и криве деформација површине терена. Откопавање као узрок померања поткопаног терена. Приказ процеса померања у масиву. Опажање померања поткопаног терена. Теорије и методе за прогнозни прорачун процеса померања. Стохастичка методе прорачуна. Прогнозне вредности за руднике са неизученим процесом померања. Коефицијент чврстоће кровинског масива. Параметри највећих померања и деформација: апсолутно максимално улегање, максима-лно хоризонтално померање. Угловни параметри: емпиријски обрасци за одређивање угла максималног улегања и граничних углова. Заштитни стубови. Критеријуми заштите, дозвољене деформације за поједине категорије објеката. Конструисање заштитних стубова: за зграду, окно и саобраћајнице. Откопавање заштитних стубова. Оштећења на објектима и обештећења власника. Специфичности померања поткопаног терена у рудницима метала и неметала. Померања при откопавању слепих рудних тела.Практична настава Приказ проблематике померања поткопаног терена кроз историјски развој, деформације на површини поткопаног терена, откопавање заштитних стубова, опажање померања поткопаног терена, заштита објеката, надокнада штете власницима оштећених објеката. Пројектовање мреже за опажање померања поткопаног терена. Обрада података мерења. Рачунање максималних вредности параметара померања и деформација на површини поткопаног терена, при откопавању хоризонталног слоја са зарушавањем кровине. Рачунање апсолутног максималног улегања, граничних углова и угла максималног улегања. Рачунање вредности улегања у произвољним тачкама површине поткопаног терена при откопавању хоризонталног слоја, применом стохастичке методе прорачуна и интегралних мрежа. Конструкција заштитног стуба за окно, за грађевински објекат, за саобраћајницу.Литература1. Патарић М. Стојановић.А., 1992.: Померање поткопаног терена и заштита објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд2. Ђорђевић Д., 1998.: Практикум из померања поткопаног терена и заштите објеката, Рударско-геолошки

факутет, Београд3. Ђорђевић Д., 2006.: Методе за прогнозни прорачун померања и деформација поткопаног терена, Рударско-

геолошки факултет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, индивидални практични рад.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испителаборат 15 усмени испит 30колоквијум-и 45

Page 135: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Организација и економика градњеНаставник:Видановић С. Небојша Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаУпознавање са могућим начинима организације градње користећи научне методе већ постигнуте у свету и код нас. Упознавање са економиком пословања предузећа у целини, а посебно приликом израде подземних објеката.Исход предметаОспособљавање студената за смостално организовање и вођење градилишта уз познавање основних економских принципа организације предузећа.Садржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање, Развој организације рада, Производни фактори и њихов утицај на производњу, Припрема процеса градње, Организација извођења радова на градилишту, Оперативна истраживања, Методе планирања, Пројектовање организације градње, Припремни радови, Законска регулатива, Организација руковођења и управљања, Економика градње.Практична настава: Уводне вежбе, Избор оптималне механизације, Прорачун расположивости, Мрежно планирање, Ортогонални планови, Линеарно програмирање, Нормативи и нормирање, Предмер и предрачун радова, Организација израде хоризонтаалних просторија, Оргаизрација израде вертикалних просторија, Посета градилишту.Литература1. Митић Р.: Изградња и реконструкција инвестиционих објеката2. Живковић М.: Организација градилишта3. Живановић В., Ковачевић С.: Организација рударске производње4. Трбојевић Б.: Организација грађевинских радова5. Трбојевић Б.: Пројектовање организације грађења и програмирање изградње грађевинских објеката6. Ставрић и остали: Економика предузећаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50теренска настава 10колоквијум-и 10тестови 10

Page 136: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацијиНаставник:Ристовић М. ИвицаСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаДисконтинуални-циклични транспортни системи су вома заступљен вид транспорта у рударству, посебо у рудницима металичних и неметаличних минералних сировина. Циљ овог курса је да студенти изучавају све специфичности, предности и недостатке ових система, њихов прорачун и избор. Исход предметаСтуденти се оспосообљавају да у рударској привреди воде ове системе, да пројектују и да се баве научноистраживачким радом.Садржај предметаТеоријска настава: Принцип дејства дисконтинуалних транспортних система. Скрепери. Утоварно-транспортна средства, Камионски транспорт, Шински транспорт, Извоз окнима. Техничко – технолошки параметри дисконтинуалних транспортних система. Економски параметри дисконтинуалних транспортних система. Избор система за дисконтинуални транспорт.Практична настава: Прорачун грабуљастих транспортера. Избор и прорачун камионског транспорта. Прорачун и избор шинског транспорта. Прорачун скрепера. Избор и прорачун утоварно-транспортних средстава. Избор система за дисконтинуални транспорт.ЛитератураГрујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, БеоградГрујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београдhttp://www.mining-technology.com/http://www.minesafe.org/underground/http://www.infomine.com/Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеОцена знања (максимални број поена100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поенаактивност у току предавања 10 писмени испит 25практична настава 20 усмени испит 25колоквијум-и 20семинар-и

Page 137: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи конструисањаНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Машински елементиЦиљ предметаУ суштини, овај предмет представља виши курс из основних машинских конструкција у коме студенти треба да се обуче у областима које надграђују знање стечено из Машинских елемената (толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурности итд.), али и областима као што су: методика конструисања, фазе у решавњу конструкције. Поред теоријског, кроз израду самосталних задатака студенти треба да стекну и активно знање. Исход предметаПоложен испит, са активним знањем и стеченом инжењерском креативношћуСадржај предметаТеоријска настава - предавања: Општа начела конструисања машина. Утицаји на решавање конструкције. Фазе у процесу конструисања. Захтеви и ограничења. Толеранције мера, квалитета површина, облика и положаја. Толеранције завојнице, озубљења и котрљајних лежишта. Стандардизација, унификација, типизација. Фамилија производа. Модуларно конструисање. Уобличавање и димензионисање конструкције, критеријуми (чврстоћа, конце-нтрација напона, замор материјала, крутост, отпорност на корозију, поузданост,...). Стезни склопови. Пресовани склопови у области еластичности и пластишности... Уобличавање и израда. Ливени елементи, ковани елементи, резани елементи, заварени елементи. Обликовање с обзиром на склапање, експлоатацију и одржавање. Материјали и конструкције. Лаке конструкције. Редуктори рударских машина. Подмазивање, хлађење, експлоатација. Планетни редуктори у рударству. Примена рачунара у конструисању. Измена конст-рукције елемената рударскиих машина током коришћења.Практична настава - вежбе: На вежбама студенти бране 3 вежбе које се састоје од рачунских задатака који покривају одговарајући део теоријске наставне материје нпр. формирање фамилије производа, толеранције, пресовани склоп, динамички степен сигурнсти и сл.) и једне вежбе која представља пројекат (најчешће редуктор) Пројекат обухвата прорачун, израду склопног цртежа и неколико радионичких цртежа, од којих је један кућица. Упуство за упо-требу и одржавање редуктора. Литература1. Душан Витас, Основи машинских конструкција, Научна књига, Београд, више издања.2. Милосав Огњановић, Методика конструисања машина, Машински факултет, Београд, 1990.3. Милан Трбојевић, Момчило Јанковић, Јово Вугделија, Слободан Ивковић, Војислав Латиновић, Редуктори,

Научна Књига, више издања, Београд.4. Атласи конструкција елемената и редуктора, проспекти фирми произвођача редуктора.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и 60

Page 138: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Преносници снаге на рударским машинамаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења, део којих су преносници снаге на рударским машинама.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:ПРЕНОСНИЦИ СНАГЕ НА РУДАРСКИМ МАШИНАМА, дефинисање преносника, од погонског мотора до радног органа, снаге је веома важан посао при пројектовању бројних уређаја који се користе за: откопавање, утовар, транспорт, прераду и депоновање минералних сировина. Кроз наставу која обухвата теоријске основе, приказ карактеристика саставних компоненти (механчких, хидрауличких и електричних) као и читавих целина, студент се упознаје са овим склоповима и то пре свега са циљем да успешно: експлоатише, одржава и пројектује ове преноснике и веће целине део којих су и преносници снаге. Бројност различитих техничких решења намеће потребу познавања како појединачних, механчких, хидрауличких и електричних, решења тако и комбинације више различитих решења. Главни акценат је дат на складно компоновање преносника као целине. Посебно су анализирани склопови мотор-преносник снаге- радни органи тј. анализирани су преносници снаге, различитих извођења, како на стационарним тако и на мобилним постројењима. Велика пажња је поклоњена анализи динамичког понашања преносника у склопу радним органом а са циљем да се нађе оптимално решење. Експлоатацији, сервисирању и одржавању преносника снаге се посвећује значајан део наставе. Основни циљ је да се студент оспособи да стечена знања брзо искористи у пракси на пословима везаним за експлоатацију и одржавање механизације у рударству.Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе а верификује се провером знања.Литература1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд 1996.2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад. 2001.3. Баталовић В. Преносници снаге, рукопис4. Келић К. Хидропреносници, Научна књига, Београд 1989.5. Башта Т. Машинска хидраулика, Машински факултет, Београд 1989.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 139: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технологија машинске обраде Наставник:Ивезић Д. Дејан Статус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: Уписан 7. семестарЦиљ предметаСтуденти се упознају са основним принципима производних технологија које се користе у обради метала. Акценат је на обради резањем и обради пластичним деформисањем. Кроз израду графичких радова студенти стечена теоријска знања примењују на пројектовање конкретних технолошких процеса обраде (обрада резањем, обрада пластичним деформисањем).Исход предметаСагледавање обрадног система, централног носиоца технологије у области машинске обраде, елементе овог система и поделе основних метода обраде. Разумкевање техничких карактеристика и показатеља квалитета обрадних система, преко функционалних и поремећајних система. Усвајање обрадних система резања (основи теорије резања, машине, алати, прибори, прорачун режима обраде) и теорије деформисања са основним методама обраде и преглед машина и алата за обраду пластичним деформисањем. Садржај предметаТеоријска наставаУвод у обрадне системе. Основни концепт система. Системи и процеси у производном машинству. Техничке карактеристике обрадних система. Радни простор машине. Геометрија алата. Методе формирања површина при обради резањем. Основни алатни материјали. Управљање обрадним системима. Показатељи квалитета обрадних система. Геометријска и кинематичка тачност. Топлотне појаве. Статичке деформације. Статичка крутост обрадног система. Динамичко понашање обрадних система. Обрада метала резањем. Основи теорије резања. Основни принцип резања. Основни (базни) елементи процеса резања. Стварање и врсте струготине, фактор сабијања струготине. Главни фактори обраде (стругање, рендисање, бушење, глодање, брушење). Машине алатке. Резни алати. Прибори. Квалитет обраде. Режими обраде. Обрада метала пластичним деформисањема. Основне дефиниције. Сабијање. Истискивање. Извлачење. Савијање. Пластично деформисање са одвајањем. Машине алатке и алати за обраду пластичним деформисањем. Неконвенцијалне методе обраде. Практична наставаУпознавање са система података везаним за технологију обраде резањем . Систем материјала. Систем квалитета и тачности обраде. Основни типски захвати. Систем алата. Систем машина алатки. Систем стандардних помоћних прибора. Избор елемената технологије обраде резањем. Избор припремка. Избор алата. Избор машина алатки. Избор режима обраде. Избор елемената технологије обраде пластичним деформисањем. Избор припремка. Прорачун режима обраде. Лабораторијске – индустријске вежбе. Обилазак производних погона металопрерађивачке индустрије.Литература1. М. Калајџић, Технологија машиноградње, Машински факултет, 2004.2. М. Калајџић са сарадницима, Технологија обраде резањем : Приручник, Машински факултет, 2004.3. Д. Николић, Ј.Станић, В. Гајовић, Машинска обрада III – приручник, Машински факултет, 1989.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит -практична настава - усмени испит 30колоквијум-и 20семинар-и/графички рад-ови 40

Page 140: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Одржавање рударских машинаНаставник:Танасковић И. ТомаЈованчић Д. ПредрагСтатус предмета: обавезниБрој ЕСПБ: 6Услов:Циљ предметаОсновни принципи одржавања заснивају се на заштити инвестиција предузећа кроз бригу и одржавање машина и опреме, зграда и некретнина. Одржавање оправдава своју улогу путем одговарајућег рада са циљем да се максимално могуће продуже могућности машина, како би испуниле услове рада и производње у свим деловима предузећа и тако оптимално повратиле инвестиције.Исход предметаУсвојена знања омогућују адекватан приступ испуњењу захтева на одржавању рударских машина. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Основни принципи2. Захтеви при пројектовању и набавци средстава за рад3. Припрема средстава за рад за експлоатацију 4. Организација и радна снага5. Радионице и опрема6. Управљање резервним деловима7. Припрема одржавања8. Планирање и распоређивање9. Извештаји и подаци10. Хабање и подмазивање11. Начини ремонта машинских елемената12. Одржавања хидрауличких инсталација13. Одржавање пнеуматских инсталација 14. Термини управљања одржавањем у теротехнологијиЛитератураТома Танасковић, Одржавање рударских нашина, РГФ Београд, 1998Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 60колоквијум-исеминар-и 30

Page 141: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Поузданост рударских машинаНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаМашине у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.Исход предметаПоложен испит, са активним знањем и стеченим системским приступом анализи поузданостиСадржај предметаТеоријска настава - предавања: Уводна разматрања. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжињерство одржавања. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост и фази скупови. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Теори-ја поузданости у конструисању. Основни појмови, показатељи и историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости, Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Статички лом, лом услед замора, крти лом и механика лома. Површинска оштећења. Површински слој, корозија, хабање. Kарактеристична оштећења појединих елемената рударских машина. Зупчаници, лежишта, бубњеви, вратила и осовине, ланчаници, ...Практична настава -вежбе: На вежбама се раде примери везани за теорију изложену на предавањима. Студенти при томе највећим делом самостално раде дате примере, и при томе добијају одговарајуће бодове.Литература1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.2. Тодоровић Ј., Инжињерство одржавања техничких система, Југословенско друштво за моторе и возила,

Београд 1993.3. Тодоровић Ј., Зеленовић Д., Ефективност система у машинству, ФТН Нови Сад, више издања.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум-исеминар-и 60

Page 142: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за подземну експлоатацијуНаставник:Чокорило Б. ВојинСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за подземну експлоатацију.Исход предметаСтицање стручних знања из области механизације у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за подземну експлоатацију. Откопни чекић. Перкусивне и ротационе бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Димензионисање компресора. Избор. Бушаћа кола. Подела откопних машина. Опис и теоријске основе. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге. Прорачун сила резања. Начин рада комбинованих утоварних машина – са једним и два резна ваљка. Плугови (стругови) и скрепери за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Машине за утовар. Подела. Опис и начин рада. Прорачун машина за утовар – капацитети и времена циклуса. Избор машина за утовар. Машине за транспорт. Подела. Опис и начин рада. Машине дисконтинуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Машине континуалног транспорта. Прорачун капацитета. Избор. Компензациони уређаји. Машине за запуњавање откопаног простора.Практична настава: Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и чекића. Прорачун брзине бушења. Избор чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа. Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета (комбинована откопна машина, плуг, скрепер). Избор откопне машине. Прорачун појединачних активности рада, прорачун укупног циклуса машина за утовар. Прорачун капацитета. Избор машина за утовар. Дисконтинуални транспорт. Прорачун јамских локомотива (маса, пут кочења). Прорачун циклуса транспорта и капацитета. Избор. Прорачун једношинске јамске висеће железнице и жичаре – циклус транспорта, капацитет, снага (сила). Континуални транспорт. Транспортер са гуменом траком. Грабуљасти транспортер. Прорачун снаге, капацитетаЛитература1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и

откопавање;2. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 143: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Компоненте и системи енергетске електроникеНаставник:Александровић С. СнежанаСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаУпознавање са полупроводничким компонентама, основним особинама електро-енергетских претварача, принципом рада исправљача, инвертора и различитих типова претварача.Исход предметаСтечена основна стручна знања из области енергетске електроникеСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Основне полупроводничке компоненте: диода, транзистор, тиристор, триак. Начин рада полупроводничких вентила. Исправљачи наизменичне струје. Инвертори (карактеристике и начин рада). Принцип рада једносмерних и наизменичних претварача. ЛитератураАлександровић С., Скрипта - Компоненте и системи енергетске електронике, РГФ, Београд, 2007.Додатна литература по препоруци наставникаБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеНастава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 50практична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 144: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Циљ предметаУпознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.Исход предметаЗнање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.Садржај предметаТеоријска настава : Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни приступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-управљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без повратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.Практична настава :Вежбе према темама у Лабораторији Факултета.Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.Литература1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд. 6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 15 писмени испитпрактична настава 10 усмени испит 50колоквијум-и 10семинар-и 15

Page 145: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Машине за површинску експлоатацијуНаставник: Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предметаДетаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја за површинску експлоатацију и транспортИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања Садржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Услови примене, предности и недостаци у површинског начина експлоатације. Основни појмови, терминологија, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина за површинске експлоатацију. Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања (класификације, копање и резање материјала, одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Машине за бушење (Опште карактеристике, теорија радног процеса бушаћих машина), инструменти машина за бушење, техничке каректеристике и конструкција машина за бушење, капацитет, аутоматизација, електроснабдевање и сигурност при раду машина за бушење. Машине за откопавање и утовар. Багери, развој, класификација и област примене, багери са једним и више радних елемената. Кинематске шеме багера. Теоретске основе радног процеса. Капацитет багера. Радни елементи, механизми и уређаји багера. Матална конструкција, Типови транспортних уређаја и одређивање снаге погона. Одређивање снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом (копање, потискивање, вуча, подизање, кружно кретање, транспорт и др). Одређивање снаге погона основних механизама багера са више радних елемента (копање, кружно кретање, подизање, транспорт и др). Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Техничке карактеристике и конструкција одлагача. Комплекси за површинску експлоатацију. Аутоматизација и безбедност рада машина за површинску експлоатацију. Откопно транспортне машине - машине за земљане радове - класификација, област примене, базне машине, Техничке карактеристике и конструкција, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, радна опрема . Вучни и статички прорачун, булдозера, рипера, скрепера, утоваривача, Капацитет, аутоматизација и безбедност рада. Остале помоћне машине за рад на површинским коповима – цевополагачи, дизалице и дрПрактична настава : Основне физичко механичке карактеристике материјала и способност откопавања одређивање отпора на копање, динамичка способност откопавања чврстих материјала). Прорачун капацитета и снаге погона основнијх механизама. Прорачун стабилности у раду. Одрживање капацитет абагера са једним и више радних елемената. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са једним радним елементом. Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Прорачун снаге погона основних механизама багера са више радним елементом . Динамички прорачун погона, механизама и металне конструкције багера. Статички прорачн багера (уравнотежење обртне платформе, стабилност багера, одређивање отпора на обртно-ослоном кругу. Прорачун транспортног уређаја багера. Прорачун снаге погона основних механизама одлагача. Вучни и статички прорачун и капацитет , булдозера и рипера. Вучни и статички прорачун и капацитет , скрепера и утоваривача, Статички прорачун и капацитет, Вучни и статички прорачун, цевополагача и дизалицаЛитература:1. Момчило Симоновић, Багери И, РГФ 19872. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на

површинским откопима, РГФ, 19823. Драган Игњатовић „Избор помочне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 20014. H. Hawrilak i dr „Masiny i prace pomocnie w gornistwie odkriwkowyim, Slask5. Подерни, Горние машини и комплекси дља откритих работ, Недра Москва 19886. Подерни Механичко обрудование кареров, МГУ, Москва 2003Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 146: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталацијаНаставник:Танасијевић Љ. МилошСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Машински елементиЦиљ предметаКурс представља проширење курса Машинских елемената из III семестра, из области управо елемената нафтних и гасних инсталација, односно процесне технике. Студенти при томе стичу неопходна теоријска знања из области цевних водова, цевне арматуре итд., као и из судова под притиском; као и одговарајућа активна и практична знања која су за све науке са основом у Теорији општих машинских конструкција, од изузетне важности. Управо због тога се и оцена студената највише базира на одбрани пројектних радова и завршном испиту који је такође састављен од рачунских задатака.Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава - предавања:Увод, елементи и уређаји у процесној техници, гасне и нафтне инсталацијеСудови, конструкцијски облици судова, основе теорије еластичности, прорачун дебљине зидова, данца и поклопци, отвори и прикључци, показивачи нивоа. Материјали за израду, заптивање, ослонци.Цеви, врсте, материјали за израду, корозија и заштита, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви. Конструкција у вези са врстом материјала. Прорачун цевних водова. Основи теорије струјања кроз цевовод, вискозност, једначина континуитета, Рејнолдсов број, ламинарно и турбулентно струјање, отпори струјања, храпавост зидова, локални отпори. Прорачун дебљине зида цеви. Хидраулични удар. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевоводна арматуре, ослонци цевовода, компензатори температурских дилатација. Филтери. Цевни затварачи, засуни, славине, вентили, клапне, цевни затварачи, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор. Практична настава - вежбе:Студенти раде два пројекта (судови под притиском и цевни вод), у оквиру чијих одбрана полажу и познавање теоријског знања. Такође, на вежбама се раде и испитни задаци. Литература1. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи 1. део, '' Научна књга'', Београд, више издања.2. Стојан Седмак, Елементи машина и апарата, ТМФ, Београд, више издања.3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, 1988, 1995.4. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.5. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ. 1995.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеКласични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-исеминар-и 60

Page 147: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Инжењерство нафте и гаса Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Транспорт гаса и компресорске станицеНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за транспорт гаса.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:ТРАНСПОРТ ГАСА И КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ теоријске основе рада компресора (клипни, центрифугални, завојни), опис конструкције компресора и као и специфичности експлоатације гас компресора су такође обухваћене наставом. Компресорске станице: избор броја компресора, избор места у систему гасовода, пројектовање, опслуживања, регулисања рада, одржавање и сервисирање, су такође део овог курса. Посебна пажња је посвећена помоћним постројењима компресорских станица: постројења за хлађење, подмазивање, развод сабијеног гаса, елементим сигурности постројења, мерама заштите, итд. Део наставе је посвећен мерењима у области транспорта гаса , обрадом измерених величина и начинима приказивања добијених резултата. Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.Литература1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд 1996.2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.

2001.3. Шашић М. Транспорт флуида цевима, Машински факултет, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 148: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Машине и уређаји за транспорт на површинским коповимаНаставник: Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 4Услов: НемаЦиљ предметаДетаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном, избором и одржавањем машина и уређаја за транспорт на површинским коповимаИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања. Садржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава. Основни принципи пројектовања транспорта на ПК, Општа питања прорачуна транспортних машина. Железнички транспорт на ПК – област примене и шеме железничког транспорта, Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Железнички транспорт на ПК – руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Железнички транспорт на ПК – локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори , системи за пренос снаге, системи за кочење. Железнички транспорт на ПК – електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Железнички транспорт на ПК – моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Основни прорачун жележничког транспорта, Одржавање локомотива . Камионски транспорт на ПК – област примене и шеме камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Камионски транспорт на ПК – Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. Камионски транспорт на ПК – Носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Основни прорачун камионског транспорта Одржавање камиона . Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Транспорт тракама на ПК – Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, врсте, контрукција, спајање, монтажа, избор, чланци . Транспорт тракама на ПК - носећи ваљци, конструкција, прорачун, избор, бубњеви, конструкција, прорачун, избор Основни прорачун. Транспорт тракама на ПК, Погонска станица, повратна станица, погон, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Остали видови транспорта на ПК, Хидраулички транспорт, Транспорт жичарама и др. Практична настава : Основне физичко механичке карактеристике материјала и транспорт. Одређивање основних параметара вагона и избор вагона, основни отпори. Одређивање основних параметара локомотива и избор локомотива, основни отпори. Одређивање вучне и кочионе силе. Одређивање основних и додатних отпора кретању воза, Одређивање основних параметара ауто кипера. Одређивање вучне и кочионе силе ауто-кипера. Одређивање основних и додатних отпора кретању ауто кипера, Прорачун покретања транспортера у функцији примењеног система. Прорачун и избор уређаја за затезање, кочење и чишћење. Прорачун и избор гумене траке, Спајање гумене траке. Прорачун и избор бубњева. Прорачун и избор носећих ваљака. Комплексни прорачин транспортера са гуменом траком. Прорачун елемената хидрауличког транспортаЛитература1. Момчило Симоновић «Средства железничког и аутомобилског транспорта на површинским откопима» Грађевинска књига Београд 19722. Момчило Симоновић «Транспортне траке на површинским коповима», Београд 19663. Ранко Боровић «Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима» Београд 20034. Ранко Боровић «Транспорт тракастим транспортерима» РГФ Београд 19975. Ранко Боровић «Камионски транспорт на површинским коповима» РГФ, Београд 19956. Ishwar Mulani «Enginering Scinese And Application Desing For Belt Conveyors» 20017. Драган Игњатовић Скрипа из предмета «Машине и урежаји за површинску експлоатацију и транспорт»8. Драган Игњатовић !Збирка задатака из предмета «Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт»Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 149: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:ТрибологијаНаставник:Јованчић Д. ПредрагСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: /Циљ предметаУпознавање студената са Трибологијом као целовитом науком о трењу, хабању и подмазивању. Саставни делови трибологије, врсте и својства мазива, методе и технике подмазивања, треба да обезбеде, својим развојем и решењима које пружају, економичност, сигурност и непрекидност рада различитих машина и уређаја, поготово у рударству и рударској опреми. Циљ је упознавање студената са овом системском, егзактном науком и њихово обучавање за лакше решавање проблема у пракси при хабању и подмазивању.Исход предметаПоложен испит, са активним знањемСадржај предметаТеоријска настава - предавања:Трење сувих површина; Структура триболошких површина чврстих тела; Геометрија површина; Контакт двеју оптерећених површина чврстих тела; Теорија трења; Антифрикциони поступци и материјали; Теорије подмазивања; Видови подмазивања; Гранично подмазивање; Хидродинамичко подмазивање; Еластохидродинамичко подмазивање; Хидростатичко подмазивање; Трошења и оштећења површина; Адхезивно хабање; абразивно хабање; Флуидна ерозија; Ударна ерозија; Кавитациона ерозија; Замор материјала; Електрична ерозија; Дифузивно трошење; Директна оксидација материјала површина; Електрохемијска оксидација; Процеси редукционе корозије; Термичко трошење; Биолошко трошење; Технологија и испитивање мазива; Адитиви за мазива; Мазива уља; Класификација; Уља за све типове подмазивања; Уља за све начине подмазивања; Мазиве масти; Синтетичка мазива; Чврста (крута) мазива; Општи принципи подмазивања елемената; Клизни лежајеви; Котрљајни лежајеви; Зупчаници; Клизне стазе и вођице; Погонски ланци; Челична ужад; Индустријски спојеви; Подмазивање механичких система; Специфичности подмазивања у рударској индустрији; Уређаји за подмазивање; Појединачно подмазивање; Подмазивање система; Пречишћавање и регенарација уља; Организација подмазивања.Практична настава - вежбе:На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Сваки кандидат ради два семинарска рада. Први рад је из области трошења. Други рад је из области подмазивања. На преосталим часовима вежби, раде се примери везани за израду наведених семинарских радова. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.Литература1. Александар Рац, Основи трибологије, Машински факултет у Београду, 1991. 2. Група аутора, Мазива и подмазивање, ЈУГОМА, 1986.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеТеоријска и практична

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 40практична настава усмени испитколоквијум-и 30семинар-и 20

Page 150: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Инжењерство заштите на раду и заштите животне срединеРударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета: Заштита на машинама и уређајимаНаставник:Чокорило Војин, Игњатовић М. ДраганСтатус предмета: ОбавезанБрој ЕСПБ: 6Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са опасносзима при експлоатацији и одржавању као и са принципима заштите на машинама и уређајима у рударству и индустријиИсход предметаСтицање неопходног теоријског и активног практичног знањаСадржај предметаТеоријска настава : Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Основна начела заштите, Дефиниције и критеријуми за иднетификацију ризика, Анализа и контрола ризика, Критеријуми анализе ризика машина и опреме. Типични ризици у производњи, најчешћи ризици у рударству и индустрији, Принципи заштите, фазе животног века машина, Основне опасности у рударству. Основни прописи и стандарди заштите на раду на машинама и уређајима, Контрола машина и урежаја. Ризици и најчешће незгоде при раду машина за откопавање и утовар, (покретни делови, механизми, платформе, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – транспорт тракама, (покретни делови, ваљци, бубњеви, механизми, платформе, напајање, затезање, покретање и заустављање транспортера, померање, одржавање и др), Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – транспорт камионима, (покретни делови, мотори, платформе, пуштање у рад, утовар, истовар, одржавање и др) Ризици и најчешће незгоде при раду машина за дизање терета, (покретни делови, механизми, платформе, куке, жзад, везивање терета, сигнализација, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др. Ризици и најчешће незгоде при раду машина за транспорт – железнички транспорт, (покретни делови, ваљци, бубњеви, механизми, платформе, напајање, затезање, покретање и заустављање транспортера, померање, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду машина за за земљане радове, (покретни делови, механизми, платформе, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др). Ризици и најчешће незгоде при раду са машинама под притиском . Ризици и најчешће незгоде при раду машина за подземну експлоатацију и израду подземних просторија. Ризици и најчешће незгоде при раду машина у ПМС-у и индустрији, (покретни делови, механизми, платформе, каблови за напајање, дизалице, пуштање у погон, мере затите при раду, транспорт, одржавање и др)Практична настава : На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине. На преосталим часовима вежби, вршиће се анализа ризика и радиће се рачунски примери који се односе на заштиту машина, и др.Литература1. Sicurezza dell lavoro nell industria degli aggregati – principi di sicurezza, A.N,E.P.L.A., Politecnico di Torino,

20062. Sicurezza dell lavoro nell industria degli aggregati – macchine impianti, A.N,E.P.L.A., Politecnico di Torino, 20063. J. Spech, Europaische Sicherheitsvorschriften fur den bau und Betririeb von Erdbaumaschinen, TBG Minhen 1997Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава усмени испит 30колоквијум -и 60

Page 151: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Дизалични уређајиНаставник:Зајић Љ. БориславСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаРешавају проблеме везане за: избор одговарајућег типа дизалице; проверу стабилности дизалице; одређивање криве дозвољене носивости дизалице; проверу основних елемената дизалице; проверу и избор опреме за пренос терета; примену и избор одговарајуће технике дизања дугачких терета; спровођење мера сигурности и заштите на раду.Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Дизалице. Опрема дизалица. Мере сигурности и експлоатације дизалица. Технике дизања дугачких терета. Планирање монтажних радова. Основне операције на монтажном плацуПрактична наставаОдређивања коефицијента стабилности дизалице при карактеристичним положајима стреле дизалице, Одређивање коефицијента сопствене стабилности дизалице, одређивање криве дозвољене носивости дизалице. Дизање датог дугачког терета игластим краном. За дату технику дизања датог дугачког терета изабрати: куку, карактеристике ужадног блока котурача, уже, дефинисати силе у игластом крану, изабрати носећу конструкцију игластог крана.ЛитератураУџбеник. У припреми.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 50практична настава писмени испит 20 до 40колоквијум-исеминар-и Да, по договору 50

Page 152: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине и уређаји за експлоатацију и обраду каменаНаставник:Чокорило Б. Војин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаУпознавање студената са машинама и уређајима за експлоатацију и обраду каменаИсход предметаСтицање стручних знања из примене, избора, коришћења и одржавања машина за експлоатацију и обраду каменаСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање, упознавање са предметом и литературом. Начин припреме и полагања испита. Класификација архитектонског камена. Физичко механичка својства камена. Методе испитивања камена. Примена камена. Техничке специфичности резања камена. Машине за примарно и секундарно резање камена. Теоријске основе. Машине за глачање. Теоријске основе. Машине за површинску обраду камена (абразивни поступци, термички поступци, обрада воденим млазом и др.). Теоријске основе. Површинска обрада камена, глачање, бојење, "старење". Машине за експлоатацију камена – засекачице (вертикално и хоризонтално резање). Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Теоријске основе резања. Прорачун сила резања. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Одређивање снаге погонског мотора. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Теоријске основе. Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Теоријске основе. Област и начин примене. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Прорачун капацитета и учинака. Машине за експлоатацију камена – хидрауличке и пнеуматске машине. Теоријске основе. Област и начин примене. Прорачун капацитета и учинака.Практична настава: Машине за примарно и секундарно резање камена. Машине за површинску обраду камена. Машине за глачање. Прорачун капацитета машина и одређивање снаге погонских мотора. Машине за експлоатацију камена – засекачице. Прорачун капацитета и учинака. Израчунавање сила на радним елементима (ножевима). Одређивање снаге погонског мотора. Избор машине. Машине за експлоатацију камена – резање тестерама и челичним ужетом. Прорачун капацитета и учинака. Одређивање снаге погонског мотора. Избор машине. Машине за експлоатацију камена – бушилице. Прорачун брзине бушења и учинака. Избор бушилице.Литература1. М. Максимовић, Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камена.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 153: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за припрему минералних сировинаНаставник:Деушић Ђ. СлавенСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаЦиљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима припреме минералних сировина. Поред упознавања са основним принципима рада машина и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја..Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање. Практична настава Одвија се у лабораторији за ПМС кроз вежбе у оквиру предмета Теоријске основе ПМС.ЛитератураДеушић С., Скрипта - Машине и уређаји у припреми минералних сировина, РГФ Београд, 2007 Према спискуБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеАудио-визуелне

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 50 писмени испитпрактична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 154: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Извозна постројењаНаставник:Зајић Љ. БориславСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаИзбор одговарајућег типа извозног постројења за захтевани режим и услове рада; Верификацију и стручну оцену пројектантских и фабричких елабората; Контролу и надзор рада извозног постројења; Спровођење мера сигурности и заштите на раду; Спровођење мера економичног пословања.Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУвод. Извозни системи. Основни експлоатациони параметри. Кинематика, статика и динамика извозног постројења са константним радијусом намотавања. Механичка опрема извозног система. Извозна опрема под земљом. Извозна опрема на површини. Аутоматизација извозног постројењаПрактична наставаОсновни задатак вежби је обука студената да примене изучене методе предметног градива кроз практичне примере уз поштовање постојећих препорука и регулативе везане за постављене задатке.ЛитератураУџбеникБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 50практична настава писмени испит 20 до 40колоквијум-исеминар-и Да, по договору 50

Page 155: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацијиНаставник:Чокорило Б. Војин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за бушење и откопавање у подземној експлоатацији.Исход предметаСтицање стручних знања из области примене производних машина и откопне механизације у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за бушење у подземној експлоатацији. Ротационе бушилице. Теоријске основе. Прорачун брзине бушења. Откопни чекић. Перкусивне бушилице, опис рада. Теоријске основе. Прорачуни снаге, брзине бушења чекића. Димензионисање компресора. Избор. Бушаћа кола. Хидрауличне бушилице. Теоријске основе. Начин рада. Прорачун снаге. Опрема и прибор за бушење. Бушаће крунице и бушаће шипке. Избор. Подела откопних машина.Машине за широко чело, кратко чело и коморе. Опис и теоријске основе. Резни елементи. Геометријски параметри ножева. Прорачун сила резања. Откопни уређај. Комбиноване откопне машине, са једним и два резна ваљка. Начин рада комбинованих утоварних машина – са једним и два резна ваљка. Прорачун капацитета. Прорачун снаге (откопавање и кретање). Плугови (стругови) и скрепери за угаљ. Начин рада. Прорачун капацитета. Машине за израду подземних просторија, са резним ваљком, са резном главом. Прорачуни снаге и капацитета. Избор откопне машине. Природни фактори. Експлоатациони фактори. Одржавање машина за бушење и откопавање у подземној експлоатацији. Радионице.Практична настава: Прорачуни времена радног и повратног хода клипа. Израчунавање снаге клипа и бушаћег чекића. Прорачун брзине бушења, ротационих и перкусивних бушилица. Избор бушаћег чекића за познате услове рада. Прорачун силе резања ножа (на основу дубине реза и на основу силе смицања). Прорачун силе резања радног органа (резног ваљака). Прорачун снаге погонског мотора радног органа. Прорачун параметара и снаге уређаја за кретање. Прорачун капацитета широко захватне откопне машине (комбинована откопна машина). Одређивање снаге мотора откопног уређаја. Прорачун капацитета уско захватних машина (плуг). Прорачун капацитета уско захватних машина (скрепер). Прорачун капацитета машина за израду подземних просторија. Израчунавање циклуса напредовања. Избор откопне машине у зависности од природних и експлоатационих фактора.Литература1. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – I део, машине за бушење и

откопавање;Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 156: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гасаВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гасаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Кроз курс МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА БУШЕЊЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА студенти се упознају са постројењима за бушење тј. са: теоријским основама рада, компонентама система за бушење истражних и експлоатационих бушотина на копну, приобаљу и на мору. Наставом су обухваћени сви елементи постројења за бушење: торањ, дизалични механизами, уређаји за ротацију бушаћег прибора, бушаћи прибор, длета за бушење, опрема за заштиту канала бушотине, уређаји за припрему и чишћење исплаке, помоћни алати и прибори. Студент се оспособљава да: користи, пројектује и одржава ову опрему. Нагласак је дат на машински део ове материје: конструктивне карактеристике, напонска стања, начин израде и поступке одржавања.Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.Литература1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 157: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиНаставник:Чокорило Б. ВојинСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: немаЦиљ предметаОспособљавање студената за избор, прорачун, планирање коришћења и одржавања машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацији.Исход предметаСтицање стручних знања из области примене машина за утовар и транспорт у подземној експлоатацијиСадржај предметаТеоријска настава: Уводно предавање. Подела машина за утовар у подземној експлоатацији. Примена машина за утовар. Начин рада скрепера за утовар и машина за утовар са кашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета и времена циклуса машина за утовар. Избор машина за утовар. Одржавање машина за утовар. Подела машина за транспорт у подземној експлоатацији. Машине за континуални и дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији.Теоријске основе. Грабуљасти транспортери (погон, затезни уређај, ланци, конструкција). Лаки грабуљасти транспортери и откопни грабуљасти транспортери. Примена. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Транспортери са гуменом траком (погон, затезни уређај, повратни уређај, брисачи). Гумена трака. Примена. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Уређаји за хидраулички и пнеуматски транспорт. Дисконтинуални транспорт у подземној експлоатацији. Јамски витлови и скрепери за транспорт. Прорачуни. Средства шинског транспорта у подземној експлоатацији. Јамска железница (локомотиве и вагонети). Прорачун јамских локомотива, маса локомотива, вучна сила, пут кочења. Израчунавања циклуса композиције. Прорачун капацитета јамске железнице. Једношинска јамска висећа железница и жичара. Израчунавање циклуса транспорта. Јамски камиони и сервисна возилаПрактична настава: Прорачуни времена циклуса скрепера и утоварне машине са кашиком. Израчунавање капацитета скрепера за утовар и машина за утовар сакашиком, ручицама, ланцем и грабуљама. Прорачун капацитета грабуљастог транспортера. Прорачун грабуљастог транспортера при сложеној конфигурацији трасе. Избор грабуљастог транспортера. Прорачун ширине и брзине траке. Прорачун снаге погонског мотора. Вучна сила на ободу погонског бубња. Избор траке. Избор и димензионисање бубњева. Рудничке шине, растојање прагова. Прорачун јамских локомотива, вучна сила, маса локомотива. Циклус транспорта, отпори кретању, кочна сила. Једначина кретања композиције. Зауставни пут. Прорачун вуче.Литература1. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији;Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања; Практична настава;

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит -практична настава 5 усмени испит 50колоквијум 1 20колоквијум 2 20

Page 158: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјалаНаставник:Баталовић Б. Веселин Статус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: -Циљ предметаНакон завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за хидраулички транспорт чврстих материјала.Исход предметаСадржај предметаТеоријска настава, Практична настава:МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ТРАНСПОРТ ЧВРСТИХ МАТЕРИЈАЛА, да би студент био успешно оспособљен за обављање послова који су повезани са хидрауличким транспортом чврстих материјала кроз наставу се упознаје са: карактеристикама, материјала који се транспортује, које су од утицаја на ХТ, карактеристикама носећих флуида као и са карактеристикама хидромешавина. Такође кроз овај курс студент се упознаје а начинима дефинисања критичне брзине транспорта, пада притиска и потребне снаге. Доминирајући акценат је ипак дат на машине и уређаје које се користе за: припрему, хидраулички транспорт и одводњавање. Обрађене су пумпе за транспорт (хидростатичке, хидродинамичке и струјне), теоријске основе рада, конструкција, проблеми повезивања пумпи са транспортним цевоводаом, проблеми кавитације, хидрауличког удара, итд. Кроз примере примене у рударству анализира се транспорт чврстих материјала после експлоатације, транспорт јаловинских материјала у ПМС-у, транспорт хидрауличког засипа.Део материје је посвећен проблемима који су повезани са хабањем, доминирајућим узроком кварова на овим постројењима. Значајна пажња је посвећна мерењима и испитивањима како у лабораторијским условима тако и упракси.Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.Литература1. Баталовћ В. Хидраулички транспорт чврстих материјала, Издање РГФ, Београд 2006.2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд 1996.3. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.

2001.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавање, Вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 усмени испит 30практична наставаколоквијум-и 40семинар-и 20

Page 159: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Технике заваривања и спајањаНаставник:Трифуновић Д. ПрвославСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов:Циљ предметаОсновни циљ курса је да се студенти упознају са поступцима заваривања и спајања, као и испитивањем и контролом заварених спојева. Заваривање је најраспрострањенија техника спајања метала. У пракси се непрестано развијају нове методе и поступци, који све више замењују класичне поступке спајања и репарације.Данас су јако актуелни поступци лемљења, алтернативни поступци спајања, резање металних материјала, наваривање и наношење заштитних превлака метализирањем.Исход предметаСтеченим знањима студенти су оспособљени за примену поступака заваривања и лемљења у рударству и другим привредним гранама, као и испитивање и контролу заварених спојева.Садржај предметаТеоријска настава: Образовање споја у процесу заваривања. Класификација поступака заваривања: електролучно, електроотпорно, гасно-пламено, заваривање у атмосфери заштитних гасова и др. Контрола квалитета заварених спојева.. Специјални поступци заваривања: трењем, ултразвуком, електронско, ласером, експлозијом, хладно. Испитивање и оцена заварљивости. Заваривање у јами. Електроде и додатни материјал. Наваривање тврдих превлака. Сечење метала. Лемљење, опште карактеристике поступака. Технологија лемљења и спајања.Практична настава: Врсте, подела и означавање заварених спојева. Оцена и испитивање заварљивости. Ручно електролучно заваривање. Заваривање у заштитној атмосфери. Контрола и оцена квалитета заварених спојева. Гасно пламено заваривање. Гасно резање. Електроотпорно заваривање. Наваривање тврдих превлака. Заваривање у јами. Лемљење и спајање.Литература1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.3. Ђорђевић В., 2003: Машински материјали, Машински факултет, Београд.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања + вежбе

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 45теренска настава 10колоквијум-и 20тестови

Page 160: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство нафте и гаса Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Инжењерска економикаНаставник:Бељић Р. ЧедомирСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Уписана четврта година РОЦиљ предметаУпознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.Исход предметаРударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:1. Увод, о економици у опште2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију,

институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)

3. Макроекономија ,основне инфорамције4. Микроекономија, основне инфорамције5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких

система.6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса

(минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.

7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе 8. Средства предузећа9. Тршкови и калкулације10. Цене11. Доходак и расподела12. Амортизација13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности14. Анализа осетљивости и ризика15. Префизбилити и физибилити студијеЛитература1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ

Београд, 1985 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds; Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеУсмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30практична настава усмени испитколоквијум-и 3х10=30семинар-и 30

Page 161: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерствоВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина I Наставник:Костовић Р. МиленаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са индустријским процесима припреме енергетских сировина (угља), минералних сировина (металичних и неметаличних) и секундарних сировина (индустријског и комуналног отпада), којима се остварује њихова валоризација и добијање финалних производа намењених даљем коришћењу и преради у разним индустријским и другим гранама.Исход предметаПосле положеног испита студент је оспособљен да самостално изврши избор одговарајућег процеса припреме изучаваних енергетских, минералних и секундарних сировина, упознат је са процесима припреме по свим фазама процеса, сходно њиховим карактеристикама, намени и употреби производа и захтевима корисника.Садржај предметаТеоријска наставаЕнергетске, минералне и секундарне сировине. Опште о индустријским процесима припреме енергетских, минералних и секундарних сировина. Производи из процеса. Процеси припреме и оплемењивања угља. Процеси припреме металичних минералних сировина (руда гвожђа, хрома, антимона, молибдена, никла, олова, цинка, бакра, злата). Процеси припреме неметаличних минералних сировина (барита, кварцног песка, фелдспата, лискуна, глина, магнезита, кречњака и сировина за грађевинску индустрију - цемента) . Процеси припреме секундарних сировина (опште о процесима припреме, процеси припреме неких секундарних сировина - отпада из рударства, металургије на бази олова, цинка и бакра, грађевинарства, термичких процеса). Индустријске воде.Практична наставаВежбе су лабораторијског (експерименталног и теоријског карактера) и кроз курс вежби студент се упознаје са свим фазама процеса припреме угља, руда хрома, олово-цинкових руда, руда бакра са магнетитом, кварцног песка и секундарних сировина (кварцног ливачког песка и грађевинског отпадног материјала).Литература1. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, ИИЦС, Београд, 1975.2. Драшкић Д. Индустријска примена припреме минералних сировина, II књига, Рударско-геолошки факултет,

Београд 1986.3. Павлица Ј., Драшкић Д.: Припрема неметаличних минералних сировина, Рударско-геолошки факултет,

Београд, 1997.3. Костовић М.: Практикум из индустријске примене припрема минералних сировина, Рударско-геолошки

факултет, Београд, 2004.4. Бранковић Б.: Поступци и уређаји за рециклирање отпадног материјала, ИТНМС, Београд, 2002.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе Aудио-визуелне

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 усмени испит 30практична настава 5израда домаћих задатака 10практикум 10тестови 40

Page 162: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Машине и уређаји у припреми минералних сировинаНаставник:Деушић Ђ. СлавенСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: немаЦиљ предметаЦиљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима припреме минералних сировина. Поред упознавања са основним принципима рада машина и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја..Исход предметаСадржај предметаТеоријска наставаУређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање. Практична настава Одвија се у лабораторији за ПМС кроз вежбе у оквиру предмета Теоријске основе ПМС.ЛитератураДеушић С. Скрипта - Машине и уређаји у припреми минералних сировина, РГФ, 2007Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеАудио-визуелне

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 50 писмени испитпрактична настава усмени испит 50израда задатакаколоквијум -и

Page 163: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Теоријски основи припреме минералних сировина Наставник:Ћалић М. НадеждаСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПБ: 6Услов: Изабран модул: припрема минералних сировинаЦиљ предметаПрипрема студената за рад у области припреми минералних сировина Исход предметаУкључивање у праксу или израду студија пројеката Садржај предметаТеоријска наставаТеорија уситњавања: Феноменолошки приступ, опис процеса. Меха-ничка својства кртих тела, силе уситњавања. Класичне теорије усит- њавања.. Теоријске основе класирања по крупноћи просејавањем. и у флуиду вода-ваздух, кинетика и. ефекат класирања. Шеме уситњава-ња и класирања,, аутогено млевење. Теоријске основе гравитацијске концентрације: критеријуми за одвајање минерала, концентрација крупних класа у пулсацијама флуида, концентрација ситних класа у танком слоју водене струје и ваздуху. Теоријске основе магнетне концентрације: магнетне особине тела ограничених димензија, деформације сила поља. Магнетно поље: хомо-гено и нехомогено магнетно поље. Магнетни моменат и магнетна сила привлачења. Концентрација ситних и крупних класа јакомагнетичних минерала у пољу ниске индукције, концентрација крупних и ситних класа слабомагне-тичних минерала у пољу високе индукције, високогради-јентна магнетска концентрација најситнијих класа слабомагнетичних минерала. Теоријске основе еектричне: Електрично поље. Хомогено и нехомогено поље, поље пражње-ња короном. Електростатичка сила и електромоторна сила. Деловање поља на проводнике, полупроводнике и непроводнике. Електризација зрна минералне сировине. Електроста-тичка концентрација, коронарна икороноелектростатичка пироелек-тростатичка, трибоелектростатичка и диелектрична концентрација. Теориски основи флотирања. Хидрофобно хидрофилне карактерис-тике минерала и могућности њихове измене, флотабилност. Природна флотабил-ност минерала и флотабилност колектиране површине. Класифи-кација минерала по флотацијским карактеристикама. Фазе у процесу флоти-рања: чврста фаза, хетерогеност минералне сировине, течна и гасовита фаза.. Појаве на границама фаза. Адсорпција. Флотацијски реагенси. Деловање флотацијских реагенаса. Кинетика флотирања. Фактори који утичу на флотабилност и кинетику флотирања. Шема флотацијске концентрације. Посебни видови флотирања.Теоријске основе згушњавања, филтрирања и сушења..Практична настава Одговарајућа експеримантална, лабораторијска испитивања прате све наведене наставне јединице.Литература1. Н. Ћалић: Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ, 1990, БеоградБрој часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставепредавања, експерименти, семинари, домаћи задаци, теренска настава, пракса

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20практична настава 10 усмени испит 30колоквијум-и 20семинар-и 10

Page 164: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Основи пројектовања постројења у припреми минералних сировинаНаставник:Костовић Р. Милена Статус предмета: Обавезан (за модул Припрема минералних сировина)Број ЕСПБ: 6Услов: НемаЦиљ предметаУпознавање са материјом којом се дефинише настајање једног постројења за припрему минералних сировина, како целокупног, тако и по појединим фазама процеса (одељењима) кроз пројектовање и израду пројектне документације, које раде стручњаци образовног модула припрема минералних сировина.Исход предметаПосле положеног испита студент ће бити упознат са начином израде и редоследом формирања, израде и усвајања пројектне документације која је неопходна за изградњу једног постројења за припрему минералних сировина., законском регулативом која прати пројектовање и израду пројектне документације, а посебно са начином израде технолошког пројекта. Садржај предметаТеоријска настава Пројектовање и пројектна документација. Технолошки, економски и еколошки аспекти пројектовања; Законска регулатива; Локација постројења за припрему минералних сировина и диспозиција објеката постројења; Пројектовање у појединим фазама процеса припреме минералних сировина (дробљењу, млевењу, класирању, флотацијској, гравитацијској, магнетској, електричној концентрацији, лужењу, одводњавању) – параметри технолошког процеса; шема процеса и шема кретања маса; избор опреме и диспозиција; веза и транспорт маса између појединих фаза процеса (одељења); Контрола и регулација процеса; Веза технолошког пројекта са другим пројектима (машински, грађевински, електро, економски део пројекта); ЈаловиштеПрактична настава Сваки студент добија посебан пројектни задатак који се односи на израду идејног пројекта и пројектовање у једној од фаза процеса (одељења) постројења за припрему минералних сировина за који израђује шему процеса, шему кретања маса, врши избор и прорачун машина и уређаја, као и помоћне и нестандардне опреме, врши диспозицију опреме, као и диспозицију и локацију појединих објеката постројења. Литература1. Технолошке основе пројектовања постројења за припрему минералних сировина, Едитори: Салатић Д.,

Кнежевић Д., Рударски Институт, Београд, 1999.2. Баранов Б.Ф. и др.: Справочник по проектированију обогатитељних фабрик, Књига 1 и 2, Недра, Москва,

1988.3. Разумов К.А, Перов В.А.: Проектирование обогатитељних фабрик, Недра, Москва, 1982.4. Ковачев К.: Проектиране на обогатителни фабрики, Техника, Софија, 1991.5. Mineral processing Plant Design, Editors: Mular A.L., Bhappn R.B., SME of AIMMPE, New York, 1978.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеАудио-визуелне

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

Активност у току предавања 5 Усмени испит 30Практична настава 5Израда домаћих задатака 10Елаборат вежби 10Тестови 40

Page 165: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Реагенси у припреми минералних сировинаНаставник:Јакшић ЉиљнаСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: ХемијаЦиљ предметаУпознавање студента са класама неорганских и органских једињења која се користе као флотациони реагенси.Исход предметаСтудент би требало по завршеном курсу да зна одређени број реагенаса за припрему минералних сировина, њихову природу, својства и начин примене..Садржај предметаТеоријска настава Неорганска и органска једињења која се примењују као реагенси у припреми минералних сировина. Колектори. Модификатори. Пенушачи. Киселине, базе и соли. Угљоводоници. Алкохоли. Феноли. Органске киселине. Естри. Сапуни. Органска једињења са сумпором. Дитиофосфати. Скроб и целулоза. Структура и физичка и хемијска својства супстанци које се користе као реагенси у припреми минералних сировина.Практична настава Студент на вежбама самостално испитује својства флотационих реагенаса.Литература1.Душан Салатић, Флотацијски реагенси, Београд, 19852.Славко Нешић, Хемија нафте са основама прераде, Београд, 1991.Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања (интерактивна настава). Практична настава (групне вежбе).

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испитпрактична настава 15 усмени испит 50колоквијум-и 25семинар-и

Page 166: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Микроскопске методе у припреми минералних сировинаНаставник:Томанец А. РудолфСтатус предмета: ИзборниБрој ЕСПБ: 4Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове. Циљ предметаСавремено рударство и принципи одрживог развоја, заштита животне средине, воде рачуна да су лежишта минералних сировина необновљива да је енергија дефицитарна. У овим чињеницама овај курс налази своје врло значајно место. Циљ је у сталном праћењу понашања сировине у свим фазама концентрације, праћење степена ослобођености, сачињавање прогноза са што већом вероватноћом понашања руде – будуће сировине у току њеног третмана. На основу оваквих података сачињавају се и најоптималније технолошке шеме прераде једне руде. Исход предметаСтуденти ће по окончању овога курса бити у стању да препознају и идентификују минерале у уситњеној (издробљеној или самлевеној) сировини, да препознају основне сруктурне типове и да прогнозирају брзину ослобађања појединих минерала у сировинама; да изврше микрометријска мерења на сировини, да одреде степен ослобођености датог минерала, да идентификују типове срастања и могућност ослобађања; да утврде инегрални степен ослобођености минерала; да направе модел ослобађања минерала у функцији финоће млевења, у функцији садржаја минерала. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Микроскопске методе квантитативно-квалитативне анализе геогених и техногених сировина. Минерални састав сировине. Узорци; Анализе модалног састава. Карактеризација минералне сировине уз помоћ анализатора слике; Квантификација визуелних информација. Рационална анализа. Идентификација минералних зрна у производима ПМС. Склоп руда; парагенезе; Физичко–хемијске особине минерала. Прибор и инструменти за детерминацију физичких и хемијских особина минерала. Поларизациони рудни микроскоп. Испитивања минералних геогених и техногених сировина рудним поларизационим микроскопом. Квалитативне оптичке особине рудних минерала Методе микрометријских мерења на минералним зрнима. Квантитативна анализа у рудној микроскопији. Технике мерења: Де Лессе-ов метод (планиметријски), Росивал–Сханд метод (линијски), Глаголев-Цхаyес метод (тачкасти); тачност анализа. Ослобађање минерала. Модели ослобађања минерала. Структурне карактеристике и ослобађање, интегралност модела кинетике млевења и ослобађања минерала. Модели ослобађања. Утврђивања ослобођености рудним поларизационим микроскопом. Ослобођеност у функцији финоће млевења, крупноће агрегата, садржаја минерала, кохезионих веза минерала. Литература1. Ineson, P. R., 1989: Introduction to practical ore microscopy. - Longman earth science series, John Wiley & Sons,

Inc., New York.2. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ст. 315.3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеВидео бим, PC, анализатор слике + рудни микроскоп, еталони из колекције.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 4 x 8 = маx. 32 бод.практична настава усмени испит маx. 10 бод. тест, колоквијум 2 x 4 = маx. 8 бод. одбрана 10 вежби 10 x 4 = маx. 40 бод. семинар-и овера лаборат. дневника маx. 10 бод.

Page 167: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програми:Рударско инжењерство Инжењерство заштите животне средине и заштите на радуВрста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Секундарне сировинеНаставник:Томанец А. РудолфСтатус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 4Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и обавезно присуствују теренској настави. Да решавају самостално домаће задатке, семинарске радове. Циљ предметаЈедан од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна основне типове отпада – секундарних сировина, јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.), да анализира реакције и процесе који задиру у сферу заштите животне средине. Циљ курса је да код студената развије способност да могу сагледати могућности коришћења и комплексне валоризације отпаног материјала и давати му нову вредност, како би се ублажили утицаји рударске делатности, на околину. Исход предметаПо окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу све типове отпада – јаловине рударства; да познају физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе, користи и ограничења у пракси управљања отпадима. Да су у стању, а у складу са принципима одрживог развоја, могу сагледати могућности коришћење, комплексне валоризације. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада и утицаји на животну средину. Садржај предметаТеоријска настава, Практична настава:Кроз овај курс студент ће стећи следећа сазнања. Основни појмови и дефиниције (антропогено деловање човека, отпади, секундарне сировине, техногене минералне сировине, техногена лежишта, стари насипни масиви, и др.). Карактеризација и категоризација отпада. Класификација отпада према настанку, врсти те физичко-хемијским и механичким карактеристикама. Принципи, апарати и поступци рециклирања појединих врста отпада. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Опште дефиниције и принципи узорковања. Отпади експлоатације угља. Методе третмана отпада - могућност прераде и коришћења компонената. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације грађевинског камена. Могућност коришћења. Комунални отпад. Индустријски отпад. Рециклирање и регенерација отпада. Инжењерство чврстог отпада. Биолошко збрињавање отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Ефекти неадекватног збрињавања отпада. Савремени трендови у збрињавању отпада.Литература1. Lottermoser, Bernd  2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV,

277 pp, 65.2. Mehandjiev R. Marin, 1996: Waste Reduction And Minimization In Mining, Ore-Processing And Metallurgical

Plants. Monograph, Editor: Elka Dimitrova. Publisher: “Fliorir”. 176 Pages.3. Tоманец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – РГФ, Београд. Број часова активне наставе Остали часовиПредавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставеПредавања-видео бим (Microsoft Power Piont), DVD. Еталони из збирке.

Оцена знања (максимални број поена100)Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 4 x 8 = маx. 32 бодапрактична настава усмени испит маx. 8 бодоватест, колоквијум 5 x 8 = маx. 40 бод. семинар-и 2 x 10 = маx. 20 бод.

Page 168: Р - rgf.bg.ac.rs  · Web viewКроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access,

Студијски програмРударско инжењерство Врста и ниво студија: Основне академскеНазив предмета:Информациони и информационо-управљачки системиНаставник:Вујић Б. Слободан, Миљановић М. ИгорСтатус